7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid tot de dienstverlening, alsmede verbetering van de efficiency en kwaliteit van gezondheidszorg. Hierbij wordt de productiviteit van de sector vergroot door managementhervormingen, het bevorderen van de samenwerking tussen de publieke en de private gezondheidszorgssystemen, alsmede door het beheersen van de escalatie van de kosten vooral in de intramurale sector. Gezondheid bepaalt in grote mate direct en indirect de overlevingskansen van individu en gemeenschap. De zorg voor de gezondheid creëert daarom de basis voor de productiviteit en weerbaarheid, die moeten leiden tot economische zelfstandigheid. Goede gezondheidszorg is daarom net als adequaat onderwijs, een basisvoorwaarde voor de economische, productieve en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap. De World Health Organization die gezondheid definieert als een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte,heeft zich ten doel gesteld om wereldwijd voor elke persoon een goede gezondheid en goede toegankelijkheid tot gezondheidszorg te bewerkstelligen in het jaar 2. Het streven van de WHO is ook door Suriname overgenomen. De missie"gezondheid voor allen in het jaar 2 en daarna" is echter door het uitblijven van een structurele aanpak om de toegankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren, uitgebleven. De Surinaamse gezondheidszorg anno 2 geeft een beeld te zien van onvoldoende gegarandeerde basisvoorzieningen. Het niveau en de omvang van de bestaande voorzieningen zijn door redenen van velerlei aard teruggevallen of niet aangepast aan de huidige behoeften. Door de slechte economische omstandigheden is bovendien het realiseren van de bereikbaarheid van de zorg voor zowel de Staat als de individuele gebruiker een zware opgave geworden. 128

2 De primaire gezondheidszorg zal fundamenteel aangepast worden voor wat betreft beleid, structuur, opleidingen en verdeling van middelen binnen de zorgsector. Het doel van de voorgenomen maatregelen is het herstel van een goede basisgezondheidszorg en het beteugelen van epidemieën met als resultaat voor iedereen een optimale gezondheid en de zorg daarvoor. In het streven naar health for all is het bovendien noodzakelijk voorrang te verlenen aan diegenen in de stad, op het platteland en in het binnenland voor wie deze zorg onbereikbaar dreigt te worden. Kinderen en vrouwen en senioren burgers vormen daarbij een eerste doelgroep. Een krachtige impuls zal worden gegeven aan de openbare gezondheidszorg, waardoor zorgwekkende epidemieën zoals dengue, malaria, ziekte van Weil en HIV/ AIDS, teruggedrongen kunnen worden. Een groot deel van de beschikbare middelen en bronnen, zowel menselijke als financiële, wordt besteed aan intramurale gezondheidszorg welke erg duur is. De intramurale zorg zal aan een grondige herevaluatie onderworpen worden. Naast de specifieke problemen zoals de tarieven en de financiering, zal aandacht besteed worden aan het vergroten van de efficiëntie en de effectiviteit evenals het rationaliseren van het beddenbestand, het opnamebeleid, het personeelsbeleid en de samenwerking tussen de instellingen. Ook poliklinische secundaire zorg ( medisch specialisten, laboratorium en röntgen) zal eveneens structurele hervorming moeten ondergaan teneinde deze component van zorg betaalbaar te houden. De maatregelen van korte-, middellange- en lange termijn zullen in verband met de poliklinische secundaire zorg ook worden geformuleerd en geconcretiseerd. Beleidsinstrumenten. De missie van het ministerie van Volksgezondheid is het bewaken van de gezondheid van de burger en het scheppen van voorwaarden voor het optimaal uitoefenen van de gezondheidszorg. Hiertoe heeft het ministerie een leidende rol, wat inhoudt: het ontwikkelen van de zorg en het gezondheidsbeleid, het toezicht op de ordening en de evaluatie van de zorg en de gezondheidstoestand van de bevolking. Wat betreft de intersectorale en internationale samenwerking, treedt het Ministerie als spil op. 129

3 Ter realisatie van de beleidsdoelen zullen ter zake de gezondheidssector bij voorrang de volgende instrumenten worden gehanteerd: Om de spilfunctie van het Ministerie van Volksgezondheid, ten aanzien van het scheppen van voorwaarden waardoor de instellingen binnen de gezondheidszorg hun verantwoordelijkheden goed kunnen uitoefenen, zal de structuur van de centrale administratie worden gereorganiseerd. Duidelijke intersectorale overlegstructuren zullen worden opgezet en de verdeling van verantwoordelijkheden zal worden geregeld. De inspectie-afdelingen zullen worden versterkt en de Afdeling Geneeskundige Inspectie zal worden gereactiveerd. Intersectorale beïnvloeding van de gezondheid door activiteit op het gebied van voeding en voedselproductie, drinkwatervoorziening, sanitatie en milieuhygiëne en bescherming, basisonderwijs, huisvesting en werkgelegenheid. Nadruk op de integratie van preventieve componenten in de primaire gezondheidszorg, zoals vaccinaties, moeder- en kindzorg, borst- en kindervoeding en family planning. Nadruk op de vrouw als doelgroep en in de rol van katalysator voor ontwikkeling. Een procesmatige participatieve aanpak op basis van door de bevolking onderkende behoeften, vanuit lokale structuren met maximale inbreng van lokale krachten op alle niveaus en met ondersteuning van gedecentraliseerd management, NGO's en religieuze organisaties. Cost recovery als instrument van kostenbeheersing zonder dat hierdoor minderbedeelden uitgesloten worden. Doel van het ministerie van Volksgezondheid is bijdragen aan het scheppen van voorwaarden opdat basisgezondheidszorg van goede kwaliteit beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is voor iedere burger in Suriname. Voor het bereiken van optimale, beschikbare, bereikbare en betaalbare gezondheidszorg zal in de regeerperiode gewerkt worden aan de realisatie van de volgende doelen: het vaststellen van een pakket voor de basisgezondheidszorg waar iedere burger recht op heeft; een functioneel geoutilleerde infrastructuur die voldoet aan de minimale eisen van basisgezondheidszorg; een duidelijk gedefinieerd zorgpakket met accentuering van preventieve taken; 13

4 voldoende gekwalificeerd midden- en hoger kader op medisch, paramedisch en administratitief gebied; modern, planmatig management gebaseerd op kwaliteits- en actualiteitsbewaking, dataverzameling en manpower planning, ondersteund door een geautomatiseerde administratie; moderne, op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving; een goed functionerend inspectie-apparaat; nationaal gezondheidsinformatiesysteem Beleid voor de korte termijn Vergroting van de toegankelijkheid De factoren die de toegankelijkheid van de gezondheidszorgdiensten beïnvloeden zijn : het systeem van dekking van de medische kosten beschikbaar voor de zorgontvangers; gegarandeerde middelen; optimale omvang, samenstelling en spreiding van dienstverleners alsmede spreiding en uitrusting van gezondheidszorginstellingen. Op de korte termijn zullen met het doel de bereikbaarheid van de dienstverlening te vergroten, de bestaande gezondheidszorgsinfrastructuur en de behoefte aan aanvullende voorzieningen, evenals de beschikbare en benodigde human resources, worden geïnventariseerd. De gezondheidszorg voor de ca. 5. binnenlandbewoners, zal worden gegarandeerd door de Overheid in partnerschap met de Medische Zending, de belangrijkste partner van voor de primaire gezondheidszorg in dit gebied, te ondersteunen en de overeengekomen benodigde middelen voor haar exploitatie, tijdig te doen toekomen. De migratie binnen dit gebied en het ontstaan van nieuwe bevolkingsconcentraties zullen worden onderzocht teneinde de behoefte aan gezondheidsvoorzieningen te bepalen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verontreiniging van kreken en rivieren door kwik dat op ondeskundige wijze wordt gebruikt bij de goudwinning. 131

5 In het kader van de rationalisatie van de dienstverlening door de RGD zal in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken een studie voor " eigen bijdrage on- en minvermogenden " worden uitgevoerd. Het algemeen tekort aan huisvesting doet zich ook bij de RGD gevoelen. In dit verband zal zij mede in het licht van decentralisatie en de verbetering van haar dienstverlening, haar medewerkers zoveel als mogelijk tewerkstellen in hun oorspronkelijk woongebied. Binnen het kader van verbetering van haar dienstverlening zal de primaire zorg waartoe o.a. wordt gerekend de preventieve geneeskunde, bijzondere aandacht krijgen. Om het tekort aan o.a verloskundigen, apothekers assistenten en andere gezondheidswerkers op te lossen, zal de RGD overgaan tot het meer gericht op haar dienstverlening opleiden van deze functionarissen. Voor de verbetering van de dienstverlening is het noodzaak te voorzien in goed opgeleid en deskundige menskracht. Brain- drain moet worden tegengegaan door adequate honorering en goede werkomstandigheden voor hoger kader in de gezondheidszorg. De behoefte aan gekwalificeerde menskracht, mede in het licht van het wegtrekken en de vergrijzing, moet worden vastgesteld en de training stringent ter hand worden genomen. Evaluatie van bestaande opleidingsinstituten is nodig, alsook de bijstelling van curricula. Toenemende tekorten aan overig gekwalificeerd kader, medische specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, medisch analisten en overige deskundigen, dwingen ertoe de bestaande opleidingsinstituten te evalueren en een planmatige aanpak van de opleiding en het benodigde kader na te streven.ten aanzien van de particuliere dienstverleners zal middels wet- en regelgeving verdere ordening worden gebracht. Gelet op het belang van de geneesmiddelenvoorziening zal onder alle omstandigheden adequate en betrouwbare voorziening van veilige en effectief werkzame geneesmiddelen van goede kwaliteit, worden veiliggesteld. In dit verband zal niet alleen voorkomen worden dat het bereikte niveau van geneesmiddelenvoorziening terugloopt, maar zal verbetering bevorderd worden. Rationeel gebruik van geneesmiddelen zal bereikt worden door het introduceren van standaard behandelingsprotocollen en eliminatie van overconsumptie.met betrekking tot de in 1999 geïntroduceerde liberalisatie van de geneesmiddelenimport, zal een beleidsvisie ontwikkeld worden waarbij de rol en de taak van het BGVS onder de loupe genomen worden. 132

6 Maatregelen ter vergroting van de effectiviteit van de zorg Ter vergroting van de effectiviteit zullen de preventieve componenten van de zorg worden versterkt. Hierbij zal effectieve voorlichting door middel van voortdurende op peil staande informatiestromen naar alle lagen van de bevolking worden onderhouden, met als doel een verhoogd bewustzijn van de individuele burger ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke gezondheid. Tegen deze achtergrond zal het BOG gereorganiseerd worden tot een prioritair gezondheidsinstituut met een nadrukkelijke opdracht tot gezondheidsbevordering en opvoeding. Hiertoe zal dit bureau met betrekking tot het financieel beheer zodanig voorzien worden, dat de uitvoering van urgente programma's niet gestagneerd zal worden. Personeel voor public health voorlichting en werkzaamheden zal worden aangetrokken en opgeleid. Het centraal laboratorium zal worden versterkt om haar rol als public health laboratorium beter te vervullen. De reproductieve gezondheidszorg zal worden verbeterd middels het toegankelijk maken van de daartoe benodigde faciliteiten voor de vrouw en de man. Hiermee moet bereikt worden dat enerzijds de vrouw en de man hun verantwoordelijkheid voor hun reproductieve functie onbelemmerd op zich kunnen nemen en anderzijds dat het sterftecijfer van moeder en kind ten gevolge van complicaties rond zwangerschap en geboorte, wordt teruggebracht. Ook de sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker en andere voorkomende maligniteiten zal door vroege opsporing worden gereduceerd. Voorlichting aan jongeren over de gevaren van onverantwoord seksueel gedrag en slechte leefgewoonten, evenals de bescherming van kinderen tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik zal intersectoraal en in samenhang met NGO's, kerkelijke organisaties en de burgersamenleving worden aangepakt. Activiteiten die een gedragsverandering teweegbrengen, zullen worden gestimuleerd, evenals het jeugdvriendelijk maken van openbare instellingen voor de reproductieve gezondheidszorg. De bijzondere aandacht die in het beleid op de korte termijn zal worden geschonken aan het terugdringen van HIV/AIDS komt tot uiting in de maatregelen ter verbetering van de basisstructuren en condities, waaronder: 133

7 spreiding van SOA en HIV managementmogelijkheden en -vaardigheden in de primaire sector, ziekenhuizen en andere relevante instellingen; aanpassing en intensivering van het voorlichtings- en opleidingsprogramma alsmede invoering van anonieme persoonlijke voorlichting. De bestrijding van malaria zal krachtig worden aangepakt. In het kader van het Roll Back Malaria programma van de WHO/PAHO zal intensief worden gewerkt met de buurlanden in de Amazoneregio ter onder controle brengen van deze ziekte. Malaria is een van de belangrijkste "public health" problemen die de ontwikkeling van het binnenland in de weg staan. Van groot belang voor de gezondheid is het veiligstellen van een optimaal woon- en leefmilieu. In dit kader zal door versterking van de intersectorale samenwerking, de voorziening van goed drinkwater worden veiliggesteld, evenals adequate riolering en afvalverwijdering. Ter bescherming van mens en milieu zullen de milieu inspectie, bedrijfshygiëne en controle op vernietiging van farmaceutisch, klinisch en industrieel afval niet aflatende aandacht hebben. Ook zullen maatregelen getroffen worden om chronische blootstelling aan chemicaliën te minimaliseren en om verontreiniging van het milieu tegen te gaan. Verbetering betaalbaarheid De betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg zijn in de afgelopen jaren voor zowel de Staat als het individu de basis geweest van het probleem van niet gegarandeerde dienstverlening. Op korte termijn zal de stroom van geldmiddelen naar de betalende instituties c.q subsidie ontvangende instellingen ( o.a. Staatsziekenfonds, Ministerie van Sociale Zaken, BOG, RGD, LPI, Medische Zending ) zodanig worden geordend, dat deze volledig en op tijd ter beschikking is. 134

8 Ten aanzien van de kostenbeheersing zullen de volgende maatregelen genomen worden: het maximumniveau zal worden vastgesteld; betalingssysemen zullen op alle niveaus worden geëvalueerd en eventueel gewijzigd worden. Aanpassing van het ligdagtarief volgens vooraf opgestelde productiecriteria, zoals beddenbezetting, personeelsbezetting en specialisaties, zal in dit kader plaatsvinden. Budgettering van de ziekenhuisexploitatie zal in een latere fase worden ingevoerd. De behoefte aan verpleegtehuizen en thuiszorg wordt steeds groter. Vele langliggers in relatief dure bedden in ziekenhuizen zijn het resultaat van het gebrek aan verpleegtehuizen of een tekort aan thuiszorg. In dit kader is het creëren van deze voorzieningen van groot belang voor het verminderen van de druk op ziekenhuizen, waardoor deze in staat zullen zijn tot een beter en efficiënter beleid, waarbij mogelijkheden ontstaan zich te richten op meer specialistische dienstverlening. Een studie zal worden gemaakt van de bestaande voorzieningen in de chronische zorgverlening om mogelijk de zware druk op de intramurale secundaire zorg te verlichten. Particulier initiatief op dit gebied zal aangemoedigd worden. Intersectoraal en in samenwerking met NGO's en kerkelijke organisaties, zal bekeken worden hoe bestaande faciliteiten voor chronisch verblijf en geriatrie samen aangepakt kunnen worden. Op deze termijn is voorzien in de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg middels de zogenaamde public mental health benadering, welke complementair is aan de intramurale zorg binnen het Psychiatrisch Centrum. Basisgezondheidswerkers op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zullen hiervoor worden bijgeschoold. Beleid op middellange termijn Het beleid op de middellange termijn is gericht op het consolideren van de verbeteringen met betrekking tot bereikbaarheid, effectiviteit en efficiency, die op de korte termijn zijn verwezenlijkt. Tevens zal voorbereidend worden gewerkt naar activiteiten, die op lange termijn zullen worden uitgevoerd. 135

9 Op de middellange termijn zal ten aanzien van de verbetering van de betaalbaarheid van de dienstverlening in deze sector, de rationalisering van de landsbedrijven en parastatale instellingen plaatsvinden. Dit zal resulteren in kostenreductie door middel van minimalisatie van oneigenlijke kosten,efficientieverhoging en besparingen. Budgettering van de zorgfinanciering en zorgverstrekking zal continu worden toegepast. Op middellange termijn zal eveneens de definiëring van een spreidingsbeleid van de gezondheidszorg plaatsvinden. Via evaluatie zal worden nagegaan welke de voor - en nadelen zijn van opneming van kansarme huishoudens binnen het SZF- systeem. Afhankelijk van de bevindingen, kan het SZF met deze doelgroep worden uitgebreid. In deze fase is ook voorzien in het opzetten van centra voor de opvang, rehabilitatie en resocialisatie van drugs - en alcoholverslaafden. Voorbereiding van wetgeving die dringend vervangen of geëffectueerd dient te worden betreft: Conceptwet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), tot erkenning van jeugdtandverzorgers, fysiotherapeuten, optometristen, etc. Het decreet Vergunning Huisartsenpraktijk, waarmee de regionale spreiding en vestiging van artsen kan worden beïnvloed en de fysieke, equipment- en operationele eisen die aan de huisartsenpraktijk dienen te worden gesteld, aangegeven; Wijziging van artikel 92 van de Strafwet voor een gerichte voorlichting aan jongeren ten aanzien van de gevaren van onverantwoord seksueel gedrag: de maatregel werkt belemmerend op de actieve en passieve seksuele voorlichting; Conceptwet tot erkenning van de jeugdtandverzorgers. De wettelijke regeling van het beroep van jeugdtandverzorger; Conceptwet Staatstoezicht op de Volksgezondheid die een brede organisatie op wettelijke grondslag beoogt; Concept Staatsbesluit Nationale Raad voor de Bloedtransfusie; beoogt instelling van een multipartiet samengestelde raad ter veiligstelling van de integrale bloedvoorziening. Conceptwet Tarieven Gezondheidszorg; Conceptwet Ziekenhuisvoorzieningen; Conceptwet op de jaarrekeningen; Conceptwet inzagerecht van patiënten. 136

10 Andere benodigde wet- en regelgeving betreft: inzagerecht van patiënten; ziekenhuisvoorzieningen; tarieven, beroepen en kwaliteit in de gezondheidszorg alsmede een moderne op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving. Beleid op de lange termijn Op de lange termijn zal het beleid van de sector gericht zijn op het consolideren van bereikte verbeteringen en het verder verhogen van de effectiviteit en de toegankelijkheid. Op deze termijn zal zijn voorzien in een op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving en een goed functionerend inspectie-apparaat. De praktijkgerichte opleidingen, kwaliteitszorg en wetenschappelijke ondersteuning zullen in deze fase versterkt en ondersteund worden. BELEIDSMATRIX HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Start/ duur Programma's MAATREGELEN Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL Reorganisatie Ministerie van Volksgezondheid Modernisering en opwaardering Centrale Administratie door concentratie op kerntaken. Opzetten van duidelijke intersectorale overlegstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden Versterking van de inspectie-afdelingen en reactivering van de Afdeling Geneeskundige Inspectie

11 Onderhouden van centrale afstemming en planning van nieuwe technologie en zware medische apparatuur Aanpassing van beleidsstructuur, verdeling van middelen en opleidingen binnen de sector Intersectorale samenwerking voor het opstellen van een rampenplan inclusief aanwijzen van een nationale coördinator. Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg Verbetering geestelijke gezondheidszorg 396 Institutionele versterking van de organisatie van de sector 374 Inventarisatie van de aanwezige human resources en behoefte aan gezondheidswerkers Evaluatie van bestaande opleidingsinstituten m.b.t. benodigd gekwalificeerd kader Reorganisatie beleid en rekrutering van deskundigen vanuit een landelijke behoeftepeiling. Initiëren van een Bachelor of Science opleiding 88 in verpleegkundig management Studie en aanpak van braindrain in de verpleging Aanpak gebrek aan studieboeken en opzetten 11 skillslab Renovatie gebouwencomplex Aanpassing van het ligdagtarief volgens vooraf op te stellen criteria Vaststelling landelijke tarieven voor de dienstverleners Samenstelling van een curatief zorgpakket na grondige evaluatie en inventarisatie Opzetten centraal orgaan voor tarieven in de gezondheidszorg Regulering van behandeling van onvermogenden door SZF Uitbreiding faciliteiten voor de chronische zorgverlening Aanpak van de geestelijke gezondheidszorg middels de public mental health benadering Opzetten van centra voor opvang, rehabilitatie en resocialisatie van drugs - en alcoholverslaafden

12 Verbetering preventieve gezondheidszorg Institutionele versterking en uitbreiding basisfaciliteiten SOA/HIV Bijscholing van basisgezondheidswerkers op gebied van de geestelijke gezondheidszorg Versterking van de dienst Nazorg Wijziging van de Krankzinnigenwet Vergroting herkenning en behandeling van lichamelijk en seksueel geweld 2878 Reorganisatie BOG tot een prioritair 18 gezondheidsinsituut met nadrukkelijke opdracht tot gezondheidsbevordering en --opvoeding Invoering financiële verzelfstandiging BOG Inventarisatie van de bestaande gezondheids- en milieuwetgeving Versterking intersectorale samenwerking t.b.v.de voorziening in goed drinkwater Participatie Roll back Malaria Programma in de 198 Amazoneregio Effectieve voorlichting naar alle lagen van de bevolking ter vergroting verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid Opvoering voorlichting aan jongeren over onverantwoord seksueel gedrag en leefgewoonten Beter toegankelijk maken van faciliteiten in verband met de reproductieve functie van de vrouw en terugdringing sterfte van moeder en kind Reorganisatie Dermatologische Dienst Omzetten shoe shop in stichtingsvorm Verdere realisatie verzelfstandiging JTV 88 Verschaffen van een wettelijke basis voor de jeugdtandverzorger Spreiding adequate SOA/HIV managementmogelijkheden en vaardigheden Aanpassing en intensivering van het voorlichtings- en opleidingsprogramma Verbetering en spreiding van begeleidings - en opvangmogelijkheden voor mensen met HIV Identificatie en uitvoering speciale programma's en projecten w.o. hepatitis B en Vrouwen en SOA/HIV

13 Veiligstelling geneesmiddelenvoorziening Rationalisering intramurale sector Bevordering rationeel geneesmiddelengebruik Samenstellen van een rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen Studie van mogelijkheden van voorziening op de vrije markt en prijsvorming van de geneesmiddelen Implementatie onderzoeksprogramma s BGVS 22 Aanpak samenwerking ziekenhuizen m.b.t overcapaciteit bedden Opheffen tekorten aan apparatuur eninstrumentarium Herevaluatie taken Geneeskundige Commissie 14

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid. National Medicines Policy Suriname 2005-2008

Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid. National Medicines Policy Suriname 2005-2008 Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid National Medicines Policy Suriname 2005-2008 Ministerie van Volksgezondheid, Raad voor het Nationale Essentiële Geneesmiddelen Programma Paramaribo, januari 2005 2 Inhoud

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

Organiseren van de Gezondheidszorg in International Perspectief. NVAG Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2015

Organiseren van de Gezondheidszorg in International Perspectief. NVAG Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2015 Organiseren van de Gezondheidszorg in International Perspectief NVAG Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2015 ! Kernbegrippen Deze Inleiding! Belangrijke thema s in internationale gezondheidszorg! Innovatie

Nadere informatie

6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT

6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT De crisis op dit beleidsgebied wordt gekenmerkt door een inefficiënte inzet en inadequate accommodatie van overheidspersoneel

Nadere informatie

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp 18-09-2008 Anticonceptie is maatwerk (ongewenste) (en andere rampen) Rik HW van Lunsen, arts-seksuoloog seksuoloog NVVS De laatste jaren stijgt het aantal ongewenste zwangerschappen, abortus en seksueel

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 7 mei 2001 PE 298.117/1-11 AMENDEMENTEN 1-11 ONTWERPADVIES - Evans (PE 298.117) Versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

De Nationale Geneesmiddelen Klapper

De Nationale Geneesmiddelen Klapper De Nationale Geneesmiddelen Klapper Een korte beschrijving van de geneesmiddelenvoorziening in de wet basiszorgverzekering en de rol van het Ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Geneesmiddelen

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Deel 1: Positieve psychologie

Deel 1: Positieve psychologie Deel 1: Positieve psychologie Welkom bij: Positieve gezondheid. Jan Auke Walburg 2 Carla Leurs 3 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke en mentaal vermogen. Welbevinden en gezondheid Verschillende

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Doktersassistent. Werkversie 0.1. 1/6 Doktersassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Doktersassistent. Werkversie 0.1. 1/6 Doktersassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Doktersassistent Werkversie 0.1 1/6 Doktersassistent v0.1 Inhoud 1 Doktersassistent... 3 1.1 Anatomie/ fysiologie en pathologie inclusief medische terminologie...

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben direct invloed op de wijze waarop men verwacht dat de praktische dienstverlening zal worden uitgevoerd of geboden. Dat de

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

8.5 HANDEL EN TOERISME

8.5 HANDEL EN TOERISME Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.5 HANDEL EN TOERISME HANDEL De activiteiten in de sector handel worden onderscheiden in groothandel, kleinhandel en markthandel. In onze economie neemt de handel,

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG Beantwoord elke vraag vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het leveren van chronische zorg. Ga bij de beoordeling uit van de huidige

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

Lean Laboratorium: Intro

Lean Laboratorium: Intro Lean Laboratorium: Intro Goede plaats om te starten met Lean Niet omdat de labo s het meeste Muda zouden genereren Proces gelijkaardig met industriële productieprocessen Duidelijke taken Geconcentreerde

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Mobiele wondzorg van HARTMANN

Mobiele wondzorg van HARTMANN Mobiele wondzorg van HARTMANN Wond 3.0 HARTMANN mobiele wondzorg In een zorgcentrum of bij de cliënt thuis, als het om wondverzorging gaat zijn verpleegkundigen beter uitgerust als zij kunnen beschikken

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 408 Voorstel van wet van het lid Oudkerk houdende wijziging van artikel 13 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging CBB in haar vergadering van 6 juni

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen

Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen Graag nodigen wij u uit voor de Ronde tafel conferentie over transmurale zorg op Vrijdag 17 juni 2016 van 9.30 tot 13.00 uur in de Van Nelle

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie