de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum"

Transcriptie

1 de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014

2 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel wat kilometers en kom op de vreemdste plaatsen. Gelukkig maakt de Peugeot 208 het auto-rijden tot een groot feest. De 208 is comfortabel, lekker wendbaar, efficiënt en niet te vergeten: stoer. De mooie vormgeving spreekt iedereen aan en roept veel positieve reacties op. Ja, ik ben blij met mijn auto. De nieuwe Peugeot 208 is dé auto waar ik al tijden naar op zoek was. Net zoals er over Wurdum, de Elfstedentocht, het fierljeppen of het skûtsjesilen wordt gesproken Zo wordt er ook over haaima gesproken. Want haaima, met vestigingen in Wurdum, Burgum, Leeuwarden en Franeker, is een begrip in Fryslân. Daar wordt iedere klant op maat bediend. Prachtige personenauto s, bestelwagens haaima lost elk mobiliteitsprobleem op. Bij haaima vindt u alles voor de heilige koe! Samen halen wij het beste uit uw auto. Dat is ècht haaima! Auto HAAIMA: niets Is Beter. HAAIMA Peugeot dealer Haaima Wurdum Werpsterdijk 1 - Tel.: (058) Haaima leeuwarden Saturnusweg 6 - Tel.: (058) Haaima Franeker James Wattstraat 4 - Tel.: (0517) Haaima Burgum Mr. W.M.O. van Veenweg 34 - Tel.: (0511)

3 de 3 tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum en Swichum 46e jier gong nû 6 15 juni Abonneminten: Ynhâld Rob Broersma G. Emersonstrjitte 12 tel.: bankrekken: NL51 RABO Adfertinsjes: Redaksjeadres: Werpsterdyk 9, 9088 BZ Wurdum kopij volgend nummer inleveren voor de eerste van de maand Redaksje: Ale Postmus Anke Visser Bettie Jongbloed Tineke Wassenaar Tjitske Swierstra Doarpsbelang: skriuwer: Anneke Hijman G. Emersonstrjitte BG Wirdum. tel website: Fan e toer besjoen 5 Nijkommelinkje 7 Aldkommelinkje 8 Nieuws vanuit Dorpsbelang 11 Inbraakpreventie 13 Informatie Rijkswaterstaat 14 Schoolverlaters 17 Museumnestje 22 Verzoek aan hondenbezitters 25 Nieuwtjes van de Brassband 27 Wirdum naar de Toppers 28 Deelnemers hobbymarkt 31 Openluchtdienst 31 Open kerkenpad 33 Eten met elkaar 33 Boottocht UVV 34 Zomeractiviteit UVV/PKN 35 Kleurplaat 37 Zomerpuzzel 38 Keatsnijs 41 Dans je eigen beweging 42 Sport en spel 43 Yoga terug in Wirdum 45 Sponsoractie 46 Collecte MLDS 47 Uitslag verkiezingen 47 Verhuizingen Wirdum en Swichum 49 Bedankt 49 Agenda 50 Servicepagina 53 Typewurk en lay-out: Hendrik Hiemstra Foto foarside De besoargers fan de Tuorkefretter (foto van Minne Hoekstra)

4 Boven Knipkeamer Rixt! Bel of mail voor een afspraak! Dinsdag, donderdag en vrijdag koopavond! OPENINGSTIJDEN: Di. t/m vrij: uur/ uur Di.-, don.- en vrij.avond: uur Zaterdag: uur Tevens: ZONNEBANK Behandeling op afspraak NAGELSTUDIO ZONNEBANK Lytse Buorren 11, Wirdum t weesliefvoorjehuid Openingstijden: Dinsdag uur Wo. t/m vr uur Zaterdag uur Lytse Buorren 11, Wirdum (Beëdige) oersettings en tolketsjinsten fanút en nei hast alle talen W.R. Fisherstrjitte BH Wurdum Till. (058) Faks (058) Thússide lid NGTV VERTAALBUREAU IT LJOCHT Frysk Dútsk Frânsk Ingelsk Poolsk Deensk Russysk Spaansk Sweedsk Italjaansk Tsjechysk Slowaaksk Nederlânsk en oare talen

5 5 Fan e toer besjoen Vorig jaar (in het jaar van de boerderij) was er een verhalenwedstrijd met als thema Ald en nij op e Buorkerij. Op zondag 12 mei 2013 (Alde Maije) is er toen een verhalenroute georganiseerd langs drie boerderijen, waar inzenders hun verhaal konden voorlezen voor een groot plubliek. Een paar van deze verhalen wil ik (Bettie Jongbloed) met u delen. Dit verhaal is geschreven door Ida Hylkema Keukentafel Tsien oere, de mannen sille sa wol binnen komme. Aafke pakt de kopkes út de kast, snijt de koeke en hellet de kofjemolke út de kuolkast. Se jout in klap op it doarke fan it keukenskastke; it slút net mear goed. Aafke sjocht om har hinne. It byld is fertroud: it swilk op de tafel, it kastke dat alwer iepen stiet, de stjer yn it rútsje, it skroeiplak boppe it gasfornús, de steapel kranten en oar papier yn de finsterbank; se kin it úttekenje. Letterlik, want se hat alle maten yn de holle. Hoe faak hat se al net oan it mjitten en tekenjen west en hoefolle folders soe se sa stadichoan yn har laad sammele ha? Mar hjoed sil se trochpakke en it de mannen foarlizze: it moat no mar ris wêze mei dy nije keuken. Demonstratyf leit se har folders op de tafel del. Dan skrikt se op ut har mimerjen. Se heart in doar klappen, de mannen komme binnen. Se binne drok yn petear. Entûsjast klinke de stimmen fan Bauke en harren soan Sjoerd yn de bykeuken. Sjoerd sit noch op skoalle, mar hat grutte plannen mei de pleats. It docht Bauke goed, al moat er Sjoerd wolris wat dimje. Se binne it net altyd mei inoar iens en der falle wolris hurde wurden. Mar fan e moarn net. De keuken is fuort fold mei harren oanwêzigens, de rook fan de stal en it frisse waar fan buten.

6 Tachtich pk?, seit Sjoerd, nee heit, dat is te min. 100 pk is dôchs wol minimaal. Mar we moatte ek nei de takomst sjen, dus ik soe fuort mar de 120 kieze. Der komme folders op tafel mei grutte trekkers der yn. De mannen sjogge der mei glinsterjende eachjes nei, de kofje wurdt achteleas opdronken. Aafke sjocht dat se reade bloskes op de wangen ha, deselde bloskes dy t se ôfrûne simmer seach doe t se nei de lânboubeurs wienen. Dêr wie de iene trekker noch grutter as de oare. By guon moasten se sels op in trepke stean, oars koene se der net yn sjen. Dy bloskes hie Bauke net doe t se him ris meinommen hie nei in keukensaak. Se stienen doe rap wer buten en hy mompele wat oer Ikea. No heart se him bearen oer Massey Ferguson, Deutz en Fendt, wylst se swijend noch in bakje kofje ynskinkt en dan trochgiet mei jirpels skilen. Healwei alven, se is wer allinne. Aafke set de jirpels ûnder wetter, rommet de kopkes op en feit it swilkje of. Suchtsjend pakt se har folders, leit se wer yn it laad en jout it doarke in raam. Ida Hylkema 6 Einliks is it wer sa fier, de redaksje winsket elkenien in noflike fakansje mei folle sinne en fertier.

7 7 - Natuerlijk nei Swichum wie in grut sukses! - Ek de Avond4daagse wie in sukses, al foel d r op tongersdei noch al wat reinwetter, mar dan is de prestaasje des te grutter. - Wurdum hat der ek wer in strjitte by: It P. Post-ema steegje

8 Ald kommelinkjes bladzijden 12 en 13 uit de Tuorkefretter van juni

9 9

10

11 11 Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang Vergaderdata Dorpsbelang Maandag 30 juni Maandag 1 september Maandag 6 oktober Maandag 3 november Maandag 1 december De vergadering begint standaard, tenzij anders aangegeven om uur. Tussen uur en 20 uur is er inloop spreekuur in de Golle. Voorlichting de Haak, NS station, fietsen naar Leeuwarden Tijdens de algemene ledenvergadering van dorpsbelang zijn veel vragen gesteld over afrondende werkzaamheden bij de Haak, over de fietspaden naar Leeuwarden en het nieuwe NS station bij Barrahûs. Naar aanleiding van de vragen is afgesproken dat er een voorlichtingsavond gepland zou gaan worden voor alle Wirdumers en Swichumers, inclusief de het buitengebieden, zoals omgeving Barrahûs. We starten op dinsdag 17 juni om met algemene informatie over de voortgang van de genoemde projecten. Na een pauze is er gelegenheid om de aanwezige ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat vragen te stellen. U kunt terecht bij de volgende mensen met uw vragen: Dirkje Hartmans: omgevingsmanager van Rijkswaterstaat (de Haak om Leeuwarden) Feiko de Boer: NS station bij Barrahûs Wieger Postma: bouw Zuidlanden Anne ten Hoor: technische aspecten van Station, De Zuidlanden en de Overijsselselaan Archan Zijlstra: Overijselselaan en fietsroutes naar Leeuwarden Indien u hele specifieke vragen heeft, is het wellicht verstandig om deze vooraf naar ons te mailen. Wij zullen ze dan doorsturen naar de betreffende ambtenaar voor wie de vraag bestemd is.

12 Anne de Jong U i t v a a r t z o r g Zorgvuldig en met aandacht Dag en nacht bereikbaar Buorren DK Raerd T Dag en nacht bereikbaar

13 13 Culturele hoofdstad Op 30 juni komt Jurjen van der Weg ons iets vertellen over de culturele hoofdstad. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Het begint om uur in de Golle. Vliegende brigade In de zomervakantie staat de Vliegende Sport Brigade (VSB) weer klaar om de kinderen te vermaken. De VSB is onderdeel van bv SPORT. Zij organiseren in wijken en dorpen sport- en spelactiviteiten. Dit jaar is het op donderdag 10 juli op het trapveldje bij de Golle. s Middags van uur. Namens dorpsbelang, Bettie Jongbloed Inbraakpreventie In mei 2014 is de tweede nieuwsbrief aan de wijkpanels uitgegeven waarin een artikel is opgenomen omtrent het bijdragen aan een veiligere buurt. Gelet op de stijging van het aantal woninginbraken heeft dit thema in de gemeente Leeuwarden prioriteit. Om het aantal woninginbraken te verlagen en de bewustwording bij burgers op dit thema te vergroten, kunnen burgers zich bij de wijkagent aanmelden voor deelname aan het inbraakpreventieteam. Wat houdt het inbraakpreventieteam in? Afgelopen jaren zijn diverse voetjesacties gehouden om burgers te attenderen op inbraakgevoelige situaties. Dit jaar gaat een kleine groep (wijkagent, politieagent en 2 personen gemeente) wederom met de burgers de buurt in. Hierbij is aandacht voor inbraakpreventie met als doel de bewustwording bij burgers op dit thema te vergroten. Dit betreft een eenmalige actie. Het inbraakpreventieteam moet niet worden verward met een buurtpreventieteam. Een buurtpreventieteam wordt vormgegeven door burgers en heeft een structureel karakter, waarbij aandacht is voor alle onderwerpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Uiteraard is het mogelijk dat ook het buurtpreventieteam zich kan aansluiten bij deze actie of actie op dit thema wil ondernemen. Wat gaat het inbraakpreventieteam doen? Voorafgaand aan de controle worden deelnemers voorzien van een korte presentatie met cijfers over de desbetreffende wijk, een aantal feiten en een

14 14 promotiefilm PolitieKeumerkVeiligWonen (PKVW). Hierbij krijgt u inzicht hoe gemakkelijk woninginbrekers binnenkomen en welke wijze dit kan worden voorkomen. Vervolgens gaat het inbraakpreventieteam de wijk in en signaleert inbraakgevoelige situaties en spreekt burgers aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende folders: - kans op inbraak in uw woning - hoe voorkom ik een woninginbraak - wat is verdacht gedrag? - buren, wij gaan op vakantie! - burenvakantiekaart Wat kunt u doen? Maak het onderwerp inbraakpreventie bespreekbaar binnen het wijkpanel of dorpsbelang. Probeer vervolgens burgers dan wel leden van het buurtpreventieteam enthousiast te krijgen om deel te nemen aan deze actie. Wellicht heeft u zelf interesse, ook u bent van harte welkom. Meldt de deelnemers aan bij de wijkagent. Vervolgens wordt er een datum gepland waarbij de actie wordt gehouden. Hierbij vraag ik aan het wijkpanel en dorpsbelang om voor de afgesproken datum een ontvangstruimte te zorgen. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen. Tanja Hillebrand Beleidsadviseur Gemeente Leeuwarden Informatie Rijkswaterstaat Hierbij in vogelvlucht de belangrijkste werkzaamheden die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden in de omgeving van Wirdum en een vooruitblik op de activiteiten die nog gaan plaatsvinden. Asfaltwerkzaamheden A32/N32 In de weekenden van 13 tot en met 16 juni en van 20 tot en met 23 juni worden de rijbanen van de A32/N32 nabij de afslag Wirdum (nr. 16) geasfalteerd. In beide periodes wordt gewerkt vanaf vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 6 uur. Tijdens de werkzaamheden is voor doorgaand verkeer in iedere rijrichting telkens één rijstrook beschikbaar. In het weekend van vrijdag 13 tot en met maandag 16 juni wordt gewerkt

15 15 aan de rijrichting Leeuwarden naar Heerenveen. De afrit van Leeuwarden naar Wirdum/ Wytgaard en de oprit vanaf Wirdum/Wytgaard naar Heerenveen zijn dan afgesloten. In het weekend van vrijdag 20 tot en met maandag 23 juni wordt gewerkt aan de rijrichting van Heerenveen naar Leeuwarden. De afrit vanaf Heerenveen naar Wirdum/Wytgaard en de oprit vanaf Wirdum/Wytgaard naar Leeuwarden zijn dan afgesloten. In beide weekenden wordt bestemmingsverkeer ter plaatse met gele borden omgeleid. De verbindingsweg tussen de Oenemadyk en Legedyk via de onderdoorgangen onder de A32/N32 en het spoor is normaal bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de fietsverbinding. Afronding grondwerk De afgelopen weken waren diverse activiteiten zichtbaar rond de op- en afritten van de A32/N32 en de wegen onder de rijksweg en het spoor. De laatste asfaltwerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het afwerken en inzaaien van de taluds en bermen. De aannemer streeft ernaar deze klus begin juli af te ronden. Groenplan en afwerking Legedyk Onlangs zijn de direct aanwonenden van de Legedyk-west weer bijgepraat over de inrichting en het nieuwe groen langs die weg inclusief de planning van de uitvoering. Naar verwachting wordt in het najaar gestart met de aanplant van bomen en ander groen. Meer informatie Heeft u vragen of klachten dan kunt u die altijd melden via de gratis informatielijn van RWS op Daarnaast bent u op werkdagen welkom op de projectboerderij aan de Brédyk 30. Voor een afspraak op maat kunt u bellen met Kijk voor de meest recente informatie op of Daarnaast zijn we ook te vinden op Twitter en op Facebook: Joost Mulder Communicatieadviseur Haak om Leeuwarden

16 HET BESTE VAN EIGEN BODEM Wijnproeverijen Relatiegeschenken Verjaardagsservice Internetwinkel Wijnadvies Nederwijn is leverancier van Nederlandse wijnen. We kopen in bij de beste Nederlandse wijnproducenten en leveren in heel Nederland. Bezoek onze webwinkel en bekijk ons assortiment Nederlandse wijnen en bijproducten. Wilt u een wijnproefavond organiseren? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. We zeggen niet voor niets: Nederwijn, het beste van eigen bodem! NEDERWIJN Jacob Algerasingel AV WIRDUM - T (058) F (084)

17 Schoolverlaters van de Arke en de Uniaskoalle 17 Ik ga naar het Leeuwarder Lyceum. Ik heb er best wel zin in om daar nieuwe vrienden te maken. Ook heb je bij elk vak een andere klas en in de pauzes mag je lekker naar de McDonald s. Ik verwacht strenge leraren en moeilijke vakken en leuke gymlessen. Francis. Ik ga naar het Leeuwarder Lyceum. Ik heb er best wel zin in omdat je dan verschillende vakken hebt en je nieuwe mensen ontmoet. Ik verwacht leuke gymlessen en leuke leraren. Silvan. Piter Jelles Ynsicht, daar ga ik naar toe. Ik heb er echt zin in, eindelijk van de basisschool af. Ik hoop dat ik het daar leuk ga hebben, groetjes Menno. Ik ga naar De Dyk. Ik heb er veel zin in en het lijkt me een leuke school. Ik denk dat het wel moeilijk is, maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben de enige die naar De Dyk gaat van deze school. Dat is wel jammer, want ik kan met niemand mee fietsen. Groeten Mauro. Hoi, ik heb het niveau HAVO en ik ga naar het Leeuwarder Lyceum. Ik heb er super veel zin in. 23 Juni is daar kennismakingsdag, en ik hoop dat ik daar veel leuke klasgenootjes ga leren kennen. Ik verwacht dat ik daar heel veel ga leren en het dan later ook snap! Op die school zitten 1200 kinderen + de leraren. Ik heb moeite met Engels, dus ik hoop dat ik het straks op die school goed leer en dat ik het dan later onder de knie krijg. Groet. Anoek v.d. Woude. Ik ga naar Comenius Esdoorn omdat ik het een kleine en leuke school vind. Er is ook iets nieuws op Esdoorn, er is een Mavo XL en daar mag ik heen. Ik verwacht dat het een gezellige maar toch leerzame school is. Ik heb er superveel zin in. Groetjes Iris. Ik ga naar CSG Comenius Esdoorn en heb er heel erg zin in want het is een gezellige school met leuke leraren en die zijn als het moet serieus. Bijvoorbeeld met vuur bij nask en de directrice is ook grappig. Ik verwacht dat het een leuke school is en dat je de lessen zo kunt vinden (natuurlijk weet ik de weg ook al een beetje). En er zijn leuke leerlingen die de weg wel weten en dus vertellen. Duncan.

18 18 5 e GOLLEFAIR 1 NOVEMBER 2014 WIRDUM STANDHOUDERS GEVRAAGD Opgave en nadere informatie bij Jantina Oedzes, Telnummer of opgave voor 1 september De commissie maakt een selectie. Locale standhouders hebben voorrang. Bas2wielers laat je rijden! Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: Bas van Brussel Jacob Algerasingel AV Wirdum

19 19 Na de zomervakantie ga ik naar het Leeuwarder Lyceum toe. ik ga er niet alleen heen want ik ga samen met twee vriendinnen: Anoek en Annika. En ook nog een paar jongens. 23 Juni is de kennigsmakingsdag. Ik heb er wel zin in, want het lijkt me leuk om naar een andere school toe te gaan en allemaal nieuwe kinderen te leren kennen, maar ik vind het ook wel weer jammer want de school waar ik nu op zit, de Uniaskoalle, vind ik een leuke school en de kinderen in mijn klas die naar een andere school als mij gaan, zie ik dan wel minder vaak en dat is wel jammer. Ik verwacht dat ik veel huiswerk krijg en ik hoop dat ik allemaal nieuwe vrienden leer kennen. Groetjes Eva. Ik ga naar het Leeuwarder Lyceum. Ik ga daar heen omdat het me een leuke school lijkt. Ik heb er veel zin in, want dan kom ik weer andere mensen tegen en kunnen er andere vriendschappen ontstaan. Ik stel niet te hoge eisen maar hoop dat het een gezellige school wordt, en niet een strikte school. Groetjes, Annika. Ik ga na de zomervakantie naar een andere school, ik ga naar C.S.G Comenius Esdoorn. Ik heb heel veel zin om naar die school te gaan, omdat je dan andere mensen leert kennen. Ik vind het ook heel leuk omdat je steeds naar een ander lokaal moet voor een ander vak. Maar voor dat ik naar die nieuwe school ga, heb ik eerst op 18 juni nog de kennismaking. Daar heb ik ook heel veel zin in! Groet Kim. Ik ga na de zomervakantie naar Comenius Esdoorn in Leeuwarden. Ik doe het niveau Mavo. Ik heb er veel zin in. Ik heb heel veel zin in Engels, want ik vind het leuk om het te leren. Groetjes Lysanne. Ik ga na de vakantie naar acht plus doeners. Ik heb er heel erg veel zin in omdat je daar ook techniek hebt en dat vind ik heel leuk. En je hebt ook kookles en dat hebben we hier niet. En daar begin je een toets heel makkelijk en eindigt het best moeilijk. En daar leer je op niveau. Groeten Johannes. Ik ga naar 8+ de berge doeners. Ik heb er super veel zin in om naar acht plus te gaan, omdat je daar iets meer met de klas bezig gaat, bijvoorbeeld techniek of koken en ook nog wel met taal spelling en met talen. Groet Marrit. Ik ben Nine Ingelse en ik ga naar de middelbare school. Ik ga groep 8 overslaan. Ik ga naar een school in Hardegarijp: Het Tjaling Koopmans college. Ik heb er heel veel zin in en verwacht dat het een hele leuke school is. Groetjes Nine.

20 20 OPEN HUIS A.S. ZATERDAG 21 JUNI VAN 10:00-12:00 KOM VRIJBLIJVEND EEN KIJKJE NEMEN Sjouke van der Kooistraat BB Wirdum Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Drees Visser anderzwonen telefoon of of zie

21 21 Hallo, ik ben Gideon Kuit. Ik zit in groep acht en ga straks naar het Gomarus in Leeuwarden. Mijn niveau is VMBO TL. En mij lijkt het ook wel leuk om naar het Gomarus te gaan omdat ik dan weer nieuwe kinderen leer kennen. Ik vind het ook wel weer jammer dat ik van deze school af ga, want ik vond het hier wel gezellig. Ik gean nei Piter Jelles!mpuls yn Ljouwert. Myn nivo is VMBO-T/HAVO. Ik gean foar VMBO-T. Ik ha der hiel folle sin yn omdat ik allegear nije freonen krij. Mar ik gean natuurlik de basisskoalle wol missen en stikem myn juf en master ek wol. Groetsjes Anne Marije de Jong. Ik ga naar het Beyers Naudé in Leeuwarden. Mijn niveau is havo vwo, ik ga voor vwo (gymnasium). Het lijkt mij leuk om nieuwe kinderen te leren kennen, maar ik heb geen zin in huiswerk! Ik ga de basisschool wel missen omdat ik hier veel kinderen ken. Groetjes Pieter Drost. Hee ik ben Gerlof Kuperus, ik ga naar Comenius Zamenhof, naar de sportklas. Ik heb er veel zin in en heb al twee vrienden die ik ken. Ik heb geen zin in dat huiswerk, maar gelukkig doe ik ook veel met de handen. Ik vind het wel jammer dat ik van de basisschool afga. Hey ik ben Marije Kuperus en ik ga naar Comenius Zamenhof. Mijn niveau is kader. Ik zit in de sportklas en het lijkt me super leuk. Ik denk dat ik het daar heel anders heb dan hier op de basisschool. Het huiswerk wordt nog wennen, maar ja dat komt vanzelf wel. Ik ken al vier kinderen die naar dezelfde school gaan als mij, gezellig! Ik ben aangenomen voor VWO excellent op het Leeuwarder Lyceum. Toch is het niet zeker dat ik daar naartoe ga. We kregen namelijk ook nog een kans om op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te komen. Daar ben ik nog niet voor aangenomen, maar de kans is best groot, omdat ik ook al op Pieter Jelles ben aangenomen voor het VWO. Als ik niet wordt aangenomen voor het Gymnasium dan ga ik naar het Lyceum. Toch zou ik het Natuurlijk wel heel jammer vinden als ik niet naar het Gymnasium kan, maar naar welke school ik ook ga, ik heb er zin in. Ik verwacht ook dat ik veel nieuwe talen ga leren. Op Beyers krijg je Latijn en Grieks en op het Lyceum krijg je ook nog een aantal talen naar keuze zoals Spaans. Dus beide scholen zijn uitdagend. Sybren van Vierzen

22 Museumnestje 22 Een beetje paniekerig werd ik dit vroege voorjaar gebeld. Rixt was druk aan het jongen. Er waren al vijf puppy s, maar twee ervan helaas dood. Vrij snel was ik ter plaatse. Het was er een drukte van belang. De Wetterhoun lag midden in de schuur, waar werklui met groot materieel bezig waren de oude stelp tot woonboerderij om te toveren. Nog een wonder dat Rixt omringd door al dat lawaai in staat was de rust te bewaren om haar nageslacht ter wereld te brengen. Ik maakte kenbaar dat dit echt niet zo op z n janboerenfluitjes kon. Of er niet een rustiger en vooral warmere plek voor handen was? Dan maar naar het museum, antwoordde de baas. In het âld bûthús bevond zich namelijk een grote verzameling oude schoolplaten. Een wat uit de hand gelopen hobby van zijn vader, zo kreeg ik te horen. En voordat ik er erg in had, stond er een sjofeltje klaar om de werpkist met inhoud en al te transporteren. Dat leek mij nou ook weer niet zo n goed idee. En dus toog ik met Rixt eerst naar buiten. Even plassen, buik aftasten en een prik om de weeën te stimuleren. Al gauw was ik daarna getuige van de volgende, springlevende pup. Nog diezelfde namiddag deed ik een controlevisite. De werpkist bevond zich op dat moment midden tussen de topografische kaarten en de overbekende illustraties van Isings, Jetses en Koekoek. Verder stond er een lange stamtafel; het schoolplatenmuseum deed klaarblijkelijk tevens dienst als kantine voor de werklui. Boven de kraamkist hing een biggenlamp. Instemmend knikkend liet ik mijn goedkeuring blijken. En Rixt toonde zich een uiterst voorzichtige, lieve en bedreven moeder. Ze vond het prima dat ik, nota bene als totaal vreemde voor haar, al haar pups mocht bewonderen en keuren. Zes waren er nu; twee reutjes en vier teefjes. Ze hingen aan haar uier. Wat een leuke Rixt, wat een lief karakter! Het toeval wil dat ik de vader van dit nest ook ken. Die is namelijk net zo noflik en aangenaam in de omgang. Kortom: qua karakter is dit een veelbelovend zestal! Zowel bij de nestcontrole halverwege als bij de puppy-enting op zes weken was ik zeer content over de pups. Rixt heeft het prima gedaan. Zoals een echte Wetterhoun betaamt, ging ze geregeld even lekker voor zichzelf de weilanden in, om daarna over het hekwerk te wippen en zich tussen de pups te vlijen. Dat zogen kon haar onderhand wel gestolen worden, want de pups dronken nu niet meer bepaald zachtzinnig Het is te hopen dat dit nageslacht een waardevolle bijdrage zal leveren aan het behoud van het aloude Friese ras. Opdat de Wetterhoun niet uitsluitend

23 23 nog te bewonderen zal zijn op een plaatje in het museum Menno J. Wiersma Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou

24 De Seize 9, Grou, Tel Vestiging Wirdum, Tel Utiliteitsbouw Woningbouw Waterbouwkundige werken Restauratie en renovatie Onderhoud en verbouw Diverse diensten - 24-uurs service - WVG aanpassing - zomer-/winterklaar service vakantiewoningen

25 25 Verzoek aan de hondenbezitters Het mooie weer heeft de Wirdumer-jeugd er toe uitgenodigd de zwemkleding aan te trekken en het koele en heldere water op te zoeken tussen het Blauwleech brêchje en de Wide Harne. Nog wel wat fris, maar veel plezier en de zomer staat voor de deur! Gelukkig ruimen de meeste hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeters op. Geweldig! Maar willen alle hondeneigenaren tussen nu en oktober de drollen niet in het water gooien, maar in de daarvoor staande bak bij it brêchje deponeren, om eventuele ziektes bij de zwemmers te voorkomen? Uit naam van onze jongeren en ouderen, voorkomen is beter dan genezen. Bedankt alvast. Jan Kalsbeek

26 Wilt u onderhoud aan uw woning of schip? Martin s klusservice is van alle markten thuis. Timmerwerk, elektra, installatie- en tegelwerk. Alles is in vakkundige handen. badkamer plaatsen tegelwerk groepenkast uitbreiden CV-ketel plaatsen slaapkamer verbouwen WC-renovatie keuken plaatsen kastenwand slaapkamer badmeubel plaatsen nieuwe dakkapel lekkage verhelpen vaste trap plaatsen scheepselektronica ombouwen garage dakramen plaatsen glas plaatsen Hof 15, Wirdum Tel Timmer-, Installatie- en Onderhoudswerk

27 27 Muzikale nieuwtjes van Alweer een paar maanden geleden hebben we meegedaan met de Poiesz Jeugd Sponsoractie. Nogmaals onze dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen. We hebben met deze actie een bedrag van 1102 euro verdiend. Tijdens een Jeugdgala in het WTC Expo kregen we onze cheque uitgereikt. Zaterdag 12 april hebben we meegedaan aan het Gouden Spikerfestival in Ureterp. Een goed optreden met als beloning een eerste prijs op het verplichte werk en een tweede prijs op het geheel. Dit leverde ons de Sulveren Spikerbokaal op. Hier kunnen en mogen we trots op zijn! Na dit succes, was het wel even genoeg met het serieuze werk. We hebben lichte populaire muziek gezocht en hier de laatste weken met veel plezier op gerepeteerd. De muziek past heel goed bij het weer dit voorjaar. Om u hiervan mee te laten genieten, willen we dit plezier graag met u delen. We sluiten het seizoen af met een kort mooi weer concert op de Greate Buorren. Kom langs op 24 juni rond uur voor een uurtje zomeravond muziek. Het muzikale seizoen loopt alweer naar het einde toe. Nog maar een paar weken klinkt er brassbandmuziek uit de Fikarij. Zondag 22 juni zijn we nog van de partij tijdens de jaarlijkse Openluchtkerkdienst. Eind augustus starten we weer met de repetities op de dinsdagavond. Lijkt het u leuk om samen met ons te musiceren, twijfel dan niet en kom langs of laat het ons horen! We hebben plek voor sowieso een 2 e trombone, 2 e bariton, solocornet, 3 e cornet, besbas en een drummer. Namens de brassband wens ik iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toe en tot ziens bij ons mooi weer concert, dinsdag 24 juni rond op de Greate Buorren. Namens het bestuur van Brassband Wirdum Baukje Buruma Visser

28 28

29 29 Wirdum naar de foto s van Tjitske Swierstra en Tineke Wassenaar Toppers

30 specialist in robotmaaiers advies aanleg onderhoud Werpsterdyk 9, 9088 BZ Wurdum. Tel: / Voor je hele hebben en houden Hypotheken maar ook verzekeringen en pensioenen Als u een hypotheek afsluit, is het verstandig meteen uw andere financiële zaken onder de loep te nemen. Zijn uw hypotheeklasten nog te dragen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Maar ook uw pensioenvoorziening kan een factor zijn in het hypotheekadvies. Onze adviseurs zijn van alle financiële markten thuis en helpen u eventuele risico s af te dekken en onwelkome verrassingen uit te sluiten. Franklinstraat 21, Leeuwarden. (058) DUIDELIJK VERHAAL

31 31 Deelnemers hobbymarkt gevraagd Op zaterdagmiddag 4 oktober van uur organiseren wij een hobbymarkt in de Golle. Hiervoor zijn wij op zoek naar deelnemers/ standhouders. Dus heb je een specifieke verzameling die je graag wilt laten zien, maak je kaarten en wil je die graag verkopen, ben je creatief bezig voor een goed doel of heb je een hele andere hobby en wil je daar iets over vertellen, dan nodigen we je van harte uit om je op te geven voor deze dag. Je hoeft niet te betalen voor een plaats! Opgeven kan tot 15 september bij: Alina de Boer tel / of per Graag tot ziens op 4 oktober. Namens de Gollefreonen, Alina de Boer Openluchtdienst Zondag 22 juni is het weer zover, dan vindt de oecumenische openluchtdienst van Wirdum/Wijtgaard plaats. Bij goed weer bij Camstra State aan de Werpsterdijk te Wirdum, bij slecht weer in de RK-kerk te Wijtgaard. Thema dit jaar is Brood voor onderweg. Tijd: vanaf 9.30 uur koffie en om circa 10 uur beginnen. Voorgangers: pastor Susan Boukema en ds. Wiebrig de Boer. Met medewerking van brassband Looft den Heere. Graag een stoel meenemen bij goed weer. Welkom allemaal, jong en oud! Janny Veenstra-Ydema Iepenloftkommisje Wurdum/Wytgaard

32

33 Open kerkenpad 33 Tijdens de welbekende Open Kerkenpad gedurende de zomermaanden, is ook onze kerk weer open op de zaterdagmiddagen van tot uur. Vorig jaar was er de Hoedententoonstelling, welke een overweldigde belangstelling had. Nu zullen verschillende kerkgebouwen te zien zijn, gemaakt van tienduizenden Luciferhoutjes, erg interessant. Vroeger spaarde men lucifermerken, deze werden ingeplakt in schriften, plakboeken etc. Nu leek het ons als Hobby en Tentoonstellings groep van de PKN gemeente in Wirdum heel aardig als we ook een tentoonstelling inrichten van deze verzamelingen. Dus verzamelaars kijk eens op zolder of waar dan ook en geef ons een berichtje als we deze verzamelingen mogen laten zien tijdens de zomermaanden in de kerk. Adri Vroom Koosje Reitsma Alie Kalsbeek Eten met elkaar Wat is de bedoeling? Je kookt zelf en nodigt iemand anders uit! Of je gaat uit eten bij iemand anders! Wat je het liefst wilt. Maak dat kenbaar bij de diaconieleden en dan maken zij een match tussen kokers en gasteters. Je kunt je zowel als kok/gast opgeven, graag vóór 1 juli bij: Hinke Meindersma Alie Kalsbeek

34 Boottocht UVV 26 mei 34 Uitgenodigd door het bestuur van de UVV gingen 25 dorpsgenoten samen per auto naar Grou om deel te nemen aan een boottocht. Om 10 uur waren we allemaal aan boord en werden de trossen losgegooid. Het weer liet zich van de beste kant zien en dus gingen de meeste deelnemers meteen door naar boven. Stuurman Van der Zweep vertelde ons dat er was besloten om via Sneek naar de Langweerder Wielen te varen. Bij verhindering van onze voorzitter Oene Postmus heette Henny Boomsma ons hartelijk welkom en wenste ons een fijne dag. Intussen was de bediening begonnen ons te voorzien van koffie met oranjekoek. We voeren langs de haven van Irnsum en verder naar Terherne door het mooie Friese landschap. Op het Sneker Meer langs het recreatiegebied de Potten via de Houkesloot naar Sneek en vervolgens door naar IJlst waar de boot afmeerde en ons de gelegenheid geboden werd om even van boord te gaan. Dat was een goed plan want we waren van te voren verwend met een lunch, waarmee we onze maag konden vullen met heerlijke soep, een kroket en een keur aan brood en beleg. Een stuk fruit als dessert en dan is daarna even bewegen een goed idee. IJlst is één van de Friese elfsteden, oud en klein maar mooi en schoon. Een prachtig beeld van wat een buurt en samenwerking kan bereiken zagen we daar. Tegenover elkaar oude huizen en daar tussen water. De bewoners hadden allemaal vanaf de straat tot aan het water een tuintje aangelegd, sommige van hen zelfs met een terrasje aan het water. Hier en daar een loopbruggetje. Heel mooi en prachtig groen waaraan dit voorjaar met de vele mooie zomerse dagen ook een aandeel heeft gehad. De lusthof droeg de naam Overtuin, die vermeld stond op een groot bord bij de ingang. Weer aan boord voeren we door de Wymert naar Ozingahuizen en de Jeltesloot naar de Langweerder wielen en zo terug naar het Snekermeer. Langs het starteiland het grote Snekermeer weer op. We hebben een prachtig stukje Friesland gezien waar nog veel boerderijen staan en de boeren grote aantallen koeien verzorgen, wat in de noodzakelijke uitstoot van mest uitmond en waarvan de geur af en toe werd waargenomen. Maar ook dat is natuur. Allemaal hadden we blijkbaar weer een lekkere trek gekregen en de drankjes en sorbets vonden hun weg. Jaap Peenstra had zijn trekzak meegenomen en speelde het ene lied na het andere en zingen en water past goed bij elkaar.

35 35 Terwijl we dicht langs Terherne en de Oude Schouw terug voeren, werden we nog voorzien van thee met een plak cake. Terug in Grou bedankte Henny Boomsma de stuurman en bediening voor de fijne tocht en de goede verzorging en wenste ons allen wel thuis. Wij als deelnemers willen hierbij onze hartelijke dank betuigen aan het bestuur van de UVV voor de fijne dag die zij voor ons organiseerden. G. Reitsma-Boesenkool Zomeractiviteit UVV/PKN Bûten ite..? Op donderdag 26 juni gaan wij samen eten in de tuin van de Fikarij. Wij hebben al eens ervaren dat samen eten erg gezellig is en u wordt weer van harte uitgenodigd! Om 12 uur is de tuin open en staat het eten klaar. Wat de pot schaft is een verrassing maar smaken zal het vast! Rond uur sluiten we de maaltijd af. Uiteraard eten wij bij slecht weer in de Fikarij. De werkgroep UVV/PKN hoopt u dan allemaal te ontmoeten!

36 36 René Brouwer Timmer- en onderhoudsbedrijf mobiel Voor al uw timmer- en onderhoudswerk in huis en er buiten. Swichumerdyk AP Wirdum

37 Vakantie 37

38 38 K S A B O D E M L O O S V A K A N T I E G E L D S I S P E L P A T R O O N R O N T K E T E N E N T L N A T U U R B E S C H R IJ V I N G O N V R IJ O H A D N H R I L O P E N E R W D E R T I E N F M M E A E T U S I T L E A M I X A M E S E I T C A K I R P R W I I I P G L T U O H R E M M A J R V U O N S V A O S N M T F A B N E L E G E R A N E T N S N E E R O W S K H N I S E S W N I E O R D L E A T E N R B R E P E C A U G T E L M D L E V G A L S B K B W E D R E R R A E N U S T A W V D I C T I C A O E E I R K C K U T S B I R H J K A E U M I O H A Z S K D E J T O B S L H E L E R E T D I E E T IJ R E C K V I U E O L I F A N T E N G E H E U G E N E N H E E D W U O I D A R R E V A H N E T N E D U T S A N R S E R E K E S B T U R E F F O K I S W T H E D D K P L N B O N D E R P A N D L U E G C I I C J I B E A E K O P E R I O D E R W T I I R H N L E T G L E H N R E E I K D V T I E S D R E U E D L R U I A R C K I K N L IJ S E E G R U E I O R N J E S U N A S S I N L E P R B R E E T T B K E F K E N D N G S W L S G I R T N U N T S T A A L P R E T S I E L P E E T L N R K E R S M A R I V I E R R A C E M O R T Z J O N E R G E A K A P S R U E F F U A H C B O T E E O E T A E A D E M L O O S W U D A H C S E E E G R P N A M R U U B N E D E N E B E E B S I R F

39 39 Crypto - woordzoeker In bovenstaande woordzoeker staan cryptische omschrijvingen van de hieronder geplaatste woorden. Het aantal letters staat erachter aangegeven. Aan u de taak om alle omschrijvingen te vinden. Als u alles gevonden heeft blijven er een aantal letters over die samen een zin vormen. achtergrondfiguur (7) fluitspeler (14) liefdewerk (10) rustgevend (15) afvalsysteem (5) gebonden (5) lijnen (7) schatbewaarder (13) alarmnummer (7) geleidehond (15) marktonderzoeker (15) schattig (8) arts (5) grootmoeder (6) metaalklant (5) schoolmaaltijd (14) autodief (5) halfzes (4) nooduitgang (5) slotwoord (6) autosleutel (10) hoofdstuk (18) onderhuurder (14) strafmaat (5) beestenboel (5) hoortoestel (5) ongegrond (9) tegenzin (8) benedenwoning (9) huisdier (4) oplichten (6) tegenzitten (5) betalingsverkeer (8) inenting (9) overgangsregeling (11) tennisbaan (8) bijbaantje (5) jeugdwerk (12) paardmens (7) tochtje (6) binnenbaan (9) kaderopleiding (10) pijnboom (10) urinetest (10) bloempot (7) karakterschets (17) pleidooi (11) visbeentje (5) borststuk (5) kinderkaartje (8) poezelig (8) voorbehoedmiddelen (8) botbreuk (7) kraamcentrum (10) portier (6) vrijmaken (10) chippendales (12) kunstlicht (5) quizmaster (11) waterloop (10) dierenhersens (17) kunstwereld (5) reisbed (6) waterstaat (8) drugstoerist (9) leesstof (10) reiskosten (12) wegwerpartikel (7) eenpersoonskamer (6) lettertje (6) rijkostuum (13) werktafel (13) EHBO-post (14) liefdesbaby (15) rondwandeling (9) zuurstofgebrek (8) Deze puzzel heb ik van mijn schoonzusje gekregen, zij heeft hem enige tijd geleden zelf samengesteld. Veel puzzelplezier toegewensd, Hendrik

40 Schrans NB Leeuwarden tel.: (058)

41 Keatsnijs 41 Op Keningsdei ha we de earste keatspartij wer hawn. It wie moai waar, dus der koe de hiele middei prachtig keatst wurde. By de froulju krigen Fransien Mulder, Iris Blümers en Femke Koopmans de krâns om de nekke. By de manlju wiene dat Hylke Andringa en Alfred Hoekstra. Der wiene taarten foar alle priiswinners, beskikber stelt troch Sijbesma bakkerij en Deelstra doarpswinkel. By de bern wie der te min opjefte, dus dat koe net trochgean. Gelokkich wie dat de earste ledepartij op 18 maaie oars. Der waard by de jeugd sels yn twa klassen keatst! Yn de iene klasse giene Iris Kuperus en Simon Deelstra mei de krâns nei hûs en yn de oare klasse wiene dat Joey Dijkstra en Brecht Hemstra. By de âldere jeugd wie de priis foar Roy Dijkstra. By de froulju keatsten in pear nije leden mei en die rekken fuort mei in priis nei hûs. De krânsen wiene foar Hannie van Wijngaarden, Froukje Jongbloed en Catrien Schuurman. By de heren waard ek yn twa klassen keatst. De krânsen hingje by Age Wybren Jongbloed, Tjibbe Boonstra en Arnold Jorna neast de doar en by Hylke moast ek wer in spiker yn de muorre. Iris en Simon de 1 ste priis Aginda: 1 juni twadde ledepartij 11 juni begjinnersspul foar de bern fan groep 3 en 4 19 juni diplomakeatsen fanôf groep 5 22 juni teatspartij foar eltsenien fanôf 16 jier yn gearwurking mei Pypskoft. Ynfo folget! 29 juni tredde ledepartij Eltse tiisdeitejûn is der om 20 oere keatstrainen foar de aldere jeugd en folwoeksenen. En op woansdeitejûn is der foar mannen en froulju kompetysjekeatsen om oere. Oant sjen op it keatsfjild! Bestjoer KVEMNL

42 Dansen 42 Dans je eigen beweging In onze hectische, dynamische tijd van alledag zullen de meesten van ons veel hoofd- en denkwerk verrichten. We rennen onszelf vaak voorbij en staan niet echt stil bij wie we werkelijk zijn en hoe we zouden willen leven. Vaak heeft dit lichamelijke klachten als gevolg, zoals hoofd-, nek- en rugpijn, hartkloppingen of emotionele reacties zoals ongeduld en irritatie. Een roep van het lichaam om gehoord te worden! Door je lichaam te ontspannen en te bewegen verleg je het accent van denken naar voelen, van controle naar loslaten, van hectiek naar rust. Zo kan je eigen natuurlijke beweging weer gaan stromen en lossen je eventuele klachten op. Je voelt je stukken beter! In de danslessen nodig ik je uit om te genieten van de rust, de muziek, je gevoel, het contact en je eigen beweging. Je volgt je hart en danst je eigen dans. Je ontmoet andere dansers, ervaart je passie en beweegt weer met plezier. Je gaat met nieuwe energie naar huis. Dans je graag? Dan ligt hier voor jouw een kans om je lichaam en geest weer in harmonie te brengen. Je bent van harte welkom met mij mee te bewegen. Zet de eerste stap en geef je op om je eigen beweging te dansen! Dansexpressie Ben jij een danser, geniet je van beweging en wil je nieuwe bewegingsmogelijkheden gaan ontdekken, dan is dansexpressie iets voor jou. Door je creativiteit vorm te geven in beweging, ontstaat jouw eigen danstaal. Een taal van het lichaam waardoor je dichter bij jezelf komt, bij wie jij in wezen bent. In de danslessen gaan we experimenteren met het bewegingsspel, waardoor jouw creativiteit en spontaniteit toeneemt. En zul je zowel fysiek als innerlijk meer vrijheid gaan ervaren. Alleen en samen met anderen die je in je spel ontmoet. Over Marjan Faber (1964) Van jongs af aan heb ik gedanst en mijn liefde voor beweging is al vroeg ontstaan. Na de middelbare school ben ik in de ouderenzorg gaan werken. Dienstbaar zijn past bij mij. Al snel ontdekte ik dat het voor mij om het innerlijk gaat. Dat is wat me interesseert. Het werk in de zorg was een opstapplaats voor mijn groei en

43 43 bewustzijnsontwikkeling. Ik volgde het m.b.o. inrichtingswerk en vond uit wie ik werkelijk ben: een danser! Aan de Fontys-academie in Tilburg werd ik opgeleid tot docent dansexpressie. Tijdens de opleiding bij Danstaal in Zwolle bracht Marleen van den Hout mij verder naar mijn eigen beweging. Dit wil ik nu aan jou overdragen. Ik volg mijn danspassie voluit en breng ook jou met plezier in beweging. Waar: in de Golle te Wirdum Wanneer: vanaf sept. op woensdagavond (om de week), datums worden nader bepaald Kosten: voor 7 lessen 85,00, voor 14 lessen 165,00 (proefles 5,00) Graag ontmoet ik je in beide lessen. Marjan Faber Sport en spel rondom de Golle / WK terras Vrijdag 20 juni zijn er sport- en spelactiviteiten rondom de Golle. Kom springen op het springkussen of spelen in de zandbak. Op het veldje staat een volleybalveld klaar en er kan een potje jeu d boules worden gespeeld. Vanaf uur is de Golle en het WK terras open. Kom gezellig bewegen of geniet van een WK wedstrijd op de televisie. Er worden weer heerlijke zoete en hartige taarten verkocht. Om uur start de Golleloop. Je kunt weer meerennen met verschillende afstanden. Zet deze datum vast in je agenda! De Gollefreonen

44 B E H A N D E L I N G VA N : Likdoorns Eelt Schimmel (mycose) nagels Diabetische voet Reumatische voet Ingroeiende nagels Wellness Gellak (Orly) Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKERAAR (VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN) ESMIRAS MEDISCH PEDICURE Jacob Algerasingel AV Wirdum FR tel

45 Yoga terug in Wirdum 45 Met ingang van vrijdag 12 september aanstaande verzorgt Richard den Dunnen weer de yogalessen in Wirdum. Tijdens en kort na de afronding van zijn docentenopleiding heeft Richard in 2010 en 2011 yoga avonden in Wirdum verzorgd, aanvankelijk in De Golle en later in De Arke. Daarna heeft hij de tijd genomen om zijn yogapraktijk verder uit te bouwen. Inmiddels is dat zover. Wij zijn blij dat hij Wirdum daarin niet is vergeten. Wil je ontspannen? Onthaasten? Tot jezelf komen? Bewust(er) worden van je lichaam? Je adem? Je geest? Dan zijn deze yoga-avonden in Wirdum wellicht iets voor jou. Tijdens de yoga-avonden wordt hatha-yoga beoefend. Hatha-yoga is één van de oudste vormen van yoga in het Westen en stamt uit één van de oudste yogatradities in India. Soft? Integendeel. Hatha-yoga is een fysieke vorm van yoga, maar geen gymnastiek. De lichaamsoefeningen, Asana s, vragen om een selectieve aanspanning van spieren, concentratie en een juiste ademtechniek. De oefeningen leren je spanning en ontspanning signaleren, spanning weg te nemen en ontspanning toe laten. Zo neem je op den duur een steeds meer ontspannen houding aan. De combinatie van lichaamsoefeningen, concentratie en adembeheersing zorgt tevens voor een goede doorstroming in het lichaam. Goed voor alle organen, spieren, bloedsomloop, spijsvertering, ademhalingsorganen, hart en nog veel meer. De oefeningen zorgen voor souplesse van het lichaam en, het belangrijkste, voor ontspanning. Bepaald niet hoog over dus, maar aandachtig bouwen aan vitaliteit, rust en balans. Vanaf vrijdag 12 september is er een groep hatha-yoga in Wirdum. De lessen vinden plaats in De Fikarij, t Hof 2 in Wirdum. De lestijd is van uur. De lessen zijn toegankelijk voor ieder niveau van yogabeoefening, dus van beginner tot (meer) gevorderd. De hele lesserie bestaat uit 13 avonden en eindigt op vrijdag 19 december. Er is een onderbreking op vrijdag 17 oktober (herfstvakantie) en op vrijdag 5 december (Sint). De kosten zijn 6,90 per les, totaal voor alle 13 avonden is dat 90,-. Je kunt ook kiezen om 10 van de 13 avonden deel te nemen, dan zijn de kosten 7,75 per les, totaal dus 77,50. Mocht je een les (moeten) missen dan kun je die altijd op een ander moment en/of op een andere locatie inhalen.

46 46 Heb je interesse dan kun je je opgeven bij Richard den Dunnen (yogadocent): of via Let op: het maximum aantal deelnemers is 8! Meer informatie, ook over andere locaties en lestijden, zie Jaap de Boer Sponsoractie Reuma, een ziekte die bij veel mensen bekend is. Een ziekte met veel verschillende vormen. Een ziekte die bij jong en oud voorkomt. Een ziekte die bij de één voor meer obstakels zorgt dan voor de ander, maar in veel gevallen moet er toch het nodige worden aangepast. Toen in 2009 bij mij reuma werd geconstateerd, moest ook ik mijn leven aanpassen. Vanwege de pijn en stijfheid in mijn gewrichten werd het als student fysiotherapie al gauw lastig om alle fysiotherapeutische taken uit te voeren en daarom ben ik een andere studie gaan doen. Ook werd het optreden met mijn jazzdance groep steeds moeilijker en heb ik hier oplossingen voor moeten vinden. Naast deze twee voorbeelden zijn er tal van andere zaken die ik heb moeten aanpassen. Gelukkig was en is dit allemaal mogelijk, maar niet zonder medicijnen. Met geld kan er onderzoek gedaan worden naar nieuwe betere medicijnen, andere behandelmethoden en mogelijk de genezing van reuma. Iets wat het leven van veel mensen zou kunnen veranderen. Vandaar een sponsoractie voor dit goede doel. Op 21 juni 2014 vindt de marathon van Sneek plaats en op deze dag gaan Sylvia Keulen en Auck van Zutphen wandelend op naar de 42 km. Willem van Zutphen en Jort van Zutphen gaan op voor de hele marathon in snel tempo. Via mijn actiepagina op het internet kunt u deze lopers sponsoren. Deze is te vinden op Als u hier zoekt op de naam Annouck van Zutphen of de term Rennen voor Reuma komt u op deze pagina terecht en hier wijst het zich vanzelf. Mocht u liever contant geld willen geven, dan kunt u dit in een envelop bij Auck en Willem aan de Lytse Buorren 20 in Wirdum brengen. Alvast bedankt! Annouck van Zutphen

47 Collecte MLDS 47 Dankzij de collectanten en de giften heeft de collecte van de Maag Lever Darm Stichting 458,96 opgebracht in Wirdum en Swichum. Heel hartelijk dank hiervoor. Lenie Kamminga Wirdum en Europa Uitslag verkiezing 22 mei 1 CDA IQ Rechten & Plichten 6 2 PVV Plus 16 3 P.v.d.A De Groenen 1 4 VVD Anti EU Partij 0 5 D Lib.Dem. Partij 1 6 Groen Links Jezus Leeft 2 7 Soc. Partij Ikkiesvooreerlijk.eu 0 8 Christen Unie Partij v. d. Dieren 11 9 Artikel Aandacht en Eenvoud 0 10 IQ Rechten Plichten 0 Ongeldig Totaal 402 Voor het kiesdistrict 44, Wirdum e.o. zijn 888 stembiljetten verstuurd, we komen dus uit op een opkomstpercentage van 45%. Tjitte Talsma

48 FRL brengt het dichtbij Blijvend de goedkoopste in uw regio! Depot Wirdum Marty s Trend Legedyk 26 ( LEEUWARDEN Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies Wismastate 9 Postbus AB Leeuwarden T (0888) F (0888) E

49 49 Verhuizingen in Wirdum en Swichum Jacob en Gea Visser wonen sinds april aan het Blauwleech nummer 19 in Wirdum. Hun dochter Jannie en haar man Erik de Haan zijn hier al een maand eerder komen wonen samen met hun dochtertje Megan van drie jaar. Beide echtparen woonden eerst in Leeuwarden in Achter de Hoven waar hun woningen nu nog te koop staan. Jannie en Eric hopen dat er snel weer gebouwd gaat worden aan het Blauwleech zodat zij daar in een woning kunnen, al bevalt het prima zo met hun vijven. Alle vier zijn zij grote fans van Cambuur en slaan geen wedstrijd over. Daarnaast gaan Jacob, Gea en Janny naar de sportschool. Jacob heeft een bedrijf in dakbedekking en dakconstructies waar Gea de administratie voor doet. Eric werkt voor een groothandel in dakmateriaal. Tineke Castelein en Frank Krol en hun kinderen Jesse en Nynke wonen sinds 16 mei aan de Pastorijsingel 18. Ook de drie hanen Henk, Dirk en Jan zijn mee verhuisd. Zij komen uit de William Robert Fisherstrjitte 11 waar zij acht jaar gewoond hebben. De familie van Oosten die aan de Pastorijsingel 18 woonden zijn naar Sneek verhuisd. Anneke Hijman Tige tank Tige tank foar jim omtinken by it siikbêd en ferstjerren fan myn frou, ús mem en beppe Limke Nienke Koopmans-Ytsma De minsken dy t by de kremaasje wynen, witte dat it net dwaende is om jim allegearre persoanlik te tankjen en dan hawwe wy it noch net iens oer al dy kaerten en telefoantsjes. Jim stipe hat ús goed dien. Tige tank! Joop Koopmans en bern

50 50 Agenda van 15 juni tot 1 september uur De Golle Golleloop uur De Golle Sport en spel rondom de Golle met WK-terras uur Greate Buorren Wurdumer Toer Keatspartij uur Camstrastate Oecumenische openluchtdienst uur Greate Buorren Mooi weer concert Brassband uur De Fikarij UVV/PKN: bûten ite uur De Golle Vergadering Dorpsbelang (tot uur inloop spreekuur) om uur komt Jurjen van der Weg vertellen over de culturele hoofdstad 29 en 30-8 WWS terrein Dorpsfeest Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organi seren, spreek dan de datum af met ons Ag enda bureau bij Baukje Dol, telefoon: Zo voor komt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaat sen tegelijk zijn.

51 51 Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk 15 juni 9.30 uur ds. W. de Boer-Romkema 22 juni 9.30 uur ds. W. de Boer-Romkema en pastor S. Boukema oecumenische openluchtdienst samen met Parochie Wijtgaard, mmv Brassband en kinderkoor. Plaats: tuin Camstra State, Werpsterdyk 11. Wilt u zelf een stoel meenemen? Mocht het slecht weer zijn, dan vieren we deze dienst in de kerk van Wytgaard) uur ds. H. Vijver, Leeuwarden uur ds. W. de Boer-Romkema (Maaltijd van de Heer) uur ds. L. W. Nijendijk, Mildam uur ds. J.M. Baaij, Burgum uur ds. N. v.d.briel, Heerenveen uur ds. W. de Boer-Romkema uur ds. W. de Boer-Romkema uur ds. J. Hiemstra, Drachten uur ds. W. de Boer-Romkema uur ds. W. de Boer-Romkema uur ds. W. de Boer-Romkema (Maaltijd van de Heer) uur ds. J.N. Jurjens, Drachten Op onze website vindt u meer informatie over onze gemeente. Het wekelijkse zon-dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met foto s) van de dienst van de voorgaande zondagen.

52

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Heeft u verder nog ideeën voor het krantje, nieuws, foto s etc., meld het ons!

Heeft u verder nog ideeën voor het krantje, nieuws, foto s etc., meld het ons! 30e Jaargang, Nr: 146, December 2012 Van de redactie En nu is het alweer december. Sinterklaas is nog maar net het land uit, de pepernoten verdwijnen weer voor een klein jaar uit de schappen en we gaan

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart 2015 9 Een natuurmens

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD DOARP8BLED FOAR WYTGAARD Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't

Nadere informatie