DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december Openbare zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting"

Transcriptie

1 G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting van 17 december 2013 Tegenwoordig : Georges De Vliegher,voorzitter Willy Segers, burgemeester Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Rita Dedobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Frank De Dobbeleer, Karel De Ridder, schepenen Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester, Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens, Nathalie Staquet, Bernadette Van Coillie, Paul Vanden Meerssche, Anneleen Van den Houte, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert, Marc Willen, Karina Peeters, Cedric Dujardin, Lucille Briglia-Biesmans, Katrien Van Lint, raadsleden Marianne Vanden Houte, secretaris DE GEMEENTERAAD, punt 9 De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting; Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen; Overwegende dat de kostprijs van de elektronische identiteitsbewijzen, zoals aangerekend door de federale overheid aan het gemeentebestuur, vanaf 1 januari 2014 verhoogd wordt; Overwegende dat de kostprijs van het internationaal rijbewijs zoals aangerekend door de federale overheid aan het gemeentebestuur, vanaf 1 januari 2014 verhoogd wordt; Overwegende dat de gemeentebesturen geen retributie meer ontvangen op de aflevering van rijbewijzen vanwege de federale overheid vanaf 1 januari 2014; Overwegende dat de administratieve dienstverlening voor de aanvraag en aflevering van een rijbewijs door de gemeente gebeurt en een eigen gemeentebelasting dus aangewezen is; Overwegende dat het afleveren van nieuwe pin- en pukcodes tot nu toe gratis was, maar dat het door het grote aantal aanvragen en de arbeidskost die hiermee verbonden is, aangewezen is om een belasting hierop te heffen; Overwegende dat er een ongelijkheid bestaan is de kostprijs van het afleveren van een kids-id voor Belgische kinderen en kinderen die niet de Belgische nationaliteit hebben; Overwegende dat de kostprijs van opzoekingen op 26 juni 2012 door de gemeenteraad werd aangepast; Overwegende dat het daardoor noodzakelijk is het belastingreglement op de aflevering van administratieve stukken, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 januari 2013, aan te passen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

2 BESLUIT: met 18 ja-stemmen ( Georges De Vliegher, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Rita Dedobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Frank De Dobbeleer, Karel De Ridder, Lies Vereecke, Jan Margot, Bernadette Van Coillie, Anneleen Van den Houte, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert, Karina Peeters, Cedric Dujardin, Katrien Van Lint ) bij 17 onthoudingen ( Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Marc De Meulemeester, Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens, Nathalie Staquet, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Marc Willen, Lucille Briglia-Biesmans ). ARTIKEL 1.- Er wordt vanaf 1 januari 2014 een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk op aanvraag of ambtshalve wordt afgeleverd. ARTIKEL 2.- Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 1. Elektronische identiteitskaarten: 1.1. Voor personen van 18 jaar en ouder: Gemeentebelasting van 2 vermeerderd met de kosten aangerekend door de federale overheid, afgerond naar de hogere 1.2. Voor kinderen vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar: overheid, afgerond naar de hogere 1.3. Voor kinderen van 12 jaar (eerste aflevering EIK) : overheid, verminderd met 4 en afgerond naar de hogere 1.4. Dringende procedure voor personen vanaf 12 jaar: Gemeentebelasting van 17,00, vermeerderd met de vervoerkosten en de 1.5. Zeer dringende procedure voor personen vanaf 12 jaar: Gemeentebelasting van 20,00, vermeerderd met de vervoerkosten en de 1.6. Vervanging of diefstal: 1.7. Nieuwe pin- en pukcodes: 2. Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar : 2.1. Identiteitsbewijs voor vreemdelingen (kartonnen versie): Gemeentebelasting, gelijk aan de kostprijs van een kids-id, afgerond naar de hogere 2.2. Kids-ID (elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen met de Belgische nationaliteit): Geen gemeentebelasting, enkel de aangerekende fabricagekost voor opmaak 2.3. Dringende procedure voor een Kids-ID: Geen gemeentebelasting, enkel de vervoerkosten en de kosten aangerekend

3 2.4. Zeer dringende procedure voor een Kids-ID: Geen gemeentebelasting, enkel de vervoerkosten en de kosten aangerekend 2.5 Nieuwe pin- en pukcodes: 3. Elektronische vreemdelingenkaarten: 3.1. Onderdanen van lidstaten EU: de federale overheid, afgerond naar de hogere 3.2. Identiteitskaarten voor vreemdelingen niet EU: de federale overheid, afgerond naar de hogere 3.3. Bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister: de federale overheid, afgerond naar de hogere 3.4. Immatriculatieattest en aankomstverklaringen 3,50 gemeentebelasting 5,00 gemeentebelasting voor de aflevering van een duplicaat 3.5. Voor kinderen van 12 jaar tot 17 jaar: overheid, afgerond naar de hogere 3.6. Voor kinderen jonger van 12 jaar (eerste aflevering elektronische vreemdelingenkaart) overheid verminderd met 4 en afgerond naar de hogere 3.7. Dringende procedure: Gemeentebelasting van 17,00, vermeerderd met de vervoerkosten en de 3.8. Zeer dringende procedure: Gemeentebelasting van 20,00, vermeerderd met de vervoerkosten en de 3.9. Vervanging en diefstal: Gemeentebelasting van 5,00 vermeerderd met de kosten voor opmaak door 3.10 Nieuwe pin- en pukcodes: 4. Huwelijksboekje & verklaring van wettelijke samenwoning: Gemeentebelasting van 50, Paspoorten 5.1. Gewone procedure - geldigheid 5 jaar: - Voor personen van 18 jaar en ouder: Gemeentebelasting van 9,00, vermeerderd met de kosten voor opmaak door de federale overheid en consulaire rechten, afgerond naar de hogere gehele euro. - Voor kinderen tot en met 17 jaar: Geen gemeentebelasting of consulaire rechten, enkel kosten voor opmaak

4 5.2. Spoedprocedure: - Voor personen van 18 jaar en ouder: Gemeentebelasting van 17,00 vermeerderd met de kosten voor opmaak door de federale overheid en consulaire rechten, afgerond naar de hogere - Voor kinderen tot en met 17 jaar: Geen gemeentebelasting of consulaire rechten, enkel kosten voor opmaak 6. Rijbewijzen Gemeentebelasting van 5,00 vermeerderd met de retributie aangerekend 7. Andere attesten: 7.1. Uittreksel uit het strafregister - Uittreksel voor tewerkstelling: gratis - Andere: 2, Bewijs van inschrijving: 2, Bewijs van leven: 2, Bewijs van nationaliteit: 2, Gelijkvormige afschriften: 1, Genealogische opzoekingen: - Beperkte: 5,00 - Intensieve: 25,00/uur 7.7. Uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand: Geboorte huwelijk samenwonenden overlijden: 2, Arbeidskaart: 2, Bijlage 35: 3, Alle andere afgeleverde documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, attesten, wettigingen, en vergunningen, voor dewelke geen ander tarief werd vastgesteld bij een gemeentelijk belastingreglement, en die van ambtswege of op verzoek worden afgeleverd, worden belast aan 1,60. ARTIKEL 3.- In geval van verzending van de gevraagde stukken met de post, dienen alle verzendingskosten supplementair te worden terugbetaald. ARTIKEL 4.- De belasting dient contant betaald te worden op het ogenblik van de aanvraag van het stuk. De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting. ARTIKEL 5.- Zijn van deze belasting vrijgesteld: - De stukken die krachtens een wet, decreet, koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen afgeleverd te worden; - De stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd. De behoeftigheid wordt vastgesteld door een overtuigend bewijsstuk; - De machtigingen met betrekking tot politieke of godsdienstige manifestaties; - De machtigingen met betrekking tot manifestaties die door een ander gemeentelijk reglement belast worden; - De akten en stukken voor het bekomen van een tewerkstelling. Deze documenten mogen voor geen enkele ander doeleinde gebruikt worden.

5 ARTIKEL 6.- De belastingschuldige kan inzake de belasting, alsmede inzake de wettigheid en de regelmatigheid van het aanslagbiljet bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning. ARTIKEL 7.- Zonder afbreuk te doen aan het decreet van 30 mei 2008, worden de regels betreffende de invordering, verwijlintresten en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelastingen op de inkomsten, van toepassing op deze belasting. Deze regels worden beschreven in het Wetboek der Inkomstenbelastingen onder titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 7 tot 10 en in de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek. ARTIKEL 8.- Dit belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken, vervangt het belastingreglement vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari ARTIKEL 9.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit belastingreglement bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief. ARTIKEL 10.- Deze verordening zal overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 23 april 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 23 april 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr 484.112: Voorwerp : Wijziging belastingreglement op leegstand en verkrotting. punt 9 Zitting

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 16 december 2014. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 16 december 2014. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr 484.266: Voorwerp : Belasting op de huisaan-huisverspreiding van drukwerken met handelskarakter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 april 2016 Gewijzigd via een amendement GR.06.09.2016 Openbare zitting Openbare Ruimte : Nr 64: Voorwerp : Retributiereglement parkeren

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

}rlbeek UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. J-4, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2007, en door de -1,-

}rlbeek UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. J-4, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2007, en door de -1,- }rlbeek UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 mei 2017 Openbare zitting Openbare Ruimte : Nr64: Voonarerp : Aanvraag tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 99 en afschaffing

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Jeugd : Nr 149.280: Voorwerp : Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking: wijziging. Zitting

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2018 EN 2019

OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2018 EN 2019 BIJLAGE REGLEMENT HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE CONTANTBELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2018 EN 2019 Artikel 1: Algemeen Met ingang van 1 januari 2018 en dit voor

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 februari 2013 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: De Cuyper K., - voorzitter; Timmermans

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN MAANDAG 23 DECEMBER 2013 Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Zitting van 23 april Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring

Zitting van 23 april Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Gemeenteraad Zitting van 23 april 2018 Besluit Financiën Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Goedgekeurd Samenstelling Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21 november 2017 Openbare zitting Ruimtelijke ordening : Nr 71.12 - Huisvesting: Voorwerp : Gemeentelijk belastingreglement op leegstand en

Nadere informatie

Zitting van 29 januari Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring

Zitting van 29 januari Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Gemeenteraad Zitting van 29 januari 2018 Besluit Financiën Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Goedgekeurd Samenstelling Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN 18 2017_GR_00023 Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 23 APRIL 2018

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 23 APRIL 2018 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 23 APRIL 2018 Aanwezig de dames en de heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren, K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 29 JANUARI 2018

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 29 JANUARI 2018 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 29 JANUARI 2018 Aanwezig de dames en de heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren, K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans,

Nadere informatie

Zitting van 18 december Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring

Zitting van 18 december Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Gemeenteraad Zitting van 18 december 2017 Besluit Financiën Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Goedgekeurd Samenstelling Aanwezig: de heer Luc Hermans; de heer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 18 DECEMBER 2017

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 18 DECEMBER 2017 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 18 DECEMBER 2017 Aanwezig de dames en de heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren, K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

ONDERWERP: Algemeen reglement inzake al de gemeentelijke belastingen. Aanpassing vanaf DE GEMEENTERAAD,

ONDERWERP: Algemeen reglement inzake al de gemeentelijke belastingen. Aanpassing vanaf DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE GRIMBERGEN. Y484.01A UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 JANUARI 2009 ONDERWERP: Algemeen reglement inzake al de gemeentelijke belastingen. Aanpassing vanaf 2009.

Nadere informatie

GR punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing

GR punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing GR20121220 punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing De raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester Pirard Kristof - schepen Leus Jan - wnd. voorzitter Houbar Sonia

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Home GR Punt 6. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

Home GR Punt 6. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Akkoord Meer informatie Home GR20161214 Punt 6. Gemeentebelastingen - contante

Nadere informatie

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; De gemeenteraad: Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing.

Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

24. Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring.

24. Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 28 februari 2019 AFDELING INTERNE ZAKEN - Juridische zaken

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 28 februari 2019 AFDELING INTERNE ZAKEN - Juridische zaken gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 28 februari 2019 AFDELING INTERNE ZAKEN - Juridische zaken 6 2019_GR_00101 Belasting op administratieve stukken - wijziging reglement - Beslissing Samenstelling:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21 november 2017 Openbare zitting Vrije tijd : Nr : Voorwerp : Statuten van de EVAvzw Cultuur & Samenleven Dilbeek punt 42 Tegenwoordig :

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van: Aanwezig: Verontschuldigd: donderdag 4 april 2019 Dieter Debacker: voorzitter; Jan Bekaert: burgemeester; Tina Ledaine, Celesta Muylle: schepenen;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 13/11/2017 Aanwezig: Mark Vos, burgemeester Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Belastingsreglement op het indienen of melden van omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke attesten of vergunningen

Belastingsreglement op het indienen of melden van omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke attesten of vergunningen Belastingsreglement op het indienen of melden van omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke attesten of vergunningen Artikel 1 - definities Voor dit belastingreglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 28 NOVEMBER 2016

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 28 NOVEMBER 2016 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 28 NOVEMBER 2016 Aanwezig de dames en de heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren, K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans,

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen ter zake;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen ter zake; STAD HERK-DE-STAD PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 8 december 2014 Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart,

Nadere informatie

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 26/06/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

Bekendmaking volgens art. 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur.

Bekendmaking volgens art. 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur. GEMEENTERAAD Bekendmaking reglement/verordening Zitting van 28 februari 2019 Bekendmaking volgens art. 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur. Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 over:

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 oktober 2018 FINANCIËN _GR_00143 Belasting op afleveren van administratieve stukken

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 oktober 2018 FINANCIËN _GR_00143 Belasting op afleveren van administratieve stukken Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 oktober 2018 FINANCIËN 7 2018_GR_00143 Belasting op afleveren van administratieve stukken Samenstelling Aanwezig: de heer Luc Van Laer; mevrouw Leen Beke;

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 december 2017 Interne zaken - Financiën en beleid

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 december 2017 Interne zaken - Financiën en beleid Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 december 2017 Interne zaken - Financiën en beleid 13 2017_GR_00014 Belasting op administratieve stukken - Belastingsreglement - Goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

Gecoördineerd reglement : Gemeentebelasting op de meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen.

Gecoördineerd reglement : Gemeentebelasting op de meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen. Gemeente Berlaar Gecoördineerd reglement : Gemeentebelasting op de meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen. Deze belastingreglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 mei 2017 en 20

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21 november 2017 Openbare zitting Vrije tijd : Nr : Voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de EVA-vzw Sport & Gezondheid

Nadere informatie

009 Belasting op het afleveren van administratieve stukken.

009 Belasting op het afleveren van administratieve stukken. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Medart Gilbert, Princen Annick, Wicheler Jan,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Diksmuide UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente 8650 HOUTHULST Zitting van 17 oktober 2017. Aanwezig : Nico Stroobant, voorzitter; Ann Vansteenkiste,

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 11/12/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 11/12/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 11/12/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Diksmuide UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente 8650 HOUTHULST Zitting van 20 juni 2017. Aanwezig Nico Stroobant, voorzitter; Ann Vansteenkiste,

Nadere informatie

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 28/05/2018, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

De punten 1, 5, 8, 10, 12, 13 en 15 werden goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

De punten 1, 5, 8, 10, 12, 13 en 15 werden goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het administratief centrum in Eernegem op

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019. Kris Swinnen, Voorzitter van de raad Jo Roggen, Burgemeester Chris Jamar, Erik Soors,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD SECRETARIAAT Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 12 Fax + 32 89 84.85.80 E-mail : secretariaat@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 december 2013 Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013 Aanwezig: de heren Dullers, voorzitter; Dries,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Jeugd : Nr 149.150: Voorwerp : Jeugdcentrum Castelhof: wijziging gebruiksreglement punt 16 Zitting van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD DRtË X H ARA K TER ^ ^ UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van: donderdag 21 december 2017 Aanwezig: Antoon Calus: voorzitter; Karl Bonny: burgemeester; Jan Bekaert, Koen Pattyn,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering gemeenteraad van 01/02/2016 Aanwezig: Mark Vos, burgemeester Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja

Nadere informatie

G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van dinsdag 22 februari 2011.

G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van dinsdag 22 februari 2011. G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Jeugddienst : Nr 149.280: Voorwerp : Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking: wijziging.

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019. Kris Swinnen, Voorzitter van de raad Jo Roggen, Burgemeester Chris Jamar, Erik Soors,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 18 december 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 18 december 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand Stad Borgloon Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 18 december 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand 11 2018_GR_00163 Goedkeuring belasting op de afgifte van administratieve

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 oktober _GEM_00260 Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaar

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 oktober _GEM_00260 Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaar Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 oktober 2018 Akkoordpunt (A-punt) BELASTINGEN EN INVORDERING 4 2018_GEM_00260 Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaar 2018-2019

Nadere informatie

Belasting op vaste reclameinrichtingen. aanplakborden voor publieksdoeleinden

Belasting op vaste reclameinrichtingen. aanplakborden voor publieksdoeleinden Belasting op vaste reclameinrichtingen en aanplakborden voor publieksdoeleinden Beslissing gemeenteraad van 19/12/2018 Aanpassing gemeenteraad van 30/12/2013 Aanpassing gemeenteraad van 19/12/2012 Gepubliceerd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 PROVINCIE WEST VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Dirk Cardoen: Burgemeester; Dirk Sioen,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018. Jo Roggen, Burgemeester - voorzitter van de raad waarnemend Chris Jamar, derde schepen

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 19 december 2006

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 19 december 2006 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 19 december 2006 Aanwezig : burgemeester P. Deprez, voorzitter; F. Dewilde, G. Van De Populiere, S. Dendoncker, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, C. Van

Nadere informatie

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN GEMEENTERAAD zitting van 15/12/2014 STAOMENEN (>M '(!!u.i

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L., Lenders F., Vosters

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december _GEM_00315 Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaar

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december _GEM_00315 Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaar Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 Akkoordpunt (A-punt) DEPARTEMENT FINANCIËN 10 2016_GEM_00315 Belasting op de aflevering van administratieve stukken, aanslagjaar 2017-2019

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Financiën - Goedkeuren van het reglement vermindering op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen

Financiën - Goedkeuren van het reglement vermindering op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van donderdag 23 mei 2019 Aanwezig: Hilde De Sutter, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck,

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad F Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad openbare zitting van: 21 december 2015 aanwezig: Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter Ilse Wevers, Peter Schreurs, Jean Bomans, Anneleen Beckers, Frans

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden. Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

dienst financiën: Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels ( )

dienst financiën: Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels ( ) dienst financiën: Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels (2014-2019) juridisch kader Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, in het

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 25 oktober 2018 Ondersteunende diensten - Secretariaat

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 25 oktober 2018 Ondersteunende diensten - Secretariaat L71,1 \.; L Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 25 oktober 2018 Ondersteunende diensten Secretariaat 10 2018_GR_00099 Aanpassing reglement indirecte belasting op het afleveren van administratieve

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 12/09/2018 Referentienummer agendapunt: GR/2018/140

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 12/09/2018 Referentienummer agendapunt: GR/2018/140 1/8 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 12/09/2018 Referentienummer agendapunt: GR/2018/140 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

BELASTING OP HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TOT OMGEVINGSVERGUNNING

BELASTING OP HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TOT OMGEVINGSVERGUNNING Reglement Belasting op het indienen van aanvragen tot omgevingsvergunning Vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 29 december 2017 Argumentatie Aan aanvragen

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie