Handleiding VEGABAR 14 conform MB 3517

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding VEGABAR 14 conform MB 3517"

Transcriptie

1 Handleiding VEGABAR 14 conform MB 3517 Document ID: Procesdruk

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie Doelgroep Gebruikte symbolen Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd personeel Correct gebruik Waarschuwing voor foutief gebruik Algemene veiligheidsinstructies Veiligheidsmarkering op het instrument CE-conformiteit Meetbereik - toegestane procesdruk Voldoet aan NAMUR-aanbevelingen Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving Milieuvoorschriften Productbeschrijving 3.1 Opbouw Werking Bediening Verpakking, transport en opslag Monteren 4.1 Algemene instructies Montage-instructies Montagestappen Op de voedingsspanning aansluiten 5.1 Aansluiting voorbereiden Aansluitschema Inschakelfase In bedrijf nemen 6.1 Inbedrijfnamestappen Service en storingen oplossen 7.1 Onderhoud Storingen oplossen Het instrument repareren Demonteren 8.1 Demontagestappen Afvoeren Bijlage 9.1 Technische gegevens Afmetingen VEGABAR 14 conform MB 3517

3 Inhoudsopgave Overige documentatie Informatie: Afhankelijk van de bestelde uitvoering hoort aanvullende documentatie tot de levering. Deze vindt u in hoofdstuk "Productbeschrijving". Handleidingen voor toebehoren en reserve-onderdelen Tip: Voor het veilig gebruik van uw VEGABAR 14 bieden wij toebehoren en reserve-onderdelen aan. De bijbehorende documentatie is: l Inlassokken en afdichtingen Uitgave: VEGABAR 14 conform MB

4 1 Over dit document 1 Over dit document 1.1 Functie Deze gebruiksaanwijzing geeft u de benodigde informatie voor de montage, aansluiting en inbedrijfname plus belangrijke instructies voor onderhoud en oplossen van storingen. Lees deze daarom voor de inbedrijfname en bewaar deze daarom goed toegankelijk als onderdeel van het product in de nabijheid van het instrument., 1.2 Doelgroep Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor gekwalificeerd vakpersoneel. De inhoud van deze handleiding moet aan het personeel beschikbaar worden gesteld. 1.3 Gebruikte symbolen Informatie, tip, instructie Dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie. Voorzichtig: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kunnen storingen of foutief functioneren ontstaan. Waarschuwing: bij niet aanhouden van deze waarschuwingen kan persoonlijk letsel en/of zware materiële schade ontstaan. Gevaar: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kan ernstig persoonlijk letsel en/of onherstelbare schade aan het instrument ontstaan. Ex-toepassingen Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen. l à Lijst De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde. Handelingsstap Deze pijl markeert een afzonderlijke handeling. 1 Handelingsvolgorde Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen. 4 VEGABAR 14 conform MB 3517

5 2 Voor uw veiligheid 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd personeel Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelingen mogen alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd. Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de benodigde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen. 2.2 Correct gebruik De VEGABAR 14 is een drukopnemer voor het meten van overdruk, absolute druk en vacuüm. Gedetailleerde informatie over toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk "Productbeschrijving". De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik conform de specificatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvullende handleidingen gegeven. Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de gebruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk verboden. 2.3 Waarschuwing voor foutief gebruik Bij ondeskundig of niet correct gebruik kunnen door het instrument toepassingsspecifieke gevaren ontstaan, zoals bijv. overlopen van een tank of schade aan installatiedelen door verkeerde montage of instelling. 2.4 Algemene veiligheidsinstructies Het instrument voldoet aan de laatste stand der techniek rekening houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handleiding, de nationale installatienormen en de gelden veiligheidsbepalingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden. Het instrument mag alleen in technische optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De operator is verantwoordelijke voor het storingsvrije bedrijf van het instrument. De operator is verder verplicht, tijdens de gehele toepassingsduur de overeenstemming van de benodigde bedrijfsveiligheidsmaatregelen met de actuele stand van de betreffende instituten vast te stellen en nieuwe voorschriften aan te houden. VEGABAR 14 conform MB

6 2 Voor uw veiligheid 2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument De veiligheidssymbolen en -instructies die op het instrument zijn aangebracht moeten worden aangehouden. 2.6 CE-conformiteit Dit instrument voldoet aan de wettelijke eisen uit de geldende EGrichtlijnen. Met het aanbrengen van de CE-markering bevestigt VEGE de succesvolle beproeving. De CE-conformiteitsverklaring vindt u in het download-bereik onder Meetbereik - toegestane procesdruk Afhankelijk van de toepassing kan een meetcel met hoger meetbereik dan het toegestane drukbereik van de procesaansluiting zijn ingebouwd. De toegestane procesdruk wordt met "proces pressure" op de typeplaat aangegeven, zie par. 3.1 "Constructie". Dit bereik mag uit veiligheidsoverwegingen niet worden overschreden. 2.8 Voldoet aan NAMUR-aanbevelingen Voor wat betreft de storingsongevoeligheid en -emissie wordt aan de NAMUR-aanbeveling NE 21 voldaan. 2.9 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving Houdt in geval van Ex-toepassingen de Ex-specifieke veiligheidsinstructies aan. Deze zijn een onderdeel van dit bedrijfsvoorschrift en worden bij ieder instrument met Ex-toelating meegeleverd Milieuvoorschriften De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de belangrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming constant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de milieuinstructies in deze handleiding. l Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag" l Hoofdstuk "Afvoeren" 6 VEGABAR 14 conform MB 3517

7 3 Productbeschrijving 3 Productbeschrijving 3.1 Opbouw Leveringsomvang De levering bestaat uit: l Procesdrukmeetversterker VEGABAR 14 met connector M12x1 l Documentatie - Deze gebruiksaanwijzing - Evt. certificaten Opbouw Fig. 1: VEGABAR 14 met connector M12 x 1 1 Behuizing met elektronica 2 Procesaansluiting 3 Drukcompensatie 4 Connector Typeplaat De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identificatie en toepassing van het instrument: l Artikelnummer l Serienummer l Technische gegevens l Artikelnummers documentatie Met de serienummers is het mogelijk via "VEGA Tools" en "serial number search" de uitleveringsgegevens van het instrument op te roepen. Naast op de typeplaat op het instrument vindt u het serienummer ook intern in het instrument. 3.2 Werking Toepassingsgebied De VEGABAR 14 is een drukopnemer voor het meten van overdruk, absolute druk resp. vacuüm. Geschikt voor gassen, stoom en vloeistof. VEGABAR 14 conform MB

8 3 Productbeschrijving Werkingsprincipe Voedingsspanning Als sensorelement wordt de CERTEC -meetcel met robuust keramisch membraan gebruikt. De procesdruk veroorzaakt via het keramische membraan een capaciteitsverandering in de meetcel. Deze wordt omgevormd in een overeenkomstig uitgangssignaal en als meetwaarde uitgestuurd. Tweedraadselektronica 4 20 ma voor voeding en meetwaardeoverdracht via dezelfde kabel. 3.3 Bediening Het instrument heeft geen bedieningsmogelijkheden. 3.4 Verpakking, transport en opslag Verpakking Transport Transportinspectie Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door een beproeving conform DIN EN verzekerd. Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkingsmateriaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven. Het transport moet rekening houdend met de instructies op de transportverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade aan het instrument tot gevolg hebben. De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld. Opslag De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstellings- en opslagmarkeringen worden bewaard. Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de volgende omstandigheden opslaan: l Niet buiten bewaren l Droog en stofvrij opslaan l Niet aan agressieve media blootstellen l Beschermen tegen directe zonnestralen l Mechanische trillingen vermijden Opslag- en transporttemperatuur l Opslag- en transporttemperatuur zie "Appendix - Technische gegevens - Omgevingscondities" l Relatieve luchtvochtigheid %. 8 VEGABAR 14 conform MB 3517

9 4 Monteren 4 Monteren 4.1 Algemene instructies Geschiktheid voor de procesomstandigheden Waarborg, dat alle onderdelen van het apparaat die zich in het proces bevinden, in het bijzonder het sensorelement, de procesafdichting en de procesaansluiting, geschikt zijn voor de betreffende procesomstandigheden. Daartoe behoren in het bijzonder de procesdruk, procestemperatuur en de chemische eigenschappen van het medium. De specificaties daaromtrent vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens" resp. op de typeplaat. 4.2 Montage-instructies Montagepositie De VEGABAR 14 functioneert in iedere inbouwpositie. Deze wordt volgens dezelfde normen gemonteerd als een manometer (DIN EN 839-2). Informatie: Gebruik van afsluiters, bevestigingsbeugels en sifons uit onze montagetoebehoren verdient aanbeveling. 4.3 Montagestappen Sokken inlassen Voor de montage van de VEGABAR 14 is een inlassok nodig. U vindt de componenten in de aanvullende handleiding "Inlassokken en afdichtingen". Afdichten/inschroeven Gebruik altijd de meegeleverde afdichting: l Procesaansluiting GV, GB en GP - of - Dicht het schroefdraad af met teflon, hennep of een ander bestendig afdichtingsmateriaal. l Procesaansluiting GN à Schroef de VEGABAR 14 met een steeksleutel op het zeskant van de procesaansluiting in de inlassok. Sleutelwijdte zie hoofdstuk "Afmetingen", aandraaimoment zie hoofdstuk "Technische gegevens". VEGABAR 14 conform MB

10 5 Op de voedingsspanning aansluiten 5 Op de voedingsspanning aansluiten 5.1 Aansluiting voorbereiden Veiligheidsinstructies aanhouden Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies: l Alleen in spanningsloze toestand aansluiten l Indien overspanningen kunnen worden verwacht, overspanningsbeveiligingen installeren Tip: Hiervoor wordt gebruik van VEGA-overspanningsbeveiligingen ÜSB 62-36G.X. Gebruik kabels met ronde doorsnede. Een kabelbuitendiameter van 5 9 mm waarborgt een goede afdichtende werking in de kabelwartel. Wanneer u kabel met een andere diameter of doorsnede gebruikt, vervang dan de afdichting of gebruik een geschikt kabelwartel. Veiligheidsinstructies voor Ex-applicaties aanhouden Voedingsspanning kiezen Aansluitkabel kiezen In explosiegevaarlijke omgevingen moeten de geldende voorschriften, de conformiteits- en typebeproevingscertificaten van de sensoren en de voedingen worden aangehouden. De voedingsspanning en het stroomsignaal worden via dezelfde tweeaderige aansluitkabel overgedragen. Zorg voor een veilige scheiding van het voedingscircuit van de netvoedingscircuits conform DIN VDE 0106 deel 101. De VEGA-voedingen VEGATRENN 149AEx, VEGASTAB 690, VE- GADIS 371 en alle VEGAMET-apparaten voldoen aan deze eis. Bij toepassing van een van deze instrumenten is het aanhouden van veiligheidsklasse III voor de VEGABAR 14 gewaarborgd. Houdt rekening met de volgende extra invloeden voor de voedingsspanning: l Uitgangsspanning van de voedingsapparaten kan onder nom. belasting minder worden (bij een sensorstroom van 20,5 ma resp. 22 ma bij storingsmelding) l Invloed van andere apparaten in het circuit (zie belastingswaarde in het hoofdstuk "Technische gegevens") Het instrument word met standaard 2-aderige kabel zonder afscherming aangesloten. Indien elektromagnetische instrooiingen worden verwacht, die boven de testwaarden van de EN voor industriele omgeving liggen, moet afgeschermde kabel worden gebruikt. 10 VEGABAR 14 conform MB 3517

11 5 Op de voedingsspanning aansluiten Kabelafscherming en aarding Sluit de kabelafscherming aan beide zijden aan op het aardpotentiaal. Indien potentiaalvereffeningsstromen kunnen worden verwacht, moet de verbinding aan de signaalzijde via een keramische condensator (bijv. 1 nf, 1500 V) worden gerealiseerd. De laagfrequente potentiaalvereffeningsstromen worden nu onderdrukt, de beschermende werking tegen hoogfrequentie stoorsignalen blijft echter behouden. Waarschuwing: Binnen galvanische installaties en bij tanks met kathodische corrosiebescherming bestaan grote potentiaalverschillen. Hier kunnen bij tweezijdige randaarde grote compensatiestromen via de kabelafscherming ontstaan. Om dat te voorkomen, mag bij deze toepassingen de kabelafscherming slechts aan één zijde in de schakelkast op het aardpotentiaal worden aangesloten. De kabelafscherming mag niet op de interne aardklem van de sensor worden aangesloten en de externe aardklem op de behuizing mag niet op de potentiaalvereffening worden aangesloten. Informatie: De metalen delen van het instrument (antenne, meetversterker, omhullingsbuis, enz.) zijn geleidend met de interne en externe aardklem op de behuizing aangesloten. Deze verbinding is direct metaal op metaal of bij instrumenten met externe elektronica via de afscherming van de speciale verbindingskabel. Specificaties omtrent de potentiaalverbindingen binnen het instrument vindt u in hoofdstuk "Technische gegevens". Aansluitkabel voor Ex-toepassingen kiezen Ronde connector M12 x 1 Bij Ex-toepassingen moeten de bijbehorende installatievoorschriften worden aangehouden. 5.2 Aansluitschema Fig. 2: Aansluitschema ronde connector M12 x 1, aanzicht op aansluiting instrumentzijde 1 Voedingsspanning en signaaluitgang VEGABAR 14 conform MB

12 5 Op de voedingsspanning aansluiten 5.3 Inschakelfase Na de aansluiting van de VEGABAR 14 op de voedingsspanning resp. na terugkeer van de voedingsspanning voert het instrument eerst een zelftest uit. l Interne test van de elektronica. l 4 20 ma-uitgang verspringt naar het uitvalsignaal 22 ma Daarna levert de VEGABAR 14 een stroom van 4 20 ma op de kabel. De waarde komt overeen met het actuele niveau en de al uitgevoerde instellingen, bijv. de fabrieksinstelling. 12 VEGABAR 14 conform MB 3517

13 6 In bedrijf nemen 6 In bedrijf nemen 6.1 Inbedrijfnamestappen Na de montage en de elektrische aansluiting is de VEGABAR 14 bedrijfsgereed. De VEGABAR 14 levert een stroom 4 20 ma die proportioneel is met de actuele procesdruk. Andere instellingen zijn niet nodig. VEGABAR 14 conform MB

14 7 Service en storingen oplossen 7 Service en storingen oplossen 7.1 Onderhoud Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud nodig. 7.2 Storingen oplossen Gedrag bij storingen Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie, geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen te nemen. Storingsoorzaken De VEGABAR 14 biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaarheid. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende: l Sensor l Proces l Voedingsspanning l Signaalverwerking Storingen oplossen De eerste maatregel is het controleren van het uitgangssignaal. In veel gevallen kunnen oorzaken langs deze weg worden vastgesteld en kunnen de storingen worden opgelost. 24-uurs service hotline Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder tel.nr De hotline staat ook buiten kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbieden, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis, alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening ma-signaal controleren? 4 20 ma-signaal niet stabiel l Geen atmosferische drukcompensatie à Drukcompensatie in de connector resp. over de capillairen controleren.? Geen 4 20 ma-signaal l Aansluiting op de voedingsspanning verkeerd à Aansluiting conform hoofdstuk "Aansluitstappen" controleren en evt. conform hoofdstuk "Aansluitschema" corrigeren l Geen voedingsspanning à Kabels controleren op breuk, eventueel repareren 14 VEGABAR 14 conform MB 3517

15 7 Service en storingen oplossen l Voedingsspanning te laag resp. belastingsweerstand te hoog à Controleren, evt. aanpassen? Stroomsignaal 22 ma l Elektronica of meetcel defect. à Instrument vervangen resp. voor reparatie inzenden Bij Ex/toepassingen moeten de voorschriften voor het schakelen van intrinsiekveilige circuits worden aangehouden. Gedrag na oplossen storing Afhankelijk van de oorzaak van de storing en de getroffen maatregelen moeten eventueel de in het hoofdstuk "In bedrijf nemen" beschreven handelingen weer worden uitgevoerd. 7.3 Het instrument repareren Wanneer een reparatie nodig is, gaat u als volgt te werk: Via internet kunt u op onze homepage onder: "Downloads - formulieren en certificaten - reparatieformulier" een retourformulier (23 KB) downloaden. U helpt on zo, de reparatie snel en zonder tijdverlies vanwege vragen uit te voeren. l Omschrijving van de opgetreden storing. l Het instrument schoonmaken en goed inpakken l Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecificatieblad buiten op de verpakking aanbrengen. l Vraag het adres voor de retourzending aan bij uw VEGAvertegenwoordiging. Uw vertegenwoordiging vindt u op onze homepage onder: "Onderneming - VEGA wereldwijd" VEGABAR 14 conform MB

16 8 Demonteren 8 Demonteren 8.1 Demontagestappen Waarschuwing: Let voor het demonteren goed op gevaarlijke procesomstandigheden zoals bijv. druk in de tank, hoge temperaturen, agressieve of toxische media enz. Houdt de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning aansluiten" aan en voer de daar genoemde handelingen in omgekeerde volgorde uit. 8.2 Afvoeren Het instrument bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recyclingbedrijven weer kunnen worden hergebruikt. Wij hebben daarom de elektronica eenvoudig demonteerbaar ontworpen en gebruiken recyclebare materialen. WEEE-richtlijn 2002/96/EG Dit instrument valt niet onder de WEEE-richtlijn 2002/96/EG en de betreffende nationale wetgeving. Voer het instrument af direct naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf en gebruik daarvoor niet de gemeentelijke vuilophaaldiensten. Deze mogen alleen voor privé producten conform de WEEE-richtlijn worden gebruikt. Een deskundige afvoer voorkomt negatieve effecten op mens en milieu en maakt hergebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk. Materialen: zie hoofdstuk "Technische gegevens" Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer. 16 VEGABAR 14 conform MB 3517

17 9 Bijlage 9 Bijlage 9.1 Technische gegevens Algemene specificaties Meetgrootheid, druktype Meetprincipe Communicatie-interface Overdruk, absolute druk, vacuüm Keramisch-capacitief, olieloze meetcel Geen Materialen en gewichten Materialen, in aanraking met medium - Procesaansluiting 316L - Membraan Safier-keramiek (99,9 % oxidekeramiek) - Meetcelafdichting FKM (VP2/A), EPDM (A+P 75.5/KW75F) Materialen, niet in aanraking met medium - Elektronica behuizing Messing, vernikkeld Materialen, niet in aanraking met het medium, connector M12 x 1 - Contactdrager PA - Contact CuZn, vernikkeld en 0,8 µm verguld - Connectorafdichting FKM Geleidende verbinding Aandraaimoment max. 1) Gewicht ca. Tussen aardklem, behuizing en procesaansluiting 50 Nm (36.88 lbf ft) 0,25 kg (0.55 lbs) Uitgangsgrootheid Uitgangssignaal 4 20 ma Bereik 3,8 20,5 ma Storingssignaal 22 ma Signaalresolutie 5 µa Max. uitgangsstroom 22 ma Opstarttijd ca. 2 s Dode band 10 ms Sprongantwoordtijd 20 ms (0 63 %) Ingangsgrootheid De specificaties betreffende de overbelastbaarheid zijn bedoeld als overzicht en gerelateerd aan de meetcel. Beperkingen door materiaal en model van de procesaansluiting zijn mogelijk. De specificaties op de typeplaat zijn van toepassing. 1) Bij materiaal procesaansluiting 316L. VEGABAR 14 conform MB

18 9 Bijlage Nom. meetbereik Overdruk Overbelastbaarheid maximale druk Overbelastbaarheid minimale druk 0 0,05 bar/0 5 kpa 15 bar/1500 kpa -0,2 bar/-20 kpa 0 0,1 bar/0 10 kpa 15 bar/1500 kpa -0,2 bar/-20 kpa 0 0,25 bar/0 25 kpa 30 bar/3000 kpa -0,8 bar/-80 kpa 0 0,4 bar/0 40 kpa 30 bar/3000 kpa -0,8 bar/-80 kpa 0 0,6 bar/0 60 kpa 35 bar/3500 kpa -1 bar/-100 kpa 0 1 bar/0 100 kpa 35 bar/3500 kpa -1 bar/-100 kpa 0 1,6 bar/0 160 kpa 50 bar/5000 kpa -1 bar/-100 kpa 0 2,5 bar/0 250 kpa 50 bar/5000 kpa -1 bar/-100 kpa 0 4 bar/0 40 kpa 65 bar/6500 kpa -1 bar/-100 kpa 0 6 bar/0 600 kpa 90 bar/9000 kpa -1 bar/-100 kpa 0 10 bar/ kpa 90 bar/9000 kpa -1 bar/-100 kpa 0 16 bar/0 1,6 MPa 130 bar/13 MPa -1 bar/-100 kpa 0 25 bar/0 2,5 MPa 130 bar/13 MPa -1 bar/-100 kpa 0 40 bar/0 4 MPa 200 bar/20 MPa -1 bar/-100 kpa 0 60 bar/0 6 MPa 200 bar/20 MPa -1 bar/-100 kpa -0,1 0,1 bar/ kpa 20 bar/2000 kpa -0,4 bar/-40 kpa -0,2 0,2 bar/ kpa 30 bar/3000 kpa -0,8 bar/-80 kpa -0,5 0,5 bar/ kpa 35 bar/3500 kpa -1 bar/-100 kpa -1 0,6 bar/ kpa 50 bar/5000 kpa -1 bar/-100 kpa -1 1 bar/ kpa 50 bar/5000 kpa -1 bar/-100 kpa -1 1,5 bar/ kpa 50 bar/5000 kpa -1 bar/-100 kpa -1 3 bar/ kpa 65 bar/6500 kpa -1 bar/-100 kpa -1 5 bar/ kpa 90 bar/9000 kpa -1 bar/-100 kpa -1 9 bar/ kpa 90 bar/9000 kpa -1 bar/-100 kpa bar/ kpa 130 bar/13000 kpa -1 bar/-100 kpa bar/-1 2,5 MPa 130 bar/13 MPa -1 bar/-100 kpa bar/-1 4 MPa 200 bar/20 MPa -1 bar/-100 kpa bar/-1 6 MPa 200 bar/20 MPa -1 bar/-100 kpa Absolute druk 0 1 bar/0 100 kpa 35 bar/3500 kpa 0 1,6 bar/0 160 kpa 50 bar/5000 kpa 0 2,5 bar/0 250 kpa 50 bar/5000 kpa 0 4 bar/0 400 kpa 65 bar/6500 kpa 0 6 bar/0 600 kpa 90 bar/9000 kpa 0 10 bar/0 1 MPa 90 bar/9 MPa 0 16 bar/0 1,6 MPa 130 bar/13 MPa 0 25 bar/0 2,5 MPa 200 bar/20 MPa 18 VEGABAR 14 conform MB 3517

19 9 Bijlage Nom. meetbereik Overbelastbaarheid maximale druk 0 40 bar/0 4 MPa 200 bar/20 MPa 0 60 bar/0 6 MPa 200 bar/20 MPa Overbelastbaarheid minimale druk Referentie-omstandigheden en invloedgrootheden (conform DIN EN ) Referentie-omstandigheden conform DIN EN Temperatuur C ( F) - Relatieve luchtvochtigheid % - Luchtdruk mbar/ kpa ( psi) Bepaling karakteristiek Grenspuntinstelling conform IEC Karakteristiek Referentie inbouwpositie Invloed inbouwpositie Lineair Staand, meetmembraan wijst naar beneden. < 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig) Meetafwijking bepaalt volgens de grenspuntmethode conform IEC ) Meetafwijking < 0,3 % Invloed omgevingstemperatuur 3) Gemiddelde temperatuurcoëfficiënt van het nulsignaal 4) < 0,15 %/10 K Stabiliteit over langere termijn (conform DIN 16086, DINV en IEC ) Lange termijn drift van het nulsignaal 5) Omgevingscondities < 0,1 %/2 jaar Omgevingstemperatuur - Uitvoering met connector C ( F) Opslag- en transporttemperatuur - Uitvoering met connector C ( F) Procescondities De specificaties van de druktrap en mediumtemperatuur dienen als overzicht. De specificaties op de typeplaat gelden. Druktrap procesaansluiting - Schroefdraad 316L PN 60 2) Gerelateerd aan het nom. meetbereik incl. alineariteit, hysterese en nietherhaalbaarheid. 3) Gerelateerd aan het nom. meetbereik. 4) In gecompenseerde temperatuurbereik C ( F), referentietemperatuur 20 C (68 F). 5) Gerelateerd aan het nom. meetbereik. VEGABAR 14 conform MB

20 9 Bijlage - Schroefdraad PVDF PN 10 Mediumtemperatuur, afhankelijk van de meetcelafdichting - FKM (VP2/A) C ( F) - EPDM (A+P 75.5/KW75F) C ( F) Trillingsongevoeligheid Mechanische trillingen met 4 g en Hz 6) Elektromechanische gegevens Ronde connector 4-polig met schroefsluiting M12 x 1 Voedingsspanning Bedrijfsspanning Toelaatbare rimpelspanning Last 8 30 V DC U ss < 1 V Zie diagram Ω V Fig. 3: Spanningsdiagram 1 Spanningsgrenzen 2 Bedrijfsspanning 3 Max. belasting Elektrische veiligheidsmaatregelen Beschermingsgraad 7) - Met connector M12x1 IP 65 Veiligheidsklasse Overspanningscategorie III III 6) Getest conform de richtlijnen van de Germanischen Lloyd, GL-karakteristiek 2. 7) Conform EN 60529/IEC VEGABAR 14 conform MB 3517

21 9 Bijlage Toelatingen Instrumenten met toelatingen kunnen afhankelijk van de uitvoering verschillende technische specificaties hebben. Bij deze instrumenten moeten daarom de bijbehorende toelatingsdocumenten worden aangehouden. Deze zijn met het instrument meegeleverd of kunnen onder via "VEGA Tools" en "serial number search" en via "Downloads" en "Toelatingen" worden gedownload. VEGABAR 14 conform MB

22 9 Bijlage 9.2 Afmetingen VEGABAR 14 ø 37 mm (1.46") 88 mm (3.47") SW 46 mm (1.81") 22 mm (0.87") G1½A ø 55 mm (2.17") Fig. 4: VEGABAR 14 conform MB VEGABAR 14 conform MB 3517

23 9 Bijlage 9.3 Industrieel octrooirecht VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing. VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte. Nähere Informationen unter Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site com. VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте VEGA 系列产品在全球享有知识产权保护 进一步信息请参见网站 < 9.4 Handelsmerken Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/auteur. VEGABAR 14 conform MB

24 Printing date: B.V. VEGA Meet-en Regeltechniek Databankweg AL Amersfoort Nederland Tel Fax VEGA N.V. J. Tieboutstraat Zellik Belgie Tel Fax ISO 9001 De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandigheden van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het moment van drukken. VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011 Wijzigingen voorbehouden

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670

Handleiding. Extra elektronica. Overspanningsbeveiliging. Document ID: 46670 Handleiding Extra elektronica Overspanningsbeveiliging Document ID: 46670 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Verticale sensormontage. Document ID: 49229

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Verticale sensormontage. Document ID: 49229 Aanvullende handleiding Kleminrichting KV31 Voor leidingen met ø 400 600 mm Verticale sensormontage Document ID: 49229 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 2 Montage 3 Bijlage 3.1 Technische

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica VEGADIS 82. Document ID: 50073

Handleiding. Elektronica VEGADIS 82. Document ID: 50073 Handleiding Elektronica VEGADIS 82 Document ID: 50073 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica VEGASWING 66. Document ID: 44768

Handleiding. Elektronica VEGASWING 66. Document ID: 44768 Handleiding Elektronica VEGASWING 66 Document ID: 44768 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Borgkoppeling ARV-WE63.1. Voor VEGAWAVE 63 - drukloos bedrijf. Document ID: 32359

Handleiding. Borgkoppeling ARV-WE63.1. Voor VEGAWAVE 63 - drukloos bedrijf. Document ID: 32359 Handleiding Borgkoppeling ARV-WE63.1 Voor VEGAWAVE 63 - drukloos bedrijf Document ID: 32359 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Product information. Procesdruk. Procesdrukmeetversterker VEGABAR 14 VEGABAR 17. Document ID: 37527

Product information. Procesdruk. Procesdrukmeetversterker VEGABAR 14 VEGABAR 17. Document ID: 37527 Product information meetversterker VEGABAR 4 VEGABAR 7 Document ID: 757 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Meetprincipe... Type-overzicht... 4 Keuze instrument... 5 4 Keuzecriteria... 6 5 Elektronica - VEGABAR

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Verwarming voor de displayen bedieningsmodule PLICS- COM. Document ID: 31708

Aanvullende handleiding. Verwarming voor de displayen bedieningsmodule PLICS- COM. Document ID: 31708 Aanvullende handleiding Verwarming voor de displayen bedieningsmodule PLICS- COM Document ID: 31708 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Horizontale sensormontage. Document ID: 38481

Aanvullende handleiding. Kleminrichting KV31. Voor leidingen met ø mm Horizontale sensormontage. Document ID: 38481 Aanvullende handleiding Kleminrichting KV31 Voor leidingen met ø 50 200 mm Horizontale sensormontage Document ID: 38481 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.2 Hoge temperaturen... 4 2 Montage

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Voor Modbus. Document ID: 41864

Handleiding. Extra elektronica. Voor Modbus. Document ID: 41864 Handleiding Extra elektronica Voor Modbus Document ID: 41864 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding. Extra elektronica. Voor 4 20 ma/hart en accupack. Document ID: 41033

Handleiding. Extra elektronica. Voor 4 20 ma/hart en accupack. Document ID: 41033 Handleiding Extra elektronica Voor 4 20 ma/hart en accupack Document ID: 41033 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw

Nadere informatie

Aanvullende handleiding PLICSLED. Opsteekbare aanwijsmodule voor grenswaardeschakelaar. Document ID: 47885

Aanvullende handleiding PLICSLED. Opsteekbare aanwijsmodule voor grenswaardeschakelaar. Document ID: 47885 Aanvullende handleiding PLICSLED Opsteekbare aanwijsmodule voor grenswaardeschakelaar Document ID: 47885 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding VEGABOX 02

Handleiding VEGABOX 02 Handleiding VEGABOX 02 Document ID: 32798 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd personeel...

Nadere informatie

Handleiding. Kogelkraanarmatuur conform ZB Voor druksensor VEGABAR 82. Document ID: 50027

Handleiding. Kogelkraanarmatuur conform ZB Voor druksensor VEGABAR 82. Document ID: 50027 Handleiding Kogelkraanarmatuur conform ZB 2553 Voor druksensor VEGABAR 82 Document ID: 50027 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica. VEGAPULS Serie 60. Document ID: 36801

Handleiding. Elektronica. VEGAPULS Serie 60. Document ID: 36801 Handleiding Elektronica VEGAPULS Serie 60 Document ID: 36801 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding Reservebehuizing voor plics -instrumenten

Handleiding Reservebehuizing voor plics -instrumenten Handleiding Reservebehuizing voor plics -instrumenten Document ID: 31150 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding. Elektronicain. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054

Handleiding. Elektronicain. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054 Handleiding Elektronicain VEGABAR Serie 80 Document ID: 45054 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid...

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054

Handleiding. Elektronica. VEGABAR Serie 80. Document ID: 45054 Handleiding Elektronica VEGABAR Serie 80 Document ID: 45054 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid 2.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Handleiding B G. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 40491

Handleiding B G. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 40491 Handleiding Overspanningsbeveiligingsapparaat B 62-36 G Voor voedings- en signaalkabels in 4... 20 ma-circuits Document ID: 40491 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGAVIB. Document ID: 31086

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGAVIB. Document ID: 31086 Aanvullende handleiding Externe behuizing VEGAVIB Document ID: 31086 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGACAP 63. Document ID: 31595

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGACAP 63. Document ID: 31595 Aanvullende handleiding Vlotter voor olie-/waterdetectie voor VEGACAP 63 Document ID: 31595 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGACAP, VEGACAL. Document ID: 31085

Aanvullende handleiding. Externe behuizing VEGACAP, VEGACAL. Document ID: 31085 Aanvullende handleiding Externe behuizing VEGACAP, VEGACAL Document ID: 31085 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. Voor druksensor VEGABAR Serie 80. Document ID: 45081

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. Voor druksensor VEGABAR Serie 80. Document ID: 45081 Aanvullende handleiding Externe behuizing Voor druksensor VEGABAR Serie 80 Document ID: 45081 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding. Conductieve meetsonde EL 1. Conductieve staafmeetsonde. Document ID: 32651

Handleiding. Conductieve meetsonde EL 1. Conductieve staafmeetsonde. Document ID: 32651 Handleiding Conductieve staafmeetsonde Conductieve meetsonde EL 1 Document ID: 32651 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor

Nadere informatie

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653 Handleiding Conductieve meerstaafs-meetsonde Conductieve meetsonde EL4 Document ID: 32653 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding. VEGATRENN 149A Ex. Ex-voedingsscheider voor 4 20 ma/ HART-sensoren ma/hart. Document ID: 24816

Handleiding. VEGATRENN 149A Ex. Ex-voedingsscheider voor 4 20 ma/ HART-sensoren ma/hart. Document ID: 24816 Handleiding Ex-voedingsscheider voor 4 20 ma/ HART-sensoren VEGATRENN 149A Ex 4 20 ma/hart Document ID: 24816 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding B 63-48, B Overspanningsbeveiligingen. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 33012

Handleiding B 63-48, B Overspanningsbeveiligingen. Voor voedings- en signaalkabels in ma-circuits. Document ID: 33012 Handleiding Overspanningsbeveiligingen B 63-48, B 63-32 Voor voedings- en signaalkabels in 4... 20 ma-circuits Document ID: 33012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C Handleiding Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten VEGACONNECT 4 met aansluitbox Interface-omvormer USB - HART/I²C Document ID: 32628 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document

Nadere informatie

Handleiding VEGATRENN 141. Ex-voedingsscheider voor 4 20 masensoren. Document ID: 52239

Handleiding VEGATRENN 141. Ex-voedingsscheider voor 4 20 masensoren. Document ID: 52239 Handleiding Ex-voedingsscheider voor 4 20 masensoren VEGATRENN 141 Document ID: 52239 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGASWING 63 en EL 3. Document ID: 36676

Aanvullende handleiding. Vlotter voor olie-/waterdetectie. voor VEGASWING 63 en EL 3. Document ID: 36676 Aanvullende handleiding Vlotter voor olie-/waterdetectie voor VEGASWING 63 en EL 3 Document ID: 36676 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging Product information Overspanningsbeveiligingen B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Productbeschrijving... Type-overzicht... Elektrische aansluiting...

Nadere informatie

Handleiding B FI. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en stuurkabels met aardlekschakelaar. Document ID: 40489

Handleiding B FI. Overspanningsbeveiligingsapparaat. Voor voedings- en stuurkabels met aardlekschakelaar. Document ID: 40489 Handleiding Overspanningsbeveiligingsapparaat B 61-300 FI Voor voedings- en stuurkabels met aardlekschakelaar Document ID: 40489 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Handleiding. Kogelkraanarmatuur PASVE. voor VEGABAR 54, 82. Document ID: 30177

Handleiding. Kogelkraanarmatuur PASVE. voor VEGABAR 54, 82. Document ID: 30177 Handleiding Kogelkraanarmatuur PASVE voor VEGABAR 54, 82 Document ID: 30177 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C

Handleiding. VEGACONNECT 4 met aansluitbox. Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten. Interface-omvormer USB - HART/I²C Handleiding Interface-adapter tussen PC en communicerende VEGA-instrumenten VEGACONNECT 4 met aansluitbox Interface-omvormer USB - HART/I²C Document ID: 32628 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document

Nadere informatie

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636 Handleiding Procesdrukopnemer met metalen meetcel VEGABAR 7 4 20 ma Document ID: 27636 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document. Functie... 4.2 Doelgroep... 4.3 Gebruikte symbolen... 4 2 Voor uw

Nadere informatie

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636

Handleiding VEGABAR 17. Procesdrukopnemer met metalen meetcel ma. Document ID: 27636 Handleiding Procesdrukopnemer met metalen meetcel VEGABAR 7 4 0 ma Document ID: 7636 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document... 4. Functie... 4. Doelgroep... 4.3 Gebruikte symbolen... 4 Voor uw veiligheid...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380 Aanvullende handleiding Connector ISO 4400 voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30380 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30382

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30382 Aanvullende handleiding Connector M2 x voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30382 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding VEGABOX 03. Drukcompensatiebehuizing met beluchtingsfilter. Document ID: 45925

Handleiding VEGABOX 03. Drukcompensatiebehuizing met beluchtingsfilter. Document ID: 45925 Handleiding Drukcompensatiebehuizing met beluchtingsfilter VEGABOX 03 Document ID: 45925 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3

Nadere informatie

Handleiding. Elektronica SOLITRAC, MINITRAC, POINTRAC, WEIGHTRAC. Document ID: 40104

Handleiding. Elektronica SOLITRAC, MINITRAC, POINTRAC, WEIGHTRAC. Document ID: 40104 Handleiding Elektronica SOLITRAC, MINITRAC, POINTRAC, WEIGHTRAC Document ID: 40104 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor

Nadere informatie

Handleiding VEGAKON 61. Conductieve grenswaardeschakelaar voor vloeistoffen voor vlakke inbouw. Transistor (NPN/PNP) Document ID: 32648

Handleiding VEGAKON 61. Conductieve grenswaardeschakelaar voor vloeistoffen voor vlakke inbouw. Transistor (NPN/PNP) Document ID: 32648 Handleiding Conductieve grenswaardeschakelaar voor vloeistoffen voor vlakke inbouw VEGAKON 61 Transistor (NPN/PNP) Document ID: 32648 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. PA-/FF-adapterkit voor VE- GADIS 61 en 81. Aansluitkabel met stekker M12x1 als uitbreidingsset. Document ID: 33959

Aanvullende handleiding. PA-/FF-adapterkit voor VE- GADIS 61 en 81. Aansluitkabel met stekker M12x1 als uitbreidingsset. Document ID: 33959 Aanvullende handleiding PA-/FF-adapterkit voor VE- GADIS 61 en 81 Aansluitkabel met stekker M1x1 als uitbreidingsset Document ID: 33959 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik...

Nadere informatie

Handleiding. Borgkoppeling ARV-SG63.2. voor VEGASWING 63 - Drukbereik: bar. Document ID: 29751

Handleiding. Borgkoppeling ARV-SG63.2. voor VEGASWING 63 - Drukbereik: bar. Document ID: 29751 Handleiding Borgkoppeling ARV-SG63.2 voor VEGASWING 63 - Drukbereik: -1 16 bar Document ID: 29751 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Montagehandleiding Beschermkap

Montagehandleiding Beschermkap Montagehandleiding Beschermkap Document ID: 34296 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Geautoriseerd personeel... 3 1.2 Correct gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies... 3 1.4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. Voor continu metende sensoren. Document ID: 30377

Aanvullende handleiding. Connector M12 x 1. Voor continu metende sensoren. Document ID: 30377 Aanvullende handleiding Connector M2 x Voor continu metende sensoren Document ID: 30377 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Niet toegestaan gebruik... 3.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 112. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie voor NAMUR-sensoren. Document ID: 46106

Handleiding VEGATOR 112. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie voor NAMUR-sensoren. Document ID: 46106 Handleiding Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie voor NAMUR-sensoren VEGATOR 112 Document ID: 46106 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. VEGADIS-adapter. Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor. Document ID: 45250

Aanvullende handleiding. VEGADIS-adapter. Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor. Document ID: 45250 Aanvullende handleiding VEGADIS-adapter Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor Document ID: 4550 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. Voor continu metende sensoren. Document ID: 34457 Aanvullende handleiding Connector Harting HAN 7D Voor continu metende sensoren Document ID: 34457 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik... 3 1.2 Niet toegestaan gebruik...

Nadere informatie

Handleiding VEGACAL 69. Capacitieve dubbele staafmeetsonde voor niveaumeting. Voor aansluiting op een meetversterker. Document ID: 31181

Handleiding VEGACAL 69. Capacitieve dubbele staafmeetsonde voor niveaumeting. Voor aansluiting op een meetversterker. Document ID: 31181 Handleiding Capacitieve dubbele staafmeetsonde voor niveaumeting VEGACAL 69 Voor aansluiting op een meetversterker Document ID: 31181 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 34456

Aanvullende handleiding. Connector Harting HAN 7D. voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 34456 Aanvullende handleiding Connector Harting HAN 7D voor niveaudetectiesensoren Document ID: 34456 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid... 3. Correct gebruik... 3. Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 46802

Aanvullende handleiding. Externe behuizing. VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 46802 Aanvullende handleiding Externe behuizing VEGAFLEX Serie 80 Document ID: 46802 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3 2 Voor uw

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - Transistor (PNP) Document ID: 40552

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - Transistor (PNP) Document ID: 40552 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 - Transistor (PNP) Document ID: 40552 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met VEGA-apparaten met Bluetooth-interface. Document ID: 52454

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met VEGA-apparaten met Bluetooth-interface. Document ID: 52454 Aanvullende handleiding Bluetooth-USB-adapter Verbinding van PC/notebook met VEGA-apparaten met Bluetooth-interface Document ID: 52454 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid... 3 1.1 Correct

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 46107

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 46107 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren VEGATOR 121 Document ID: 46107 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Transistor (PNP) Document ID: 40552

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Transistor (PNP) Document ID: 40552 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 Transistor (PNP) Document ID: 40552 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - contactloze schakelaar. Document ID: 41045

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. - contactloze schakelaar. Document ID: 41045 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 - contactloze schakelaar Document ID: 41045 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 131. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46836

Handleiding VEGATOR 131. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46836 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren VEGATOR 131 Document ID: 46836 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 57662

Handleiding VEGATOR 121. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren. Document ID: 57662 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 8/16 ma-sensoren VEGATOR 121 Document ID: 57662 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4

Nadere informatie

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Contactloze schakelaar. Document ID: 41045

Handleiding VEGASWING 51. Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen. Contactloze schakelaar. Document ID: 41045 Handleiding Trilvorkniveauschakelaar voor vloeistoffen VEGASWING 51 Contactloze schakelaar Document ID: 41045 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 3 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Beschermbuisadapter. voor VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63 Staaf-ø 16 mm. Document ID: 34849

Aanvullende handleiding. Beschermbuisadapter. voor VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63 Staaf-ø 16 mm. Document ID: 34849 Aanvullende handleiding Beschermbuisadapter voor VEGACAL 63, 64/VEGACAP 63 Staaf-ø 16 mm Document ID: 34849 1 Productbeschrijving 1 Productbeschrijving De beschermbuisadapter is toepasbaar bij alle VEGACAP

Nadere informatie

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401 Handleiding Ophangdrukopnemer met keramische meetcel VEGAWELL 52 4 20 ma Document ID: 35401 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 141. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor ma-sensoren. Document ID: 46838

Handleiding VEGATOR 141. Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor ma-sensoren. Document ID: 46838 Handleiding Eenkanaals meetversterker voor niveaudetectie voor 4...20 ma-sensoren VEGATOR 141 Document ID: 46838 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste meetbereiken Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie.

Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste meetbereiken Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie. Druktransmitter met keramische en metalen sensoren Cerabar PMC / PMP 40, 5 stuks PMC PMP Complete productinformatie: www.e-direct.endress.com/pmx Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste

Nadere informatie

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma. Document ID: 35401 Handleiding Ophangdrukopnemer met keramische meetcel VEGAWELL 52 4 20 ma Document ID: 35401 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handleiding VEGAMIP T61. Zendeenheid. Document ID: 36998

Handleiding VEGAMIP T61. Zendeenheid. Document ID: 36998 Handleiding VEGAMIP T61 Zendeenheid Document ID: 36998 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen... 4 2 Voor uw veiligheid... 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding VEGATOR 132. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46837

Handleiding VEGATOR 132. Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren. Document ID: 46837 Handleiding Tweekanaals meetversterker voor niveaudetectie met conductieve sensoren VEGATOR 132 Document ID: 46837 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916 Handleiding VEGADIS 176 Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw Document ID: 47916 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGASON 61. Ultrasone sensor voor continue niveaumeting ma/hart - tweedraads. Document ID: 51852

Beknopte handleiding VEGASON 61. Ultrasone sensor voor continue niveaumeting ma/hart - tweedraads. Document ID: 51852 Beknopte handleiding Ultrasone sensor voor continue niveaumeting VEGASON 61 4 20 ma/hart - tweedraads Document ID: 51852 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid... 3 1.1 Geautoriseerd personeel...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Montagetoebehoren drukmeettechniek. Document ID: 43478

Aanvullende handleiding. Montagetoebehoren drukmeettechniek. Document ID: 43478 Aanvullende handleiding Montagetoebehoren drukmeettechniek Document ID: 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over dit document.... Functie.... Doelgroep.... Gebruikte symbolen... Voor uw veiligheid.... Geautoriseerd

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Straler laden en vervangen VEGASOURCE 31, 35. Document ID: 39155

Aanvullende handleiding. Straler laden en vervangen VEGASOURCE 31, 35. Document ID: 39155 Aanvullende handleiding Straler laden en vervangen VEGASOURCE 31, 35 Document ID: 39155 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies Laden of vervangen straler.1 Uitvoering A... 7. Uitvoering B...

Nadere informatie

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653

Handleiding. Conductieve meetsonde EL4. Conductieve meerstaafs-meetsonde. Document ID: 32653 Handleiding Conductieve meerstaafs-meetsonde Conductieve meetsonde EL4 Document ID: 32653 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Gebruikte symbolen... 3

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met PLICS- COM met Bluetooth-interface. Document ID: 52454

Aanvullende handleiding. Bluetooth-USB-adapter. Verbinding van PC/notebook met PLICS- COM met Bluetooth-interface. Document ID: 52454 Aanvullende handleiding Bluetooth-USB-adapter Verbinding van PC/notebook met PLICS- COM met Bluetooth-interface Document ID: 52454 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Correct gebruik...

Nadere informatie

Handleiding VEGACAP 98. Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering. Relais (DPDT) Document ID: 33760

Handleiding VEGACAP 98. Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering. Relais (DPDT) Document ID: 33760 Handleiding Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering VEGACAP 98 Relais (DPDT) Document ID: 33760 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding VEGAWAVE 61. Niveauschakelaar voor poedervormig stortgoed. - contactloze schakelaar. Document ID: 32246

Handleiding VEGAWAVE 61. Niveauschakelaar voor poedervormig stortgoed. - contactloze schakelaar. Document ID: 32246 Handleiding Niveauschakelaar voor poedervormig stortgoed VEGAWAVE 61 - contactloze schakelaar Document ID: 32246 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3

Nadere informatie

Aanvullende handleiding VEGAPASS 81. Bypass voor continue niveaumeting van vloeistoffen. Document ID: 42749

Aanvullende handleiding VEGAPASS 81. Bypass voor continue niveaumeting van vloeistoffen. Document ID: 42749 Aanvullende handleiding ypass voor continue niveaumeting van vloeistoffen VEGAPASS 81 Document ID: 42749 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.1 onstructie... 3 2 Montage 2.1 Montage-instructies...

Nadere informatie

Montagehandleiding - scheepsbouw VEGAFLEX 81

Montagehandleiding - scheepsbouw VEGAFLEX 81 Montagehandleiding - scheepsbouw VEGAFLEX 81 Beladingstank (ruwe olie) Tank voor afgewerkte olie Servicetanks (stookolie, koelwatertank) Ballasttanks (zijtanks) Document ID: 9154 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Staaf- en kabelcomponenten. voor VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 44968

Aanvullende handleiding. Staaf- en kabelcomponenten. voor VEGAFLEX Serie 80. Document ID: 44968 Aanvullende handleiding Staaf- en kabelcomponenten voor VEGAFEX Serie 80 Document ID: 44968 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving 1.1 Verlengingen... 3 2 Montage 2.1 Algemene instructies...

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - tweedraads Coaxsensor -20 +250 C Document ID: 49737 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk Ceraphant PTCB / PTPB 22, 5 stuks PTCB PTPB Complete productinformatie: www.e-direct.endress.com/ptxb Hoge reproduceerbaarheid en langdurige

Nadere informatie

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916

Handleiding VEGADIS 176. Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw. Document ID: 47916 Handleiding VEGADIS 176 Extern aanwijs- en bedieningsdisplay zonder hulpvoeding voor paneelinbouw Document ID: 47916 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 86. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - tweedraads Coaxsensor Met SIL-kwalificatie -196 +280 C -196 +450 C Document ID:

Nadere informatie

Handleiding. Scheidingsmembraan CSB. voor VEGADIF 65. Document ID: 36133

Handleiding. Scheidingsmembraan CSB. voor VEGADIF 65. Document ID: 36133 Handleiding Scheidingsmembraan CSB voor VEGADIF 65 Document ID: 36133 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Geautoriseerd personeel... 3 1.2 Correct gebruik... 3 1.3 Waarschuwing voor misbruik...

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen. Profibus PA Staaf- en kabelmeetsonde. Document ID: 47594

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen. Profibus PA Staaf- en kabelmeetsonde. Document ID: 47594 Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen VEGAFLEX 82 Profibus PA Staaf- en kabelmeetsonde Document ID: 47594 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid 1.1 Geautoriseerd

Nadere informatie

Aanwijzing en Bediening. LG Remote Interface Handleiding 06/2015

Aanwijzing en Bediening. LG Remote Interface Handleiding 06/2015 Aanwijzing en Bediening LG Remote Interface Handleiding 06/2015 2 LG Remote Interface - Handleiding Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 5 1.2 Doelgroep... 5 1.3 Gebruikte symbolen... 5 2 Voor

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 81 4 20 ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Document ID: 47585 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste meetbereiken Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie.

Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste meetbereiken Vlak gemonteerde procesaansluiting als optie. Druktransmitter met keramische en metalen sensoren Cerabar PMC21 / PMP21 181, 11 35 stuks PMC21 PMP21 Complete productinformatie: www.e-direct.endress.com/pmx21 Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit

Nadere informatie

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma/hart. Document ID: 36785

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma/hart. Document ID: 36785 Handleiding Ophangdrukopnemer met keramische meetcel VEGAWELL 52 4 20 ma/hart Document ID: 36785 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Handleiding PLICSCOM. Display- en bedieningsmodule. Document ID: 36433

Handleiding PLICSCOM. Display- en bedieningsmodule. Document ID: 36433 Handleiding Display- en bedieningsmodule PLICSCOM Document ID: 36433 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte symbolen... 4 2 Voor uw veiligheid...

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen

Beknopte handleiding VEGAFLEX 81. TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveau- en scheidingslaagmeting van vloeistoffen VEGAFLEX 81 4 20 ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Met SIL-kwalificatie Document ID: 47591 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma/hart Pt 100. Document ID: 35402

Handleiding VEGAWELL 52. Ophangdrukopnemer met keramische meetcel ma/hart Pt 100. Document ID: 35402 Handleiding Ophangdrukopnemer met keramische meetcel VEGAWELL 52 4 20 ma/hart Pt 100 Document ID: 35402 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document... 4 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Product information. Radar. Niveausignalering VEGAMIP. Document ID: 37570

Product information. Radar. Niveausignalering VEGAMIP. Document ID: 37570 Product information Niveausignalering VEGAMIP Document ID: 37570 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Meetprincipe... 3 2 Type-overzicht... 4 3 Keuze instrument... 5 4 Overzicht behuizingen... 6 5 Montage...

Nadere informatie

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk Ceraphant PTC31B / PTP31B

Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk Ceraphant PTC31B / PTP31B Drukschakelaar voor het meten en bewaken van absolute en overdruk 22, 5 stuks PTCB PTPB Complete productinformatie: www.e-direct.endress.com/ptxb Hoge reproduceerbaarheid en langdurige stabiliteit Aangepaste

Nadere informatie

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde

Beknopte handleiding VEGAFLEX 82. TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Beknopte handleiding TDR-sensor voor continue niveaumeting van stortgoederen VEGAFLEX 82 4 20 ma/hart - tweedraads Staaf- en kabelmeetsonde Document ID: 47592 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Handleiding VEGACAP 27. Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering. Relais (DPDT) Document ID: 33758

Handleiding VEGACAP 27. Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering. Relais (DPDT) Document ID: 33758 Handleiding Capacitieve staafmeetsonde voor niveausignalering VEGACAP 27 Relais (DPDT) Document ID: 33758 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over dit document 1.1 Functie... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Gebruikte

Nadere informatie

Bestnr Module SMD- Servotester

Bestnr Module SMD- Servotester Bestnr. 19 01 51 Module SMD- Servotester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie