ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005"

Transcriptie

1 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes, Julia De Coster, Albert Sommereyns, Luk Vanbiervliet, Ann Outtier-Vannerem, Bart Nevens, Stef Ryckmans, Francis Peeters, Irene Penninckx, Bea Verstraeten,, Linda Vander Elst, Armand Van Tricht, Wim Van Roey, Rik Engels, Mia Brumagne, Marc Thienpont, Marie-Josée Cludts, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris. Mevrouw Kris Mommens-Vrebos wordt verontschuldigd. AGENDA: 1. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op Vastlegging rentevoeten tot eindvervaldag (forward fixing tot eindvervaldag) 3. Meerjarenplanning en budgetten OCMW 4. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor Opcentiemen onroerende voorheffing voor Contante belasting op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de gemeente aanslagjaar Reglement inzake gratis bedeling van huisvuilzakken 8. Contante belasting op het afleveren van PMD-zakken Belasting op het gebruik van GFT afvalbakken met stickers Contante belasting op groot huisvuil door middel van stickers, ter beschikking gesteld door de gemeente, aanslagjaar Contante belasting op afvalstoffen aangeboden op het gemeentelijk containerpark Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken Retributie op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten: Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein Belasting op kermiskramen voor Toelagen 2006(tot 2479 EUR) aan verenigingen en instellingen 17. Toelagen 2006 (vanaf 2479 EUR) aan verenigingen en instellingen 18. Financieel beleidsplan 19. Verslag bij de gemeentebegroting voor Gemeentebegroting FINILEK: Verkoop Suez-aandelen en aflossing schulden participaties 22. ECOWERF: Aanstelling afgevaardigde en goedkeuring agenda 23. FINILEK: Aanstelling afgevaardigde en goedkeuring agenda 24. Hofheide: aanstelling vertegenwoordiger en goedkeuring agende Buitengewone Algemene Vergadering 25. IWVB: Aanstelling afgevaardigden 26. Reglement Kortenbergse Kunstkabinetten Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Valkenlaan 28. Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Zeven Slapersweg 29. Lokaal Sociaal Beleidsplan samenwerkingsakkoord OCMW-Gemeente 30. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: Oudebaan, parking sporthal 31. Aanvullende politieverordening op het wegverkeer: J.B. Vinckstraat 32. Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ter Bruggen 33. Asfalteren / verbeteren voetpaden in verschillende straten. Bestratingswerken De Walsplein. Ontwerp 34. Herstellen wegdek Dorpsstraat Meerbeek (deel) Aanstellen studiebureau en veiligheidscoördinator. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 35. Leveren nissen columbaria 2006, 2007 en 2008

2 35/1 Uitverkoop Kortenberg 35/2 Zavelstraat 36. Verslag OPENBARE ZITTING 1. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op Gelet op art en art.80 van het ARGC; Gelet op art. 131 van de NGW; De gemeenteraad neemt kennis van volgende bijgevoegde proces-verbaal van kasnazicht van de gemeente d.d Kastoestand op: A. Synthesebalans algemene rekening Algemeen totaal ,38 EUR B. Detail van de rekeningen klasse 5 B1 : financiële rekeningen ,23 EUR B2 : interne fin.rekeningen ,81 EUR Globaal saldo ,42 EUR C. Detail van de rekeningen klasse 5 C1 : individuele rekeningen ,23 EUR C2 : interne indiv.rekeningen ,81 EUR D. Synthese controletabel: OK E. Echtverklaring door ontvanger 08/11/2005 F. PV. van kasnazicht door College Ter info detail van de financiële rekeningen Rekening courant 1 Rekening courant marktgelden e.a. Kortenberg helpt Tsunami Totaal van de leningen en Ko Rekening toelagen en leningen Termijnrekening Triodos Bank Spaarrekening plus Postchequerekening Kas van de ontvanger ,23 EUR ,56 EUR ,63 EUR 0,00 EUR ,78 EUR ,81 EUR ,45 EUR ,00 EUR 5.456,43 EUR 991,57 EUR 2. Vastlegging rentevoeten tot eindvervaldag (forward fixing tot eindvervaldag) Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van het gemeentebestuur van Kortenberg; Gelet op de rentetoestand, die gekenmerkt wordt door historisch lage rentevoeten; Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Dexia Bank n.v., die inspelen op de huidige rentetoestand, wat de gemeente in staat stelt tegelijkertijd het renterisico te verminderen en te profiteren van de huidige gunstige rentecurve; Overwegende het voorstel vanwege Dexia Bank, waarvan kopie in bijlage, dat een simulatie bevat die toelaat de impact van een forward transactie voor de gemeente te meten;

3 Overwegende dat de voorgestelde operatie op het beheer van de overheidsschuld en op bestaande overeenkomsten betrekking heeft en dat de reglementering op de overheidsopdrachten dus niet van toepassing is; Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en er dus snel moet gehandeld worden; Besluit: Met algemene stemmen Artikel 1 : de toestemming te verlenen om de rentevoeten van de kredieten vermeld in bijlage vast te leggen tot eindvervaldag van deze kredieten. Artikel 2 : de uiteenlopende verbrekingsclausules van deze individuele leningen te vervangen door éénzelfde clausule voor deze leningen, zijnde: Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de duur van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval is de bank gerechtigd een vergoeding te vragen gelijk aan het financieel verlies voor de bank. Artikel 3 : akkoord te gaan dat andere voorwaarden en modaliteiten van de leningscontracten ongewijzigd blijven. Artikel 4 : Het behouden van de huidige aflossingstranches tot de eindvervaldag van de leningen. De nieuwe modaliteiten zullen op datum van de verwerking van de operatie in voege treden: dit is de dag van ontvangst door Dexia van het akkoord van de secretaris en de voorzitter Meerjarenplanning en budgetten OCMW Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, meer bepaald artikel 88 1 en 2; Overwegende dat het meerjarenplan werd aangepast aan de evolutie in de werking; Overwegende dat in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 oktober 2005 de budgetwijziging 2004/1, het meerjarenplan en het budget 2005 werden ingetrokken. Gelet op het gunstig advies van de budgetcommissie van 4 oktober 2005 houdende meerjarenplan ; Gelet op het gunstig advies, in consensus, van het overlegcomité van 5 oktober 2005 houdende meerjarenplan ; Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 10 oktober 2005 houdende meerjarenplanning : vastlegging; Gelet op het ontwerp budget 2005 dat hiervan het resultaat is en gunstig werd geadviseerd door de budgetcommissie op 4 oktober 2005 en in consensus door het overlegcomité op 5 oktober 2005; Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 10 oktober 2005 houdende goedkeuring van het budget 2005; Gelet op het ontwerp budget 2006 dat eveneens het resultaat is van de vastlegging van meerjarenplanning en gunstig werd geadviseerd door de budgetcommissie op 4 oktober 2005 en in consensus door het overlegcomité op 5 oktober 2005; Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 10 oktober 2005 houdende goedkeuring van het budget 2006; Gelet op het schrijven van 12 oktober 2005 van het OCMW houdende kennisgeving van deze wijzigingen en vraag om deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Besluit: met 13 stemmen voor en 11 stemmen tegen De gemeenteraad keurt het meerjarenplan en het budget 2005 en 2006 goed / 480.1

4 4. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2006 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117, 118 en 260; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting; Gelet op de uitvoerige beraadslaging door de gemeenteraad; Besluit: met 13 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 1 onthouding Art.1: Voor het dienstjaar 2006 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit dienstjaar. Art.2: De belasting wordt vastgesteld op 6,50 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het dienstjaar is hetzelfde als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het dienstjaar voorafgaande jaar, dus in Art.3: De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zal geschieden door toedoen van het Bestuur der directe belastingen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek der inkomstenbelastingen. Art.4: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt Opcentiemen onroerende voorheffing voor 2006 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117, 118 en 260; Gelet op het Wetboek der inkomstenbelastingen; Besluit: met 13 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 1 onthouding Art.1: Voor het dienstjaar 2006 worden er, ten bate van de gemeente, 950 opcentiemen op de onroerende voorheffing ingevoerd. Art.2: Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Bestuur der Directe Belastingen. Art 3: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden Contante belasting op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de gemeente aanslagjaar 2006 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Gelet op de bepalingen vervat in het Algemeen Politiereglement met betrekking tot de selectieve inzameling van gewoon huisvuil; Overwegende dat het past een contante belasting te heffen die zowel de aanschaf van de huisvuilzakken, als de verwerking van het huisvuil dekt;

5 Besluit: met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen Art.1: Ingaande op en eindigend op wordt ten behoeve van de gemeente een contante belasting geheven op het afleveren van speciale huisvuilzakken welke door de gemeente ter beschikking van de bevolking worden gesteld. Art.2: De belasting bedraagt 1,50 EURO voor een grote huisvuilzak en 0,75 EURO voor een kleine huisvuilzak en is ten laste van diegene die er uitdrukkelijk om verzoekt. Art 3: Deze belasting is contant te betalen. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Art 4: Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Art.5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden Reglement inzake gratis bedeling van huisvuilzakken Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van , waarbij voorzien is dat het huisvuil nog enkel mag worden meegegeven in voorgeschreven huisvuilzakken die door de gemeente te koop worden aangeboden aan de inwoners; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende reglement inzake gratis bedeling van huisvuilzakken voor kennisneming aangenomen door de heer Vice-Gouverneur d.d nr. VGG/11810/811); Overwegende dat het aangewezen is een aangepaste regeling te voorzien voor grote gezinnen, gepensioneerden, weduwen, invaliden en wezen; Besluit: met algemene stemmen Art.1.: Voor het dienstjaar 2006 hebben de volgende categorieën van personen recht op : 1.: 25 gratis grote huisvuilzakken, de gezinnen met 3 of meer kinderen ten laste, ingeschreven op 01 januari van het jaar tijdens hetwelk een aanvraag wordt ingediend in de bevolkingsregisters van onze gemeente, die een aanvraag indienen uiterlijk op 01 oktober van het jaar waarop de aanvraag slaat. Met "kinderen ten laste" wordt bedoeld, kinderen waarvoor het betrokken gezin kinderbijslag geniet op 01 januari van het jaar tijdens hetwelk een aanvraag tot het bekomen van de gratis huisvuilzakken ingediend wordt. Bij twijfel kan het schepencollege de aanvrager verzoeken een attest voor te leggen, afgeleverd door de compensatiekas die de kinderbijslag uitbetaalt, met vermelding van het aantal kinderen waarvoor het betrokken gezin op 01 januari kinderbijslag genoot. 2.: 25 gratis grote huisvuilzakken (alleenstaanden 25 kleine zakken) de gepensioneerden, weduwen, invaliden en wezen van de gemeente waarvan het jaarbedrag der inkomsten het bedrag niet overschrijdt dat vastgesteld is door het voor het jaar van de aanvraag van kracht zijnde K.B. ter bepaling van het jaarbedrag van de inkomens welke bedoeld zijn in de art en 2 en 33 5 van de wet van tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, ingeschreven op 01 januari van het jaar van de aanvraag in de bevolkingsregisters van onze gemeente, die een aanvraag indienen uiterlijk op 01 oktober van het jaar waarop de aanvraag slaat. Art.2.: De aanvragen dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 01 oktober van het jaar waarop de aanvraag slaat. De zakken dienen afgehaald te worden voor 31 december van het betrokken jaar. Elk jaar moet de aanvraag opnieuw ingediend worden en de vereiste bewijsstukken voorgelegd. Art.3.: Het college van burgemeester en schepenen is gerechtigd alle nodige en nuttige inlichtingen te doen verstrekken door de aanvragers en alle onderzoeken in te stellen, die het nuttig of nodig acht in verband met de gegevens en bescheiden verstrekt tot het bekomen van de gratis huisvuilzakken.

6 Art.4.: Indien op enigerlei wijze vastgesteld wordt dat de aanvrager op bedrieglijke wijze van de vrijstelling geniet, waarop deze niet gerechtigd is volgens de voorwaarden van dit besluit, wordt de maatregel van ambtswege voor deze ingetrokken en dienen de ten onrechte ontvangen huisvuilzakken vergoed. Art.5.: Onderhavig reglement is jaarlijks hernieuwbaar voor zover de financiële toestand van de gemeente het toelaat Contante belasting op het afleveren van PMD-zakken 2006 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Gelet op de bepalingen vervat in het Algemeen Politiereglement met betrekking tot de selectieve inzameling van plastiek, metaal en drankverpakkingen (hierna PMD genoemd); Besluit: met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen Art. 1: Er wordt voor het dienstjaar 2006 een contante belasting geheven op het afleveren van PMD afvalzakken, welke door de gemeente ter beschikking van de bevolking worden gesteld. Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op 0,25 EURO per zak en is ten laste van diegene die er uitdrukkelijk om verzoekt. Art. 3 : De belasting moet contant betaald worden. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Art. 4: Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Art. 5 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden Belasting op het gebruik van GFT afvalbakken met stickers 2006 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Overwegende dat het opportuun is de kostprijs van de verwerking aan de gebruikers van GFTophaling aan te rekenen; Besluit: met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen

7 Art. 1: Er wordt voor het dienstjaar 2006 een belasting gevestigd op het afleveren van speciale stickers welke door de gemeente ter beschikking van de bevolking worden gesteld en die op de GFT afvalbak moeten gekleefd worden. Art. 2: De belasting wordt vastgesteld als volgt : - 25 EURO per jaar (van 01 januari tot 31 december) voor een GFT afvalbak van 40 liter EURO. per jaar (van 01 januari tot 31 december) voor een GFT afvalbak van 120 liter. Voor aanvragen na 30 juni wordt de belasting gehalveerd, zijnde : - 12,50 EURO. (van 01 juli tot 31 december) voor een GFT afvalbak van 40 liter EURO. (van 01 juli tot 31 december) voor een GFT afvalbak van 120 liter. De belasting is ten laste van diegene die er uitdrukkelijk om verzoekt. Art 3: De belasting met contant betaald worden, tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Art.4: Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Art.5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden Contante belasting op groot huisvuil door middel van stickers, ter beschikking gesteld door de gemeente, aanslagjaar 2006 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Overwegende dat het past een contante belasting te heffen die de verwerking van het groot huisvuil dekt; Gelet op de bepalingen vervat in het Algemeen Politiereglement met betrekking tot selectieve inzameling van grof huisvuil; Besluit: met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen Art 1: Ingaande op en eindigend op wordt ten behoeve van de gemeente een contante belasting geheven op het afleveren van speciale stickers welke door de gemeente ter beschikking van de bevolking worden gesteld en die op elk stuk (omschrijving zie politie-reglement) dat wordt meegegeven met het groot huisvuil moet worden gekleefd. Art.2: De belasting bedraagt 1, 50 EURO per sticker en is ten laste van diegene die er uitdrukkelijk om verzoekt. Art.3. : De belasting moet contant betaald worden. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Art.4: Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Art.5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

8 11. Contante belasting op afvalstoffen aangeboden op het gemeentelijk containerpark 2006 Overwegende dat de kosten voor inzameling en verwerking van bepaalde afvalstoffen aangeboden door inwoners op het gemeentelijk containerpark hoog oplopen; Overwegende dat het opportuun is een contante belasting te heffen op bepaalde afvalstoffen aangeboden op het gemeentelijk containerpark; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Besluit: met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen Art.1: Er wordt voor het dienstjaar 2006 een indirecte belasting gevestigd op bepaalde afvalstoffen aangeboden door inwoners op het gemeentelijk containerpark. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die van de dienst gebruik maakt. Art.2: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 1 bouwafval: 1,50 EURO per zak van max. 30 kg; 2 boomstronken: 1,50 EURO per boomstronk. Art.3: Art. 4: Art. 5: De belasting wordt ingevorderd op het ogenblik dat van de dienst gebruik wordt gemaakt. De belastingsplichtige ontvangt een bewijs van betaling. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 12. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd houdende gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken ; Besluit: met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen Art.1: De beslissing van de gemeenteraad dd houdende gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken wordt ingetrokken.

9 Art.2: Er wordt voor de dienstjaren , een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement. Art.3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 1 voor de identiteitskaarten, afgeleverd in uitvoering van het Regentsbesluit van en van de besluiten die dit hebben aangevuld en gewijzigd en voor de afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de vervanging van de verblijfsbewijzen van vreemdelingen en voor de identiteitskaarten voor Belgen: 12,50 voor de eerste identiteitskaart of voor elke andere identiteitskaart die uitgereikt wordt tegen inlevering van de oude kaart. 1,50 voor elke verlenging op een reeds afgeleverde kaart. 2 de identiteitsbewijzen voor kinderen minder dan twaalf jaar, afgeleverd in uitvoering van het KB van en van de besluiten die dit hebben aangevuld en gewijzigd, worden kosteloos afgeleverd. 3 voor de elektronische identiteitskaarten 12,50 en 15 bij verlies 4 voor de huwelijks- en samenlevingsboekjes: 13 EURO. 5 voor de paspoorten. 8 voor elk nieuw paspoort; (bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon en de consulaire zegels). Bij afgifte van reispassen aan kinderen jonger dan 12 jaar vervalt de consulaire zegel; 6 voor de bouwvergunningen: voor de verkavelingsvergunningen: voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een kamerwoning: 62,50 voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 per kamer per (studenten)kamer vanaf de zesde (studenten-)kamer, met een maximum van voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, wettigingen, vergunningen, enz. voor dewelke geen speciaal tarief werd bepaald en die van ambtswege of op verzoek worden afgeleverd: 1,50. Art.4 De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het document. Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door het aanbrengen op het stuk van een kleefzegel waarop het geïnd bedrag vermeld staat. Art.5: Worden van de belasting vrijgesteld: - de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd ; - de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd; - de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties; - de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente; - de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden; - de stukken die dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op eventuele aanwerving. Art.6: Gelet op de reglementering van de postdienst, worden de verzendingskosten ten laste van de aanvrager gelegd, zelfs als de afgifte kosteloos is, en éénvormig vastgesteld op 2. Art.7: Het Algemeen reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Art 8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

10 13. Retributie op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten: Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91; Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Gelet op de steeds complexer wordende stedenbouwkundige inlichtingen die worden gevraagd en de tijd die moet worden uitgetrokken om de inlichtingen te verzamelen; Besluit: met 14 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 onthoudingen Art. 1 : Er wordt ten voordele van de gemeente, voor de dienstjaren een retributie ingevoerd op het afleveren van inlichtingen die aangevraagd worden voor het opstellen van notariële - akten. Art. 2: Met inlichtingen wordt bedoeld: - stedenbouwkundige- en planologische inlichtingen; - beschermmaatregelen genomen wegens Monument-, Landschap- of Bosbeheer; - onteigeningen opgenomen in Plan van Aanleg of onteigeningsplan; - erfdienstbaarheden van openbaar nut; - opname in register van verontreinigende gronden; - opname in de inventaris van leegstaande gebouwen en /of woningen zoals bedoeld in het leeg standsheffingsdecreet; - ondergrondse inneming voor pijpleidingen; - milieu- inlichtingen; - bestemming voor woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998; - voorkooprecht krachtens de Vlaamse Wooncode. Art. 3: De retributie is verschuldigd door de persoon die de inlichtingen heeft gevraagd aan het bestuur. Art. 4: Het bedrag van de retributie wordt bepaald op 50 EURO. Art. 5: Het verschuldigd bedrag wordt vooraf in handen van de gemeenteontvanger gedeponeerd. Het bewijs van betaling wordt geleverd door afgifte van een betalingsbewijs. Art. 6: Wanneer de contante inning niet kan uitgevoerd worden, wordt de retributie burgerrechterlijk ingevorderd. Art. 7: Deze verordening wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek Art.8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein 2006 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91;

11 Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Overwegende dat het opportuun is een belasting te heffen op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein n.a.v. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings, schilder- en andere werken; Besluit: met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen Artikel 1: Voor het dienstjaar 2006 wordt een belasting geheven op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein n.a.v. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken. Dit reglement is niet alleen van toepassing bij een werkelijke tijdelijke bezetting van het openbaar domein, maar ook wanneer: - bij het gebruik van hangstellingen e.d.m., veiligheidshalve, het onderliggend weggedeelte ontoegankelijk wordt voor de weggebruikers. - de bezetting de gehele of gedeeltelijke opbraak van de openbare weg tot gevolg heeft; in dit geval wordt de duur van de bezetting gerekend tot de voorlopige herstelling het gebruik van de openbare weg terug mogelijk heeft gemaakt. Art. 2: De belasting wordt berekend volgens de bezette oppervlakte van het openbaar domein, gemeten tussen de voorgeschreven rooilijn en de buitenomtrek van de werf. Elke breuk van een m2 wordt voor een m2 geteld. Art. 3: De belasting wordt vastgesteld op: 0,50 EURO per m2 en per dag met een minimum van 12,50 EURO per aangifte (ook voor afvalcontainers). Art. 4: De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein wordt bezet. Elke begonnen dag wordt voor een ganse dag aangerekend. De belastingsplichtige is gehouden uiterlijk uur voor de aanvangsdatum van de bezetting van het openbaar domein aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. De belastingsplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden teruggestuurd van zodra de bezetting beëindigd is. Art.5: De belasting is onafhankelijk van de te betalen vergoeding voor de eventuele herstelling van de bestrating, veroorzaakt door de bezetting van het openbaar domein. Art.6: Worden vrijgesteld van de belasting, de innames naar aanleiding van: - werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw. - het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van openbare besturen. - werken van openbaar nut Art.7: De belasting is contant betaalbaar bij het einde van de bezetting. Indien de bezetting meer dan drie maanden duurt, is de belasting voor het verlopen kwartaal contant betaalbaar op het einde van het verlopen kwartaal. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Art.8: De bij onderhavig reglement gevestigde belasting is onafhankelijk van alle andere die in de gemeente van toepassing zijn. Art.9: Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door de voorafgaande artikelen. Art.10: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

12 15. Belasting op kermiskramen voor Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd houdende Algemeen Reglement: bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen, Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen, Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, inzonderheid op artikel 91, Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de wet van betreffende rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Besluit: met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen Art.1. : Er wordt voor de dienstjaren 2006 tot en met 2010 een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van kermissen voor kermiskramen en -tuigen. De woon- en vrachtwagens zijn niet aan de belasting onderworpen. Art.2. : De belasting is verschuldigd door de uitbater. Art.3. : De belasting wordt vastgesteld op 0,50 EURO per vierkante meter ingenomen oppervlakte. Art.4. : De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, tegen afgifte van een vignet of kwitantie. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Art.5 : Het Algemeen Reglement is van toepassing op deze belasting voor zover niet is afgeweken door voorafgaande artikelen. Art.6 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden Toelagen 2006(tot 2479 EUR) aan verenigingen en instellingen Gezien het past onderstaande verenigingen en instellingen te steunen, nadat jaarlijks een schriftelijk verzoek hiertoe wordt gericht aan het gemeentebestuur; Besluit: met algemene stemmen Art.1: Voor het jaar 2006 worden volgende toelagen verleend tot een bedrag van art. 423/332/01: aan de Raad van Veilig Verkeer en Mobiliteit: art. 521/332/01: aan de marktcommissie: art. 523/332/01: aan de adviesraad voor middenstand: art. 529/332/02: aan de PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap): art. 621/332/01: Toelage aan de Landbouwraad: art. 621/332/02: Toelage aan landbouwers ingevolge beheersovereenkomsten: art. 722/332/02: aan Oudercomités: maximum 2900: de toelagen worden toegekend aan de Oudercomités van de vier gemeentescholen, de vrije school Erps-Kwerps en de gemeenschapsschool Kortenberg; het bedrag zal onder de zes comités verdeeld worden naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager) officieel ingeschreven op en woonachtig in de gemeente; de toelage moet aangewend worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen en die niet tot de normale werkingskosten behoren b.v. schoolkrantje, sportdag, materieel voor naschoolse activiteiten, schoolfeest, e.a. Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard. De toelagen zullen in éénmaal per jaar worden uitbetaald op voorlegging van een financieel verslag vergezeld van volwaardige rekeningen of bewijsstukken. - art /332/02: subsidies aan instellingen en gezinnen (terugbetaling busabonnementen): art. 761/332/01: voor monitorencursussen: 2.492

13 - art /332/01: Toelage voor opruimen gemeentelijk patrimonium: art /332/01: toelage jeugdraad: art /332/01: Toelage OCW/Overkoepelende Culturele Raad: art /332/01: Toelage voor het volgen van cursussen door bestuursleden van verenigingen: art /332/01: Toelage Verenigingsraad en GC Colomba: art. 773/332/01: Toelage Erfgoedcommissie: art. 764/332/01: Toelagen voor trainers: art. 764/522/53: Bijzondere toelage aan Jiujitsu Kumiichi: : art /332/01: Toelagen aan turnverenigingen: ( DKS Meerbeek, v.z.w. Turn en Dans Everberg) - art /332/01: Toelage aan voetbal Meerbeek: art. 834/332/02: Toelage aan seniorenbonden: K.B.G. Kortenberg, K.B.G. Erps-Kwerps, K.B.G. Everberg, K.B.G. Meerbeek, Vereniging 55 plussers Kortenberg, S.B.G. Everberg, Rusthuis O.L.V. Lourdes en seniorenbond CRM: 400 per seniorenbond. - art. 849/332/02 (deel): Toelage aan liefdadige instellingen met sociale kenmerken: a) 124 EUR. per voltijdse cursist, waarvan de ouders woonachtig zijn in Kortenberg: 868 b) Leven zoals voorheen: 288 c) Palliatieve instellingen (zie reglement): art /332/02: Toelage aan Kind en Gezin Kortenberg: maximum 225 voor aankoop van materialen die niet gesubsidieerd worden door andere instanties op voorlegging van volwaardige rekeningen en bewijsstukken; - art /332/02: Toelage aan Welzijnsraad: art /332/02: Toelage aan Rode Kruis Kortenberg: 500: vijf maal gratis aanwezigheid op gemeentelijke evenementen - art. 879/332/02: Toelage aan Natuurpunt Kortenberg: art /332/02: Toelage milieuadviesraad: art /332/02 : Toelage aan actiecomité Decibel 25 L : art.930/332/01: Toelage Gecoro: 500 Art.2: Iedere trekker van een toelage moet het gebruik ervan rechtvaardigen en elk jaar aan de gemeente een overzicht van zijn uitgaven en inkomsten, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand bezorgen. Art.3: Het vereiste krediet wordt voorzien op de begroting 2006 en het schepencollege wordt met de uitvoering van het besluit belast. Art.4: Deze beslissing zal samen met de gemeentebegroting 2006 afgekondigd worden en nadien voor goedkeuring overgemaakt worden aan de Hogere Overheid Toelagen 2006 (vanaf 2479 EUR) aan verenigingen en instellingen Gezien het past onderstaande verenigingen en instellingen te steunen; Gelet op de wet van betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen; Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van ; Besluit: met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen Art. 1: Voor het jaar 2006 worden volgende toelagen verleend overeenkomstig de wet van vanaf een bedrag van EUR: - art. 561/332/01: Toelage aan de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer (V.V.V.): art /332/01: Kampsubsidies aan verscheidene verenigingen voor jeugdvakanties Jeugdclub Den Uyl en Jeugdclub Den Aap, Chirojeugd Erps, Chirojeugd Everberg, V.V.K.S.M. Kortenberg: 7.437

14 - art /332/01: Projectsubsidies: art 762/332/01 : Toelage culturele activiteiten : art /332/01: Toelage sportraad: art /522/53: Toelage aan Voetbal Meerbeek voor aanpassing infrastructuur: art /332/01: Toelage Werkgroep Beeldende Kunsten: art 849/332/02: Toelage aan liefdadige instellingen met sociale kenmerken(deel) toelage aan Ons Te Huis Brabant Berg: 0,71 EUR x ,21 inwoners = art /332/02: Toelage aan Gros Ontwikkelingshulp: art. 879/522/52: Toelage aan v.z.w. Natuurpunt : EUR Art.2: Iedere trekker van een toelage moet het gebruik ervan rechtvaardigen en elk jaar aan de gemeente zijn balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand bezorgen. Art.3: Het vereiste krediet wordt voorzien met de begroting 2006 en het schepencollege wordt met de uitvoering van het besluit belast. Art.4: Deze beslissing zal samen met de begroting 2006 afgekondigd worden en nadien voor goedkeuring overgemaakt worden aan de Hogere Overheid Financieel beleidsplan Bij toepassing van de omzendbrief d.d van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt, neemt de raad kennis van het financieel beleidsplan, gevoegd bij de gemeentebegroting voor Verslag bij de gemeentebegroting voor 2006 Het college van burgemeester en schepenen geeft toelichting bij de inhoud van het verslag dat een synthese bevat van het ontwerp van gemeentebegroting voor 2006 evenals het algemeen financieel beleid van de gemeente en een overzicht van de toestand - gedurende het jaar van het bestuur en van de gemeentezaken Gemeentebegroting 2006 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het ontwerp van de begroting van de politiezone HerKo 2006; Overwegende dat de begroting aan de politieraad van 01 december 2005 ter goedkeuring zal worden voorgelegd; Overwegende dat het gemeentebestuur zijn goedkeuring moet verlenen aan de in de ontwerpbegroting opgenomen gemeentelijke dotatie; Overwegende dat de dotatie 2006 politiezone HerKo voor de gemeente Kortenberg euro bedraagt; In uitvoering van artikel 99-2 van de Nieuwe Gemeentewet wordt de gemeentebegroting voor 2006 besproken; Bij deze bespreking wordt aan ieder lid van de oppositie om beurt de kans gegeven om zijn of haar visie te geven op de voorgestelde begroting 2006 met telkens een antwoord van de schepen van Financiën; Besluit: met 13 stemmen voor en 11 stemmen tegen

15 Art. 1: De dotatie politiezone HerKo voor de gemeente Kortenberg bedraagt en is voorzien op artikel 330/435/01 van de begroting Art.2: De dotatie voor OCMW Kortenberg bedraagt en is voorzien op artikel 831/435/01 van de begroting Art.3: De gemeentebegroting 2006 wordt goedgekeurd als volgt: ontvangsten uitgaven saldo geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst ,44 buitengewone , Mevrouw Bea Verstraeten verlaat de vergadering. 21. FINILEK: Verkoop Suez-aandelen en aflossing schulden participaties Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek en de dienstverlenende vereniging Finilek; Overwegende de brief van Iverlek/Finilek d.d. 16 november 2005; Overwegende dat aan de gemeente Kortenberg uit de verkoop van de Telenetaandelen kasmiddelen ter beschikking werden gesteld; Overwegende dat de gemeente Kortenberg is ingegaan op het bod van Suez op de Electrabelaandelen en hiervoor, na terugbetaling van de uitstaande schuld op deze aandelen, een bedrag ter beschikkung krijgt van ,43 euro; Overwegende dat de Raad van Bestuur van Finilek in zitting van 7 november 2005 de prinipiële beslissing heeft genomen om de Suez-aandelen in één globaal pakket te verkopen; Overwegende dat het aandeel van Suez op de beurs genoteerd wordt; dat Suez reeds 97% van de Electrabelaandelen in portefeuille heeft; Overwegende dat het bod van Suez aan de gemeenten werd aanbevolen op het ogenblik dat de beurskoers 23,70 euro bedroeg; dat de verkoop van de Suezaandelen aan een minimaal te behalen koers van 24,75 euro een bijkomende opbrengst voor de gemeente betekent van euro; Overwegende dat de gemeente Kortenberg nog bijkomende bedragen nodig heeft voor de ruling binnen Iverlek in september 2006; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeentewet; Besluit: met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen Artikel 1: Finilek opdracht te geven de Suezaandelen die aan de gemeente toekomen te verkopen aan een minimumkoers van 24,75 euro; Artikel 2: aan Finilek opdracht te geven de beschikbare middelen uit de verkoop van de Telenetaandelen ten bedrage van ,63 euro en de verkoop van de Electrabelaandelen ten bedrage van ,43 euro en de opbrengst van de (mogelijke) verkoop van Suez-aandelen in de hiernavolgende volgorde (voor zover van toepassing voor de gemeente) aan te wenden voor: 1. Aflossing aanvangskapitaal Publigas 2. Uitstaande schuld Iverlek gasaandelen 3. Uitstaande schuld Iverlek elektriciteitsaandelen 4. Afkoop Iverlek gasaandelen (september 2006) 5. Afkoop Iverlek elektriciteitsaandelen (september 2006) 6. Uitstaande schuld kapitaalsverhoging Publigas

16 7. Uitstaande schuld Publi-T 8. Uitstaande schuld EGPF Artikel 3: Aan Finilek opdracht te geven in te staan voor de financiering van de ruling van de Iverlekaandelen voor zover er een tekort is; Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing; Artikel 5: De beslissing voor te leggen aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en een afschrift van dit besluit te sturen naar Finilek, Lamorinièrestraat 213, 2018 Antwerpen ECOWERF: Aanstelling afgevaardigde en goedkeuring agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betrffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de akte van partiële splitsing door oprichting van de CVBA Interleuven dd. 15/12/2003; Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de uitnodiging van 21/10/2005 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van woensdag 21 december 2005; Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat: 1. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van Ecowerf van 22/06/ Wijziging bestuurders - Ontslag van de heer Henri Petitjean - lid Raad van Bestuur voor de gemeente Landen en vervanging door de heer Kris Colsoul Overwegende dat bij toepassing van artikel 21 statuten van Ecowerf, ingeval van ontslag van een Bestuurder, de Raad van Bestuur voorziet in zijn vervanging op voordracht van de deelnemer die Hij vertegenwoordigde en deze plaatsvervanger in functie blijft tot de algemene vergadering die Voorziet in zijn/haar definitieve vervanging 3. Budgetten 2006 toelichting en goedkeuring (deze budgetten als bijlage gevoegd, werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 19/10/2005) 4. Werkingsbijdragen 2006 goedkeuring (deze werkingsbijdragen als bijlage gevoegd, werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 19/10/2005) 5. Regionale Milieuzorg: fusie door overname I.V.V.A. en Intercompost 6. Diversen Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering; Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 06/07/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Overwegende dat derhalve ook voor de Algemene Vergadering dd. 21/12/2005 een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd; Gelet op de bespreking; Gelet op de voorgedragen kandidaten; Aantal stemmen: - Julia De Coster bekomt 11 ja-stemmen - Linda Van der Elst bekomt 12 ja-stemmen

17 Besluit: met algemene stemmen Artikel 1: Mevrouw Linda Van der Elst, Blockmansstraat 29/2 te 3070 Kortenberg, wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van EcoWerf op 21 december Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van 21 december 2005 wordt als volgt vastgesteld: - Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering. 931 Mevrouw Bea Verstraeten voegt zich terug bij de vergadering. 23. FINILEK: Aanstelling afgevaardigde en goedkeuring agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij Finilek, dienstverlenende vereniging; Gelet op het feit dat de gemeente bij brief van 8 november 2005 werd opgeroepen deel te nemen aan de Jaarvergadering van Finilek op 22 december 2005; Gelet op het artikel 44, 1 ste en 3 de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; Gelet op de brief van 8 november 2005 met de officiële uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 22 december 2005, die volgende agenda omvat: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2006 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen Gelet op de voorgedragen kandidaten voor volmachtdrager: Gelet op de geheime stemming: Aantal stemmen: - Michel De Groote bekomt 13 ja-stemmen - Francis Peeters bekomt 11 ja-stemmen Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend volmachtdrager: Gelet op de geheime stemming: Aantal stemmen: - Kris Mommens-Vrebos bekomt 11 ja-stemmen - Henri Vannoppen bekomt 13 ja-stemmen Besluit: met algemene stemmen Artikel 1: De heer Michel De Groote, Haaggatstraat 36 te 3071 Kortenberg, wordt aangewezen als volmachtdrager van de gemeente Kortenberg om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 22 december Artikel 2: De heer Henri Vannoppen, Leuvensesteenweg 839 te 3071 Kortenberg wordt aangewezen als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Kortenberg om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 22 december Artikel 3: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2006

18 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen Artikel 4: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Kortenberg die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek van 22 december 2005 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van Finilek, dienstverlenende vereniging, Lamonièrestraat 231, 2018 Antwerpen Hofheide: aanstelling vertegenwoordiger en goedkeuring agende Buitengewone Algemene Vergadering Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente van de IGS Hofheide ; Gelet op het schrijven van de IGS Hofheide dd. 28 oktober 2005 met bijlagen, waarbij een bijzondere Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 28 december 2005; Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van 28 december 2005: 1. Verslag vergadring 24 mei Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de B-aandelen op basis van het verslag van de bedrijfsrevisor 3. Toetreding van de provincie Vlaams-Brabant mits inbreng van ofwel de belofte om de gronden gelegen te Holsbeek, tussen de Jennekesstraat en de Langaardstraat, kadastraal gekend te Holsbeek 3 e afdeling, nrs. 46 a 2, 46 h 2, 46 k 2, 46 n 2, nr. 44 d, nr. 45 b, 46 f, 46 w en nr. 46 g 2, in totaal 10ha 12a 56 groot over te dragen van zodra zij de eigendom daarvan verwerft, ofwel de onmiddellijke inbreng van bovenvermelde gronden zelf o.a. Bespreking verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 4. Wijziging register van deelnemers door toevoeging van volgende deelnemers: - stad Aarschot - stad Diest - gemeente Glabbeek - gemeente Landen - gemeente Linter - gemeente Lubbeek - gemeente Rotselaar - gemeente Tremelo - gemeente Zoutleeuw - provincie Vlaams-Brabant onder voorbehoud van goedkeuring toetreding 5. Vaststelling aantal bestuurders voorgedragen door de Provincie 6. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders en benoeming van bestuurders ter vertegenwoordiging van de provincie Vlaams-Brabant 7. Procedure inzake benoeming commissaris 8. Bespreking studierapport milieu en omgeving 9. Stand van zaken bouwmeester 10. Stand van zaken PRUP 11. Vaststellen van de nog te ontwikkelen activiteiten 12. Vaststellen van de te volgen strategie in het jaar Goedkeuring begroting opgesteld door de Raad van Bestuur 14. Varia Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;

19 Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Hofheide, meer bepaald artikel 29 van de statuten; Gelet op de voorgedragen kandidaten; Gelet op de geheime stemming: Aantal stemmen: - Ann Outtier-Vannerem bekomt 11 ja-stemmen - Erwin Willems bekomt 13 ja-stemmen Besluit: met algemene stemmen Artikel 1: De heer Erwin Willems, Kasteelstraat 43 te 3071 Kortenberg, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in de Bijzondere Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven Hofheide op 28 december Artikel 2: De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 december 2005 wordt goedgekeurd. Artikel 3: De toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld van dit besluit IWVB: Aanstelling afgevaardigden Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant, afgekort IWVB; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 november 2005 wordt opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de IWVB op 20 december 2005; Gelet deze Algemene Vergadering bijeenkomt met als agenda: 1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2. Bespreking van de opmerkingen van de BIWM inzake de voorgestelde statutenwijziging 3. Statutenwijziging 4. Mededelingen Gelet op het artikel 44, 1 e en 3 e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; Gelet op de voorgedragen kandidaten volmachtdrager; Gelet op de geheime stemming: Aantal stemmen: - Julia De Coster bekomt 9 ja-stemmen - Bart Nevens bekomt 2 ja-stemmen - Linda Van der Elst bekomt 13 ja-stemmen Gelet op de voorgedragen kandidaten plaatsvervangend volmachtdrager; Gelet op de geheime stemming: Aantal stemmen: - Rik Engels bekomt 13 ja-stemmen - Bart Nevens bekomt 3 ja-stemmen - Francis Peeters: 8 ja-stemmen Besluit: Artikel 1: Linda Van der Elst, Blockmansstraat 29/2 te 3070 Kortenberg wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente Kortenberg om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de IWVB op 20 december 2005.

20 Artikel 2: Rik Engels, Winkelstraat 19 te 3078 Kortenberg, wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Kortenberg om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de IWVB op 20 december 2005 voor het geval de effectieve volmachtdrager verhinderd is. Artikel 3: De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en de toelichting en aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opdracht gegeven deze op de Algemene Vergadering van 20 december 2005 goed te keuren, en het standpunt van de gemeente te vertolken. Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van de intercommunale IWVB, p/a TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent Reglement Kortenbergse Kunstkabinetten 2006 Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en het besluit van 11 januari 2002 ter uitvoering van dit decreet. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin het cultuurbeleidsplan wordt goedgekeurd en waarmee men mensen wil aanzetten om zich creatief te uiten en dit te tonen aan een groot publiek; Gelet op het krediet van euro dat voorzien is op artikel 762/749/51 en dit voor de eventuele aankoop van het kunstwerk dat de Prijs van Kortenberg krijgt toegekend; Gelet op het krediet van euro dat voorzien is op artikel /332/01 en dit als toelage voor de Werkgroep Beeldende Kunsten die de uitwerking van de Kortenbergse Kunstkabinetten op zich neemt; Overwegend dat de Kortenbergse Kunstkabinetten zich, na de succesvolle editie in 2004, als een belangrijk tweejaarlijks kunstenevenement wil profileren in de ruime regio. Overwegend dat Kortenberg vroeger jarenlang de gerenommeerde Prijs van Kortenberg voor tekenkunst heeft georganiseerd; Overwegend dat dit reglement is opgesteld in overleg met de Werkgroep Beeldende Kunsten. Besluit: met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen Artikel 1: Opzet De Kortenbergse Kunstkabinetten is een organisatie van de Werkgroep Beeldende Kunsten en het gemeentebestuur Kortenberg. Dit initiatief kadert in het gemeentelijke cultuurbeleidsplan Ten eerste wil men mensen aanzetten om zich creatief te uiten en dit te tonen aan een groot publiek. Ten tweede wil men het publiek laten genieten van een gevarieerd en kwalitatief cultuuraanbod. Artikel 2: Thema Het thema van het jaar 2006 is MOBILART. Alle deelnemers dienen maximum twee werken in, waarin voor de duur van de tentoonstelling een permanente beweging zit of een beweging in interactie met de bezoeker (videokunst wordt uitgesloten tenzij ze verwerkt is in een bewegende installatie). De werken moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Wanneer niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, wordt het werk niet geselecteerd. Artikel 3: Inschrijven Ten laatste op 31 maart 2006 schrijft de kunstenaar zich in via de website of door naam, adres en contactgegevens op te sturen naar de cultuurdienst van Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. De inschrijving is pas definitief na storting van 10 euro op rekeningnummer met vermelding van 'MOBILART' en 'voornaam en naam'. Artikel 4: Prijs Een vakjury beoordeelt de werken en bekroont het winnende werk met de Prijs van Kortenberg 2006 ter waarde van 2500 euro. De gemeente Kortenberg krijgt het eerste aankooprecht op het winnende kunstwerk. Ook het publiek zal de werken beoordelen. Het kent de publieksprijs ter waarde van 500 euro toe. Het winnende kunstwerk van de Prijs van Kortenberg komt niet in aanmerking voor de

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 DECEMBER 2001

ZITTING VAN 17 DECEMBER 2001 ZITTING VAN 17 DECEMBER 2001 AANWEZIG: Marc Thienpont, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Walter De Brouwer, Stef Ryckmans, schepenen; Henri Vannoppen, Paul Goeminne,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 1 DECEMBER 2003

ZITTING VAN 1 DECEMBER 2003 ZITTING VAN 1 DECEMBER 2003 AANWEZIG: Marc Thienpont, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Walter De Brouwer, Stef Ryckmans, schepenen; Henri Vannoppen, Paul Goeminne,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 februari 2013 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: De Cuyper K., - voorzitter; Timmermans

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2004

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2004 ZITTING VAN 6 DECEMBER 2004 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester Pirard Kristof - schepen Leus Jan - wnd. voorzitter Houbar Sonia

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L., Lenders F., Vosters

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen ter zake;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen ter zake; STAD HERK-DE-STAD PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 8 december 2014 Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart,

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 19 december 2006

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 19 december 2006 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 19 december 2006 Aanwezig : burgemeester P. Deprez, voorzitter; F. Dewilde, G. Van De Populiere, S. Dendoncker, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, C. Van

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; De gemeenteraad: Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie