Bijlage H: Het D66-programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage H: Het D66-programma"

Transcriptie

1 Bijlage H: Het D66-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door D66 voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk. De bedragen in deze bijlage zijn ex ante en betreffen allemaal afwijkingen ten opzichte van de ontwikkeling bij ongewijzigd beleid (zie Economische Verkenning ). De bedragen hebben betrekking op 2015 en luiden allemaal in prijzen 2010; dit geldt ook voor de beschrijving van belasting- en premietarieven. H.1 Ombuigingen D66 D66 buigt voor 17,2 mld euro om op de collectieve uitgaven; hierbij is gecorrigeerd voor financieringsverschuivingen. Tabel H.1 geeft een overzicht. Sociale zekerheid D66 bezuinigt 1,3 mld euro op de kinderbijslag: het bedrag wordt leeftijdsonafhankelijk, gemaximeerd tot twee kinderen en ouders met een inkomen boven euro krijgen geen kinderbijslag meer. Voor het eerste kind is het bedrag gelijk aan het huidige bedrag voor kinderen tot 5 jaar en voor het tweede kind 100 euro minder. Verder trekt D66 0,3 mld euro minder uit voor het kindgebonden budget. Naast het terugdraaien van geplande intensiveringen in 2011 worden de bedragen per kind leeftijdsonafhankelijk en beperkt tot twee kinderen. Tezamen betekent dit een ombuiging van 1,5 mld euro. De zorgtoeslag krijgt een leefvormneutrale vormgeving. Meerpersoonshuishoudens ontvangen evenveel als alleenstaanden waardoor 0,4 mld euro wordt bespaard. Daarnaast komt er een vermogenstoets bij de zorgtoeslag wat resulteert in een ombuiging van 0,5 mld euro. Ten slotte dalen de kosten van de zorgtoeslag met 0,3 mld euro door ombuigingen in de zorguitgaven. De totale ombuiging op de zorgtoeslag komt hiermee uit op 1,2 mld euro in 2015 en 1,9 mld euro structureel. D66 verkort de maximale duur van de ww tot twaalf maanden. Rekening houdend met weglek via lagere belastingen en hogere uitgaven aan inkomensafhankelijke regelingen, levert deze maatregel een besparing op van 1,0 mld euro in 2015 en 1,2 mld euro structureel. De aow-leeftijd wordt vanaf 2011 twaalf jaar lang met twee maanden per jaar verhoogd, wat in 2015 tot 0,9 mld euro lagere aow-uitgaven leidt. In 2022 is de leeftijd van 67 bereikt. Vanaf dat jaar wordt de aow-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting wat met zich meebrengt dat in de periode een verdere stijging van de aow-leeftijd wordt geïmplementeerd van 1,1 jaar. In totaal gaat de aow-leeftijd dus met 3,1 jaar omhoog. De besparing op de aow-uitgaven is in ,9 mld euro. Structureel is het effect van deze maatregel 6,8 mld euro (inclusief versobering Witteveenkader en werkgelegenheidseffecten). D66 kort op het re-integratiebudget waardoor in ,5 mld euro wordt omgebogen. 95

2 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Op het terrein van de wsw bespaart D66 in ,4 mld euro door het huidige systeem te vervangen door een systeem van loondispensatie. De structurele besparing is 0,6 mld euro. Tabel H.1 Ombuigingen D66, 2015 (prijzen 2010, mld euro) Naar beleidsmatig cluster Sociale zekerheid 5,5 w.v. kindregelingen 1,5 zorgtoeslag 1,2 verlaging ww-duur naar 1 jaar 1,0 verhoging aow-leeftijd 0,9 beperking re-integratiebudgetten 0,5 hervorming wsw 0,4 Zorg 4,1 w.v. verhoging norm gebruikelijke zorg 1,2 overheveling groot deel awbz naar wmo: romp-awbz 1,0 extramuralisering 0,7 subsidie mee-instellingen 0,2 doelmatigheidswinst overheveling revalidatie naar zvw 0,1 scheiden wonen en zorg 0,1 btw-compensatiefonds 0,2 doelmatigheid zvw 0,3 marktwerking zvw 0,2 uitbreiding preferentiebeleid zorg 0,2 pakketmaatregelen zvw 0,2 gedragseffect inkomensafhankelijk eigen risico zvw 0,1 overlap in maatregelen zvw 0,3 Onderwijs 0,4 Overdrachten aan bedrijven 0,2 Openbaar bestuur 2,8 w.v. rijk 0,8 lokaal bestuur 1,7 overig 0,3 Veiligheid 0,8 w.v. apparaatkorting (m.u.v. politie) 0,5 legalisering softdrugs 0,2 overig 0,1 Defensie 0,9 Bereikbaarheid 0,9 Internationale samenwerking 1,0 Overig 0,6 w.v. diverse subsidies 0,3 inburgering 0,2 publieke omroep 0,1 Totaal ombuigingen gecorrigeerd 17,2 Financieringsverschuivingen 1,8 Totaal ombuigingen ongecorrigeerd (EMU-relevant) 19,0 96

3 D66 beperkt de wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Op lange termijn bedraagt het effect van deze maatregel 0,5 mld euro. Hiervan wordt echter bijna niets gerealiseerd in de komende kabinetsperiode, omdat de beperking alleen voor nieuwe gevallen geldt. D66 hervormt het ontslagstelsel tot een civielrechtelijk stelsel, zodat de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van derden moet kunnen worden ontbonden. Redelijkheid van ontslag kan indien nodig achteraf door de kantonrechter worden vastgesteld. De preventieve toets bij het CWI wordt geschrapt. De effecten op het niveau van werkloosheid en werkgelegenheid zijn beperkt, wel ontstaat meer mobiliteit en doorstroming op de arbeidsmarkt. Er wordt een besparing gerealiseerd van een kleine 0,1 mld euro door de vermindering van het aantal kantonrechters en CWI-medewerkers. Werkgevers zullen hierdoor minder kwijt zijn aan ontslagvergoedingen. Ontslagvergoedingen dienen te worden aangewend voor scholing en loonkostensubsidies. Zorg Voor cliënten die gebruik maken van begeleiding en/of persoonlijke verzorging wordt de gebruikelijke zorg verhoogd met 90 minuten per week. Cliënten zullen hierdoor een zwaarder beroep moeten doen op hun netwerk of met eigen middelen deze zorg zelf moeten inkopen. Dit levert een besparing op van 1,4 mld euro in Aangezien cliënten een deel daarvan particulier zullen gaan financieren, is 0,2 mld euro aan te merken als financieringsschuif van collectieve naar particuliere lasten. In 2020 bedraagt de totale besparing 1,5 mld euro. D66 hevelt alle extramurale zorg (begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging) en de intramurale verzorging en verpleging over van de awbz naar de wmo. Door deze langdurige zorg in een voorziening aan te bieden vervalt het verzekerd recht op zorg en wordt het mogelijk dat gemeenten maatwerk leveren door beter rekening te houden met de eigen mogelijkheden van cliënten. In combinatie met een sterkere prikkel om zorg scherp in te kopen leidt dit naar verwachting tot een doelmatigheidswinst, deze is geraamd op 5%. Wanneer het gemeenten niet lukt deze efficiencyverbetering te realiseren zal minder zorg worden geleverd. Voor de meest complexe zorg (de intramurale ggz en ghz) zal een romp-awbz blijven bestaan, eveneens in de vorm van een voorziening. De potentiële doelmatigheidswinst wordt afgeroomd, wat leidt tot een besparing van 1,0 mld euro. Minder complexe zorg wordt voor nieuwe cliënten niet langer intramuraal aangeboden. Dit geldt zowel voor de ggz als voor ouderenzorg. Hierdoor treedt een besparing op van 0,6 mld euro in Daarnaast is 0,1 mld euro aan te merken als financieringsschuif van particuliere naar collectieve lasten waardoor de gecorrigeerde besparing op 0,7 mld euro uitkomt. In 2020 bedraagt de totale besparing 1,1 mld euro. De subsidie aan mee-instellingen wordt stopgezet, waarmee 0,2 mld euro wordt bespaard. De overheveling van revalidatie naar de zvw levert als gevolg van een betere doelmatigheid een besparing op van 0,1 mld euro. 97

4 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN D66 kiest ervoor de kosten van zorg en wonen te scheiden. Zorginstellingen dienen huur en servicekosten direct bij cliënten in rekening te brengen, die hier via een verlaging van de eigen bijdrage en verhoging van de huurtoeslag gedeeltelijk voor worden gecompenseerd. Per saldo nemen de eigen betalingen toe met 0,4 mld euro. Zorginstellingen worden door deze verandering geprikkeld zich beter te richten op de woonwensen van cliënten en dit levert een doelmatigheidswinst op van 0,1 mld euro in 2015 en 0,3 mld euro in D66 voert in de awbz een vermogensinkomensbijtelling in. Dat leidt tot een besparing van 0,3 mld euro welke volledig is aan te merken als een financieringsschuif van collectieve naar particuliere lasten. Er wordt een btw-compensatiefonds in de gehele zorg ingevoerd. Dat leidt tot een besparing van 0,2 mld euro. D66 neemt een aantal maatregelen ter bevordering van de doelmatigheid en het tegengaan van aanbodgeïnduceerde vraag. Zo wordt de kwaliteit en transparantie in de zorg vergroot door middel van de oprichting van een landelijk kwaliteitsinstituut. Tevens wordt de wettelijke positie van de Raden van Bestuur ten opzichte van de medisch specialisten versterkt. Gezamenlijk leidt dat tot een besparing van 0,3 mld euro. D66 wil de marktwerking in de zvw verder bevorderen zoals geschets in variant B van heroverwegingsrapport 11. Zo worden alle ex post compensatiemechanismen van verzekeraars afgebouwd waardoor ze volledig risicodragend worden. Ook de tarieven van de dbc s worden verder geliberaliseerd, het B-segment in de ziekenhuiszorg wordt zo veel mogelijk uitgebreid en privaat kapitaal wordt toegestaan met zeggenschap en winstuitkering. Per saldo levert dat in 2015 een besparing op van 0,2 mld euro. Het structurele effect bedraagt 0,7 mld euro. Op het gebied van de geneesmiddelen wordt het preferentiebeleid bij zorgverzekeraars geïntensiveerd door ook clusters van geneesmiddelen toe te laten waarvoor de werkzame stof niet altijd 100% identiek is. De verwachte besparing bedraagt 0,2 mld euro. D66 verkleint het basispakket op basis van het ziektelastbeginsel. Zo behoren lichte vormen van ggz-zorg, paramedische zorg en hulpmiddelen behorende bij een lage ziektelast niet langer tot het basispakket. Verder worden gebitsprotheses en mondzorg voor jaar niet langer vergoed. Hierdoor treedt een besparing op van 1,1 mld euro. Aangezien verzekerden een deel daarvan particulier zullen gaan financieren, is 0,9 mld euro aan te merken als financieringsschuif van collectieve naar particuliere lasten. In plaats van het technisch veronderstelde eigen risico van 775 euro uit de Economische Verkenning kiest D66 voor een inkomensafhankelijk eigen risico van 210 euro voor de laagste inkomens tot 400 euro voor midden en hoge inkomens met een gemiddelde van 350 euro. Bovendien kiest D66 voor een procentueel eigen risico waarbij de eigen bijdrage 25% van de zorguitgaven bedraagt. Het terugdraaien staat bij de intensiveringen geboekt. De introductie van het inkomensafhankelijke risico leidt tot een ombuiging van 0,2 mld euro wat deels het gevolg is van een financieringsschuif van 0,1 mld euro van collectieve naar particuliere lasten door hogere eigen betalingen. 98

5 Doordat bovengenoemde zvw maatregelen elkaar deels overlappen komen bovenstaande ombuigingen in totaal 0,3 mld euro lager uit. Onderwijs De fusieprikkel in het voortgezet onderwijs wordt afgeschaft en godsdienstlessubsidie wordt beperkt (0,1 mld euro). De gratis schoolboeken worden teruggedraaid waarbij de wtos wordt ingevoerd, waardoor de totale besparing uitkomt op 0,2 mld euro. Daarnaast wordt de maatschappelijke stage niet verlengd (0,1 mld euro). Overdrachten aan bedrijven D66 kort 0,2 mld euro op subsidies van het ministerie van Economische Zaken. Openbaar bestuur D66 bezuinigt 3,5 mld euro op de bestuur- en apparaatkosten bij rijk, lokaal bestuur en zbo s zoals UWV (inclusief een tijdelijk besparingsverlies van 15%). Deze ombuigingen hebben vooral betrekking op de functie openbaar bestuur, maar slaan ook neer bij de functies veiligheid (bijvoorbeeld Dienst Justitiële inrichtingen en ondersteuning voor de rechtspraak), defensie (bijvoorbeeld defensie telematica organisatie) en bereikbaarheid (Rijkswaterstaat). Bij het rijk en zbo s bij het openbaar bestuur worden vooral bezuinigingen (1,1 mld euro) gerealiseerd in lijn met heroverwegingsrapport 19, variant 1: activiteiten met gelijksoortige werkprocessen en doelgroepen worden gebundeld (bijvoorbeeld uitkeringen aan burgers, verstrekken van subsidies of de incassodiensten) en ondersteuning wordt meer centraal en minder departementaal aangestuurd. Ook wordt bezuinigd op de kosten van diplomatie door de vorming van EU-ambassades en wordt de rechtspositie van ambtenaren genormaliseerd. Bij het lokaal bestuur bezuinigt D66 1,7 mld euro op het gemeente- en provinciefonds. D66 wil minder provincies, opschaling van gemeenten en betere samenwerking in het middenbestuur. Veiligheid Bij de functie veiligheid betreffen de bezuinigingen van 0,8 mld euro - naast de ombuigingen bij de uitvoerende diensten van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken (0,5 mld euro) - vooral besparingen door het aantal politieregio s te verminderen (0,1 mld euro) en het legaliseren van softdrugs (0,2 mld euro). Defensie D66 kiest voor een kleinere krijgsmacht die geënt is op heroverwegingsrapport 20 variant C (0,8 mld euro) waarbij de krijgsmacht zich vooral richt op stabilisatie- en vredeshandhavende missies. Verder slaat een deel van de apparaatkorting neer bij defensie (0,1 mld euro). 99

6 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Bereikbaarheid D66 verlaagt de reële groei van het Infrastructuurfonds waardoor 0,8 mld euro wordt bespaard. Daarnaast leidt de apparaatkorting tot een besparing van 0,1 mld euro op de functie bereikbaarheid (met name Rijkswaterstaat). 100

7 Internationale samenwerking D66 gaat zich inzetten om de huidige korting van 1 mld euro op de EU-afdrachten te continueren na Overig D66 bezuinigt door een generieke korting van 12% op een groot aantal subsidies van met name Buitenlandse Zaken, Justitie en VWS (0,3 mld euro). D66 richt de inburgering meer op werk waardoor 0,2 mld euro wordt bespaard. Het aantal omroepen en de taken van de publieke omroep worden beperkt (0,1 mld euro). Financieringsverschuivingen De financieringsverschuivingen zijn onder andere het gevolg van de introductie van het inkomensafhankelijke eigen risico in de zorg (0,1 mld euro) en de pakketverkleining op basis van het ziektelastbeginsel (0,9 mld euro). Verder wordt in de awbz een vermogenstoets geïntroduceerd (0,3 mld euro) en nemen de eigen betalingen in de awbz met 0,3 mld euro toe door het niet langer intramuraal aanbieden van minder complexe zorg en het scheiden van wonen en zorg. De eigen betalingen in de zorg nemen daardoor met in totaal 1,8 mld euro toe. H.2 Intensiveringen D66 D66 trekt 3,6 mld euro uit voor extra uitgaven; hierbij is gecorrigeerd voor financieringsverschuivingen. Tabel H.2 geeft een overzicht van de intensiveringen. Sociale zekerheid De ww-uitkering wordt in de eerste drie maanden verhoogd naar 80%, het budgettaire beslag is een kleine 0,1 mld euro. Zorg D66 neemt de verhoging van de eigen bijdragen awbz, de korting op wmo en het technisch veronderstelde eigen risico van 775 euro uit de Economische Verkenning niet over. D66 kiest voor een inkomensafhankelijk eigen risico van 210 euro voor de laagste inkomens tot 400 euro voor midden en hoge inkomens met een gemiddelde van 350 euro. Bovendien kiest D66 voor een procentueel eigen risico waarbij de eigen bijdrage 25% van de zorguitgaven bedraagt. De introductie van het inkomensafhankelijk eigen risico staat bij de ombuigingen geboekt. Het terugdraaien van het hogere eigen risico en eigen betalingen leidt tot een ombuiging van 5,0 mld euro wat deels het gevolg is van een financieringsschuif van 4,4 mld euro van particuliere naar collectieve lasten door lagere eigen betalingen. Het remgeldeffect wordt hierdoor kleiner, hetgeen een intensivering van 0,6 mld euro betreft. 101

8 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Tabel H.2 Intensiveringen D66, 2015 (prijzen 2010 mld euro) Naar beleidsmatig cluster Sociale zekerheid 0,1 Zorg 0,6 Onderwijs 2,6 w.v. voor- en vroegschoolse educatie 0,5 prestatiebeloningen voor leraren 0,4 extra beloning voor leraren in moeilijke gebieden 0,4 extra uren taal en rekenen in voortgezet onderwijs 0,3 schakelklassen en summercourses 0,2 overig 0,8 Overdrachten aan bedrijven 0,1 Veiligheid 0,1 Bereikbaarheid 0,5 w.v. invoeringskosten abvm 0,3 openbaar vervoer 0,3 Overig 0,5 Totaal intensiveringen gecorrigeerd 3,6 Financieringsverschuivingen 4,4 Totaal intensiveringen ongecorrigeerd (EMU-relevant) 8,0 Onderwijs D66 geeft meer geld uit aan voor-en vroegschoolse educatie (0,5 mld euro). Voor prestatiebeloning voor leraren is 0,4 mld euro beschikbaar. D66 intensiveert 0,4 mld euro voor extra beloning voor leraren in moeilijke gebieden. Voor extra uren taal en rekenen in het voortgezet onderwijs wordt 0,3 mld euro uitgetrokken. Verder zet D66 onder andere in op brede scholen, scholing van leraren, betere salarissen voor schoolleiders, extra conciërges op school, aanpak van voortijdig schoolverlaten door de invoering van schakelklassen en een doorstroombonus, een leerlingvolgsysteem met tussentijdse toetsen en centrale examens en extra geld voor kwaliteit in het hoger onderwijs. Overdrachten aan bedrijven D66 intensiveert 0,1 mld euro in innovatie. Het wetenschappelijk onderzoek op universiteiten wordt gestimuleerd door meer samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen en ondernemingen. Daarnaast worden de innovatiesubsidies aan het mkb verhoogd door een fonds dat ondernemingen helpt om onderzoeksresultaten beter toe te passen. Veiligheid D66 sluist de ombuigingen bij de politie terug (naar de politie) door het aantal agenten te vergroten (0,1 mld euro). Bereikbaarheid De invoering van de kilometerbeprijzing leidt tot 0,3 mld euro investeringkosten in Deze post is niet structureel. 102

9 Daarnaast wordt 0,3 mld euro in openbaar vervoer geïntensiveerd. Overig De intensiveringen door gerichte salarisverhogingen in het onderwijs zorgen voor extra belasting- en premieopbrengsten. Dit effect van 0,5 mld euro is bij de intensiveringen op de overige uitgaven geboekt. Financieringsverschuivingen De post financieringsschuif zorg wordt verklaard door het feit dat D66 de verhoging van de eigen bijdrage in de awbz en wmo (1,0 mld euro) en het eigen risico in de zvw (3,4 mld euro) terugdraait. De eigen betalingen in de zorg nemen daardoor in totaal met 4,4 mld euro af. H.3 Microlasten D66 Tabel H.3 geeft een overzicht van de fiscale maatregelen uit het D66-programma. Hieruit blijkt dat D66 de lasten met 1,3 mld euro verzwaart. Dit is het saldo van een lastenverlichting voor gezinnen van 0,3 mld euro en een lastenverzwaring voor bedrijven van 1,6 mld euro. Milieu D66 verplicht bedrijven en gezinnen tot het gebruiken van een vast aandeel duurzame energie. De lasten worden hierdoor verzwaard met 0,8 mld euro in 2015 en 3,8 mld euro vanaf Het invoeren van het algemene btw-tarief voor niet-biologisch vlees verzwaart de lasten met 0,7 mld euro. Geleidelijke verhoging van de tweede en derde schijf in de energiebelasting leidt tot 0,5 mld euro hogere lasten voor bedrijven. D66 voert een naar milieukenmerken gedifferentieerde kilometerbeprijzing waarbij de mrb (exclusief provinciale opcenten) en 25% van de bpm worden omgezet in een kilometertarief van ruim 5 ct/km. De opbrengsten van de aanschafbelasting op personenauto's (bpm) daalt in het basispad in 2020 naar zo'n 40% t.o.v. het 2008-niveau. D66 verlaagt de bpm minder ver: de bpm-opbrengsten worden in 2020 op ongeveer 75% van het 2008-niveau gezet. Dit betekent dus een verhoging van de aanschafbelasting op personenauto s (bpm) met 1,3 mld euro ten opzichte van het basispad tot 2,6 mld euro opbrengsten in Hierdoor wordt de gemiddelde auto ten opzichte van het basispad in aanschaf circa 2000 euro 2 duurder in De bpm wordt hiermee op ongeveer 75% van het 2008-niveau gebracht. De exploitatiekosten van de kilometerprijs (circa 0,6 mld euro per jaar bij volledige invoering) worden ook omgezet in het kilometertarief. De provinciale opcenten (circa 2 mld euro in 2020) blijven bestaan. Het gemiddelde kilometertarief is zodanig gekozen dat in combinatie met de bpm-inkomsten de invoering op termijn neutraal is voor het EMU-saldo. Tevens introduceert D66 een 1 De bpm-opbrengsten in 2020 in het basispad bedragen zo'n 40% van het 2008-niveau. 2 Onder de aanname van 0,6 mln verkochte nieuwe personenauto s per jaar. 103

10 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN congestieheffing (spitstarief) van 11 ct/km en een kilometerprijs voor het vrachtverkeer van ruim 2 ct/km. De invoering van abvm leidt tot een lastenverzwaring van 0,3 mld euro in 2015 als gevolg van het verwerken van de exploitatiekosten in de kilometerprijs. D66 beperkt de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting waardoor de lasten met 0,2 mld euro worden verzwaard. Het laten vervallen van de accijnskorting op rode diesel vergroot de lasten voor bedrijven met 0,2 mld euro en het afschaffen van de tariefkorting energiebelasting glastuinbouw leidt tot 0,1 mld euro hogere lasten. Inkomen en arbeid De microlasten als gevolg van de zorg dalen met 0,5 mld euro. De voor financieringsverschuivingen gecorrigeerde ombuigingen en intensiveringen in de zvw leiden tot 0,3 mld euro lagere zvw-premies. Bij de awbz worden onder andere de verhoogde eigen betalingen uit de Economische Verkenning teruggedraaid (1,0 mld euro), een vermogensinkomensbijtelling ingevoerd (0,3 mld euro) en de kosten van zorg en wonen gescheiden waardoor de eigen betalingen toenemen (0,4 mld euro). In totaal komen de eigen betalingen awbz 0,2 mld euro lager uit. D66 verhoogt de arbeidskorting met 200 euro. Dit leidt tot 1,3 mld euro lagere lasten voor huishoudens. Sinds 2009 wordt de mogelijkheid om de algemene heffingskorting via de partner te verzilveren in vijftien jaar afgebouwd. D66 versnelt deze maatregel door vanaf 2011 deze mogelijkheid in vijf jaar af te bouwen. De uitzondering voor niet-werkende partners met kinderen in de leeftijd van nul tot en met vijf jaar wordt in dezelfde periode ook afgebouwd. De uitzondering voor niet-werkende partners geboren voor 1972 wordt vanaf 2011 in tien jaar afgebouwd. Deze maatregel verhoogt de lasten voor huishoudens in totaal met 1,1 mld euro in 2015 en 0,3 mld euro structureel. D66 beperkt met ingang 2014 het maximale tarief waartegen de aftrekbare hypotheekrente mag worden afgetrokken. Het tarief daalt geleidelijk van 52% naar 42% in tien jaar om daarna in twaalf jaar naar 30% te dalen. D66 gaat voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente, fiscaal gezien, uit van lineaire aflossing in 30 jaar. Dat houdt in dat elk jaar de som waarover rente afgetrokken mag worden met 3,3% daalt. Het tarief waartegen het eigenwoningforfait wordt belast, blijft gelijk aan het tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken. Deze aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek leiden tot 1,0 mld euro hogere lasten in D66 stelt voor een overgangsregeling 0,7 mld euro beschikbaar voor de eerstkomende jaren. Het belastingtarief in de eerste schijf daalt met 0,5%-punt; het tarief in de tweede schijf daalt met 1,0%-punt. In totaal geeft dit een lastenverlichting voor huishoudens van 1,7 mld euro. 104

11 Tabel H.3 Microlasten D66, 2015 (mld euro, prijzen 2010) Milieu 2,8 w.v. verplicht aandeel duurzame energie 0,8 afschaffing verlaagd btw-tarief niet-biologisch vlees 0,7 geleidelijke verhoging 2e en 3e schijf in energieheffing (grootverbruik) 0,5 invoering abvm 0,3 beperking landbouwvrijstelling 0,2 afschaffing accijnskorting rode diesel 0,2 afschaffing vrijstelling energieheffing voor glastuinbouw 0,1 Inkomen en arbeid 2,2 w.v. zorg 0,5 verhoging arbeidskorting/eitc 200 1,3 minder uitzonderingen overdraagbaarheid ahk 1,1 hervorming hypotheekrente 1,0 verlaging tarief eerste schijf 0,5% 0,9 verlaging tarief tweede schijf 1% 0,8 overgangsregeling hypotheekrenteaftrek 0,7 versobering Witteveenkader 0,3 afschaffing doorwerkbonus 0,3 grondslageffect inkomensafhankelijke bijdrage zvw 0,2 versoepeling urencriterium zelfstandigen 0,2 leven lang leren (fiscale subsidies voor scholing) 0,2 verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting 0,1 Vermogen en winst 0,9 w.v. heffing op woningcorporaties 1,0 verhoging budget wbso 0,1 Overig 0,2 w.v. afschaffing overdrachtsbelasting starters 0,5 legalisering softdrugs en accijnsheffing 0,3 afschaffing verlaagd btw-tarief sierteelt 0,2 overdrachtsbelasting geleidelijk afschaffen 0,1 Totaal lastenmaatregelen (gecorrigeerd) 1,3 w.v. huishoudens 0,3 bedrijven 1,6 Financieringsverschuivingen 2,4 w.v. financieringsschuiven zorg 2,6 intertemporele schuiven: versobering Witteveenkader 0,5 verplicht aandeel duurzame energie 0,8 Beleidseffect EMU-relevante lasten 3,7 105

12 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Het Witteveenkader schuift mee met de hogere pensioenleeftijd waardoor de lasten met 0,3 mld euro worden verzwaard. De doorwerkbonus wordt afgeschaft wat de lasten met 0,3 mld euro doet toenemen. De doorwerking van de inkomensafhankelijke bijdrage in de zvw op de belasting- en premieinkomsten leidt tot een lastenverlichting van 0,2 mld euro. De versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen verlicht de lasten met 0,2 mld euro. D66 intensiveert 0,2 mld euro in 'leven lang leren', een fiscale subsidieregeling voor scholing van werknemers. Het verhogen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting verlicht de lasten met 0,1 mld euro. Vermogen en winst D66 streeft op termijn naar meer marktconforme huren. Daartoe hervormt D66 het woningwaarderingsstelsel. Er worden 25 extra punten toegekend aan huurwoningen in de tien corop-gebieden met de hoogste gemiddelde woz-waarde per vierkante meter woonoppervlak (huur- en koopwoningen). De maximale jaarlijkse huurverhoging en de stijging van de maximaal redelijke huur bedragen inflatie plus 1%-punt. Dat is gelijk aan de huurstijging in het basispad. Echter, voor huishoudens met een bruto huishoudinkomen boven de euro is de huurstijging maximaal 6%-punt boven de inflatie. Voor deze groep ligt de huurstijging 5%-punt boven het basispad. D66 roomt een deel van de extra huuropbrengsten van woningcorporaties af en wel zodanig dat met de opbrengst ervan de extra uitgaven aan huurtoeslag kunnen worden bekostigd en er in 2015 een saldoverbetering voor het rijk van 1,0 mld euro resulteert en een structurele saldoverbetering voor het rijk van 2,8 mld euro. In de microlasten leidt deze maatregel tot 1,0 mld euro lastenverzwaring voor bedrijven in De lasten voor bedrijven worden verlaagd door een verhoging van de wbso met 0,1 mld euro. Overig Met ingang van 2014 schaft D66 de overdrachtsbelasting af voor starters. Daarnaast begint D66 vanaf 2015 met een geleidelijke afschaffing van de overdrachtsbelasting voor doorstromers. Deze is in 2038 voltooid. Tezamen leiden deze maatregelen tot een lastenverlichting van 0,6 mld euro in 2015 en 3,6 mld euro structureel. D66 legaliseert softdrugs en voert een accijns op softdrugs in waardoor de lasten met 0,3 mld euro worden verzwaard. De afschaffing van het verlaagd btw-tarief voor sierteelt leidt tot een lastenverzwaring van 0,2 mld euro. 106

13 Financieringsverschuivingen De financieringsverschuivingen om de aansluiting tussen de microlasten en de EMU-relevante lasten te kunnen maken valt uiteen in een aantal onderdelen. De financieringsverschuivingen in de zorg die worden veroorzaakt door pakketmaatregelen en aanpassingen in eigen betalingen leiden tot een verbetering van het EMU-saldo van 2,6 mld euro, die niet relevant is voor de microlasten. Een intertemporele schuif door de aanpassing van het Witteveenkader leidt tot een additionele verbetering van het EMU-saldo van 0,5 mld euro. De oplegging van een aandeel verplichte energie leidt tot een lastenverzwaring voor huishoudens en bedrijven die niet relevant is voor het EMU-saldo. 107

Bijlage E: Het PVV-programma

Bijlage E: Het PVV-programma BIJLAGE E: HET PVV PROGRAMMA Bijlage E: Het PVV-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de PVV voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk.

Nadere informatie

CPB Notitie 3 oktober 2011. Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP. Op verzoek van de SP

CPB Notitie 3 oktober 2011. Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP. Op verzoek van de SP CPB Notitie 3 oktober 2011 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 SP Op verzoek van de SP. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie SP Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting VVD

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting VVD CPB Notitie Nummer : 2009/35 Datum : 16 september 2009 Aan : Tweede Kamerfractie VVD Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting VVD 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de VVD de ex-ante budgettaire

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. 2 Wijzigingsvoorstellen van GroenLinks. 2.1 Ombuigingen. Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks

CPB Notitie. 1 Inleiding. 2 Wijzigingsvoorstellen van GroenLinks. 2.1 Ombuigingen. Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 21 september 2011 Betreft:

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie ChristenUnie. Datum: 23 september 2013 Betreft: Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting ChristenUnie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie ChristenUnie. Datum: 23 september 2013 Betreft: Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting ChristenUnie CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie ChristenUnie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Daniël van Vuuren Datum: 23 september 2013

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66 Op verzoek van D66

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66 Op verzoek van D66 CPB Notitie 21 september 2011 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66 Op verzoek van D66. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie D66 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 CPB Notitie Nummer Datum : 2009/34 16 september 2009 Datum Aan : Tweede 17 september Kamerfractie 2008 D66 Aan : Tweede kamerfractie D66 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Bijlage C: Het SP-programma

Bijlage C: Het SP-programma Bijlage C: Het SP-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de SP voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk. De bedragen in deze

Nadere informatie

Bijlage I: Het SGP-programma

Bijlage I: Het SGP-programma Bijlage I: Het SGP-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door het SGP voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk. De bedragen in deze

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Centraal Planbureau & Planbureau voor de Leefomgeving. BIJLAGEN BIJ Keuzes in Kaart 2011-2015

Centraal Planbureau & Planbureau voor de Leefomgeving. BIJLAGEN BIJ Keuzes in Kaart 2011-2015 Centraal Planbureau & Planbureau voor de Leefomgeving BIJLAGEN BIJ Keuzes in Kaart 2011-2015 INHOUD Inhoud Bijlage A: Het CDA-programma 5 Bijlage B: Het PvdA-programma 19 Bijlage C: Het SP-programma 33

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten D66 tegenbegroting 2008

Ex ante budgettaire effecten D66 tegenbegroting 2008 CPB Notitie Datum : 18 september 2007 Aan : Tweede Kamerfractie D66 Ex ante budgettaire effecten D66 tegenbegroting 2008 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex ante budgettaire effecten in

Nadere informatie

Bijlage D: Het VVD-programma

Bijlage D: Het VVD-programma BIJLAGE D: HET VVD PROGRAMMA Bijlage D: Het VVD-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de VVD voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk.

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks CPB Notitie Datum : 16 september 2009 Aan : Tweede Kamerfractie GroenLinks Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire

Nadere informatie

Bijlage F: Het GroenLinks-programma

Bijlage F: Het GroenLinks-programma BIJLAGE F: HET GROENLINKS PROGRAMMA Bijlage F: Het GroenLinks-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door GroenLinks voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 2009

Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 2009 CPB Notitie Nummer Datum : 2008/35 17 september 2008 Datum Aan : Tweede 16 september Kamerfractie 2008 PVV Aan : Tweede Kamerfractie PVV Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 2009 1 Inleiding

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008 CPB Notitie Datum : 18 september 2007 Aan : Tweede Kamerfractie VVD Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de VVD de ex ante budgettaire effecten

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV CPB Notitie Datum : 16 september 2009 Aan : Tweede Kamerfractie PVV Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de PVV de ex-ante budgettaire effecten in 2010

Nadere informatie

Bijlage B: Het PvdA-programma

Bijlage B: Het PvdA-programma Bijlage B: Het PvdA-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de PvdA voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk. De bedragen in

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 ChristenUnie Op verzoek van de ChristenUnie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 ChristenUnie Op verzoek van de ChristenUnie CPB Notitie 23 september 2013 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 ChristenUnie Op verzoek van de ChristenUnie. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie ChristenUnie Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 PvdA Op verzoek van de PvdA

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 PvdA Op verzoek van de PvdA CPB Notitie 21 september 2011 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 PvdA Op verzoek van de PvdA. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie PvdA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 D66 Op verzoek van D66

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 D66 Op verzoek van D66 CPB Notitie 23 september 2013 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 D66 Op verzoek van D66. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie D66 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

CPB Notitie 26 april 2012. Ex-ante budgettaire effecten pakket D66

CPB Notitie 26 april 2012. Ex-ante budgettaire effecten pakket D66 CPB Notitie 26 april 2012 Ex-ante budgettaire effecten pakket D66. CPB Notitie Aan: Kamerfractie D66 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie CDA. Datum: 18 september 2014 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting CDA

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie CDA. Datum: 18 september 2014 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting CDA CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie CDA Datum: 18 september 2014 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting CDA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383

Nadere informatie

Datum: 16 september 2015 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting ChristenUnie

Datum: 16 september 2015 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting ChristenUnie CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie ChristenUnie Datum: 16 september 2015 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting ChristenUnie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID TEGENBEGROTING 2009

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID TEGENBEGROTING 2009 ^0 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID TEGENBEGROTING 2009 Meer lastenverlichting, meer zorg, meer fatsoen De Partij voor de Vrijheid wil op termijn een aanzienlijke lastenverlichting. Voor 2009 gaat het om 4 miljard

Nadere informatie

CPB Notitie 26 april Ex-ante budgettaire effecten pakket PvdA

CPB Notitie 26 april Ex-ante budgettaire effecten pakket PvdA CPB Notitie 26 april 2012 Ex-ante budgettaire effecten pakket PvdA. CPB Notitie Aan: Kamerfractie PvdA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl

Nadere informatie

Bijlage A: Het CDA-programma

Bijlage A: Het CDA-programma BIJLAGE A: HET CDA-PROGRAMMA Bijlage A: Het CDA-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door het CDA voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Keuzes in Kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma s. Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is een uitgave van:

Keuzes in Kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma s. Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is een uitgave van: Keuzes in Kaart 2013-2017 In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie GroenLinks. Datum: 18 september 2014 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie GroenLinks. Datum: 18 september 2014 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks Datum: 18 september 2014 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting SP

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting SP CPB Notitie Nummer : 2009/33 Datum : 16 september 2009 Aan : Tweede Kamerfractie SP Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting SP 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de SP de ex-ante budgettaire

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie Op verzoek van de ChristenUnie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie Op verzoek van de ChristenUnie CPB Notitie 21 september 2011 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie Op verzoek van de ChristenUnie. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie ChristenUnie Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten SP tegenbegroting

Ex ante budgettaire effecten SP tegenbegroting CPB Notitie Nummer Datum : 2008/37 17 september 2008 Datum Aan : Tweede 17 september Kamerfractie 2008 SP Aan : Tweede Kamerfractie SP Ex ante budgettaire effecten SP tegenbegroting 1 Inleiding Het CPB

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie Partij Van Vliet

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie Partij Van Vliet CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie Partij Van Vliet Datum: 16 september 2015 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting Partij Van Vliet Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN

BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN Bijlage K.3 Zorg De zorguitgaven stijgen in het basispad van de Economische Verkenning 2011-2015 met reëel 4% per jaar. In dat basispad is gerekend met

Nadere informatie

Bijlage G: Het ChristenUnie-programma

Bijlage G: Het ChristenUnie-programma BIJLAGE G: HET CHRISTENUNIE PROGRAMMA Bijlage G: Het ChristenUnie-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de ChristenUnie voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën

Nadere informatie

Concrete maatregelen CDA

Concrete maatregelen CDA Concrete maatregelen 2018-2021 CDA Hieronder een gedetailleerd overzicht van de door het CDA voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën. Uitgaven Het CDA intensiveert per saldo 3,9

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie D66. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie D66. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie D66 Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014 Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014 Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal CPB Notitie 16 oktober 2013 Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014 Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. CPB Notitie Aan: Het kabinet

Nadere informatie

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012]

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] [pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] X. Woningmarkt De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon belemmerend voor mensen die willen kopen,

Nadere informatie

De politieke plannen op een rijtje

De politieke plannen op een rijtje De politieke plannen op een rijtje partij titel bullettekst VVD Flexibele AOW-leeftijd: maximaal drie jaar later De VVD biedt de mogelijkheid om, actuarieel neutraal, de AOW maximaal drie jaar later te

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie GroenLinks. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie GroenLinks. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 CDA Op verzoek van het CDA

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 CDA Op verzoek van het CDA CPB Notitie 23 september 2013 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 CDA Op verzoek van het CDA. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie CDA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie Partij Van Vliet

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie Partij Van Vliet CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie Partij Van Vliet Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting Partij Van Vliet Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Keuzes in kaart CPB (mei 2010)

Keuzes in kaart CPB (mei 2010) Keuzes in kaart CPB (mei 2010) Samenvatting woonbeleid politieke partijen CDA Het woningmarktprogramma van het CDA laat de fiscale subsidiëring van koopwoningen ongemoeid. Wel voorziet het in een aanpassing

Nadere informatie

CPB Notitie. Henk van Gerven (SP) Datum: 24 augustus 2015 Betreft: SP-alternatief voor de financiering van de zorg

CPB Notitie. Henk van Gerven (SP) Datum: 24 augustus 2015 Betreft: SP-alternatief voor de financiering van de zorg CPB Notitie Aan: Henk van Gerven (SP) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Rob Euwals Sjoerd Ottens Datum: 24 augustus 2015 Betreft:

Nadere informatie

Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma s 2011-2015

Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma s 2011-2015 Koopkrachteffecten verkiezingsprogramma s 2011-2015 Juni 2010 Inhoud 1. Toelichting 3 2. Resultaten per huishouden 5 3. Resultaten per politieke partij 7 4. Koopkracht in beeld 9 5. Tot slot 11 Bijlage:

Nadere informatie

Het zorgbeleid in de verkiezingsprogramma s

Het zorgbeleid in de verkiezingsprogramma s Het zorgbeleid in de verkiezingsprogramma s Paul Besseling, Rudy Douven, Wouter Elsenburg, Marco Ligthart en Hein Mannaerts Inleiding Het is inmiddels traditie geworden dat het Centraal Planbureau (CPB),

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

CPB Notitie 26 april 2012. Ex-ante budgettaire effecten pakket GroenLinks

CPB Notitie 26 april 2012. Ex-ante budgettaire effecten pakket GroenLinks CPB Notitie 26 april 2012 Ex-ante budgettaire effecten pakket GroenLinks. CPB Notitie Aan: Kamerfractie GroenLinks Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie GroenLinks. Datum: 23 september 2013 Betreft: Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie GroenLinks. Datum: 23 september 2013 Betreft: Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting GroenLinks CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Daniël van Vuuren Datum: 23 september 2013

Nadere informatie

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken. Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken. Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal CPB Notitie 17 oktober 2013 Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014 Uitgevoerd op verzoek van het kabinet en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. CPB Notitie Aan: Voorzitter

Nadere informatie

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0 BUDGETTAIRE EFFECTEN 6 VVD 6.1 Budgettaire effecten Het beleidspakket van de VVD 33 verbetert het EMU-saldo met 20 mld euro in 2015 ten opzichte van het basispad in de Economische Verkenning 2011-2015.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Analyse economische effecten financieel kader

Analyse economische effecten financieel kader CPB Notitie Nummer : 2010/33 Datum : 27 september 2010 Aan : Informateur Analyse economische effecten financieel kader Het financieel kader bevat budgettaire maatregelen die ex-ante het begrotingssaldo

Nadere informatie

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD CPB Notitie 3 mei 2011 Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD. CPB Notitie Aan: JOVD Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 GroenLinks Op verzoek van GroenLinks

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 GroenLinks Op verzoek van GroenLinks CPB Notitie 23 september 2013 Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2014 GroenLinks Op verzoek van GroenLinks. CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie GroenLinks Centraal Planbureau Van Stolkweg 14

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Bijlage L Toelichting op economische termen

Bijlage L Toelichting op economische termen Bijlage L Toelichting op economische termen Beleidsmatige effecten op koopkracht en winst De beleidsmatige effecten op de koopkracht en de winst omvat de effecten van beleid aan de inkomsten- en de uitgavenkant,

Nadere informatie

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 15¾ 2,5 Verbetering houdbaarheidstekort 17 2,6

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 15¾ 2,5 Verbetering houdbaarheidstekort 17 2,6 BUDGETTAIRE EFFECTEN 7 PVV 7.1 Budgettaire effecten Het beleidspakket van de PVV 38 verbetert het EMU-saldo met 15¾ mld euro in 2015 ten opzichte van het basispad in de Economische Verkenning 2011-2015.

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie

Bijlage: vragen en opmerkingen bij Wonen 4.0 iari Basispad. Terugsiuls budgettaire opbrengsten

Bijlage: vragen en opmerkingen bij Wonen 4.0 iari Basispad. Terugsiuls budgettaire opbrengsten Ons kenmerk Bijlage: vragen en opmerkingen bij Wonen 4.0 iari 2013 Pagmn 2 van 6 actuele basispad. Wonen 4.0 heeft als uitgangspunt dat het plan budgetneutraal actuele basispad. In het actuele basispad

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL Uitgevoerd op verzoek van de politieke partij Voor Nederland

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL Uitgevoerd op verzoek van de politieke partij Voor Nederland CPB Notitie 8 september 2014 Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL Uitgevoerd op verzoek van de politieke partij Voor Nederland CPB Notitie Aan: VNL Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 14¾ 2,3 Verbetering houdbaarheidstekort 37 5,7

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 14¾ 2,3 Verbetering houdbaarheidstekort 37 5,7 BUDGETTAIRE EFFECTEN 10 D66 10.1 Budgettaire effecten Het beleidspakket van D66 60 verbetert het EMU-saldo met 14¾ mld euro in 2015 ten opzichte van het basispad in de Economische Verkenning 2011-2015.

Nadere informatie

Doorrekening Motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich

Doorrekening Motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich CPB Notitie Datum : 29 september 2004 Aan : Minister President ad interim Doorrekening Motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de Minister President ad interim

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Update Financiële Dienstverlening 2015

Update Financiële Dienstverlening 2015 Update Financiële Dienstverlening 2015 Structuur Wet IB BOX 1 Wonen en werken BOX 2 Aanmerkelijk belang BOX 3 Sparen en beleggen Verzamelinkomen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Toeslagen Box

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Ex ante budgettaire effecten GroenLinks tegenbegroting

Ex ante budgettaire effecten GroenLinks tegenbegroting CPB Notitie Nummer Datum : 2008/39 17 september 2008 Datum Aan : Tweede 17 september Kamerfractie 2008 GroenLinks Aan : Tweede Kamerfractie SP Ex ante budgettaire effecten GroenLinks tegenbegroting 1 Inleiding

Nadere informatie

Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening

Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening PUUR PAARS VVD en PvdA (80 zetels) VVD en PvdA beide: mbo. Daarnaast wil de partij 0.1 beschikbaar stellen

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Datum: 6 juli 2016 Betreft: Doorrekeningen varianten SDG werkgroep woningmarkt

Datum: 6 juli 2016 Betreft: Doorrekeningen varianten SDG werkgroep woningmarkt CPB/PBL Notitie Aan: Studiegroep Duurzame Groei (SDG) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Jan Möhlmann Datum: 6 juli 2016 Betreft:

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Economische effecten tegenbegroting ChristenUnie 2005

Economische effecten tegenbegroting ChristenUnie 2005 CPB Notitie Datum : 21 september 2004 Aan : Tweede Kamerfractie ChristenUnie Economische effecten tegenbegroting ChristenUnie 2005 1 Inleiding Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de economische

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Keuzes in Kaart Johannes Hers

Keuzes in Kaart Johannes Hers Keuzes in Kaart 2013-2017 Johannes Hers MLT KIK: Thema's Planning Proces en werkafspraken 25 mei 2012 MLT basispad - wat zit er in? Bij MLT zal precies beschreven worden wat wel en niet in basispad Algemeen

Nadere informatie