Informatiegids. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Schooljaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Informatiegids Schooljaar Borgweg BG Winsum Telefoon Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag s ochtends: van 8.30 uur tot uur s middags: van uur tot uur woensdag: van 8.30 uur tot uur De pauze is s ochtends van uur tot uur Groep 1 is vrijdag vrij De groepen 2t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij Vakantierooster Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Paasvakantie: t/m Meivakantie: t/m Pinksteren: Zomervakantie: t/m

2 CBS de Borgschool Inhoudsopgave Schooltijden... 1 Vakantierooster... 1 Schoolregels... 4 Overblijven... 8 Ouderparticipatie... 8 Ouderbijdrage Sponsoring Spreekuur De klachtenprocedure Namen en adressen teamleden Namen en adressen activiteitencommissie Namen en adressen medezeggenschapsraad Verjaardagen leerkrachten Directie VCPO Noord-Groningen Overige Adressen Rooster Pleinregels Regels Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Pestprotocol Schoolongevallenverzekering Leerlingenlijst... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2

3 CBS de Borgschool Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Eerste schooldag 8.30 uur Jaaropening met de kinderen GMR uur Informatieavond over de groepen 3

4 Schoolregels De leerlingen worden niet eerder dan 15 minuten voor schooltijd verwacht en mogen na schooltijd nog een kwartier blijven hangen, daarna moeten ze vertrekken. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen door hun ouders/verzorgers in de groep worden gebracht. Zij hebben ook hun eigen ingang. In de gang wordt gelopen. Om het schoolterrein zo netjes mogelijk te houden, maken we gebruik van de container voor afval en spelen we niet in de plantenperken of tussen de struiken/bosjes. De leerlingen van groep 1 en 2 spelen op het speelplein achter de school (met de grote zandbak). De leerlingen van groep 3 t/m 8 spelen op het grote schoolplein voor de school. In de pauze ( uur) is er pleinwacht. Teamleden houden dan toezicht en zorgen dat de schoolregels worden nageleefd. Fietsen De leerlingen die op de fiets komen, moeten hun fiets in de fietsenparkeerplaats zetten; op het schoolplein en op de parkeerplaats mag in verband met de veiligheid niet gefietst worden. Willen de ouders van groep 1en 2 de fietsen van hun kinderen bij de gymzaal zetten? Pauze De leerlingen van groep 1 t/m 8 mogen in de pauze meegebracht drinken en/of fruit nuttigen. Het is echter niet de bedoeling dat de kinderen hun ontbijt meebrengen, sommigen eten nogal traag zodat er weinig pauze overblijft. En. afval verdwijnt natuurlijk in de container! Voor de kleuters geldt: wilt u het fruit schoongemaakt en indien nodig in stukjes meegeven. Als uw kind geen fruit lust dan mag het ook best een stukje kaas of worst mee, maar geen snoep of lekkere koek! Wilt u de naam van uw kind op de fruitbakjes en bekers zetten. De bekers of flesjes moeten goed sluiten, desnoods met een plastic zakje. Trakteren Wanneer de kinderen jarig zijn, wordt dit natuurlijk ook op school gevierd. Wilt u liever niet op snoep (bijv. lollies) trakteren, er zijn voldoende andere mogelijkheden om een gezonde en leuke traktatie te verzorgen. Samen met 2 klasgenootjes mag de jarige in de pauze de andere teamleden bezoeken. Ouders mogen het feest meevieren in groep 1 en 2. 4

5 CBS de Borgschool September Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 2 Kamp groep 7/8 3 Kamp groep 7/8 4 Kamp groep 7/ uur Ouders van groep 3, 5, 7 informeren de leerkracht over hun kind. Anderen facultatief Prinsjesdag GMR Start kinderpostzegelactie gr uur Koffieochtend

6 Speelgoed Het meenemen van speelgoed (in welke vorm dan ook) naar school is voor eigen risico. Voor het beschadigen en/of zoekraken van spullen is de school niet verantwoordelijk. Zending Al jaren wordt er op school gespaard voor de zending. Iedere maandag kunnen de leerlingen geld daarvoor meenemen. Het zendingsgeld wordt gestort op de rekening van de school. In de nieuwsbrief wordt vermeld waar we tijdens het schooljaar voor gaan sparen Bezoek ouders We vinden het fijn als u de school een morgen bezoekt of een gedeelte van een les wilt bijwonen. Maakt u van te voren wel even een afspraak met de betreffende leerkracht. Kleding Voor alle kinderen geldt: graag die kleren aan naar school die niet meer al te nieuw zijn, want een ongelukje met verf of lijm zit nu eenmaal in een klein hoekje. Hulp van ouders Wij stellen het zeer op prijs als ouders ons behulpzaam willen zijn. Dit kan d.m.v.: schorten wassen, meehelpen aan spelletjesmiddagen, computeren, boekjes lezen enz. 6

7 CBS de Borgschool Oktober Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Start kinderboekenweek KSG dienst Dag van de leerkracht Spelletjes inleveren voor de speelgoed-/ boekenbeurs uur Brandoefening Speelgoed-/ boekenbeurs 16 Afsluiting kinderboekenweek Herfstvakantie 26 Luizencontrole GMR 7

8 Overblijven Er kan onder begeleiding van een overblijfmoeder tussen de middag op school worden gegeten. In artikel 28 van de Wet Primair Onderwijs staat vertaald het volgende: De school (het bestuur) stelt de leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Enige tekorten worden aangevuld door het schoolbestuur. De organisatie van het overblijven op onze school berust bij de Grondzeiler. Wat moet u doen als u gebruik wilt maken van de overblijf? De avond van tevoren kunt u uw kind opgeven via of op de ochtend van 7.45 uur tot 8.15 uur. Heeft u vragen over het overblijven dan kunt u contact opnemen met de directeur. Bij de aanmelding/inschrijving van uw kind krijgt u een briefje waarop u kunt aangeven of u wel of niet gebruik wenst te maken van de overblijfmogelijkheid. De kosten zijn per keer 1.50 euro. De betaling geschiedt per bank, via een rekening. Zie ook de overblijfgids, die op aanvraag wordt afgegeven. De personen, die belast zijn met het toezicht tijdens het overblijven zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Ieder schooljaar sluiten wij een collectieve scholierenongevallenverzekering af. De kinderen en de hulpouders zijn dan verzekerd tijdens alle activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ouderparticipatie Hierbij volgen enkele regels die gelden als u, als ouder, gevraagd wordt om op een bepaalde manier binnen onze school te participeren. De leerkracht vraagt in overleg met het team (een) ouder(s), die voldoet(n) aan de volgende criteria: - alles wat binnen de school besproken wordt, moet ook inderdaad binnen de school blijven. - moet(en) de activiteiten die gedaan moeten worden aankunnen, onafhankelijk van opleiding. - moet(en) instemmen met grondslag, uitgangspunten, doelstellingen van de school. - tijd willen en kunnen vrijmaken om de activiteiten uit te voeren en bij instemming hier ook voor staat (n). - goed overleg pleegt (plegen) met de betrokken leerkracht. De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken. 8

9 CBS de Borgschool November Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur Lampionnen maken Start schoenendoosactie uur Lampionnen maken uur Koffieochtend 4 Kinderpostzegels bezorgen gr.8 Dankdag G&A Sint Maarten Schoenendozen inleveren uur Voortgangsgesprekken uur Voortgangsgesprekken GMR/RVT

10 Ouderbijdrage Aan de ouders wordt een bijdrage van 35,.- per kind gevraagd. Dit is een vrijwillige bijdrage. Het stelt ons in staat bij speciale gelegenheden iets meer te doen dan van ons schoolbudget mogelijk is, zoals bijvoorbeeld projecten, ouderavonden, schoolfeest, cultuur, Sinterklaas en kerstfeest. Ook wordt eens per twee jaar het schoolreisje van dit bedrag betaald. Wij hopen op uw medewerking. U ontvangt t.z.t. een acceptgiro van de penningmeester. Sponsoring Binnen het primair onderwijs is het fenomeen sponsoring nog een relatief onbekend verschijnsel. De financiële bekostiging is sober en laat niet veel extra s toe. We zijn van mening dat sponsoring een middel kan zijn om bijzondere investeringen in ons onderwijs te bekostigen. We gaan op een verantwoorde manier om met sponsoring, waarbij het criterium steeds blijft, dat de sponsor op geen enkele wijze invloed mag uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Voor het aangaan van sponsorcontracten is een overeenkomst afgesloten tussen het ministerie van O.C en W en onze koepel: De Protestants Christelijke Besturenraad. In de overeenkomst staat artikel 5: 1. De geldmiddelen van de vereniging worden op legale wijze verkregen uit contributies, donaties, subsidies, rentebaten, leningen, erfstellingen, legaten, giften, schenkingen en andere haar rechtmatig toekomende baten: risicovol beleggen is niet toegestaan. 2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan voorwaarden zijn verbonden, die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Spreekuur Wanneer de directeur aanwezig is kunt u lezen in de weekbrief. Wilt U haar spreken dan kunt hiervoor een afspraak maken. Overleg met de leerkrachten kan na schooltijd. 10

11 CBS de Borgschool December Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Sinterklaas GMR uur Kerstviering in de Torenkerk Kerstvakantie Kerst 25 Kerst 28 Kerstvakantie Oudjaarsdag 11

12 De klachtenprocedure Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind adviseren wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich desgewenst wenden tot het Bovenschools Management. In aanvulling op dit algemene beleid op de school geldt er sinds 1 augustus 1998 een officiële klachtenregeling. Een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van de ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Bovendien geldt de klachtenregeling ook voor gedragingen van de leden van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) in het kader van Weer Samen Naar School. Er is voor alle scholen van VCPO Noord Groningen één klachtenregeling vastgesteld, waarin onder meer is vastgelegd, dat : o op elke school er één Contactpersoon klachtenregeling is. o op het niveau van het bestuur er één Vertrouwenspersoon klachtenregeling is. o VCPO Noord Groningen zich heeft aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Bij de directeur van de school is een exemplaar van de klachtenregeling (met een toelichting) verkrijgbaar. De Contactpersoon klachtenregeling heeft uitsluitend de bevoegdheid om een klager te verwijzen naar de vertrouwenspersonen. Op onze school is door het bevoegde gezag de volgende Contactpersoon klachtenregeling benoemd: 1. mevrouw B. Berkenbosch Rietemastraat RS Leens Tel: De Vertrouwenspersonen klachtenregeling gaan na of een klager geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met het Centraal Management op te lossen. Als dat niet het geval is, zullen zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden De vertrouwenspersoon is Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 27, 9974 PA Zoutkamp tel De Klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen.het adres van de klachtencommissie luidt: Landelijke Klachtencommissie primair, voortgezet onderwijs en BVE: t.a.v. MR. A. Melis-Grölers Postbus AR Voorburg Tel.: Het secretariaat is bereikbaar op donderdag van uur en op vrijdag van uur. 12

13 CBS de Borgschool Januari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Kerstvakantie 1 Nieuwjaarsdag 4 Luizencontrole uur Koffieochtend uur Nieuwjaarsborrel + open podium (voor iedereen) Start CITO toetsen GMR

14 Namen en adressen teamleden Groep 1 en 2 Tessa Beijering Kleine (EHBO / BHV) G.Teislaan NL Winsum Ingrid Winter Pastorije BN Tolbert Groep 3 en 4 Annie Dijkema - de Vries (EHBO / BHV) Boerdamsterweg BN Middelstum Heleen Krikken Bataviastraat 63a 9715 KL Groningen Groep 5 en 6 Marjan Dijkstra Schilligeham TN Winsum Marisca Hageman Garnwerderweg TP Winsum Groep 7 en 8 Sjouke van der Kooi (EHBO / BHV) Baron van Asbeckweg PB Warfhuizen Directeur Bineke Berkenbosch Rietemastraat RS Leens Vakleerkracht gymnastiek Gerko Floor Berkelstraat 19a 9725 GV Groningen Intern Begeleider Tjitske Brugstra-Prins Nesweg AW Spijk Administratie Karin IJpema (BHV) Schoorsterweg AR Ezinge

15 CBS de Borgschool Februari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Margedag zorg kinderen zijn vrij Adviesgesprekken gr Rapporten gaan mee naar huis uur Rapport besprekingen GMR uur Rapport besprekingen

16 De activiteitencommissie De activiteiten commissie wordt aangestuurd door Dhr. E. Wieringa C.F. van Sytzamastraat AK Winsum Tessa Beijering-Kleine en Annie Dijkema zitten namens de leerkrachten in de activiteitencommissie Namen en adressen medezeggenschapsraad Vacant (secretaris, oudergeleding) Onderdendamsterweg TD Winsum Marjan Dijkstra (leerkracht) Dhr. H. Kramer Molenstraat AJ Winsum Ingrid Winter (leerkracht) Verjaardagen leerkrachten Meester Sjouke Meester Gerko Juf Marjan Juf Tjitske Juf Annie Juf Marisca Juf Tessa Juf Ingrid Juf Bineke Juf Heleen 6 november 9 november 24 december 20 februari 31 maart 14 april 2 mei 2 juni 26 juli 16 augustus 16

17 CBS de Borgschool Maart Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voorjaarsvakantie 7 Luizencontrole uur Open dag 8 9 Biddag G&A uur Koffieochtend 17 Nationale Pannenkoekendag GMR 28 Pasen Paasbrunch + Paasviering Kinderen zijn om uur vrij Goede Vrijdag 17

18 Directie VCPO Noord-Groningen Algemeen directeur: Dhr. S. van der Wal Secretariaat: Mw. W.S.T. Smit-Tensen Mw. Stafmedewerkers: Dhr. G. Weitenberg P&O Mw. M. Smit ICT Mw. M. Mertens Onderwijs Dhr. J.R. de Vries Orthopedagoog/gz-psycholoog Mw. T. de Boer en Mw. M. ter Hoeve Bovenschoolse IB-ers Mw. A. Vriezema-de Vries Invalcoordinator Bezoekadres kantoor: VCPO Noord-Groningen: Borgweg 46a te Winsum Postadres: Postbus 74, 9950 AB Winsum website: Raad van Toezicht: R. Nicolai - voorzitter P. Wijnja J. Dusseljee L. Mulder Het adres van de RvT is: Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad: S.K. van der Kooi - voorzitter L. Schurer N. van der Bleek A. Bolt-Holwerda M. Bodewes E. Ludwig A. Warners Het adres van de GMR is: Ledengeld Het ledengeld van de vereniging wordt geïnd per acceptgiro. 18

19 CBS de Borgschool April Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag GMR 19 Gr. 8 CITO 20 Gr. 8 CITO 21 Gr. 8 CITO 22 Koningsspelen 25 Meivakantie Koningsdag

20 Overige Adressen Inspectie voor het onderwijs, vragen over het onderwijs Publieksinformatie Postbus 51 tel: (gratis) Vertrouwensinspecteur tel: Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Postbus ZG Oude Pekela tel: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hanzeplein GW Groningen tel: Vertrouwensarts VCPO Noord Groningen Gezondheidscentrum Mw. W. Fennema Meeden 3b 9951 HZ Winsum tel: Schoolarts Winschoterkade EA Groningen tel: Bureau Vertrouwensarts Queridolaan SZ Groningen Bereikbaar 24 uur per dag tel:

21 CBS de Borgschool Mei Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Meivakantie 9 Luizencontrole uur Brandoefening Hemelvaartsdag uur Koffieochtend 6 8 Moederdag Pinksteren Sportdag Gr. 5 / 6 19 Sportdag Gr. 7 / Cito toetsen start Schoolfotograaf komt s morgens GMR/RVT Praktisch verkeersexamen 29 KSG dienst 21

22 Rooster Na de vakantie gaan juf Heleen en juf Ingrid het zwangerschapsverlof van juf Tessa draaien. Daarom vindt er een wisseling van dagen plaats bij juf Annie en juf Heleen. Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 maandag Ingrid Heleen Marisca Sjouke dinsdag Ingrid Heleen Marisca Sjouke woensdag Heleen Annie Marjan Sjouke Donderdag Heleen Annie Marjan Sjouke vrijdagmorgen Ingrid Heleen Marjan Sjouke vrijdagmiddag Marjan Sjouke Dit zwangerschapsverlof duurt tot ongeveer 23 november. Juf Tessa neemt vrijdagmorgen haar ouderschapsverlof op. Dan komt het rooster er als volgt uit te zien. Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 maandag Ingrid Annie Marisca Sjouke dinsdag Ingrid Annie Marisca Sjouke woensdag Tessa Heleen Marjan/Marisca Sjouke Donderdag Tessa Heleen Marjan Sjouke vrijdagmorgen Ingrid Heleen Marjan Sjouke vrijdagmiddag Marjan Sjouke Na 1 februari gaat groep 1 en 2 splitsen. De verdeling wordt dan als volgt Groep 1 Groep 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 maandag Heleen Ingrid Annie Marisca Sjouke dinsdag Heleen Ingrid Annie Marisca Sjouke woensdag Tessa? Heleen Marjan Sjouke Donderdag Tessa? Heleen Marjan Sjouke vrijdagmorgen? Heleen Marjan Sjouke vrijdagmiddag Marjan Sjouke Op donderdag komt meester Gerko Floor vakleerkracht) gymles geven aan de groepen 3 t/m 8. Op dinsdag geven de leerkrachten zelf gymnastiekles. Als de kinderen naar gymnastiekles gaan moeten zij een tas bij zich hebben waarin goed passende gymschoenen en sportsokken zitten. Verder moeten ze sportkleding en een handdoek bij zich hebben. Grotere kinderen mogen ook een deo-roller bij zich hebben 22

23 CBS de Borgschool Juni Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Margedag zorg Kinderen zijn vrij GMR uur rapport bespreking Rapporten gaan mee naar huis ALV/RVT uur rapport bespreking 24 23

24 Pleinregels Houd je aan de school- en klassenregels, deze kun je vinden in de gang. Het speelgoed ruim je weer netjes op in de gang. Zorg ervoor dat het speelgoed heel blijft. Voor school en in de pauze blijf je buiten, tenzij je naar het toilet moet. Wil je iets naar binnen brengen dan vraag je dit eerst even aan de pleinwacht. Natuurlijk horen we niemand schelden en vloeken en zien we niemand schoppen of slaan. Regels Op de Borgschool hebben we duidelijke regels op schrift gezet voor in en buiten school. Ieder jaar kijkt het team of de regels nog van toepassing zijn en of er bijstelling moet plaatsvinden. In de groepen worden de regels besproken en samen met de groepsregels door de leerlingen ondertekend. Ook wordt het pestprotocol behandeld. De vijf basisregels zijn: Wij houden rekening met elkaar; ook op het plein en in de gangen. Wij doen elkaar niet opzettelijk pijn en we schelden elkaar niet uit. Op onze school wordt niet gepest. Wij zorgen goed voor onze spullen en die van anderen. Wij houden de school netjes. 24

25 CBS de Borgschool Juli Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 4 Schoolreisje uur Musical voor groep 1 t/m uur Afscheid groep Kinderen vrij Zomervakantie Zomervakantie 25

26 Absentie Wij verzoeken u uw kind(eren) s morgens tussen 8.15 uur en 8.30 uur en s middags tussen uur en uur, bij ziekte en calamiteiten, af te melden via het schoolnummer Sneeuw - Je mag alleen met sneeuwballen gooien als er nog sneeuw ligt (dus geen ijsballen) - Het voetbalveldje mag gebruikt worden om sneeuwballen te gooien. Als je, je niet aan de regels houdt, dan waarschuwen we 1 keer. Daarna volgt een kwartier nablijven en strafregels schrijven, zoals jullie zelf met ons hebben afgesproken. We bellen de ouders. Voor de kinderen van groep 1 en 2 gelden in principe dezelfde regels. Ook hier geldt: 1 keer waarschuwen en daarna 10 minuten niet spelen. Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de scholen en instellingen. De commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de behandeling van de geschillen verandert er daardoor niets. Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Als u vragen hebt staan de secretarissen van de commissies u graag te woord. Ze zijn te bereiken via: Stichting GCBO Postbus EH Den Haag tel:

27 Pestprotocol Pesten wordt als wezenlijk probleem gezien door alle betrokkenen: leerkrachten, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep). Wij vinden, dat ieder kind zich op school veilig, gerespecteerd en plezierig moet kunnen voelen en daarom mag er bij ons op school niet worden gepest. Het beleid van de school is gericht op het voorkomen van pestgedrag, de zogenaamde preventieve aanpak. Deze aanpak bestaat onder andere uit de behandeling van het onderwerp pesten met de leerlingen, waarna met hen regels en straffen worden vastgesteld. Leerkrachten moeten alert zijn op pestgedrag en pestgedrag signaleren. Leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen pesten. De school beschikt over een curatieve aanpak van het probleem, dat wil zeggen dat wanneer pesten, ondanks afspraken en andere activiteiten, toch de kop opsteekt, de school maatregelen neemt om het pesten te bestrijden. Weigert de school of een leerkracht het probleem aan te pakken, doen ze dit op inadequate wijze of leidt de aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan wordt de inschakeling van een vertrouwenspersoon noodzakelijk. Deze dient een klacht in bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt, deskundigen consulteert en hierover adviseert aan het bestuur. Adressen staan in de adressenlijst. Bij pesten is sprake van vijf groepen. Voor een adequate aanpak van het probleem is derhalve een vijfsporenaanpak noodzakelijk: Hulp aan het gepeste kind, in de vorm van individuele gesprekken, adviezen en in sommige gevallen een assertiviteits- of sociale vaardigheidstraining. Er kan een beroep worden gedaan op de schoolbegeleidingsdienst Cedin of een externe instantie. Hulp aan de pester, in de vorm van een juridisch gesprek, een aantal probleemoplossende gesprekken, rollenspelen, een gesprek met de ouders en/of een training in sociale vaardigheden. Blijft het probleem gehandhaafd, dan treedt het beleid Schorsen en Verwijderen in werking. Ook hier kan een beroep worden gedaan op Cedin of een externe instantie. Hulp aan de zwijgende middengroep, in de vorm van mobilisatie van deze groep. Er wordt hierbij een beroep gedaan op het rechtvaardigheidsgevoel van deze kinderen. Ze zijn op basis hiervan best bereid zich sterk te maken tegen pesten op school. Hulp aan de leerkracht, in de vorm van achtergrondinformatie over het verschijnsel pesten, zoals signalen, oorzaken, gevolgen en concrete preventieve en curatieve aanpakmogelijkheden. Hulp aan de ouders van een kind, dat gepest wordt, in de vorm van achtergrondinformatie, individuele gesprekken en adviezen. 27

28 Jaarlijks, tegen het einde van het schooljaar, wordt er onder leiding van de vakleerkracht bewegingsonderwijs een sportdag georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8 voor alle leerlingen uit Winsum op het sportveld in de omgeving van de school, of in de plaatselijke sporthal. De oudere kinderen doen, zo mogelijk, mee aan intergemeentelijke sporttoernooien. Eenmaal in de twee jaar nemen de kinderen van groep 7 en 8 deel aan het verkeersexamen. Er is veel aandacht voor de Christelijke feestdagen. Vanaf groep 1 t/m 6 wordt er tweejaarlijks een schoolreis georganiseerd. De groepen 7 en 8 gaan jaarlijks een paar dagen op kamp. Wekelijks nemen de kinderen geld mee voor de zending. Een paar keer per jaar organiseert de school een project. Alle kinderen werken dan aan hetzelfde thema. Met actie schoenendoos proberen de kinderen een schoenendoos met eigen spullen te vullen. Zo leren de kinderen echt iets te geven en dat samen delen belangrijk is. 28

29 Schoolongevallenverzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 29

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 1 Schooljaar 2014/2015 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vakantieoverzicht en vrije dagen schooljaar 2014/2015 4 1.3 Studiedagen Team 4 1.4 Extra

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Jaarboekje 2014-2015. Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist info@zeistervrijeschool.nl (030) 692 07 77 www.zeistervrijeschool.nl.

Jaarboekje 2014-2015. Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist info@zeistervrijeschool.nl (030) 692 07 77 www.zeistervrijeschool.nl. Jaarboekje 2014-2015 Locatie - Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist info@zeistervrijeschool.nl (030) 692 07 77 www.zeistervrijeschool.nl INFORMATIE SCHOOLJAAR 20 - Dit informatieboekje is onderdeel van de schoolgids

Nadere informatie