Informatiegids. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Schooljaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Informatiegids Schooljaar Borgweg BG Winsum Telefoon Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag s ochtends: van 8.30 uur tot uur s middags: van uur tot uur woensdag: van 8.30 uur tot uur De pauze is s ochtends van uur tot uur Groep 1 is vrijdag vrij De groepen 2t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij Vakantierooster Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Paasvakantie: t/m Meivakantie: t/m Pinksteren: Zomervakantie: t/m

2 CBS de Borgschool Inhoudsopgave Schooltijden... 1 Vakantierooster... 1 Schoolregels... 4 Overblijven... 8 Ouderparticipatie... 8 Ouderbijdrage Sponsoring Spreekuur De klachtenprocedure Namen en adressen teamleden Namen en adressen activiteitencommissie Namen en adressen medezeggenschapsraad Verjaardagen leerkrachten Directie VCPO Noord-Groningen Overige Adressen Rooster Pleinregels Regels Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Pestprotocol Schoolongevallenverzekering Leerlingenlijst... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2

3 CBS de Borgschool Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Eerste schooldag 8.30 uur Jaaropening met de kinderen GMR uur Informatieavond over de groepen 3

4 Schoolregels De leerlingen worden niet eerder dan 15 minuten voor schooltijd verwacht en mogen na schooltijd nog een kwartier blijven hangen, daarna moeten ze vertrekken. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen door hun ouders/verzorgers in de groep worden gebracht. Zij hebben ook hun eigen ingang. In de gang wordt gelopen. Om het schoolterrein zo netjes mogelijk te houden, maken we gebruik van de container voor afval en spelen we niet in de plantenperken of tussen de struiken/bosjes. De leerlingen van groep 1 en 2 spelen op het speelplein achter de school (met de grote zandbak). De leerlingen van groep 3 t/m 8 spelen op het grote schoolplein voor de school. In de pauze ( uur) is er pleinwacht. Teamleden houden dan toezicht en zorgen dat de schoolregels worden nageleefd. Fietsen De leerlingen die op de fiets komen, moeten hun fiets in de fietsenparkeerplaats zetten; op het schoolplein en op de parkeerplaats mag in verband met de veiligheid niet gefietst worden. Willen de ouders van groep 1en 2 de fietsen van hun kinderen bij de gymzaal zetten? Pauze De leerlingen van groep 1 t/m 8 mogen in de pauze meegebracht drinken en/of fruit nuttigen. Het is echter niet de bedoeling dat de kinderen hun ontbijt meebrengen, sommigen eten nogal traag zodat er weinig pauze overblijft. En. afval verdwijnt natuurlijk in de container! Voor de kleuters geldt: wilt u het fruit schoongemaakt en indien nodig in stukjes meegeven. Als uw kind geen fruit lust dan mag het ook best een stukje kaas of worst mee, maar geen snoep of lekkere koek! Wilt u de naam van uw kind op de fruitbakjes en bekers zetten. De bekers of flesjes moeten goed sluiten, desnoods met een plastic zakje. Trakteren Wanneer de kinderen jarig zijn, wordt dit natuurlijk ook op school gevierd. Wilt u liever niet op snoep (bijv. lollies) trakteren, er zijn voldoende andere mogelijkheden om een gezonde en leuke traktatie te verzorgen. Samen met 2 klasgenootjes mag de jarige in de pauze de andere teamleden bezoeken. Ouders mogen het feest meevieren in groep 1 en 2. 4

5 CBS de Borgschool September Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 2 Kamp groep 7/8 3 Kamp groep 7/8 4 Kamp groep 7/ uur Ouders van groep 3, 5, 7 informeren de leerkracht over hun kind. Anderen facultatief Prinsjesdag GMR Start kinderpostzegelactie gr uur Koffieochtend

6 Speelgoed Het meenemen van speelgoed (in welke vorm dan ook) naar school is voor eigen risico. Voor het beschadigen en/of zoekraken van spullen is de school niet verantwoordelijk. Zending Al jaren wordt er op school gespaard voor de zending. Iedere maandag kunnen de leerlingen geld daarvoor meenemen. Het zendingsgeld wordt gestort op de rekening van de school. In de nieuwsbrief wordt vermeld waar we tijdens het schooljaar voor gaan sparen Bezoek ouders We vinden het fijn als u de school een morgen bezoekt of een gedeelte van een les wilt bijwonen. Maakt u van te voren wel even een afspraak met de betreffende leerkracht. Kleding Voor alle kinderen geldt: graag die kleren aan naar school die niet meer al te nieuw zijn, want een ongelukje met verf of lijm zit nu eenmaal in een klein hoekje. Hulp van ouders Wij stellen het zeer op prijs als ouders ons behulpzaam willen zijn. Dit kan d.m.v.: schorten wassen, meehelpen aan spelletjesmiddagen, computeren, boekjes lezen enz. 6

7 CBS de Borgschool Oktober Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Start kinderboekenweek KSG dienst Dag van de leerkracht Spelletjes inleveren voor de speelgoed-/ boekenbeurs uur Brandoefening Speelgoed-/ boekenbeurs 16 Afsluiting kinderboekenweek Herfstvakantie 26 Luizencontrole GMR 7

8 Overblijven Er kan onder begeleiding van een overblijfmoeder tussen de middag op school worden gegeten. In artikel 28 van de Wet Primair Onderwijs staat vertaald het volgende: De school (het bestuur) stelt de leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Enige tekorten worden aangevuld door het schoolbestuur. De organisatie van het overblijven op onze school berust bij de Grondzeiler. Wat moet u doen als u gebruik wilt maken van de overblijf? De avond van tevoren kunt u uw kind opgeven via of op de ochtend van 7.45 uur tot 8.15 uur. Heeft u vragen over het overblijven dan kunt u contact opnemen met de directeur. Bij de aanmelding/inschrijving van uw kind krijgt u een briefje waarop u kunt aangeven of u wel of niet gebruik wenst te maken van de overblijfmogelijkheid. De kosten zijn per keer 1.50 euro. De betaling geschiedt per bank, via een rekening. Zie ook de overblijfgids, die op aanvraag wordt afgegeven. De personen, die belast zijn met het toezicht tijdens het overblijven zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Ieder schooljaar sluiten wij een collectieve scholierenongevallenverzekering af. De kinderen en de hulpouders zijn dan verzekerd tijdens alle activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ouderparticipatie Hierbij volgen enkele regels die gelden als u, als ouder, gevraagd wordt om op een bepaalde manier binnen onze school te participeren. De leerkracht vraagt in overleg met het team (een) ouder(s), die voldoet(n) aan de volgende criteria: - alles wat binnen de school besproken wordt, moet ook inderdaad binnen de school blijven. - moet(en) de activiteiten die gedaan moeten worden aankunnen, onafhankelijk van opleiding. - moet(en) instemmen met grondslag, uitgangspunten, doelstellingen van de school. - tijd willen en kunnen vrijmaken om de activiteiten uit te voeren en bij instemming hier ook voor staat (n). - goed overleg pleegt (plegen) met de betrokken leerkracht. De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken. 8

9 CBS de Borgschool November Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur Lampionnen maken Start schoenendoosactie uur Lampionnen maken uur Koffieochtend 4 Kinderpostzegels bezorgen gr.8 Dankdag G&A Sint Maarten Schoenendozen inleveren uur Voortgangsgesprekken uur Voortgangsgesprekken GMR/RVT

10 Ouderbijdrage Aan de ouders wordt een bijdrage van 35,.- per kind gevraagd. Dit is een vrijwillige bijdrage. Het stelt ons in staat bij speciale gelegenheden iets meer te doen dan van ons schoolbudget mogelijk is, zoals bijvoorbeeld projecten, ouderavonden, schoolfeest, cultuur, Sinterklaas en kerstfeest. Ook wordt eens per twee jaar het schoolreisje van dit bedrag betaald. Wij hopen op uw medewerking. U ontvangt t.z.t. een acceptgiro van de penningmeester. Sponsoring Binnen het primair onderwijs is het fenomeen sponsoring nog een relatief onbekend verschijnsel. De financiële bekostiging is sober en laat niet veel extra s toe. We zijn van mening dat sponsoring een middel kan zijn om bijzondere investeringen in ons onderwijs te bekostigen. We gaan op een verantwoorde manier om met sponsoring, waarbij het criterium steeds blijft, dat de sponsor op geen enkele wijze invloed mag uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Voor het aangaan van sponsorcontracten is een overeenkomst afgesloten tussen het ministerie van O.C en W en onze koepel: De Protestants Christelijke Besturenraad. In de overeenkomst staat artikel 5: 1. De geldmiddelen van de vereniging worden op legale wijze verkregen uit contributies, donaties, subsidies, rentebaten, leningen, erfstellingen, legaten, giften, schenkingen en andere haar rechtmatig toekomende baten: risicovol beleggen is niet toegestaan. 2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan voorwaarden zijn verbonden, die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Spreekuur Wanneer de directeur aanwezig is kunt u lezen in de weekbrief. Wilt U haar spreken dan kunt hiervoor een afspraak maken. Overleg met de leerkrachten kan na schooltijd. 10

11 CBS de Borgschool December Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Sinterklaas GMR uur Kerstviering in de Torenkerk Kerstvakantie Kerst 25 Kerst 28 Kerstvakantie Oudjaarsdag 11

12 De klachtenprocedure Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind adviseren wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich desgewenst wenden tot het Bovenschools Management. In aanvulling op dit algemene beleid op de school geldt er sinds 1 augustus 1998 een officiële klachtenregeling. Een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van de ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Bovendien geldt de klachtenregeling ook voor gedragingen van de leden van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) in het kader van Weer Samen Naar School. Er is voor alle scholen van VCPO Noord Groningen één klachtenregeling vastgesteld, waarin onder meer is vastgelegd, dat : o op elke school er één Contactpersoon klachtenregeling is. o op het niveau van het bestuur er één Vertrouwenspersoon klachtenregeling is. o VCPO Noord Groningen zich heeft aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Bij de directeur van de school is een exemplaar van de klachtenregeling (met een toelichting) verkrijgbaar. De Contactpersoon klachtenregeling heeft uitsluitend de bevoegdheid om een klager te verwijzen naar de vertrouwenspersonen. Op onze school is door het bevoegde gezag de volgende Contactpersoon klachtenregeling benoemd: 1. mevrouw B. Berkenbosch Rietemastraat RS Leens Tel: De Vertrouwenspersonen klachtenregeling gaan na of een klager geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met het Centraal Management op te lossen. Als dat niet het geval is, zullen zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden De vertrouwenspersoon is Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 27, 9974 PA Zoutkamp tel De Klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen.het adres van de klachtencommissie luidt: Landelijke Klachtencommissie primair, voortgezet onderwijs en BVE: t.a.v. MR. A. Melis-Grölers Postbus AR Voorburg Tel.: Het secretariaat is bereikbaar op donderdag van uur en op vrijdag van uur. 12

13 CBS de Borgschool Januari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Kerstvakantie 1 Nieuwjaarsdag 4 Luizencontrole uur Koffieochtend uur Nieuwjaarsborrel + open podium (voor iedereen) Start CITO toetsen GMR

14 Namen en adressen teamleden Groep 1 en 2 Tessa Beijering Kleine (EHBO / BHV) G.Teislaan NL Winsum Ingrid Winter Pastorije BN Tolbert Groep 3 en 4 Annie Dijkema - de Vries (EHBO / BHV) Boerdamsterweg BN Middelstum Heleen Krikken Bataviastraat 63a 9715 KL Groningen Groep 5 en 6 Marjan Dijkstra Schilligeham TN Winsum Marisca Hageman Garnwerderweg TP Winsum Groep 7 en 8 Sjouke van der Kooi (EHBO / BHV) Baron van Asbeckweg PB Warfhuizen Directeur Bineke Berkenbosch Rietemastraat RS Leens Vakleerkracht gymnastiek Gerko Floor Berkelstraat 19a 9725 GV Groningen Intern Begeleider Tjitske Brugstra-Prins Nesweg AW Spijk Administratie Karin IJpema (BHV) Schoorsterweg AR Ezinge

15 CBS de Borgschool Februari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Margedag zorg kinderen zijn vrij Adviesgesprekken gr Rapporten gaan mee naar huis uur Rapport besprekingen GMR uur Rapport besprekingen

16 De activiteitencommissie De activiteiten commissie wordt aangestuurd door Dhr. E. Wieringa C.F. van Sytzamastraat AK Winsum Tessa Beijering-Kleine en Annie Dijkema zitten namens de leerkrachten in de activiteitencommissie Namen en adressen medezeggenschapsraad Vacant (secretaris, oudergeleding) Onderdendamsterweg TD Winsum Marjan Dijkstra (leerkracht) Dhr. H. Kramer Molenstraat AJ Winsum Ingrid Winter (leerkracht) Verjaardagen leerkrachten Meester Sjouke Meester Gerko Juf Marjan Juf Tjitske Juf Annie Juf Marisca Juf Tessa Juf Ingrid Juf Bineke Juf Heleen 6 november 9 november 24 december 20 februari 31 maart 14 april 2 mei 2 juni 26 juli 16 augustus 16

17 CBS de Borgschool Maart Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voorjaarsvakantie 7 Luizencontrole uur Open dag 8 9 Biddag G&A uur Koffieochtend 17 Nationale Pannenkoekendag GMR 28 Pasen Paasbrunch + Paasviering Kinderen zijn om uur vrij Goede Vrijdag 17

18 Directie VCPO Noord-Groningen Algemeen directeur: Dhr. S. van der Wal Secretariaat: Mw. W.S.T. Smit-Tensen Mw. Stafmedewerkers: Dhr. G. Weitenberg P&O Mw. M. Smit ICT Mw. M. Mertens Onderwijs Dhr. J.R. de Vries Orthopedagoog/gz-psycholoog Mw. T. de Boer en Mw. M. ter Hoeve Bovenschoolse IB-ers Mw. A. Vriezema-de Vries Invalcoordinator Bezoekadres kantoor: VCPO Noord-Groningen: Borgweg 46a te Winsum Postadres: Postbus 74, 9950 AB Winsum website: Raad van Toezicht: R. Nicolai - voorzitter P. Wijnja J. Dusseljee L. Mulder Het adres van de RvT is: Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad: S.K. van der Kooi - voorzitter L. Schurer N. van der Bleek A. Bolt-Holwerda M. Bodewes E. Ludwig A. Warners Het adres van de GMR is: Ledengeld Het ledengeld van de vereniging wordt geïnd per acceptgiro. 18

19 CBS de Borgschool April Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag GMR 19 Gr. 8 CITO 20 Gr. 8 CITO 21 Gr. 8 CITO 22 Koningsspelen 25 Meivakantie Koningsdag

20 Overige Adressen Inspectie voor het onderwijs, vragen over het onderwijs Publieksinformatie Postbus 51 tel: (gratis) Vertrouwensinspecteur tel: Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Postbus ZG Oude Pekela tel: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hanzeplein GW Groningen tel: Vertrouwensarts VCPO Noord Groningen Gezondheidscentrum Mw. W. Fennema Meeden 3b 9951 HZ Winsum tel: Schoolarts Winschoterkade EA Groningen tel: Bureau Vertrouwensarts Queridolaan SZ Groningen Bereikbaar 24 uur per dag tel:

21 CBS de Borgschool Mei Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Meivakantie 9 Luizencontrole uur Brandoefening Hemelvaartsdag uur Koffieochtend 6 8 Moederdag Pinksteren Sportdag Gr. 5 / 6 19 Sportdag Gr. 7 / Cito toetsen start Schoolfotograaf komt s morgens GMR/RVT Praktisch verkeersexamen 29 KSG dienst 21

22 Rooster Na de vakantie gaan juf Heleen en juf Ingrid het zwangerschapsverlof van juf Tessa draaien. Daarom vindt er een wisseling van dagen plaats bij juf Annie en juf Heleen. Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 maandag Ingrid Heleen Marisca Sjouke dinsdag Ingrid Heleen Marisca Sjouke woensdag Heleen Annie Marjan Sjouke Donderdag Heleen Annie Marjan Sjouke vrijdagmorgen Ingrid Heleen Marjan Sjouke vrijdagmiddag Marjan Sjouke Dit zwangerschapsverlof duurt tot ongeveer 23 november. Juf Tessa neemt vrijdagmorgen haar ouderschapsverlof op. Dan komt het rooster er als volgt uit te zien. Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 maandag Ingrid Annie Marisca Sjouke dinsdag Ingrid Annie Marisca Sjouke woensdag Tessa Heleen Marjan/Marisca Sjouke Donderdag Tessa Heleen Marjan Sjouke vrijdagmorgen Ingrid Heleen Marjan Sjouke vrijdagmiddag Marjan Sjouke Na 1 februari gaat groep 1 en 2 splitsen. De verdeling wordt dan als volgt Groep 1 Groep 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 maandag Heleen Ingrid Annie Marisca Sjouke dinsdag Heleen Ingrid Annie Marisca Sjouke woensdag Tessa? Heleen Marjan Sjouke Donderdag Tessa? Heleen Marjan Sjouke vrijdagmorgen? Heleen Marjan Sjouke vrijdagmiddag Marjan Sjouke Op donderdag komt meester Gerko Floor vakleerkracht) gymles geven aan de groepen 3 t/m 8. Op dinsdag geven de leerkrachten zelf gymnastiekles. Als de kinderen naar gymnastiekles gaan moeten zij een tas bij zich hebben waarin goed passende gymschoenen en sportsokken zitten. Verder moeten ze sportkleding en een handdoek bij zich hebben. Grotere kinderen mogen ook een deo-roller bij zich hebben 22

23 CBS de Borgschool Juni Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Margedag zorg Kinderen zijn vrij GMR uur rapport bespreking Rapporten gaan mee naar huis ALV/RVT uur rapport bespreking 24 23

24 Pleinregels Houd je aan de school- en klassenregels, deze kun je vinden in de gang. Het speelgoed ruim je weer netjes op in de gang. Zorg ervoor dat het speelgoed heel blijft. Voor school en in de pauze blijf je buiten, tenzij je naar het toilet moet. Wil je iets naar binnen brengen dan vraag je dit eerst even aan de pleinwacht. Natuurlijk horen we niemand schelden en vloeken en zien we niemand schoppen of slaan. Regels Op de Borgschool hebben we duidelijke regels op schrift gezet voor in en buiten school. Ieder jaar kijkt het team of de regels nog van toepassing zijn en of er bijstelling moet plaatsvinden. In de groepen worden de regels besproken en samen met de groepsregels door de leerlingen ondertekend. Ook wordt het pestprotocol behandeld. De vijf basisregels zijn: Wij houden rekening met elkaar; ook op het plein en in de gangen. Wij doen elkaar niet opzettelijk pijn en we schelden elkaar niet uit. Op onze school wordt niet gepest. Wij zorgen goed voor onze spullen en die van anderen. Wij houden de school netjes. 24

25 CBS de Borgschool Juli Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 4 Schoolreisje uur Musical voor groep 1 t/m uur Afscheid groep Kinderen vrij Zomervakantie Zomervakantie 25

26 Absentie Wij verzoeken u uw kind(eren) s morgens tussen 8.15 uur en 8.30 uur en s middags tussen uur en uur, bij ziekte en calamiteiten, af te melden via het schoolnummer Sneeuw - Je mag alleen met sneeuwballen gooien als er nog sneeuw ligt (dus geen ijsballen) - Het voetbalveldje mag gebruikt worden om sneeuwballen te gooien. Als je, je niet aan de regels houdt, dan waarschuwen we 1 keer. Daarna volgt een kwartier nablijven en strafregels schrijven, zoals jullie zelf met ons hebben afgesproken. We bellen de ouders. Voor de kinderen van groep 1 en 2 gelden in principe dezelfde regels. Ook hier geldt: 1 keer waarschuwen en daarna 10 minuten niet spelen. Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de scholen en instellingen. De commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de behandeling van de geschillen verandert er daardoor niets. Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Als u vragen hebt staan de secretarissen van de commissies u graag te woord. Ze zijn te bereiken via: Stichting GCBO Postbus EH Den Haag tel:

27 Pestprotocol Pesten wordt als wezenlijk probleem gezien door alle betrokkenen: leerkrachten, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep). Wij vinden, dat ieder kind zich op school veilig, gerespecteerd en plezierig moet kunnen voelen en daarom mag er bij ons op school niet worden gepest. Het beleid van de school is gericht op het voorkomen van pestgedrag, de zogenaamde preventieve aanpak. Deze aanpak bestaat onder andere uit de behandeling van het onderwerp pesten met de leerlingen, waarna met hen regels en straffen worden vastgesteld. Leerkrachten moeten alert zijn op pestgedrag en pestgedrag signaleren. Leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen pesten. De school beschikt over een curatieve aanpak van het probleem, dat wil zeggen dat wanneer pesten, ondanks afspraken en andere activiteiten, toch de kop opsteekt, de school maatregelen neemt om het pesten te bestrijden. Weigert de school of een leerkracht het probleem aan te pakken, doen ze dit op inadequate wijze of leidt de aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan wordt de inschakeling van een vertrouwenspersoon noodzakelijk. Deze dient een klacht in bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt, deskundigen consulteert en hierover adviseert aan het bestuur. Adressen staan in de adressenlijst. Bij pesten is sprake van vijf groepen. Voor een adequate aanpak van het probleem is derhalve een vijfsporenaanpak noodzakelijk: Hulp aan het gepeste kind, in de vorm van individuele gesprekken, adviezen en in sommige gevallen een assertiviteits- of sociale vaardigheidstraining. Er kan een beroep worden gedaan op de schoolbegeleidingsdienst Cedin of een externe instantie. Hulp aan de pester, in de vorm van een juridisch gesprek, een aantal probleemoplossende gesprekken, rollenspelen, een gesprek met de ouders en/of een training in sociale vaardigheden. Blijft het probleem gehandhaafd, dan treedt het beleid Schorsen en Verwijderen in werking. Ook hier kan een beroep worden gedaan op Cedin of een externe instantie. Hulp aan de zwijgende middengroep, in de vorm van mobilisatie van deze groep. Er wordt hierbij een beroep gedaan op het rechtvaardigheidsgevoel van deze kinderen. Ze zijn op basis hiervan best bereid zich sterk te maken tegen pesten op school. Hulp aan de leerkracht, in de vorm van achtergrondinformatie over het verschijnsel pesten, zoals signalen, oorzaken, gevolgen en concrete preventieve en curatieve aanpakmogelijkheden. Hulp aan de ouders van een kind, dat gepest wordt, in de vorm van achtergrondinformatie, individuele gesprekken en adviezen. 27

28 Jaarlijks, tegen het einde van het schooljaar, wordt er onder leiding van de vakleerkracht bewegingsonderwijs een sportdag georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8 voor alle leerlingen uit Winsum op het sportveld in de omgeving van de school, of in de plaatselijke sporthal. De oudere kinderen doen, zo mogelijk, mee aan intergemeentelijke sporttoernooien. Eenmaal in de twee jaar nemen de kinderen van groep 7 en 8 deel aan het verkeersexamen. Er is veel aandacht voor de Christelijke feestdagen. Vanaf groep 1 t/m 6 wordt er tweejaarlijks een schoolreis georganiseerd. De groepen 7 en 8 gaan jaarlijks een paar dagen op kamp. Wekelijks nemen de kinderen geld mee voor de zending. Een paar keer per jaar organiseert de school een project. Alle kinderen werken dan aan hetzelfde thema. Met actie schoenendoos proberen de kinderen een schoenendoos met eigen spullen te vullen. Zo leren de kinderen echt iets te geven en dat samen delen belangrijk is. 28

29 Schoolongevallenverzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 29

Informatiegids. Schooljaar 2014 2015

Informatiegids. Schooljaar 2014 2015 Informatiegids Schooljaar 2014 2015 Borgweg 46 9951 BG Winsum Telefoon 0595-442318 borgschool@vcpong.nl www.borgschool.vcpongnl Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag s ochtends: van 8.30

Nadere informatie

Informatieboekje. CBS de Borgschool. Winsum CBS de Borgschool

Informatieboekje. CBS de Borgschool. Winsum CBS de Borgschool CBS de Borgschool Borgweg 46 9951 BG Winsum Telefoon 0595-442318 borgschool@vcpong.nl www.borgschool.vcpong.nl Directeur: Tietia van Houten Informatieboekje 2017-2018 CBS de Borgschool Winsum Schooltijden

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 4-5 Levensboom 4 26 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Overblijf Marijke van Keeken 06 9 65 9 augustus 4 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 7 Eerste schooldag.45

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

5. Rondom de school. Klachtenregeling

5. Rondom de school. Klachtenregeling Klachtenregeling 5. Rondom de school Het bestuur van de VCO Oost-Groningen heeft voor haar scholen aansluiting gezocht bij een landelijke klachtencommissie. Deze commissie is belast met het onderzoeken

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

JAARKALENDER Nassauschool

JAARKALENDER Nassauschool JAARKALENDER Nassauschool 2016-2017 Vakantie Feestdagen Studiedagen 17-10 t/m 21-10: herfstvakantie 14-04: Goede vrijdag Maandag 3 oktober 26-12 t/m 6-01: kerstvakantie 17-04: Tweede paasdag woensdag 16

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Jaarplan CBS Het Stroomdal

Jaarplan CBS Het Stroomdal Jaarplan CBS Het Stroomdal 2014-2015 MR= medezeggenschapsraad GMR= Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen van CONOD TW= thema Bijbelverhalen methode Trefwoord DB=Dagelijks bestuur Week:

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt:

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt: 7. De ouders Wij vinden het belangrijk dat u met de school meeleeft en meedenkt, omdat dit goed is voor ons onderwijs. Voor een goede sfeer in de school zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Informatie

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2017-2018 1 augustus 2017 1 2 3 4 5 6 ZOMERVAKANTIE!!! 7 8 9 10 Juf Hetty Jarig Corrie Dusseljee jarig 11 12 13 14 15 16 17 18 Döne Oncu jarig 19 20 Juf Thea jarig 21 Eerste schooldag Kopje

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 Augustus 2016 zondag 9 14 21 maandag 1 10 15 22 dinsdag 2 11 16 23 woensdag 3 Juf Nienke jarig 12 17 24 donderdag 4 13 18 25 vrijdag 5 12 19 26 zaterdag 6 13 20 27 September

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

10-minuten gesprekken waarin

10-minuten gesprekken waarin 7. De ouders Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de christelijke school.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER CBS DE WEGWIJZER www.cbsdewegwijzer.com JAARKALENDER 2016-2017 CBS de Wegwijzer augustus 2016 Welkom in het nieuwe schooljaar! We wensen jullie een fijn jaar op CBS de Wegwijzer. Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 zondag 3 Juf Nienke 10 17 24 maandag 4 11 18 1 e schooldag 25 Luizencontrole dinsdag 5 12 19 26 woensdag 6 13 20 27 Startactiviteit donderdag 7 14 21 28 School

Nadere informatie

JAARKALENDER Nassauschool

JAARKALENDER Nassauschool JAARKALENDER Nassauschool 2017-2018 Vakantie Feestdagen Studiedagen 23-10 t/m 27-10: herfstvakantie 30-03: Goede vrijdag Maandag 2 oktober 25-12 t/m 5-01: kerstvakantie 02-04: Tweede paasdag woensdag 22

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2017-2018 Augustus 2017 zondag 6 13 20 27 maandag 7 14 21 28 dinsdag 1 8 15 22 29 woensdag 2 9 16 23 30 donderdag 3 Juf Nienke jarig 10 17 24 vrijdag 4 11 18 25 zaterdag 5 12 19 26

Nadere informatie

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond augustus 2014 1 2 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2014-2015 Dibo 1 Nieuwsbrief 1 week 34 24 25 26

Nadere informatie

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Start van het 24 nieuwe schooljaar 25 26 27 28 29 30 Luizencontrole 31 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 OR vergadering 8 9 MR vergadering

Nadere informatie

Joepie weer naar school. week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week Eerste schooldag. Hoofdluiscontrole. s middags teamlunch Primo

Joepie weer naar school. week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week Eerste schooldag. Hoofdluiscontrole. s middags teamlunch Primo Joepie weer naar school Augustus MAANDAG DINSDAG week week week week week week Eerste schooldag Oudervertelgesprekken VRIJDAG DONDERDAG WOENSDAG.00 uur teamvergadering Hoofdluiscontrole s middags teamlunch

Nadere informatie

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7 Iedere dag meenemen: (voorgesneden) fruit, boterhammen en tweemaal iets te drinken. augustus /september 2014 Week 35 Week 36 25 Eerste schooldag (8.25 uur) ma Informatieavond groep 1-2 1 Informatieavond

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Jaarkalender. Basisschool de Disselboom Schooljaar

Jaarkalender. Basisschool de Disselboom Schooljaar Jaarkalender Basisschool de Disselboom Schooljaar 2017-2018 1 2 Eerste periode: start schooljaar herfstvakantie 2017-2018 W SW Opmerkingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 35 1 Samenknap/ thema

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Verantwoord overblijven Pagina 2 Verantwoordelijkheid Pagina 3 Kosten overblijven Pagina 4 Overblijf werkgroep

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2016-2017 Schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

2017 september. eerste schooldag. nieuwsbrief. kennismakings- kennismakingsgesprekkegesprekken. groep 1 t/m 8. groep 1 t/m 8

2017 september. eerste schooldag. nieuwsbrief. kennismakings- kennismakingsgesprekkegesprekken. groep 1 t/m 8. groep 1 t/m 8 Kalender 2017-2018 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eerste schooldag nieuwsbrief

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2015 2016 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2015 zaterdag 1 Zomervakantie zondag 2 Zomervakantie maandag 3 Zomervakantie dinsdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

Jaargegevens 2014/2015

Jaargegevens 2014/2015 Jaargegevens 2014/2015 C.b.s.Het Baken Kreek 125 3206 HK Spijkenisse 0181-680155 www.hetbaken-vcpo.nl In dit deel van de schoolgids vindt u de gegevens die elk schooljaar kunnen veranderen. Elk jaar ontvangt

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Schooljaar. Activiteiten. kalender

Schooljaar. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 Activiteiten kalender CB de Zwaluw Zandpolstraat 9 7764 AK Zandpol Tel 0591-552 655 zwaluw@viviani.nl www.cbdezwaluw.nl Beste ouders en verzorgers Voor u ligt de activiteitenkalender

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

kalender schooljaar

kalender schooljaar kalender schooljaar 204-20 Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 204-20. In de jaarkalender vindt u per maand de activiteiten, vakanties en

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Augustus 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 zomervakantie 2 zomervakantie 3 zomervakantie 4 zomervakantie 5 zomervakantie 6 7 8 zomervakantie 9 zomervakantie 10 zomervakantie 11

Nadere informatie

Schoolkalender Waar je je thuis voelt

Schoolkalender Waar je je thuis voelt Schoolkalender 2017-2018 Waar je je thuis voelt Augustus 2017 31 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26 27 35 28 29 30 31 1 2 3 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

JAARPLANNER

JAARPLANNER JAARPLANNER 2017-2018 Augustus 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2017 21 22 23 24 25 26 27 28 Gouden weken t/m 14 september 29 30 31 Deze week:

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Fiduciaschool 2016-2017 PRAKTISCHE INFORMATIE ABSENTIE Als een leerling om welke reden dan ook niet op school aanwezig kan zijn, dient u dat s ochtends telefonisch aan ons door te

Nadere informatie

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, ,

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, , Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, 0183-441977, directie@dezaaierandel.nl JAARKALENDER 2016-2017 AUGUSTUS 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag Z 5 Vrijdag O 6 Zaterdag M 7 Zondag E 8 Maandag

Nadere informatie

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet.

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet. Pesten op school Zo gaan wij ermee om! Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie