ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V."

Transcriptie

1 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16 Winst- en verliesrekening 17 Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 18 Verloopstaat Eigen vermogen 19 Kasstroomoverzicht 20 Toelichting op de jaarrekening 21 Toelichting op de Balans 28 Solvabiliteit en risicobeheer 37 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 54 OVERIGE GEGEVENS 59 Gebeurtenissen na balansdatum 59 Statutaire bepalingen inzake de winstdeling 59 Voorstel bestemming resultaat 59 CONTROLEVERKLARING 60 BIJLAGE 62 Beheer van beleggingsfondsen 62 3

4 PERSONALIA Raad van Commissarissen R. van het Hof, voorzitter M. Haski (tot 1 oktober 2011) P. Riches M. Peters J. Weber (met ingang van 22 maart 2011) Directie Statutaire directieleden: M.C. Strijbos, voorzitter R.J.R. Mouw (tot 1 oktober 2011) H.J.J. Schoon (tot 1 januari 2012) 4

5 KERNCIJFERS Kerncijfers (In 1.000) Baten Beheervergoedingen Distributievergoedingen Renteresultaat Provisieresultaat (16.531) (16.808) (14.881) (16.305) (18.791) (17.123) Resultaat uit financiële transacties (1.198) (213) (1.394) Overige baten / (lasten) (17) (166) (313) (4) 10 5 Totaal baten Lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto winst Eigen vermogen (voor winstdeling) (= Aansprakelijk vermogen) Balanstotaal Aantal personeelsleden (per 31 december) De cijfers zijn op basis van door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) opgesteld. 5

6 PREADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Aan de aandeelhouder, Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar heeft de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen een aantal wijzigingen ondergaan. Met ingang van 1 oktober 2011 is de heer M. Haski teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen en met ingang van 22 maart 2011 is de heer J. Weber toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Met ingang van 1 oktober 2011 is de heer R.J.R. Mouw teruggetreden als statutair directielid en met ingang van 1 januari 2012 is de heer H.J.J. Schoon teruggetreden als statutair directielid. Met ingang van 1 maart 2012 is de heer K.J. Boerendonk toetreden tot de statutaire directie. Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen Gedurende het verslagjaar is de Raad van Commissarissen vier keer in vergadering bijeen geweest om de gang van zaken in de vennootschap te bespreken en waar van toepassing besluiten te nemen. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de Directie. In de vergaderingen van de Raad zijn de volgende onderwerpen besproken: - Resultaten Allianz Nederland Asset Management over het afgelopen kwartaal - De performance van de beleggingsfondsen en de performance van de portefeuilles van Allianz Nederland Groep. - Assets & Liabilities Allianz Nederland Asset Management. - Jaarrekening en Verslag / Rapport van KPMG Accountants over het afgelopen boekjaar (in casu 2010). - Overgang naar platform Binck Bank. - Code Banken. - Uitbesteding van portfoliomanagement aan Allianz Global Investors Europe. - Uitbesteding van distribution en client servicing activities naar Allianz Global Investors Europe. - Problemen op de (Europese) financiële markten. Audit commissie Allianz Nederland Asset Management B.V. maakt onderdeel uit van de Allianz Nederland Groep N.V. Voor Allianz Nederland Groep N.V. is een onafhankelijke Audit Commissie ingesteld die tevens toezicht houdt op Allianz Nederland Asset Management B.V. 6

7 Jaarrekening Wij bieden U hierbij aan de door de Directie opgemaakte jaarrekening, welke vergezeld gaat van de overige daaraan krachtens de wet toe te voegen gegevens en het door de Directie opgemaakte jaarverslag. De jaarrekening omvat: 1. de balans per 31 december de winst- en verliesrekening over overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 4. verloopstaat eigen vermogen 5. kasstroomoverzicht, en 6. de toelichting. Wij hebben het genoegen, op grond van deze jaarstukken, het volgende preadvies uit te brengen: A. de balans per 31 december 2011, de winst- en verliesrekening over 2011, het overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten, verloopstaat eigen vermogen, kasstroomoverzicht en de toelichting overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen; B. van het volledige winstsaldo na belastingen ad een bedrag ad aan de Overige reserves toe te voegen en het resterende bedrag ad als dividend uit te keren; C. de Directie te dechargeren voor het door hen gevoerde beheer en de Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar Nieuwegein, 24 mei 2012 De Raad van Commissarissen R. van het Hof, Voorzitter 7

8 DIRECTIEVERSLAG Winst Over 2011 nam het operationele resultaat voor belasting af met 19,18% tot 5,9 miljoen (2010: 7,3 miljoen). De daling van de operationele winst was voornamelijk het gevolg van een organisatiewijziging. Binnen de organisatie is per 1 juli 2011 een splitsing aangebracht tussen investment management en asset management. De uitvoering van het vermogensbeheer is uitbesteed aan onze zusteronderneming Allianz Global Investors. Los van de organisatiewijziging een tevreden resultaat ook gezien de economische marktomstandigheden in de financiële markten. Door een negatief resultaat uit financiële transacties kwam het resultaat voor belastingen uit op 4,6 miljoen (2010: 6,3 miljoen), een daling van 26,43%. In 2011 is de onzekerheid binnen de periferie van de Europese Unie het belangrijkste centrale thema geweest op de financiële markten. Zorgen over de stijgende overheidstekorten en schuldenratio s over de hele wereld, samen met een golf van verlagingen van de kredietwaardigheid van landen, veroorzaakte onrust op de financiële markten. In de loop van 2011 verergerde de Europese schuldencrisis wat leidde tot sterk dalende aandelenmarkten in augustus en september. Allianz Nederland Asset Management heeft al in 2010 het overgrote deel op van haar beleggingen in de periferie van Europa verkocht. Per einde van het jaar is onze exposure in staatsobligaties van de PIIGS (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland en Spanje) beperkt tot 0,2 miljoen (2010: 14,1 miljoen). De particuliere belegger maakte vergelijkbare keuzes en koos ook voor zekerheid. De instroom in onze beleggingsfondsen bleef daardoor achter bij de verwachtingen en was licht negatief. De performance van onze beleggingsfondsen was ook dit jaar goed. Met een gemiddelde van 3 Morningstar-sterren kwalificeert Allianz Nederland Asset Management zich consequent als topbeheerder van beleggingsfondsen. Het renteresultaat nam af mede als gevolg van een sterke daling van het spaarsaldo. Aanleiding hiervoor was het concurrentie geweld op de spaarmarkt in Nederland door sterke fundingbehoefte bij andere banken. Door de crisis op de financiële markten waren alternatieve bronnen van funding voor banken te duur of simpel weg niet meer mogelijk. Gezien het defensieve karakter van onze bank zijn wij niet in staat onze klanten een concurrerend rentepercentage aan te bieden. Het totale kostenniveau bleef binnen de budgettaire afspraken. De financiële kracht van Allianz Nederland Asset Management, weergeven middels de solvabiliteits-ratio voor het totale belastingsvermogen, bedraagt ultimo ,78%, een lichte stijging van 5,92% ten opzichte van ultimo 2010, daarmee ruim boven de interne norm van 40%. Economische omgeving Over de verslagperiode gemeten hebben de voor onze beleggers meest relevante Europese aandelenbeurzen een teleurstellende ontwikkeling getoond. Ondanks een goede start in de eerste zes maanden van het verslagjaar, waarin de beurzen de stijgende lijn van 2010 wisten voort te zetten gekoppeld aan goede vooruitzichten, werd het tweede deel van de verslagperiode een grote deceptie. Het venijn zat voornamelijk in het derde kwartaal want in augustus en september 2011 werden de internationale aandelenbeurzen met grote verliezen geconfronteerd. Vooral de Europese markten kregen het hard te verduren en onder aanvoering van cyclische sectoren en financiële waarden vielen de beurzen hard terug. Dalingen van 15% en meer voor de diverse Europese beurzen waren eerder regel dan uitzondering waarbij dalingen in de financiële waarden van 30% tot 50% opvielen. De minst slechte beurzen waren Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk met dalingen (in euro) van 3,49% en 7,87%. De 8

9 oorzaak van de dalingen kan volledig worden toegeschreven aan de crisis rond de euro. Het wilde maar niet lukken met het formuleren van de winnende aanpak voor het oplossen van de crisis. Vooral het probleem Griekenland zorgde voor opmerkelijke taferelen waardoor beleggers van de ene in de andere verbazing vallen. Ook spelen de aanhoudende interventies en vele geruchten over de beste oplossingen markten parten. De beleggers konden door deze gebeurtenissen de zaken niet meer op de juiste merites beoordelen en wisten ook niet meer wat geloofwaardig te noemen was. En dit gevoel speelde nu eenmaal een grote rol in het beoordelen van het risico wat men wenst te lopen. De meeste marktpartijen, en dit zijn vooral de grote financiële instellingen, kiezen in een dergelijke situatie het zekere voor het onzekere en het vermijden van de risico s. Dit is niet de meest geavanceerde techniek en als het ook nog eens de grootste gemene deler wordt, is er geen houden meer aan. De andere regio s hadden uiteraard ook te lijden onder de eurocrisis maar dat viel mee vergeleken met de forse correctie welke in Europa heeft plaatsgevonden. De Amerikaanse Dow Jones Industrials liet in euro s uitgedrukt zelfs een stijging van 1,2% zien in de verslagperiode. Ook de Nasdaq Composite Index kon terugzien op een goed verslagjaar met een stijging van 2,0%; alleen de wat bredere S&P index bleef hier licht bij achter met stijging van 0,4%. Dat heeft uiteraard te maken met de zwaardere weging van de financiële sector dan in de andere indices. Veel van deze kracht kan worden toegeschreven aan het stimuleringspakket (QE2.0) van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) ook wel aangeduid als kwantitatieve monetaire verruiming. In de ogen van de Fed kon dit programma worden uitgevoerd omdat er in de economie voldoende capaciteit beschikbaar was waarmee de kans op een forse stijging van de inflatie niet groot zou zijn. Er werd in totaal voor $ 600 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties gekocht waar de beurs in Amerika dankbaar op reageerde. Helaas kende het programma wel degelijk een aantal nadelen want de Amerikaanse economie zelf heeft er weinig profijt van gehad; in de vorm van een lagere werkloosheid en vooral in de opkomende economieën zorgde het programma voor een sterke opwaartse druk op het prijsniveau. Aangezien het om het rendement gaat, is het succes van het programma voor Amerikaanse beleggers aanzienlijk geweest hoewel het een te verwaarlozen effect heeft gehad op de echte economie. Hoe belangrijk het programma voor de beleggers was werd onderstreept toen het in mei / juni 2011 afliep waarna vrijwel direct de aandelenmarkten afzwakten en daarna de economie. Zoals eerder vermeld was de keerzijde van de QE2.0 de verzwakking van de Amerikaanse dollar en de opwaartse druk op het mondiale inflatieniveau wat vooral merkbaar werd in opkomende markten. Als gevolg daarvan hebben de autoriteiten vrijwel de gehele verslagperiode monetair verkrappend beleid moeten voeren wat een negatief effect heeft. Dat merkten de beleggers ook want de beurzen van de BRIC economieën lieten behoorlijke dalingen noteren. Toch moet worden vastgesteld dat de opkomende markten op langere termijn een stap voor hebben op de ontwikkelde economieën omdat ze en een betere solvabiliteit hebben (minder overheidsschulden) en de mogelijkheid hebben om weer monetair te stimuleren mocht de situatie daar aanleiding toe geven. Onder invloed van de voortdurende onrust rond overheidsschulden en de positie van financiële instellingen gingen beleggers zich meer en meer risicomijdend gedragen. Zij reduceerden beleggingen in aandelen en zwakke landen en zwakke financiële instellingen en namen hun toevlucht tot nog wel veilig geachte obligaties van sterke landen en debiteuren. 9

10 In de Verenigde Staten kondigde de centrale bank van Amerika, de Federal Reserve (Fed), aan om de rentetarieven tot midden 2013 op het huidige lage niveau van 0-0,25% te laten. Ook gaat de Fed ten einde de lange rente laag te houden voor een bedrag van $ 400 miljard aan Treasuries (staatsobligaties) met een korte looptijd omruilen naar Treasuries met een langere looptijd. Ook werd gezegd dat de aflossingen van hypotheekobligaties gebruikt zullen gaan worden om nieuwe langere hypotheekobligaties te kopen. De vlucht van beleggers weg van risico naar de veilige haven leidde tot stevige koersstijgingen van obligaties uitgegeven door de kernlanden van de eurozone en dus tot lagere effectieve rendementen op die obligaties. Het 10-jaarsrendement op bunds (Duitse staatsobligaties) daalde in de verslagperiode met niet minder dan 114 basispunten tot 1,89%, na tussentijds zelfs een laagtepunt van 1,65% te hebben gekend. Kijkend naar de Europese perifere markten zagen we dat de Griekse obligatierente tot nog grotere hoogte steeg. De 10-jaarsrente steeg basispunten van 10,45% naar 22,67%. Het meebetalen van de private sector aan het hulppakket voor Griekenland leidde tot een vlucht uit Italiaans en Spaans papier waardoor de betreffende koersen daalden en de obligatierendementen opliepen. Op deze manier dreigde de crisis uit te dijen naar deze belangrijke markten, wat de ECB noopte over te gaan tot aankopen van Italiaans en Spaans papier. Deze noodmaatregel had succes, want de opgaande rentebeweging zette niet door. De oplopende schuldspanningen zetten de waarde van de euro onder neerwaartse druk. Tegenover de dollar noteerde de Europese eenheidsmunt per een stand van $ 1,30 die 10,3% lager was dan eind juni. De euro verloor ook terrein tegenover het Britse pond. De Japanse yen en de Amerikaanse dollar blijven als vluchthaven functioneren. De Zwitserse frank deed dat in principe ook maar door de koppeling aan de euro eind augustus en aanhoudende interventies van de centrale banken heeft de munt voor dit moment deze status niet kunnen behouden. Ter afsluiting mogen twee grote gebeurtenissen niet onvermeld blijven. De eerste betrof de enorme atoomramp welke zich heeft voltrokken in Fukushima (Japan). Een ongekende milieuramp die de wereld, gezien de verbondenheid van ecologische systemen, jarenlang zal achtervolgen. In Japan zelf bijvoorbeeld kan het gebied rond Fukushima de komende decennia niet door mensen bewoond worden door de enorme stralingsrisico s. Het geeft aan hoe kwetsbaar door mensen gemaakte systemen zijn en wat de consequenties zijn als het fout loopt. Een andere belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is de lente vanuit het Midden-Oosten. Dankzij het internet en de sociale websites zoals Facebook, Twitter en dergelijke worden de veranderingen in de gemoedstoestand van de burger niet alleen sneller maar ook steeds duidelijker en beslister zichtbaar Dit zal zorgen voor onvoorziene consequenties wat de inschatting van de lange termijn effecten voor beleggers en politici moeilijker zal maken. En dit alles kan niet los worden gezien van de groeiende wereldbevolking (nu 7 miljard) en de noodzaak om aan de basisbehoeftes van de mensheid te voorzien; Voorwaar een enorme uitdaging. Over Allianz Nederland Asset Management Allianz Nederland Asset Management is een bancaire instelling die zich sinds 1959 bezighoudt met collectief vermogensbeheer. Onze activiteiten splitsen zich toe op het: - Aanbieden van een complete range aan beleggingsfondsen en bancaire spaarproducten onder meer via beleggersrekeningen; wij beheren op deze wijze het vermogen van meer dan rekeninghouders; - Beheer van de door Allianz Nederland Levensverzekering aan polishouders aangeboden unit-linked fondsen; - Collectief vermogensbeheer voor de maatschappijen behorend tot Allianz Nederland Groep; 10

11 - Aanbieden van bankspaarproducten gekoppeld aan een of meer producten om op een persoonlijke manier vermogen op te bouwen voor bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek of pensioen. Het totale vermogen onder beheer bedraagt ultimo 2011 circa 5,7 miljard (2010: 6,1 miljard). Onze fondsen Ons defensieve beleggingsbeleid heeft geleid tot een redelijke performance van de Allianz fondsen. De obligatiefondsen hebben goed gepresteerd, de performance voor het Allianz Holland Obligatie Fonds bedraagt per ultimo ,41% (2010: 2,33%). Het beleggingsbeleid blijft defensief en de mix-fondsen zijn onderwogen in aandelen. Ook de aandelenfondsen hebben het relatief gezien goed gedaan. Over de hele linie genomen presteren onze beleggingsfondsen conform de benchmark. Ze zijn gewaardeerd met gemiddeld drie sterren van Morningstar. Met het uitbesteden van de vermogensbeheer activiteiten aan Allianz Global Investors zijn wij van mening dat onze langdurige goede beleggingsresultaten ook in de toekomst gewaarborgd kunnen worden. Allianz Global Investors werkt hier in Nederland met een klein, overzichtelijk team van uiterst ervaren portfoliomanagers. Deze specialisten maken uitgebreide analyses van de bedrijven waarin wordt belegd. Bovendien wordt alleen belegd in ondernemingen waarin vertrouwen is in het management en de strategie op lange termijn. Doordat de portfoliomanagers nu formeel onderdeel uitmaken van Allianz Global Investors kan gebruik gemaakt worden van de wereldwijde beleggingsexpertise van Allianz Global Investors, in omvang één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. De beleggingsfondsen die investeren buiten Europa werden al door Allianz Global Investors of PIMCO beheerd. Ook houden wij vast aan onze keuze voor een regionale fondsenrange, waarbij zowel vastrentende waarden als aandelen worden ondergebracht. Allianz is terughoudend om met plotselinge sentimenten uit de markt mee te gaan; vandaar dat de klant bij ons geen sector- of themafonds aantreft. Dit type fonds past niet bij onze doelstelling om duurzame winstgevende groei te bereiken en evenmin bij ons streven een lange en duurzame relatie aan te gaan met cliënten en met ons samenwerkend intermediair. Indien een sector of thema fonds, al dan niet tijdelijk uit de gratie raakt, is geen belegger gebaat bij een forse krimp van het fonds. Derhalve wordt gekozen voor een brede spreiding binnen het bestaande gamma van aandelen, vastrentende waarden en mix-fondsen, zodat het vermogen van onze cliënten goed en gespreid belegd is. Allianz neemt duurzaam beleggen zeer serieus. We hebben als groep het initiatief genomen actiever naar buiten te treden met ons Maatschappelijk Verantwoord Investeren-beleid. Zo is het aandeel Allianz al enige tijd opgenomen in de Dow Jones Sustainability index. In augustus heeft Allianz SE de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) ondertekend. Binnen de groep is het project Allianz4good gestart en is beleid op het gebied van Environmental, Social en Governance-beleid (ESG) geformuleerd. Dit houdt in dat Allianz in haar beleggingsbeslissingen naast economische aspecten ook milieu-, sociale en governance-aspecten meewegen. Als uitvloeisel hiervan is de ESG-governance geïnstitutionaliseerd: de vermogensbeheerders in de groep hebben een ESG-aanwijzing gekregen met de beleggingscriteria waaraan zij zich moeten houden. In 2011 heeft het accent gelegen op de environmentel component. Doelstelling voor 2012 is om de stap te zetten richting Social en Governance. 11

12 Allianz werkt aan de hand van een exclusion-list, het is niet toegestaan om te beleggen in de aandelen en landen die op deze lijst staan. We beleggen per definitie niet in ondernemingen die clusterbommen of chemische wapens produceren. Daarnaast beleggen we niet in landen met een dubieus regime. Ook klanten kunnen bewust een keuze maken voor duurzaam beleggen via het Allianz Duurzaam Wereldfonds. In de jaarlijkse benchmark Responsible Investment by Insurance Companies in The Netherlands georganiseerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, hebben we door alle genoemde maatregelen een significante verbetering laten zien. Commercie Al een aantal jaren is het mogelijk om via internet direct een beleggersrekening te openen. Duidelijk is dat klanten zich oriënteren op internet en aanbieders vergelijken voordat een keuze gemaakt wordt. Uitermate belangrijk om te zorgen dat de producten op vergelijkingssites worden opgenomen en klanten willen meer en meer zelf een spaarrekening openen. Onze verwachting is dat dit ook voor de meer complexe producten, zoals banksparen, steeds meer usance zal worden. De Nederlandse markt voor fiscaal gefaciliteerde vermogensvorming verandert in snel tempo. Met de invoering van de Wet Banksparen in 2008 en de transparantiediscussie is de vraag naar bankspaarproducten sterk gestegen. Allianz Nederland Asset Management heeft als een van de eerste bankinstellingen het bankspaarproduct Allianz Plus in de markt gezet. Hiermee biedt Allianz de particulier een goed en veilig alternatief voor de opbouw van pensioen of aflossing van hypotheek. Bij de consument is de populariteit van banksparen toegenomen wat we terugzien in een groeiend aantal nieuwe klanten. In 2012 zal de nadruk gelegd worden op het verder uitbouwen van ons marktaandeel binnen banksparen. Om meer slagkracht en volume te krijgen is besloten om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Binck Bank. Het beleggersgirosysteem en een deel van de processen zal worden uitbesteed aan Binck Bank, die gaat optreden als BPO-partner. Hierdoor kunnen we onze klanten vanaf het derde kwartaal van 2012 meer variatie bieden op het gebied van vermogensopbouw en kunnen we blijven innoveren tegen lagere kosten. Organisatie Het jaar 2011 stond voor Allianz Nederland in het teken van One Company. Eén onderneming, één team, één werkwijze, één sterk merk. Wij hebben onze activiteiten in Rotterdam gecentraliseerd. Samen met de reorganisatie die we tegelijkertijd hebben ingezet zal dit leiden tot structurele verlaging van onze kosten. Governance Onze beleggingsfondsen kennen een volledig onafhankelijke Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de Directie. De commissarissen bewaken de belangen van beleggers in de fondsen. Ieder kwartaal wordt verantwoording afgelegd aan de raad over het beleggingsbeleid, de performance en de organisatievoering. Naleving Code Banken De Code Banken die door de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een vergunning als kredietinstelling op grond van de Wet op het financieel toezicht. In de Code Banken wordt ingegaan op de rol van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen van de bank en op de functie van risicomanagement en van audit binnen de bank. Daarnaast bevat de Code Banken principes over beloning. 12

13 Allianz Nederland Asset Management B.V. heeft in 2011 veel aandacht besteed aan de implementatie van de Code Banken. Allianz Nederland Asset Management heeft de principes van de Code Banken in haar organisatie geïmplementeerd tenzij hieronder anders is aangegeven. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Allianz Nederland Asset Management B.V. is geen onafhankelijke raad. De leden van de Raad van Commissarissen zijn allen werkzaam voor Allianz. In 2011 is er veel aandacht geweest op het gebied van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is ook in 2011 het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen geëvalueerd. Raad Van Bestuur De principes uit de Code Banken die voor de Raad van Commissarissen gelden zijn grotendeels ook van toepassing voor de Raad van Bestuur (directie) van Allianz Nederland Asset Management B.V. De afwijkingen ten aanzien van de principes in de Code Banken die gelden voor de Raad van Commissarissen gelden derhalve ook voor de directie van Allianz Nederland Asset Management B.V. De afwijkingen zijn door de directie van Allianz Nederland Asset Management B.V. geadresseerd en zullen naar verwachting in 2012 worden geïmplementeerd. Permanente educatie In het verslagjaar 2011 is aandacht geweest voor permanente educatie van de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie. In seperate workshops zijn gedurende het verslagjaar verschillende onderwerpen behandeld die van belang zijn voor de (strategisch richting van) de organisatie. Moreel ethische verklaring De leden van de Raad Van Bestuur hebben allen de moreel ethische verklaring ondertekend. Deze ondertekende verklaring is op de website geplaatst. De principes voortvloeiend uit de moreel ethische verklaring maken via de Algemene Gedragscode van Allianz Nederland Groep N.V. onderdeel uit van het arbeidscontract dat overeengekomen is (wordt) met de medewerkers. Allianz Nederland Asset Management B.V. is een dochtermaatschappij van Allianz Nederland Groep N.V. Risicomanagement Binnen de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt periodiek (viermaal per verslagjaar) de diverse risico s van Allianz Nederland Asset Management B.V. besproken. Materiële wijzigingen ten aanzien van de risicobereidheid worden aan de hand van een business case met de Raad van Commissarissen besproken. Gezien de geringe omvang van de Raad van Commissarissen is er binnen de Raad geen aparte risicocommissie ingesteld, die de leden van de Raad adviseert in de uitoefening van haar toezichtrol. De leden van de Raad van Bestuur hebben zitting in de verschillende risicocommissies. Op deze wijze is de Raad van Bestuur tijdig op de hoogte van eventuele (materiële) risico s die Allianz Nederland Asset Management B.V. loopt, zodat deze risico s ook tijdig beheerst kunnen worden. Beloningsbeleid Allianz Nederland Groep N.V. voldoet per 31 maart 2011 aan de verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit beheerst beloningsbeleid en de Regeling beheerst beloningsbeleid, die per 1 januari 2011 in werking is getreden, 13

14 alsmede de verplichtingen inzake beloningsbeleid die voortvloeien uit de Code Banken en de Code Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars. Bazel III Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor Basel III binnen de organisatie. Het lage risicoprofiel en de conservatieve opstelling van de bank sluiten goed aan bij de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor banken. Met een BIS ratio van 51,78% voldoet de bank ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van Basel III. Deze hoge ratio in combinatie met onze zeer liquide positie betekent dat wij voor Basel III nagenoeg geen beleidsaanpassingen hoeven te doen. Verwachting Ook voor 2012 blijven wij ons richten op het neerzetten van een goede performance voor de aan ons toevertrouwde middelen. Daarnaast zal de focus commercieel gezien liggen op de vermogensopbouw producten en de mogelijkheden om deze middels een hybride distributiemodel bij de klant te krijgen. We verwachten ook veel van onze medewerkers, en zij van ons. Met elkaar gaan we werken aan het realiseren van de ambitieuze doelstellingen. Onze medewerkers zijn een doorslaggevende factor in hoe de markt het sterke merk Allianz beleeft en waardeert. Medewerkers De resultaten in 2011 zijn mede te danken aan de inzet van onze medewerkers. Een bijzonder woord van dank aan al onze medewerkers voor hun inzet in het verslagjaar is dan ook zeker op zijn plaats. De Directie, 24 mei

15 Jaarrekening 2011 Allianz Nederland Asset Management Jaarrekening A Balans per 31 december 16 B Winst- en verliesrekening 17 C Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 18 D Verloopstaat Eigen vermogen 19 E Kasstroomoverzicht 20 Toelichting op de jaarrekening 21 Grondslagen 21 Samenvatting waarderingsgrondslagen 23 Toelichting op de Balans 28 Bankiers 28 Financiële activa aangehouden tot einde looptijd 28 Beleggingen 28 Immateriële vaste activa 31 Materiële vaste activa 31 Overige activa 32 Overlopende activa 32 Schulden aan financiële instellingen 32 Toevertrouwde middelen 32 Overige schulden 33 Overlopende passiva 33 Eigen vermogen 33 Solvabiliteit en risicobeheer 37 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 54 Rente 54 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 54 Opbrengsten uit voor verkoop beschikbare financiële activa 54 Provisies en beheervergoedingen 55 Overige baten/lasten 55 Personeels- en andere beheerskosten 56 Afschrijvingen 57 Belastingen 57 15

16 BALANS PER 31 DECEMBER (voor winstverdeling) ACTIVA Noot Bankiers Financiële activa aangehouden tot einde looptijd Financiële activa voor verkoop beschikbaar Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Overige activa Overlopende activa Totaal Activa VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN Noot Bankiers Toevertrouwde middelen Passieve belastinglatentie Overige schulden Overlopende passiva Eigen vermogen Totaal verplichtingen en Eigen vermogen

17 WINST- EN VERLIESREKENING Winst- en verliesrekening Noot BATEN Rente Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Opbrengsten uit voor verkoop beschikbare financiële activa 15 (1.211) (213) Provisies en beheervergoedingen Overige baten / (lasten) 17 (17) (166) Totaal baten LASTEN Personeels- en andere beheerkosten Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto Winst Winst per aandeel in euro's

18 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN ONGEREALISEERDE RESULTATEN Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten Netto winst Ongerealiseerde resultaten die in het vermogen zijn verantwoord: - Herwaardering voor verkoop beschikbare beleggingen Mutatie van de latente belastingvorderingen en- verplichtingen (507) (485) Totaal ongerealiseerde resultaten die in het eigen vermogen zijn verantwoord Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten

19 VERLOOPSTAAT EIGEN VERMOGEN Verloopstaat Eigen Vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige Reserves Wettelijke reserve Onverdeelde Winst Herwaarderingsreserve Totaal Eigen vermogen Per Ongerealiseerde herwaardering na belasting Netto winst Dividenduitkering (2.000) (2.000) Resultaatverdeling (5.946) - Wettelijke reserve inzake immateriële vaste activa 181 (181) - Per Ongerealiseerde herwaardering na belasting Netto winst Dividenduitkering (4.700) (4.700) Resultaatverdeling (8) 8 - Wettelijke reserve inzake immateriële vaste activa 239 (239) - Per

20 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen Aanpassingen voor: - afschrijvingen bijzondere waardeverminderingen beleggingen overige mutaties overlopende posten (327) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Mutatie toevertrouwde middelen (69.283) Overige mutaties (2.206) Kasstroom uit overige activiteiten (71.489) Betaalde vennootschapsbelasting (1.585) (3.267) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (64.530) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en aankopen - beleggingsportefeuilles (48.019) ( ) - financiële activa aangehouden tot einde looptijd (5.281) (2.310) - immateriële vaste activa - (38) - materiële vaste activa (45) (55) (53.345) ( ) Desinvesteringen, aflossingen en verkopen - beleggingsportefeuilles Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend (4.700) (2.000) (4.700) (2.000) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.700) (2.000) Netto kasstroom Liquide middelen per begin van het boekjaar Liquide middelen per einde van het boekjaar Mutatie liquide middelen

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2012

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2012 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2012 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2013

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2013 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2013 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. Jaarrekening 2016 SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. AMSTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie