Jaarplan Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam."

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober

2 Inhoud Voorwoord Beleid Algemeen beleid / visie Continuering van beleid Innoverend beleid Cliëntprofielen Regio Utrecht Algemeen beleid Beleid in relatie tot cliëntprofielen Zorgprogramma s voor jongeren en hun gezinnen in crisis Zorgprogramma s voor jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt Zorgprogramma s voor tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban 22 3 Regio Rotterdam Algemeen beleid Beleid in relatie tot cliëntprofielen Zorgprogramma s voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen en hun gezin en/of netwerk Zorgprogramma s voor tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban 28 4 Regio Amsterdam Algemeen beleid Beleid in relatie tot cliëntprofielen Zorgprogramma s voor (jong)volwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt Zorgprogramma s voor jonge moeders 18+ en hun achterban Kwaliteit, effectiviteit en veiligheid Kwaliteit Certificering Effectieve zorg Cliëntparticipatie Kennis en innovatiecentrum Ambities voor Veiligheid Ambities voor Bedrijfsvoering Algemeen beleid Facilitaire zaken, huisvesting en organisatie Algemeen Ontwikkelingen

3 6.2.3 Ambities voor Huisvesting Ambities voor Diensten en Middelen Ambities voor ICT en facility management Personeel Algemeen Ontwikkelingen Ambities voor Financiën, Planning & Control, ICT Algemeen Ontwikkelingen Ambities voor Relatiebeheer Algemeen Ambities voor PR en Communicatie Algemeen Ontwikkelingen Ambities voor

4 Voorwoord Schooluitval, jong ouderschap, middelenmisbruik en beginnende verslavingsproblemen. Afglijden in straatcultuur en criminaliteit, of juist een geïsoleerd bestaan en gebrek aan contact met leeftijdgenoten. Vaak vinden deze problemen bij jongeren hun oorsprong in het gezin. Er is sprake van bijvoorbeeld financiële problemen, psychiatrische problematiek bij ouders of de jongere, relatieproblemen die uitlopen op (v)echtscheiding of onveiligheid in het gezin door misbruik of mishandeling. De gevolgen voor de jongeren, hun gezin en de samenleving kunnen ernstig zijn. En vragen dus snel om een oplossing. Elke gemeente heeft hier wel mee te maken. Maar de oplossing is niet langer alleen een zaak van de overheid en professionals. Burgers krijgen een steeds belangrijker rol. Want de zorg anno nu moet anders. Mensen moeten zelf meer verantwoordelijkheid (leren) nemen om hun problemen op te lossen. Als het echt nodig is, kunnen zij rekenen op ondersteuning van andere burgers en maatschappelijke organisaties. Timon doet graag mee Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 25 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Wij ondersteunen jongeren bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. En we bieden ouders hulp bij opvoedproblemen. Met gerichte programma s, van ambulante begeleiding, training en coaching, tot specialistische behandeling. Gedreven door overtuiging Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit. Vanuit onze achtergrond zijn we stevig verankerd in de maatschappij, met een uitgebreid netwerk en een actieve achterban. Timon biedt hiermee aan gemeenten keuzevrijheid, zorg voor iedereen én zorg voor burgers die identiteitsgedreven hulp willen ontvangen. Al 25 jaar vrijwilligersinzet Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. Dit zit in de genen van onze organisatie en medewerkers. Wij kunnen dan ook al ruim 25 jaar bouwen op een omvangrijk netwerk van betrokken en geïnspireerde vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek de mensen die jongeren veel aspecten van het gewone leven voorleven. Niet alleen als maatje, maar ook als goede buur, wonend in of nabij de verschillende voorzieningen van Timon. De kern van onze zorg In alle veranderingen blijven we werken aan het verwezenlijken van onze missie. Ouders ondersteunen om jongeren op te voeden en veilig in het gezin op te laten groeien, waar mogelijk met steun van het netwerk. Jongeren helpen om weerbaar te worden en de eigen kracht te versterken. Ondersteunen van jongeren om zelfstandig het leven weer op te kunnen pakken. Zodat ze in staat zijn om weer mee te doen in de maatschappij. Waar de hulpverleners professionele zorg bieden, staan vrijwilligers naast de jongere om mee te werken aan herstel van het gewone leven. Bij alle transities en transformatie van zorg blijft onze missie gelijk. Vanuit onze identiteit hebben we hoop en zien wij perspectief voor de jongere en voor gezinnen. Dat geeft ons motivatie om ook in 2014 passende zorg te bieden aan jongeren en hun gezinnen in de hoop dat ook zij weer toekomstperspectief mogen krijgen. Hannie Olij Directeur bestuurder Timon 4

5 1. Beleid 1.1 Algemeen beleid / visie Onze doelgroepen Wij richten ons met effectieve zorgconcepten op jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 23 jaar, met een onderverdeling naar drie geprofileerde doelgroepen: Crisishulp voor jongeren en hun gezin Gespecialiseerde zorg voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt Tienermoeders en hun achterban Timon is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke specialist voor bijzondere doelgroepen als zwerfjongeren en tienermoeders. De media herkennen de kracht van onze professionele zorgconcepten, waarbij de Timon-woongroepen vaak expliciet geroemd worden. Het is één van onze zorgvormen, waarbij vrijwilligers zich voor langere termijn aan jongeren verbinden. Samenwerking Timon kiest positie dichtbij jongeren. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma s. Overal waar dat nodig is, zoeken we samenwerking met ketenpartners uit de nulde, eerste en tweede lijn zoals CJG s, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. In samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp leveren we een dekkend en samenhangend aanbod, zowel inhoudelijk als op de verschillende leeftijden gericht. We nemen deel in multidisciplinair overleg en bieden consultatie, screening en advies. Ook bieden we zelf of samen met anderen tweedelijnszorg bij kind, gezin en school, waarbij we op ruime ervaring met trajectregie kunnen bogen. In de vorm van een netwerkorganisatie, Netwerk voor Jeugd, kunnen we een breed palet aan specialistische zorg voor jeugd betrekken (specialistische jeugdzorg voor 0-23 jaar, jeugdlvb en jeugdggz). Hulp wordt geboden volgens de principes van 1 gezin, 1 kind, 1 plan. Daarnaast werkt Timon samen met ketenpartners in specialistische zorgprogramma s (Victas Verslavingszorg, REC4 onderwijs, Justitie en Reclassering). Als thuis wonen echt niet meer lukt Als de jongere niet meer thuis kan wonen en niet kan terugvallen op het eigen netwerk, bieden we tijdelijke vervangende sociale netwerken: laagdrempelige, kleinschalige voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur in wijken en steden. Het zijn bij uitstek de vrijwilligers die samen met jongeren werken aan herstel van het gewone leven. Wij geven daarmee handen en voeten aan de pedagogische civil society. Een duidelijk doel We zien altijd kansen en oplossingen. Onze vraaggestuurde, gespecialiseerde hulp sluit daar op aan. Wanneer wij bij jongeren en hun gezin betrokken worden, is dat tijdelijk en gericht op versterking van hun eigen mogelijkheden en kracht. De jongere en het gezin formuleren zoveel mogelijk de eigen hulpvraag en begeleidingsdoelen en schrijven mee aan het hulpverleningsplan. Hulp thuis staat voorop. Als het ook maar even kan, wordt een beroep gedaan op het netwerk van de jongere. Wanneer zorg in de thuissituatie niet mogelijk is, zoeken we oplossingen zoveel mogelijk in de nabije omgeving, zodat de jongere met zijn leven kan doorgaan - op de eigen school of werkplek. Bij uithuisplaatsing zetten we ons in om dit zo kort mogelijk te laten duren. 5

6 1.2 Continuering van beleid De kern van onze zorg VEILIG THUIS GROEIEN IN VEILIGHEID Bij Veilig Thuis is onze zorg gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Vaak is er in het gezin sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, van een (v)echtscheiding, psychiatrische of verslavingsproblemen van ouders of jongeren, de invloed van loverboys of de impact van eerwraak. Timon sluit aan op de eerstelijns zorg in de wijk en op school en participeert in multidisciplinair overleg met bijvoorbeeld het CJG of (school)maatschappelijk werk. We bieden expertise op het gebied van consultatie, screening, advies en diagnostiek en betrekken waar nodig de tweedelijns zorg bij de jongere, het gezin en school. Kortom, zorg dichtbij. Daarmee kan de zorg zo licht blijven als mogelijk is en voorkomen we doorverwijzing zo lang dat kan. Uitgaan van de kracht van het gezin Als de veiligheid van de jongere het toelaat, wordt samen met het gezin een oplossing gezocht. Zij kunnen rekenen op hulp in de thuissituatie. In samenspraak met het gezin worden daar belangrijke personen uit de directe omgeving bij betrokken zoals familieleden, buren, vrienden of een mentor van school. Bij deze benadering helpen we het gezin om te versterken van wat er wel goed gaat en begeleiden we de gezinsleden bij verbetering van wat er niet goed gaat. Het belang voor de maatschappij Door jongeren met problemen in hun gezinssituatie te helpen, voorkomen we dat zij terecht komen in veel ingrijpender en duurdere zorgtrajecten in instellingen, of als overlastveroorzaker op straat belanden. WEERBAAR LEVEN VERSTERKEN EIGEN KRACHT Bij Weerbaar leven is onze zorg gericht op de jongere die niet langer thuis (of in het netwerk) kan wonen of niet langer op school kan blijven. Er is sprake van een opeenstapeling van problemen, zoals ontoereikende opvoedingsvaardigheden van ouders. Maar ook communicatieproblemen in het gezin of ernstig probleemgedrag bij de jongere, zoals alcoholof drugsmisbruik, schooluitval en criminaliteit of zwerfgedrag. Versterken eigen kracht van jongere en gezin Wanneer een jongere thuis of op school volledig is vastgelopen, biedt opvang in een gestructureerde pedagogische setting vaak uitkomst. Timon beschikt over eigen locaties voor 24-uurs of deeltijdverblijf. Hier leren de jongeren beter weerbaar te worden, en nee te zeggen tegen een ongewenste en ongezonde leefwereld. Zo leren de jongeren met het trainingsprogramma Equip om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen denken en doen. Met als doel hen te motiveren en toe te rusten (equiperen) om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Het gezin en het eigen netwerk worden zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. Opmaat naar zelfstandigheid Dankzij het aanspreken van de eigen kracht van de jongere komt deze sterker uit het zorgtraject en kan de jongere zich gaan richten op een gewenste toekomst. Bij voorkeur weer in het eigen gezin en eigen netwerk. 6

7 Als terugkeer in het gezin niet lukt, kan bijvoorbeeld kamertraining of nog een poosje in een Timon-woongroep uitkomst bieden. Of als de jongere daar aan toe is: zelfstandig wonen. Het belang voor de maatschappij Door jongeren tijdelijk in een gestructureerde pedagogische setting op te nemen, voorkomen we afglijden met alle mogelijke schadelijke gevolgen, zoals verslaving of criminaliteit. Door hun ontwikkeling te bevorderen en hen weerbaar te maken, leggen we de eerste bouwstenen voor een betere toekomst. ZELFSTANDIG VERDER WERKEN AAN TOEKOMSTPERSPECTIEF Bij Zelfstandig Verder is onze zorg gericht op thuisloze jongeren ( zwerfjongeren ), waaronder jonge moeders. Zij staan er vaak alleen voor, kampen doorgaans met financiële problemen en problemen met school of werk. Ook gaat het hier om jongeren die door bijvoorbeeld depressies of angsten een sociaal teruggetrokken leven leiden. Timon gelooft in doorlopende zorglijnen Bij Timon stopt de zorg niet zodra jongeren een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ons streven is juist de jongeren te begeleiden totdat zij zelfstandig verder kunnen. Met deze doorlopende zorglijn voorkomen we een inhoudelijke breuk in de behandeling. Wij bieden een groot potentieel vrijwilligers Timon kan - naast gedreven professionals bouwen op een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Zij wonen dichtbij en werken in kleinschalige voorzieningen samen met jongeren aan herstel van het gewone leven. Het belang voor de maatschappij Doordat jongeren - met vrijwilligers als goede buren - houvast en steun vinden, worden ze weer op de rails geholpen. De inzet van vrijwilligers versterkt de maatschappelijke samenhang en geeft vorm aan de civil society waarin burgers elkaar helpen en samen hun sociaal netwerk en wijk sterker maken. SAMEN STERK MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ Bij Samen Sterk is ons streven dat jongeren zich weer zelfstandig kunnen redden. Aan de hand van een plan van aanpak gaat de jongere aan de slag. Met eigen woonruimte en steun van vrijwilligers uit de wijk. In samenwerking met onderwijsinstellingen in de wijk begeleiden we jongeren weer terug naar school, zodat ze met de juiste startkwalificaties naar werk kunnen doorstromen. Waar mogelijk dragen we via het netwerk in de wijk stageplaatsen en werkplekken aan. Timon boort bijzondere kracht aan Ook hier stopt Timon niet bij de grenzen van de zorg. We gaan door tot er sprake is van echt herstel. Timon zoekt naar verschillende mogelijkheden om haar zorg te financieren. Waar nodig boren we daarvoor particuliere fondsen aan. En we betrekken naast professionals nadrukkelijk ook wijkbewoners en ondernemers in de wijk. Van jongere met problemen naar actieve wijkgenoot Op wijkniveau creëren we - zoveel mogelijk in samenhang en samenwerking met lokale partners zorgpunten, waar de jongeren kunnen aankloppen voor advies en nazorg. Wijkbewoners kunnen hier terecht met hulpvragen of voor doorverwijzing naar specialistische hulp. 7

8 Zo ontstaat een georganiseerd netwerk van maatjes in de wijk, leren jongeren ook iets terug te doen voor hun buren en omgeving en groeit de wijk uit tot een krachtige en hechte gemeenschap. Bij terugval en uitstroom staan de zorgpunten garant voor professionele achtervang en nazorg. Het belang voor de maatschappij Doordat jongeren weer perspectief vinden met woonruimte, onderwijs en werk kunnen zij uitgroeien tot burgers die zelf een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van de wijk. Zo verbetert ook de kwaliteit van de buurt. HET RESULTAAT VAN ONZE INZET Versterken van de wijk Kenmerkend voor de benadering van Timon is dat wij nadrukkelijk gebruik maken van het zelfregelend vermogen van de samenleving. Met onze activerende aanpak, gebaseerd op principes van Wrap Around Care, gaan we een werkalliantie aan met de jongeren en ondersteunen we hen zodat zij zelf weer richting aan hun leven gaan geven. Ze leren gebruik te maken van de voorzieningen die aanwezig zijn in onze maatschappij en regelingen die geboden worden. Onder meer door huisvesting, scholing en het toeleiden naar werk vinden ze hun plaats in de maatschappij. Beperken instroom dure zorg Dankzij deze actieve en vroegtijdige aanpak van de problemen, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en met de inzet van het sociale netwerk, voorkomen we dat de jongere in een latere fase moet aankloppen voor zwaardere en daarmee duurdere vormen van zorg. Die dure specialistische hulp hoeft alleen ingeschakeld te worden als dat echt noodzakelijk is. 1.3 Innoverend beleid De positie van Timon in de komende jaren Op basis van onze expertise en anticiperend op de ontwikkelingen in ons werkveld kiest Timon voor een afgewogen en gestructureerd zorgaanbod: 1. Op (boven)regionaal niveau: specialistische (jeugd)zorg. 2. Op gemeentelijk niveau: doorlopende zorglijnen en begeleiding van jongvolwassenen, waaronder zwerfjongeren en jonge moeders. 3. Op wijkniveau: ondersteunen en helpen integreren van jongeren in de samenleving en het ontwikkelen van social communities om zo de juiste condities te creëren waaronder jongeren weer volledig kunnen gaan participeren in de samenleving. 4. Op alle drie niveaus bieden we onderwijs-zorg arrangementen en specifieke vrijwilligersconcepten. 1. Specialistische (jeugd)zorg op (boven)regionaal niveau Timon is op regionaal en bovenregionaal niveau aanbieder van specialistische (jeugd)zorg. We richten ons hierbij primair op de regio s waarin wij nu al actief zijn en staan voor goede verbindingen naar gemeenten, de wijkteams, zorgadviesteams in het onderwijs en andere specialistische zorgaanbieders. Voor Timon blijft crisishulpverlening een speerpunt en we willen hierin graag de preferred partner van gemeenten zijn, met zowel ambulante vormen als tijdelijke opvang. Naast onze nieuwe, effectieve screeningsmodule bieden we zoveel mogelijk specialistische pedagogische behandeling in een kleinschalige setting. En we onderzoeken de mogelijkheden om de behandelgroepen en crisisopvang om te bouwen tot gezinshuizen of andere kleinschalige verblijfsvormen. Met steeds als uitgangspunt: het bieden van zorg geografisch dichtbij de jongere en inzet om deze zo snel mogelijk terug naar huis te laten keren. 8

9 Uitwerking per regio In de drie regio s waar Timon met name actief is de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam en Amsterdam gelden verschillende uitgangsposities. Daarom werken we ons beleid steeds per regio uit. 2. Doorlopende zorglijnen op gemeentelijk niveau Timon biedt op gemeentelijk niveau zorgtrajecten voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die vaak met een meervoudige problematiek te kampen hebben. Het betreft onder meer thuisloze jongeren of zwerfjongeren en jonge moeders. Voor oudere jeugd tot 18 jaar en nieuwe instromers bieden we doorlopende zorglijnen met programma s als ambulante begeleiding en begeleid wonen. Zo zorgen we voor continuïteit, net zo lang als nodig is om het begeleidingstraject zonder problemen af te ronden. Activerende aanpak Omdat de meesten van deze jongeren en jongvolwassenen voortijdig hun opleiding hebben afgebroken, komen zij moeilijk aan werk, blijven ze economisch afhankelijk en participeren zij nauwelijks in de maatschappij. Bij jonge moeders staat het verwerven van startkwalificaties op de arbeidsmarkt extra onder druk door vroeg ouderschap. Timon richt zich daarom op empowerment van de eigen krachten, een activerende en niet probleemgerichte aanpak. Vanuit het Wrap Around Care principe regisseren we samenwerking tussen de jongere, de professional, leden uit het eigen netwerk en vrijwilligers. 3. Ontwikkelen van netwerkondersteuning op wijk- en buurtniveau De projecten van Timon kenmerken zich door continuïteit en zijn altijd gericht op een helder doel. Na een traject van (boven)regionale specialistische hulpverlening of een vorm van begeleiding op gemeenteniveau, helpen we jongeren uiteindelijk te integreren in de eigen wijk en buurt. Een aansprekend voorbeeld hiervan is het project U-Turn. Thuishavens Met U-Turn ontwikkelen we zogeheten Thuishavens voor jongeren en jongvolwassenen. In deze communities that care vinden zij een veilige woonplek in de eigen buurt en waar ze begeleiding en steun krijgen van vrijwilligers van gemotiveerde buurtgenoten tot actieve vrienden, familie en omwonenden. Tegelijk bieden we de mogelijkheid om startkwalificaties te behalen en uitzicht op een betaalde baan. We werken dan ook nauw samen met onderwijsinstellingen en ondernemers in de wijk. Zodat de jongeren zelfredzaam worden en actief meedoen in de samenleving. Uitrol Met de ontwikkeling van thuishavens en steunpunten in de wijk wil Timon ook laagdrempelige loketten of vraagbaken creëren waar jongeren, hun familie en buurtgenoten voor advies of steun kunnen aankloppen. Want laagdrempelige aanlooppunten helpen bij het voorkomen of verergeren van problemen en dragen bij aan ont-zorgen. Deze aanlooppunten kunnen waar nodig doorverwijzen naar specialistische hulp. 9

10 4. Onderwijs-zorg arrangementen en vrijwilligersconcepten op (boven)regionaal, gemeentelijk en wijkniveau Op alle drie niveaus: (boven)regionaal, gemeentelijk en wijkniveau biedt Timon onderwijszorgarrangementen en specifieke vrijwilligersconcepten. Onderwijs-zorgarrangementen In het kader van Passend Onderwijs moet het onderwijs steeds meer zorg bieden aan jongeren met forse problematiek. Timon sluit aan bij het onderwijs door het bieden van onderwijs-zorgarrangementen op regionaal en lokaal niveau. We werken nauw samen met de eerstelijns zorgstructuur op scholen voor voortgezet onderwijs en ROC s. We bieden consultatie, training en advies aan de medewerkers in de school-zorgstructuur (zorgcoördinatoren, mentoren, docenten) en screening van jongeren met complexere problematiek en hun gezin. Waar nodig wordt er in aanvulling op schoolmaatschappelijk werk een specialistische interventie in het gezin ingezet zodat het gezin weer een steunende context kan bieden aan de jongere. Daarnaast bieden we specialistische zorg aan jongeren en hun gezin met complexe problematiek die (tijdelijk) niet aan het regulier voortgezet onderwijs kunnen deelnemen en uitgevallen zijn uit het onderwijs of in een reboundvoorziening geplaatst zijn van een regionaal samenwerkingsverband van voorgezet onderwijs. Via onze aanvullende specialistische jeugdzorg voor de jongere en het gezin werken we in nauw overleg met alle betrokken partijen aan het vasthouden van de jongere op school. We nemen waar nodig deel aan zorg- en adviesteams en adviseren docenten en mentoren over de specifieke aanpak van de betreffende jongere. Onze onderwijs-zorgarrangementen in het kader van U-turn zijn erop gericht om de jongeren en jongvolwassenen hun startkwalificaties te helpen behalen. We gaan hiervoor samenwerkingsconvenanten aan met de scholen die daartoe opleiden. Ook creëren we zorgpunten op scholen voor de ondersteuning van jongeren uit onze zorgprogramma s, waar ook de andere jongeren van school terecht kunnen met hulpvragen als ze dreigen uit te vallen. Daarnaast gaan we samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven om jongeren passende stageplekken te bieden of arbeidsplaatsen in het kader van een leerwerk traject. Inzet vrijwilligers Op alle drie niveaus (specialistische jeugdzorg, lokaal en wijkniveau) kiezen we voor inbedding van professionele hulp in vrijwilligersaanpakken. In aanvulling op de intensieve zorg van professionele hulpverleners in residentiële settingen en begeleid-wonenvoorzieningen zetten we waar mogelijk vrijwilligers in als goede buur. Daarnaast starten we steeds meer maatjesprojecten om jongeren en jongvolwassenen een maatje te bieden die hen begeleidt op verschillende levensdomeinen. Inbedding van een vrijwilligersaanpak in onze professionele hulp is ook een belangrijk kenmerk van U-turn: betrokken buurtgenoten, verbonden met de wijk, helpen de jongeren te integreren in de buurt; maatjes zijn beschikbaar voor verschillende activiteiten. Bij terugval bieden professionals van Timon achtervang in de vorm van een wijksteunpunt of zorgpunt. Dit steunpunt is ook beschikbaar voor de rest van de wijk bij hulp- en ondersteuningsvragen. De samenwerking met een grote maatschappelijke achterban, waaronder kerken, is onderscheidend voor de werkwijze van Timon en levert ons een groot aantal betrokken en vaak zeer deskundige vrijwilligers op die we bij onze zorgtrajecten kunnen betrekken. 10

11 1.4 Cliëntprofielen A. Crisishulp voor jongeren en hun gezin De zorgprogramma s die Timon voor deze doelgroep biedt, richten zich op volgende cliëntprofielen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI): - 2A Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. Timon biedt hiervoor de module Ambulante Spoedhulp (ASH) en Intensief Ambulant bij Crisis (IAC). - 2B Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. De hulp dient tevens om de veiligheid van de jeugdige te waarborgen. Timon biedt hiervoor de module Signs of Safety (SOS). - 10A De jeugdige heeft een tijdelijk vervangende woonsituatie nodig met een (residentieel) behandelklimaat en aanvullende individuele behandeling gericht op het verminderen van ernstige gedragsproblemen, zodat de jeugdige weer thuis kan gaan wonen. Het gezin heeft gezinsbehandeling nodig om terugkeer van de jeugdige in het gezin mogelijk te maken. Timon biedt hiervoor de module crisisopvang in combinatie met ASH of Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT). - N.B. screeningsmodule B. Gespecialiseerde zorg voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt De zorgprogramma s van Timon voor deze doelgroep richten zich op volgende cliëntprofielen van het NJI: - 2A Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. Timon biedt hiervoor de module Gezin Centraal, MDFT en contextuele gezinsbegeleiding. - 2B Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. De hulp dient tevens om de veiligheid van de jeugdige te waarborgen. Timon biedt hiervoor de module SOS. - 2C Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. De jeugdige heeft daarnaast behoefte aan individuele hulp en/of deeltijdbehandeling (bijv. om te leren omgaan met (de gevolgen van) ingrijpende gebeurtenissen en/of eigen problematiek, om te leren een dagbesteding te vinden/houden). Timon biedt hiervoor de module Focus, in combinatie met MDFT. - 4 De jeugdige heeft behoefte aan begeleiding gericht op het vinden/houden van een dagbesteding en/of vermindering van/leren omgaan met eigen problematiek. Timon biedt hiervoor de module Focus, in combinatie met MDFT. - 5A De ouders hebben behoefte aan individuele hulp voor het leren van specifieke opvoedingsvaardigheden, om beter te leren omgaan met de problemen van de jeugdige, zodat deze problemen verminderen en/of hanteerbaar worden voor ouders. Timon biedt hiervoor de modules Gezin Centraal en MDFT. - 9A De jeugdige heeft behoefte aan een permanent vervangende residentiële woonsituatie, gericht op het leren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Timon biedt hiervoor de module Kamertrainingscentrum Bunnik in combinatie met de module contextuele gezinsbegeleiding. - 9B De jeugdige heeft behoefte aan een permanent vervangende residentiële woonsituatie, gericht op het leren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen. De jeugdige heeft daarnaast een aanvullende behandeling nodig, gericht op de vermindering van gedragsproblemen en/of het verminderen van/leren omgaan met (de gevolgen van) een psychiatrische stoornis/ernstige psychische problematiek van de jeugdige. Timon biedt hiervoor de modules behandelgroep in combinatie contextuele gezinsbegeleiding. 11

12 - 10A De jeugdige heeft een tijdelijk vervangende woonsituatie nodig met een (residentieel) behandelklimaat en aanvullende individuele behandeling gericht op het verminderen van ernstige gedragsproblemen, zodat de jeugdige weer thuis kan gaan wonen. Het gezin heeft gezinsbehandeling nodig om terugkeer van de jeugdige in het gezin mogelijk te maken. Timon biedt hiervoor de module behandelgroep in combinatie met MDFT. - 10B De jeugdige heeft een tijdelijk vervangende woonsituatie nodig met een (residentieel) behandelklimaat en aanvullende individuele behandeling gericht op het verminderen van ernstige gedragsproblemen, zodat plaatsing in een vervangende gezinssituatie mogelijk wordt. Timon biedt hiervoor de module behandelgroep. C. Tienermoeders en hun achterban De zorgprogramma s van Timon voor deze doelgroep richten zich op de volgende cliëntprofielen van het NJI: - 9C De jeugdige heeft behoefte aan een permanent vervangende woonsituatie, gericht op het leren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen, met zorg voor de relatie jeugdige (tienermoeder) en baby (veiligheid en opvoedingsvaardigheden) en begeleiding voor vermindering eigen problematiek. Timon biedt hiervoor de module Talita en ambulante opvoedondersteuning voor tienermoeders. Tariefstelling Timon richt zich binnen het jeugdzorgstelsel op de doelgroep met categorie middelzwaar tot zware problematiek: jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Uit de benchmark van Bureau Jeugdzorg* blijkt dat Timon zich met haar NDUZ-tarief (Domein Niet Uitstroom gestuurde Zorg) en DUZ-tarief (Domein Uitstroom gestuurde Zorg) in een middenpositie bevindt in vergelijking met de collega-zorginstellingen. Wij denken dat deze tariefstelling passend is bij de zwaarte van onze doelgroep. * Zie de bijlage met de vraag- en aanbodanalyse van Bureau Jeugdzorg 12

13 2 Regio Utrecht 2.1 Algemeen beleid De zorg voor onze jeugd heeft als uitgangspunt: - Sluit aan bij de vraag van cliënt - Gaat uit van de eigen kracht van cliënt - Wordt ingestoken via 1 gezin, 1 plan - Is zo licht en zo kort mogelijk - Vindt zoveel mogelijk plaats in de thuissituatie (terug dringen residentiële zorgvormen) - Sluit aan bij aanpalende zorgdomeinen In hoofdstuk 1 zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt in het algemene beleid van Timon, evenals de hoofdstukken 5 en 6 gelden deze algemene beleidsuitgangspunten onverkort voor de regio Utrecht. Timon onderschrijft van harte de visie dat alle Utrechtse kinderen veilig en zo goed mogelijk, thuis opgroeien. Wij stellen hierbij de cliëntvraag centraal en richten ons op het versterken van de eigen kracht van het gezin of zijn omgeving. Daarom hebben we de afgelopen jaren ingezet op afbouw van residentiële bedden en de vrijkomende middelen ingezet voor specialistische ambulante interventies. De begeleiding van jongeren en hun gezin geven we vorm vanuit het gedachtegoed van Wrap Around Care. Het gewone leven is hierin een belangrijk uitgangspunt. Door het netwerk van een jongere te betrekken, hoeft specialistische hulp alleen ingeschakeld te worden als dat echt noodzakelijk is. Inspelen op diversiteit Een substantieel aantal cliënten van Timon is afkomstig uit andere culturen. Dit vraagt om begeleiding met oog voor culturele verschillen. Hiervoor hebben we binnen alle afdelingen het model Beschermjassen geïmplementeerd: mensen of groepen veiligheid en warmte bieden in hun eigen oude vertrouwde. Deze werkwijze bestrijdt uitsluiting en creëert verbinding. De kennisgroep Diversiteit en Beschermjassen binnen Timon richt zich op het bestendigen van deze methodiek en geeft advies om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Integrale samenwerking Timon participeert in het samenwerkingsverband Netwerk voor Jeugd, waarin verder deelnemen: Jeugdzorg: Youké (voorheen: Trajectum en Zandbergen), Jeugd LVB Reinaerde, Jeugd GGZ Altrecht en Indigo. Dit netwerk staat voor beschikbaarheid van hulp. Bij meervoudige vragen kan de expert van jeugdzorg-jeugdggz-lvb snel, laagdrempelig en toegankelijk aansluiten op de vragen vanuit het wijkteam en met de cliënt een gezamenlijk plan maken. Dankzij geïntegreerde samenwerking in een aantal zorgprogramma s ontstaat een samenhangend en dekkend zorgaanbod, geclusterd per geografisch gebied. Hierdoor krijgen cliënten een integraal zorgprogramma zonder schotten en binnen dezelfde sociale omgeving en worden wisselingen in woonplaats, school en hulpverlening zoveel mogelijk voorkomen. 13

14 Wachtlijst: Goede afstemming in- en doorstroom Timon heeft het instroom- en doorstroomproces per regio gecentraliseerd en voor de verschillende zorgprogramma s een norm trajectduur vastgesteld. Dankzij centralisatie van aanmelding en instroom kan de regio-organisatie adequaat sturen op tijdige en passende instroom. Door nieuwe aanmeldingen per regio wekelijks te bespreken en tweewekelijkse afstemming voor de wachtlijst en bezetting, is steeds tijdig bekend wanneer jongeren kunnen instromen, waar problemen in de doorstroming kunnen ontstaan en welke aanvullende acties noodzakelijk en mogelijk zijn. Zo zorgt Timon dat er binnen de gestelde financiële en operationele kaders steeds kwantitatief voldoende en tijdig aanbod is. Indien er een (structurele) meervraag is, wordt overlegd met de Provincie Utrecht. De resultaten van de inspanningen worden maandelijks ter verantwoording opgenomen in de Provincie monitor en zijn ook voor gemeenten inzichtelijk. De online Provincie monitor neemt een belangrijke plaats in bij het sturen op het behalen van de afgesproken prestaties met de Provincie Utrecht. De regiomanager stuurt en regisseert dat de productiecapaciteit in overeenstemming is met de afgesproken capaciteit. Waar er wachtlijsten ontstaan, draagt Timon bij aan het wegwerken van deze wachtlijst en medewerkers zoveel mogelijk te flexibiliseren om een wijzigende vraag van een goed aanbod te kunnen voorzien. Er vindt tweewekelijks overleg plaats met de collega-zorgaanbieders waarin er informatie wordt gedeeld over de omvang en opbouw van de wachtlijst(en) en waarin de open plaatsen en ketenplannen besproken worden om tijdig eventuele knelpunten op te lossen. Wekelijks wordt een overzicht gegeven van cliënten die langer dan 30 dagen op zorg wachten en worden acties gepland om te voorkomen dat een jongere langer dan de norm van 60 dagen op de wachtlijst staat. Zo wordt ook over de grenzen van de eigen instelling gekeken om jongeren sneller te kunnen helpen door in overleg met de cliënt hulpverleningstrajecten van elkaar over te nemen. Met deze werkwijze worden jongeren snel geholpen en kan een goede doorstroom worden georganiseerd. Ketenafspraken Timon spant zich maximaal in om jongeren zo snel mogelijk hulp te bieden en bevordert de door- en uitstroom onder meer door overleg met ketenpartners over vervolghulp in de vorm van ketenplannen. In 2014 willen we dan ook verder invulling geven aan de samenwerking met de collega-zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg. In de afgelopen jaren hebben we met collega-aanbieders gewerkt aan het verbeteren van stelselbrede samenwerking. De zorgaanbieders zijn een commitment aangegaan voor een gezamenlijke aanpak van de in-, door- en uitstroomproblematiek. Timon heeft hierin een actieve bijdrage, ook door het leveren van menskracht in de vorm van een kwartiermaker en logistiek manager. Verdere verbetering mogelijk Door het integraal bewaken van de instroom en doorstroom voor het gehele aanbod aan jeugdzorg en 18+ in de regio Utrecht kan nog beter gestuurd worden op tijdige doorstroming van jongeren uit specialistische en daarmee dure behandelgroepen naar bijvoorbeeld woongroepen. Van residentiële naar ambulante hulp In aanloop naar de transitie van de jeugdzorg tekenen zich de contouren af van buurt- en wijkteams en CJG s die de nulde en eerste lijn versterken. Zoals eerder aangegeven acht Timon het van belang om de hulp zo dicht mogelijk bij de cliënt thuis te organiseren. Vandaar dat we residentiële plekken hebben omgebouwd naar ambulante trajecten. We verwachten dat de ambulante hulp in de toekomst grotendeels door buurt- en wijkteams zal worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft er vraag naar specialistische ambulante interventies, zoals de systeembehandeling MDFT of de groepsgerichte gezinsinterventie bij problematische echtscheidingen. Hiervoor is specifieke kennis en intervisie nodig. 14

15 Passende expertise Bij deze ontwikkeling sluit Timon aan op de eerstelijns zorg in de wijk en op school en zal daar waar mogelijk participeren in de ontwikkeling van buurt- en wijkteams. Hierbij bieden wij expertise op het gebied van consultatie, screening, advies en diagnostiek. En we betrekken waar nodig de tweedelijns zorg bij de jongere, het gezin en school. Kortom, zorg dichtbij zo lang het kan. Daarmee kan de zorg zo licht blijven als mogelijk en voorkomen we doorverwijzing naar intensievere zorg. Inkoop bovenregionale zorg Ondanks de grotere aandacht voor preventie en ondanks vroegtijdige integrale hulpverlening zal er altijd een doelgroep zijn die specialistische zorg nodig heeft. Dit betreft zowel ambulante hulp (MDFT) als residentiële hulp. Timon biedt specialistische hulp voor jongeren met meervoudige problematiek. Voor deze doelgroep zal een preventieve aanpak van de buurtteams in een aantal gevallen niet voldoende zijn. Van deze doelgroep is bekend dat zij zich niet altijd verhoudt tot de buurt waaruit zij afkomstig is. De jongeren komen vaak uit gebroken gezinnen, zijn weinig gehecht, veroorzaken overlast in de ene gemeente, gaan op school (of spijbelen) in een andere gemeente en verblijven soms vaker bij familie en vrienden dan bij het gezin van herkomst. Denk hierbij aan de tienermoeders die Timon in behandeling heeft, de meiden met specifieke seksegerelateerde problematiek en de jongeren met meervoudige problematiek die voor behandeling van hun gedragsproblematiek tijdelijk verblijven in de Behandelgroep te Zeist, vaak gecombineerd met deeltijdbehandeling bij Focus. De crisiszorg, 24-uurs residentiële behandeling, behandeling en verblijf voor tienermoeders en tienermeiden zullen naar verwachting bovenregionaal ingekocht blijven worden. Frictiekosten beperken Timon verkeert in de positie veel huurpanden te hebben met huurcontracten van korte tot middellang termijn. Voor onze panden in eigendom geldt voor het grootste gedeelte dat de boekwaarde hoger ligt dan de hypotheekverplichting. Waar dat niet aan de orde is, zullen er maatregelen worden getroffen in Binnen het transitieproces doet Timon er alles aan de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door geen vaste verplichtingen meer aan te gaan, maar ook te werken met veel tijdelijke contracten waarbij medewerkers na drie jaar uit dienst gaan. Goed werkgeverschap Desondanks hecht Timon er waarde aan om kwalitatief goed opgeleide medewerkers te hebben en te houden. We blijven investeren in deskundigheidsbevorderende maatregelen, ook voor tijdelijke krachten. Timon wil een goed werkgever zijn en gaat voor continuïteit van specialistische zorg voor haar doelgroep. Wanneer medewerkers overgaan naar buurtteams of zorgadviesteams hecht Timon er aan om ze goed toegerust en opgeleid over te dragen. Experimenteermiddelen Ter voorbereiding op de transitie heeft de Provincie Utrecht in 2013 experimenteermiddelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Ook ging Timon van start met pilots in de regio s Zuidoost, Lekstroom en Utrecht-West en nemen Timon medewerkers deel aan buurtteams in Utrecht Stad. Gezien het gebruik van ons jeugdzorgaanbod door inwoners van de regio s Lekstroom, Zuid- Oost en Utrecht-West zijn wij tevreden met het feit dat we in ruime mate bij mogen dragen aan de experimenten die in deze regio s uitgevoerd worden. Hierdoor raken we nog beter ingebed in de lokale zorgstructuren binnen deze regio s. 15

16 Bij de ontwikkeling van ons zorgaanbod willen we nog sterker aansluiten bij vragen vanuit de regio Food Valley. In de steden Amersfoort en Utrecht werken we loyaal mee aan het meedenken in de ontwikkeling van de buurtteams en leveren daar ook medewerkers voor. Het betreft de volgende pilots: - Regio Utrecht Stad: 3 buurtteams (waarvan 2 regulier, 1 MBO) waarin 3 Timon medewerkers participeren - Regio Utrecht-West: versterken Voortgezet Onderwijs en verbinding CJG; toegang bieden tot indicatievrije specialistische jeugdzorg - Regio Zuidoost (Zeist): Project Versterking Voortgezet Onderwijs - Regio Lekstroom: Effectievere samenwerking van betrokken zorgpartners met behulp van coaching volgens de principes van Wrap Around Care Passende ondersteuning Voortgezet Onderwijs Passende ondersteuning CJG Dankzij de onderwijs-zorgpilots en aansluiting bij CJG s is de expertise en inzet van Timon eerder en effectiever beschikbaar. Hierdoor zal de instroom in de tweedelijns zorg verminderen. In 2014 willen wij deze pilots continueren en in afstemming met gemeenten en partners verder verbeteren. Ook buiten de reeds lopende pilots wil Timon constructief meedenken met gemeenten over de aansluiting bij de lokale (zorg-)structuren met als doel het leveren van maatwerk. De methodiek van de pilots gaan we inhoudelijk verder uitwerken. De koppeling met reboundvoorzieningen en de deeltijdbehandeling voor jongeren met tijdelijke schooluitval neemt hierbij een belangrijke plaats in. Hiermee laat Timon zien dat zij haar bestaande specialistische expertise weet om te zetten naar innovatieve zorgarrangementen die passen bij de transformatie van zorg in aanpakken voor: - schoolmijders en spijbelaars; - jongeren met beginnende verslaving; - jongeren die afglijden naar straatgedrag en criminaliteit Binnen de regio Utrecht wil Timon zich met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en Scholen voor Voortgezet Onderwijs en ROC s verder ontwikkelen tot de expert op het vlak van onderwijs-zorgarrangementen Voortgezet Onderwijs. De deeltijdbehandeling van Timon (Focus) onderhoudt al een samenwerking met Beukenrode Onderwijs. Hiermee kan gericht gewerkt worden aan een snelle terugkeer naar school indien jongeren onverhoopt toch uitvallen. Ook kan het team van Focus outreachend werken en de jongere in de thuis- en schoolsituatie ondersteunen door de combinatie van het behandelprogramma met MDFT. Doelstelling van al deze pilots en participatieprojecten is om leerervaringen op te doen met betrekking tot nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van samenwerking samen met lokale partners, welke aansluiten bij de uitgangspunten van de transitie en transformatie. 16

17 Vrijwilligers essentieel binnen het Timon zorgconcept Timon kan in de regio Utrecht naast gedreven professionals bouwen op een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Zij wonen dichtbij de jongeren en werken in kleinschalige voorzieningen samen aan herstel van het gewone leven. Doordat jongeren met vrijwilligers als goede buren houvast en steun vinden, worden ze weer op de rails geholpen. De inzet van vrijwilligers versterkt de maatschappelijke samenhang en geeft vorm aan de civil society waarin burgers elkaar helpen en samen hun sociaal netwerk en wijk sterker maken. Binnen de regio Utrecht werken wij met onze vrijwilligersconcepten in het kamertrainingscentrum Bunnik, een woongroep in Utrecht, een woongroep in Amersfoort, drie woongroepen in Houten en twee locaties voor jonge moeders, eveneens in Houten. Decentralisatie AWBZ en de ontwikkeling van thuishavens Met ingang van 1 januari 2015 wordt de extramurale begeleiding uit de AWBZ bekostiging gehaald en aan gemeenten overgedragen. Voor gemeenten wordt het zorgbeleid en de inkoop van zorg daarmee een steeds belangrijkere taak. Met Timon U-turn, een wijkgerichte aanpak is Timon in staat zogeheten thuishavens te ontwikkelen voor jongeren en jongvolwassenen. In 2014 zullen we dit U-Turn concept nadrukkelijker voorleggen aan de gemeenten en waar mogelijk opstarten. Hierbij ligt de focus op de gemeenten Amersfoort, Houten en Zeist. 2.2 Beleid in relatie tot cliëntprofielen Timon richt zich binnen de kaders van de jeugdzorg (tot 18/23 jaar) met zorgprogramma s op drie doelgroepen: A. Jongeren en hun gezinnen in crisis (zie ); B. Jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt (zie ); C. Tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban (zie ) Zorgprogramma s voor jongeren en hun gezinnen in crisis Timon biedt een passend palet aan zorgprogramma s in crisissituaties: zowel ambulant als residentieel voor jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (23 jaar bij verlengde jeugdzorg) en hun gezin dat in een fase van crisis verkeert. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. De inzet van Timon Het zo snel en adequaat mogelijk kunnen helpen van jongeren en hun gezin in crisissituaties, om daarmee te bereiken dat zij daar kunnen blijven waar ze, als het veilig en verantwoord is, het beste kunnen opgroeien. We werken hierbij nauw samen met andere ketenpartners en richten ons op beperking van de instroom in specialistische zorg door nauwe samenwerking met diverse organisaties in het lokale, gemeentelijk domein. Het resultaat van de inzet Binnen de crisishulpverlening hebben we in 2013 met succes een screeningsmodule geïmplementeerd. Hierbij is nauw samengewerkt met het Ambulatorium van de Rijksuniversiteit van Utrecht. In het vrijwillig kader kunnen we met deze screeningsmodule een onderbouwd advies verschaffen over de eventueel benodigde vervolgzorg. Binnen 1 week is een globaal advies haalbaar en binnen 4 weken een goed uitgewerkt advies. Met deze screeningsmodule kan Timon tijdens crisissituaties, in opdracht van wijkteam of CJG, de toeleiding verzorgen naar specialistische zorg op basis van een goed onderbouwd advies. 17

18 Focus blijft om de jongere thuis te laten wonen met de benodigde zorg, of wanneer dat niet mogelijk is een oplossing in het netwerk te zoeken. Een advies voor een residentiële plaatsing is altijd de laatst mogelijke optie, wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. In combinatie met de screeningsmodule wordt naast een (tijdelijke) verblijfsplaatsing ambulante hulp in het gezin gegeven. Dit blijkt zo effectief dat vraag naar Timon Crisishulp sterk is toegenomen en uitbreiding van capaciteit vereiste om aan de vraag te kunnen voldoen en wachtlijsten te voorkomen. De modules van Timon Ambulante Spoedhulp (ASH) Intensief Ambulant bij Crisis (IAC) Signs of Safety (SoS) Diagnostisch screeningsprogramma Netwerkanalyse (Partiële) residentiële crisisopvang Noodbed Aantal plekken/trajecten De crisisopvang in Zeist: 10 plekken crisis verblijf Ambulante Spoedhulp: 140 trajecten Ambities voor 2014 Timon is de grootste jeugdzorgaanbieder van crisishulp in de provincie Utrecht. Wij gaan er van uit dat de crisishulp ook na de transitie geconcentreerd zal blijven in een specialistisch team op bovenregionaal niveau. Dit geldt voor de residentiële crisisopvang voor jongeren vanaf 14 jaar - inclusief de screeningsmodule. Maar ook voor de inzet van ambulante crisisaanpakken. Gezien de benodigde 24-uurs beschikbaarheid bij crisis en de hoge mate van specialisme leent deze kennis en expertise zich minder voor het onderbrengen in een buurtteam. We zullen de gemeenten in 2014 dan ook benaderen om dit specialisme bovenregionaal te continueren. Met onze ambulante spoedhulp en ambulante vormen van screening en diagnostiek gaan we mee in de ontwikkeling van SAVE-teams op lokaal niveau. We werken met de SAVE-teams ook al samen aan hulp in gezinnen waar de veiligheid van kinderen in het geding is. Schaalgrootte vereist Om crisisverblijf te kunnen realiseren is een zekere schaalgrootte nodig. Timon beschikt in Zeist over een voorziening met 10 plaatsen. We onderzoeken of we deze crisishulp ook in andere regio s kunnen organiseren. Werken aan ontschotting In 2014 werkt Timon samen met haar netwerkpartners aan ontschotting van de crisiszorg. De ambitie is om integraal crisishulp te bieden waar opvoedingsproblematiek centraal staat en daarnaast sprake is van GGZ problematiek en/of LVB problematiek. Uitbreiding ASH De afgelopen jaren is er steeds een groter beroep gedaan op Ambulante Spoedhulp (ASH) dan in de beschikking was toegekend. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen zal Timon het komende jaar 152 ASH-trajecten beschikbaar stellen. We hebben de ambitie om onze capaciteit nog verder te flexibiliseren. Vanuit onze reguliere ambulante capaciteit kunnen wij ook binnen 24 uur een ambulante crisisinterventie inzetten om wachtlijsten te voorkomen. Dit kan door naast de inzet van een kernteam ASH onze ambulante medewerkers nog breder te scholen in de interventie ASH en Signs of Safety. We zijn hier medio 2013 al succesvol mee gestart. 18

19 2.1.2 Zorgprogramma s voor jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt De doelgroep bestaat hier uit jongens en meiden van (23+) jaar met meervoudige problemen. Zij hebben ernstige gedragsproblemen, soms in combinatie met psychiatrische problematiek, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en andere vormen van verslaving (bijv. gameverslaving). Het kan ook gaan om school- en spijbelproblemen, (beginnende) delinquentie en (ernstige) gezinsproblemen. We onderscheiden drie subdoelgroepen in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar: 1. Jongeren met problematisch middelengebruik en spijbelgedrag. Zij bewegen zich richting de straatcultuur, of gaan meer en meer op straat leven; 2 Schoolweigeraars: jongeren die met medeweten van ouders thuis op de bank zitten; 3. First offenders: jongeren die weinig weerbaar en beïnvloedbaar zijn, meelopers en afglijders. Hieronder vallen ook meiden die beïnvloedbaar zijn door bijvoorbeeld loverboys. Tot de doelgroep behoren ook jongeren die uitstromen uit JeugdzorgPlus-voorzieningen of die bijvoorbeeld MDFT volgen. Voor jongvolwassenen (18+) waaronder zwerfjongeren geldt dat ze nog geen perspectief hebben op zelfstandige woonruimte en nog niet beschikken over voldoende vaardigheden om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. De inzet van Timon Het zo snel, zo kort en zo licht als mogelijk helpen van jongeren en hun ouders. Om te bereiken dat zij daar kunnen blijven waar ze, als het goed en verantwoord is, het beste kunnen opgroeien. We werken hierbij nauw samen met andere ketenpartners en richten ons zowel op het beperken van de instroom, als het bevorderen van uitstroom door nauwe samenwerking met organisaties in het lokale, gemeentelijk domein. Vanuit het perspectief van nazorg en doorlopende zorglijnen 18+ onderzoeken we steeds of het gewenst is dat Timon een naadloos vervolg in de begeleiding kan bieden in een Begeleid Wonen voorziening. We beschikken in de provincie Utrecht over een substantiële capaciteit Begeleid Wonen: in Amersfoort, Houten (3), Utrecht en Zeist. De begeleiding valt veelal binnen de kaders van het gemeentelijke en/of AWBZ-beleid. Het betreft onder andere de Timon-woongroep, een in Nederland nog steeds uniek model van een professionele voorziening die is ingebed in een georganiseerd ondersteunend sociaal netwerk van buren. De modules van Timon Behandelgroep i.c.m. contextuele gezinsbegeleiding of MDFT Behandelgroep meiden met specifieke seksegerelateerde problematiek of met behoefte aan een categorale voorziening op basis van culturele of godsdienstige achtergrond Kamertraining Deeltijdbehandeling Focus Gezin Centraal (Intensief Ambulant regulier) Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) Netwerkanalyse Tops (voorheen Equip) Begeleid Wonen en woongroepen Ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen 19

20 Aantal plekken/trajecten Behandelgroep (behandeling en verblijf) 16 plaatsen waarvan: 12 plaatsen in Zeist en 4 plaatsen in Utrecht Behandelgroep meiden (behandeling en verblijf) in Houten: 8 plaatsen Kamertraining in Bunnik: 6 plaatsen Deeltijdbehandeling Focus in Odijk: 16 plaatsen Gezin Centraal: 40 trajecten MDFT: 41 trajecten Woongroepen in Amersfoort (7 plaatsen), Culemborg (4 plaatsen), Houten (15 plaatsen), Utrecht (6 plaatsen), Zeist (3 plaatsen): totaal 35 plaatsen. AWBZ ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen (bij uitstroom uit de woongroepen): flexibel aantal trajecten. Ambitie voor 2014 Samenwerking met Victas Timon werkt intensief samen met Victas (verslavingszorg). Daarmee bieden we een meerwaarde voor betrokken gemeenten. De ambulante verslavingsbehandeling van Victas is bijvoorbeeld ingebed in onze pedagogische begeleiding van de jongere en diens gezin. Daarnaast bieden we aanvullende specialistische jeugdzorg aan jongeren met een indicatie voor klinische opname in de detox van Victas. Hiermee wordt een terugkeer in gezin en school voorbereid en begeleid. Naast het huidige behandelaanbod willen we in 2014 samen met Victas, CJG s, wijkteams en onderwijs inzetten op preventie en vroegsignalering bij jongeren met toenemend middelengebruik. Aansluiting bij het onderwijs Timon biedt Onderwijs-Zorgarrangementen bij verschillende scholen en in diverse gemeentes. Met als doel een betere aansluiting van de specialistische hulpverlening bij het onderwijs. In 2014 zullen we onze aanpakken voor schoolmijders doorontwikkelen en nog beter laten aansluiten bij het onderwijs. Naast de vooral generalistische inzet door buurtteams of CJG is het wenselijk om tijdig zwaardere specialistische hulp in te kunnen zetten om uitval te voorkomen. Timon wil hiertoe de specialismen zoals MDFT gezinsbehandeling en de Focus deeltijdbehandeling verder ontwikkelen, zodat deze optimaal aansluiten bij de behoefte van CJG, zorgadviesteams, zorgstructuren op school en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In overleg met de MDFT Academie ontwikkelen we een MDFT-light variant die ook inzetbaar is in het onderwijs. Omdat wij een contract met Justitie en de VNG hebben, kunnen we MDFT ook inzetten voor jongeren die afglijden naar criminaliteit, of juist terugkeren na detentie en een reclasseringsmaatregel of een gedragsbeïnvloedende maatregel hebben gekregen van de rechter. Bredere inzet screeningsmodule Timon gaat de screeningsmodule voor het crisisdomein zodanig aanpassen dat deze ook in combinatie met de deeltijdbehandeling van Focus kan worden gegeven. De samenwerking met Beukenrode onderwijs speelt hierin een essentiële rol. De eerste stappen hiervoor zijn in 2013 gezet. In 2014 moet de module worden doorontwikkeld en bestendigd. De screeningsmodule wordt hiermee ook geschikt voor reboundvoorzieningen en mogelijk voor het regulier onderwijs. Ambulante hulp We verwachten dat Intensief Ambulant regulier steeds vaker als hulpverleningsvorm onderdeel zal worden van buurt en wijkteam. Wij ondersteunen deze ontwikkeling en werken nauw samen met de gemeenten om onze goed toegeruste medewerkers over te dragen aan deze teams. 20

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. Methodiekbeschrijving CJG4kracht. www.cjgapeldoorn.nl

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. Methodiekbeschrijving CJG4kracht. www.cjgapeldoorn.nl Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin Methodiekbeschrijving CJG4kracht www.cjgapeldoorn.nl Voorwoord Colofon Uitgave Gemeente Apeldoorn, Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn Auteurs drs.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie