Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012"

Transcriptie

1 Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012 Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 13 maart

2 2

3 Inhoudsopgave Titel 1. Definities 5 Artikel 1 Definities 5 Titel 2. Begroting en verantwoording 6 Artikel 2 Inrichting financiële documenten 6 Artikel 3 Planning en controlcyclus 6 Artikel 4 Werkplan 6 Artikel 5 Autorisatie begroting en begrotingswijzigingen 7 Artikel 6 Tussentijdse rapportage en informatie 7 Artikel 7 Jaarstukken 7 Titel 3. Financiële positie 8 Artikel 8 Nota reserves en vooruitontvangen middelen 8 Artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa 8 Artikel 10 Uitgangspunten Financieringsfunctie 8 Artikel 11 Wettelijk kader Financieringsfunctie 8 Artikel 12 Financiering van Publieke taken 9 Artikel 13 Organisatie van de financieringsfunctie 9 Titel 4. Paragrafen 9 Artikel 14 Gemeentelijke bijdrage 9 Artikel 15 Weerstandsvermogen en risicomanagement 10 Artikel 16 Financiering 10 Artikel 17 Bedrijfsvoering 10 Artikel 18 Verbonden partijen 10 Artikel 19 Grondbeleid 10 Artikel 20 Verstrekking subsidies 11 Titel 5. Financiële organisatie en administratie 11 Artikel 21 Financiële organisatie 11 Artikel 22 Interne controle 11 Artikel 23 Administratie 11 Titel 6. Slotbepalingen 12 Artikel 24 Inwerkingtreding 12 Artikel 25 Citeertitel 12 TOELICHTING 13 Inleiding 13 Bevoegdheden Regioraad en Dagelijks Bestuur 13 Titel 2 Begroting en verantwoording 14 Titel 3. Financiële positie 15 Titel 4. Paragrafen 16 Titel 5. Financiële organisatie en administratie 16 3

4 4

5 Financiële verordening van het Stadsregio Amsterdam Titel 1. Definities Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de organisatie van de Stadsregio Amsterdam die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het Dagelijks Bestuur heeft. b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van het Stadsregio Amsterdam en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. c. administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding. d. financieel beheer: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen rechten van het Stadsregio Amsterdam. e. rechtmatigheid het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de Regioraad. f. doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. g. doeltreffendheid de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. 5

6 Titel 2. Begroting en verantwoording Artikel 2 Inrichting financiële documenten 1. De Regioraad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de raadsperiode vast. 2. De Regioraad stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur per programma relevante indicatoren vast voor het meten en afleggen van verantwoording over de door de Stadsregio geleverde goederen en diensten en de doelstellingen van het beleid. 3. De begroting, de tussentijdse rapportage en de Jaarstukken bestaan uit een programmadeel, een deel met de verplichte paragrafen en een financieel deel. 4. In het financieel deel van de onder lid 3 genoemde documenten neemt het Dagelijks Bestuur op een overzicht van: De baten en lasten per programma voor resultaatbestemming De resultaatbestemming naar programma uitgesplitst De algemene dekkingsmiddelen en de daarmee gefinancierde programma s De specifieke programma-overschrijdende uitkeringen en de daarmee gefinancierde programma s De financiële positie waarin tenminste is opgenomen een overzicht van: de reserves van de Stadsregio voor en na resultaatbestemming de nog niet bestede vooruitontvangen middelen de investeringen de verstrekte leningen, waarborgen en garanties 5. De in het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven meerjarenraming wordt opgesteld voor een langere periode dan wettelijk voorgeschreven drie jaren en beslaat tenminste de lopende en komende bestuursperiode. Artikel 3 Planning en controlcyclus 1. Het Dagelijks Bestuur stuurt de ontwerp begroting naar de Regioraad en het college van de deelnemende gemeenten van de Stadsregio Amsterdam zes weken voordat de ontwerp begroting in de Regioraad wordt behandeld. 2. De Regioraad stelt de begroting voor het komende jaar vast voor 1 juli van het lopende jaar 3. Het Dagelijks Bestuur neemt in de begroting het werkplan, de tussentijdse rapportage en de jaarstukkken een overzicht op met daarin de data voor het vaststellen door de raad van de begroting, het werkplan, de tussentijdse rapportage en de jaarstukken Artikel 4 Werkplan 1. Het Dagelijks Bestuur stelt als uitwerking van de voor 1 juli vastgestelde begroting een Werkplan op waarin per programma wordt opgenomen de doelstellingen van het beleid, welke activiteiten en producten worden uitgevoerd om de doelstellingen van de programma s te realiseren en de hiervoor begrote middelen. 6

7 2. De Regioraad stelt de te realiseren doelstellingen en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen van het Werkplan vast en neemt kennis de activiteiten en producten die het Dagelijks Bestuur uitvoert om de doelstellingen te realiseren. 3. Om redenen van doelmatigheid kan het Werkplan uit meerdere delen bestaan. In dat geval geeft het Dagelijks Bestuur in elk van de onderdelen een overzicht van de onderdelen van het Werkplan en de relatie tussen deze onderdelen. Artikel 5 Autorisatie begroting en begrotingswijzigingen 1. De Regioraad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging de totale lasten en de totale baten per programma, de investeringen en het overzicht van de algemene en specifieke dekkingsmiddelen. 2. Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat een begrotingswijziging die leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tenminste zes weken voor aanbieding aan de Regioraad naar de gemeenten wordt gestuurd. Het Dagelijks Bestuur ziet er op toe dat er geen financiële handelingen worden verricht die vooruitlopen op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Artikel 6 Tussentijdse rapportage en informatie 1. Het Dagelijks Bestuur informeert de Regioraad tussentijds over de uitvoering van de begroting. 2. Het Dagelijks Bestuur stelt in elk geval een tussentijdse rapportage op die in het najaar aan de Regioraad wordt aangeboden. 3. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen in baten en lasten, op de geleverde goederen en diensten alsmede op de voortgang in de bijdrage aan derden. Indien daar aanleiding toe is wordt ook aandacht besteed aan de doelstellingen van beleid en de maatschappelijke effecten. Artikel 7 Jaarstukken 1. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de programma s. In de verantwoording geeft het Dagelijks Bestuur aan: In welke mate de doelstelling van het beleid zijn bereikt; welke goederen en diensten zijn geleverd; welke kosten hiervoor gemaakt zijn 2. De Regioraad bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma s of de doelstellingen van de programma s voor het lopende jaar bijstelling behoeven. 7

8 Titel 3. Financiële positie Artikel 8 Nota reserves en vooruitontvangen middelen 1. Het Dagelijks Bestuur stelt voor elke bestuursperiode een nota reserves en vooruitontvangen middelen op waarin voor alle reserves en vooruitontvangen middelen wordt toegelicht op welke wijze het beheer is geregeld 2. Reserves worden uitsluitend bij besluit van de Regioraad ingesteld. 3. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd per programma een onderverdeling te maken van de voor het betreffende programma beschikbare vooruitontvangen middelen. Artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa 1. Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat in de uiteenzetting van de financiële positie algemeen aanvaarde richtlijnen voor waardering en afschrijving van vaste activa worden gehanteerd. Bij elk investeringskrediet wordt de afschrijvingstermijn van het krediet bepaald. 2. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een actuele en volledige registratie van bezittingen en schulden van de Stadsregio. Artikel 10 Uitgangspunten Financieringsfunctie 1. Het Dagelijks Bestuur zorgt bij de uitoefening van de financieringsfunctie voor: a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma s binnen de door de Regioraad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren; b. het beheersen van de risico s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico s, koersrisico s en kredietrisico s; c. het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen; d. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. 2. Het Dagelijks Bestuur werkt de meerjarenraming in de begroting uit tot een liquiditeitenplanning die gelijktijdig met het Werkplan aan de Regioraad wordt aangeboden. De liquiditeitenplanning beslaat een periode die tenminste gelijk is aan de lopende en eerstkomende bestuursperiode. Artikel 11 Wettelijk kader Financieringsfunctie 1. Het Dagelijks Bestuur ziet erop toe dat aan de wettelijke eisen met betrekking tot de financieringsfunctie wordt voldaan. 8

9 2. Het Dagelijks Bestuur licht in de paragraaf Financiering van de begroting en jaarrekening toe op welke wijze zij het wettelijk kader vertaalt in instrumenten die worden gehanteerd in de financieringsfunctie. Artikel 12 Financiering van Publieke taken 1. Het verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van een publieke taak. 2. Een publieke taak wordt vastgesteld met een afzonderlijk besluit van de Regioraad 3. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het Dagelijks Bestuur indien mogelijk zekerheden. Het Dagelijks Bestuur motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties. Artikel 13 Organisatie van de financieringsfunctie 1. Het Dagelijks Bestuur zorgt bij de uitvoering van de financieringsfunctie voor een adequate functiescheiding tussen degenen die gemachtigd worden tot het uitzetten of opnemen van middelen en de functionarissen die de transacties registreren. 2. Het Dagelijks Bestuur ziet erop toe dat elke af te sluiten financiële transactie door twee functionarissen geautoriseerd wordt. 3. Het Dagelijks Bestuur ziet er op toe dat alle opdrachtbevestigingen en alle transacties die leiden tot een verandering in de omvang van de uitgezette of opgenomen middelen alle betalingen en ontvangsten uit hoofde van de financieringsfunctie direct in de financiële administratie worden vastgelegd zonder welke tussenkomst dan ook van degenen die bevoegd zijn tot autorisatie. Titel 4. Paragrafen Artikel 14 Gemeentelijke bijdrage 1. Het Dagelijks Bestuur biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een notitie aan met een prognose van de gemeentelijke bijdrage. 2. In de notitie met de prognose gemeentelijke bijdrage noemt het Dagelijks Bestuur de programma s die met de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd en de programma s die met middelen van derden worden gefinancierd. Indien voor een programma meerdere dekkingsbronnen in aanmerking komen, geeft het Dagelijks Bestuur aan welke verhouding tussen deze financieringsbronnen beoogd wordt. 9

10 Artikel 15 Weerstandsvermogen en risicomanagement 1. Het Dagelijks Bestuur geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken aan de risico s van materieel belang, de omvang van deze risico s en een inschatting van de kans dat deze risico s zich voordoen. 2. De risico s, de geschatte omvang en de inschatting van de kans dat de risico s zich voordoen wordt per programma of groep van gelijksoortige programma s opgesteld. 3. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt toegelicht welke middelen beschikbaar zijn of gehouden moeten worden om de risico s af te dekken. Artikel 16 Financiering 1. Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van: de kasgeldlimiet; de renterisico norm; de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte; de rentevisie en de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie de ingezette financiële instrumenten en de daaraan verbonden risico s Artikel 17 Bedrijfsvoering 1. De paragraaf bedrijfsvoering in de begroting noemt de beleidsuitgangspunten die gelden voor de ondersteunende functies van de programma s. 2. In de paragraaf Bedrijfsvoering neemt het Dagelijks Bestuur in elk geval op: de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten de kosten van inhuur van derden de huisvestingskosten de automatiseringskosten en de beleidsuitgangspunten met betrekking tot deze onderwerpen. Artikel 18 Verbonden partijen 1. In de paragraaf verbonden partijen neemt het Dagelijks Bestuur voor elke verbonden partij in elk geval op: de naam en vestigingsplaats het financieel belang van de Stadsregio de zeggenschap van de Stadsregio het publiek belang dat wordt gediend met de deelname van de Stadsregio Artikel 19 Grondbeleid 1. De Stadsregio heeft geen gronden in eigendom. 10

11 Artikel 20 Verstrekking subsidies 1. Bij elk programma in de begroting en jaarrekening wordt aandacht besteed aan het kader waarbinnen subsidieverlening door de Stadsregio Amsterdam plaatsvindt. 2. Subsidieverordeningen worden vastgesteld door de Regioraad. Titel 5. Financiële organisatie en administratie Artikel 21 Financiële organisatie 1. Het Dagelijks Bestuur legt in een besluit vast: een eenduidige indeling van de organisatie van de Stadsregio en een eenduidig toewijzing van de taken aan de afdelingen een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleid- en beheersorganen is gewaarborgd; de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten 2. Het Dagelijks Bestuur stelt nadere regels voor de ambtelijke organisatie die een rechtmatige en doelmatige en doeltreffende uitvoering van de begroting beogen. Artikel 22 Interne controle 1. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor interne toetsing ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties en de informatieverstrekking hierover. 2. De interne toetsing is er mede op gericht bij te dragen aan een betere beheersing van de risico s die genoemd worden in de paragraaf weerstandvermogen van de begroting en jaarrekening. Artikel 23 Administratie 1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de organisatie als geheel en in de afdelingen van de Stadsregio Amsterdam; het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, contracten en schulden, enzovoorts.; het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties; het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 11

12 het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. Titel 6. Slotbepalingen Artikel 24 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 15 maart 2012 Artikel 25 Citeertitel 1. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam Financiële Verordening Stadsregio Amsterdam. 12

13 TOELICHTING Inleiding Bij wet van 2 juli 2003 is bepaald dat artikel 212 van de Gemeentewet over financieel beleid en beheer ook van toepassing is op de stadsregio s. Er zijn een aantal redenen om de op 13 december 2005 door de regioraad vastgestelde Financiële verordening Stadsregio Amsterdam te herzien. In artikel 212 lid 2c is bepaald dat in de Financiële verordening regels, richtlijnen en limieten voor de financieringsfunctie opgenomen worden. Dat is destijds uitgewerkt in een treasurystatuut dat de Regioraad op 18 december 2001 heeft vastgesteld. Het Treasurystatuut moet aangepast worden aan de huidige wettelijke regelingen die inmiddels veel uitgebreider zijn dan destijds bij het vaststellen van het Treasurystatuut. het geval was. Doordat de wettelijke regelingen veel uitgebreider zijn is een apart Treasurystatuut niet nodig. De regels over de financieringsfunctie kunnen opgenomen worden in de financiële verordening. Deze oplossing wordt ook door gemeenten gekozen en is nu ook voor de Stadsregio overgenomen. De tweede reden is dat de opvattingen over het karakter van de Financiële Verordening zijn gewijzigd. Door de regels meer te richten op resultaten en minder op procedurele aspecten kan de Financiële Verordening leesbaarder en korter worden. De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft daarom dan ook een korte en uitgebreide modelverordening opgesteld met keuzemogelijkheden. Voor het opstellen van de Financiële Verordening van de Stadsregio is gebruik gemaakt van de modelverordeningen van de VNG. In de voorliggende financiële verordening wordt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen Regioraad en Dagelijks Bestuur uitgewerkt. Het eerste deel van de verordening geeft regels over de begroting en verantwoording over de uitvoering van de begroting. In het tweede deel staan de regels over de financiële positie en in het derde deel zijn de regels over de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Deel twee en drie bepalen het beleidskader waarbinnen het Dagelijks Bestuur de begroting moet uitvoeren. Het vierde deel geeft het Dagelijks Bestuur opdracht de ambtelijke organisatie zo in te richten dat een goede uitvoering van de begroting gewaarborgd wordt. Bevoegdheden Regioraad en Dagelijks Bestuur De herziening van de financiële verordening is gebaseerd op het uitgangspunt dat de bevoegdheden van de raad tenminste gelijk blijven ten opzichte van de op 13 december 2005 vastgestelde verordening. Inhoudelijk is de verdeling van bevoegdheden tussen Regioraad en Dagelijks Bestuur niet gewijzigd. De wijze waarop de bevoegdheden zijn benoemd is wel gewijzigd: specifieke, limitatieve regels zijn vervangen door opdrachten aan het Dagelijks Bestuur om de Regioraad te informeren over financiële zaken zodat de Regioraad haar budgetrecht goed kan uitoefenen. De bepalingen over het financieringsbeleid zijn opgenomen in artikel 10 tot en met 14. Deze bepalingen vervangen, samen met de strakkere wettelijke bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden en de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden, het oude Treasurystatuut. In de voorliggende financiële verordening ontvangt de regioraad meer informatie voor het uitoefenen van haar budgetrecht. Dat geldt voor de inrichting van de financiële documenten zoals 13

14 begroting en jaarrekening die in artikel 2 is opgenomen. Nieuw is de informatie over de planning en controlcyclus in artikel 3 en in artikel 4 krijgt het Dagelijks Bestuur de opdracht de relatie tussen het Werkplan en andere financiële stukken aan te geven. In artikel 5 van de voorliggende verordening wordt bepaald wat het budgetrecht inhoudt: de Regioraad autoriseert met de begroting of een begrotingswijziging de totale baten en lasten per programma, de investeringen en het overzicht van algemene en specifieke dekkingsmiddelen. Titel 2 Begroting en verantwoording Gemeenten stellen de begroting voor het komende jaar vast in het najaar van het lopende jaar. De Stadsregio Amsterdam is wettelijk verplicht de begroting voor 1 juli op te stellen zodat gemeenten tijdig weten wat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de Stadsregio Amsterdam zal zijn. Bovendien schrijft de Wet gemeenschappelijke regelingen voor dat de ontwerp begroting van de Stadsregio Amsterdam zes weken voor toezending aan de Regioraad naar de gemeenten gestuurd moet worden. De ontwerpbegroting van de Stadsregio Amsterdam moet daardoor begin april door het Dagelijks Bestuur vastgesteld zijn. Eind maart moet de ontwerpbegroting daarom ambtelijk afgerond zijn. Dit relatief vroege tijdstip van begrotingsopstelling maakt het ondoenlijk in de begroting een uitgewerkt antwoord te geven op de Wat gaan we ervoor doen vraag. Deze vraag wordt in de begroting vervangen door de vraag Wat verwachten we voor het komende jaar. Bij de beantwoording van deze vraag wordt in elk geval ingegaan op het reguliere takenpakket, op ontwikkelingen in de regelgeving en mogelijke knelpunten in de uitvoering van de taken. Bij mogelijke knelpunten gaat het in de eerste plaats om de voortgang in de uitvoering van activiteiten die de Stadsregio Amsterdam subsidieert maar ook knelpunten in de ambtelijke capaciteit horen bij de beantwoording van deze vraag. De vraag Wat gaan we ervoor doen wordt dus na vaststelling van de begroting door de regioraad beantwoord. In deze verordening is bepaald dat het Dagelijks Bestuur voor aanvang van het begrotingsjaar een Werkplanplan opstelt dat een antwoord geeft op de Wat gaan we ervoor doen vraag in de begroting. Het Werkplan wordt onderbouwd met een productenraming en capaciteitsplanning die het Dagelijks Bestuur opstelt. Het Werkplan bestaat uit meerdere delen. Er is een deel dat betrekking heeft op de programma s die met gemeentelijke middelen gefinancierd worden. Voor de met de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer gefinancierde programma s wordt elk jaar het Uitvoeringsprogramma RVVP opgesteld terwijl voor het programma Jeugdzorg het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg wordt opgesteld. Door het Werkplan uit meerdere onderdelen te laten bestaan kunnen deze documenten meervoudig gebruikt worden. Zo is het Uitvoeringsprogramma RVVP een onderdeel van het Werkplan maar ook het jaarprogramma van het Regionaal Verkeer en Vervoerplan van de Stadsregio Amsterdam. Het Uitvoeringsprogramma RVVP is ook het Bestedingsplan BDU dat de Stadsregio elk jaar naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet sturen. Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat de relatie tussen de delen van het Werkplan en de relatie met de begroting toegelicht wordt in elk van deze stukken. Voor een goede uitvoering van de begroting kan het noodzakelijk zijn dat het Dagelijks Bestuur vooruitloopt op een begrotingswijziging. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hogere uitgaven voor een bepaald programma direct het gevolg zijn van hogere inkomsten en de hogere uitgaven geen beleidswijziging tot gevolg hebben. Vooruitlopen op een begrotingswijziging die 14

15 een hogere gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft wordt echter met artikel 5 lid 2 uitdrukkelijk niet toegestaan.. Titel 3. Financiële positie De kapitaalgoederen van de Stadsregio Amsterdam beperkt tot kantoormeubilair en automatiseringsapparatuur. De huisvesting is gehuurd. Op afzienbare termijn zijn hierin geen grote veranderingen te verwachten. Het belangrijkste onderdeel van de financiële positie betreft de financieringsfunctie. De Stadsregio ontvangt jaarlijks de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer. De wet op de BDU maakt het mogelijk te sparen voor grote investeringen. Daardoor kunnen er tijdelijk nog niet benodigde middelen zijn die in latere jaren tot uitgaven komen. Dat maakt een goede liquiditeitenplanning en een goed beheer van de liquide middelen noodzakelijk. De uitgangspunten voor het financieringsbeleid zijn opgenoemd in artikel 10 tot en met 13. De wettelijke bepalingen zijn niet herhaald in deze artikelen. Per 1 januari 2012 gaat met name om de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO), het Besluit Leningvoorwaarden Decentrale Overheden (BLDO), de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden en de Regeling (UFDO)Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO). De wettelijke regels kennen een tweetal duidelijke uitgangspunten: Bankieren, dat wil zeggen geld lenen om dit voor een hoger rendement uit te lenen, is uitdrukkelijk verboden. Geld uitlenen mag alleen instellingen die een publieke taak uitoefenen. En de Regioraad bepaalt wat een publieke taak is. Het wettelijk kader beoogt een aantal specifieke risico s in de financieringsfunctie met dwingende bepalingen en normen te beperken. Valutarisico s Uitzettingen en opnames mogen uitsluitend in Euro s plaatsvinden. Daarmee kunnen er geen valutarisico s ontstaan. Kredietrisico s Minimaal A rating voor uitzettingen van maximaal 3 maanden en AA rating voor uitzettingen vanaf 3 maanden. Met deze eisen wordt het risico dat de Stadsregio de uitgezette middelen niet terug ontvangt, beperkt. Koersrisico s Koersrisico s ontstaan doordat de actuele rente afwijkt van de vaste rente die is overeengekomen. Bijvoorbeeld een uitzetting van 100 met een vaste rente van 3% zal bij een marktrente van 6% een koers van 50 hebben en dus 50 waard zijn omdat alleen dan de renteopbrengst gelijk is (100 tegen 3% = 30 = 50 tegen 6% ). Koersrisico s kunnen zich voordoen tijdens de looptijd maar bij einde looptijd zal het nominale bedrag ontvangen worden. Met een goede liquiditeitenplanning kan tussentijdse opname van uitgezette gelden en daarmee koersrisico voorkomen worden. Renterisico s In de wettelijke regelgeving zijn er twee normen die beogen de renterisico s bij het aangaan van leningen te beperken: de kasgeldnorm en de renterisiconorm. Renterisico s ontstaan wanneer aan het einde van de looptijd van leningen de rente voor de nieuwe lening aanzienlijk hoger is dan de rente van de oude lening. De kasgeldnorm stelt daarom een maximum aan de kortlopende leningen die afgesloten mogen worden en de 15

16 renterisiconorm stelt een grens aan langlopende leningen. Omdat de Stadsregio geen financieringstekorten kent die met leningen aangevuld worden maar tijdelijk niet benodigde middelen uitzet zijn deze wettelijke normen niet direct van belang. Titel 4. Paragrafen In dit deel van de verordening is toegelicht welke informatie opgenomen wordt bij de in het besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven paragrafen. De Stadsregio Amsterdam kent geen lokale heffingen zoals gemeenten of provincies. Er wordt slechts één bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd, de gemeentelijke bijdrage uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Over deze bijdrage is in artikel 13 is bepaald dat het Dagelijks Bestuur een meerjarenraming voor de gemeentelijke bijdrage opstelt. Deze meerjarenraming wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkeling in het takenpakket van de Stadsregio. In financieel opzicht de belangrijkste taak van de Stadsregio is het verstrekken van subsidies. Het risico dat de Stadsregio bij het uitvoeren van deze taak loopt is beperkt. Een aparte nota over risicobeheersing en weerstandsvermogen is daarom niet nodig. De begroting en jaarrekening geven in de wettelijk verplichte paragraaf weerstandsvermogen per programma een toelichting op de risico s die de Stadsregio loopt die waar mogelijk gekwantificeerd worden. De toelichting in deze paragrafen zal het vertrekpunt zijn voor de interne controle die het Dagelijks Bestuur laat uitvoeren zoals opgenomen in artikel Het belang van de financieringsfunctie komt terug in de onderwerpen waarover het Dagelijks Bestuur moet rapporteren in de paragraaf over de financiering. Artikel 17 bepaalt dat in de paragraaf bedrijfsvoering informatie over de personele capaciteit wordt opgenomen met een uitsplitsing naar personeel in eigen dienst en van derden ingehuurd personeel. Op deze wijze krijgt de Regioraad inzicht in een belangrijke structurele begrotingspost en de beschikbare personele capaciteit voor het uitvoeren van de taken van de Stadsregio. Titel 5. Financiële organisatie en administratie Met het artikel over de financiële organisatie krijgt het Dagelijks Bestuur de opdracht een ambtelijke organisatie in te richten die bijdraagt aan een doelmatig en rechtmatig begrotingsbeheer. Bij het opstellen van het jaarlijkse plan voor interne toetsing wordt de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening als vertrekpunt genomen. Een belangrijk aandachtpunt bij interne toetsing is het opstellen van aanbevelingen om tot een betere beheersing van de uitvoering van de begroting te komen en daarmee risico s te beperken. Administraties zijn niet in zichzelf gekeerde systemen maar moeten dienstbaar zijn aan het bestuur en beheer van de organisatie. Dat is de opdracht in het laatste artikel van dit onderdeel. 16

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri Het algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 62106 17 mei 2016 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Financiële verordening 2017

Financiële verordening 2017 Financiële verordening 2017 Financiële Verordening Gemeente Helmond 2017 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

Financiële Verordening

Financiële Verordening Financiële Verordening Financiële Verordening Gemeente Helmond Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010)

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) Bijlage 2 Financiële verordening gemeente Asten 2010 (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) 2 TITEL 1 BEGROTING EN VERANTWOORDING Artikel 1 Begroting 1. De raad stelt

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, Financiële verordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, gelet op: - artikel 212 Gemeentewet;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007; Nummer B-5.20.2007 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL TITEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen

Nadere informatie

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet)

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) MID 11/004 Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) Versie: 29 maart 2011 2 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: Afdeling: iedere

Nadere informatie

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân ; gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet - het Besluit

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling Nr. 2012/... De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen:

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Grave 2014

Financiële verordening gemeente Grave 2014 Financiële verordening gemeente Grave 2014 De raad van de gemeente Grave; Overwegende dat een gemeenschappelijke regeling is aangegaan: de Gemeenschappelijke Regeling Cuijk Grave Mill en Sint Hubert, waarbij

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 2, 9 maart 2017 Nr. IV / 7 De raad van de gemeente De Wolden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart

Nadere informatie

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L)

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L) Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2015 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 mei 2004 onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender bijlage: ontwerpbesluit datum: 26 april 2004 gemeenteblad I nr.: 37 agenda nr.: 8 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.;

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; Nr. 8A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de: VERORDENING OP

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING 2012 STADSREGIO ROTTERDAM. Titel 1: Definities

FINANCIELE VERORDENING 2012 STADSREGIO ROTTERDAM. Titel 1: Definities STADSREGIO ^^^ ^^"" FINANCIELE VERORDENING 2012 STADSREGIO Net algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 47 lid 1 en artikel 48 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; FINANCIËLE VERORDENING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

De Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2011

De Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2011 Raadsbesluit nr. 11. I Betreft: Herijking van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet.(Financiële verordening) De raad van de gemeente Tynaarlo; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 89825 29 september 2015 Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2015 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; besluit:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; besluit: De raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard, - gelet op artikel 212 van de

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 19-02-07 (nr. 2008-xxxxxx). wordt nieuw Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting

Nadere informatie

Financiële verordening Regio West-Brabant 2011

Financiële verordening Regio West-Brabant 2011 Financiële verordening Regio West-Brabant 2011 Het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 januari 2011; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

14it Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008

14it Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008 14it.02602 Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008 Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. afdeling: iedere organisatorische eenheid

Nadere informatie

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016

PROVINCIAAL BLAD FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 1294 4 maart 2016 FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de

Nadere informatie

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) besluit, gelet op artikel 108 van

Nadere informatie

Verordening op basis van Artikel 212 GW; de financiële functie Pagina 1 van 7

Verordening op basis van Artikel 212 GW; de financiële functie Pagina 1 van 7 Verordening op basis van Artikel 212 GW; de financiële functie Pagina 1 van 7 Pagina 1 van 7 De raad van de gemeente Woudrichem besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Financiële verordening gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Gelet op artikel

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 (DE VERORDENING EX ARTIKEL 212 VAN DE GEMEENTEWET) Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR249467_1. Financiële verordening 2013

CVDR. Nr. CVDR249467_1. Financiële verordening 2013 CVDR Officiële uitgave van Bunnik. Nr. CVDR249467_1 8 maart 2016 Financiële verordening 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 18-09-2012,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit:

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/04/30/.. Onderwerp: Financiële verordening en Wet Markt en Overheid De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Verordening op de uitgangspuntenvoor het financieel beleid, alsmede de

Verordening op de uitgangspuntenvoor het financieel beleid, alsmede de Verordening op de uitgangspuntenvoor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dordrecht Wetstechnische informatie

Nadere informatie

FINANCI~LE VERORDENING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

FINANCI~LE VERORDENING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND FINANCI~LE VERORDENING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 29 september 2014; Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Concreet betekent dit:

GEMEENTEBLAD. ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Concreet betekent dit: De raad van de gemeente Houten; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari ; gelet op de bepalingen in artikel 212 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de volgende: Verordening

Nadere informatie

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (VRZ) gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 35 van

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake raadsvoorstel inzake financiële verordening Stein (Gem. blad Afd. A 2014, no. );

Gezien het voorstel inzake raadsvoorstel inzake financiële verordening Stein (Gem. blad Afd. A 2014, no. ); 2014, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake raadsvoorstel inzake financiële verordening Stein (Gem. blad Afd. A 2014, no. ); gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, besluit:

Nadere informatie

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college. Registratienummer Raad-14-01852 Z-14-13762 Raadsbesluit Besluitnummer Bijlagenummer Onderwerp: Financiële verordening 2015 De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelezen het advies van de burgemeester

Nadere informatie

FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2008

FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2008 FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2008 De raad van de gemeente Valkenswaard besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016

Gemeente Leidschendam-Voorburg Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 125515 22 december 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Herziene verordening financieel beleid, beheer en financiële organisatie van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden

Herziene verordening financieel beleid, beheer en financiële organisatie van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden Herziene Financiële Verordening 2014-2017 RDOG Hollands Midden Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Financiële verordening 2017

Financiële verordening 2017 B16-028568 Financiële verordening 2017 De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De Financiële verordening 2012 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De Financiële verordening 2012 vast te stellen Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 26 oktober 2011 Agendanummer : M.F. Vermaat Datum Financiën en Control raadsvergadering : 15-12-2011 Planning en Control Registratienummer : Onderwerp: Financiële verordening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2012

FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2012 FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2012 1. Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: 1 Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Financiële

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Nummer: 300584. Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Nummer: 300584. Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hamerstuk Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Nummer: 300584 In D&H: 20 april 2010 Steller: J.J. Mantel In

Nadere informatie

Bijlage 1 FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE Paragraaf 1, Inleidende bepaling

Bijlage 1 FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE Paragraaf 1, Inleidende bepaling FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE 2012 Bijlage 1 Paragraaf 1, Inleidende bepaling Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. organisatie-eenheid: een werkeenheid zoals bedoeld

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Financiële Verordening Utrechtse Heuvelrug 2017

Financiële Verordening Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-376 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, BESLUIT Over te gaan tot vaststelling van de volgende verordening: Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 2. Programma-indeling De raad stelt desgewenst bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een nieuwe programma-indeling vast.

Artikel 2. Programma-indeling De raad stelt desgewenst bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een nieuwe programma-indeling vast. De Raad van de gemeente Sint Anthonis besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE WAALRE gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017, nr.

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE WAALRE gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017, nr. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Waalre Nr. 44921 21 maart 2017 FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE WAALRE 2017 De raad van de gemeente Waalre ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING 2011

FINANCIELE VERORDENING 2011 FINANCIELE VERORDENING 2011 De raad van de gemeente IJsselstein; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie