Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden."

Transcriptie

1 1 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling Sport en Recreatie. Utrecht, 1 april ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport & Recreatie Kaatstraat 1 Utrecht Utrecht, 1 april 2006 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden. Artikel 1. Algemene begrippen 1.1. Onder vast gebruik wordt verstaan: de overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de gebruiker betreffende het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie of gedeelte daarvan voor een periode langer dan twaalf maanden aaneengesloten of voor onbepaalde tijd tot wederopzegging Onder seizoen gebruik wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie of gedeelte daarvan voor een vooraf bepaalde termijn, korter dan twaalf maanden aaneengesloten, doorgaans samenvallend met het speelseizoen van de activiteit, waarvoor de gebruiker in/op de accommodatie de gelegenheid wordt gegeven tot sportbeoefening. 1.3 Onder incidenteel gebruik wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie of gedeelte daarvan voor eenmalig gebruik of voor een beperkt aantal malen binnen een speel seizoen. 1.4 Onder evenementen wordt verstaan: het in de openlucht of in een besloten ruimte beoefenen van sport in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden Onder gebruikperiode wordt verstaan: het gedeelte van het jaar gelegen tussen de overeengekomen aanvangs- en einddatum van de overeenkomst Onder gebruikstijd wordt verstaan: de in de overeenkomst aangegeven tijden per dag waarop de gebruiker in/op de accommodatie de gelegenheid wordt gegeven tot sportbeoefening Onder vergoeding wordt verstaan: het bedrag dat de gebruiker aan de gemeente Utrecht dient te betalen voor het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie door de gemeente Utrecht Onder contract wordt verstaan: de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de gebruiker (partijen), krachtens welke de gebruiker door de gemeente Utrecht tegen betaling de sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld. Mondelinge of telefonische overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd, met verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. In uitzonderingsgevallen kan de overeenkomst blijken uit de nota ( s.) 1.9. Onder medegebruik wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie in een gedeelte van een sportaccommodatie door de gemeente Utrecht aan de gebruiker gedurende tijden, waarop van dat gedeelte tegelijkertijd door derden gebruik wordt gemaakt Onder gebruiker wordt verstaan: de afnemer van de prestatie Onder prestatie wordt verstaan: het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie. Artikel 2. Het ter beschikking stellen en bestemming van de sportaccommodatie 2.1. De gemeente Utrecht stelt de sportaccommodatie ter beschikking aan de gebruiker, die de sportaccommodatie aanvaardt in de staat, waarin de sportaccommodatie zich bij aanvang van de gebruiksperiode bevindt. De gemeente Utrecht staat niet in voor enig gebrek of onvolkomenheid in of aan de sportaccommodatie, hetgeen ontdekt wordt na aanvaarding door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat de onvolkomenheid of het gebrek voor de aanvaarding bestond en dat de gebruiker redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn van de aanwezigheid ervan.

2 2.2. De gemeente Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of voor schade aan of vermissing van eigendommen of bezittingen van de gebruiker of van derden, tenzij er sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid (fout) van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is verplicht hiervan kennis te geven via een mededelingenbord bij de ingang van iedere sportaccommodatie. De gebruiker is verplicht zijn leden, bezoekers en andere personen, die hij toelaat in of op de sportaccommodatie, hierop attent te maken De sportaccommodatie omvat uitsluitend de voor sportbeoefening bestemde ruimten en gedeelten van de accommodatie, die door de gemeente Utrecht aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld. De gebruiker heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem ter beschikking gestelde (en eventueel afgesloten) gedeelten van de accommodatie. De in of op de sportaccommodatie aanwezige personeelsruimten, technische ruimten en bergruimten behoren niet tot de sportaccommodatie; de gebruiker heeft tot deze ruimten alleen toegang met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Utrecht. Een eventueel openbaar restaurant of de kantine behoort niet tot de sportaccommodatie. De kleedruimten en de scheidsrechtersruimten behoren wel tot de sportaccommodatie De sportaccommodatie en de daarbij behorende voorzieningen en ruimten, alsmede de door de gemeente Utrecht beschikbaar gestelde voorzieningen (zoals sportattributen) mogen door de gebruiker alleen gebruikt worden overeenkomstig de aard en de bestemming ervan. Andere wijze van gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan. Gebruik van de sportaccommodatie voor andere doeleinden dan sportbeoefening is alleen dan toegestaan, indien de gemeente Utrecht aan de gebruiker vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. De gemeente Utrecht kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. Artikel 3. Gebruik van de sportaccommodatie 3.1. De sportaccommodaties zijn in principe gesloten op de volgende dagen: 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag, op nieuwjaarsdag en op de dag waarop de verjaardag van de koning(in) gevierd wordt, alsmede op nationale feest- en rouwdagen. In overleg met de gebruiker kan door de gemeente Utrecht besloten worden van de sluitingsdagen af te wijken, zonodig onder het stellen van nadere voorwaarden aan de gebruiker De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door of vanwege hem toegelaten personen en goederen, die zich in of op de sportaccommodatie bevinden, en hij is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de sportaccommodatie en de hem ter beschikking gestelde sportattributen. De gebruiker dient de veiligheid van personen zo goed mogelijk te bevorderen, het ontstaan van schade aan de sportaccommodatie en de zich daarin / daarop bevindende goederen zoveel mogelijk te voorkomen en er voor te zorgen dat er geen ongeregeldheden plaatsvinden. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat het begeleiden van activiteiten wordt uitgeoefend door daartoe bevoegde personen, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma's, aantekeningen of certificaten. De gemeente Utrecht kan van de gebruiker het tonen van de vereiste kwalificaties verlangen Personen worden niet tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de verantwoordelijke leid(st)er vanwege de gebruiker aanwezig is. De verantwoordelijke leid(st)er verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle personen de sportaccommodatie hebben verlaten, en draagt zonodig zorg voor (controle op) het afsluiten van water, elektra, deuren en hekken Dienstdoende en andere medewerkers van de gemeente Utrecht, die in of op de sportaccommodatie moeten zijn vanwege werkzaamheden of uit hoofde van hun functie, hebben te allen tijde toegang tot de sportaccommodatie. De gebruiker dient aanwijzingen van deze medewerkers onverwijld en stipt op te volgen. De betreffende medewerkers moeten zich desgevraagd kunnen legitimeren Het in het voorgaande lid bepaalde geldt evenzeer voor personen, die zich als deelnemer aan sportactiviteiten, bezoeker of gast vanwege de gebruiker in of op de sportaccommodatie bevinden. Zij zijn evenzeer verplicht de aanwijzingen en richtlijnen, die zijn aangebracht of gegeven door medewerkers van de gemeente Utrecht stipt en te allen tijde op te volgen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen, richtlijnen en mededelingen kan leiden tot verwijdering van of uit de sportaccommodatie en het ontzeggen van de toegang tot de sportaccommodatie, hetzij definitief, hetzij voor een door of namens de gemeente Utrecht of het openbaar gezag te bepalen periode.

3 3.6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik in of aan de sportaccommodatie en de hem ter beschikking gestelde sportattributen en andere goederen is ontstaan, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. De gebruiker dient door hem geconstateerde schade onverwijld te melden aan de gemeente Utrecht. Indien de gemeente Utrecht na het gebruik door de gebruiker schade constateert, die niet bij hem is gemeld, zal de gemeente Utrecht de laatste gebruiker aanspreken voor de schade, tenzij deze kan aantonen dat de schade redelijkerwijs niet tijdens zijn gebruiksperiode kan zijn ontstaan. De gemeente Utrecht draagt zorg voor herstel van de schade; de gebruiker dient de kosten van herstel op eerste aanzegging aan de gemeente Utrecht te vergoeden. Artikel 4. Beperkingen voor de gebruiker 4.1. De gemeente Utrecht heeft het recht de sportaccommodatie tijdelijk voor gebruik te sluiten, indien onvermijdelijke, geen uitstel gedogende werkzaamheden zulks noodzakelijk maken. De gemeente Utrecht zal hierbij zoveel mogelijk rekening trachten te houden met reeds vastgelegde gebruiksperiodes en in overleg met de betrokken gebruikers zoeken naar alternatieven via verschuivingen in tijden of het ter beschikking stellen van vervangende sportaccommodatie. Indien dit niet mogelijk is, heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de vergoeding De gebruiker zal binnen de gebruikstijd werkzaamheden moeten toestaan, indien deze werkzaamheden kunnen worden verricht terwijl gebruik van de sportaccommodatie door gebruiker mogelijk is. Indien de gebruiker niet kan beschikken over de sportaccommodatie tengevolge van werkzaamheden door of vanwege de gemeente Utrecht en alternatieven in tijd of sportaccommodatie ontbreken, heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de vergoeding. De gebruiker heeft eveneens recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de vergoeding, indien partijen niet in overeenstemming geraken over de door de gemeente Utrecht geboden alternatieven. De gebruiker heeft echter geen recht op vergoeding van enige door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade Indien de sportaccommodatie door enig van buiten komend onheil zodanig wordt beschadigd of wordt verwoest dat herstel binnen redelijke termijn niet kan worden verwacht en de gemeente Utrecht geen vervangende sportaccommodatie kan aanbieden, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn geëindigd op de dag dat het onheil plaats vond. De gemeente Utrecht zal de gebruiker dan de vergoeding over de resterende termijn restitueren. De gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade. De gemeente Utrecht is niet verplicht om de sportaccommodatie opnieuw aan te leggen c.q. op te richten Indien in het geval van incidenteel gebruik de gemeente Utrecht de sportaccommodatie ten onrechte aan twee verschillende gebruikers ter beschikking heeft gesteld gedurende dezelfde gebruikstijd en de gemeente Utrecht geen vervangende sportaccommodatie ter beschikking kan stellen aan de laatste gebruiker, heeft deze recht op restitutie van de door hem betaalde vergoeding. Deze gebruiker heeft geen recht op vergoeding van de eventueel door hem en/of derden gemaakte kosten en/of geleden schade De gebruiker mag de sportaccommodatie of een gedeelte daarvan niet ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Utrecht Bij vast gebruik heeft gebruiker het recht om in overleg met eventuele andere gebruikers op dezelfde sportaccommodatie incidenteel gebruik te maken van andere gedeelten van deze sportaccommodatie ten behoeve van toernooien en grote evenementen, voor zover dit gebruik binnen de reguliere afspraken van de gebruiker valt. Van het hier bedoelde incidenteel gebruik van de betreffende accommodatie, die niet regulier aan gebruiker ter beschikking is gesteld moet de gebruiker de gemeente Utrecht vooraf schriftelijk op de hoogte stellen en de gemeente Utrecht een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de andere betrokken gebruikers overleggen. Dit recht kan alleen uitgeoefend worden door vaste gebruikers binnen de periode dat de sportaccommodatie door de gemeente Utrecht ter beschikking is gesteld. Gebruik van enig deel van een sportaccommodatie op andere dagen of gebruikstijden dan vermeld is in het contract of de nota is uitsluitend toegestaan nadat daartoe tussen partijen een (aanvullende) overeenkomst is gesloten. Dit geldt zowel voor eenmalig als voor meer-malig gebruik.

4 4.7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Utrecht is het de gebruiker niet toegestaan: a. in of op de sportaccommodatie consumpties of andere goederen te (doen) verstrekken, tenzij de gemeente Utrecht toestemming heeft gegeven tot het oprichten en exploiteren van een sportclubhuis of paviljoen. Hierbij zijn op de exploitatie de gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot het paracommercialisme van toepassing. De verstrekking van consumpties mag dan alleen in het sportclubhuis of paviljoen plaatsvinden; b. in of op de sportaccommodatie kraampjes, tenten, keetwagens of andere tijdelijke of permanente opstallen op te richten. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor verkrijging van de voorgeschreven vergunningen en/of ontheffingen; c. consumpties te (doen) nuttigen anders dan in de daarvoor bestemde ruimten. Indien tot de accommodatie een horecabedrijfsruimte behoort, heeft de exploitant daarvan het alleenrecht tot verkoop en verstrekking van consumpties in of op de sportaccommodatie. De gebruiker kan hiervan alleen afwijken indien met de betreffende exploitant daarover overeenstemming is bereikt en de gebruiker vooraf daartoe toestemming heeft verleend en de gebruiker in het bezit is van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen van de daartoe bevoegde instanties; d. permanente reclame aan te brengen; deze is gebonden aan algemene gemeentelijke voorschriften; e. wijzigingen en/of aanpassingen van welke aard dan ook in/aan de sportaccommodatie te (doen) aanbrengen; f. commerciële radio- en/of televisie-opnamen te (doen) maken anders dan na overleg met de gemeente Utrecht; g. lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties en andere energieverbruikende apparaten op de sportaccommodatie te (doen) oprichten, te (doen) aanbrengen en te (doen) gebruiken. Aan toestemming zijn nadere voorwaarden verbonden, die op aanvraag kosteloos worden toegezonden Het gebruik van de sportaccommodatie voor evenementen, waarvan de aard niet overeenkomt met het normale gebruik van de sportaccommodatie of evenementen, die commercieel zijn, is alleen mogelijk na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden met betrekking tot de vergoeding, eventuele extra door de gemeente Utrecht te maken kosten en het (doen) aanbrengen van reclame. De gemeente Utrecht zal een aandeel verlangen in de ontvangsten uit entreegelden en reclame, commerciële radio en/of televisie-opnamen en foto en video-opnamen anders dan voor privé-gebruik. Tevens kan de gemeente Utrecht een aandeel verlangen in de ontvangsten van door de gebruiker te plegen horeca- en/of andere verkoopactiviteiten. Artikel 5. Vergoeding, wijze van betaling en verzuim 5.1. Voor het gebruik van de sportaccommodatie is een vergoeding verschuldigd zoals is vastgelegd in de overeenkomst waar deze voorwaarden onderdeel van uit maken De gebruiker dient de vergoeding voor de sportaccommodatie bij vooruitbetaling te voldoen op de in de overeenkomst, bevestiging of nota aangegeven wijze. De betaling dient voor het verstrijken van de op de nota aangegeven vervaldatum te hebben plaatsgevonden. Uitgezonderd het geval van incidenteel gebruik kan de vergoeding in meerdere termijnen worden gesplitst; de vervaldata worden dan telkens op de nota vermeld. Indien de overeenkomst aangaande de ter beschikking stelling van de sportaccommodatie binnen 10 werkdagen voor het gebruik wordt gesloten dient de gebruiker de vergoeding contant te betalen aan de gemeente Utrecht Bij niet tijdige betaling zal de gebruiker een aanmaning tot betaling ontvangen. Als twee weken na de verzenddatum van de aanmaning niet alsnog betaald is, zal de gebruiker van rechtswege in verzuim zijn zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De gebruiker wordt bij niet tijdige betaling, naast het openstaande bedrag, een bedrag van 11,35 berekend bij tweede aanmaning. Daarnaast kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag ingaande vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend. Alle kosten, die door de gemeente Utrecht worden gemaakt om betaling te verkrijgen van hetgeen de gebruiker is verschuldigd, komen geheel voor rekening van de gebruiker tot het bedrag van het werkelijke beloop van die kosten.

5 5.4. Indien de gebruiker langer dan twee weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de aanmaning) in verzuim is, is de gemeente Utrecht gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens de huurder op te schorten. Zo n opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de gebruiker en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Vanaf dat tijdstip is het recht van de gebruiker op het gebruik van de sportaccommodatie opgeschort en is hem de toegang tot de sportaccommodatie en de accommodatie, waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt, ontzegd. Bedoelde kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de vorengenoemde termijn van twee weken voor het geval het verzuim van de gebruiker langer dan die termijn mocht voortduren. Indien het verzuim van de gebruiker tenminste vier weken (te rekenen vanaf de datum van verzending van de aanmaning) heeft geduurd, is de gemeente Utrecht bevoegd om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen. Zulks geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de gebruiker en met ingang van het in die kennisgeving bepaalde tijdstip. Deze kennisgeving kan ook reeds voorwaardelijk geschieden binnen de genoemde termijn van vier weken voor het geval het verzuim van de gebruiker langer dan die termijn mocht voortduren. Na beëindiging van de overeenkomst is de gemeente Utrecht geheel vrij om de sportaccommodatie terstond opnieuw aan een derde ter beschikking te stellen zonder dat de gebruiker tegenover de gemeente Utrecht enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan maken. Kennisgevingen en aanmaningen als in dit lid bedoeld dienen te geschieden bij aangetekend schrijven met eenvoudige ontvangstbevestiging In geval van medegebruik als bedoeld in artikel 1 lid wordt door de gemeente Utrecht aan de betreffende medegebruikers een toegangsbewijs verstrekt tegen contante betaling. Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst 6.1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde periode. Indien de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze bij aangetekend schrijven door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van het speelseizoen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Indien de gebruiker een natuurlijke persoon is en deze komt te overlijden, eindigt de overeenkomst van rechtswege met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de gebruiker is overleden Indien de gebruiker de sportaccommodatie na het einde van de in de overeenkomst bepaalde periode nog in gebruik heeft, ontstaat daardoor geen nieuwe overeenkomst, maar heeft de gemeente Utrecht het recht om maatregelen te nemen tot beëindiging van het gebruik. De extra tijd alsmede alle eventueel door de gemeente Utrecht te maken kosten (zoals die van schoonmaken, herstel van schade, inzet van extra personeel en andere kosten voor het weer ter beschikking kunnen stellen van de sportaccommodatie zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht. De gebruiker dient de extra tijd en de berekende kosten op eerste aanzegging aan de gemeente Utrecht te voldoen. Indien het langer gebruik door de gebruiker leidt tot inkomstenderving en schadeclaims van volgende gebruikers, zullen deze kosten eveneens op de gebruiker worden verhaald en door deze op eerste aanzegging aan de gemeente Utrecht voldaan moeten worden De gebruiker heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De gebruiker dient de gemeente Utrecht bij aangetekend schrijven schriftelijk bericht te zenden. Bij vast gebruik geldt een opzegtermijn van drie maanden; bij seizoensgebruik en incidenteel gebruik geldt een opzegtermijn van vier weken De gemeente Utrecht heeft het recht de overeenkomst te beëindigen, indien de gebruiker een of meer bepalingen uit de overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, nadat de gemeente Utrecht de gebruiker hierop tenminste eenmaal schriftelijk heeft geattendeerd en de gebruiker in de gelegenheid heeft gesteld om zijn verplichtingen alsnog naar behoren na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze beëindiging van de zijde van de gemeente Utrecht geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de gebruiker, en kan ook voorwaardelijk geschieden voor het geval de gebruiker in gebreke mocht blijven met de behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen binnen de daartoe gestelde termijn Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de gemeente Utrecht heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van het naar rato resterende gedeelte van de vergoeding vanaf de datum waarop de overeenkomst eindigt, tenzij deze eindigt omdat de gebruiker zijn verplichtingen niet is nagekomen. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker blijft de gebruiker de vergoeding verschuldigd over de periode, die als opzegtermijn in acht had moeten worden genomen.

6 6.6. De gemeente Utrecht heeft het recht om in verband met bijzondere evenementen of gebeurtenissen de sportaccommodatie geheel of gedeeltelijk tijdelijk aan de terbeschikkingstelling te onttrekken. Indien de sportaccommodatie reeds ter beschikking is gesteld, zal de gemeente Utrecht met de gebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg treden en aan de gebruiker vervangende accommodatie aanbieden, of de gebruiker restitutie dan wel creditering van een evenredig deel van de vergoeding verlenen De gebruiker is verplicht om bij het einde van de overeenkomst de sportaccommodatie in goede staat, schoon en geheel ontruimd aan de gebruiker op te leveren op het daartoe door de gemeente Utrecht te bepalen tijdstip. Eventuele door de gebruiker zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen dienen door de gebruiker vóór het einde van de overeenkomst op zijn kosten ongedaan gemaakt te worden, ongeacht of die voorzieningen of veranderingen met of zonder toestemming van de gemeente Utrecht zijn aangebracht, een en ander tenzij de gemeente Utrecht na overleg met de gebruiker anders bepaalt De gebruiker heeft bij het einde van de overeenkomst geen recht op enigerlei vergoeding voor door hem zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen, tenzij de gemeente Utrecht anders bepaalt. In geval van gedwongen beëindiging van de overeenkomst van de zijde van de gemeente Utrecht, omdat de sportaccommodatie een andere bestemming krijgt, zal in overleg met de gebruiker een vergoeding voor de door de gebruiker aangebrachte voorzieningen of veranderingen bepaald worden In geval van niet nakoming van het in lid 6.6. bepaalde is de gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enigerlei aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft de gemeente Utrecht het recht om zonder nadere mededeling aan de gebruiker al die werkzaamheden te (doen) verrichten, die nodig zijn om de sportaccommodatie in de toestand te brengen waarin het door de gebruiker aan de gemeente Utrecht had behoren te worden opgeleverd. Alle kosten van die werkzaamheden alsmede de kosten van eventuele gerechtelijke procedures tot ontruiming komen geheel voor rekening van de gebruiker tot het werkelijke beloop van die kosten. Artikel 7. Slotbepalingen 7.1. De gemeente Utrecht kan in bijzondere gevallen, na overleg met de gebruiker deze, al dan niet tijdelijk, ontheffing verlenen van een der voor vermelde voorwaarden In gevallen waarin noch de Algemene Voorwaarden noch de aparte voorwaarden per accommodatie noch het Burgerlijk Wetboek voorzien, en bij enig geschil over de voorwaarden beslist de raadscommissie voor sport en recreatie c.a., op voorstel van de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en/of het bestuur van de Vereniging Sportbelang Utrecht. Dit laat onverlet het recht van partijen om het besluit ter toetsing voor te leggen aan de bevoegde rechter De algemene voorwaarden bij het ter beschikking stellen van sportaccommodaties van de gemeente Utrecht, alsmede de bijzondere voorwaarden per accommodatie komen met ingang van de datum waarop zij in werking treden, in de plaats van de algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik van sportaccommodaties alsmede de bijzondere voorwaarden per accommodatie van 1 december 2001 en worden gevoegd bij de betreffende overeenkomst. Voorts liggen de voorwaarden ter inzage op de gemeentelijke sportaccommodaties en op het kantoor van DMO, afdeling Sport en Recreatie.

7 BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN VAN DE GEMEENTE UTRECHT Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden bij het ter beschikking stellen van sportaccommodaties van de gemeente Utrecht. Artikel 1. De gebruiker kan over de sportaccommodatie beschikken op de overeengekomen data en tijden. De gebruiker dient de sportaccommodatie aan het einde van de gebruikstijd direct in goede staat achter te laten. Artikel 2. Kleed- en scheidsrechtersruimten maken deel uit van de sportaccommodatie De gemeente Utrecht, of de dienstdoende medewerker geeft aan welke kleedruimten door de gebruiker gebruikt kunnen worden. En zijn uitsluitend bestemd voor omkleden en douchen. Artikel 3. De gebruiker kan een kwartier voor aanvang van de gebruikstijd beschikken over de kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk een half uur na het einde van de gebruikstijd door de gebruiker te zijn verlaten. En dienen door de gebruiker in goede staat te worden achtergelaten. Artikel 4. De EHBO & massageruimte (voor zover aanwezig) maakt deel uit van de sportaccommodatie. De gebruiker kan van deze ruimte gebruik maken overeenkomstig de bestemming ervan. Gebruik in het kader van EHBO heeft altijd voorrang op gebruik als massageruimte. De ruimte dient na gebruik in goede staat te worden achtergelaten. Artikel 5. De gebruiker heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem ter beschikking gestelde gedeelten van de sportaccommodatie. Artikel 6. De gemeente Utrecht levert de sportaccommodatie gebruiksgereed op aan de gebruiker. Bij de aanvang van de gebruiksperiode wordt besproken welke en hoeveel stuks attributen ter beschikking zijn, volgens de inventarisatielijst. De gebruiker zorgt zelf voor ballen, rackets en dergelijke (zogenaamde verbruiksartikelen). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de gebruiker zelf zorg te dragen voor het opbouwen, verwijderen en weer opbergen van de gebruikte attributen. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de sportaccommodatie. De gemeente Utrecht kan gebruiker aansprakelijk stellen voor schade, die voortvloeit uit het niet opbergen van materialen en toestellen. Het opbouwen en afbreken dient binnen de gebruiksperiode plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 7. De warming-up dient binnen de gebruiksperiode plaats te vinden. Artikel 8. Sleutelhallen zijn gymnastieklokalen, waar geen permanente beheerder vanwege de gemeente Utrecht aanwezig is. In sleutelhallen beschikt de gebruiker zelf over de sleutel en draagt zorg voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie. Artikel 9. Personen worden niet tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de verantwoordelijke leid(st)er vanwege de gebruiker aanwezig is. De verantwoordelijke leid(st)er verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle personen de sportaccommodatie hebben verlaten, en draagt zorg voor (controle op) het (zonodig) afsluiten van water en elektra alsmede deuren en hekken.

8 Artikel 10. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de activiteiten worden begeleid door daartoe bevoegde personen, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma's, aantekeningen of certificaten (Zie ook: Algemene Voorwaarden, artikel 3.2.). Artikel 11. In geval van wedstrijden in competitieverband, waarbij ook publiek aanwezig is, draagt de beheerder vanwege de gemeente Utrecht zorg voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie. Artikel 12. In de voor de sport bestemde gedeelten van de accommodatie mag uitsluitend gelopen worden op: a. blote voeten; b. sport- of trainingsschoenen met zolen, die geen strepen op de vloer achterlaten en die niet buiten zijn gedragen. Artikel 13. In de accommodatie mag niet gerookt worden, tenzij anders is aangegeven. Artikel 14. Het is niet toegestaan consumpties te (doen) nuttigen anders dan in de daarvoor bestemde ruimten (Zie ook: Algemene Voorwaarden, artikel 4.7.c). Artikel 15. In de accommodatie mogen geen huisdieren worden toegelaten. Artikel 16. De gemeente Utrecht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten; b. enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van toestellen of materialen; c. vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen en sport- en spelbenodigdheden van personen, die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten. d. enige schade veroorzaakt door afkeuring van de accommodatie (Zie ook: Algemene Voorwaarden, artikelen 2.2. en 3.2.). Artikel 17. Voor het gebruik van de vergaderruimte (indien aanwezig) gelden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de tijden van gebruik zijn gekoppeld aan de algemene openingstijden van de accommodatie; b. in de vergaderruimte is roken niet toegestaan; c. het verstrekken van koffie/thee/frisdrank en dergelijke is niet in de vergoeding inbegrepen; de gebruiker dient de consumpties voor eigen rekening te betrekken via de kantine; de ruimte dient na gebruik in goede staat te worden achtergelaten; de flap-over en de wandborden dienen leeg en schoon te zijn; serviesgoed dient teruggebracht te worden naar de kantine.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

Onder incidentele huur wordt verstaan: huur van een accommodatie of gedeelte daarvan voor eenmalig gebruik of voor een beperkt aantal malen;

Onder incidentele huur wordt verstaan: huur van een accommodatie of gedeelte daarvan voor eenmalig gebruik of voor een beperkt aantal malen; Shin tai ryu 心 泰 流 Tilburg, juni 2015 Regels binnen de Shin tai ryu accomodaties en Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik van de accommodaties van de Shin tai ryu-ha stichting (Shin tai ryu) Termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Sportraad H U U R V O O R W A A R D E N van de S P O R T H A L L E N van de G E M E E N T E D O R D R E C H T bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander

Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander Voorwaarden en bepalingen waaronder door het stichtingsbestuur MFA Oldeberkoop de multifunctionele accommodaties ter beschikking wordt

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE KLEP, SPORTPARKLAAN 4 TE MIDDELBEERS.

VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE KLEP, SPORTPARKLAAN 4 TE MIDDELBEERS. VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE KLEP, SPORTPARKLAAN 4 TE MIDDELBEERS. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1.1. Begripsbepalingen Sportaccommodatie: accommodatie aan Sportparklaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN Art. 1 Seizoensgebruik van uren a. Een seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december, met uitzondering van de zomervakantie van de openbare

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren Verhuur van de Blauw-Withal door Algemene voorwaarden 15 augustus 2011 1 Definities: Verhuurder: Huurder: Gebruiksovereenkomst: Sporthal: Sportvloer: Veld: Zaal: DMO: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

- Eigenaar: Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST), dan wel de beheerder die optreedt namens deze stichting.

- Eigenaar: Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST), dan wel de beheerder die optreedt namens deze stichting. Algemene voorwaarden (2008) voor gebruik Sporthal Tanthof 1.1 Definities - Eigenaar: Stichting Beheer & Exploitatie Sporthal Tanthof (B&EST), dan wel de beheerder die optreedt namens deze stichting. -

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. Algemene voorwaarden Sportvelden Sport en Welzijn Ridderkerk Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. ARTIKEL 1 Bestemming Gebruik

Nadere informatie

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten. Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het Sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld en gedeponeerd dd. 21 september 2009. A. Algemene bepalingen

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. ZYP25 voor VERHUUR RUIMTEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van gymnastiek-, speellokalen in exploitatie bij Stichting Spurd in het kader van gelegenheid tot sportbeoefening

Gebruiksvoorwaarden van gymnastiek-, speellokalen in exploitatie bij Stichting Spurd in het kader van gelegenheid tot sportbeoefening Gebruiksvoorwaarden van gymnastiek-, speellokalen in exploitatie bij Stichting Spurd in het kader van gelegenheid tot sportbeoefening 1, Algemeen 1.1 Onder gymnastiekzaal in exploitatie bij de stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen

Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen 1. Openingsuren 1.1 De gemeente verhuurt de sporthallen op - maandag van 9.00 uur - 23.00 uur - dinsdag, woensdag, donderdag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JEPMA BELASTINGADVISEURS GEVESTIGD 9731 DG GRONINGEN, GRONDZIJL 14, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER A. Algemeen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

G E B R U I K S - VO O R WA A R D E N. gemeentelijke gymnastieklokalen Heerbeeck-sportzalen en sporthal Naestenbest

G E B R U I K S - VO O R WA A R D E N. gemeentelijke gymnastieklokalen Heerbeeck-sportzalen en sporthal Naestenbest G E B R U I K S - VO O R WA A R D E N gemeentelijke gymnastieklokalen Heerbeeck-sportzalen en sporthal Naestenbest April 2014 Telefoonnummer Sporthal 373368 Email: sporthal@gembest.nl Telefoonnummer storingsdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2014-2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Stichting Sint Maartenskliniek Groep te Nijmegen, voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen, de Maartenskliniek Woerden en van alle dependances en/of nevenvestigingen

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven (versie 1 november 2006) Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: exploitant: de naamloze

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie