ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014"

Transcriptie

1 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15 Winst- en verliesrekening 16 Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 17 Verloopstaat Eigen vermogen 18 Kasstroomoverzicht 19 Toelichting op de jaarrekening 20 Toelichting op de Balans 28 Solvabiliteit en risicobeheer 38 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 60 OVERIGE GEGEVENS 65 Gebeurtenissen na balansdatum 65 Statutaire bepalingen inzake de winstdeling 65 Voorstel bestemming resultaat 65 CONTROLEVERKLARING 66 OVERIGE INFORMATIE 70 Beheer van beleggingsfondsen 70 3

4 PERSONALIA Raad van Commissarissen N.J.M. van Ommen, voorzitter R.F. Franssen J.P. Vialaron J. Weber (tot en met 7 maart 2014) K. van den Eynde (met ingang van 1 januari 2014) Directie Statutaire directieleden: M.C. Strijbos, voorzitter (tot en met 31 maart 2014) K.J. Boerendonk, voorzitter W.J. de Man (met ingang van 14 juli 2014) 4

5 KERNCIJFERS Kerncijfers (In 1.000) Baten Beheervergoedingen Renteresultaat Provisieresultaat (19.309) (17.219) (16.145) (15.918) (16.181) (14.535) Resultaat uit financiële transacties (1.198) (213) Overige baten / (lasten) (36) (248) (37) (17) (166) (313) Totaal baten Lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto winst Eigen vermogen (voor winstdeling) (= Aansprakelijk vermogen) Balanstotaal Core Tier 1 ratio 36,83% 22,25% 45,91% 46,49% 45,86% 41,69% Activa die onderdeel zijn van de risicoweging Aantal personeelsleden (per 31 december) De cijfers zijn op basis van door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) opgesteld. 5

6 PREADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Aan de aandeelhouder, Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar heeft de samenstelling van de Raad van Commissarissen een aantal wijzigingen ondergaan. Per 1 januari 2014 is mevrouw K. van den Eynde toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per 7 maart 2014 is de heer J. Weber teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de Raad van Commissarissen vier keer in vergadering bijeen geweest om de gang van zaken in de vennootschap te bespreken en waar van toepassing besluiten te nemen. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de Directie. In de vergaderingen van de Raad zijn de volgende onderwerpen besproken: - Resultaten Allianz Nederland Asset Management. - De performance van de beleggingsfondsen van Allianz Paraplufonds N.V. en de performance van de beleggingsportefeuilles van Allianz Nederland Groep. - Ontwikkeling hypotheekportefeuille en het verstrekkingsbeleid. - Assets & Liabilities Allianz Nederland Asset Management. - Beloningsbeleid Allianz Nederland Asset Management. - Strategie Allianz Nederland Asset Management. - Risk Management. - Jaarrekening en Verslag / Rapport van KPMG Accountants over het afgelopen boekjaar (in casu 2013). - Overgang naar platform Binck Bank. - UCITS IV, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. - AIFMD, Alternative Investment Fund Managers Directive. - Lifelong learning: Code Banken en Basel III. - Provisieverbod Beleggingsondernemingen (ingangsdatum 1 januari 2014). - FATCA, de Foreign Account Tax Compliance Act. - Bankierseed. - Verbod op investeringen in clustermunitie. Audit commissie Allianz Nederland Asset Management B.V. maakt onderdeel uit van de Allianz Nederland Groep N.V. Voor Allianz Nederland Asset Management B.V. is een onafhankelijke Audit Commissie ingesteld die toezicht houdt en direct rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De audit commissie bestond tijdens het verslagjaar uit Mr. N.J.M van Ommen en Mr. R.F. Franssen. Beide leden hebben een brede financiële en audit achtergrond en voldoen daarmee aan de gestelde eisen ten behoeve van vaardigheden en ervaring. 6

7 Jaarrekening Wij bieden U hierbij aan de door de Directie opgemaakte jaarrekening, welke vergezeld gaat van de overige daaraan krachtens de wet toe te voegen gegevens en het door de Directie opgemaakte jaarverslag. De jaarrekening omvat: 1. de balans per 31 december de winst- en verliesrekening over overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 4. verloopstaat eigen vermogen 5. kasstroomoverzicht, en 6. de toelichting. Wij hebben het genoegen, op grond van deze jaarstukken, het volgende preadvies uit te brengen: A. de balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014, het overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten, verloopstaat eigen vermogen, kasstroomoverzicht en de toelichting overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen; B. van het volledige winstsaldo na belastingen ad een bedrag ad aan de Overige reserves toe te voegen en het resterende bedrag ad als dividend uit te keren; C. de Directie te dechargeren voor het door hen gevoerde beheer en de Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar Rotterdam, 2 juni 2015 De Raad van Commissarissen N.J.M. van Ommen, Voorzitter 7

8 DIRECTIEVERSLAG Winst Over 2014 nam het operationele resultaat voor belasting af met circa 33% tot 2,6 miljoen (2013: 3,9 miljoen). De daling van de operationele winst was voornamelijk het gevolg van een stijging van de provisielast. Desalniettemin een positief resultaat ondanks de moeilijke markt waar de financiële crisis zich lijkt te stabiliseren en de particuliere belegger langzaam de weg naar de financiële markten weet te vinden. Door een positief resultaat uit financiële transacties kwam het resultaat voor belastingen uit op 6,5 miljoen (2013: 5,8 miljoen), een stijging van 12%. Het renteresultaat nam af als gevolg van een sterke daling van het uitstaande spaarsaldo. De aanleiding hiervoor was onder andere de aanhoudende concurrentie op de spaarmarkt in Nederland. Gezien het defensieve karakter van onze bank zijn wij niet in staat onze klanten een concurrerend rentepercentage aan te bieden. Het totale kostenniveau is voornamelijk gestegen vanwege de implementatie van een nieuw online platform. De financiële kracht van Allianz Nederland Asset Management, weergegeven middels de solvabiliteitsratio, bedraagt ultimo ,8%, een stijging van 65,5% ten opzichte van ultimo 2013 als gevolg van winstreservering, daarmee weer ruim boven de interne norm van 19%. Economische omgeving De kapitaalmarkten boekten de afgelopen verslagperiode positieve rendementen. De Europese aandelenmarkt realiseerde in het afgelopen jaar een positief rendement en ook de obligatiemarkten kenden een zeer goede periode. Hoewel de Europese schuldencrisis in de verslagperiode nog steeds voortduurde, had de crises zelf minder vat op de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten werden aan het einde van 2014 sterk gedreven door de aanstaande stimulerende maatregelen door centrale banken. Hierdoor daalde de 10 jaars rente op Nederlandse staatsobligaties met circa 1,5% van 2,2% naar het historisch lage percentage van 0,7%. Ook de Zuid-Europese landen deden het goed zo daalde de rente in Spanje en Italië van circa 4% tot 1,5%. De interbancaire rentecurve, ook wel swapcurve, daalde over de hele linie. De rente voor korte looptijden was praktisch nul of zelfs soms negatief. Ondanks deze lage rentetarieven op de kapitaal- en geldmarkt, bleef de spaarrente in Nederland relatief hoog. Europese aandelenmarkten trokken zich verder op aan de betere economische omstandigheden elders in de wereld. De meeste Europese ondernemingen behalen ten slotte een deel van hun omzet buiten Europa. Op economisch gebied hebben de Verenigde Staten forse stappen gemaakt en de weg naar groei ingezet. In de Eurozone zijn er eveneens positieve signalen waar te nemen. Zo laten de voorlopende indicatoren een stijgende lijn zien. De winstcijfers van Europese ondernemingen verbeterden sterk in 2014, al waren de koersen in 2013 daar al sterk op vooruit gelopen. De Europese Centrale Bank ( ECB ) bleef een ruim monetair beleid voeren. De verwachting dat de ECB grootschalig obligaties op gaat kopen zorgde voor de sterke rentedaling en een daling van de euro. Ook de olieprijs daalde sterk in De combinatie van deze drie factoren zal naar verwachting een sterke impuls geven aan de aandelen- en kapitaalmarkten in De positieve aandelenbeurzen en goede obligatiemarkten hebben gezorgd voor hogere beheervergoedingen in

9 Over Allianz Nederland Asset Management Allianz Nederland Asset Management is een bancaire instelling die zich sinds 1959 bezighoudt met collectief vermogensbeheer. Onze activiteiten splitsen zich toe op het: - Aanbieden van een complete range aan beleggingsfondsen via beleggersrekeningen; wij beheren op deze wijze het vermogen van meer dan 30 duizend rekeninghouders; - Beheer van de door Allianz Nederland Levensverzekering aan polishouders aangeboden unit-linked fondsen; - Aanbieden van spaar en bankspaarproducten gekoppeld aan een of meer producten om op een persoonlijke manier vermogen op te bouwen voor bijvoorbeeld pensioen of het aflossen van de hypotheek ; wij beheren op deze wijze het vermogen van meer dan 12 duizend rekeninghouders; - Verstrekken van NHG Hypotheken en het distribueren hiervan binnen Allianz Benelux. - Collectief vermogensbeheer voor de maatschappijen behorend tot Allianz Benelux; - Vermogensbeheer voor pensioenfondsen gelieerd aan Allianz Benelux. Het totale vermogen onder beheer bedraagt ultimo 2014 circa 6,6 miljard (2013: 6,3 miljard). Hiervan heeft 3,5 miljard betrekking op beheer van fondsen, 2,2 miljard op het collectief vermogensbeheer van verzekeringsmaatschappijen en 0,9 miljard op het verstrekken van hypotheken. Beleggen In 2014 is de benaming van onze fondsenreeks aangepast. Alle fondsen hebben een duidelijke Nederlandse naam gekregen, inclusief de regio waarin het fonds belegt en of het in aandelen of obligaties belegt. Tevens is Holland verwijderdt uit de fondsnaam. Dit was een verwijzing naar de oude commerciële naam Holland Beleggingsgroep, de rechtsvoorganger van Allianz Nederland Asset Management. Ons beleggingsbeleid heeft geleid tot een positieve performance van alle Allianz fondsen. De obligatiefondsen hebben uitstekend gepresteerd, de performance voor het Allianz Europa Obligatie Fonds bedraagt per ultimo ,6% (2013: 2,0%). De performance van het fonds heeft geprofiteerd van de overwogen positie in periferie Europa en heeft op het juiste moment de positie in de zuidelijke landen opgehoogd vanwege het positieve sentiment. De performance van het Allianz Europa Obligatie Fonds is de laatste jaren absoluut goed geweest, maar ook in relatieve zin ten opzichte van de benchmark en haar concurrenten. Mede hierdoor heeft het fonds in zowel 2014 als 2015 een Lipper award gekregen en begin 2015 een vijfde ster van Morningstar ontvangen. Ook de aandelenfondsen hebben het absoluut gezien goed gedaan. Over de hele linie genomen presteren onze aandelenfondsen echter minder dan de benchmark in Wij beoordelen deze resultaten kritisch en zullen niet schuwen hier maatregelen te nemen. Ons vlaggenschip, het Allianz Selectie Fonds (met een belegd vermogen van 1.6 miljard euro) dat zowel in aandelen en obligaties belegt, is na jaren van outperformance in 2014 achtergebleven bij de benchmark. Desalniettemin blijft het fonds vijf Morningstars houden. Allianz neemt duurzaam beleggen serieus. We hebben als groep het initiatief genomen actiever naar buiten te treden met ons Maatschappelijk Verantwoord Investeren beleid (ook wel Environmental, Social and Governance (ESG) beleid). Zo is het aandeel Allianz al enige tijd opgenomen in de Dow Jones Sustainability index. Allianz SE heeft namens al haar entiteiten de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) ondertekend. Dit houdt in dat Allianz in haar beleggingsbeslissingen naast economische aspecten ook milieu-, sociale- en governance-aspecten laat meewegen. Als uitvloeisel hiervan is de ESG-governance geïnstitutionaliseerd; de vermogensbeheerders in de groep hebben een ESG-aanwijzing gekregen met de beleggingscriteria waaraan zij zich moeten houden. 9

10 Sparen Allianz verlaagde de rente in 2014 verder waardoor meer (bank)spaarklanten naar concurrenten zijn overgestapt, die met hogere tarieven stuntten. Het verdwijnen van de fiscaliteit rondom bankspaarhypotheken speelt ook een rol in het tegenvallende succes van het bankspaarproduct. Het aantal bankspaarders in onze portefeuille is echter niet teruggelopen. Klanten die een bankspaarhypotheek afgesloten hebben bij Allianz Nederland, blijven doorsparen voor de aflossing van hun hypothecaire lening. Hypotheken Vanaf 2013 richt Allianz Nederland Asset Management zich op het verstrekken van hypothecaire leningen die onder de Nationale Hypotheek Garantie ( NHG ) vallen. De distributie vindt plaats middels grote landelijke ketens zoals De Hypotheker en de Hypotheekshop, naast een selectieve groep van adviseurs. De huizenmarkt en de markt voor hypothecair krediet waren fors in beweging in Zo zijn de voorwaarden begin 2014 van NHG aangepast en deelt de geldgever voor 10% in het verlies en is het maximaal te verstrekken bedrag onder NHG verlaagd. Tevens wordt tot en met 2018 de maximale lening ten opzichte van het onderpand verder beperkt. Desalniettemin groeide de markt voor hypothecair krediet fors in Mede dankzij een beperkte stijging van de huizenprijzen, de positievere economische vooruitzichten en de lagere rentes. Ondanks de lagere rente, bleef Allianz het aantrekkelijk vinden om hypothecaire leningen te verstrekken. In 2014 is voor circa 250 miljoen aan nieuwe leningen verstrekt. Een deel daarvan is verkocht aan gelieerde organisaties en een deel is gefinancierd met geld vanuit Allianz Benelux. Commercie De trend dat particulieren zich oriënteren op het internet en aanbieders vergelijken voordat een keuze wordt gemaakt heeft zich versneld. Daarnaast verwacht de klant dat zaken rond de klok online en digitaal geregeld kunnen worden en dat bij obstakels er snel en eenvoudig contact met een helpdesk opgenomen kan worden. Met de introductie van ons nieuwe spaar- en beleggingsplatform Allianzvermogen.nl bieden we klanten online gemak en eenvoud. Onze verwachting is dat dit ook voor de meer complexe producten, zoals banksparen en hypotheken, steeds meer gebruikelijk zal worden. Allianz Nederland Asset Management bekijkt deze trend kritisch. Er zijn grote investeringen in technologie benodigd om aan deze wensen te voldoen. De schaalgrootte van Allianz Nederland Asset Management rechtvaardigt dit soort investeringen niet altijd. De Nederlandse consument lijkt nog niet volledig overtuigd van de voordelen om de keuze voor beleggen te maken; de instroom in onze beleggingsfondsen was over 2014 positief maar beperkt. Organisatie Allianz Nederland Asset Management is een dochteronderneming van Allianz Nederland Groep. Medio 2014 zijn de schadeactiviteiten van Allianz Nederland Groep gefuseerd met Allianz Benelux. In de Benelux werken circa medewerkers voor Allianz. Governance Onze beleggingsfondsen kennen een volledig onafhankelijke Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de Directie. De commissarissen bewaken de belangen van beleggers in de fondsen. Ieder kwartaal wordt verantwoording afgelegd aan de Raad over het beleggingsbeleid, de performance en de organisatievoering. 10

11 Naleving Code Banken De Code Banken die door de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld is op 1 januari 2010 in werking getreden De Code Banken is met ingang van 1 januari 2015 vernieuwd. De Code Banken is van toepassing op de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken met een zetel in Nederland. De nieuwe Code Banken beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. De principes in de vernieuwde code benadrukken daarom het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid. Allianz Nederland Asset Management heeft de principes van de Code Banken 2010 in haar organisatie geïmplementeerd tenzij hieronder anders is aangegeven. De verschillen tussen de Code Banken 2010 en de Code Banken 2015 worden momenteel in kaart gebracht en zullen vervolgens binnen de organisatie van Allianz Nederland Asset Management worden geïmplementeerd. De Raad van Commissarissen is in 2014 onveranderd gebleven en bestond uit één externe commissaris en tevens voorzitter de heer N.J.M. van Ommen MBA FRICS en daarnaast drie commissarissen die gelieerd zijn aan Allianz. In februari 2014 heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden door de leden van de Raad van Commissarissen. De verschillende verantwoordelijkheden c.q. aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Commissarissen zijn onveranderd gebleven in 2014 en worden in 2015 opnieuw geëvalueerd. Er is door de Raad van Commissarissen en de Directie in het verslagjaar 2014 geen training gevolgd in het kader van de permanente educatie. De Raad van Commissarissen is naast haar reguliere overleg ook bijeengekomen om de strategie van Allianz Nederland Asset Management te evalueren en de rapportages inzake CRD IV te bespreken. In het verslagjaar 2013 is er binnen de Raad van Commissarissen een auditcommissie ingesteld. Deze commissie is in 2014 tweemaal bijeen gekomen. De voorzitter van de auditcommissie brengt in de vergadering van de Raad van Commissarissen verslag uit over aangelegenheden die binnen de auditcommissie zijn besproken. Code Vermogensbeheerders De Code Vermogensbeheerders, zoals die door DUFAS is opgesteld, is per 1 oktober 2014 in werking getreden en geeft een antwoord op de vraag wat klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. De Code is op de Directie (Allianz Nederland Asset Management B.V.) van Allianz Paraplufonds van toepassing, aangezien de Directie lid is van DUFAS. DUFAS is de branche-organisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als institutioneel (professionele beleggers). De Code Vermogensbeheerders bevat 10 basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. De Vennootschap onderschrijft deze principes. De Directie van de Vennootschap zal ultimo juni 2015 op haar website aangeven hoe de Vennootschap de principe van de Code Vermogensbeheerders naleeft. (www.allianz.nl/service/documenten/informatie_anam). De Vennootschap draagt integriteit hoog in het vaandel. 11

12 Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de Raad van Commissarissen vier keer regulier in vergadering bijeen geweest om de gang van zaken in de vennootschap te bespreken en waar van toepassing besluiten te nemen. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de Directie. De onderwerpen die besproken zijn in de Raad van Commissarissen zijn verder toegelicht in het preadvies. Directie Per 1 april 2014 is de heer M.C. Strijbos teruggetreden als voorzitter van de Directie van Allianz Nederland Asset Management. Per 14 juli is de heer W.J. de Man toegetreden tot de Directie van Allianz Nederland Asset Management. De heer K.J. Boerendonk heeft de rol van voorzitter overgenomen. De principes uit de Code Banken die voor de Raad van Commissarissen gelden zijn grotendeels ook van toepassing voor de Directie van Allianz Nederland Asset Management. Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen De zetels in de Directie alsmede de Raad van Commissarissen zijn per balansdatum voornamelijk ingenomen door mannen waarmee wij niet voldoen aan de Wet bestuur en toezicht, welke een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen voorschrijft. Het voornemen is hier bij toekomstige benoemingen rekening te houden. Permanente educatie Er heeft in 2014 geen permanente educatie van de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie plaatsgevonden. Moreel ethische verklaring De leden van de Directie hebben allen de moreel ethische verklaring ondertekend. Deze ondertekende verklaring is op de website geplaatst. De principes voortvloeiend uit de moreel ethische verklaring maken via de Algemene Gedragscode van Allianz Nederland Groep N.V. onderdeel uit van het arbeidscontract dat overeengekomen is (wordt) met de medewerkers. Allianz Nederland Asset Management is een dochtermaatschappij van Allianz Nederland Groep N.V. Risicomanagement Binnen de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt periodiek (viermaal per verslagjaar) de diverse risico s van Allianz Nederland Asset Management besproken. Materiële wijzigingen ten aanzien van de risicobereidheid worden met de Raad van Commissarissen besproken. Gezien de geringe omvang van de Raad van Commissarissen is er binnen de Raad geen aparte risico commissie ingesteld, die de leden van de Raad adviseert in de uitoefening van haar toezichtrol. Het risicomanagement voor de Bank is verder toegelicht in de paragraaf Solvabiliteit en Risicobeheer. Beloningsbeleid Allianz Nederland Groep N.V. voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit beloningsbeleid financiële ondernemingen en de Regeling beheerst beloningsbeleid 2014, alsmede de verplichtingen inzake beloningsbeleid die voortvloeien uit de Code Banken en de Code Verzekeraars. Voor Allianz Nederland Asset Management B.V. is een specifiek beloningsbeleid opgesteld, gebaseerd op het beloningsbeleid van Allianz Nederland Groep N.V. 12

13 Basel III Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor Basel III binnen de organisatie. Het lage risicoprofiel en de conservatieve opstelling van de bank sluiten goed aan bij de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor banken. Met een (Core) Tier 1 ratio van 36,8% voldoet de bank ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van Basel III. Deze hoge ratio in combinatie met onze zeer liquide positie betekent dat wij voor Basel III nagenoeg geen beleidsaanpassingen hoeven te doen. Verwachting Gezien de beperkte positie van Allianz op de spaarmarkt zal in 2015 de focus meer op beleggen en hypotheken komen te liggen. Wij zullen ons blijven richten op het neerzetten van een goede performance van onze fondsen. Daarnaast zal de focus commercieel gezien liggen op de vermogensopbouw producten en de mogelijkheden om deze middels een hybride distributiemodel bij de klant aan te bieden. We verwachten ook veel van onze medewerkers, en zij van ons. Met elkaar gaan we werken aan het realiseren van de ambitieuze doelstellingen. Onze medewerkers zijn een doorslaggevende factor in hoe de markt het sterke merk Allianz beleeft en waardeert. Gebeurtenissen na balansdatum Tussen de balansdatum en de datum waarop het jaarbericht door de Raad van Commissarissen voor publicatie is goedgekeurd (28 mei 2015) heeft zich een gebeurtenis voorgedaan waarvan in deze paragraaf melding moet worden gemaakt: Op 31 maart 2015 is er overeenstemming bereikt om tot de verkoop over te gaan van de bancaire activiteiten van Allianz Nederland Asset Management. Medewerkers De resultaten in 2014 zijn mede te danken aan de inzet van onze medewerkers. Een bijzonder woord van dank aan al onze medewerkers voor hun inzet in het verslagjaar is dan ook zeker op zijn plaats. De Directie, 2 juni

14 Jaarrekening 2014 Allianz Nederland Asset Management Jaarrekening A Balans per 31 december 15 B Winst- en verliesrekening 16 C Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 17 D Verloopstaat Eigen vermogen 18 E Kasstroomoverzicht 19 Toelichting op de jaarrekening 20 Grondslagen 20 Samenvatting waarderingsgrondslagen 22 Toelichting op de Balans 28 Activa Bankiers 28 Financiële activa aangehouden tot einde looptijd 28 Beleggingen 28 Andere financiële beleggingen 31 Materiële vaste activa 31 Overige activa 32 Overlopende activa 32 Passiva Bankiers 32 Toevertrouwde middelen 33 Overige schulden 33 Overlopende passiva 34 Eigen vermogen 34 Solvabiliteit en risicobeheer 38 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 60 Rente 60 Opbrengsten uit voor verkoop beschikbare financiële activa 60 Beheervergoedingen 61 Overige baten / (lasten) 61 Provisies 61 Personeels- en andere beheerskosten 62 Afschrijvingen 63 Belastingen 63 14

15 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (voor winstverdeling) ACTIVA Noot Bankiers Financiële activa aangehouden tot einde looptijd Financiële activa voor verkoop beschikbaar Andere financiële beleggingen Materiële vaste activa Overige activa Overlopende activa Totaal Activa VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN Noot Bankiers Toevertrouwde middelen Passieve belastinglatentie Overige schulden Overlopende passiva Eigen vermogen Totaal verplichtingen en Eigen vermogen

16 WINST- EN VERLIESREKENING 2014 Winst- en verliesrekening Noot BATEN Rente Opbrengsten uit voor verkoop beschikbare financiële activa Beheervergoedingen beleggingsportefeuilles Overige baten / (lasten) 16 (36) (248) Totaal baten LASTEN Provisies Personeels- en andere beheerkosten Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto Winst Winst per aandeel

17 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN ONGEREALISEERDE RESULTATEN Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten Netto winst Ongerealiseerde resultaten die in het vermogen zijn verantwoord: - Herwaardering voor verkoop beschikbare beleggingen (1.042) (6.143) - Mutatie van de latente belastingvorderingen en- verplichtingen Totaal ongerealiseerde resultaten die in het eigen vermogen zijn verantwoord (781) (4.608) Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten (226) 17

18 VERLOOPSTAAT EIGEN VERMOGEN Verloopstaat Eigen Vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige Reserves Wettelijke reserve Onverdeelde Winst Herwaarderingsreserve Totaal Eigen vermogen Per Ongerealiseerde herwaardering na belasting (4.608) (4.608) Netto winst Dividenduitkering (20.000) (5.600) (25.600) Resultaatverdeling 96 (96) - Wettelijke reserve inzake immateriële vaste activa Per Ongerealiseerde herwaardering na belasting (781) (781) Netto winst Dividenduitkering (1.000) (1.000) Resultaatverdeling (3.382) - Wettelijke reserve inzake immateriële vaste activa Per

19 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht Noot Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen Aanpassingen voor: - afschrijvingen bijzondere waardeverminderingen beleggingen overige mutaties overlopende kosten 7 & 11 (2.013) 450 Kasstroom uit bedrijfsoperaties Mutatie toevertrouwde middelen 9 (51.942) (30.352) Overige mutaties: - overige activa (19.812) - overige schulden (excl. mutatie vennootschapsbelasting) amortisatie obligaties Kasstroom uit overige activiteiten Betaalde vennootschapsbelasting 10 & 20 (1.226) (2.256) Totale kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en aankopen - beleggingsportefeuilles 3 (48.453) (9.401) - financiële activa aangehouden tot einde looptijd 2 (6.484) (6.972) - andere financiële beleggingen 4 ( ) ( ) ( ) ( ) Aflossingen en verkopen - beleggingsportefeuilles Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) (71.124) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend 12 (1.000) (25.600) (1.000) (25.600) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.000) (25.600) Netto kasstroom (72.134) Liquide middelen per begin van het boekjaar 1 & 8 (64.745) Liquide middelen per einde van het boekjaar 1 & 8 (8.955) (64.745) Mutatie liquide middelen (72.134) Bijkomende toelichting inzake kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen rentebaten Betaalde rentelasten

20 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemeen Allianz Nederland Asset Management B.V. is een geregistreerde kredietinstelling, die per 1 maart 1998 de bankvergunning heeft verkregen en derhalve valt onder het voor algemene banken geldende toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. is een 100% deelneming van Allianz Nederland Groep N.V. en is statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. De feitelijke activiteiten vinden plaats te Rotterdam, Coolsingel 139. Concernverhoudingen De geplaatste aandelen van Allianz Nederland Groep N.V. zijn allen in het bezit van Allianz Europe B.V. Het Duitse Allianz SE is de 100% aandeelhouder in Allianz Europe B.V. De financiële gegevens van Allianz Nederland Groep N.V. worden meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekeningen van Allianz SE in München. Overeenstemmingsverklaring De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB), zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de interpretaties van de International Financial Reporting Interpretations Committee van de IASB. Gebruik van schattingen en aannames Het samenstellen van de jaarcijfers vereist dat de leiding oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen doet die invloed hebben op de hoogte van de posten, gepresenteerd in de balans en de toelichting en de hoogte van de gepresenteerde posten in de winst- en verliesrekening, gedurende de periode waarover gerapporteerd wordt. Bij het opstellen van de jaarrekening moet Allianz Nederland Asset Management schattingen en aannames maken die van invloed kunnen zijn op posten in de balans en winst- en verliesrekening en op onder latente verplichtingen opgenomen verplichtingen. De directie maakt verder bepaalde aannames aan de hand van de waardeverminderingsreviews van beleggingen in de voor verkoop beschikbare portefeuilles. Ondanks het feit dat de schattingen gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden en de meest actuele ontwikkelingen, kan de werkelijkheid uiteindelijk afwijken van de gedane inschattingen. Saldering Vorderingen en schulden die terstond opeisbaar zijn dan wel dezelfde looptijd hebben, met betrekking tot één (rechts)persoon of groep van hoofdelijk aansprakelijke rechtspersonen, worden in de balans gesaldeerd opgenomen wanneer er een onvoorwaardelijk afdwingbaar recht is om de opgenomen bedragen te salderen en er het voornemen is om de verplichting op nettobasis af te wikkelen of om het actief te realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. Baten en lasten worden niet gesaldeerd, behalve indien zij verband houden met afdekkingen en met activa en verplichtingen, die in overeenstemming met het hiervoor beschrevene zijn gesaldeerd. 20

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie