ONTWERP VAN DECREET. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie AMENDEMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP VAN DECREET. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie AMENDEMENTEN"

Transcriptie

1 Zitting maart 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie AMENDEMENTEN Zie: 745 ( ) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr. 2: Amendement Nr. 3: Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Nr. 4: In eerste lezing door de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie aangenomen artikelen van hoofdstuk III: Energie Nr. 5: Amendement 1804 OPE LEE

2 2 LEGENDE: Commissies C-LEE C-OPE Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

3 3 Stuk 745 ( ) Nr. 6 C-LEE AMENDEMENT Nr. 3 voorgesteld door mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems Dit artikel schrappen. Artikel 13 VERANTWOORDING Artikel 13 beoogt een belangrijke wijziging van het natuurdecreet, waarbij via een gemeentelijk of provinciaal RUP een VEN-afbakening van bepaalde natuurgebieden kan ongedaan gemaakt worden. In een apart advies van de MiNa-Raad wordt scherp uitgehaald naar deze werkwijze enerzijds omdat dit een uitholling betekent van de globale VEN-afbakeningen die tot stand gekomen zijn via openbaar onderzoek en anderzijds omdat daarmee de hiërarchie van de planniveaus flagrant geschonden wordt. Het is duidelijk dat door deze nieuwe werkwijze de Vlaamse Regering bewijst dat zij de afbakening van natuurgebieden wil terugdraaien. Dit is onaanvaardbaar: de biodiversiteit in Vlaanderen staat sterk onder druk en het areaal beschermd natuurgebied is nog altijd ruim onvoldoende wanneer we dit vergelijken met dat van onze buurlanden.

4 4 C-LEE AMENDEMENT Nr. 4 voorgesteld door de heren Bart Martens, Erik Matthijs en Patrick Lachaert Artikelen 19bis en 19ter (nieuw) De artikelen 19bis en 19ter invoegen, die luiden als volgt: Artikel 19bis In artikel 41quater, 4, van hetzelfde decreet worden de woorden overeenkomstig 2 en 3 vervangen door de woorden overeenkomstig 1, 2 en 3. Artikel 19ter Artikel 91 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: Artikel Bij een overdracht of vestiging van een zakelijk recht op een onroerend goed waarop dit decreet van toepassing is, of bij een verdeling van dergelijk goed, gaan de rechten en de plichten die voortvloeien uit dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten over op de verwerver, in de mate dat hij daarbij geheel of gedeeltelijk het beheer van het bos verkrijgt. In de mate dat het beheer van het bos geheel of gedeeltelijk overgedragen wordt op enige andere wijze dan bepaald in het vorige lid, en dit voor een duur van meer dan negen jaar, gaan de rechten en de plichten die krachtens dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten rusten op het onroerend goed over op de nieuwe bosbeheerder. 2. Bij een overdracht of verdeling van onroerende goederen waarop dit decreet van toepassing is brengt de overdrager of verdeler de verwerver vóór het sluiten van de overeenkomst op de hoogte van de verplichtingen die op dat goed rusten krachtens dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Deze verplichting rust eveneens op degene die het eigendomsrecht van dergelijke onroerende goederen belast met zakelijke rechten in de mate dat daarbij het beheer van het bos wordt overgedragen, en op de persoon die op enige andere wijze het beheer van het bos geheel of gedeeltelijk overdraagt voor meer dan negen jaar. 3. De instrumenterende ambtenaar die een akte verlijdt van overdrachten of verdelingen bedoeld in 1 neemt in de akte in een aparte rubriek Bosdecreet de verklaring op van de overdrager of verdeler dat hij zijn informatieplicht, bedoeld in 2, heeft nageleefd en, in voorkomend geval, de nodige stukken heeft overgedragen. Het voorhanden zijn van een bosbeheerplan en de referentiegegevens ervan worden in de akte vermeld.

5 5 Stuk 745 ( ) Nr Voormelde instrumenterende ambtenaar deelt binnen zestig dagen na de ondertekening van de akte de wijziging in het beheer van het bos mee aan het Bosbeheer met een attest waarin de identiteit van de oorspronkelijke en de nieuwe bosbeheerder en de omschrijving van het betreffende onroerend goed worden opgenomen. 5. De partij die haar informatieplicht niet nakomt blijft gehouden tot haar verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Deze niet-tegenstelbaarheid kan niet worden ingeroepen indien voor het verlijden van de akte van overdrachten of verdelingen, bedoeld in 1, de verwerver op de hoogte is gebracht van de verplichtingen die op het goed rusten krachtens dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten... VERANTWOORDING Artikel 19bis Door de wijziging in artikel 41quater van het bosdecreet kan de Vlaamse Regering m.b.t. de inventaris nadere regels bepalen voor het opmaken, bijhouden en uitvoeren van de inventaris van alle bossen gelegen in het Vlaamse Gewest, evenals voor de bekendmaking van de in deze inventarissen verzamelde gegevens. Om een overzicht te houden over de eigendomsoverdracht bij bosbeheerders is een koppeling van een goede bosdatabank met een gedigitaliseerd kadaster de beste oplossing, maar dit zal pas over enkele jaren gerealiseerd zijn. Door de voorgestelde wijziging kan de Vlaamse Regering aan een dergelijke databank een zekere rechtsgeldigheid geven. Artikel 19ter De huidige versie van artikel 91 van het bosdecreet blijkt niet het beoogde effect te hebben. In overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) wordt een alternatief artikel 91 voorgesteld, waarbij afgestapt wordt van de zeer ingrijpende strafbepaling. Bij het herschrijven van artikel 91 is getracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds het inbouwen van de grootste mogelijke zekerheid dat er bij overdracht van boseigendommen geen gevaar is voor ontbossing en anderzijds de haalbaarheid voor de afdeling Bos en Groen om de dossiers op te volgen. 1. De persoon die geheel of gedeeltelijk het beheer van een bos verkrijgt op basis van de vestiging of de overdracht van een zakelijk recht, of van een verdeling, neemt automatisch de rechten en de plichten over die voortvloeien uit het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Immers, het ligt niet steeds voor de hand dat dergelijke rechten en plichten zakelijke werking hebben, zodat het nodig is om een overdracht van die rechten en plichten samen met de overdracht van het beheer uitdrukkelijk te voorzien. Ook iemand die op enige andere wijze het beheer van het bos overneemt, neemt tegelijkertijd de rechten en plichten over. Er anders over beslissen zorgt voor versnippering van rechten en plichten, en maakt correct beheer onmogelijk. In de mate dat van de betrokken rechten en plichten op basis van het gemene recht geen zakelijke werking zou uitgaan, betreft het hier een nieuwe bepaling, die echter in overeenstemming is met het doel dat het bosbeheer voor ogen stond toen artikel 91 bosdecreet tot stand kwam. 2. Opdat degene die het beheer verwerft van het bos zou weten welke rechten hij verkrijgt en welke plichten op hem gaan rusten, wordt er in een uitdrukkelijke informatieplicht voorzien in hoofde van degene die het beheer van het bos aan hem overdraagt. Op de overdrager rust reeds op basis van het gemene recht een informatieplicht die hier enkel nader ingevuld wordt. 3. Het expliciet in de akte opnemen van de verplichtingen voortvloeiend uit het bosdecreet blijkt in de praktijk nagenoeg onuitvoerbaar te zijn. Ook de controle achteraf van de aktes is door de krappe personeelsbezetting niet haalbaar. Het opnemen van zeer concrete verwijzingen naar verleende machtigingen en toegekende subsidies met bijhorende voorwaarden veroorzaakt een stroom van vragen om informatie

6 6 aan de afdeling Bos en Groen. Met de huidige personeelsbezetting blijkt het in de praktijk onmogelijk te zijn om al die vragen correct en volledig te beantwoorden. Om zeker te zijn dat de overdrager zijn informatieplicht wel degelijk vervult, wordt in de akte in een aparte rubriek bepalingen m.b.t. het bosdecreet een verklaring hierover opgenomen. Wanneer een bosbeheersplan voorhanden is, dient het bestaan ervan en de referentiegegevens in de akte opgenomen te worden. 4. De instrumenterend ambtenaar bezorgt aan het Bosbeheer een attest met de identiteit van de oorspronkelijke en van de nieuwe bosbeheerder en de omschrijving van het betreffend onroerend goed. Dit attest is eenvoudiger te verwerken door het Bosbeheer en is voor de verwerver goedkoper dan een kopie van de akte. 5. Het miskennen van de informatieplicht kan door het Bosbeheer niet meer gesanctioneerd worden door de nietigheid van de overeenkomst te vorderen, wat trouwens altijd de tussenkomst van een rechtbank veronderstelt. Deze sanctie is ook onnodig geworden: de automatische overdracht van rechten en plichten aan de nieuwe beheerder en de uitgebreide informatieplicht van de overdrager, zorgen ervoor dat de doelstellingen van artikel 91 verwezenlijkt worden zonder op dergelijke, door onder andere de KFBN, disproportioneel gevonden sanctie een beroep te moeten doen. Indien de overdrager de informatieplicht niet nakomt, blijft hij gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Stel dat hij bijvoorbeeld een perceel heeft kaalgekapt met een kapmachtiging in toepassing van artikel 81, met als voorwaarde de herbebossing van het perceel, dan blijft de overdrager verantwoordelijk voor het nakomen van die herbebossingsplicht wanneer het perceel verkocht wordt nog voor het herbebost is en indien hij het bestaan van die herbebossingsplicht voorafgaand aan de verkoop niet gemeld heeft. De laatste bepaling in 5 is toegevoegd om de mogelijkheid open te laten dat informatie m.b.t. de toepassing van het bosdecreet die opduikt na het sluiten van de koopovereenkomst (compromis), maar voor het verlijden van de akte, toch nog aanleiding kan geven tot het volledig uitvoeren van de informatieverplichting die bij de overeenkomst onvolkomen was, zonder tot een sanctie te moeten leiden.

7 7 Stuk 745 ( ) Nr. 6 C-LEE AMENDEMENT Nr. 5 voorgesteld door de heren Bart Martens, Erik Matthijs en Patrick Lachaert Artikelen 20bis en 20ter (nieuw) De artikelen 20bis en 20ter invoegen, die luiden als volgt: Artikel 20bis Aan artikel , 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt de volgende zin toegevoegd: De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedure voor de erkenning van deze laboratoria.. Artikel 20ter Artikel 20bis heeft uitwerking met ingang vanaf 1 april VERANTWOORDING Artikel 13 van het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, dat in werking treedt op 1 april 2006, heft het vroegere artikel 40, 3, van het afvalstoffendecreet op. In dit artikel was de rechtsgrond opgenomen waardoor de Vlaamse Regering nadere regels kon vaststellen m.b.t. de voorwaarden en de procedure van erkenning van de laboratoria die erkend moeten worden om analyses op afvalstoffen te kunnen uitvoeren. Deze nadere regels zijn terug te vinden in hoofdstuk 7 van het Vlarea (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer). In het artikel , 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid werden met ingang van 1 april 2006 wel allerlei bepalingen m.b.t. erkende laboratoria opgenomen, maar de rechtsgrond die aanwezig was in het afvalstoffendecreet, ontbreekt. Om te vermijden dat met ingang van 1 april 2006 geen rechtsgrond meer aanwezig zou zijn voor hoofdstuk 7 van Vlarea wordt artikel , 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, in die zin gewijzigd dat deze rechtsgrond opnieuw wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 april 2006 zodat er geen juridisch vacuüm ontstaat.

8 8 C-LEE AMENDEMENT Nr. 6 voorgesteld door de heren Bart Martens, Erik Matthijs en Patrick Lachaert Een artikel 32bis invoegen dat luidt als volgt: Artikel 32bis (nieuw) Artikel 32bis Artikel 35quinquies, 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoerd door artikel 49 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, wordt met ingang van 1 januari 2006 vervangen door wat volgt: 1. Voor de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen wordt de vuilvracht als volgt berekend: N = N 1 + N 2 + N 3 + N k waarin: N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden; *N 1 = Qd x [a + 0,35 xzs + 0,45 (2 x BZV + CZV)] x (0,40 + 0,60 x d) waarin: N 1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden; Qd: het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar; a: 1 deze term is gelijk aan nul: a) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1, en op dezelfde datum bovendien beschikken over een milieu- respectievelijk lozingsvergunning voor lozing op het openbaar hydrografisch net; b) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar beschikken over een milieu- respectievelijk lozingsvergunning met normen voor lozing in de gewone oppervlaktewateren en lozen in de openbare riolering gelegen in zuiveringszone C, zoals bedoeld in artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake

9 9 Stuk 745 ( ) Nr. 6 milieuhygiëne, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in een openbare of privaatrechtelijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater; 2 indien in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar de lozingssituatie en/of vergunningstoestand bedoeld onder 1 verandert in deze bedoeld onder 3 of omgekeerd, wordt de berekening van de N 1 -component evenredig opgesplitst voorzover de vuilvracht berekend zonder de a-factor niet gevoelig wijzigt. De wijziging van de a-factor gaat in, hetzij vanaf de maand volgend op deze waarin de vergunning wordt afgeleverd, hetzij vanaf de maand die volgt op die waarin de wijziging van de lozingssituatie effectief ingaat. De heffingsplichtige dient minstens één maand voor de wijziging per aangetekend schrijven de leidend ambtenaar van de Maatschappij hiervan op de hoogte te brengen. Bij gevoelige wijziging van de vuilvracht is overeenkomstig de bepalingen van 8 tot en met 11 de situatie op het ogenblik van de monstername van toepassing; 3 deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20. ZS: het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft; BZV: de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft; CZV: de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft; d: correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225. Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als N 1 het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N 1 -componenten genomen. Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is. *N 2 = Qj x [40 x (Hg) + 10 x (Ag + Cd) + 5 x (Zn + Cu) + 2 x (Ni) + 1 x (Pb + AS + Cr)] 1000 waarin: N 2 = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde zware metalen uitgedrukt in vervuilingseenheden; Qj = het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;

10 10 Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr: de in het geloosde afvalwater gemeten gehaltes, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft, uitgedrukt in mg/l, van de respectievelijke stoffen: kwik, zilver, cadmium, zink, koper, nikkel, lood, arseen en chroom. *N 3 = Qj x (N + P) waarin: N 3 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde nutriënten uitgedrukt in vervuilingseenheden; Qj: het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar; N: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l; P: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l; *N k = a (K x 0,0004) waarin: N k : de vuilvracht veroorzaakt door het lozen van koelwater; K: het thermisch belast koelwater, uitgedrukt in kubieke meter per jaar, dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd geloosd. Met ingang van het heffingsjaar 1992 wordt de hoeveelheid geloosd koelwater geacht overeen te stemmen met: hetzij, de in de lozings- of milieuvergunning toegelaten hoeveelheid; hetzij, de hoeveelheid aangegeven in de vóór 1 september 1991 ingediende lozingsvergunningsaanvraag zolang over deze laatste nog geen uitspraak is gedaan; tenzij de heffingsplichtige het bewijs levert dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is. a: deze term is gelijk aan 0,825 voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en is gelijk aan 0,550 met ingang van het heffingsjaar VERANTWOORDING Dit artikel verbetert de foutieve tekst van artikel 35quinquies, 1, ingevoerd door artikel 49 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting Bij de aanpassing werd een gedeelte van de tekst van 1 ten onrechte niet opgenomen. Om te verhinderen dat dit gevolgen zou hebben voor de heffingsberekening van 2006 wordt deze vergissing met terugwerkende kracht rechtgezet.

11 11 Stuk 745 ( ) Nr. 6 C-LEE AMENDEMENT Nr. 7 voorgesteld door de heren Bart Martens, Erik Matthijs en Patrick Lachaert Artikel 32ter (nieuw) Een artikel 32ter invoegen, dat luidt als volgt: Artikel 32ter Artikel 28decies, 1, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt vervangen door: 1. De heffing, vastgesteld overeenkomstig artikel 28quater, wordt gevestigd uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het heffingsjaar... VERANTWOORDING De inkohiering van de heffing op de waterverontreiniging en van de heffing op de winning van grondwater wordt omwille van de administratieve vereenvoudiging gelijktijdig uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de heffingen door middel van één aanslagbiljet aan de betrokken heffingsplichtige betekend worden. Om praktische reden werd de inkohieringstermijn voor de heffing op de waterverontreiniging verlengd tot 31 december van het jaar volgend op het heffingjaar. De voorgestelde wijziging heeft tot doel de termijn voor het inkohieren van de heffing op de waterverontreiniging en de termijn voor het inkohieren van de heffing op de grondwaterwinning op elkaar af te stemmen.

12 12 C-LEE AMENDEMENT Nr. 8 voorgesteld door de heren Bart Martens, Erik Matthijs en Patrick Lachaert Een artikel 39bis invoegen, dat luidt als volgt: Artikel 39bis (nieuw) Artikel 39bis Het maatschappelijk kapitaal van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, zoals opgericht bij het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (de Maatschappij), wordt van rechtswege en zonder dat daartoe een beslissing van haar organen of een wijziging van haar statuten vereist is, verminderd met ,00 euro, ten belope van welk bedrag in de rekeningen van de Maatschappij een kapitaalsubsidie van het Vlaamse Gewest wordt uitgedrukt. De Maatschappij past vervolgens te gepasten tijde haar statuten aan om voornoemde wijziging in haar kapitaalstructuur erin tot uitdrukking te brengen en ze voor het overige in overeenstemming te brengen met de gevolgen van voornoemde wijziging in haar kapitaalstructuur.. VERANTWOORDING Het voorgestelde artikel wil duidelijkheid scheppen over het boekhoudkundige statuut van minstens reeds een gedeelte van de middelen die in het verleden door de Belgische Staat ter beschikking werden gesteld van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW) en die bij de regionalisering van de Maatschappij aan het Vlaamse Gewest werden toegewezen. Bepaalde van die middelen werden, conform een historisch situatie (stammende uit de tijd van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen), als maatschappelijk kapitaal geboekt. In ruil ervoor werden aandelen uitgegeven, hoewel deze middelen bedoeld waren als een kapitaalsubsidie waartegenover normaal geen aandelenuitgifte staat. Een en ander stelde in het verleden geen probleem omdat bij de NMDW, en tot 1991 ook bij de VMW, het industrieel patrimonium, gerealiseerd met deze middelen, niet werd afgeschreven. Sinds 1991 is dit wel het geval en stelt zich het probleem dat de afschrijvingen niet ten dele gecompenseerd kunnen worden door de afschrijvingen van de kapitaalsubsidies. Dit in tegenstelling tot de andere drinkwatermaatschappijen waardoor een ongelijke behandeling is ontstaan. Om een eerste stap te zetten in de regularisatie van deze situatie wordt een boekhoudkundige operatie doorgevoerd waarbij het maatschappelijke kapitaal van VMW (650,5 miljoen euro) met een bedrag (85 miljoen euro) wordt verminderd, ten belope waarvan in de rekeningen van VMW een kapitaalsubsidie van het Vlaamse Gewest wordt uitgedrukt. Door terugnames lastens die kapitaalsubsidie te boeken zal de VMW vervolgens ook in staat zijn om naast de andere afschrijvingen op haar activa, resultaatsmatig de gevolgen te dragen van de verwerving vanwege het Vlaamse Gewest van de spaarbekkens De Blankaart en Kluizen. De desbetreffende decreetsbepaling en de gevolgen ervan op de betrokken aandelen, zal vervolgens nog moeten worden gereflecteerd in aangepaste statuten van VMW.

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd N. 2002 2723 [C 2002/35948] 28 JUNI 2002. Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen stuk ingediend op 854 (2010-2011) Nr. 3 10 februari 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Amendementen Stukken in het dossier: 854 (2010-2011)

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

Gecoördineerde versie 2017 van het UITVOERINGSBESLUIT dd. 28 juni 2002.

Gecoördineerde versie 2017 van het UITVOERINGSBESLUIT dd. 28 juni 2002. Gecoördineerde versie 2017 van het UITVOERINGSBESLUIT dd. 28 juni 2002. 28 JUNI 2002. Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming

Nadere informatie

Vlaamse waterheffingen beduidend hoger dan in Wallonië

Vlaamse waterheffingen beduidend hoger dan in Wallonië Nieuwsbrief MilieuTechnologie, oktober 1994 (Kluwer, jaargang 1, nummer 9) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Vlaamse waterheffingen beduidend hoger dan in Wallonië Zowel in Vlaanderen als Wallonië

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 959 [2003/200317] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van suiker De Waalse Regering,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

SANERINGSCONTRACT NOODLOZING OP OPENBARE RIOLERING NA SCHRIFTELIJKE VERKLARING

SANERINGSCONTRACT NOODLOZING OP OPENBARE RIOLERING NA SCHRIFTELIJKE VERKLARING Ref. VMM: Ref. AQF: SANERINGSCONTRACT NOODLOZING OP OPENBARE RIOLERING NA SCHRIFTELIJKE VERKLARING Tussen Naam bedrijf, met maatschappelijke zetel te postcode + gemeente, straat + nummer, ingeschreven

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei;

Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; Ontwerp-Verordening zuiveringsheffing Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; gelet op de artikelen 110 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet en hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit

Nadere informatie

Gent, 18 november 2003, 5e K. n.v. T.M.I. / V.M.M. (...)

Gent, 18 november 2003, 5e K. n.v. T.M.I. / V.M.M. (...) Gent, 18 november 2003, 5e K. n.v. T.M.I. / V.M.M. (...) De appellante heeft bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 21 juni 2002 tijdig en regelmatig hoger beroep ingesteld tegen het vonnis uitgesproken

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en van de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 2 15 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Amendementen Stukken in het dossier: 1752 (2012-2013)

Nadere informatie

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Gent op heeft de appellante hoger beroep ingesteld.

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Gent op heeft de appellante hoger beroep ingesteld. Gent, 9 september 2003, 5e K. V.M.M. / n.v. S.E.L. (...) Bij vonnis van 21.2.2002 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zesde kamer, werd de vordering van de geentimeerde ontvankelijk en gegrond

Nadere informatie

OVEREENKOMST NOODAANSLUITING OP OPENBARE RWZI

OVEREENKOMST NOODAANSLUITING OP OPENBARE RWZI OVEREENKOMST NOODAANSLUITING OP OPENBARE RWZI Tussen, met maatschappelijke zetel te, ingeschreven in het RPR te onder nummer en met BTWnummer, hier vertegenwoordigd door dhr., en dhr/mevr., (hierna de

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

houdende diverse fiscale bepalingen Tekst aangenomen door de commissie

houdende diverse fiscale bepalingen Tekst aangenomen door de commissie stuk ingediend op 174 (2014-2015) Nr. 3 9 december 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen Tekst aangenomen door de commissie Stukken in het dossier: 174 (2014-2015) Nr.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 1045 (2010-2011) Nr. 7 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier:

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1599 (2011-2012) Nr. 5 4 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent Tel.: 09/222 06 22 Fax: 09/222 28 95 info@cib.be www.cibweb.be NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING SCHELDESTROMEN. De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING SCHELDESTROMEN. De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen; Registratienummer: 2014031877 waterschapscheldestromei VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING SCHELDESTROMEN De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning ingediend op 1059 (2016-2017) Nr. 2 25 januari 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Bart Nevens, Tinne

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Waarom onze bodem de beste bescherming verdient. OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Onze bodem beschermen is onze toekomst beschermen. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie,

Nadere informatie

BIJLAGE I. VOORSCHRIFTEN VOOR METING, BEMONSTERING, ANALYSE EN BEREKENING

BIJLAGE I. VOORSCHRIFTEN VOOR METING, BEMONSTERING, ANALYSE EN BEREKENING BIJLAGE I. VOORSCHRIFTEN VOOR METING, BEMONSTERING, ANALYSE EN BEREKENING Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a. etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de bodemsanering AMENDEMENTEN. Stuk 587 ( ) - Nr. 9 ZITTING JANUARI 1995

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de bodemsanering AMENDEMENTEN. Stuk 587 ( ) - Nr. 9 ZITTING JANUARI 1995 Stuk 587 (1993-1994) - Nr. 9 VLAAMSERAAD ZITTING 1994-1995 23 JANUARI 1995 ONTWERP VAN DECREET betreffende de bodemsanering AMENDEMENTEN 1. AMENDEMENTEN voorgesteld door de heer F. Vergote Artikel 16 Een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 31/2015 van 10 december 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst ( VLABEL ) om als rechtsopvolger van het Departement Financiën

Nadere informatie

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 2 Besluit van 25 oktober 2001 tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren en enige andere besluiten aan de Wet van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00066228/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV ACB, VOSMEER 3, 9200

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI 1998. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( )

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( ) Gemeenteraad 11 december 2017 Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting (2018-2022) Punt 1 Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 38 -4- Artikel 10 Meting, bemonstering en analyse 1. Het aantal vervuilingseenheden

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2016 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 88576 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.212 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen. Definitiebepalingen

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen. Definitiebepalingen Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Ligging onroerend goed JOKSTRAAT 28 Kadastrale gegevens Afdeling DE HAAN 3 AFD (WENDUINE) Sectie

Nadere informatie

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen Bijlage I bij de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2014

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2014 Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 04 Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Begripsbepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a. etmaal: de

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2014

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2014 WATERSCHAPSBLAD 24 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 3980 december 2013 Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2014 Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010

Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010 Zoek regelingen op overheinl Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Page 1 of 11 Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap

Nadere informatie

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale specificaties waaraan de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen moet voldoen. Zij kan de wijze bepalen waarop de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen technisch en inhoudelijk

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland &(/^1^ Verordening zuiveringsheffing Delfland 2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Belastingen Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 20 november

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage I. Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen

Bijlage I. Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 Stuk 136 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Vera Dua houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Veluwe 2010

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Veluwe 2010 Pagina 1 van 9 Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Veluwe 2010 Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; op voordracht van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2009;

Nadere informatie