uitnodiging & programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitnodiging & programma"

Transcriptie

1 uitnodiging & programma KAMG Congres 28 november 2014 NBC Congrescentrum, Nieuwegein Innoveren op het snijvlak van maatschappij, gezondheid en zorg

2 welkom Stilstand is achteruitgang. Innovatie is geen modegril maar noodzakelijk om op een goede manier verder te ontwikkelen. Mede gelet op de huidige tijd met grote veranderingen in de zorg is het een geschikt moment om innovatie als thema voor het KAMG congres te kiezen. Op het KAMG congres wordt innovatie in KAMG werkterrein belicht vanuit verschillende zienswijzen zoals wetenschap, beleid en praktijk. Ook biedt het congres de uitgelezen kans om kennis te maken met praktijk of onderzoek in poster presentaties. Graag verwelkomen wij u op deze innovatieve en leuke dag. Tot 28 november! Cisca Koning- van den Berg van Saparoea Arts M&G Voorzitter KAMG Dr. Peter J.M. van den Burg Voorzitter NVDG Congresvoorzitter 2014 HET CONGRES WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Innoveren op het snijvlak van maatschappij, gezondheid en zorg

3 programma Ontvangst Welkomstwoord van de voorzitter KAMG Cisca Koning-Van den Berg van Saparoea, arts M&G Posterpresentaties bij de posterborden Workshopsessies Ronde I Lunch informatiemarkt en paralelsessies Cisca Koning Opening door dagvoorzitter Rutger Jan van der Gaag Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag, voorzitter KNMG Innoverend denken over gezondheid Machteld Huber Machteld Huber, onderzoeker Louis Bolk Instituut, Zeist Van praten naar doen Dr. Thomas Plochg, directeur NPHF Federatie voor Gezondheid Posterpresentaties Hervatting plenaire programma Naar nieuwe zorgberoepen Dr. Marian Kaljouw, voorzitter van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen bij het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) Marian Kaljouw De public health professional van de toekomst: een visie vanuit de praktijk Hetty Linden, Directeur Volksgezondheid (voorheen GG&GD Utrecht) Hetty Linden Pauze & informatiemarkt Workshopsessies Ronde II Thomas Plochg Plenaire posterpresentaties: drie auteurs van de best beoordeelde abstracts geven een korte uitleg waarom u juist hun poster moet gaan zien afronding eerste deel van het programma door dag voorzitter Uitreiking stimuleringsprijs arts M&G Het is niet altijd wat het lijkt Afsluiting Borrel Pauze & Informatiemarkt

4 sprekers Machteld Huber Thomas Plochg Marian Kaljouw Hetty Linden Spreker Machteld Huber De oude definitie van gezondheid van de WHO is toe aan vernieuwing: in plaats van een ideaalbeeld is een dynamisch concept nodig, dat zich beter laat vertalen in concrete activiteiten voor verbeteren van gezondheid. Hoe gaat een nieuwe definitie van gezondheid bijdragen aan innovatie in de zorg? En wie gaat bijdragen aan het concretiseren? Spreker Thomas Plochg De afgelopen jaren is breed draagvlak ontstaan voor de zogenoemde transitie van nazorg naar voorzorg. De uitdaging is deze transitie concreet handen en voeten te geven in de praktijk. De NPHF Federatie voor Gezondheid ziet haar toegevoegde waarde vooral in het innovatief en creatief mee helpen realiseren van de juiste randvoorwaarden voor deze transitie. Spreker Marian Kaljouw De Nederlandse gezondheidszorg is in transitie als gevolg van economische, sociaal demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De tijd is rijp voor omvangrijke innovaties in de gezondheidszorg. De aanbodgerichte benadering moet plaatsmaken voor een vraaggerichte benadering. De Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van Zorginstituut Nederland heeft de taak deze innovaties te ontwikkelen en te beleggen in een nieuwe toekomstgerichte zorgberoepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm. De commissie brengt hierover advies uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Spreker Hetty Linden Hetty Linden zal haar beeld schetsen van de public health professional van de toekomst. Haar beeld komt voort uit haar ervaring in de praktijk van de public health bij de GG&GD Utrecht. Ze heeft een heldere visie op welke wijze de publieke gezondheid in een complexe stadsomgeving kan worden versterkt. Samenwerken over domeingrenzen heen is daarbij een belangrijk ingrediënt. Daarbij hoort ook het doorbreken van belemmerende institutionele grenzen. Bevlogen en creatieve professionals zijn daarbij cruciaal. Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Na eigen ervaring met ziekte ontstond haar interesse in gezondheid en hoe die te versterken is. Dat deed haar besluiten om destijds halftime en tegenwoordig fulltime onderzoek te gaan doen rond dit thema. Ze ontwikkelde met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat veerkracht, functioneren en eigen regie benoemt. Daarna onderzocht ze het draagvlak voor dit concept onder stakeholders van de gezondheidszorg en in de samenleving en vond daarbij een groot verschil in interpretatie van gezondheid tussen patiënten en onder andere hun behandelaren. De brede interpretatie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze positieve gezondheid en dat ze visualiseerde in een web diagram. Inmiddels werkt zij dit concept verder uit, naar praktische toepassingen. Vanuit diverse kanten komt de feed-back dat dit concept een integrerende functie kan vervullen bij de transities en decentralisaties die gaande zijn. Thomas Plochg is enerzijds werkzaam als directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid en anderzijds als universitair docent verbonden aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC / Universiteit van Amsterdam. In zijn hoedanigheid als directeur geeft hij mede vorm aan de transitie van nazorg naar voorzorg; de vernieuwing van de Nederlandse gezondheidszorg die de Federatie voorstaat. Zijn onderzoekswerk spitst zich toe op zorgprofessionals in de 21ste eeuw. Vertrekpunt vormt de gedachte dat de opkomst van multimorbiditeit en nieuwe technologieën in de huidige context van economische, ecologische en sociale crises vragen om een andere inzet van de menskracht in de gezondheidszorg om een toekomstbestendiger zorgsysteem te verkrijgen. Marian Kaljouw is oud-verpleegkundige, studeerde gezondheidswetenschappen en promoveerde in 1998 aan de universiteit van Maastricht. Zij heeft verschillende toezichthoudende functies en is commissaris bij het Maxima Kinderoncologische Centrum in Utrecht. Hiernaast begeleidt zij verschillende promotietrajecten. Marian is voorzitter van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, een commissie die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert over een nieuwe beroepenstructuur en opleidingscontinuüm voor de gezondheidszorg in Nederland. Hetty Linden heeft na haar studie Voeding en Gezondheid in Wageningen, op verschillende plaatsen in het openbaar bestuur gewerkt. Sinds 2008 als directeur van de GG&GD Utrecht, nu Volksgezondheid Utrecht. Ze is een betrokken en ondernemende manager. Dit blijkt ook uit het feit dat ze in 2010 de prestigieuze titel van Overheidsmanager van het Jaar kreeg toegekend.

5 workshops Workshop 1 Hoe innovatief bent u als professional? Workshopleider: Drs. Frans J.M. Vlek, Master NLP/Provocatief coach, senior trainer NSPOH. Frans Vlek Innovatie en verandering zijn eerder regel dan uitzondering, als we de wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumenten moeten geloven. In deze workshop gaan we na of mensen (uzelf, professionals, patiënten, AIOS, cliënten, werknemers) eigenlijk wel op innovatie ingesteld zijn. Kan ons brein dat wel aan? Zijn we niet veel meer gericht op behoud en stabiliteit? Wat is er dus nodig als er om wat voor reden dan ook verandering gevraagd wordt? Als opleidingsorganisatie heeft de NSPOH veel ervaring met het introduceren, leren en/of implementeren van nieuwe concepten en werkwijzen. Aan de hand van de Logische niveaus van Dilts gaan we na hoe ons gedrag is georganiseerd, waar eventuele belemmeringen zitten en hoe u dat kunt beïnvloeden. Na afloop van deze workshop snapt u waarom innovatie en gedragsverandering zo lastig zijn en hoe u dat het handigst aan kan pakken. Voor uzelf en voor anderen. Workshop 2 Borgen van publieke gezondheid Workshopleider: René Stumpel, arts maatschappij gezondheid en directeur publieke gezondheid in de regio Gooi & Vechtstreek Nederland heroriënteert zich op gezondheid, zorg en ondersteuning. René Stumpel Er is een omslag in denken en dat heeft consequenties voor de publieke gezondheidszorg: de manier van organiseren en borgen. Het ministerie van VWS heeft pijlers benoemd die het fundament vormen voor de publieke gezondheid. Borgen van dat fundament vraagt om gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten. In de workshop bespreken we deze pijlers. Wat betekenen zij voor de organisatie van publieke gezondheidszorg, in het bijzonder voor de positie en de rol van artsen binnen het domein maatschappij en gezondheid? Welke mogelijkheden zijn er, of welke bedreigingen? En hoe kunnen artsen, individueel of vanuit het collectief van hun wetenschappelijke verenigingen en de KAMG, daarop inspelen? Workshop 3 Opleiden vanuit een nieuwe visie op de toekomst van het beroep. Workshopleider: Rianne Reijs, Arts M&G, MPH, Jeugdarts GGD Zuid Limburg en Lid Concilium KAMG. Rianne Reijs De opleiding arts M&G is met zijn profielen in de eerste fases uniek in zijn soort. Het consilium KAMG beraadt zich momenteel op de toekomst van het beroep arts M&G en de dynamische veranderingen in de gezondheidszorg. Hoe moeten we innovaties in de zorg vertalen in een nieuwe rangschikking van opleidingen en in nieuwe manieren van opleiden. Tijdens de workshop zal de actuele stand van zaken rond vernieuwing van de opleiding tot arts M&G toegelicht en besproken worden. Dit is een gelegenheid voor u als deelnemer om een inbreng te geven, die wordt meegenomen in het verdere ver nieuwingsproces. Workshop 4 Praktijkgericht onderzoek innovatie in de praktijk Workshopleider: Netwerk van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Het netwerk van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG en) verzorgt een workshop waarin met de aanwezigen wordt onderzocht op welke manieren praktijkgericht onderzoek in een praktijksetting kan worden opgezet. In veel gevallen is het uitvoeren van dergelijk onderzoek minder lastig dan in eerste instantie wordt verondersteld en levert kort en snel onderzoek bruikbare resultaten. De AWPG en Academische hebben de Werkplaatsen afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dergelijk Publieke onderzoek Gezondheid waarbij op korte termijn concrete vragen vanuit de praktijk van de gemeente of de GGD kunnen worden beantwoord. De afgelopen jaren zijn er elf AWPG en opgezet waarin partijen uit praktijk, onderzoek en beleid samenwerken om het gemeentelijke gezondheidsbeleid door gericht praktijkgericht onderzoek te versterken. Meer informatie op Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Workshop 5 Capaciteit voor de JGZ, nu en in de toekomst Workshopleider: Marielle Jambroes, MPH, AIOS M&G. Werkzaam als seniorbeleidsmedewerker en onderzoeker op de afdeling sociale geneeskunde van het AMC. Marielle Jambroes Wie werken er in de JGZ, en welke taken voeren zijn uit? De resultaten van de landelijke studie naar de capaciteit in de JGZ worden tijdens de workshop gepresenteerd. Het werkveld van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in beweging. Drie belangrijke ontwikkelingen die hieraan bijdragen en van invloed zijn op de organisatie en uitvoering van JGZ zijn: - Transitie Jeugdzorg - Veranderingen in het basis aanbod preventie (BAP), naar aanleiding van het advies van de commissie de Winter - Flexibilisering van het aanbod Maar er zijn meer veranderingen die van invloed zijn op het werk in de JGZ. Op basis van de resultaten en de beleidsontwikkelingen hebben wij drie uitdagingen voor de capaciteit van de JGZ geformuleerd. In groepjes wordt vervolgens nagedacht over oplossingen voor de uitdagingen.

6 workshops Workshop 6 Dokters in the lead! Workshopleider: Babette Rump, MD, Arts M&G, Infectieziektebestrijding KNMG GGD regio Utrecht. Workshop 8 Diversiteit in de gezondheidszorg Workshopleider: Dr. Anne van Dongen, Onderzoeker bij Sanquin Research. Babette Rump Het is een veelgehoorde uitspraak: Dokters in the lead! Een belangrijke uitspraak ook, want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen? Platform Medisch Leiderschap wil álle artsen zowel in de kliniek als buiten de kliniek toerusten met de competentie leiderschap. Het platform wil dat Leiderschap in de opleiding en loopbaan van een arts net zo belangrijk wordt als bijvoorbeeld de competenties Communicatie, Samenwerking en Kennis & Wetenschap. Als arts Maatschappij en Gezondheid lopen we voorop in deze ontwikkeling: de tweede fase zit vol met vakken die raken aan de competentie leiderschap. Maar zijn we daarmee ook in the lead? Is de arts Maatschappij en Gezondheid aan het woord in de debatten over de grote maatschappelijke thema s van deze tijd? En worden we gehoord? In deze workshop nodigen we je uit om mee te denken over wat er nog meer nodig is om als arts Maatschappij en Gezondheid in the lead te komen. Want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van de arts Maatschappij en Gezondheid essentieel. Anne van Dongen Onze samenleving is divers. Dit merken we ook steeds meer in de gezondheidszorg. Mensen met een andere etnische en/of culturele achtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau of andere kwetsbare groepen worden steeds zichtbaarder. De publieke gezondheidszorg richt zich steeds meer op de bevolking gezond houden. Met deze diverse samenleving en kwetsbare of minderheidsgroepen staan we voor uitdagingen. In deze workshop zullen we aan de slag gaan met vragen, ideeën en casussen die vooraf door de deelnemers zijn ingebracht. Deze workshop is geen lezing, maar een sessie waarin we met elkaar oplossingen voor problemen uit de (medische) praktijk zoeken, ideeën uitwisselen en proberen deze uitdaging voor de toekomst aan te gaan. Een actieve houding van de deelnemers is dus belangrijk. Hierbij is het niet nodig dat deelnemers veel over het onderwerp weten. Participatie in de vorm van gedachtevorming of prikkelende vragen dragen bij aan de workshop. stimuleringsprijs 2014 Workshop 7 Doet de sociaal geneeskundige ook mee in de wijk? Workshopleiders: Gerard Molleman & Emilie Ruiter (GGD Gelderland Zuid / Academische Gerard Molleman Emilie Ruiter Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI). De gemeenten die verantwoordelijk worden voor het brede terrein van de WMO en de jeugdzorg kiezen in grote getalen ervoor om de zorg vooral in de buurt te organiseren met sociale wijkteams. Korte lijnen, een op maat aanpak, één gezin, één plan is het devies. Het zal daar dus veel over casuïstiek gaan. Hoe wordt er vorm gegeven aan de pretentie om preventievere en collectievere oplossingen te realiseren? Hoe verschuift de aandacht van zorg naar welzijn en welke rol speelt het nieuwe concept van gezondheid daarbij? En, op welke manier doet de publieke gezondheidzorg mee aan deze transities? In Nijmegen heeft de afdeling Gezond Leven (gezondheidsbevordering en epidemiologie) van de GGD een positionering gekozen in de schil rondom de sociale wijkteams om bij te dragen aan het verbinden van zorg, welzijn en de buurt. Het is een zoektocht om hier als GGD als geheel vorm aan te geven. Waar liggen met name voor de jeugdartsen de kansen? Jaarlijks kent de Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) de stimuleringsprijs toe aan het meest waardevolle rapport, onderzoek of advies dat door een arts M&G in het kader van zijn of haar opleiding is geproduceerd. NSPOH heeft aan alle aios (2e fase) gevraagd om een product aan te leveren. Dit moet een product zijn waar zij zelf trots op zijn en waarvan zij menen dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het werkveld. In de opleiding worden aan verschillende grote opdrachten gewerkt. Zo stelt de aios op basis van een beleid- en krachtenveldanalyse een strategisch advies voor een specifiek gezondheidsprobleem op. Verder maakt de aios een implementatieplan voor vernieuwing in de praktijk. Ook schrijft de aios een essay over het eigen vakgebied. En tijdens de opleiding voert de aios een onderzoek uit dat leidt tot een publicabel artikel. Al met al levert de opleiding dus waardevolle resultaten voor het vakgebied op! De producten worden door een jury beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 1. Draagt bij aan de positie van de arts M&G in het sociaal geneeskundig werkveld; 2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het werkveld maatschappij en gezondheid; 3. Heeft een innovatief karakter; 4. Verschaft een beter inzicht in (onderdelen van) het vakgebied; 5. Heeft een hoog wetenschappelijk niveau. De prijs is een geldsom van 1.000,- te besteden aan een (internationaal) wetenschappelijk congres. In 2013 ontving Judith Klomp, arts infectieziektebestrijding bij GGD Noord- en Oost- Gelderland deze prijs voor haar onderzoek naar kenmerken van handenwasgedrag bij bezoekers van kinder boerderijen.

7 algemene informatie KAMG Congres 2014 Waar en wanneer? Vrijdag 28 november 2014 van uur in NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Kosten Vroegboekkorting Gewone fee Deelnemer KAMG-lid 240,00 270,00 Deelnemer geen KAMG-lid 270,00 300,00 AIOS 120,00 135,00 Student / Co-assistent 50,00 50,00 U kunt gebruik maken van een vroegboekkorting door u aan te melden vóór 22 oktober Aanmelden U kunt uzelf aanmelden via Na het invullen van het formulier ontvangt u per een bevestiging van uw deelname. Betalen Betaling kan via factuur en ideal. Indien u via een factuur betaalt wordt er 15,- administratiekosten in rekening gebracht. De KNMG is de koepelorganisatie van de volgende artsenverenigingen: AJN FMG NVAG NVDG NVMM NVFG VAGZ VIA Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Forensisch Medisch Genootschap Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde Vereniging Aviserende Artsen bij Zorgverzekeraars Vereniging voor Indicerende Artsen VIZ-sib Sectie Infectieziektebestrijding voor de Vereniging van Infectieziekten VVAK Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling VvAwt Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding Accreditatie Voor het congres wordt accreditatie aangevraagd bij AbSg (sociale geneeskunde). Informatie Heeft u vragen, neem dan contact op met KNMG Congresbureau via of bel (030) Als toehoorder neemt de volgende organisatie deel aan de Koepel KAMG: LOSGIO Landelijke Overleg van Sociaal- Geneeskundigen in Opleiding d e k a m g i s f e d e r a t i e p a r t n e r v a n d e k n m g Call for abstracts Bent u betrokken bij onderzoek of innovaties in de publieke gezondheidszorg en wilt u kennis hierover delen met anderen, dan nodigen wij u uit om een abstract in te dienen voor een posterpresentatie tijdens het congres. Abstracts worden beoordeeld door de abstractcommissie. De indieners van de drie beste abstracts krijgen gratis toegang tot het congres en krijgen de gelegenheid hun onderwerp kort te presenteren tijdens het plenaire programma van het congres. De uiterste datum om abstracts in te dienen is verlengd tot 15 oktober Zie voor de instructies voor het indienen van abstracts. Klik hier om direct naar het abstractformulier te gaan.

CONGRESPROGRAMMA KAMG CONGRES 28 NOVEMBER 2014 NBC CONGRESCENTRUM, NIEUWEGEIN

CONGRESPROGRAMMA KAMG CONGRES 28 NOVEMBER 2014 NBC CONGRESCENTRUM, NIEUWEGEIN CONGRESPROGRAMMA KAMG CONGRES 28 NOVEMBER 2014 NBC CONGRESCENTRUM, NIEUWEGEIN PROGRAMMA 08.45 Ontvangst in de Lobby 09.20 Deuren open Plenaire Zaal (zaal 8-11) 09.30-09.35 Welkomstwoord van de voorzitter

Nadere informatie

Public Health & Veiligheid

Public Health & Veiligheid Public Health & Veiligheid Vertrouwen goed, controle beter? Vrijdag 24 november 2017 8.45 16.45 uur NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Nadere informatie

uitnodiging & programma

uitnodiging & programma uitnodiging & programma KAMG Congres 28 november 2013 Domus Medica, Utrecht De wetenschap in de publieke gezondheid voorwoord Op donderdag 28 november 2013 organiseert de Koepel van Artsen Maatschappij

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

Wat betekent de paradigmashift in de gezondheidszorg voor gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie?

Wat betekent de paradigmashift in de gezondheidszorg voor gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie? UITNODIGING & PROGRAMMA KAMG CONGRES 27 NOVEMBER 2015 NBC CONGRESCENTRUM, NIEUWEGEIN Wat betekent de paradigmashift in de gezondheidszorg voor gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie?

Nadere informatie

Wat betekent vakmanschap voor jou als arts in de publieke gezondheidszorg nu en later?

Wat betekent vakmanschap voor jou als arts in de publieke gezondheidszorg nu en later? VAKMANSCHAP 25 NOVEMBER 2016 CONGRES 2016 Vrijdag 25 november 2016 9:30 16:30 uur NBC Congrescentrum Blokhoeve 1, Nieuwegein Wat betekent vakmanschap voor jou als arts in de publieke gezondheidszorg nu

Nadere informatie

UITNODIGING & PROGRAMMA

UITNODIGING & PROGRAMMA UITNODIGING & PROGRAMMA KAMG CONGRES 27 NOVEMBER 2015 NBC CONGRESCENTRUM, NIEUWEGEIN Wat betekent de paradigmashift in de gezondheidszorg voor gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie?

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG).

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Wie zijn wij? Het LOSGIO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, signaleert problemen en komt op

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

De competente jeugdarts viert: Transformatie!

De competente jeugdarts viert: Transformatie! De competente jeugdarts viert Transformatie! AJN Congrescentrum ReeHorst, Ede De competente jeugdarts viert Transformatie! Tien jaar jeugdarts, tien jaar artsen 0-4 en 4-19 samen verenigd in één vereniging.

Nadere informatie

Jaarplan De bevolking gezond houden

Jaarplan De bevolking gezond houden Jaarplan 2014 De bevolking gezond houden Activiteiten Planning 2014 Portefeuillehouder Kwaliteit en capaciteit specialisme M&G Kwaliteitskader KNMG Stimuleren/ondersteunen uitwerking kwaliteitskader door

Nadere informatie

Symposium: Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Symposium: Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid www.mgz.venvn.nl Symposium: Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid De handen in één Eén congres voor Wijkverpleegkundigen (jaarlijks congres) Jeugdverpleegkundigen (jaarlijks JGZ-symposium) Verpleegkundigen

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Mondelinge presentatie of poster

Mondelinge presentatie of poster Mondelinge presentatie of poster 1 Mondelinge presentatie of posterpresentatie Heeft u een voorkeur voor een mondelinge of een posterpresentatie? Algemene informatie met betrekking tot mondelinge presentaties:

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 28 mei 2015

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 28 mei 2015 Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 28 mei 2015 Opdracht De Minister van Volksgezondheid adviseren over een toekomstgerichte beroepenstructuur

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Take home messages Zorgstelsel gaat echt op de schop De beroepenstructuur ook Dit

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Grenzen verleggen 10E PHRENOS PSYCHOSECONGRES ZWOLLE, 13 NOVEMBER 2014

Grenzen verleggen 10E PHRENOS PSYCHOSECONGRES ZWOLLE, 13 NOVEMBER 2014 Grenzen verleggen 10 E PHRENOS PSYCHOSECONGRES ZWOLLE, 13 NOVEMBER 2014 Programma 09.00 Ontvangst en registratie 09.45 Opening door dagvoorzitter dr. R. Bruggeman, psychiater, Universitair Centrum Psychiatrie

Nadere informatie

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Woensdag 20 juni 2012, ReeHorst te Ede Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes Platform Uitnodiging Geachte collega,

Nadere informatie

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen!

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Een initiatief van: 10 november 2015 NBC Nieuwegein Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Dit is het voorlopig

Nadere informatie

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties -

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Vrijdag 4 december 2015 De Reehorst, Ede Georganiseerd door de Commissie Cardiovasculaire

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Het zorgberoep van de toekomst verdiepingssessie

Het zorgberoep van de toekomst verdiepingssessie Het zorgberoep van de toekomst verdiepingssessie Saskia Schalkwijk, SIGRA en Zorginstituut NL Corine Latour, Hogeschool van Amsterdam Klaus Boonstra, College Zorg Opleidingen Innovatie zorgberoepen en

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS?

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? Het is dé prijs voor werkgevers met een overtuigend beleid op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Op donderdag 28 mei vindt voor de 13de keer de uitreiking

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

Public Health & Veiligheid

Public Health & Veiligheid Public Health & Veiligheid Vertrouwen goed, controle beter? Vrijdag 24 november 2017 8.45 16.45 uur NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 8 Hoofdlijn 8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden Kernboodschap

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen Datum 10 april 2015 Zorginstituut Nederland Strategie, Communicatie & Bestuursondersteuning Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797

Nadere informatie

Naar een nieuw concept van Gezondheid

Naar een nieuw concept van Gezondheid Kwaliteitsinstituut 7 mei 2013 Naar een nieuw concept van Gezondheid Daniëlle Branje MSc. & Machteld Huber, arts Louis Bolk Instituut, Driebergen www.louisbolk.nl Louis Bolk Instituut Sinds 1976 Onderzoek

Nadere informatie

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: OVER DE SPREKERS Paul Epping is secretaris van STIPOIZ en al jarenlang betrokken bij vele innovaties in de zorg Martin Boekholdt is bijzonder hoogleraar

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Meedoen, meedenken, meebeslissen

Meedoen, meedenken, meebeslissen Meedoen, meedenken, meebeslissen Participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering De gezondheidssituatie van allochtonen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar ze worden minder

Nadere informatie

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk, thema van de toekomst AT Osborne organiseert op 29 oktober 2009 het symposium:

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017

Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017 Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017 Programma 18.00 uur: Welkom en ontvangst bij Caracola met pizza en salade (Athos/Caracola) Blauwe Zorg 18.30 uur: Vertrek naar Trefcentrum 19.00 uur: Presentatie

Nadere informatie

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: INHOUD Introductie... 3 Beschrijving bijeenkomst... Achtergrond...4

Nadere informatie

Acute zorg anders 2012

Acute zorg anders 2012 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium Acute zorg anders 2012 communicatie en samenwerking in de acute zorgketen donderdag 8 maart 2012 congrescentrum Triavium,

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Bij uw patiënt op spreekuur

Bij uw patiënt op spreekuur De toekomst van de zorgonderneming Bij uw patiënt op spreekuur Hét congres over positieve gezondheid, mensgerichte zorg en zelfmanagement 9 september 2016 10.00 15.00 uur Inn Style Maarssen 275 200 Zomer

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

VOORWOORD. Zelforganisatie in de zorg De nieuwe professional 21 februari 2013, Wereldmuseum Rotterdam

VOORWOORD. Zelforganisatie in de zorg De nieuwe professional 21 februari 2013, Wereldmuseum Rotterdam PROGRAMMABOEKJE VOORWOORD Het Nederlandse zorgstelsel is niet toekomstbestendig. Op termijn is de zorg zoals we die nu kennen niet meer te betalen en ook niet meer te bemensen. Tegen deze achtergrond

Nadere informatie

JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen!

JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen! Nieuwe conferentie: Voor álle managers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg! JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen! Handvatten voor visievorming en zorginnovatie Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Versie vastgesteld bestuursvergadering 1 april 2014. KAMG jaarverslag 2013 1

JAARVERSLAG 2013. Versie vastgesteld bestuursvergadering 1 april 2014. KAMG jaarverslag 2013 1 JAARVERSLAG 2013 Versie vastgesteld bestuursvergadering 1 april 2014 KAMG jaarverslag 2013 1 LEESWIJZER De Koepel van artsen maatschappij & gezondheid Uitrol en implementatie Position paper De bevolking

Nadere informatie

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015 Zorgpact Leiden, 9 september 2015 Programma 15.15 u. Welkom door Lucienne van Laar (dagvoorzitter) 15.30 u. Libertas Leiden Sjors Gerritsen 15.45 u. ID-College Ria Rozendaal 16.00 u. Doekle Terpstra 16.30

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

van Hoytema Thoraxchirurgie congres

van Hoytema Thoraxchirurgie congres TOELICHTING Welkom op het 12 de van Hoytema Thoraxchirurgie congres Geachte collegae, Voor geïnteresseerden in thoraxchirurgie bevat de Decembermaand nog een extra feestdag: het congres Thoraxchirurgie,

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

Dinsdag 14 december 2010

Dinsdag 14 december 2010 Uitnodiging Comazuipen bij jongeren? Overmatig alcoholgebruik bij ouderen? Herkennen van alcoholproblemen in de praktijk? In één dag op de hoogte van vroegsignalering van alcoholproblemen. Symposium Verzuipt

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Opgroeien in onderzoek Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan het gezond opgroeien van de jeugd, daar

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

Van nazorg naar voorzorg implementeren van een strategische agenda

Van nazorg naar voorzorg implementeren van een strategische agenda Van nazorg naar voorzorg implementeren van een strategische agenda dr. Thomas Plochg Directeur NPHF Federatie voor Gezondheid NVAG Themabijeenkomst 22 januari 2015 1 1. Waarom een transitie van nazorg

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 10 april, 2015

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 10 april, 2015 Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 10 april, 2015 Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Dr. Marian Kaljouw, voorzitter Mr. Drs. Kete

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

CONGRES 6 NOVEMBER 2014

CONGRES 6 NOVEMBER 2014 Prikkelverwerking CONGRES Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid Postillion Bunnik Utrecht 6 NOVEMBER 2014 prof.dr. Pieter Duker

Nadere informatie

ugdgroepen Portefeuille Integrale

ugdgroepen Portefeuille Integrale pak Kindermishandeling en e Integrale aanpak Kind ugdgroepen Portefeuille Integrale ing en Jeugdgroepen Portefeuille ishandeling en Jeugdgroepen pak Kindermishandeling en e Integrale aanpak Kind Congres

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

GGD regio Utrecht in beweging. Bestuursagenda

GGD regio Utrecht in beweging. Bestuursagenda GGD regio Utrecht in beweging Bestuursagenda 2016-2019 Doel Bestuursagenda Onze samenleving heeft zich veranderd in een netwerksamenleving. Co-creatie en het aangaan van vitale coalities staan steeds meer

Nadere informatie

LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT

LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT Opgeven voor deze leergang kan nog tot 1 augustus LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT PRAKTIJK ONTMOET WETENSCHAP DE ZORG VOOR DEMENTERENDEN IS JE VAK. JE STAAT ER ELKE DAG MIDDENIN: ALS PROFESSIO

Nadere informatie

Congres KAMG. Donderdag 28 januari 2010

Congres KAMG. Donderdag 28 januari 2010 Congres KAMG Donderdag 28 januari 2010 Sociale Geneeskunde is de ontmoeting van arts en maatschappij in de patiënt. (Querido 1952) Zoals de grote problemen in de volksgezondheid immers bepalen welke public

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert 3e Landelijk Congres Eerste Lijn 2 november 2012 Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Thema: Implementatie Wijkgericht werken Organisatie: In samenwerking

Nadere informatie