ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014"

Transcriptie

1 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15 Winst- en verliesrekening 16 Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 17 Verloopstaat Eigen vermogen 18 Kasstroomoverzicht 19 Toelichting op de jaarrekening 20 Toelichting op de Balans 28 Solvabiliteit en risicobeheer 38 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 60 OVERIGE GEGEVENS 65 Gebeurtenissen na balansdatum 65 Statutaire bepalingen inzake de winstdeling 65 Voorstel bestemming resultaat 65 CONTROLEVERKLARING 66 OVERIGE INFORMATIE 70 Beheer van beleggingsfondsen 70 3

4 PERSONALIA Raad van Commissarissen N.J.M. van Ommen, voorzitter R.F. Franssen J.P. Vialaron J. Weber (tot en met 7 maart 2014) K. van den Eynde (met ingang van 1 januari 2014) Directie Statutaire directieleden: M.C. Strijbos, voorzitter (tot en met 31 maart 2014) K.J. Boerendonk, voorzitter W.J. de Man (met ingang van 14 juli 2014) 4

5 KERNCIJFERS Kerncijfers (In 1.000) Baten Beheervergoedingen Renteresultaat Provisieresultaat (19.309) (17.219) (16.145) (15.918) (16.181) (14.535) Resultaat uit financiële transacties (1.198) (213) Overige baten / (lasten) (36) (248) (37) (17) (166) (313) Totaal baten Lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto winst Eigen vermogen (voor winstdeling) (= Aansprakelijk vermogen) Balanstotaal Core Tier 1 ratio 36,83% 22,25% 45,91% 46,49% 45,86% 41,69% Activa die onderdeel zijn van de risicoweging Aantal personeelsleden (per 31 december) De cijfers zijn op basis van door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) opgesteld. 5

6 PREADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Aan de aandeelhouder, Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar heeft de samenstelling van de Raad van Commissarissen een aantal wijzigingen ondergaan. Per 1 januari 2014 is mevrouw K. van den Eynde toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per 7 maart 2014 is de heer J. Weber teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de Raad van Commissarissen vier keer in vergadering bijeen geweest om de gang van zaken in de vennootschap te bespreken en waar van toepassing besluiten te nemen. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de Directie. In de vergaderingen van de Raad zijn de volgende onderwerpen besproken: - Resultaten Allianz Nederland Asset Management. - De performance van de beleggingsfondsen van Allianz Paraplufonds N.V. en de performance van de beleggingsportefeuilles van Allianz Nederland Groep. - Ontwikkeling hypotheekportefeuille en het verstrekkingsbeleid. - Assets & Liabilities Allianz Nederland Asset Management. - Beloningsbeleid Allianz Nederland Asset Management. - Strategie Allianz Nederland Asset Management. - Risk Management. - Jaarrekening en Verslag / Rapport van KPMG Accountants over het afgelopen boekjaar (in casu 2013). - Overgang naar platform Binck Bank. - UCITS IV, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. - AIFMD, Alternative Investment Fund Managers Directive. - Lifelong learning: Code Banken en Basel III. - Provisieverbod Beleggingsondernemingen (ingangsdatum 1 januari 2014). - FATCA, de Foreign Account Tax Compliance Act. - Bankierseed. - Verbod op investeringen in clustermunitie. Audit commissie Allianz Nederland Asset Management B.V. maakt onderdeel uit van de Allianz Nederland Groep N.V. Voor Allianz Nederland Asset Management B.V. is een onafhankelijke Audit Commissie ingesteld die toezicht houdt en direct rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De audit commissie bestond tijdens het verslagjaar uit Mr. N.J.M van Ommen en Mr. R.F. Franssen. Beide leden hebben een brede financiële en audit achtergrond en voldoen daarmee aan de gestelde eisen ten behoeve van vaardigheden en ervaring. 6

7 Jaarrekening Wij bieden U hierbij aan de door de Directie opgemaakte jaarrekening, welke vergezeld gaat van de overige daaraan krachtens de wet toe te voegen gegevens en het door de Directie opgemaakte jaarverslag. De jaarrekening omvat: 1. de balans per 31 december de winst- en verliesrekening over overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 4. verloopstaat eigen vermogen 5. kasstroomoverzicht, en 6. de toelichting. Wij hebben het genoegen, op grond van deze jaarstukken, het volgende preadvies uit te brengen: A. de balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014, het overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten, verloopstaat eigen vermogen, kasstroomoverzicht en de toelichting overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen; B. van het volledige winstsaldo na belastingen ad een bedrag ad aan de Overige reserves toe te voegen en het resterende bedrag ad als dividend uit te keren; C. de Directie te dechargeren voor het door hen gevoerde beheer en de Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar Rotterdam, 2 juni 2015 De Raad van Commissarissen N.J.M. van Ommen, Voorzitter 7

8 DIRECTIEVERSLAG Winst Over 2014 nam het operationele resultaat voor belasting af met circa 33% tot 2,6 miljoen (2013: 3,9 miljoen). De daling van de operationele winst was voornamelijk het gevolg van een stijging van de provisielast. Desalniettemin een positief resultaat ondanks de moeilijke markt waar de financiële crisis zich lijkt te stabiliseren en de particuliere belegger langzaam de weg naar de financiële markten weet te vinden. Door een positief resultaat uit financiële transacties kwam het resultaat voor belastingen uit op 6,5 miljoen (2013: 5,8 miljoen), een stijging van 12%. Het renteresultaat nam af als gevolg van een sterke daling van het uitstaande spaarsaldo. De aanleiding hiervoor was onder andere de aanhoudende concurrentie op de spaarmarkt in Nederland. Gezien het defensieve karakter van onze bank zijn wij niet in staat onze klanten een concurrerend rentepercentage aan te bieden. Het totale kostenniveau is voornamelijk gestegen vanwege de implementatie van een nieuw online platform. De financiële kracht van Allianz Nederland Asset Management, weergegeven middels de solvabiliteitsratio, bedraagt ultimo ,8%, een stijging van 65,5% ten opzichte van ultimo 2013 als gevolg van winstreservering, daarmee weer ruim boven de interne norm van 19%. Economische omgeving De kapitaalmarkten boekten de afgelopen verslagperiode positieve rendementen. De Europese aandelenmarkt realiseerde in het afgelopen jaar een positief rendement en ook de obligatiemarkten kenden een zeer goede periode. Hoewel de Europese schuldencrisis in de verslagperiode nog steeds voortduurde, had de crises zelf minder vat op de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten werden aan het einde van 2014 sterk gedreven door de aanstaande stimulerende maatregelen door centrale banken. Hierdoor daalde de 10 jaars rente op Nederlandse staatsobligaties met circa 1,5% van 2,2% naar het historisch lage percentage van 0,7%. Ook de Zuid-Europese landen deden het goed zo daalde de rente in Spanje en Italië van circa 4% tot 1,5%. De interbancaire rentecurve, ook wel swapcurve, daalde over de hele linie. De rente voor korte looptijden was praktisch nul of zelfs soms negatief. Ondanks deze lage rentetarieven op de kapitaal- en geldmarkt, bleef de spaarrente in Nederland relatief hoog. Europese aandelenmarkten trokken zich verder op aan de betere economische omstandigheden elders in de wereld. De meeste Europese ondernemingen behalen ten slotte een deel van hun omzet buiten Europa. Op economisch gebied hebben de Verenigde Staten forse stappen gemaakt en de weg naar groei ingezet. In de Eurozone zijn er eveneens positieve signalen waar te nemen. Zo laten de voorlopende indicatoren een stijgende lijn zien. De winstcijfers van Europese ondernemingen verbeterden sterk in 2014, al waren de koersen in 2013 daar al sterk op vooruit gelopen. De Europese Centrale Bank ( ECB ) bleef een ruim monetair beleid voeren. De verwachting dat de ECB grootschalig obligaties op gaat kopen zorgde voor de sterke rentedaling en een daling van de euro. Ook de olieprijs daalde sterk in De combinatie van deze drie factoren zal naar verwachting een sterke impuls geven aan de aandelen- en kapitaalmarkten in De positieve aandelenbeurzen en goede obligatiemarkten hebben gezorgd voor hogere beheervergoedingen in

9 Over Allianz Nederland Asset Management Allianz Nederland Asset Management is een bancaire instelling die zich sinds 1959 bezighoudt met collectief vermogensbeheer. Onze activiteiten splitsen zich toe op het: - Aanbieden van een complete range aan beleggingsfondsen via beleggersrekeningen; wij beheren op deze wijze het vermogen van meer dan 30 duizend rekeninghouders; - Beheer van de door Allianz Nederland Levensverzekering aan polishouders aangeboden unit-linked fondsen; - Aanbieden van spaar en bankspaarproducten gekoppeld aan een of meer producten om op een persoonlijke manier vermogen op te bouwen voor bijvoorbeeld pensioen of het aflossen van de hypotheek ; wij beheren op deze wijze het vermogen van meer dan 12 duizend rekeninghouders; - Verstrekken van NHG Hypotheken en het distribueren hiervan binnen Allianz Benelux. - Collectief vermogensbeheer voor de maatschappijen behorend tot Allianz Benelux; - Vermogensbeheer voor pensioenfondsen gelieerd aan Allianz Benelux. Het totale vermogen onder beheer bedraagt ultimo 2014 circa 6,6 miljard (2013: 6,3 miljard). Hiervan heeft 3,5 miljard betrekking op beheer van fondsen, 2,2 miljard op het collectief vermogensbeheer van verzekeringsmaatschappijen en 0,9 miljard op het verstrekken van hypotheken. Beleggen In 2014 is de benaming van onze fondsenreeks aangepast. Alle fondsen hebben een duidelijke Nederlandse naam gekregen, inclusief de regio waarin het fonds belegt en of het in aandelen of obligaties belegt. Tevens is Holland verwijderdt uit de fondsnaam. Dit was een verwijzing naar de oude commerciële naam Holland Beleggingsgroep, de rechtsvoorganger van Allianz Nederland Asset Management. Ons beleggingsbeleid heeft geleid tot een positieve performance van alle Allianz fondsen. De obligatiefondsen hebben uitstekend gepresteerd, de performance voor het Allianz Europa Obligatie Fonds bedraagt per ultimo ,6% (2013: 2,0%). De performance van het fonds heeft geprofiteerd van de overwogen positie in periferie Europa en heeft op het juiste moment de positie in de zuidelijke landen opgehoogd vanwege het positieve sentiment. De performance van het Allianz Europa Obligatie Fonds is de laatste jaren absoluut goed geweest, maar ook in relatieve zin ten opzichte van de benchmark en haar concurrenten. Mede hierdoor heeft het fonds in zowel 2014 als 2015 een Lipper award gekregen en begin 2015 een vijfde ster van Morningstar ontvangen. Ook de aandelenfondsen hebben het absoluut gezien goed gedaan. Over de hele linie genomen presteren onze aandelenfondsen echter minder dan de benchmark in Wij beoordelen deze resultaten kritisch en zullen niet schuwen hier maatregelen te nemen. Ons vlaggenschip, het Allianz Selectie Fonds (met een belegd vermogen van 1.6 miljard euro) dat zowel in aandelen en obligaties belegt, is na jaren van outperformance in 2014 achtergebleven bij de benchmark. Desalniettemin blijft het fonds vijf Morningstars houden. Allianz neemt duurzaam beleggen serieus. We hebben als groep het initiatief genomen actiever naar buiten te treden met ons Maatschappelijk Verantwoord Investeren beleid (ook wel Environmental, Social and Governance (ESG) beleid). Zo is het aandeel Allianz al enige tijd opgenomen in de Dow Jones Sustainability index. Allianz SE heeft namens al haar entiteiten de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) ondertekend. Dit houdt in dat Allianz in haar beleggingsbeslissingen naast economische aspecten ook milieu-, sociale- en governance-aspecten laat meewegen. Als uitvloeisel hiervan is de ESG-governance geïnstitutionaliseerd; de vermogensbeheerders in de groep hebben een ESG-aanwijzing gekregen met de beleggingscriteria waaraan zij zich moeten houden. 9

10 Sparen Allianz verlaagde de rente in 2014 verder waardoor meer (bank)spaarklanten naar concurrenten zijn overgestapt, die met hogere tarieven stuntten. Het verdwijnen van de fiscaliteit rondom bankspaarhypotheken speelt ook een rol in het tegenvallende succes van het bankspaarproduct. Het aantal bankspaarders in onze portefeuille is echter niet teruggelopen. Klanten die een bankspaarhypotheek afgesloten hebben bij Allianz Nederland, blijven doorsparen voor de aflossing van hun hypothecaire lening. Hypotheken Vanaf 2013 richt Allianz Nederland Asset Management zich op het verstrekken van hypothecaire leningen die onder de Nationale Hypotheek Garantie ( NHG ) vallen. De distributie vindt plaats middels grote landelijke ketens zoals De Hypotheker en de Hypotheekshop, naast een selectieve groep van adviseurs. De huizenmarkt en de markt voor hypothecair krediet waren fors in beweging in Zo zijn de voorwaarden begin 2014 van NHG aangepast en deelt de geldgever voor 10% in het verlies en is het maximaal te verstrekken bedrag onder NHG verlaagd. Tevens wordt tot en met 2018 de maximale lening ten opzichte van het onderpand verder beperkt. Desalniettemin groeide de markt voor hypothecair krediet fors in Mede dankzij een beperkte stijging van de huizenprijzen, de positievere economische vooruitzichten en de lagere rentes. Ondanks de lagere rente, bleef Allianz het aantrekkelijk vinden om hypothecaire leningen te verstrekken. In 2014 is voor circa 250 miljoen aan nieuwe leningen verstrekt. Een deel daarvan is verkocht aan gelieerde organisaties en een deel is gefinancierd met geld vanuit Allianz Benelux. Commercie De trend dat particulieren zich oriënteren op het internet en aanbieders vergelijken voordat een keuze wordt gemaakt heeft zich versneld. Daarnaast verwacht de klant dat zaken rond de klok online en digitaal geregeld kunnen worden en dat bij obstakels er snel en eenvoudig contact met een helpdesk opgenomen kan worden. Met de introductie van ons nieuwe spaar- en beleggingsplatform Allianzvermogen.nl bieden we klanten online gemak en eenvoud. Onze verwachting is dat dit ook voor de meer complexe producten, zoals banksparen en hypotheken, steeds meer gebruikelijk zal worden. Allianz Nederland Asset Management bekijkt deze trend kritisch. Er zijn grote investeringen in technologie benodigd om aan deze wensen te voldoen. De schaalgrootte van Allianz Nederland Asset Management rechtvaardigt dit soort investeringen niet altijd. De Nederlandse consument lijkt nog niet volledig overtuigd van de voordelen om de keuze voor beleggen te maken; de instroom in onze beleggingsfondsen was over 2014 positief maar beperkt. Organisatie Allianz Nederland Asset Management is een dochteronderneming van Allianz Nederland Groep. Medio 2014 zijn de schadeactiviteiten van Allianz Nederland Groep gefuseerd met Allianz Benelux. In de Benelux werken circa medewerkers voor Allianz. Governance Onze beleggingsfondsen kennen een volledig onafhankelijke Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de Directie. De commissarissen bewaken de belangen van beleggers in de fondsen. Ieder kwartaal wordt verantwoording afgelegd aan de Raad over het beleggingsbeleid, de performance en de organisatievoering. 10

11 Naleving Code Banken De Code Banken die door de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld is op 1 januari 2010 in werking getreden De Code Banken is met ingang van 1 januari 2015 vernieuwd. De Code Banken is van toepassing op de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken met een zetel in Nederland. De nieuwe Code Banken beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. De principes in de vernieuwde code benadrukken daarom het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid. Allianz Nederland Asset Management heeft de principes van de Code Banken 2010 in haar organisatie geïmplementeerd tenzij hieronder anders is aangegeven. De verschillen tussen de Code Banken 2010 en de Code Banken 2015 worden momenteel in kaart gebracht en zullen vervolgens binnen de organisatie van Allianz Nederland Asset Management worden geïmplementeerd. De Raad van Commissarissen is in 2014 onveranderd gebleven en bestond uit één externe commissaris en tevens voorzitter de heer N.J.M. van Ommen MBA FRICS en daarnaast drie commissarissen die gelieerd zijn aan Allianz. In februari 2014 heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden door de leden van de Raad van Commissarissen. De verschillende verantwoordelijkheden c.q. aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Commissarissen zijn onveranderd gebleven in 2014 en worden in 2015 opnieuw geëvalueerd. Er is door de Raad van Commissarissen en de Directie in het verslagjaar 2014 geen training gevolgd in het kader van de permanente educatie. De Raad van Commissarissen is naast haar reguliere overleg ook bijeengekomen om de strategie van Allianz Nederland Asset Management te evalueren en de rapportages inzake CRD IV te bespreken. In het verslagjaar 2013 is er binnen de Raad van Commissarissen een auditcommissie ingesteld. Deze commissie is in 2014 tweemaal bijeen gekomen. De voorzitter van de auditcommissie brengt in de vergadering van de Raad van Commissarissen verslag uit over aangelegenheden die binnen de auditcommissie zijn besproken. Code Vermogensbeheerders De Code Vermogensbeheerders, zoals die door DUFAS is opgesteld, is per 1 oktober 2014 in werking getreden en geeft een antwoord op de vraag wat klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. De Code is op de Directie (Allianz Nederland Asset Management B.V.) van Allianz Paraplufonds van toepassing, aangezien de Directie lid is van DUFAS. DUFAS is de branche-organisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als institutioneel (professionele beleggers). De Code Vermogensbeheerders bevat 10 basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. De Vennootschap onderschrijft deze principes. De Directie van de Vennootschap zal ultimo juni 2015 op haar website aangeven hoe de Vennootschap de principe van de Code Vermogensbeheerders naleeft. (www.allianz.nl/service/documenten/informatie_anam). De Vennootschap draagt integriteit hoog in het vaandel. 11

12 Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de Raad van Commissarissen vier keer regulier in vergadering bijeen geweest om de gang van zaken in de vennootschap te bespreken en waar van toepassing besluiten te nemen. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de Directie. De onderwerpen die besproken zijn in de Raad van Commissarissen zijn verder toegelicht in het preadvies. Directie Per 1 april 2014 is de heer M.C. Strijbos teruggetreden als voorzitter van de Directie van Allianz Nederland Asset Management. Per 14 juli is de heer W.J. de Man toegetreden tot de Directie van Allianz Nederland Asset Management. De heer K.J. Boerendonk heeft de rol van voorzitter overgenomen. De principes uit de Code Banken die voor de Raad van Commissarissen gelden zijn grotendeels ook van toepassing voor de Directie van Allianz Nederland Asset Management. Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen De zetels in de Directie alsmede de Raad van Commissarissen zijn per balansdatum voornamelijk ingenomen door mannen waarmee wij niet voldoen aan de Wet bestuur en toezicht, welke een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen voorschrijft. Het voornemen is hier bij toekomstige benoemingen rekening te houden. Permanente educatie Er heeft in 2014 geen permanente educatie van de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie plaatsgevonden. Moreel ethische verklaring De leden van de Directie hebben allen de moreel ethische verklaring ondertekend. Deze ondertekende verklaring is op de website geplaatst. De principes voortvloeiend uit de moreel ethische verklaring maken via de Algemene Gedragscode van Allianz Nederland Groep N.V. onderdeel uit van het arbeidscontract dat overeengekomen is (wordt) met de medewerkers. Allianz Nederland Asset Management is een dochtermaatschappij van Allianz Nederland Groep N.V. Risicomanagement Binnen de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt periodiek (viermaal per verslagjaar) de diverse risico s van Allianz Nederland Asset Management besproken. Materiële wijzigingen ten aanzien van de risicobereidheid worden met de Raad van Commissarissen besproken. Gezien de geringe omvang van de Raad van Commissarissen is er binnen de Raad geen aparte risico commissie ingesteld, die de leden van de Raad adviseert in de uitoefening van haar toezichtrol. Het risicomanagement voor de Bank is verder toegelicht in de paragraaf Solvabiliteit en Risicobeheer. Beloningsbeleid Allianz Nederland Groep N.V. voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit beloningsbeleid financiële ondernemingen en de Regeling beheerst beloningsbeleid 2014, alsmede de verplichtingen inzake beloningsbeleid die voortvloeien uit de Code Banken en de Code Verzekeraars. Voor Allianz Nederland Asset Management B.V. is een specifiek beloningsbeleid opgesteld, gebaseerd op het beloningsbeleid van Allianz Nederland Groep N.V. 12

13 Basel III Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor Basel III binnen de organisatie. Het lage risicoprofiel en de conservatieve opstelling van de bank sluiten goed aan bij de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor banken. Met een (Core) Tier 1 ratio van 36,8% voldoet de bank ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van Basel III. Deze hoge ratio in combinatie met onze zeer liquide positie betekent dat wij voor Basel III nagenoeg geen beleidsaanpassingen hoeven te doen. Verwachting Gezien de beperkte positie van Allianz op de spaarmarkt zal in 2015 de focus meer op beleggen en hypotheken komen te liggen. Wij zullen ons blijven richten op het neerzetten van een goede performance van onze fondsen. Daarnaast zal de focus commercieel gezien liggen op de vermogensopbouw producten en de mogelijkheden om deze middels een hybride distributiemodel bij de klant aan te bieden. We verwachten ook veel van onze medewerkers, en zij van ons. Met elkaar gaan we werken aan het realiseren van de ambitieuze doelstellingen. Onze medewerkers zijn een doorslaggevende factor in hoe de markt het sterke merk Allianz beleeft en waardeert. Gebeurtenissen na balansdatum Tussen de balansdatum en de datum waarop het jaarbericht door de Raad van Commissarissen voor publicatie is goedgekeurd (28 mei 2015) heeft zich een gebeurtenis voorgedaan waarvan in deze paragraaf melding moet worden gemaakt: Op 31 maart 2015 is er overeenstemming bereikt om tot de verkoop over te gaan van de bancaire activiteiten van Allianz Nederland Asset Management. Medewerkers De resultaten in 2014 zijn mede te danken aan de inzet van onze medewerkers. Een bijzonder woord van dank aan al onze medewerkers voor hun inzet in het verslagjaar is dan ook zeker op zijn plaats. De Directie, 2 juni

14 Jaarrekening 2014 Allianz Nederland Asset Management Jaarrekening A Balans per 31 december 15 B Winst- en verliesrekening 16 C Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 17 D Verloopstaat Eigen vermogen 18 E Kasstroomoverzicht 19 Toelichting op de jaarrekening 20 Grondslagen 20 Samenvatting waarderingsgrondslagen 22 Toelichting op de Balans 28 Activa Bankiers 28 Financiële activa aangehouden tot einde looptijd 28 Beleggingen 28 Andere financiële beleggingen 31 Materiële vaste activa 31 Overige activa 32 Overlopende activa 32 Passiva Bankiers 32 Toevertrouwde middelen 33 Overige schulden 33 Overlopende passiva 34 Eigen vermogen 34 Solvabiliteit en risicobeheer 38 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 60 Rente 60 Opbrengsten uit voor verkoop beschikbare financiële activa 60 Beheervergoedingen 61 Overige baten / (lasten) 61 Provisies 61 Personeels- en andere beheerskosten 62 Afschrijvingen 63 Belastingen 63 14

15 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (voor winstverdeling) ACTIVA Noot Bankiers Financiële activa aangehouden tot einde looptijd Financiële activa voor verkoop beschikbaar Andere financiële beleggingen Materiële vaste activa Overige activa Overlopende activa Totaal Activa VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN Noot Bankiers Toevertrouwde middelen Passieve belastinglatentie Overige schulden Overlopende passiva Eigen vermogen Totaal verplichtingen en Eigen vermogen

16 WINST- EN VERLIESREKENING 2014 Winst- en verliesrekening Noot BATEN Rente Opbrengsten uit voor verkoop beschikbare financiële activa Beheervergoedingen beleggingsportefeuilles Overige baten / (lasten) 16 (36) (248) Totaal baten LASTEN Provisies Personeels- en andere beheerkosten Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto Winst Winst per aandeel

17 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN ONGEREALISEERDE RESULTATEN Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten Netto winst Ongerealiseerde resultaten die in het vermogen zijn verantwoord: - Herwaardering voor verkoop beschikbare beleggingen (1.042) (6.143) - Mutatie van de latente belastingvorderingen en- verplichtingen Totaal ongerealiseerde resultaten die in het eigen vermogen zijn verantwoord (781) (4.608) Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten (226) 17

18 VERLOOPSTAAT EIGEN VERMOGEN Verloopstaat Eigen Vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige Reserves Wettelijke reserve Onverdeelde Winst Herwaarderingsreserve Totaal Eigen vermogen Per Ongerealiseerde herwaardering na belasting (4.608) (4.608) Netto winst Dividenduitkering (20.000) (5.600) (25.600) Resultaatverdeling 96 (96) - Wettelijke reserve inzake immateriële vaste activa Per Ongerealiseerde herwaardering na belasting (781) (781) Netto winst Dividenduitkering (1.000) (1.000) Resultaatverdeling (3.382) - Wettelijke reserve inzake immateriële vaste activa Per

19 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht Noot Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen Aanpassingen voor: - afschrijvingen bijzondere waardeverminderingen beleggingen overige mutaties overlopende kosten 7 & 11 (2.013) 450 Kasstroom uit bedrijfsoperaties Mutatie toevertrouwde middelen 9 (51.942) (30.352) Overige mutaties: - overige activa (19.812) - overige schulden (excl. mutatie vennootschapsbelasting) amortisatie obligaties Kasstroom uit overige activiteiten Betaalde vennootschapsbelasting 10 & 20 (1.226) (2.256) Totale kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en aankopen - beleggingsportefeuilles 3 (48.453) (9.401) - financiële activa aangehouden tot einde looptijd 2 (6.484) (6.972) - andere financiële beleggingen 4 ( ) ( ) ( ) ( ) Aflossingen en verkopen - beleggingsportefeuilles Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) (71.124) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend 12 (1.000) (25.600) (1.000) (25.600) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.000) (25.600) Netto kasstroom (72.134) Liquide middelen per begin van het boekjaar 1 & 8 (64.745) Liquide middelen per einde van het boekjaar 1 & 8 (8.955) (64.745) Mutatie liquide middelen (72.134) Bijkomende toelichting inzake kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen rentebaten Betaalde rentelasten

20 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemeen Allianz Nederland Asset Management B.V. is een geregistreerde kredietinstelling, die per 1 maart 1998 de bankvergunning heeft verkregen en derhalve valt onder het voor algemene banken geldende toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. is een 100% deelneming van Allianz Nederland Groep N.V. en is statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. De feitelijke activiteiten vinden plaats te Rotterdam, Coolsingel 139. Concernverhoudingen De geplaatste aandelen van Allianz Nederland Groep N.V. zijn allen in het bezit van Allianz Europe B.V. Het Duitse Allianz SE is de 100% aandeelhouder in Allianz Europe B.V. De financiële gegevens van Allianz Nederland Groep N.V. worden meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekeningen van Allianz SE in München. Overeenstemmingsverklaring De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB), zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de interpretaties van de International Financial Reporting Interpretations Committee van de IASB. Gebruik van schattingen en aannames Het samenstellen van de jaarcijfers vereist dat de leiding oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen doet die invloed hebben op de hoogte van de posten, gepresenteerd in de balans en de toelichting en de hoogte van de gepresenteerde posten in de winst- en verliesrekening, gedurende de periode waarover gerapporteerd wordt. Bij het opstellen van de jaarrekening moet Allianz Nederland Asset Management schattingen en aannames maken die van invloed kunnen zijn op posten in de balans en winst- en verliesrekening en op onder latente verplichtingen opgenomen verplichtingen. De directie maakt verder bepaalde aannames aan de hand van de waardeverminderingsreviews van beleggingen in de voor verkoop beschikbare portefeuilles. Ondanks het feit dat de schattingen gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden en de meest actuele ontwikkelingen, kan de werkelijkheid uiteindelijk afwijken van de gedane inschattingen. Saldering Vorderingen en schulden die terstond opeisbaar zijn dan wel dezelfde looptijd hebben, met betrekking tot één (rechts)persoon of groep van hoofdelijk aansprakelijke rechtspersonen, worden in de balans gesaldeerd opgenomen wanneer er een onvoorwaardelijk afdwingbaar recht is om de opgenomen bedragen te salderen en er het voornemen is om de verplichting op nettobasis af te wikkelen of om het actief te realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. Baten en lasten worden niet gesaldeerd, behalve indien zij verband houden met afdekkingen en met activa en verplichtingen, die in overeenstemming met het hiervoor beschrevene zijn gesaldeerd. 20

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2013

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2013 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2013 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2012

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2012 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2012 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2015

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2015 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2015 FINAL F 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. Jaarrekening 2016 SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. AMSTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie