Schoolgids Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat Ks Tegelen Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575"

Transcriptie

1 Schoolgids Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat Ks Tegelen Tel

2 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie op het onderwijs en het onderwijsconcept... 3 Het werken in ateliers en mentorgroepen Burgerschap Leerlingbegeleiding en extra zorg... 6 Jeugdgezondheidszorg... 7 Kinderfysiotherapie op school... 7 Logopedie en taalondersteuning op school... 8 Centrum Jeugd en Gezin... 9 School Video Interactie Begeleiding Schoolverlatersonderzoeken en -resultaten In- en uitstroom van kinderen Ontwikkelingen schooljaar Algemene afspraken Sfeer en omgang Een dag voor de kinderen binnen De Lings Overblijven Ouderbijdrage Toelating Verwijdering van leerlingen Afspraken Ziekte e.d Controle hoofdluis Brengen en halen kinderen Gevonden en verloren voorwerpen Verzekering Communie en vormsel Verkeerssituatie rondom De Lings Sponsoring Vervanging bij ziekte Schooltijden Vakantie Vakantieverlof Het vervoer Regeling leerlingenvervoer Opstapplaats Gedrag Zelfstandigheid met fietsen Hoe te handelen met vervoer bij ziekte... 22

3 7. Ouders en school Ouderraad Medezeggenschapsraad GMR Klachtenregeling Contactpersonen klachtenregeling Vertrouwenspersonen Het Bestuur Missie/visie van Kerobei Namen van scholen binnen Kerobei Klachtenregeling Internetprotocol De bovenschoolse leerlingenzorg Zorg- en Adviestrajecten (ZAT) Verklaring van gebruikte afkortingen Adressen en fotolijst... 31

4 1. Voorwoord Geachte ouders*, In deze schoolgids leest u wat u van De Lings kunt verwachten en waar onze school voor staat. De schoolgids kan de keuze voor een SBOschool vergemakkelijken.. Voor u ligt de schoolgids van SBO De Lings voor het schooljaar Deze gids is in de eerste plaats bedoeld om de ouders/verzorgers van onze kinderen te informeren over de school en de gang van zaken op school. De schoolgids is meer dan alleen een informatieboekje. Het is ook een middel om te communiceren tussen ouders en school. We laten door middel van deze gids zien waar De Lings voor staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer op onze school is, op welke manier we werken, welke regels en afspraken er zijn en waarom ze er zijn. We streven ernaar deze schoolgids informatief en goed leesbaar te laten zijn. De informatie hierin is een eerste kennismaking met onze school. Uitgebreidere informatie vindt u op onze website Op deze website vindt u een link naar een diapresentatie als eerste kennismaking voor uw kind met onze school. Ondersteuning naar basisscholen. Wie bezoeken De Lings? Vooral kinderen uit het samenwerkingsverband bezoeken De Lings. Deze kinderen kunnen alleen toegelaten worden tot De Lings nadat de Bovenschoolse Ondersteuningscommissie (BOC) een positieve beschikking heeft afgegeven. De Lings is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). De Lings kent twee taken: 1. onderwijs geven aan de leerlingen binnen De Lings. De leerlingen krijgen hiervoor het wettelijk verplicht aantal uren les. 2. ondersteuning bieden naar basisscholen binnen het samenwerkingsverband Tegelen, Belfeld, Beesel, Reuver. Dit vindt o.a. plaats door middel van coteaching binnen groep 1 en 2 door de logopedist van De Lings, op verzoek van de basisscholen. Ook kunnen de basisscholen de commissie van begeleiding van De Lings consulteren over kinderen waar zij zich zorgen over maken. Wij wensen u veel leesplezier. Jack Pruijsten, schoolleider SBO-school De Lings *Waar u in de tekst het woord ouder(s) leest, bedoelen wij steeds ouder(s) en/of verzorger(s)/ster(s) 1

5 2. Waar onze school voor staat De Lings is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. De Lings is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Ook is De Lings een schakel binnen een samenwerkingsverband met andere scholen. De naam is ontleend aan het grondgebied De Lings, dat aan het schoolterrein grenst. Op 6 januari 1986 ging De Lings hier als LOM- school van start. Nu is De Lings een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met 8 mentorgroepen. Er zijn 28 personeelsleden aan de school verbonden. Binnen De Lings kunnen 164 leerlingen geplaatst worden. We starten dit schooljaar met ± 100 kinderen. Dit betekent dat nog ± 64 leerlingen kunnen instromen. Het gebouw Bouwlagen: In de lokalen van de Lings zijn diverse bouwlagen te vinden zoals de boven en beneden unit. Het gebouw, dat stamt uit 1953, is diverse malen ingrijpend verbouwd en aangepast aan de wensen en eisen van het speciaal basisonderwijs. In 2008 heeft de laatste uitbreiding plaatsgevonden. Het gebouw bestaat uit 2 bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich de lokalen van de unit beneden, voor ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Verder op de benedenverdieping bevinden zich de kamers van de schoolleider, de secretaresse, de teamleider, de logopedist, de orthopedagogen, ruimte voor fysiotherapie, speltherapie en de keuken. Op de eerste etage bevinden zich de lokalen van de unit boven en kunst, de kamer van de teamleider, de gemeenschappelijke ruimte nu samenwerkingsruimte en de orthotheek. De kelder is ingericht als activiteitenruimte, waarin de keuken is ondergebracht. 2

6 Visie op het onderwijs Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Voor elk kind geldt: Jij mag er zijn! Alleen als een kind zich geaccepteerd voelt kan het zich ontwikkelen. In de periode heeft het team van De Lings de visie op onderwijs binnen De Lings herschreven en 2013 opnieuw vastgesteld. Hieronder de visie verkort: De missie van de Lings voor alle betrokkenen: Jij mag er zijn! Acceptatie en veiligheid vinden wij sleutelwoorden in de hernieuwde ontwikkeling van de kinderen. Een kind kan zich alleen ontwikkelen als het zich geaccepteerd voelt zoals het is. We willen ontwikkeling van kinderen doen plaatsvinden in een betekenisvolle context. Dit betekent voor ons handelen telkens opnieuw zoeken naar mogelijkheden voor betekenisvol leren voor onze kinderen. In de periode april t/m mei 2013 heeft er een heroriëntatie op visie en concept plaatsgevonden. De visie op onderwijs is nog steeds actueel met de toevoeging van het woord eigenaarschap voor kinderen en volwassenen. De methodes die we hanteren zijn hierbij een leidraad. Uitgangspunt is het kind en zijn ontwikkelingsniveaus. Hierop stemmen we af en sluiten we aan. Daarnaast bieden we betekenisvol onderwijs aan, waarbij het uitgangspunt is: leer mij het zelf te doen! Het onderwijsconcept van De Lings Zinvol en betekenisvol: door een rijke leeromgeving aan te bieden is het leren betekenisvol en ook zinvol. Betekenisvol onderwijs: steunt de ontwikkeling van het kind en leidt tot betrokkenheid. Zinvol en betekenisvol leren De woorden betekenisvol, zinvol en eigenaarschap staan centraal in ons onderwijsconcept. Als onderwijs niet betekenisvol is, is er geen leren. Kinderen hebben een natuurlijke drang tot leren. Je leert kinderen iets waarvan ze zelf kunnen inzien waarom ze het leren en wat ze ermee kunnen. Het leren is van kinderen, het onderwijzen is van leraren. Kinderen leren betekenisvol en leraren willen vooral zinvolheid. De spanning tussen betekenisvol leren en zinvol leren lossen wij op door een rijke leeromgeving aan te bieden. De SBO-school moet ervoor zorgen dat betekenisvol leren inhoud krijgt voor de kinderen. Eigenaarschap maakt nadrukkelijk deel uit van visie en concept. Kinderen zijn eigenaar van hun (leer)ontwikkeling. Bewustwording van dit eigenaarschap zorgt ervoor dat de leerontwikkeling op gang komt. Eigenaarschap betekent ook verantwoording afleggen en verantwoording vragen. Het onderwijs op De Lings is geen vrijblijvendheid. 3

7 Deze visie heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs binnen De Lings. Zij past volledig binnen de visie op onderwijs nu en in de toekomst die de Stichting Kerobei voor ogen heeft. Jij mag er zijn! Zinvol onderwijs: biedt kinderen functionele kennis en vaardigheden aan. Handelingsgerichte procesdiagnostiek: denken in en zoeken naar kansen voor kinderen. Jij mag zijn die je bent, je mag gelukkig worden. Jouw ontwikkeling is dynamisch en daar hebben we vertrouwen in. De school biedt onderwijs dat de ontwikkeling van alle kinderen steunt en tot betrokkenheid leidt (betekenisvol). Er wordt gewerkt aan: - de persoonlijkheidsontwikkeling en eigenaarschap (gesprekken met kinderen) - de spelontwikkeling als basis voor cursorische leerprocessen - de cursorische vaardigheden lezen, taal rekenen - de toepassing van lezen, taal en rekenen - presenteren - het opbouwen van elementaire kennis over de wereld (kernconcepten) - technische, motorische en creatieve ontwikkeling. Het bovenstaande heeft uiteraard gevolgen voor de onderwijskundige inrichting binnen De Lings. We werken vanaf het schooljaar in twee units, één unit boven en één unit beneden. In elke unit zijn vier mentoren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ongeveer 60 kinderen. In de units wordt het onderwijsaanbod betekenisvol aangeboden in een rijke leeromgeving voor de kinderen. Gereedschappen betekenisvol leren: - aanbod - voorbereide leeromgeving - uitnodigende activiteiten. Rijk = betekenisvol Hierin past het huidige kijken naar kinderen vanuit de handelingsgerichte procesdiagnostiek, namelijk het denken in en zoeken naar kansen voor kinderen, uitgaande van de mogelijkheden van elk kind. De leeromgeving binnen de SBO als leerwerkplaats is een voorbereide leeromgeving die bestaat uit units. Het aanbod is rijk, voorbereid, veilig en geordend. De voorbereide leeromgeving is de basis van onze school. Hier kiezen kinderen steeds die activiteiten die hun leren en ontwikkeling op gang houden. Rijk betekent dat er voor verschillende kinderen betekenisvolle activiteiten te doen zijn. De omgeving is plezierig en uitnodigend om er te zijn. Voorbereid wil zeggen dat er bij de inrichting rekening is gehouden met de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind en dat de leerkrachten hebben ingebracht wat zij zinvol vinden. 4

8 Het werken in units en mentorgroepen Mentorgroepen: Kinderen van verschillende leeftijden werken ook samen in de mentorgroep. Binnen De Lings werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen binnen de units en mentorgroepen. Kinderen hebben ook een eigen mentorgroep met een vaste leerkracht (mentor). Hier zijn kinderen bezig met (thematisch) lezen, rekenen en spelling, er zijn sociale contacten en is er aandacht voor de actualiteit (bijvoorbeeld verjaardagen). Dit wordt vaak gedaan aan de hand van de kernconcepten. Elke periode staat een kernconcept centraal, waar in de mentorgroep invulling aan wordt gegeven. Wat doet de mentor? Hij betekent voor de kinderen contact en nabijheid. De functie van de mentorgroep is een sociale (hier vindt ontmoeting plaats) en een organisatorische (hier wordt gepland). De functie van de mentor is contact en nabijheid voor de kinderen te betekenen. Hij/zij is de eerstverantwoordelijke voor het volgen van de ontwikkeling van het kind. De mentor is verantwoordelijk voor de (ontwikkelings) informatie en communicatie over het kind, ook naar de ouders. Binnen De Lings werken we in twee units met in elke unit kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar. In de unit zijn vier leerkrachten verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen in kleine groepen. Voor de kinderen die De Lings gaan verlaten naar het vervolgonderwijs worden aparte momenten en ruimtes gecreëerd om aandacht te besteden aan specifieke schoolverlatersactiviteiten. 3. Burgerschap Burgerschap is een nieuw sleutelwoord Als school werken wij aan de vorming van leerlingen tot betrokken burgers. Burgerschap is daar het sleutelwoord voor. Begin 2006 is wettelijk vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Op onze school komt burgerschap vooral aan bod in de verschillende aangeboden workshops en in de mentorgroep bij de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat dan o.a. om: sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in de school; kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen; een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving; kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen. Verder werken we met de KPC kernconcepten waarin actief burgerschap integraal is opgenomen. 5

9 4. Leerlingbegeleiding en extra zorg Toetsen Tweemaal per jaar toetsen lezen, rekenen en spelling. Leerlingenbesprekingen één maal per jaar worden alle leerlingen besproken in een overleg. In de periode dat uw kind De Lings bezoekt, wordt regelmatig door het schoolteam overlegd op welke manier uw kind in zijn ontwikkeling het best kan worden geholpen. Er is een heel systeem van leerlingbegeleiding om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en vorderingen van elk kind nauwkeurig gevolgd worden en eventueel bijgestuurd kan worden. Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen voor (begrijpend)lezen, spelling en rekenen. Bij besprekingen zijn de mentor van het kind, de betreffende teamleider en eventueel de logopedist aanwezig. Eén keer per jaar wordt de ontwikkeling van elke leerling uitgebreid besproken in de zgn. voortgangsbespreking. Hierbij is of de orthopedagoog of de directeur aanwezig. Deze bespreking duurt ± één uur per kind. Ook is één keer per maand een extra leerlingbespreking voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Het schoolteam wordt daarin bijgestaan door de commissie van begeleiding van de school. Deze commissie bestaat uit de schoolleider, de logopedist, de orthopedagoog, de teamleider, eventueel de gezinscoach en eventueel de jeugdarts. Om het schoolteam te kunnen adviseren, is het nodig dat de leden van de commissie op bepaalde tijden onderzoeken doen. Hierover wordt u altijd vooraf geïnformeerd. De ouders zijn welkom bij deze uitgebreide leerlingbespreking. U kunt dit even laten weten aan de mentor. Kinderen die geplaatst worden op De Lings worden na ongeveer 6 weken besproken in een leerlingbespreking inspreken. De vorige school en de ouders worden hierbij uitgenodigd. 6

10 Naar het voortgezet onderwijs? In januari wordt in een persoonlijk gesprek met de ouders advies gegeven over de schoolkeuze voor het Van de onderzoeken door de jeugdarts en eventuele inentingen, ontvangt u vooraf schriftelijk bericht. De kinderen die in aanmerking komen om naar het voorgezet onderwijs te gaan, worden in januari / februari opnieuw besproken en onderzocht. In februari wordt in een persoonlijk gesprek met de ouders en met het kind advies gegeven over de schoolkeuze voor het kind. Jeugdgezondheidszorg Leerlingen binnen het speciaal basisonderwijs krijgen een toelatingsonderzoek. Verder krijgen kinderen onder de 8 jaar, iedere twee jaar een gezondheidsonderzoek. Zijn ze ouder dan 8 jaar, is dit om de drie jaar. Dit gebeurt door de jeugdarts van De Lings, mw. Ietje van Rhee. Naast de bovengenoemde onderzoeken kunt u om extra onderzoek voor uw kind vragen. De extra onderzoeken kunnen ook op verzoek van een leerkracht of het JGZ-team plaatsvinden. Als er sprake is van meerdere problemen wisselt JGZ in netwerken informatie uit, gericht op samenwerking en zo goed mogelijke begeleiding. Dit gebeurt uiteraard altijd na overleg met de ouders van het kind. U kunt het JGZ-team bereiken via de vestiging van de GGD te Venlo, tel (voor kinderen tot 4 jaar), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van uur. Voor kinderen van 4-18 jaar geldt telefoonnummer , bereikbaar van maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Ook zijn zij bereikbaar via de website Hier kunt u tevens meer informatie vinden. Kinderfysiotherapie op school Fysiotherapie: Bij motorische problemen De mogelijkheid bestaat voor uw kind om kinderfysiotherapie te krijgen op school, dit hangt echter af van de zorgverzekeraar waar uw kind bij verzekerd is. De kinderfysiotherapeut kan u meer informatie geven over de mogelijkheden. We werken samen met Mathieu van Cauteren, die een praktijk voor kinderfysiotherapie heeft in Beesel, met daarnaast vestigingen in Tegelen, Reuver en Belfeld. 7

11 Een kinderfysiotherapeut onderzoekt waar en welke motorische problemen een kind heeft en stelt op basis van zijn bevindingen een behandelplan samen. Motoriek bestaat uit grove en fijne motoriek. Onder grove motoriek valt onder andere het evenwicht, de spierspanning, de coördinatie en de bilaterale coördinatie (samenwerking tussen links / rechts armen en benen). Het bekendste onderdeel van de fijne motoriek is de schrijfmotoriek. Veel van onze kinderen hebben problemen op het gebied van de grove motoriek en/of de fijne motoriek. Kinderen worden eerst door de fysiotherapeut gescreend om vast te stellen om welke motorische problemen het gaat. Hoe gaat de aanmelding? Ouders en/of leerkrachten melden het kind aan bij de commissie van begeleiding. De commissie van begeleiding bekijkt of er een gerichte hulpvraag voor kinderfysiotherapie is. Na het invullen van een toestemmingsformulier kan uw kind aangemeld worden voor fysiotherapie. Een verwijzing van de huisarts is niet meer noodzakelijk. Contact met de ouders Het is wenselijk dat ouders bij het eerste onderzoek aanwezig zijn. Dan worden de onderzoeksresultaten besproken en indien nodig wordt de behandeling gestart. Logopedie en taalondersteuning op school Logopedie en taalondersteuning: -Communicatie staat centraal - Individueel en in groepjes - Er wordt aangesloten bij het thema Communicatie betekent met de ander kunnen en willen praten; de ander willen en kunnen begrijpen. De logopedie houdt zich bezig met alle aspecten die van belang zijn voor een goede communicatie (taal, spreken, luisteren en praatregels). Het ondersteunt de taal op een brede manier en is ook gericht op ondersteuning naar leervakken, bijvoorbeeld bij (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Op de Lings worden alle kinderen die logopedie nodig hebben, ingepland volgens een vast rooster, onder schooltijd. Dit kan zowel in een groepje als individueel. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema dat in de groep aan bod komt. De meeste oefeningen worden spelenderwijs aangeboden, zeker bij de jongere kinderen. De oefeningen die we gedaan hebben zijn elke week terug te vinden via ISY. Daarnaast krijgen ouders en kinderen de oefening ook per mail. Zo kan er thuis ook geoefend worden. 8

12 Ook worden er groepslessen gegeven rondom bepaalde vaardigheden die belangrijk zijn bij een goede communicatie (woordenschatuitbreiding, kritisch luisteren, taalbegrijpen e.d.). Als u informatie wilt of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. De deur staat open. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Vanaf 1 januari 2015 kunt u met uw vragen terecht bij de vrijwilligers van de Informatie en Adviespunten en/of bij het Sociale Wijkteam. In een Sociaal Wijkteam werken beroepskrachten.. Het Sociaal Wijkteam van uw eigen wijk is voor vragen m.b.t opvoeden en opgroeien het best te bereiken via Omschrijf duidelijk uw vraag en noteer uw naam, adres incl. postcode en telefoonnummer. Elke school heeft daarnaast één of meerdere wijkteamleden als vaste contactpersonen. Dit zijn wijkteamleden met deskundigheid op het gebied van jeugdhulpverlening: gezinscoaches Naast kennis van jeugdhulp hebben de gezinscoaches veel werkervaring op dit gebied. Als er hulp nodig is, helpt de gezinscoach zoveel mogelijk zelf, indien nodig met ondersteuning van specialisten. Een gezinscoach levert snelle, adequate en praktische (opvoed)ondersteuning aan gezinnen. De gezinscoach staat naast het gezin en betrekt hierbij ook het perspectief van de jeugdige. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij een gezin dan zorgt de gezinscoach ervoor dat er onderlinge afstemming plaatsvindt. De contactpersoon voor uw school is:: Femke Houben Telefoonnummer Mailadres Het Sociaal Wijkteam van uw eigen wijk is voor vragen m.b.t opvoeden en opgroeien het best te bereiken via Omschrijf duidelijk uw vraag en noteer uw naam, adres incl. postcode en telefoonnummer. Meer informatie vindt u op de website van gemeente Venlo en op 9

13 Jongeren kunnen met hun vragen en onzekerheden ook terecht bij het jongerenloket Jongin Venlo, dit is in de bibliotheek van Venlo. Voor informatie over de spreekuren en openingstijden kunt u terecht op School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding De videocamera wordt ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Beroepscode Opnames worden alleen met toestemming van ouders bij specifieke begeleidingsvragen toegepast. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die wij hanteren om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt de videocamera ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De camera wordt ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg en bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school zijn 2 gespecialiseerde School Video Interactie Begeleiders (SVIB-ers) verbonden. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om schriftelijke toestemming gevraagd. Schoolverlatersonderzoeken en -resultaten Schoolverlaters en leerrendement We hebben ervoor gekozen om de opbrengst van ons onderwijs gestalte te geven door middel van een grafiek die het leerrendement van de schoolverlaters weergeeft op de vakgebieden Technisch lezen (AVI) Begrijpend lezen, Rekenen en Spelling. Voordat een leerling op onze school geplaatst wordt heeft hij vaak al onderwijs gehad binnen een basisschool of een andere vorm van onderwijs. Voor deze leerlingen wordt het leerrendement bij plaatsing weergegeven, dit wil zeggen het leerrendement van deze leerling op de basisschool tot aan plaatsing op onze SBO school. Achter de betreffende toets staat dan een P. Voor de schoolverlaters is het leerrendement op het tijdstip van november 2014 berekend als opbrengst van ons onderwijs. Hier betreft het die leerlingen die voor plaatsing op De Lings een (basis)school hebben bezocht. De leerlingen die in onze jonge kindgroepen (kleutergroepen) gestart zijn en als 10

14 schoolverlater onze school verlaten hebben alleen onderwijsaanbod binnen onze school gehad. Voor deze leerlingen is het leerrendement apart berekend. Achter de toets staat dan SV (schoolverlating). Het overzicht van het leerrendement geeft een beeld waarop men verder kan ingaan. Het is een beeld gebaseerd op gemiddelden en er is dan lastig een uitspraak te doen over het onderwijs aan het individuele kind. Wel zijn er trends waar te nemen. Deze trends kunnen meer nauwkeurig geduid worden naarmate het leerrendement over de komende jaren op dezelfde wijze wordt weergegeven. Het leerrendement van kinderen die het volledige onderwijsaanbod binnen De Lings hebben gevolgd vanaf de jonge kind groep is hoger dan het leerrendement van de kinderen die later zijn geplaatst. We gaan deze gegevens ook op individueel niveau verder interpreteren. In elk geval blijkt hieruit de toegevoegde waarde van de SBO- school TLP BLP RekP SPP TLSV BLSV RekSV SPSV IQ in % Uitstroom schoolverlaters: VMBO LWOO (basisberoepsgericht) VMBO Gemengd kader VMBO Basis Beroeps Praktijkonderwijs Venlo St. Jansberg Maaseik VSO 4 kinderen 2 kinderen 8 kinderen 7 kinderen 3 kinderen 0 kinderen 11

15 In- en uitstroom van kinderen In-uitstroom 14-15: 14 kinderen ingestroomd 24 uitstromers 23 schoolverlaters VO Gedurende afgelopen schooljaar zijn 13 kinderen ingestroomd binnen school. 2 kinderen hebben aan het einde van het schooljaar De Lings verlaten. Gedurende het schooljaar hebben geen leerlingen de school verlaten. Er waren 24 schoolverlaters naar het voortgezet onderwijs. Ontwikkelingen schooljaar Ontwikkelingen : - doorontwikkeling nieuw onderwijsconcept In elk nieuw schooljaar gaat de aandacht uit naar de verdere vervolmaking van onze manier van werken binnen De Lings, nu gericht op het nieuwe onderwijsconcept. Dit jaar richten we ons vooral op: - doorontwikkeling van het nieuwe onderwijsconcept in brede zin (samenwerking in de units, portfolio, ontwikkelgesprekken, 5- gelijke dagen schooltijden, samenwerking SBO De Schans) Afstemming ouders: Dit is een voorwaarde voor goed onderwijs. In het nieuwe schooljaar staat afstemming en optimale ontwikkeling voor en door de kinderen centraal. We zorgen samen met u ervoor dat uw kind dat ontvangt wat het nodig heeft, namelijk de juiste ontwikkeling op het juiste moment met de juiste afstemming, binnen een betekenisvolle context. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het school- en jaarplan (op de website), waarin een en ander uitgebreid beschreven is voor 4 jaren. Verder vindt u op de website ook het jaarplan waarin het jaarverslag en de plannen voor het komend schooljaar zijn opgenomen. 6. Algemene afspraken Sfeer en omgang Een kind komt niet zomaar op De Lings. Als een kind bij ons op school komt, heeft het vaak al een moeilijke tijd achter de rug. Het is, om welke redenen dan ook, vastgelopen in zijn/haar ontwikkelingsproces. Daardoor kan het kind zich wat angstig en onzeker voelen. Het zelfvertrouwen is vaak verminderd, evenals het plezier in het leren. Daarom is het onze eerste taak om er voor te zorgen dat het kind zich thuis voelt op onze school en dat het zich er veilig voelt. Vanuit die rust en veiligheid kan dan verder gewerkt worden om het leren (weer) op gang te brengen. 12

16 Omgang met kinderen: Kinderen motiveren door beloning en stimulans en ook door persoonlijke aandacht. Het kind moet leren om te gaan met zijn mogelijkheden en beperkingen. We motiveren onze leerlingen door middel van beloning en stimulans, en vooral door persoonlijke aandacht, gesprekken, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot. Voor veel van onze kinderen is regelmaat en duidelijkheid erg belangrijk. Daarom hanteren we in de groepen en door de hele school vaste regels. De kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn; ook dat geeft een gevoel van veiligheid. Daarnaast vinden we het erg belangrijk, dat de kinderen goed met elkaar en met volwassenen leren omgaan. We proberen dat onder andere te bereiken door kennismakingsdagen, kringgesprekken, groepswerk, sociale vaardigheidslessen, gesprekjes met kinderen apart. Bij conflicten hanteren wij het pestprotocol. Dit ligt ter inzage op school. Een dag voor de kinderen binnen De Lings Een dag voor kinderen in De Lings ziet er als volgt uit: Dagprogramma 08:45 start in de mentorgroep 08:50 gezamenlijke opening per unit beneden (09.00 uur) en boven (08.45 uur) 09:00 terug in de groep, dan wordt gepland, het jeugdjournaal wordt bekeken en groepsactiviteiten worden gedaan 09:30 taalclub in eigen groep 10:15/10:30 pauze 10:15/10:30 leeskwartier 10:45 rekenclub 11:30 1 e workshopronde 12:15 pauze (eten en buitenspelen) 13:15 2 e workshopronde 14:00 3 e workshopronde 14:45 afsluiting in mentorgroep 15:15 einde schooldag Op woensdag en vrijdag is er alleen een ochtendprogramma. Het kan zijn dat het programma boven en benden iets qua indeling van elkaar verschilt. Ook het programma van het Jonge Kind is iets aangepast. 13

17 Overblijven Overblijven: De meeste kinderen blijven op school eten in de middagpauze. De meeste leerlingen blijven in de middagpauze op school eten. Dit gebeurt in de mentorgroep. Voor of na het eten spelen de leerlingen op de speelplaats. Bij slecht weer vermaken de kinderen zich in de klassen. Tijdens de middagpauze houden leerkrachten toezicht op de kinderen tijdens het eten of spelen op de speelplaats. U zorgt zelf voor een gezonde lunch, incl. iets te drinken. U kunt bijvoorbeeld melk, thee of vruchtensap meegeven. Ook andere zuivelproducten zijn toegestaan. Koolzuurhoudende frisdranken en snoep en chips zijn niet toegestaan. Ouderbijdrage Ouderbijdrage: De ouderbijdrage is bedoeld om extra activiteiten te kunnen doen. Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 35,-. Deze bijdrage is ter bekostiging van extra activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Paasbrunch, sportdag, eindejaarsactiviteit etc. De ouderbijdrage ad. 35,- willen wij graag middels een automatische machtiging van uw bankrekening afschrijven. Wanneer het bedrag afgeschreven zal worden, wordt dit van te voren via ISY aangekondigd. Contante betaling van de ouderbijdrage kan ook op school gebeuren. Overleg dit even met de secretaresse. Toelating: Alleen kinderen met een positieve beschikking van PCL worden toegelaten op onze school. Toelating Op onze school worden alleen kinderen toegelaten die een toelatingsverklaring van de Bovenschoolse Ondersteuningscommissie hebben ontvangen. Verwijdering van leerlingen Hoewel we als school er alles aan zullen doen om het te voorkomen, kan het toch zijn dat een leerling zich zodanig ontwikkelt dat we als school niet meer in staat zijn om het kind die zorg en begeleiding te bieden die het kind nodig heeft. Soms is die ontwikkeling zo ernstig dat we als school tot verwijdering van een leerling denken te moeten overgaan. In grote lijnen kan dit in twee gevallen voorkomen: 1. Als sanctie bij ernstig wangedrag van het kind en/of de ouders, of ernstig gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze school. 14

18 2. Als onderwijskundige maatregel wanneer onze school niet meer kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind en dit voor het kind ernstige sociaalemotionele gevolgen heeft. Dit kan zich uiten in het gedrag van de leerling (wangedrag of juist erg in zichzelf gekeerd). We zullen uiteraard niet zo maar tot verwijdering over gaan, dit gebeurt alleen in ernstige gevallen (ter beoordeling aan de directie en het bevoegd gezag/bestuur). Bovendien gaat er een stappenplan in werking, als de school vindt dat de grenzen van de zorg zijn bereikt. Dit stappenplan kent zowel preventieve maatregelen als ook formele wettelijke maatregelen. Het volledige stappenplan is op school verkrijgbaar of op te vragen bij de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning van het schoolbestuur, dhr. Frank Evers ( , ). Afspraken Bereikbaarheid ouders: Wij willen graag dat we altijd iemand kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn. Bereikbaarheid ouders Het is belangrijk dat altijd één van de ouders bereikbaar is. Wij verzoeken u alle wijzigingen ten aanzien van adres en telefoonnummer(s) zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt speciaal voor GSM- telefoonnummers en adressen. Graag hebben we ook een adres en/of telefoonnummer van iemand tot wie we ons kunnen wenden tijdens de schooluren indien de ouders niet thuis of onbereikbaar zijn. Wij willen dus graag dat we altijd iemand kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn. Snoep, geld, enz. We verzoeken u erop toe te zien dat de kinderen geen geld en ook geen snoep mee naar school nemen. Het geld, dat met toestemming is meegegeven, kan het kind bij de groepsleerkracht in bewaring geven. Wanneer het kind toch snoep meebrengt, houden we ons het recht voor dit in te nemen. Het is de gewoonte, dat een jarig kind zijn klasgenootjes trakteert op een kleinigheid. Let erop dat het kind geen gevaarlijke en/of kostbare voorwerpen mee naar school brengt. We denken hierbij bv. aan zakmessen, aanstekers, I-POD s. Deze zijn verboden. Een GSM is alleen toegestaan in een beperkt aantal gevallen. Tijdens 15

19 schooluren wordt de GSM in bewaring genomen. Ziekte e.d. Ziekte e.d.: Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit vóór uur s morgens te melden. Medicijnen: Wij geven geen medicijnen aan leerlingen, behalve na toestemming van ouders/verzorgers. Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit vóór uur s morgens te melden. U kunt dit doorgeven aan de secretaresse of conciërge. U kunt zich voorstellen dat wij ons ongerust maken als uw kind zonder afmelding niet op school is. Bij voorkomende gelegenheden, die verlof nodig maken, kunt u dit met een schriftelijk formulier aanvragen bij de schoolleider Jack Pruijsten of één van de teamleiders. Dit formulier is verkrijgbaar bij de Administratie. Wij voeren het beleid om zelf geen medicijnen aan leerlingen te verstrekken (dit geldt ook voor Paracetamol), tenzij de ouders/verzorgers hier toestemming voor geven. In een dergelijke situatie zal altijd overlegd worden. Controle hoofdluis Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis en worden er door school zo nodig maatregelen genomen. Brengen en halen van de kinderen Brengen en ophalen van kinderen: Ouders die kinderen ophalen verzoeken wij op de speelplaats te wachten. Kinderen die niet met de bus naar school komen, worden vaak door hun ouders gebracht. Wanneer u uw kind na schooltijd ophaalt, verzoeken wij u op de speelplaats te wachten. Op de stoep is namelijk weinig plaats en er zijn veel kinderen die met de fiets naar buiten moeten of naar de bus gaan. Op de stoep en speelplaats wordt niet gefietst! Oversteken doen we allemaal bij de verkeersdrempel! Gevonden en verloren voorwerpen Alle gevonden voorwerpen worden bewaard in een rood/blauwe plastic box in de hal bij de hoofdingang. Hier kan men altijd terecht om te kijken of datgene wat men mist, erbij is. Na verloop van tijd worden niet afgehaalde spullen opgeruimd. 16

20 Verzekering Verzekering: Alle leerlingen zijn collectief verzekerd tegen ongevallen. Alle leerlingen zijn door het schoolbestuur collectief verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering loopt van 1 uur voor aanvang van school tot 1 uur na afloop of zolang als de reistijd van uw kind duurt. Wij wijzen u erop, dat het hier een ongevallenverzekering betreft en geen W.A.-verzekering. Deze ongevallendekking voorziet in een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige hulp. Communie en vormsel Kinderen die de heilige communie en het vormsel willen doen kunnen zich tot de parochie waarin zij wonen melden. Indien nodig kunnen zij de voorbereiding volgen op de basisschool waar zij wonen. Zij krijgen hier dan verlof voor. De Verkeersituatie rondom De Lings Om het bus- en fietsverkeer rondom de Lings in goed banen te leiden, hebben we de volgende afspraken: s Morgens stoppen de bussen en kleine busjes voor de poort aan de hoofdingang van de school. De kinderen kunnen dan gewoon uitstappen en rustig over het trottoir naar de speelplaats lopen. De fietsers (ook ouders) stappen bij de stoep af en lopen met de fiets aan de hand naar het fietsenrek; ze plaatsen hun fiets hierin en lopen ook de speelplaats op. Als ouders hun kind willen brengen, dan parkeren ze hun auto op een parkeerplaats achter of voor de school en lopen met hun dochter of zoon het schoolplein op. Mocht het nodig zijn, dan steken ze de Van Wevelickhovenstraat over bij de verkeersdrempel. Ouders die met de fiets komen, kunnen deze stallen in het fietsenrek of tegen het muurtje. Na school staan de grote bussen op de Lingsweg achter de speelplaats en de kleine busjes op de Wilderbeekstraat. De kinderen die met de bus(jes) naar 17

21 huis gaan, verlaten het schoolplein aan de zijkant via de kleine poort. Zij kunnen dan via de stoep de bus(jes) veilig bereiken om in te stappen. Hier is steeds toezicht van leerkrachten. De kinderen die met de fiets gaan, lopen via de achterdeur naar de poort aan de hoofdingang en lopen met de fiets aan de hand naar de stoep waar ze op de weg pas opstappen. Ook hier heeft een aantal leerkrachten toezicht. Kinderen die opgehaald worden, lopen met hun ouders mee naar de auto, die op een toegestane plaats geparkeerd staat. Ze steken de Van Wevelickhovenstraat over bij de verkeersdrempel. Op deze manier hopen we dat de verkeersituatie rondom De Lings voor iedereen veilig is. Dat kan alleen als iedereen zich aan de deze afspraken houdt. Wij vragen u als ouder om voor uw en andere kinderen het goede voorbeeld te geven! Sponsoring Met betrekking tot sponsoring hanteren wij het door het ministerie opgestelde convenant. Uitgangspunt van dit convenant is dat de overheid zorg draagt voor de bekostiging van het onderwijs. Elke vorm van eventuele sponsoring, waarbij de sponsor om een tegenprestatie in schoolverband vraagt, zal worden voorgelegd aan de MR. Dit convenant zal in samenwerking met het bestuur en de MR worden uitgewerkt. Vervanging bij ziekte Vervanging bij ziekte: Bij ziekte streeft de school ernaar om de zieke leerkracht te vervangen. Vervanging bij ziekte: Lukt vervanging niet dan kan gevraagd worden aan ouders om hun kind een dag thuis te houden. Het vervangen van leerkrachten bij ziekte kan ook voor onze regio een groot probleem opleveren. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ons bestuur heeft een lijst van vervangers, die door onze stafmedewerker vervangingen gebeld kunnen worden. Het kan voorkomen dat wij geen vervanger/ster kunnen vinden. We worden dan geconfronteerd met het feit dat we gedwongen worden de ouders te vragen hun kind een dag thuis te houden. We vinden dat we de kinderen maar hooguit één dag kunnen opvangen in andere groepen. Daarna komt het 18

22 onderwijs van meerdere groepen in de knel. Met het bestuur van Kerobei en de M.R. is het volgende protocol afgesproken: 1. Eerst wordt een vervanger gezocht via de vervangerspoule. 2. Lukt dat niet dan wordt binnen school naar een verantwoorde oplossing gezocht. 3. Zijn er ook binnen de school geen verantwoorde oplossingen, dan worden de kinderen een dag opgevangen binnen de school. 4. Is te voorzien dat we de volgende dag geen oplossing hebben, dan hebben de kinderen van de betrokken groep die dag geen school. 5. Wij delen dit aan de ouders van die kinderen schriftelijk mee. 6. Duurt dit probleem meerdere dagen, dan hebben telkens andere groepen kinderen geen school. Dit protocol wordt gezien als een noodoplossing. Ook wij vinden de personeelssituatie (krapte) in het onderwijs een groot probleem, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Schooltijden Schooltijden De school begint elke dag om 8.45 uur en duurt tot uur behalve op woensdag en vrijdag. Deze zijn van uur tot uur en van tot uur en op woensdag en vrijdag van uur tot uur. Dit betekent dat er geen compensatiedagen meer voor fulltime leerkrachten ingevuld hoeven te worden. De ochtendpauze jonge kind is van uur en van uur; daarna wordt er gegeten in de groep. Ochtendpauze kinderen van de units is van uur tot of van uur tot uur. s Middags is er pauze van tot of van tot uur. Vanaf uur zijn de kinderen welkom in hun mentorgroep. Vakantie Start schooljaar maandag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Sinterklaas zondag Kerstvakantie maandag t/m vrijdag Carnaval maandag t/m vrijdag Pasen maandag Koningsdag woensdag Meivakantie maandag t/m vrijdag Hemelvaart donderdag Pinksteren maandag

23 Zomervakantie maandag t/m vrijdag Start schooljaar maandag Vakantieverlof Als gevolg van de op 8 maart 1994 aangenomen gewijzigde leerplichtwet is een aantal bepalingen hierin voor u van belang om rekening mee te houden: Extra vakantieverlof: Buiten de schoolvakantie is niet mogelijk 1. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakantie is niet mogelijk. Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor extra vakantie (echter nooit aan het begin van een schooljaar). Ter beoordeling van dit verzoek dient hiertoe een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de schoolvakanties mogelijk is. Vrij geven kan alleen bij belangrijke zaken. 2. Er mag slechts voor belangrijke zaken vrij gegeven worden. Hierbij dient u te denken aan huwelijk, begrafenis, verhuizing etc. u kunt hiervoor een formulier bij de Administratie opvragen. Om bijvoorbeeld met het kind een extra lang weekend, van donderdag tot en met maandag door te kunnen brengen, wordt geen toestemming verleend. 3. Het verlenen van toestemming voor extra vakantie voor allochtonen naar het land van herkomst is helemaal komen te vervallen. Deze vakantie mag, evenals voor alle andere kinderen, zonder uitzondering, alleen binnen de normale vakantieperioden vallen. 6. Het vervoer Leerlingenvervoer: Het vervoer van de kinderen is door de gemeente Venlo geregeld. De Lings is een streekschool en dat betekent dat de afstand tussen school en huis soms ver is. De wat oudere kinderen kunnen vaak al zelfstandig, te voet of met de fiets naar school; de jongere kinderen moeten met de bus. De twee gemeenten waarin de kinderen wonen (waarbij de gemeente Beesel het vervoer heeft uitbesteed aan de gemeente Venlo), regelen het vervoer voor die kinderen, die om welke reden dan ook, niet zelfstandig de school kunnen bereiken in de zg. Verordening leerlingenvervoer 20

24 Regeling leerlingenvervoer Leerlingenvervoer: Leerlingen maken op de eerste plaats gebruik van openbaar vervoer. Deze regeling houdt in dat de kinderen op de eerste plaats gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer eventueel met begeleiding. Woont u verder dan 2 km van de school, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd. De kinderen die reeds de school bezoeken, ontvangen in de maand mei een brief van de gemeente. Hierin staat een link waarin u via de website van de gemeente (www.venlo.nl/leerlingenvervoer) de aanvraag digitaal kunt invullen. Speciaal vervoer: De schoolleider adviseert de gemeente welke kinderen voor speciaal vervoer in aanmerking komen. De ouders, van wie de kinderen voor het eerst op school komen, krijgen deze link bij plaatsing. De jaarlijkse adviesformulieren worden door school op verzoek van ouders gemaakt en digitaal verzonden naar de gemeente. De gemeente stimuleert zoveel mogelijk het zelf fietsen van de kinderen, in ieder geval in het schooljaar dat ze schoolverlater zijn. In beperkte gevallen zijn er uitzonderingen waarin de school dan van advies voorziet om vervoer toch mogelijk te maken. De schoolleider moet in zijn functie als voorzitter van de commissie van begeleiding, alle aanvragen voor speciaal vervoer voorzien van een advies. Deze adviezen worden door de gemeente meegenomen in de beoordeling. Voor sommige kinderen is dat vervoer naar Tegelen wel eens moeilijk. Kinderen die met de bus of de taxi gaan, moeten vaak vroeg van huis en komen soms later thuis dan hun vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met gemeente Venlo (ook voor gemeente Beesel) tel.nr of via mail, Opstapplaats Opstapplaats: De kinderen moeten opstappen bij een opstapplaats dicht bij huis. De kinderen moeten opstappen bij een opstapplaats die het dichtst bij hun huis ligt. Opstapplaats en tijdstip worden door de gemeente schriftelijk aan de ouders medegedeeld. De bus wacht niet op kinderen, die niet op tijd bij hun opstapplaats zijn. Dat kan uiteraard ook niet, want dan zou het hele tijdschema in de war raken. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd bij de opstapplaats is. De jonge kinderen uit Tegelen en Belfeld worden met kleine busjes vervoerd. Contactpersonen vanuit De Lings voor vervoer zijn Jack Pruijsten en Chantal Siero. 21

25 Gedrag Gedrag: Wie zich niet rustig gedraagt krijgt een waarschuwing (gele kaart). Rode kaart betekent een dag niet met de bus. We verzoeken u uw kind erop te wijzen, dat het zich rustig gedraagt in de bus. Elk kind heeft een vaste zitplaats en moet ook tijdens de hele rit blijven zitten, niet roepen of schreeuwen en geen ruzie maken. Het is ook verplicht om in de bus de gordel om te doen. We zullen hier op school aandacht aan besteden en vragen u om hier mede verantwoordelijkheid voor te nemen. Wij willen ervoor zorgen dat het er in de bus zo rustig en plezierig mogelijk aan toe gaat. Het kan gebeuren dat een kind dat zich niet rustig gedraagt een waarschuwing krijgt in de vorm van een gele kaart. Een rode kaart betekent: een dag niet met de bus naar school. Zelfstandigheid met fietsen Het team is er een groot voorstander van dat de kinderen, als het enigszins mogelijk is, zelfstandig te voet of met de fiets naar school komen. Dit bevordert in grote mate de zelfstandigheid van het kind, zeker voor leerlingen die zich voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Het is goed voor de lichamelijke ontwikkeling en het vermindert de problemen in de bussen. Met een Maatje Mee De gemeente bevordert c.q. stimuleert de zelfredzaamheid van leerlingen zoveel mogelijk. Het project Met een Maatje mee is voor kinderen die meer mee willen doen aan het verkeer en het openbaar vervoer. De doelstelling van dit project is om leerlingen tijdelijk door middel van begeleiding met vrijwilliger(s) te leren hoe zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school te reizen. Lijkt het u prettig dat uw kind uiteindelijk zelfstandig van huis naar school kan lopen, fietsen of met het Openbaar vervoer kan reizen, geef dit dan aan op het aanvraagformulier. De reiskosten worden vergoed. Vervoer en ziekte: Bel ook het vervoerbedrijf als uw kind ziek is. Hoe te handelen bij ziekte van uw kind in verband met het vervoer? In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u, indien uw kind met de bus naar school komt, dit niet alleen op school, maar ook bij het desbetreffende taxi- of busbedrijf te melden, zodat onnodig wachten van de taxi of bus voorkomen kan worden. Dit houdt dan wel in, dat u uw kind ook weer beter moet melden bij het taxi- of busbedrijf, zodat het de dag daarna ook weer gewoon kan worden opgehaald. 22

26 Vragen of problemen Vragen of problemen: Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de schoolleider. Wanneer er vragen of problemen zijn met betrekking tot het vervoer bespreekt u deze dan met de contactpersonen. Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon bij uw gemeente of met het vervoersbedrijf. Contactpersoon vervoer gemeente Venlo en Beesel; mevrouw Carin in t Zand, tel.nr Vervoersbedrijf De vervoersbedrijven die het komende schooljaar het leerlingenvervoer gaat verzorgen zijn: Van de Munckhof, tel.nr of Taxi Willemsen de Koning, tel.nr Ouders en school Huisbezoek: Bij nieuwe leerlingen komt de mentor op huisbezoek. Om de doelstellingen van de school zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, is het belangrijk dat de ouders regelmatig contact met het schoolteam onderhouden; zo ervaart het kind duidelijk dat zijn ouders veel belangstelling hebben voor zijn of haar welbevinden en ontwikkeling op school. Uiteraard wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. Bij nieuwe leerlingen komt de leerkracht in het begin van het schooljaar op huisbezoek. Gedurende het schooljaar is er geregeld contact met de ouders. Sinds dit schooljaar werken we met een ontwikkelingsportfolio. Ouders en school: De school nodigt u regelmatig uit voor een gesprek over uw kind. Regelmatig wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van uw kind of een lid van de schoolleiding. Als de leerlingen de school verlaten aan het einde van hun schoolloopbaan op De Lings, of wanneer zij teruggeplaatst worden naar het reguliere basisonderwijs, wordt er altijd een onderwijskundig rapport opgemaakt voor de vervolgschool. Ouders ontvangen hiervan altijd een kopie. Vanzelfsprekend kan men, naar wens en behoefte, ook tussentijds een afspraak maken met de schoolleider en de overige leden van het schoolteam. Afspraken kan men schriftelijk of telefonisch maken, bij voorkeur na school vanaf uur (telefoon ). 23

27 Contact met school: Bij problemen zo vlug mogelijk de mentor of schoolleider spreken. Indien er problemen zijn, verzoeken wij de ouders deze zo vlug mogelijk met de mentor of de team/schoolleider te bespreken. Een goed contact met de ouders stellen wij zeer op prijs. Dit is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen. Aangezien de leerkrachten toezicht houden bij het overblijven, hebben ze maar een korte middagpauze. Daarom verzoeken we u om, indien enigszins mogelijk, niet tijdens de middagpauze te bellen, maar na uur. U kunt de hele dag telefonisch boodschappen doorgeven aan de secretaresse of de conciërge. Ouderraad Ouderraad: De ouderraad wil hulp bieden om contact met de ouders te bevorderen. De ouders en de school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Hiervoor is een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk. Door dit contact kan voor de ouders het aanvaarden van het anders zijn van hun kind vergemakkelijkt worden. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede. De ouders zullen een beter inzicht krijgen in de mogelijkheden van de school. De ouderraad wil hulp bieden om contact met de ouders te bevorderen en streeft naar een actieve betrokkenheid van ouders bij de begeleiding van hun kind met problemen. Wat kan de ouderraad voor u doen? Vragen aan de Ouderraad: U kunt altijd bij een ouderraadlid terecht met vragen of problemen. De Ouderraad is actief: De ouderraad is actief bij diverse activiteiten op school. Heeft u over uw kind, over de school of zaken die hiermee in verband staan, vragen of problemen of opmerkingen en wilt u (eerst) met uw medeouders hieromtrent in contact treden, dan staat de ouderraad voor u klaar. Ieder lid van de ouderraad heeft zich als contactpersoon ter beschikking gesteld en zal, in overleg met u, ervoor zorgen dat uw vragen zo snel mogelijk worden behandeld. De ouderraad hoopt op deze wijze een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en een goed contact tussen de ouders te bevorderen om zodoende elkaar tot steun te zijn. Verder is de ouderraad actief bij diverse activiteiten die binnen en buiten de school georganiseerd worden. Elk jaar vertrekken ook die leden van de ouderraad (OR) waarvan de kinderen schoolverlater zijn en niet meer op De Lings terugkomen in het nieuwe schooljaar. Er zijn dus ieder jaar wel een of meerdere vacatures in de OR. Wilt u meer informatie of zou u actief willen zijn in de ouderraad, neemt u dan 24

28 Ouderraad: Er zijn ieder jaar wel een of meerdere vacatures in de OR. contact op met een van onderstaande leden: Mevr. Marjo Schatorjé moeder van Joëlla (voorzitter) Mevr. Saskia Westheim moeder van Rody Mevr. Judith Hendriksen moeder van Luuk Mevr. Esther Heikens moeder van Fenna Mevr. Sandra Daemen moeder van Journey Medezeggenschapsraad (MR): De MR overlegt met de directie over belangrijke zaken. Medezeggenschapsraad Elke school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.), ook De Lings. De M.R. komt ongeveer 5x per jaar bij elkaar voor een vergadering. We bespreken zaken die met het beleid van De Lings te maken hebben. De M.R. overlegt met de directie en zo nodig het schoolbestuur over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld wanneer: - onderwijskundige doelen van de school veranderen; - er nieuwbouw of een grote verbouwing van de school moet komen; - activiteitenplannen worden vastgesteld of veranderd. De M.R. heeft twee soorten rechten. Het eerste recht is het instemmingsrecht, dat bindend is voor de directie. Dit wil zeggen, dat de directie dat besluit moet uitvoeren. Het tweede is het adviesrecht, dit is niet bindend voor de directie. Soms willen we extra goed weten wat de gevolgen van bepaalde zaken zijn voor De Lings. Daarvoor kunnen we Jack Pruijsten, de directeur raadplegen. Hij is er, waar mogelijk, elke vergadering bij als adviseur. Wanneer er belangrijke zaken besloten moeten worden voor de scholen die onder het grote bestuur, Kerobei, vallen, wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) gevraagd in te stemmen of advies uit te brengen. Wie zitten in de MR? In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. In de M.R. van De Lings worden de ouders en teamleden vertegenwoordigd. Namens de ouders hebben zitting: Voor het team zitten in de M.R.: Moeder van Joëlla Schatorjé Vader van Kaj Janssen Vacature Win Bellen Robert Kerkhofs Cindy van Lier 25

29 Als ouder kunt u altijd een vergadering bezoeken; deze wordt aangekondigd via ISY. Ook kunt u voor vragen of problemen terecht bij één van de leden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Voor de stichting Kerobei, met meer dan één school onder haar beheer, geldt een verplichte GMR. De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de MR en van de scholen indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden. Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de MR en. De informatie- overdracht en communicatie tussen GMR en MR en zijn belangrijke aandachtspunten. GMR- leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR- leden worden uit de ouders en de leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR en. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) Dagelijks bestuur: Voorzitter: Dhr. Christian Eulenpesch ouder Titus Brandsmaschool Vice-voorzitter/secretaris: Dhr. Bart Klerken leerkracht t Palet E: T:

30 Leden: Mevr. Juliette Benders orthopedagoog Mevr. Jeannette v Heugten leerkracht De Bolleberg Dhr. Martien Lenders leerkracht De Springbeek Dhr. Roel Ewals ouder Passe Partout Mevr. Gertia Knorr ouder De Springbeek Dhr. Marcel Willems ouder Titus Brandsmaschool Mevr. Ine Lücker co-teacher interne ambulante dienst Mevr. Hanneke Suilen Coördinatie & Coaching Kerobei (auditor) Dhr. Marcel Willems ouder Titus Brandsmaschool 8. Klachtenregeling Contactpersonen klachtenregeling Klachtenregeling: ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen klachten indienen. Per 1 augustus 1998 is het schoolbestuur verplicht een klachtenregeling te hanteren. Bij wet is daarin het klachtrecht vastgelegd, wat betekent dat ouders, leerlingen en leerkrachten klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen of juist het nalaten daarvan door het bestuur en het personeel van de school. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken, zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, team en de schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Personen binnen De Lings die hiervoor aangesteld zijn: Robert Kerkhofs (leerkracht) en Fieke Ubachs (leerkracht). Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersoon kan de klager bijstaan. De vertrouwenspersoon kan de klager, indien gewenst, bijstaan bij het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Deze commissie is samengesteld volgens door de wet bepaalde voorschriften. De klachtencommissie zal de klacht afhandelen zoals in de klachtenregeling staat aangegeven. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. 27

31 De vertrouwenspersonen voor Kerobei zijn: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Dhr. B. Woltering Weselseweg RD Venlo Mw. M.A. van Megen-Driessen Dhr. F.T.M. Heldens Het Bestuur Het College van Bestuur bestaat uit de volgende persoon: Naam: Functie: H. Soentjens Voorzitter H. Hovens Lid De Lings hoort bij de stichting Kerobei. Het bestuurskantoor van Kerobei is gevestigd aan de Wylrehofweg 11 te Venlo. Telefoon: Fax: Website: De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Naam: Dhr. R. den Dekker Dhr. H. Palmen Dhr. H. Jacobs Dhr. J. de Wit Dhr. S. Canjels Functie: Voorzitter Vice-Voorzitter Lid Lid Lid Missie/visie Kerobei Mevr. A. Hintzen Eigenaarschap als kernwaarde Alle scholen binnen Kerobei realiseren hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0 14 jaar. Kerobei kiest voor één kernwaarde: EIGENAARSCHAP. Onder eigenaarschap verstaan we: - eigenaar van de grondslag; - eigenaar van de missie; - eigenaar van de relatie met de doelgroepen; - eigenaar van eigen ontwikkeling. 28

32 Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Namen van de scholen binnen Kerobei Baarlo: Beesel: Belfeld: Blerick: Maasbree: Reuver: Tegelen/Steyl: De Bolleberg/Panta Rhei t Spick Kom.mijn Mikado/Natuurlijk/Titus Brandsma/Klingerberg De Regenboog/(Sbo) De Schans/Voltijdhoogdbegaafdenonderwijs Extralent/De Springbeek/Natuurlijk/ t Palet De Violier Meander/Bösdael (Sbo) De Lings/Passe Partout/Sint Jozef/Cocon/De Schalm Klachtenregeling Kerobei streeft naar kwaliteit en vernieuwing Mensen kunnen fouten maken. Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een Klachtenregeling. Informatie daarover treft u aan op de website van Kerobei (www.kerobei.nl) onder het hoofdstuk organisatie. Internetprotocol Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet, wat kan en wat niet. Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder de knie moeten krijgen. Daarbij wordt de strategie van het begeleidend confronteren toegepast. Begeleidend confronteren houdt in dat je kinderen leert omgaan met internet, zoveel mogelijk zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Zoals je ze leert om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met 29

33 het internet. Voor het internetprotocol van Kerobei verwijzen we graag naar onder het hoofdstuk onderwijs/ict. De bovenschoolse leerlingenzorg De bovenschoolse leerlingenondersteuning Kerobei stelt zich tot doel om voor alle kinderen die op deze scholen zijn geplaatst, het onderwijs te bieden dat bij het kind past, ook als het kind speciale ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats op de gewone basisschool of, indien nodig, op de speciale basisschool. Veel activiteiten zijn er op gericht om de ondersteuning binnen de groepen te versterken. Het is immers de leraar voor de klas die er binnen het onderwijs voor zorg draagt dat elk kind zich zoveel mogelijk binnen de eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. In het bestuursondersteuningsplan (BOP) van Kerobei staat de organisatie van de bovenschoolse leerlingenzorg beschreven. Dit BOP vindt op de website van Kerobei en op onze website. Ons schoolondersteuningsprofiel vindt ook op onze website. Leerlingenzorg in het Samenwerkingsverband Voor kinderen die niet binnen regulier basisonderwijs passend onderwijs kunnen krijgen, is het speciaal basisonderwijs (Sbo) resp. het speciaal onderwijs (SO) beschikbaar. Kerobei voegt daar de school voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen toe als zijnde een school met een specifiek schoolondersteuningsprofiel. Voor toelating tot deze speciale vormen van onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Voor SO cluster 1 (blind, slechtziend) en 2 (doof, slechthorend, ernstige spraak- en taalmoeilijkheden) geldt een andere procedure dan voor cluster 3 (ZMLK, lichamelijke problemen en meervoudige handicaps) en 4 (gedrags- en omgangsproblemen), Sbo en de school voor hoogbegaafde leerlingen. 30

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel Welkom op t Mozaïek De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind (eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie