7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid tot de dienstverlening, alsmede verbetering van de efficiency en kwaliteit van gezondheidszorg. Hierbij wordt de productiviteit van de sector vergroot door managementhervormingen, het bevorderen van de samenwerking tussen de publieke en de private gezondheidszorgssystemen, alsmede door het beheersen van de escalatie van de kosten vooral in de intramurale sector. Gezondheid bepaalt in grote mate direct en indirect de overlevingskansen van individu en gemeenschap. De zorg voor de gezondheid creëert daarom de basis voor de productiviteit en weerbaarheid, die moeten leiden tot economische zelfstandigheid. Goede gezondheidszorg is daarom net als adequaat onderwijs, een basisvoorwaarde voor de economische, productieve en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap. De World Health Organization die gezondheid definieert als een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte,heeft zich ten doel gesteld om wereldwijd voor elke persoon een goede gezondheid en goede toegankelijkheid tot gezondheidszorg te bewerkstelligen in het jaar 2. Het streven van de WHO is ook door Suriname overgenomen. De missie"gezondheid voor allen in het jaar 2 en daarna" is echter door het uitblijven van een structurele aanpak om de toegankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren, uitgebleven. De Surinaamse gezondheidszorg anno 2 geeft een beeld te zien van onvoldoende gegarandeerde basisvoorzieningen. Het niveau en de omvang van de bestaande voorzieningen zijn door redenen van velerlei aard teruggevallen of niet aangepast aan de huidige behoeften. Door de slechte economische omstandigheden is bovendien het realiseren van de bereikbaarheid van de zorg voor zowel de Staat als de individuele gebruiker een zware opgave geworden. 128

2 De primaire gezondheidszorg zal fundamenteel aangepast worden voor wat betreft beleid, structuur, opleidingen en verdeling van middelen binnen de zorgsector. Het doel van de voorgenomen maatregelen is het herstel van een goede basisgezondheidszorg en het beteugelen van epidemieën met als resultaat voor iedereen een optimale gezondheid en de zorg daarvoor. In het streven naar health for all is het bovendien noodzakelijk voorrang te verlenen aan diegenen in de stad, op het platteland en in het binnenland voor wie deze zorg onbereikbaar dreigt te worden. Kinderen en vrouwen en senioren burgers vormen daarbij een eerste doelgroep. Een krachtige impuls zal worden gegeven aan de openbare gezondheidszorg, waardoor zorgwekkende epidemieën zoals dengue, malaria, ziekte van Weil en HIV/ AIDS, teruggedrongen kunnen worden. Een groot deel van de beschikbare middelen en bronnen, zowel menselijke als financiële, wordt besteed aan intramurale gezondheidszorg welke erg duur is. De intramurale zorg zal aan een grondige herevaluatie onderworpen worden. Naast de specifieke problemen zoals de tarieven en de financiering, zal aandacht besteed worden aan het vergroten van de efficiëntie en de effectiviteit evenals het rationaliseren van het beddenbestand, het opnamebeleid, het personeelsbeleid en de samenwerking tussen de instellingen. Ook poliklinische secundaire zorg ( medisch specialisten, laboratorium en röntgen) zal eveneens structurele hervorming moeten ondergaan teneinde deze component van zorg betaalbaar te houden. De maatregelen van korte-, middellange- en lange termijn zullen in verband met de poliklinische secundaire zorg ook worden geformuleerd en geconcretiseerd. Beleidsinstrumenten. De missie van het ministerie van Volksgezondheid is het bewaken van de gezondheid van de burger en het scheppen van voorwaarden voor het optimaal uitoefenen van de gezondheidszorg. Hiertoe heeft het ministerie een leidende rol, wat inhoudt: het ontwikkelen van de zorg en het gezondheidsbeleid, het toezicht op de ordening en de evaluatie van de zorg en de gezondheidstoestand van de bevolking. Wat betreft de intersectorale en internationale samenwerking, treedt het Ministerie als spil op. 129

3 Ter realisatie van de beleidsdoelen zullen ter zake de gezondheidssector bij voorrang de volgende instrumenten worden gehanteerd: Om de spilfunctie van het Ministerie van Volksgezondheid, ten aanzien van het scheppen van voorwaarden waardoor de instellingen binnen de gezondheidszorg hun verantwoordelijkheden goed kunnen uitoefenen, zal de structuur van de centrale administratie worden gereorganiseerd. Duidelijke intersectorale overlegstructuren zullen worden opgezet en de verdeling van verantwoordelijkheden zal worden geregeld. De inspectie-afdelingen zullen worden versterkt en de Afdeling Geneeskundige Inspectie zal worden gereactiveerd. Intersectorale beïnvloeding van de gezondheid door activiteit op het gebied van voeding en voedselproductie, drinkwatervoorziening, sanitatie en milieuhygiëne en bescherming, basisonderwijs, huisvesting en werkgelegenheid. Nadruk op de integratie van preventieve componenten in de primaire gezondheidszorg, zoals vaccinaties, moeder- en kindzorg, borst- en kindervoeding en family planning. Nadruk op de vrouw als doelgroep en in de rol van katalysator voor ontwikkeling. Een procesmatige participatieve aanpak op basis van door de bevolking onderkende behoeften, vanuit lokale structuren met maximale inbreng van lokale krachten op alle niveaus en met ondersteuning van gedecentraliseerd management, NGO's en religieuze organisaties. Cost recovery als instrument van kostenbeheersing zonder dat hierdoor minderbedeelden uitgesloten worden. Doel van het ministerie van Volksgezondheid is bijdragen aan het scheppen van voorwaarden opdat basisgezondheidszorg van goede kwaliteit beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is voor iedere burger in Suriname. Voor het bereiken van optimale, beschikbare, bereikbare en betaalbare gezondheidszorg zal in de regeerperiode gewerkt worden aan de realisatie van de volgende doelen: het vaststellen van een pakket voor de basisgezondheidszorg waar iedere burger recht op heeft; een functioneel geoutilleerde infrastructuur die voldoet aan de minimale eisen van basisgezondheidszorg; een duidelijk gedefinieerd zorgpakket met accentuering van preventieve taken; 13

4 voldoende gekwalificeerd midden- en hoger kader op medisch, paramedisch en administratitief gebied; modern, planmatig management gebaseerd op kwaliteits- en actualiteitsbewaking, dataverzameling en manpower planning, ondersteund door een geautomatiseerde administratie; moderne, op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving; een goed functionerend inspectie-apparaat; nationaal gezondheidsinformatiesysteem Beleid voor de korte termijn Vergroting van de toegankelijkheid De factoren die de toegankelijkheid van de gezondheidszorgdiensten beïnvloeden zijn : het systeem van dekking van de medische kosten beschikbaar voor de zorgontvangers; gegarandeerde middelen; optimale omvang, samenstelling en spreiding van dienstverleners alsmede spreiding en uitrusting van gezondheidszorginstellingen. Op de korte termijn zullen met het doel de bereikbaarheid van de dienstverlening te vergroten, de bestaande gezondheidszorgsinfrastructuur en de behoefte aan aanvullende voorzieningen, evenals de beschikbare en benodigde human resources, worden geïnventariseerd. De gezondheidszorg voor de ca. 5. binnenlandbewoners, zal worden gegarandeerd door de Overheid in partnerschap met de Medische Zending, de belangrijkste partner van voor de primaire gezondheidszorg in dit gebied, te ondersteunen en de overeengekomen benodigde middelen voor haar exploitatie, tijdig te doen toekomen. De migratie binnen dit gebied en het ontstaan van nieuwe bevolkingsconcentraties zullen worden onderzocht teneinde de behoefte aan gezondheidsvoorzieningen te bepalen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verontreiniging van kreken en rivieren door kwik dat op ondeskundige wijze wordt gebruikt bij de goudwinning. 131

5 In het kader van de rationalisatie van de dienstverlening door de RGD zal in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken een studie voor " eigen bijdrage on- en minvermogenden " worden uitgevoerd. Het algemeen tekort aan huisvesting doet zich ook bij de RGD gevoelen. In dit verband zal zij mede in het licht van decentralisatie en de verbetering van haar dienstverlening, haar medewerkers zoveel als mogelijk tewerkstellen in hun oorspronkelijk woongebied. Binnen het kader van verbetering van haar dienstverlening zal de primaire zorg waartoe o.a. wordt gerekend de preventieve geneeskunde, bijzondere aandacht krijgen. Om het tekort aan o.a verloskundigen, apothekers assistenten en andere gezondheidswerkers op te lossen, zal de RGD overgaan tot het meer gericht op haar dienstverlening opleiden van deze functionarissen. Voor de verbetering van de dienstverlening is het noodzaak te voorzien in goed opgeleid en deskundige menskracht. Brain- drain moet worden tegengegaan door adequate honorering en goede werkomstandigheden voor hoger kader in de gezondheidszorg. De behoefte aan gekwalificeerde menskracht, mede in het licht van het wegtrekken en de vergrijzing, moet worden vastgesteld en de training stringent ter hand worden genomen. Evaluatie van bestaande opleidingsinstituten is nodig, alsook de bijstelling van curricula. Toenemende tekorten aan overig gekwalificeerd kader, medische specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, medisch analisten en overige deskundigen, dwingen ertoe de bestaande opleidingsinstituten te evalueren en een planmatige aanpak van de opleiding en het benodigde kader na te streven.ten aanzien van de particuliere dienstverleners zal middels wet- en regelgeving verdere ordening worden gebracht. Gelet op het belang van de geneesmiddelenvoorziening zal onder alle omstandigheden adequate en betrouwbare voorziening van veilige en effectief werkzame geneesmiddelen van goede kwaliteit, worden veiliggesteld. In dit verband zal niet alleen voorkomen worden dat het bereikte niveau van geneesmiddelenvoorziening terugloopt, maar zal verbetering bevorderd worden. Rationeel gebruik van geneesmiddelen zal bereikt worden door het introduceren van standaard behandelingsprotocollen en eliminatie van overconsumptie.met betrekking tot de in 1999 geïntroduceerde liberalisatie van de geneesmiddelenimport, zal een beleidsvisie ontwikkeld worden waarbij de rol en de taak van het BGVS onder de loupe genomen worden. 132

6 Maatregelen ter vergroting van de effectiviteit van de zorg Ter vergroting van de effectiviteit zullen de preventieve componenten van de zorg worden versterkt. Hierbij zal effectieve voorlichting door middel van voortdurende op peil staande informatiestromen naar alle lagen van de bevolking worden onderhouden, met als doel een verhoogd bewustzijn van de individuele burger ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke gezondheid. Tegen deze achtergrond zal het BOG gereorganiseerd worden tot een prioritair gezondheidsinstituut met een nadrukkelijke opdracht tot gezondheidsbevordering en opvoeding. Hiertoe zal dit bureau met betrekking tot het financieel beheer zodanig voorzien worden, dat de uitvoering van urgente programma's niet gestagneerd zal worden. Personeel voor public health voorlichting en werkzaamheden zal worden aangetrokken en opgeleid. Het centraal laboratorium zal worden versterkt om haar rol als public health laboratorium beter te vervullen. De reproductieve gezondheidszorg zal worden verbeterd middels het toegankelijk maken van de daartoe benodigde faciliteiten voor de vrouw en de man. Hiermee moet bereikt worden dat enerzijds de vrouw en de man hun verantwoordelijkheid voor hun reproductieve functie onbelemmerd op zich kunnen nemen en anderzijds dat het sterftecijfer van moeder en kind ten gevolge van complicaties rond zwangerschap en geboorte, wordt teruggebracht. Ook de sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker en andere voorkomende maligniteiten zal door vroege opsporing worden gereduceerd. Voorlichting aan jongeren over de gevaren van onverantwoord seksueel gedrag en slechte leefgewoonten, evenals de bescherming van kinderen tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik zal intersectoraal en in samenhang met NGO's, kerkelijke organisaties en de burgersamenleving worden aangepakt. Activiteiten die een gedragsverandering teweegbrengen, zullen worden gestimuleerd, evenals het jeugdvriendelijk maken van openbare instellingen voor de reproductieve gezondheidszorg. De bijzondere aandacht die in het beleid op de korte termijn zal worden geschonken aan het terugdringen van HIV/AIDS komt tot uiting in de maatregelen ter verbetering van de basisstructuren en condities, waaronder: 133

7 spreiding van SOA en HIV managementmogelijkheden en -vaardigheden in de primaire sector, ziekenhuizen en andere relevante instellingen; aanpassing en intensivering van het voorlichtings- en opleidingsprogramma alsmede invoering van anonieme persoonlijke voorlichting. De bestrijding van malaria zal krachtig worden aangepakt. In het kader van het Roll Back Malaria programma van de WHO/PAHO zal intensief worden gewerkt met de buurlanden in de Amazoneregio ter onder controle brengen van deze ziekte. Malaria is een van de belangrijkste "public health" problemen die de ontwikkeling van het binnenland in de weg staan. Van groot belang voor de gezondheid is het veiligstellen van een optimaal woon- en leefmilieu. In dit kader zal door versterking van de intersectorale samenwerking, de voorziening van goed drinkwater worden veiliggesteld, evenals adequate riolering en afvalverwijdering. Ter bescherming van mens en milieu zullen de milieu inspectie, bedrijfshygiëne en controle op vernietiging van farmaceutisch, klinisch en industrieel afval niet aflatende aandacht hebben. Ook zullen maatregelen getroffen worden om chronische blootstelling aan chemicaliën te minimaliseren en om verontreiniging van het milieu tegen te gaan. Verbetering betaalbaarheid De betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg zijn in de afgelopen jaren voor zowel de Staat als het individu de basis geweest van het probleem van niet gegarandeerde dienstverlening. Op korte termijn zal de stroom van geldmiddelen naar de betalende instituties c.q subsidie ontvangende instellingen ( o.a. Staatsziekenfonds, Ministerie van Sociale Zaken, BOG, RGD, LPI, Medische Zending ) zodanig worden geordend, dat deze volledig en op tijd ter beschikking is. 134

8 Ten aanzien van de kostenbeheersing zullen de volgende maatregelen genomen worden: het maximumniveau zal worden vastgesteld; betalingssysemen zullen op alle niveaus worden geëvalueerd en eventueel gewijzigd worden. Aanpassing van het ligdagtarief volgens vooraf opgestelde productiecriteria, zoals beddenbezetting, personeelsbezetting en specialisaties, zal in dit kader plaatsvinden. Budgettering van de ziekenhuisexploitatie zal in een latere fase worden ingevoerd. De behoefte aan verpleegtehuizen en thuiszorg wordt steeds groter. Vele langliggers in relatief dure bedden in ziekenhuizen zijn het resultaat van het gebrek aan verpleegtehuizen of een tekort aan thuiszorg. In dit kader is het creëren van deze voorzieningen van groot belang voor het verminderen van de druk op ziekenhuizen, waardoor deze in staat zullen zijn tot een beter en efficiënter beleid, waarbij mogelijkheden ontstaan zich te richten op meer specialistische dienstverlening. Een studie zal worden gemaakt van de bestaande voorzieningen in de chronische zorgverlening om mogelijk de zware druk op de intramurale secundaire zorg te verlichten. Particulier initiatief op dit gebied zal aangemoedigd worden. Intersectoraal en in samenwerking met NGO's en kerkelijke organisaties, zal bekeken worden hoe bestaande faciliteiten voor chronisch verblijf en geriatrie samen aangepakt kunnen worden. Op deze termijn is voorzien in de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg middels de zogenaamde public mental health benadering, welke complementair is aan de intramurale zorg binnen het Psychiatrisch Centrum. Basisgezondheidswerkers op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zullen hiervoor worden bijgeschoold. Beleid op middellange termijn Het beleid op de middellange termijn is gericht op het consolideren van de verbeteringen met betrekking tot bereikbaarheid, effectiviteit en efficiency, die op de korte termijn zijn verwezenlijkt. Tevens zal voorbereidend worden gewerkt naar activiteiten, die op lange termijn zullen worden uitgevoerd. 135

9 Op de middellange termijn zal ten aanzien van de verbetering van de betaalbaarheid van de dienstverlening in deze sector, de rationalisering van de landsbedrijven en parastatale instellingen plaatsvinden. Dit zal resulteren in kostenreductie door middel van minimalisatie van oneigenlijke kosten,efficientieverhoging en besparingen. Budgettering van de zorgfinanciering en zorgverstrekking zal continu worden toegepast. Op middellange termijn zal eveneens de definiëring van een spreidingsbeleid van de gezondheidszorg plaatsvinden. Via evaluatie zal worden nagegaan welke de voor - en nadelen zijn van opneming van kansarme huishoudens binnen het SZF- systeem. Afhankelijk van de bevindingen, kan het SZF met deze doelgroep worden uitgebreid. In deze fase is ook voorzien in het opzetten van centra voor de opvang, rehabilitatie en resocialisatie van drugs - en alcoholverslaafden. Voorbereiding van wetgeving die dringend vervangen of geëffectueerd dient te worden betreft: Conceptwet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), tot erkenning van jeugdtandverzorgers, fysiotherapeuten, optometristen, etc. Het decreet Vergunning Huisartsenpraktijk, waarmee de regionale spreiding en vestiging van artsen kan worden beïnvloed en de fysieke, equipment- en operationele eisen die aan de huisartsenpraktijk dienen te worden gesteld, aangegeven; Wijziging van artikel 92 van de Strafwet voor een gerichte voorlichting aan jongeren ten aanzien van de gevaren van onverantwoord seksueel gedrag: de maatregel werkt belemmerend op de actieve en passieve seksuele voorlichting; Conceptwet tot erkenning van de jeugdtandverzorgers. De wettelijke regeling van het beroep van jeugdtandverzorger; Conceptwet Staatstoezicht op de Volksgezondheid die een brede organisatie op wettelijke grondslag beoogt; Concept Staatsbesluit Nationale Raad voor de Bloedtransfusie; beoogt instelling van een multipartiet samengestelde raad ter veiligstelling van de integrale bloedvoorziening. Conceptwet Tarieven Gezondheidszorg; Conceptwet Ziekenhuisvoorzieningen; Conceptwet op de jaarrekeningen; Conceptwet inzagerecht van patiënten. 136

10 Andere benodigde wet- en regelgeving betreft: inzagerecht van patiënten; ziekenhuisvoorzieningen; tarieven, beroepen en kwaliteit in de gezondheidszorg alsmede een moderne op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving. Beleid op de lange termijn Op de lange termijn zal het beleid van de sector gericht zijn op het consolideren van bereikte verbeteringen en het verder verhogen van de effectiviteit en de toegankelijkheid. Op deze termijn zal zijn voorzien in een op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving en een goed functionerend inspectie-apparaat. De praktijkgerichte opleidingen, kwaliteitszorg en wetenschappelijke ondersteuning zullen in deze fase versterkt en ondersteund worden. BELEIDSMATRIX HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Start/ duur Programma's MAATREGELEN Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL Reorganisatie Ministerie van Volksgezondheid Modernisering en opwaardering Centrale Administratie door concentratie op kerntaken. Opzetten van duidelijke intersectorale overlegstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden Versterking van de inspectie-afdelingen en reactivering van de Afdeling Geneeskundige Inspectie

11 Onderhouden van centrale afstemming en planning van nieuwe technologie en zware medische apparatuur Aanpassing van beleidsstructuur, verdeling van middelen en opleidingen binnen de sector Intersectorale samenwerking voor het opstellen van een rampenplan inclusief aanwijzen van een nationale coördinator. Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg Verbetering geestelijke gezondheidszorg 396 Institutionele versterking van de organisatie van de sector 374 Inventarisatie van de aanwezige human resources en behoefte aan gezondheidswerkers Evaluatie van bestaande opleidingsinstituten m.b.t. benodigd gekwalificeerd kader Reorganisatie beleid en rekrutering van deskundigen vanuit een landelijke behoeftepeiling. Initiëren van een Bachelor of Science opleiding 88 in verpleegkundig management Studie en aanpak van braindrain in de verpleging Aanpak gebrek aan studieboeken en opzetten 11 skillslab Renovatie gebouwencomplex Aanpassing van het ligdagtarief volgens vooraf op te stellen criteria Vaststelling landelijke tarieven voor de dienstverleners Samenstelling van een curatief zorgpakket na grondige evaluatie en inventarisatie Opzetten centraal orgaan voor tarieven in de gezondheidszorg Regulering van behandeling van onvermogenden door SZF Uitbreiding faciliteiten voor de chronische zorgverlening Aanpak van de geestelijke gezondheidszorg middels de public mental health benadering Opzetten van centra voor opvang, rehabilitatie en resocialisatie van drugs - en alcoholverslaafden

12 Verbetering preventieve gezondheidszorg Institutionele versterking en uitbreiding basisfaciliteiten SOA/HIV Bijscholing van basisgezondheidswerkers op gebied van de geestelijke gezondheidszorg Versterking van de dienst Nazorg Wijziging van de Krankzinnigenwet Vergroting herkenning en behandeling van lichamelijk en seksueel geweld 2878 Reorganisatie BOG tot een prioritair 18 gezondheidsinsituut met nadrukkelijke opdracht tot gezondheidsbevordering en --opvoeding Invoering financiële verzelfstandiging BOG Inventarisatie van de bestaande gezondheids- en milieuwetgeving Versterking intersectorale samenwerking t.b.v.de voorziening in goed drinkwater Participatie Roll back Malaria Programma in de 198 Amazoneregio Effectieve voorlichting naar alle lagen van de bevolking ter vergroting verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid Opvoering voorlichting aan jongeren over onverantwoord seksueel gedrag en leefgewoonten Beter toegankelijk maken van faciliteiten in verband met de reproductieve functie van de vrouw en terugdringing sterfte van moeder en kind Reorganisatie Dermatologische Dienst Omzetten shoe shop in stichtingsvorm Verdere realisatie verzelfstandiging JTV 88 Verschaffen van een wettelijke basis voor de jeugdtandverzorger Spreiding adequate SOA/HIV managementmogelijkheden en vaardigheden Aanpassing en intensivering van het voorlichtings- en opleidingsprogramma Verbetering en spreiding van begeleidings - en opvangmogelijkheden voor mensen met HIV Identificatie en uitvoering speciale programma's en projecten w.o. hepatitis B en Vrouwen en SOA/HIV

13 Veiligstelling geneesmiddelenvoorziening Rationalisering intramurale sector Bevordering rationeel geneesmiddelengebruik Samenstellen van een rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen Studie van mogelijkheden van voorziening op de vrije markt en prijsvorming van de geneesmiddelen Implementatie onderzoeksprogramma s BGVS 22 Aanpak samenwerking ziekenhuizen m.b.t overcapaciteit bedden Opheffen tekorten aan apparatuur eninstrumentarium Herevaluatie taken Geneeskundige Commissie 14

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 DEEL I: ALGEMEEN...17 1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT... 17 2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE... 18 DEEL II: HOOFDBELEIDSGEBIEDEN...25

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 Republiek Suriname Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 NOTA INZAKE HET NATIONAAL BELEID VAN SURINAME MET BETREKKING TOT ALLE FACETTEN VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK Nationale Anti-Drugs Raad Paramaribo Mei

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE Hoofdstuk 3 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen evenals goed ontwikkelde menselijke hulpbronnen

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Preambule De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, a. Indachtig de beginselen vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, waarin de inherente

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid staat duurzame armoedevermindering voorop. Als internationale gemeenschap hebben we ons tot doel gesteld om het

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18847 Verslag van een werkbezoek aan Burkina Faso en Mali; 12-22 oktober 1984 Nr. 4 LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 28 februari 1985 1 De belangrijkste

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007 Beleidsnota maart 2007 De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN Advies van de Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking VOORWOORD Opleiden van professionals in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie