Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden."

Transcriptie

1 1 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling Sport en Recreatie. Utrecht, 1 april ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport & Recreatie Kaatstraat 1 Utrecht Utrecht, 1 april 2006 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden. Artikel 1. Algemene begrippen 1.1. Onder vast gebruik wordt verstaan: de overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de gebruiker betreffende het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie of gedeelte daarvan voor een periode langer dan twaalf maanden aaneengesloten of voor onbepaalde tijd tot wederopzegging Onder seizoen gebruik wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie of gedeelte daarvan voor een vooraf bepaalde termijn, korter dan twaalf maanden aaneengesloten, doorgaans samenvallend met het speelseizoen van de activiteit, waarvoor de gebruiker in/op de accommodatie de gelegenheid wordt gegeven tot sportbeoefening. 1.3 Onder incidenteel gebruik wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie of gedeelte daarvan voor eenmalig gebruik of voor een beperkt aantal malen binnen een speel seizoen. 1.4 Onder evenementen wordt verstaan: het in de openlucht of in een besloten ruimte beoefenen van sport in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden Onder gebruikperiode wordt verstaan: het gedeelte van het jaar gelegen tussen de overeengekomen aanvangs- en einddatum van de overeenkomst Onder gebruikstijd wordt verstaan: de in de overeenkomst aangegeven tijden per dag waarop de gebruiker in/op de accommodatie de gelegenheid wordt gegeven tot sportbeoefening Onder vergoeding wordt verstaan: het bedrag dat de gebruiker aan de gemeente Utrecht dient te betalen voor het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie door de gemeente Utrecht Onder contract wordt verstaan: de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de gebruiker (partijen), krachtens welke de gebruiker door de gemeente Utrecht tegen betaling de sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld. Mondelinge of telefonische overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd, met verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. In uitzonderingsgevallen kan de overeenkomst blijken uit de nota ( s.) 1.9. Onder medegebruik wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie in een gedeelte van een sportaccommodatie door de gemeente Utrecht aan de gebruiker gedurende tijden, waarop van dat gedeelte tegelijkertijd door derden gebruik wordt gemaakt Onder gebruiker wordt verstaan: de afnemer van de prestatie Onder prestatie wordt verstaan: het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie. Artikel 2. Het ter beschikking stellen en bestemming van de sportaccommodatie 2.1. De gemeente Utrecht stelt de sportaccommodatie ter beschikking aan de gebruiker, die de sportaccommodatie aanvaardt in de staat, waarin de sportaccommodatie zich bij aanvang van de gebruiksperiode bevindt. De gemeente Utrecht staat niet in voor enig gebrek of onvolkomenheid in of aan de sportaccommodatie, hetgeen ontdekt wordt na aanvaarding door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat de onvolkomenheid of het gebrek voor de aanvaarding bestond en dat de gebruiker redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn van de aanwezigheid ervan.

2 2.2. De gemeente Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of voor schade aan of vermissing van eigendommen of bezittingen van de gebruiker of van derden, tenzij er sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid (fout) van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is verplicht hiervan kennis te geven via een mededelingenbord bij de ingang van iedere sportaccommodatie. De gebruiker is verplicht zijn leden, bezoekers en andere personen, die hij toelaat in of op de sportaccommodatie, hierop attent te maken De sportaccommodatie omvat uitsluitend de voor sportbeoefening bestemde ruimten en gedeelten van de accommodatie, die door de gemeente Utrecht aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld. De gebruiker heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem ter beschikking gestelde (en eventueel afgesloten) gedeelten van de accommodatie. De in of op de sportaccommodatie aanwezige personeelsruimten, technische ruimten en bergruimten behoren niet tot de sportaccommodatie; de gebruiker heeft tot deze ruimten alleen toegang met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Utrecht. Een eventueel openbaar restaurant of de kantine behoort niet tot de sportaccommodatie. De kleedruimten en de scheidsrechtersruimten behoren wel tot de sportaccommodatie De sportaccommodatie en de daarbij behorende voorzieningen en ruimten, alsmede de door de gemeente Utrecht beschikbaar gestelde voorzieningen (zoals sportattributen) mogen door de gebruiker alleen gebruikt worden overeenkomstig de aard en de bestemming ervan. Andere wijze van gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan. Gebruik van de sportaccommodatie voor andere doeleinden dan sportbeoefening is alleen dan toegestaan, indien de gemeente Utrecht aan de gebruiker vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. De gemeente Utrecht kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. Artikel 3. Gebruik van de sportaccommodatie 3.1. De sportaccommodaties zijn in principe gesloten op de volgende dagen: 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag, op nieuwjaarsdag en op de dag waarop de verjaardag van de koning(in) gevierd wordt, alsmede op nationale feest- en rouwdagen. In overleg met de gebruiker kan door de gemeente Utrecht besloten worden van de sluitingsdagen af te wijken, zonodig onder het stellen van nadere voorwaarden aan de gebruiker De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door of vanwege hem toegelaten personen en goederen, die zich in of op de sportaccommodatie bevinden, en hij is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de sportaccommodatie en de hem ter beschikking gestelde sportattributen. De gebruiker dient de veiligheid van personen zo goed mogelijk te bevorderen, het ontstaan van schade aan de sportaccommodatie en de zich daarin / daarop bevindende goederen zoveel mogelijk te voorkomen en er voor te zorgen dat er geen ongeregeldheden plaatsvinden. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat het begeleiden van activiteiten wordt uitgeoefend door daartoe bevoegde personen, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma's, aantekeningen of certificaten. De gemeente Utrecht kan van de gebruiker het tonen van de vereiste kwalificaties verlangen Personen worden niet tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de verantwoordelijke leid(st)er vanwege de gebruiker aanwezig is. De verantwoordelijke leid(st)er verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle personen de sportaccommodatie hebben verlaten, en draagt zonodig zorg voor (controle op) het afsluiten van water, elektra, deuren en hekken Dienstdoende en andere medewerkers van de gemeente Utrecht, die in of op de sportaccommodatie moeten zijn vanwege werkzaamheden of uit hoofde van hun functie, hebben te allen tijde toegang tot de sportaccommodatie. De gebruiker dient aanwijzingen van deze medewerkers onverwijld en stipt op te volgen. De betreffende medewerkers moeten zich desgevraagd kunnen legitimeren Het in het voorgaande lid bepaalde geldt evenzeer voor personen, die zich als deelnemer aan sportactiviteiten, bezoeker of gast vanwege de gebruiker in of op de sportaccommodatie bevinden. Zij zijn evenzeer verplicht de aanwijzingen en richtlijnen, die zijn aangebracht of gegeven door medewerkers van de gemeente Utrecht stipt en te allen tijde op te volgen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen, richtlijnen en mededelingen kan leiden tot verwijdering van of uit de sportaccommodatie en het ontzeggen van de toegang tot de sportaccommodatie, hetzij definitief, hetzij voor een door of namens de gemeente Utrecht of het openbaar gezag te bepalen periode.

3 3.6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik in of aan de sportaccommodatie en de hem ter beschikking gestelde sportattributen en andere goederen is ontstaan, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. De gebruiker dient door hem geconstateerde schade onverwijld te melden aan de gemeente Utrecht. Indien de gemeente Utrecht na het gebruik door de gebruiker schade constateert, die niet bij hem is gemeld, zal de gemeente Utrecht de laatste gebruiker aanspreken voor de schade, tenzij deze kan aantonen dat de schade redelijkerwijs niet tijdens zijn gebruiksperiode kan zijn ontstaan. De gemeente Utrecht draagt zorg voor herstel van de schade; de gebruiker dient de kosten van herstel op eerste aanzegging aan de gemeente Utrecht te vergoeden. Artikel 4. Beperkingen voor de gebruiker 4.1. De gemeente Utrecht heeft het recht de sportaccommodatie tijdelijk voor gebruik te sluiten, indien onvermijdelijke, geen uitstel gedogende werkzaamheden zulks noodzakelijk maken. De gemeente Utrecht zal hierbij zoveel mogelijk rekening trachten te houden met reeds vastgelegde gebruiksperiodes en in overleg met de betrokken gebruikers zoeken naar alternatieven via verschuivingen in tijden of het ter beschikking stellen van vervangende sportaccommodatie. Indien dit niet mogelijk is, heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de vergoeding De gebruiker zal binnen de gebruikstijd werkzaamheden moeten toestaan, indien deze werkzaamheden kunnen worden verricht terwijl gebruik van de sportaccommodatie door gebruiker mogelijk is. Indien de gebruiker niet kan beschikken over de sportaccommodatie tengevolge van werkzaamheden door of vanwege de gemeente Utrecht en alternatieven in tijd of sportaccommodatie ontbreken, heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de vergoeding. De gebruiker heeft eveneens recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de vergoeding, indien partijen niet in overeenstemming geraken over de door de gemeente Utrecht geboden alternatieven. De gebruiker heeft echter geen recht op vergoeding van enige door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade Indien de sportaccommodatie door enig van buiten komend onheil zodanig wordt beschadigd of wordt verwoest dat herstel binnen redelijke termijn niet kan worden verwacht en de gemeente Utrecht geen vervangende sportaccommodatie kan aanbieden, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn geëindigd op de dag dat het onheil plaats vond. De gemeente Utrecht zal de gebruiker dan de vergoeding over de resterende termijn restitueren. De gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade. De gemeente Utrecht is niet verplicht om de sportaccommodatie opnieuw aan te leggen c.q. op te richten Indien in het geval van incidenteel gebruik de gemeente Utrecht de sportaccommodatie ten onrechte aan twee verschillende gebruikers ter beschikking heeft gesteld gedurende dezelfde gebruikstijd en de gemeente Utrecht geen vervangende sportaccommodatie ter beschikking kan stellen aan de laatste gebruiker, heeft deze recht op restitutie van de door hem betaalde vergoeding. Deze gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de eventueel door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade De gebruiker mag de sportaccommodatie of een gedeelte daarvan niet ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Utrecht Bij vast gebruik heeft gebruiker het recht om in overleg met eventuele andere gebruikers op dezelfde sportaccommodatie incidenteel gebruik te maken van andere gedeelten van deze sportaccommodatie ten behoeve van toernooien en grote evenementen, voor zover dit gebruik binnen de reguliere afspraken van de gebruiker valt. Van het hier bedoelde incidenteel gebruik van de betreffende accommodatie, die niet regulier aan gebruiker ter beschikking is gesteld moet de gebruiker de gemeente Utrecht vooraf schriftelijk op de hoogte stellen en de gemeente Utrecht een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de andere betrokken gebruikers overleggen. Dit recht kan alleen uitgeoefend worden door vaste gebruikers binnen de periode dat de sportaccommodatie door de gemeente Utrecht ter beschikking is gesteld. Gebruik van enig deel van een sportaccommodatie op andere dagen of gebruikstijden dan vermeld is in het contract of de nota is uitsluitend toegestaan nadat daartoe tussen partijen een (aanvullende) overeenkomst is gesloten. Dit geldt zowel voor eenmalig als voor meer-malig gebruik.

4 4.7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Utrecht is het de gebruiker niet toegestaan: a. in of op de sportaccommodatie consumpties of andere goederen te (doen) verstrekken, tenzij de gemeente Utrecht toestemming heeft gegeven tot het oprichten en exploiteren van een sportclubhuis of paviljoen. Hierbij zijn op de exploitatie de gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot het paracommercialisme van toepassing. De verstrekking van consumpties mag dan alleen in het sportclubhuis of paviljoen plaatsvinden; b. in of op de sportaccommodatie kraampjes, tenten, keetwagens of andere tijdelijke of permanente opstallen op te richten. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor verkrijging van de voorgeschreven vergunningen en/of ontheffingen; c. consumpties te (doen) nuttigen anders dan in de daarvoor bestemde ruimten. Indien tot de accommodatie een horecabedrijfsruimte behoort, heeft de exploitant daarvan het alleenrecht tot verkoop en verstrekking van consumpties in of op de sportaccommodatie. De gebruiker kan hiervan alleen afwijken indien met de betreffende exploitant daarover overeenstemming is bereikt en de gebruiker vooraf daartoe toestemming heeft verleend en de gebruiker in het bezit is van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen van de daartoe bevoegde instanties; d. permanente reclame aan te brengen; deze is gebonden aan algemene gemeentelijke voorschriften; e. wijzigingen en/of aanpassingen van welke aard dan ook in/aan de sportaccommodatie te (doen) aanbrengen; f. commerciële radio- en/of televisie-opnamen te (doen) maken anders dan na overleg met de gemeente Utrecht; g. lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties en andere energieverbruikende apparaten op de sportaccommodatie te (doen) oprichten, te (doen) aanbrengen en te (doen) gebruiken. Aan toestemming zijn nadere voorwaarden verbonden, die op aanvraag kosteloos worden toegezonden Het gebruik van de sportaccommodatie voor evenementen, waarvan de aard niet overeenkomt met het normale gebruik van de sportaccommodatie of evenementen, die commercieel zijn, is alleen mogelijk na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden met betrekking tot de vergoeding, eventuele extra door de gemeente Utrecht te maken kosten en het (doen) aanbrengen van reclame. De gemeente Utrecht zal een aandeel verlangen in de ontvangsten uit entreegelden en reclame, commerciële radio en/of televisie-opnamen en foto en video-opnamen anders dan voor privé-gebruik. Tevens kan de gemeente Utrecht een aandeel verlangen in de ontvangsten van door de gebruiker te plegen horeca- en/of andere verkoopactiviteiten. Artikel 5. Vergoeding, wijze van betaling en verzuim 5.1. Voor het gebruik van de sportaccommodatie is een vergoeding verschuldigd zoals is vastgelegd in de overeenkomst waar deze voorwaarden onderdeel van uit maken De gebruiker dient de vergoeding voor de sportaccommodatie bij vooruitbetaling te voldoen op de in de overeenkomst, bevestiging of nota aangegeven wijze. De betaling dient voor het verstrijken van de op de nota aangegeven vervaldatum te hebben plaatsgevonden. Uitgezonderd het geval van incidenteel gebruik kan de vergoeding in meerdere termijnen worden gesplitst; de vervaldata worden dan telkens op de nota vermeld. Indien de overeenkomst aangaande de ter beschikking stelling van de sportaccommodatie binnen 10 werkdagen voor het gebruik wordt gesloten dient de gebruiker de vergoeding contant te betalen aan de gemeente Utrecht Bij niet tijdige betaling zal de gebruiker een aanmaning tot betaling ontvangen. Als twee weken na de verzenddatum van de aanmaning niet alsnog betaald is, zal de gebruiker van rechtswege in verzuim zijn zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De gebruiker wordt bij niet tijdige betaling, naast het openstaande bedrag, een bedrag van 11,35 berekend bij tweede aanmaning. Daarnaast kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag ingaande vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend. Alle kosten, die door de gemeente Utrecht worden gemaakt om betaling te verkrijgen van hetgeen de gebruiker is verschuldigd, komen geheel voor rekening van de gebruiker tot het bedrag van het werkelijke beloop van die kosten.

5 5.4. Indien de gebruiker langer dan twee weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de aanmaning) in verzuim is, is de gemeente Utrecht gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens de huurder op te schorten. Zo n opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de gebruiker en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Vanaf dat tijdstip is het recht van de gebruiker op het gebruik van de sportaccommodatie opgeschort en is hem de toegang tot de sportaccommodatie en de accommodatie, waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt, ontzegd. Bedoelde kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de vorengenoemde termijn van twee weken voor het geval het verzuim van de gebruiker langer dan die termijn mocht voortduren. Indien het verzuim van de gebruiker tenminste vier weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de aanmaning) heeft geduurd, is de gemeente Utrecht bevoegd om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen. Zulks geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de gebruiker en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Deze kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de genoemde termijn van vier weken voor het geval het verzuim van de gebruiker langer dan die termijn mocht voortduren. Na beëindiging van de overeenkomst is de gemeente Utrecht geheel vrij om de sportaccommodatie terstond opnieuw aan een derde ter beschikking te stellen zonder dat de gebruiker tegenover de gemeente Utrecht enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan maken. Kennisgevingen en aanmaningen als in dit lid bedoeld dienen te geschieden bij aangetekend schrijven met eenvoudige ontvangstbevestiging In geval van medegebruik als bedoeld in artikel 1 lid wordt door de gemeente Utrecht aan de betreffende medegebruikers een toegangsbewijs verstrekt tegen contante betaling. Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst 6.1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde periode. Indien de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze bij aangetekend schrijven door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van het speelseizoen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Indien de gebruiker een natuurlijke persoon is en deze komt te overlijden, eindigt de overeenkomst van rechtswege met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de gebruiker is overleden Indien de gebruiker de sportaccommodatie na het einde van de in de overeenkomst bepaalde periode nog in gebruik heeft, ontstaat daardoor geen nieuwe overeenkomst, maar heeft de gemeente Utrecht het recht om maatregelen te nemen tot beëindiging van het gebruik. De extra tijd alsmede alle eventueel door de gemeente Utrecht te maken kosten (zoals die van schoonmaken, herstel van schade, inzet van extra personeel en andere kosten voor het weer ter beschikking kunnen stellen van de sportaccommodatie zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht. De gebruiker dient de extra tijd en de berekende kosten op eerste aanzegging aan de gemeente Utrecht te voldoen. Indien het langer gebruik door de gebruiker leidt tot inkomstenderving en schadeclaims van volgende gebruikers, zullen deze kosten eveneens op de gebruiker worden verhaald en door deze op eerste aanzegging aan de gemeente Utrecht voldaan moeten worden De gebruiker heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De gebruiker dient de gemeente Utrecht bij aangetekend schrijven schriftelijk bericht te zenden. Bij vast gebruik geldt een opzegtermijn van drie maanden; bij seizoensgebruik en incidenteel gebruik geldt een opzegtermijn van vier weken De gemeente Utrecht heeft het recht de overeenkomst te beëindigen, indien de gebruiker een of meer bepalingen uit de overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, nadat de gemeente Utrecht de gebruiker hierop tenminste eenmaal schriftelijk heeft geattendeerd en de gebruiker in de gelegenheid heeft gesteld om zijn verplichtingen alsnog naar behoren na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze beëindiging van de zijde van de gemeente Utrecht geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de gebruiker, en kan ook voorwaardelijk geschieden voor het geval de gebruiker in gebreke mocht blijven met de behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen binnen de daartoe gestelde termijn Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de gemeente Utrecht heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van het naar rato resterende gedeelte van de vergoeding vanaf de datum waarop de overeenkomst eindigt, tenzij deze eindigt omdat de gebruiker zijn verplichtingen niet is nagekomen. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker blijft de gebruiker de vergoeding verschuldigd over de periode, die als opzegtermijn in acht had moeten worden genomen.

6 6.6. De gemeente Utrecht heeft het recht om in verband met bijzondere evenementen of gebeurtenissen de sportaccommodatie geheel of gedeeltelijk tijdelijk aan de terbeschikkingstelling te onttrekken. Indien de sportaccommodatie reeds ter beschikking is gesteld, zal de gemeente Utrecht met de gebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg treden en aan de gebruiker vervangende accommodatie aanbieden, of de gebruiker restitutie dan wel creditering van een evenredig deel van de vergoeding verlenen De gebruiker is verplicht om bij het einde van de overeenkomst de sportaccommodatie in goede staat, schoon en geheel ontruimd aan de gebruiker op te leveren op het daartoe door de gemeente Utrecht te bepalen tijdstip. Eventuele door de gebruiker zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen dienen door de gebruiker vóór het einde van de overeenkomst op zijn kosten ongedaan gemaakt te worden, ongeacht of die voorzieningen of veranderingen met of zonder toestemming van de gemeente Utrecht zijn aangebracht, een en ander tenzij de gemeente Utrecht na overleg met de gebruiker anders bepaalt De gebruiker heeft bij het einde van de overeenkomst geen recht op enigerlei vergoeding voor door hem zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen, tenzij de gemeente Utrecht anders bepaalt. In geval van gedwongen beëindiging van de overeenkomst van de zijde van de gemeente Utrecht, omdat de sportaccommodatie een andere bestemming krijgt, zal in overleg met de gebruiker een vergoeding voor de door de gebruiker aangebrachte voorzieningen of veranderingen bepaald worden In geval van niet nakoming van het in lid 6.6. bepaalde is de gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enigerlei aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft de gemeente Utrecht het recht om zonder nadere mededeling aan de gebruiker al die werkzaamheden te (doen) verrichten, die nodig zijn om de sportaccommodatie in de toestand te brengen waarin het door de gebruiker aan de gemeente Utrecht had behoren te worden opgeleverd. Alle kosten van die werkzaamheden alsmede de kosten van eventuele gerechtelijke procedures tot ontruiming komen geheel voor rekening van de gebruiker tot het werkelijke beloop van die kosten. Artikel 7. Slotbepalingen 7.1. De gemeente Utrecht kan in bijzondere gevallen, na overleg met de gebruiker deze, al dan niet tijdelijk, ontheffing verlenen van een der voor vermelde voorwaarden In gevallen waarin noch de Algemene Voorwaarden noch de aparte voorwaarden per accommodatie noch het Burgerlijk Wetboek voorzien, en bij enig geschil over de voorwaarden beslist de raadscommissie voor sport en recreatie c.a., op voorstel van de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en/of het bestuur van de Vereniging Sportbelang Utrecht. Dit laat onverlet het recht van partijen om het besluit ter toetsing voor te leggen aan de bevoegde rechter De algemene voorwaarden bij het ter beschikking stellen van sportaccommodaties van de gemeente Utrecht, alsmede de bijzondere voorwaarden per accommodatie komen met ingang van de datum waarop zij in werking treden, in de plaats van de algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik van sportaccommodaties alsmede de bijzondere voorwaarden per accommodatie van 1 december 2001 en worden gevoegd bij de betreffende overeenkomst. Voorts liggen de voorwaarden ter inzage op de gemeentelijke sportaccommodaties en op het kantoor van DMO, afdeling Sport en Recreatie.

7 BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN VAN DE GEMEENTE UTRECHT Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden bij het ter beschikking stellen van sportaccommodaties van de gemeente Utrecht. Artikel 1. De gebruiker kan over de sportaccommodatie beschikken op de overeengekomen data en tijden. De gebruiker dient de sportaccommodatie aan het einde van de gebruikstijd direct in goede staat achter te laten. Artikel 2. Kleed- en scheidsrechtersruimten maken deel uit van de sportaccommodatie De gemeente Utrecht, of de dienstdoende medewerker geeft aan welke kleedruimten door de gebruiker gebruikt kunnen worden. En zijn uitsluitend bestemd voor omkleden en douchen. Artikel 3. De gebruiker kan een kwartier voor aanvang van de gebruikstijd beschikken over de kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk een half uur na het einde van de gebruikstijd door de gebruiker te zijn verlaten. En dienen door de gebruiker in goede staat te worden achtergelaten. Artikel 4. De EHBO & massageruimte (voor zover aanwezig) maakt deel uit van de sportaccommodatie. De gebruiker kan van deze ruimte gebruik maken overeenkomstig de bestemming ervan. Gebruik in het kader van EHBO heeft altijd voorrang op gebruik als massageruimte. De ruimte dient na gebruik in goede staat te worden achtergelaten. Artikel 5. De gebruiker heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem ter beschikking gestelde gedeelten van de sportaccommodatie. Artikel 6. De gemeente Utrecht levert de sportaccommodatie gebruiksgereed op aan de gebruiker. Bij de aanvang van de gebruiksperiode wordt besproken welke en hoeveel stuks attributen ter beschikking zijn, volgens de inventarisatielijst. De gebruiker zorgt zelf voor ballen, rackets en dergelijke (zogenaamde verbruiksartikelen). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de gebruiker zelf zorg te dragen voor het opbouwen, verwijderen en weer opbergen van de gebruikte attributen. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de sportaccommodatie. De gemeente Utrecht kan gebruiker aansprakelijk stellen voor schade, die voortvloeit uit het niet opbergen van materialen en toestellen. Het opbouwen en afbreken dient binnen de gebruiksperiode plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 7. De warming-up dient binnen de gebruiksperiode plaats te vinden. Artikel 8. Sleutelhallen zijn gymnastieklokalen, waar geen permanente beheerder vanwege de gemeente Utrecht aanwezig is. In sleutelhallen beschikt de gebruiker zelf over de sleutel en draagt zorg voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie. Artikel 9. Personen worden niet tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de verantwoordelijke leid(st)er vanwege de gebruiker aanwezig is. De verantwoordelijke leid(st)er verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle personen de sportaccommodatie hebben verlaten, en draagt zorg voor (controle op) het (zonodig) afsluiten van water en elektra alsmede deuren en hekken.

8 Artikel 10. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de activiteiten worden begeleid door daartoe bevoegde personen, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma's, aantekeningen of certificaten (Zie ook: Algemene Voorwaarden, artikel 3.2.). Artikel 11. In geval van wedstrijden in competitieverband, waarbij ook publiek aanwezig is, draagt de beheerder vanwege de gemeente Utrecht zorg voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie. Artikel 12. In de voor de sport bestemde gedeelten van de accommodatie mag uitsluitend gelopen worden op: a. blote voeten; b. sport- of trainingsschoenen met zolen, die geen strepen op de vloer achterlaten en die niet buiten zijn gedragen. Artikel 13. In de accommodatie mag niet gerookt worden, tenzij anders is aangegeven. Artikel 14. Het is niet toegestaan consumpties te (doen) nuttigen anders dan in de daarvoor bestemde ruimten (Zie ook: Algemene Voorwaarden, artikel 4.7.c). Artikel 15. In de accommodatie mogen geen huisdieren worden toegelaten. Artikel 16. De gemeente Utrecht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten; b. enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van toestellen of materialen; c. vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen en sport- en spelbenodigdheden van personen, die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten. d. enige schade veroorzaakt door afkeuring van de accommodatie (Zie ook: Algemene Voorwaarden, artikelen 2.2. en 3.2.). Artikel 17. Voor het gebruik van de vergaderruimte (indien aanwezig) gelden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de tijden van gebruik zijn gekoppeld aan de algemene openingstijden van de accommodatie; b. in de vergaderruimte is roken niet toegestaan; c. het verstrekken van koffie/thee/frisdrank en dergelijke is niet in de vergoeding inbegrepen; de gebruiker dient de consumpties voor eigen rekening te betrekken via de kantine; de ruimte dient na gebruik in goede staat te worden achtergelaten; de flap-over en de wandborden dienen leeg en schoon te zijn; serviesgoed dient teruggebracht te worden naar de kantine.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 2014 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Huis & Erf, 1 januari 2013 Verklarende definities a. Huurder: De persoon of personen die het hoofdverblijf heeft / hebben in de van verhurende partij verkregen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Versie 1 januari 2011 daar zijn we thuis Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden p. 4 Meer dan één huurder p. 4 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Adres: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie