Handleiding VEGABAR 14. Procesdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 22441

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding VEGABAR 14. Procesdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 22441"

Transcriptie

1 Handleiding Procesdrukopnemer met keramische meetcel VEGABAR ma Document ID: 2244

2 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document Functie Doelgroep Gebruikte symbolen Voor uw veiligheid Geautoriseerd personeel Correct gebruik Waarschuwing voor misbruik Algemene veiligheidsinstructies Veiligheidsmarkering op het instrument EU-conformiteit Meetbereik - toegestane procesdruk Voldoet aan NAMUR-aanbevelingen Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving Milieuvoorschriften Productbeschrijving Constructie Werking Bediening Verpakking, transport en opslag Monteren Algemene instructies Montage-instructies Montagestappen Procesdrukmeting... 5 Op de voedingsspanning aansluiten Aansluiting voorbereiden Aansluitstappen Aansluitschema Inschakelfase In bedrijf nemen Inbedrijfnamestappen Service en storingen oplossen Onderhoud Storingen oplossen Procedure in geval van reparatie Demonteren Demontagestappen Afvoeren Bijlage Technische gegevens Afmetingen Industrieel octrooirecht... 28

3 Inhoudsopgave Uitgave:

4 Over dit document 4 Over dit document. Functie Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de montage, aansluiting en inbedrijfname en bovendien belangrijke instructies voor het onderhoud, het oplossen van storingen, het vervangen van onderdelen en de veiligheid van de gebruiker. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en bewaar deze handleiding als onderdeel van het product in de directe nabijheid van het instrument..2 Doelgroep Deze handleiding is bedoeld voor opgeleid vakpersoneel. De inhoud van deze handleiding moet voor het vakpersoneel toegankelijk zijn en worden toegepast..3 Gebruikte symbolen Document ID Dit symbool op de titelpagina van deze handleiding verwijst naar de Document-ID. Door invoer van de document-id op komt u bij de document-download. Informatie, aanwijzing, tip: dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie en tips voor succesvol werken. Opmerking: dit symbool markeert opmerkingen ter voorkoming van storingen, functiefouten, schade aan instrument of installatie. Voorzichtig: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Waarschuwing: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie kan ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Gevaar: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde informatie heeft ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg. Ex-toepassingen Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen. Lijst De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde. Handelingsstap Deze pijl markeert een afzonderlijke handeling. Handelingsvolgorde Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen. Afvoeren batterij Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren van batterijen en accu's.

5 2 Voor uw veiligheid 2 Voor uw veiligheid 2. Geautoriseerd personeel Alle in deze documentatie beschreven handelingen mogen alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd. Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de benodigde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen. 2.2 Correct gebruik De VEGABAR 4 is een drukopnemer voor het meten van overdruk, absolute druk en vacuüm. Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk "Productbeschrijving" opgenomen. De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik conform de specificatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvullende handleidingen gegeven. Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de gebruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk verboden. 2.3 Waarschuwing voor misbruik Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit product toepassingsspecifieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen van de tank door verkeerde montage of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecificaties van het instrument worden beïnvloed. 2.4 Algemene veiligheidsinstructies Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De exploitant is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verantwoordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet de exploitant door passende maatregelen de correcte werking van het instrument waarborgen. De operator is verder verplicht, tijdens de gehele toepassingsduur de overeenstemming van de benodigde bedrijfsveiligheidsmaatregelen met de actuele stand van de betreffende instituten vast te stellen en nieuwe voorschriften aan te houden. Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handleiding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepalingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden. Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel 5

6 2 Voor uw veiligheid worden uitgevoerd, dat daarvoor door de fabrikant is geautoriseerd. Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden. Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door de fabrikant goedgekeurde toebehoren worden gebruikt. Om gevaren te voorkomen, moeten de op het instrument aangebrachte veiligheidsmarkeringen en -instructies worden aangehouden en moet de betekenis daarvan in deze handleiding worden nagelezen. 2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument De veiligheidssymbolen en -instructies die op het instrument zijn aangebracht moeten worden aangehouden. 2.6 EU-conformiteit Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen uit de geldende EU-richtlijnen. Met de CE-markering bevestigen wij de conformiteit van het instrument met deze richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring vindt u op onze homepage. 2.7 Meetbereik - toegestane procesdruk Afhankelijk van de toepassing kan een meetcel met hoger meetbereik dan het toegestane drukbereik van de procesaansluiting zijn ingebouwd. De toegestane procesdruk wordt met "proces pressure" op de typeplaat aangegeven, zie par. 3. "Constructie". Dit bereik mag uit veiligheidsoverwegingen niet worden overschreden. 2.8 Voldoet aan NAMUR-aanbevelingen Voor wat betreft de storingsongevoeligheid en -emissie wordt aan de NAMUR-aanbeveling NE 2 voldaan. 2.9 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving Voor Ex-toepassingen mogen alleen apparaten met de passende Ex-certificering worden gebruikt. Neem de Ex-specifieke veiligheidsinstructies in acht. Deze zijn onderdeel van de handleiding en worden met elk instrument met Ex-certificering meegeleverd Milieuvoorschriften De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de belangrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming constant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO 400. Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de milieu-instructies in deze handleiding. Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag" Hoofdstuk "Afvoeren"

7 3 Productbeschrijving 3 Productbeschrijving Leveringsomvang Constructie 3. Constructie De levering bestaat uit: Procesdrukmeetversterker VEGABAR 4 Afhankelijk van de uitvoering met connector, directe kabelaftakking of connector met aansluitkabel Documentatie Deze gebruiksaanwijzing Ex-specifieke "Veiligheidsinstructies" (bij Ex-uitvoeringen) Evt. andere certificaten Fig. : VEGABAR 4 met connector conform ISO 4400 Procesaansluiting 2 Behuizing met elektronica 3 Drukcompensatie 4 Connector Typeplaat Toepassingsgebied Werkingsprincipe De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identificatie en toepassing van het instrument: Artikelnummer Serienummer Technische gegevens Artikelnummers documentatie Met de serienummers is het mogelijk via " de uitleveringsgegevens van het instrument op te roepen. Naast op de typeplaat op het instrument is het serienummer ook intern in het instrument vermeld. 3.2 Werking De VEGABAR 4 is een drukopnemer voor het meten van overdruk, absolute druk resp. vacuüm. Geschikt voor gassen, stoom en vloeistof. Als sensorelement wordt de CERTEC -meetcel met robuust keramisch membraan gebruikt. De procesdruk veroorzaakt via het 7

8 3 Productbeschrijving keramische membraan een capaciteitsverandering in de meetcel. Deze wordt omgevormd in een overeenkomstig uitgangssignaal en als meetwaarde uitgestuurd. Afdichtingsconcept Teruggetrokken inbouw De volgende afbeeldingen tonen de inbouw van de keramische meetcel in de procesaansluiting en de verschillende afdichtingsconcepten Fig. 2: Teruggetrokken inbouw van de meetcel Meetcel 2 Afdichting voor meetcel 3 Extra, aan de voorzijde liggende afdichting voor de meetcel 4 Membraan 5 Procesaansluiting 6 Afdichting voor procesaansluiting Vlakke inbouw met enkele afdichting Fig. 3: Vlakke inbouw van de meetcel Afdichting voor procesaansluiting 2 Meetcel 3 Afdichting voor meetcel 4 Procesaansluiting 5 Membraan Voedingsspanning ma-tweedraadselektronica voor voedingsspanning en meetwaarde-overdracht over dezelfde kabel. 3.3 Bediening Het instrument heeft geen bedieningsmogelijkheden.

9 3 Productbeschrijving Verpakking Transport Transportinspectie Opslag Opslag- en transporttemperatuur Tillen en dragen 3.4 Verpakking, transport en opslag Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door een beproeving verzekerd conform ISO 480. Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkingsmateriaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven. Het transport moet rekening houdend met de instructies op de transportverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade aan het instrument tot gevolg hebben. De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld. De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstellings- en opslagmarkeringen worden bewaard. Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de volgende omstandigheden opslaan: Niet buiten bewaren Droog en stofvrij opslaan Niet aan agressieve media blootstellen Beschermen tegen directe zonnestralen Mechanische trillingen vermijden Opslag- en transporttemperatuur zie "Appendix - Technische gegevens - Omgevingscondities" Relatieve luchtvochtigheid %. Bij een gewicht van de instrumenten meer dan 8 kg (39,68 lbs) moeten voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden gebruikt. 9

10 4 Monteren 4 Monteren Geschiktheid voor de procesomstandigheden Geschiktheid voor de omgevingsomstandigheden Inbouwpositie Sokken inlassen Afdichten/inschroeven 4. Algemene instructies Waarborg, dat alle onderdelen van het apparaat die zich in het proces bevinden, in het bijzonder sensorelement, procesafdichting en procesaansluiting, geschikt zijn voor de betreffende procesomstandigheden. Daartoe behoren in het bijzonder de procesdruk, procestemperatuur en de chemische eigenschappen van het medium. De specificaties daarvoor vindt u in hoofdstuk "Technische gegevens" en op de typeplaat. Het instrument is geschikt voor normale en aanvullende omgevingscondities conform DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA Montage-instructies De VEGABAR 4 functioneert in iedere inbouwpositie. Deze wordt volgens dezelfde normen gemonteerd als een manometer. Informatie: Gebruik van afsluiters, bevestigingsbeugels en sifons uit onze montagetoebehoren verdient aanbeveling. 4.3 Montagestappen Voor de montage van de VEGABAR 4 is een inlassok nodig. U vindt de componenten in de aanvullende handleiding "Inlassokken en schroefdraadadapters". Gebruik altijd de bij het instrument passende afdichting resp. bij NPT-aansluitingen bestendig afdichtingsmateriaal voor het schroefdraad. Schroef de VEGABAR 4 met een steeksleutel op het zeskant van de procesaansluiting in de inlassok. Sleutelwijdte zie hoofdstuk "Afmetingen", aandraaimoment zie hoofdstuk "Technische gegevens". 0 Fig. 4: Montage van de VEGABAR 4

11 4 Monteren Meetopstelling in gassen 4.4 Procesdrukmeting Instrument boven het meetpunt monteren Mogelijk optredend condensaat kan dan in de procesleiding stromen. 2 3 Meetopstelling in stoom Fig. 5: Meetopstelling bij procesdrukmeting van gassen in leidingen VEGABAR 4 2 Afsluitventiel 3 Leiding Via een sifon aansluiten Sifon niet isoleren Sifon voor de inbedrijfname vullen met water Fig. 6: Meetopstelling bij de procesdrukmeting van stoom in leidingen VEGABAR 4 2 Afsluitventiel 3 Sifon in U- resp. cirkelvorm 4 Leiding

12 4 Monteren Meetopstelling in vloeistoffen In de leidingbocht wordt condensaat gevormd en zo een beschermende watervoorraad. Bij toepassingen in oververhitte stoom wordt daarmee een mediumtemperatuur <00 C bij de sensor gewaarborgd. Instrument onder het meetpunt monteren De werkdrukleiding is zo altijd met vloeistof gevuld en gasbellen kunnen terug naar de procesleiding stijgen. 3 2 Fig. 7: Meetopstelling bij procesdrukmeting van vloeistoffen in leidingen VEGABAR 4 2 Afsluitventiel 3 Leiding 2

13 5 Op de voedingsspanning aansluiten 5 Op de voedingsspanning aansluiten Veiligheidsinstructies Voedingsspanning Aansluitkabel kiezen Kabelafscherming en aarding 5. Aansluiting voorbereiden Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies: Waarschuwing: Alleen in spanningsloze toestand aansluiten. De elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd. Indien overspanningen kunnen worden verwacht, moeten overspanningsbeveiligingen worden geïnstalleerd. De voedingsspanning en het stroomsignaal worden via dezelfde twee-aderige kabel overgedragen. De bedrijfsspanning kan afhankelijk van de uitvoering van het instrument variëren. De specificaties betreffende voedingsspanning vindt u in hoofdstuk "Technische gegevens". Zorg voor een veilige scheiding van het voedingscircuit van de netvoedingscircuits conform DIN EN 640 VDE 040- Houdt rekening met de volgende extra invloeden voor de voedingsspanning: Lagere uitgangsspanning van het voedingsapparaat onder nominale belasting (bijv. bij een sensorstroom van 20,5 ma of 22 ma bij storingsmelding) Invloed van andere apparaten in het circuit (zie belastingswaarde in het hoofdstuk "Technische gegevens") Het instrument wordt met standaard 2-aderige kabel zonder afscherming aangesloten. Indien elektromagnetische instrooiingen worden verwacht, die boven de testwaarden van de EN 6326 voor industriele omgeving liggen, moet afgeschermde kabel worden gebruikt. Waarborg, dat de gebruikte kabel de voor de maximaal optredende omgevingstemperatuur benodigde temperatuurbestendigheid en brandveiligheid heeft. Gebruik kabel met een ronde diameter. Een passende kabelbuitendiameter (zie hoofdstuk "technische gegevens") waarborgt de goede afdichtende werking van de kabelwartel. Wanneer afgeschermde kabel nodig is, adviseren wij de kabelafscherming aan beide zijden op het aardpotentiaal aan te sluiten. Bij galvanische installaties en installaties voor kathodische corrosiebescherming moet er rekening mee worden gehouden, dat aanmerkelijke potentiaalverschillen bestaan. Dit kan bij tweezijdige afschermingsaarde ontoelaatbare hoge stromen door de afscherming tot gevolg hebben. Informatie: De metalen delen van het instrument (procesaansluiting, behuizing, enz.) zijn geleidend met de aardklem verbinden. 3

14 5 Op de voedingsspanning aansluiten Aansluiten via haakse connector 5.2 Aansluitstappen Ga als volgt tewerk:. Schroef aan de achterzijde van de connector losmaken 2. Connector en afdichting van de VEGABAR 4 afnemen. 3. Connectorbinnenwerk uit de connectorbehuizing halen 3 2 Fig. 8: Losmaken van het binnenwerk. Kabelwartel 2 Connectorbinnenwerk 3 Connectorhuis 4. Aansluitkabel ca. 5 cm ontdoen van de isolatie. Aderuiteinden ca. cm strippen. 5. Kabel door de kabelwartel in het stekkerhuis leiden. 6. Aderuiteinden conform het aansluitschema op de klemmen aansluiten Fig. 9: Aansluiting op de schroefklemmen Kabelwartel 2 Connectorhuis 3 Connectorbinnenwerk 4 Connectorafdichting 7. Binnenwerk in het connectorhuis plaatsen en de sensorafdichting aanbrengen. 8. Connector met afdichting op de VEGABAR 4 plaatsen en schroef vastdraaien. De elektrische aansluiting is zo afgerond.

15 Aansluiting via haakse connector met klapdeksel Ga als volgt tewerk:. Schroef in deksel van de connector losdraaien 2. Deksel omhoog klappen en afnemen. 5 Op de voedingsspanning aansluiten 3. Binnenwerk connector naar beneden toe uitdrukken. 4. Schroeven op de trekontlasting en kabelwartel losmaken Fig. 0: Losmaken van het binnenwerk. Connectorbinnenwerk 2 Trekontlasting 3 Kabelwartel 4 Connectorhuis 5. Aansluitkabel ca. 5 cm ontdoen van de isolatie. Aderuiteinden ca. cm strippen. 6. Kabel door de kabelwartel in het stekkerhuis leiden. 7. Aderuiteinden conform het aansluitschema op de klemmen aansluiten Fig. : Aansluiting op de schroefklemmen Kabelwartel 2 Deksel 3 Connectorhuis 4 Connectorbinnenwerk 5 Connectorafdichting 8. Binnenwerk in het connectorhuis plaatsen en de sensorafdichting aanbrengen. Informatie: Juiste opstelling aanhouden, zie afbeelding 5

16 5 Op de voedingsspanning aansluiten 9. Schroeven trekontlasting en kabelwartel vastdraaien. 0. Deksel inhaken en op connector drukken, dekselschroef vastdraaien. Connector met afdichting op de VEGABAR 4 plaatsen en schroef vastdraaien. De elektrische aansluiting is zo afgerond. Haakse connector conform ISO Aansluitschema Fig. 2: Aansluitschema connector conform ISO 4400, aanzicht op aansluiting instrumentzijde Voedingsspanning en signaaluitgang - Ronde connector M2 x Fig. 3: Aansluitschema ronde connector M2 x, aanzicht op aansluiting instrumentzijde Voedingsspanning en signaaluitgang Aansluiting via prefab kabel met 4-polige bus M2 x Het instrument wordt optioneel geleverd met een prefab kabel met 4-polige bus M2x. De volgende tabel toont de aderbezetting van de bus. - Aderkleur Bus Bruin Wit 2 Blauw 3 Zwart 4 6

17 5 Op de voedingsspanning aansluiten Directe kabelaansluiting Fig. 4: Aansluitschema kabeluitgang ) Bruin (+): voedingsspanning en signaaluitgang 2 Blauw (-): voedingsspanning en signaaluitgang 3 Kabelafscherming 4 Drukcompensatiecapillair 5.4 Inschakelfase Na de aansluiting van de VEGABAR 4 op de voedingsspanning resp. na terugkeer van de voedingsspanning voert het instrument eerst een zelftest uit. Interne test van de elektronica ma-uitgang verspringt naar het uitvalsignaal 22 ma Daarna levert de VEGABAR 4 een stroom van 4 20 ma op de kabel. De waarde komt overeen met het actuele niveau en de al uitgevoerde instellingen, bijv. de fabrieksinstelling. ) De overige aders worden niet aangesloten. 7

18 6 In bedrijf nemen 6 In bedrijf nemen 6. Inbedrijfnamestappen Na de montage en de elektrische aansluiting is de VEGABAR 4 bedrijfsgereed. De VEGABAR 4 levert een stroom 4 20 ma die proportioneel is met de actuele procesdruk. Andere instellingen zijn niet nodig. 8

19 7 Service en storingen oplossen 7 Service en storingen oplossen Onderhoud Reiniging Gedrag bij storingen Storingsoorzaken Storingen verhelpen 24-uurs service hotline 4 20 ma-signaal controleren 7. Onderhoud Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud nodig. De reiniging zorgt er tevens voor, dat de typeplaat en de markering op het instrument zichtbaar zijn. Let hiervoor op het volgende: Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die behuizing, typeplaat en afdichtingen niet aantasten. Gebruik alleen reinigingsmethoden, die passen bij de beschermingsklasse van het instrument 7.2 Storingen oplossen Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie, geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen te nemen. Het instrument biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaarheid. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende: Sensor Proces Voedingsspanning Signaalverwerking De eerste maatregel is het controleren van het uitgangssignaal. In veel gevallen kunnen oorzaken langs deze weg worden vastgesteld en kunnen de storingen worden opgelost. Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder tel.nr De hotline staat ook buiten kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbieden, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis, alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening. Storingscode Oorzaak Oplossen 4 20 ma-signaal niet stabiel Geen atmosferische drukcompensatie Drukcompensatie in de connector resp. over de capillairen controleren. 9

20 7 Service en storingen oplossen Storingscode Oorzaak Oplossen Geen 4 20 ma-signaal Stroomsignaal 22 ma Aansluiting op de voedingsspanning verkeerd Geen voedingsspanning Voedingsspanning te laag resp. belastingsweerstand te hoog Elektronica of meetcel defect. Aansluiting conform hoofdstuk "Aansluitstappen" controleren en evt. conform hoofdstuk "Aansluitschema" corrigeren Kabels controleren op breuk, eventueel repareren Controleren, evt. aanpassen Instrument vervangen resp. voor reparatie inzenden Bij Ex/toepassingen moeten de voorschriften voor het schakelen van intrinsiekveilige circuits worden aangehouden. Gedrag na oplossen storing Afhankelijk van de oorzaak van de storing en de getroffen maatregelen moeten eventueel de in het hoofdstuk "In bedrijf nemen" beschreven handelingen weer worden uitgevoerd. 7.3 Procedure in geval van reparatie Een formulier voor retourzenden van het instrument en gedetailleerde informatie overr de procedure vindt u in het downloadgedeelte van U helpt on zo, de reparatie snel en zonder tijdverlies vanwege vragen uit te voeren. Wanneer een reparatie nodig is, gaat u als volgt te werk: Omschrijving van de opgetreden storing. Het instrument schoonmaken en goed inpakken Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecificatieblad buiten op de verpakking aanbrengen. Vraag het adres voor de retourzending op bij uw vertegenwoordiging. Deze vindt u op onze homepage 20

21 8 Demonteren 8 Demonteren 8. Demontagestappen Waarschuwing: Let voor het demonteren goed op gevaarlijke procesomstandigheden zoals bijv. druk in de tank of leiding, hoge temperaturen, agressieve of toxische media enz. Houdt de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning aansluiten" aan en voer de daar genoemde handelingen uit in omgekeerde volgorde. 8.2 Afvoeren Het instrument bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recyclingbedrijven weer kunnen worden hergebruikt. Wij hebben daarom de elektronica eenvoudig demonteerbaar ontworpen en gebruiken recyclebare materialen. WEEE-richtlijn Het instrument valt niet onder de EU-WEEE-richtlijn. Conform artikel 2 van deze richtlijn zijn elektrische en elektronische apparaten daarvan uitgezonderd, wanneer deze onderdeel van een ander apparaat zijn, dat niet onder het geldigheidsgebied van de richtlijn valt. Dit zijn o.a. vaste industriële installaties. Voer het apparaat direct via een gespecialiseerde recyclingbedrijf af en gebruik daarvoor niet de gemeentelijke afvalverwerking. Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer. 2

22 9 Bijlage 9 Bijlage 9. Technische gegevens Aanwijzing voor gecertificeerde instrumenten Voor gecertificeerde instrumenten (bijv. met Ex-certificering) gelden de technische specificaties in de bijbehorende, meegeleverde veiligheidsinstructies. Deze kunnen bijv. bij de procesomstandigheden of de voedingsspanning van de hier genoemde specificaties afwijken. Alle toelatingsdocumenten kunnen worden gedownload van onze homepage. Materialen en gewichten Materialen, in aanraking met medium Procesaansluiting 36L, Duplex staal (.4462), PVDF Membraan Safier-keramiek (99,9 % oxidekeramiek) Meetcelafdichting FKM (VP2/A), EPDM (A+P 75.5/KW75F), FFKM (G75B, G75S) Afdichting voor procesaansluiting (meegeleverd) Schroefdraad G½ (EN 837) Klingersil C-4400 Schroefdraad G½ (DIN 3852-A) Klingersil C-4400 Materialen, niet in aanraking met medium Elektronica behuizing Messing, vernikkeld Kabelwartel PA, roestvast staal, Ms Afdichting kabelwartel NBR Afsluitplug kabelwartel PA Materialen, niet in aanraking met het medium, uitvoering met connector ISO 4400 Contactdrager, huis connector PA Dekselschroef V2A Contactoppervlakken Sn Connectorafdichting Siliconen Materialen, niet in aanraking met het medium, uitvoering met connector M2 x Contactdrager PA Contacten CuZn, vernikkeld en 0,8 µm verguld Connectorafdichting FKM Materialen, niet in aanraking met het medium, aansluitkabel met connector M2 x (optie) Greep connector PA Wartelmoer Gietzink Kabel-/aderisolatie PVC Materialen, niet in aanraking met het medium, uitvoering met kabeluitgang Kabelwartel PA Kabel PE, PUR 2) Geleidende verbinding Tussen aardklem, behuizing en procesaansluiting Gewicht ca. 0,25 kg (0.55 lbs) 2) Bij scheepvaartcertificatie en absolute drukmeetbereiken. 22

23 9 Bijlage Aandraaimomenten Aandraaimoment voor procesaansluiting max. G½: 36L, Duplex (.4462) 30 Nm (22.3 lbf ft) G½: PVDF 0 Nm (7.376 lbf ft) G: Duplex (.4462) 50 Nm (36.88 lbf ft) G½: 36L 200 Nm (47.5 lbf ft) Uitgangsgrootheid Uitgangssignaal 4 20 ma Bereik 3,8 20,5 ma Storingssignaal 22 ma Signaalresolutie 5 µa Max. uitgangsstroom 22 ma Opstarttijd ca. 2 s Dode band 0 ms Sprongantwoordtijd 20 ms (0 63 %) Ingangsgrootheden De specificaties voor de overbelastbaarheid zijn bedoeld als overzicht en zijn gerelateerd aan de meetcel. Beperkingen door materiaal en model van de procesaansluiting zijn mogelijk. De specificaties op de typeplaat zijn van toepassing. Nom. meetbereik Overdruk Overbelastbaarheid maximale druk Overbelastbaarheid minimale druk 0 0,05 bar/0 5 kpa 5 bar/500 kpa -0,2 bar/-20 kpa 0 0, bar/0 0 kpa 5 bar/500 kpa -0,2 bar/-20 kpa 0 0,25 bar/0 25 kpa 30 bar/3000 kpa -0,8 bar/-80 kpa 0 0,4 bar/0 40 kpa 30 bar/3000 kpa -0,8 bar/-80 kpa 0 0,6 bar/0 60 kpa 35 bar/3500 kpa - bar/-00 kpa 0 bar/0 00 kpa 35 bar/3500 kpa - bar/-00 kpa 0,6 bar/0 60 kpa 50 bar/5000 kpa - bar/-00 kpa 0 2,5 bar/0 250 kpa 50 bar/5000 kpa - bar/-00 kpa 0 4 bar/0 40 kpa 65 bar/6500 kpa - bar/-00 kpa 0 6 bar/0 600 kpa 90 bar/9000 kpa - bar/-00 kpa 0 0 bar/0 000 kpa 90 bar/9000 kpa - bar/-00 kpa 0 6 bar/0,6 MPa 30 bar/3 MPa - bar/-00 kpa 0 25 bar/0 2,5 MPa 30 bar/3 MPa - bar/-00 kpa 0 40 bar/0 4 MPa 200 bar/20 MPa - bar/-00 kpa 0 60 bar/0 6 MPa 200 bar/20 MPa - bar/-00 kpa -0, 0, bar/-0 0 kpa 20 bar/2000 kpa -0,4 bar/-40 kpa -0,2 0,2 bar/ kpa 30 bar/3000 kpa -0,8 bar/-80 kpa 23

24 9 Bijlage Nom. meetbereik Overbelastbaarheid maximale druk Overbelastbaarheid minimale druk -0,5 0,5 bar/ kpa 35 bar/3500 kpa - bar/-00 kpa - 0,6 bar/ kpa 50 bar/5000 kpa - bar/-00 kpa - bar/ kpa 50 bar/5000 kpa - bar/-00 kpa -,5 bar/ kpa 50 bar/5000 kpa - bar/-00 kpa - 3 bar/ kpa 65 bar/6500 kpa - bar/-00 kpa - 5 bar/ kpa 90 bar/9000 kpa - bar/-00 kpa - 9 bar/ kpa 90 bar/9000 kpa - bar/-00 kpa - 5 bar/ kpa 30 bar/3000 kpa - bar/-00 kpa - 25 bar/- 2,5 MPa 30 bar/3 MPa - bar/-00 kpa - 40 bar/- 4 MPa 200 bar/20 MPa - bar/-00 kpa - 60 bar/- 6 MPa 200 bar/20 MPa - bar/-00 kpa Absolute druk 0 bar/0 00 kpa 35 bar/3500 kpa 0 bar abs 0,6 bar/0 60 kpa 50 bar/5000 kpa 0 bar abs 0 2,5 bar/0 250 kpa 50 bar/5000 kpa 0 bar abs 0 4 bar/0 400 kpa 65 bar/6500 kpa 0 bar abs 0 6 bar/0 600 kpa 90 bar/9000 kpa 0 bar abs 0 0 bar/0 MPa 90 bar/9 MPa 0 bar abs 0 6 bar/0,6 MPa 30 bar/3 MPa 0 bar abs 0 25 bar/0 2,5 MPa 200 bar/20 MPa 0 bar abs 0 40 bar/0 4 MPa 200 bar/20 MPa 0 bar abs 0 60 bar/0 6 MPa 200 bar/20 MPa 0 bar abs Referentieomstandigheden en invloedsgrootheden (conform DIN EN ) Referentie-omstandigheden conform DIN EN Temperatuur C ( F) Relatieve luchtvochtigheid % Luchtdruk mbar/86 06 kpa ( psig) Bepaling karakteristiek Grenspuntinstelling conform IEC Karakteristiek Lineair Referentie inbouwpositie Staand, meetmembraan wijst naar beneden. Invloed inbouwpositie < 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig) Meetafwijking bepaalt volgens de grenspuntmethode conform IEC ) Meetafwijking < 0,3 % 3) Gerelateerd aan het nom. meetbereik incl. alineariteit, hysterese en niet-herhaalbaarheid. 24

25 9 Bijlage Invloed omgevingstemperatuur 4) Gemiddelde temperatuurcoëfficiënt van het nulsignaal 5) < 0,5 %/0 K Langetermijn stabiliteit (conform DIN 6086, DINV en IEC ) Lange termijn drift van het nulsignaal 6) < 0, %/2 jaar Omgevingscondities Omgevingstemperatuur Uitvoering met connector Uitvoering met kabeluitgang Opslag- en transporttemperatuur Uitvoering met connector Uitvoering met kabeluitgang C ( F) C ( F) C ( F) C ( F) Procescondities De specificaties van de druktrap en de mediumtemperatuur zijn bedoeld als overzicht. De specificaties op de typeplaat gelden. Druktrap procesaansluiting Schroefdraad 36L PN 60 Schroefdraad PVDF PN 0 Mediumtemperatuur, afhankelijk van de meetcelafdichting FKM (VP2/A) C ( F) EPDM (A+P 75.5/KW75F) C ( F) FFKM (G75B, G75S) C ( F) Trillingsbestendigheid Mechanische trillingen met 4 g en Hz 7) Elektromechanische gegevens Haakse connector Uitvoering 4-polig conform ISO 4400 Kabelwartel PG9 (voor kabel: ø 4,5 7 mm) Schroefklemmen voor aderdiameters,5 mm² (AWG 5) tot Haakse connector met klapdeksel Uitvoering 4-polig conform ISO 4400 Kabelwartel PG (voor kabel: ø 4,5 mm) Schroefklemmen voor aderdiameters,5 mm² (AWG 5) tot Ronde connector 4-polig met schroefsluiting M2 x 4) Gerelateerd aan het nom. meetbereik. 5) In gecompenseerde temperatuurbereik C ( F), referentietemperatuur 20 C (68 F). 6) Gerelateerd aan het nom. meetbereik. 7) Getest conform de richtlijnen van de Germanischen Lloyd, GL-karakteristiek 2. 25

26 9 Bijlage Kabeluitgang Lengte Diameter ca. Min. buigstraal Voedingsspanning Bedrijfsspanning U B Toelaatbare rimpelspanning Belastingsweerstand Berekening Voorbeeld - bij U B = 24 V DC 5 m (6.4 ft) 6 mm 25 mm (bij 25 C/77 F) 8 30 V DC U ss < V (U B - U min )/0,022 A (24 V - 8 V)/0,022 A = 727 Ω Elektrische veiligheidsmaatregelen Beschermingsgraad 8) Met connector M2 x of conform IP 65 ISO 4400 Met directe kabelaansluiting IP 67 Veiligheidsklasse III Overspanningscategorie III Toelatingen Instrumenten met toelatingen kunnen afhankelijk van de uitvoering verschillende technische specificaties hebben. Bij deze moeten daarom de bijbehorende toelatingsdocumenten worden aangehouden. Deze zijn in de leveringsomvang opgenomen of kunnen via invoer van het serienummer van uw instrument in het zoekveld op en via de algemene download-sectie worden gedownload. 8) Conform EN 60529/IEC

27 9 Bijlage 9.2 Afmetingen 49,5 mm (.95") 36 mm (.42") 25 mm (0.98") 45 mm (.77") 25 mm (0.98") 45 mm (.77") 5 mm (5.94") 34 mm (.34") SW27 ø 38 mm (.50") G½A 24 mm (4.88") 3 mm (.22") G½A G/ 4 24 mm (4.88") 3 mm (.22") SW27 G½A 23 mm (0.9") 3 mm (0.2") GV ø 3 mm (0.2") ø 6 mm (0.24") 20 mm (0.79") 3 mm (0.2") GP/GS ø 7,5 mm (0.69") 20 mm (0.79") 3 mm (0.2") G2 ø,4 mm (0.45") ø 7,5 mm (0.69") M2x 54 mm (2.3") 32 mm (5.20") 0 mm (0.39") ½"NPT / 4"NPT 36 mm (.42") M20x,5 38 mm (.50") SW 46 G ½ A 36 mm (.42") 25 mm (0.98") 5 mm (0.59") 20 mm (0.79") 25 mm (0.98") 5 mm (0.20") ø 3 mm (0.2") ø 6 mm (0.24") 22 mm (0.87") ø 55 mm (2.7") GN GB GG Fig. 5: VEGABAR 4, schroefdraaduitvoeringen GV G½ manometeraansluiting (EN 837) GP G½ binnen G¼ (ISO 228-) GS G½ binnen G¼ (ISO 228-) - PVDF G2 G½ binnen,4 mm (Duplex.4462) GN ½ NPT GG G½ (DIN 3852-A) GB M20 x,5 manometeraansluiting (EN 837) 27

28 9 Bijlage 9.3 Industrieel octrooirecht VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing. VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte. Nähere Informationen unter Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте VEGA 系列产品在全球享有知识产权保护 进一步信息请参见网站 < 9.4 Handelsmerken Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/ auteur. 28

29 Notes 29

30 Notes 30

31 Notes 3

32 Printing date: De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken. Wijzigingen voorbehouden VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 209 VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein Schiltach Germany Phone Fax

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Verticale sensormontage. Document ID: 49229

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Verticale sensormontage. Document ID: 49229 Aanvullende handleiding Kleminrichting KV31 Voor leidingen met ø 400 600 mm Verticale sensormontage Document ID: 49229 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 2 Montage 3 Bijlage 3.1 Technische

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670 Handleiding Extra elektronica Overspanningsbeveiliging Document ID: 46670 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica VEGASWING 66. Document ID: 44768

Handleiding. Elektronica VEGASWING 66. Document ID: 44768 Handleiding Elektronica VEGASWING 66 Document ID: 44768 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Borgkoppeling ARV-WE63.1. Voor VEGAWAVE 63 - drukloos bedrijf. Document ID: 32359

Handleiding. Borgkoppeling ARV-WE63.1. Voor VEGAWAVE 63 - drukloos bedrijf. Document ID: 32359 Handleiding Borgkoppeling ARV-WE63.1 Voor VEGAWAVE 63 - drukloos bedrijf Document ID: 32359 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica VEGADIS 82. Document ID: 50073

Handleiding. Elektronica VEGADIS 82. Document ID: 50073 Handleiding Elektronica VEGADIS 82 Document ID: 50073 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Horizontale sensormontage. Document ID: 38481

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Horizontale sensormontage. Document ID: 38481 Aanvullende handleiding Kleminrichting KV31 Voor leidingen met ø 50 200 mm Horizontale sensormontage Document ID: 38481 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.2 Hoge temperaturen... 4 2 Montage

Nadere informatie

Product information. Procesdruk. Procesdrukmeetversterker VEGABAR 14 VEGABAR 17. Document ID: 37527

Product information. Procesdruk. Procesdrukmeetversterker VEGABAR 14 VEGABAR 17. Document ID: 37527 Product information meetversterker VEGABAR 4 VEGABAR 7 Document ID: 757 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Meetprincipe... Type-overzicht... 4 Keuze instrument... 5 4 Keuzecriteria... 6 5 Elektronica - VEGABAR

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Verwarming voor de displayen bedieningsmodule PLICS- COM. Document ID: 31708

Aanvullende handleiding. Verwarming voor de displayen bedieningsmodule PLICS- COM. Document ID: 31708 Aanvullende handleiding Verwarming voor de displayen bedieningsmodule PLICS- COM Document ID: 31708 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380 Aanvullende handleiding Connector ISO 4400 voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30380 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding. Kogelkraanarmatuur conform ZB Voor druksensor VEGABAR 82. Document ID: 50027

Handleiding. Kogelkraanarmatuur conform ZB Voor druksensor VEGABAR 82. Document ID: 50027 Handleiding Kogelkraanarmatuur conform ZB 2553 Voor druksensor VEGABAR 82 Document ID: 50027 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Voor 4 20 ma/hart en accupack. Document ID: 41033

Handleiding. Extra elektronica. Voor 4 20 ma/hart en accupack. Document ID: 41033 Handleiding Extra elektronica Voor 4 20 ma/hart en accupack Document ID: 41033 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw

Nadere informatie

Handleiding VEGABAR 14 conform MB 3517

Handleiding VEGABAR 14 conform MB 3517 Handleiding VEGABAR 14 conform MB 3517 Document ID: 35931 Procesdruk Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie.................................. 4 1.2 Doelgroep................................

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Voor Modbus. Document ID: 41864

Handleiding. Extra elektronica. Voor Modbus. Document ID: 41864 Handleiding Extra elektronica Voor Modbus Document ID: 41864 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Elektronicain. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054

Handleiding. Elektronicain. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054 Handleiding Elektronicain VEGABAR Serie 80 Document ID: 45054 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding PLICSLED. Opsteekbare aanwijsmodule voor grenswaardeschakelaar. Document ID: 47885

Aanvullende handleiding PLICSLED. Opsteekbare aanwijsmodule voor grenswaardeschakelaar. Document ID: 47885 Aanvullende handleiding PLICSLED Opsteekbare aanwijsmodule voor grenswaardeschakelaar Document ID: 47885 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding Reservebehuizing voor plics -instrumenten

Handleiding Reservebehuizing voor plics -instrumenten Handleiding Reservebehuizing voor plics -instrumenten Document ID: 31150 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636 Handleiding Procesdrukopnemer met metalen meetcel VEGABAR 7 4 20 ma Document ID: 27636 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document. Functie... 4.2 Doelgroep... 4.3 Gebruikte symbolen... 4 2 Voor uw

Nadere informatie

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636 Handleiding Procesdrukopnemer met metalen meetcel VEGABAR 7 4 0 ma Document ID: 7636 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document... 4. Functie... 4. Doelgroep... 4.3 Gebruikte symbolen... 4 Voor uw veiligheid...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGAVIB. Document ID: 31086

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGAVIB. Document ID: 31086 Aanvullende handleiding Externe behuizing VEGAVIB Document ID: 31086 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding B G. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 40491

Handleiding B G. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 40491 Handleiding Overspanningsbeveiligingsapparaat B 62-36 G Voor voedings- en signaalkabels in 4... 20 ma-circuits Document ID: 40491 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica. VEGAPULS Serie 60. Document ID: 36801

Handleiding. Elektronica. VEGAPULS Serie 60. Document ID: 36801 Handleiding Elektronica VEGAPULS Serie 60 Document ID: 36801 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054

Handleiding. Elektronica. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054 Handleiding Elektronica VEGABAR Serie 80 Document ID: 45054 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. Voor druksensor VEGABAR Serie 80. Document ID: 45081

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. Voor druksensor VEGABAR Serie 80. Document ID: 45081 Aanvullende handleiding Externe behuizing Voor druksensor VEGABAR Serie 80 Document ID: 45081 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGABOX 02

Handleiding VEGABOX 02 Handleiding VEGABOX 02 Document ID: 32798 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd personeel...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGACAP, VEGACAL. Document ID: 31085

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGACAP, VEGACAL. Document ID: 31085 Aanvullende handleiding Externe behuizing VEGACAP, VEGACAL Document ID: 31085 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding B 63-48, B Overspanningsbeveiligingen. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 33012

Handleiding B 63-48, B Overspanningsbeveiligingen. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 33012 Handleiding Overspanningsbeveiligingen B 63-48, B 63-32 Voor voedings- en signaalkabels in 4... 20 ma-circuits Document ID: 33012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 34456

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 34456 Aanvullende handleiding Connector Harting HAN 7D voor niveaudetectiesensoren Document ID: 34456 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid... 3. Correct gebruik... 3. Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457 Aanvullende handleiding Connector Harting HAN 7D Voor continu metende sensoren Document ID: 34457 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik... 3 1.2 Niet toegestaan gebruik...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. PA-/FF-adapterkit voor VE- GADIS 61 en 81. Aansluitkabel met stekker M12x1 als uitbreidingsset. Document ID: 33959

Aanvullende handleiding. PA-/FF-adapterkit voor VE- GADIS 61 en 81. Aansluitkabel met stekker M12x1 als uitbreidingsset. Document ID: 33959 Aanvullende handleiding PA-/FF-adapterkit voor VE- GADIS 61 en 81 Aansluitkabel met stekker M1x1 als uitbreidingsset Document ID: 33959 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. VEGADIS-adapter. Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor. Document ID: 45250

Aanvullende handleiding. VEGADIS-adapter. Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor. Document ID: 45250 Aanvullende handleiding VEGADIS-adapter Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor Document ID: 4550 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30382

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30382 Aanvullende handleiding Connector M2 x voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30382 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653 Handleiding Conductieve meerstaafs-meetsonde Conductieve meetsonde EL4 Document ID: 32653 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGACAP 63. Document ID: 31595

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGACAP 63. Document ID: 31595 Aanvullende handleiding Vlotter voor olie-/waterdetectie voor VEGACAP 63 Document ID: 31595 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding. Conductieve meetsonde EL 1. Conductieve staafmeetsonde. Document ID: 32651

Handleiding. Conductieve meetsonde EL 1. Conductieve staafmeetsonde. Document ID: 32651 Handleiding Conductieve staafmeetsonde Conductieve meetsonde EL 1 Document ID: 32651 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor

Nadere informatie

Handleiding B FI. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en stuurkabels met aardlekschakelaar. Document ID: 40489

Handleiding B FI. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en stuurkabels met aardlekschakelaar. Document ID: 40489 Handleiding Overspanningsbeveiligingsapparaat B 61-300 FI Voor voedings- en stuurkabels met aardlekschakelaar Document ID: 40489 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. Voor continu metende sensoren. Document ID: 30377

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. Voor continu metende sensoren. Document ID: 30377 Aanvullende handleiding Connector M2 x Voor continu metende sensoren Document ID: 30377 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Niet toegestaan gebruik... 3.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging Product information Overspanningsbeveiligingen B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Productbeschrijving... Type-overzicht... Elektrische aansluiting...

Nadere informatie

Handleiding. VEGATRENN 149A Ex. Ex-voedingsscheider voor 4 20 ma/ HART-sensoren ma/hart. Document ID: 24816

Handleiding. VEGATRENN 149A Ex. Ex-voedingsscheider voor 4 20 ma/ HART-sensoren ma/hart. Document ID: 24816 Handleiding Ex-voedingsscheider voor 4 20 ma/ HART-sensoren VEGATRENN 149A Ex 4 20 ma/hart Document ID: 24816 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Montagehandleiding Beschermkap

Montagehandleiding Beschermkap Montagehandleiding Beschermkap Document ID: 34296 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Geautoriseerd personeel... 3 1.2 Correct gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies... 3 1.4

Nadere informatie

Handleiding. Kogelkraanarmatuur PASVE. voor VEGABAR 54, 82. Document ID: 30177

Handleiding. Kogelkraanarmatuur PASVE. voor VEGABAR 54, 82. Document ID: 30177 Handleiding Kogelkraanarmatuur PASVE voor VEGABAR 54, 82 Document ID: 30177 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGASWING 63 en EL 3. Document ID: 36676

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGASWING 63 en EL 3. Document ID: 36676 Aanvullende handleiding Vlotter voor olie-/waterdetectie voor VEGASWING 63 en EL 3 Document ID: 36676 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGATRENN 141. Ex-voedingsscheider voor 4 20 masensoren. Document ID: 52239

Handleiding VEGATRENN 141. Ex-voedingsscheider voor 4 20 masensoren. Document ID: 52239 Handleiding Ex-voedingsscheider voor 4 20 masensoren VEGATRENN 141 Document ID: 52239 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGABOX 03. Drukcompensatiebehuizing met beluchtingsfilter. Document ID: 45925

Handleiding VEGABOX 03. Drukcompensatiebehuizing met beluchtingsfilter. Document ID: 45925 Handleiding Drukcompensatiebehuizing met beluchtingsfilter VEGABOX 03 Document ID: 45925 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3

Nadere informatie

Handleiding. Borgkoppeling ARV-SG63.2. voor VEGASWING 63 - Drukbereik: bar. Document ID: 29751

Handleiding. Borgkoppeling ARV-SG63.2. voor VEGASWING 63 - Drukbereik: bar. Document ID: 29751 Handleiding Borgkoppeling ARV-SG63.2 voor VEGASWING 63 - Drukbereik: -1 16 bar Document ID: 29751 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 46802

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 46802 Aanvullende handleiding Externe behuizing VEGAFLEX Serie 80 Document ID: 46802 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw

Nadere informatie

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C Handleiding Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten VEGACONNECT 4 met aansluitbox Interface-omvormer USB - HART/I²C Document ID: 32628 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Beschermbuisadapter. voor VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63 Staaf-ø 16 mm. Document ID: 34849

Aanvullende handleiding. Beschermbuisadapter. voor VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63 Staaf-ø 16 mm. Document ID: 34849 Aanvullende handleiding Beschermbuisadapter voor VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63 Staaf-ø 16 mm Document ID: 34849 1 Productbeschrijving 1 Productbeschrijving De beschermbuisadapter is toepasbaar bij alle VEGACAP

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Transistor (PNP) Document ID: 40552

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Transistor (PNP) Document ID: 40552 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 Transistor (PNP) Document ID: 40552 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica SOLITRAC, MINITRAC, POINTRAC, WEIGHTRAC. Document ID: 40104

Handleiding. Elektronica SOLITRAC, MINITRAC, POINTRAC, WEIGHTRAC. Document ID: 40104 Handleiding Elektronica SOLITRAC, MINITRAC, POINTRAC, WEIGHTRAC Document ID: 40104 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor

Nadere informatie

Handleiding VEGAKON 61. Conductieve grenswaardeschakelaar voor vloeistoffen voor vlakke inbouw. Transistor (NPN/PNP) Document ID: 32648

Handleiding VEGAKON 61. Conductieve grenswaardeschakelaar voor vloeistoffen voor vlakke inbouw. Transistor (NPN/PNP) Document ID: 32648 Handleiding Conductieve grenswaardeschakelaar voor vloeistoffen voor vlakke inbouw VEGAKON 61 Transistor (NPN/PNP) Document ID: 32648 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C Handleiding Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten VEGACONNECT 4 met aansluitbox Interface-omvormer USB - HART/I²C Document ID: 32628 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - Transistor (PNP) Document ID: 40552

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - Transistor (PNP) Document ID: 40552 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 - Transistor (PNP) Document ID: 40552 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Contactloze schakelaar. Document ID: 41045

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Contactloze schakelaar. Document ID: 41045 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 Contactloze schakelaar Document ID: 41045 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Montagetoebehoren drukmeettechniek. Document ID: 43478

Aanvullende handleiding. Montagetoebehoren drukmeettechniek. Document ID: 43478 Aanvullende handleiding Montagetoebehoren drukmeettechniek Document ID: 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document.... Functie.... Doelgroep.... Gebruikte symbolen... Voor uw veiligheid.... Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - contactloze schakelaar. Document ID: 41045

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - contactloze schakelaar. Document ID: 41045 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 - contactloze schakelaar Document ID: 41045 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding VEGACAL 69. Capacitieve dubbele staafmeetsonde voor niveaumeting. Voor aansluiting op een meetversterker. Document ID: 31181

Handleiding VEGACAL 69. Capacitieve dubbele staafmeetsonde voor niveaumeting. Voor aansluiting op een meetversterker. Document ID: 31181 Handleiding Capacitieve dubbele staafmeetsonde voor niveaumeting VEGACAL 69 Voor aansluiting op een meetversterker Document ID: 31181 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met VEGA-apparaten met Bluetooth-interface. Document ID: 52454

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met VEGA-apparaten met Bluetooth-interface. Document ID: 52454 Aanvullende handleiding Bluetooth-USB-adapter Verbinding van PC/notebook met VEGA-apparaten met Bluetooth-interface Document ID: 52454 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid... 3 1.1 Correct

Nadere informatie

Aanvullende handleiding VEGAPASS 81. Bypass voor continue niveaumeting van vloeistoffen. Document ID: 42749

Aanvullende handleiding VEGAPASS 81. Bypass voor continue niveaumeting van vloeistoffen. Document ID: 42749 Aanvullende handleiding ypass voor continue niveaumeting van vloeistoffen VEGAPASS 81 Document ID: 42749 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.1 onstructie... 3 2 Montage 2.1 Montage-instructies...

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 112. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie voor NAMUR-sensoren. Document ID: 46106

Handleiding VEGATOR 112. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie voor NAMUR-sensoren. Document ID: 46106 Handleiding Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie voor NAMUR-sensoren VEGATOR 112 Document ID: 46106 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGASON 61. Ultrasone sensor voor continue niveaumeting ma/hart - tweedraads. Document ID: 51852

Beknopte handleiding VEGASON 61. Ultrasone sensor voor continue niveaumeting ma/hart - tweedraads. Document ID: 51852 Beknopte handleiding Ultrasone sensor voor continue niveaumeting VEGASON 61 4 20 ma/hart - tweedraads Document ID: 51852 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid... 3 1.1 Geautoriseerd personeel...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Staaf- en kabelcomponenten. voor VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 44968

Aanvullende handleiding. Staaf- en kabelcomponenten. voor VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 44968 Aanvullende handleiding Staaf- en kabelcomponenten voor VEGAFEX Serie 80 Document ID: 44968 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.1 Verlengingen... 3 2 Montage 2.1 Algemene instructies...

Nadere informatie

Montagehandleiding - scheepsbouw VEGAFLEX 81

Montagehandleiding - scheepsbouw VEGAFLEX 81 Montagehandleiding - scheepsbouw VEGAFLEX 81 Beladingstank (ruwe olie) Tank voor afgewerkte olie Servicetanks (stookolie, koelwatertank) Ballasttanks (zijtanks) Document ID: 9154 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding VEGAMIP T61. Zendeenheid. Document ID: 36998

Handleiding VEGAMIP T61. Zendeenheid. Document ID: 36998 Handleiding VEGAMIP T61 Zendeenheid Document ID: 36998 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen... 4 2 Voor uw veiligheid... 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 46107

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 46107 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren VEGATOR 121 Document ID: 46107 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding VEGAWAVE 61. Niveauschakelaar voor poedervormig stortgoed. - contactloze schakelaar. Document ID: 32246

Handleiding VEGAWAVE 61. Niveauschakelaar voor poedervormig stortgoed. - contactloze schakelaar. Document ID: 32246 Handleiding Niveauschakelaar voor poedervormig stortgoed VEGAWAVE 61 - contactloze schakelaar Document ID: 32246 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401 Handleiding Ophangdrukopnemer met keramische meetcel VEGAWELL 52 4 20 ma Document ID: 35401 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401 Handleiding Ophangdrukopnemer met keramische meetcel VEGAWELL 52 4 20 ma Document ID: 35401 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 131. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46836

Handleiding VEGATOR 131. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46836 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren VEGATOR 131 Document ID: 46836 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 57662

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 57662 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren VEGATOR 121 Document ID: 57662 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Straler laden en vervangen VEGASOURCE 31, 35. Document ID: 39155

Aanvullende handleiding. Straler laden en vervangen VEGASOURCE 31, 35. Document ID: 39155 Aanvullende handleiding Straler laden en vervangen VEGASOURCE 31, 35 Document ID: 39155 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies Laden of vervangen straler.1 Uitvoering A... 7. Uitvoering B...

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste meetbereiken Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie.

Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste meetbereiken Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie. Druktransmitter met keramische en metalen sensoren Cerabar PMC / PMP 40, 5 stuks PMC PMP Complete productinformatie: www.e-direct.endress.com/pmx Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste

Nadere informatie

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916 Handleiding VEGADIS 176 Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw Document ID: 47916 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Handleiding VEGACAP 98. Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering. Relais (DPDT) Document ID: 33760

Handleiding VEGACAP 98. Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering. Relais (DPDT) Document ID: 33760 Handleiding Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering VEGACAP 98 Relais (DPDT) Document ID: 33760 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met PLICS- COM met Bluetooth-interface. Document ID: 52454

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met PLICS- COM met Bluetooth-interface. Document ID: 52454 Aanvullende handleiding Bluetooth-USB-adapter Verbinding van PC/notebook met PLICS- COM met Bluetooth-interface Document ID: 52454 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik...

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - tweedraads Coaxsensor -20 +250 C Document ID: 49737 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen. Profibus PA Staaf- en kabelmeetsonde. Document ID: 47594

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen. Profibus PA Staaf- en kabelmeetsonde. Document ID: 47594 Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen VEGAFLEX 82 Profibus PA Staaf- en kabelmeetsonde Document ID: 47594 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653 Handleiding Conductieve meerstaafs-meetsonde Conductieve meetsonde EL4 Document ID: 32653 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen VEGAFLEX 82 4 20 ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Document ID: 47592 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 132. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46837

Handleiding VEGATOR 132. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46837 Handleiding Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren VEGATOR 132 Document ID: 46837 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - tweedraads Coaxsensor Met SIL-kwalificatie -196 +280 C -196 +450 C Document ID:

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 141. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor ma-sensoren. Document ID: 46838

Handleiding VEGATOR 141. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor ma-sensoren. Document ID: 46838 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 4...20 ma-sensoren VEGATOR 141 Document ID: 46838 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 81 4 20 ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Document ID: 47585 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 81 4 20 ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Met SIL-kwalificatie Document ID: 47591 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Montagehandleiding 810070-01 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Montagehandleiding 810070-01 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Montagehandleiding 80070-0 GESTRA Niveau-elektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Afmetingen NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 warmteisolatie ketelwand voorlansflens DN 00 DN

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916 Handleiding VEGADIS 176 Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw Document ID: 47916 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Centrering. voor VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 44967

Aanvullende handleiding. Centrering. voor VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 44967 Aanvullende handleiding Centrering voor VEGAFLEX Serie 80 Document ID: 44967 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.1 Overzicht... 3 1.2 Centreringen... 3 2 Montage 2.1 Algemene instructies...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Luchtkoeling - MINITRAC 31. Actief lucht-koelsysteem voor radiometrische. Document ID: 50337

Aanvullende handleiding. Luchtkoeling - MINITRAC 31. Actief lucht-koelsysteem voor radiometrische. Document ID: 50337 Aanvullende handleiding Luchtkoeling - MINITRAC 31 Actief lucht-koelsysteem voor radiometrische sensoren Document ID: 50337 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.1 Constructie... 3 2 Montage

Nadere informatie

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk Ceraphant PTCB / PTPB 22, 5 stuks PTCB PTPB Complete productinformatie: www.e-direct.endress.com/ptxb Hoge reproduceerbaarheid en langdurige

Nadere informatie

LRG 12-2. Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Gebruiksaanwijzing 810557-00 Geleidbaarheidselektrode LRG 12-2 Aansluitschema LRR 1-10 (Modus SLH) LRG 12-2 Spuiklep 510 Fig.1 2 Functionele elementen 69 MAX 70 C % MAX 95 % IP 20 50 129 GESTRA

Nadere informatie

Aanwijzing en Bediening. LG Remote Interface Handleiding 06/2015

Aanwijzing en Bediening. LG Remote Interface Handleiding 06/2015 Aanwijzing en Bediening LG Remote Interface Handleiding 06/2015 2 LG Remote Interface - Handleiding Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 5 1.2 Doelgroep... 5 1.3 Gebruikte symbolen... 5 2 Voor

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Uitgangssignaal actief actief temperatuur vochtigheid 22UTH-11 DC V, DC V. Uitgangssignaal

Uitgangssignaal actief actief temperatuur vochtigheid 22UTH-11 DC V, DC V. Uitgangssignaal Buitensensor vochtigheid, temperatuur met weerbescherming Actieve sensor (0...10 V) voor het meten vanzowel relatieve of absolute vochtigheid als externe temperatuur.optioneel verkrijgbaar met aanvullende

Nadere informatie

Aanwijzing en Bediening. LG Remote Interface Handleiding 09/2017

Aanwijzing en Bediening. LG Remote Interface Handleiding 09/2017 Aanwijzing en Bediening LG Remote Interface Handleiding 09/2017 2 LG Remote Interface - Handleiding Inhoudsopgave 1 Over dit document... 5 1.1 Functie... 5 1.2 Doelgroep... 5 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Online-datasheet TBS-1BSGT1006NM TBS TEMPERATUURSENSOREN

Online-datasheet TBS-1BSGT1006NM TBS TEMPERATUURSENSOREN Online-datasheet TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F Bestelinformatie Type Artikelnr. TBS-1BSGT1006NM 6048674 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/tbs Afbeelding kan afwijken Gedetailleerde

Nadere informatie

Documentatie. magneetventielen

Documentatie. magneetventielen magneetventielen 1. Inhoudsopgave 2. Technische specificaties 3 3. Detail tekening 4 4. Kleptypes 5 5. Functie types 5 6. Omschrijving 5 7. Waarschuwingen 6 8. Installatie 7 9. Onderhoud 7 10. Afmetingen

Nadere informatie