7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid tot de dienstverlening, alsmede verbetering van de efficiency en kwaliteit van gezondheidszorg. Hierbij wordt de productiviteit van de sector vergroot door managementhervormingen, het bevorderen van de samenwerking tussen de publieke en de private gezondheidszorgssystemen, alsmede door het beheersen van de escalatie van de kosten vooral in de intramurale sector. Gezondheid bepaalt in grote mate direct en indirect de overlevingskansen van individu en gemeenschap. De zorg voor de gezondheid creëert daarom de basis voor de productiviteit en weerbaarheid, die moeten leiden tot economische zelfstandigheid. Goede gezondheidszorg is daarom net als adequaat onderwijs, een basisvoorwaarde voor de economische, productieve en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap. De World Health Organization die gezondheid definieert als een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte,heeft zich ten doel gesteld om wereldwijd voor elke persoon een goede gezondheid en goede toegankelijkheid tot gezondheidszorg te bewerkstelligen in het jaar 2. Het streven van de WHO is ook door Suriname overgenomen. De missie"gezondheid voor allen in het jaar 2 en daarna" is echter door het uitblijven van een structurele aanpak om de toegankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren, uitgebleven. De Surinaamse gezondheidszorg anno 2 geeft een beeld te zien van onvoldoende gegarandeerde basisvoorzieningen. Het niveau en de omvang van de bestaande voorzieningen zijn door redenen van velerlei aard teruggevallen of niet aangepast aan de huidige behoeften. Door de slechte economische omstandigheden is bovendien het realiseren van de bereikbaarheid van de zorg voor zowel de Staat als de individuele gebruiker een zware opgave geworden. 128

2 De primaire gezondheidszorg zal fundamenteel aangepast worden voor wat betreft beleid, structuur, opleidingen en verdeling van middelen binnen de zorgsector. Het doel van de voorgenomen maatregelen is het herstel van een goede basisgezondheidszorg en het beteugelen van epidemieën met als resultaat voor iedereen een optimale gezondheid en de zorg daarvoor. In het streven naar health for all is het bovendien noodzakelijk voorrang te verlenen aan diegenen in de stad, op het platteland en in het binnenland voor wie deze zorg onbereikbaar dreigt te worden. Kinderen en vrouwen en senioren burgers vormen daarbij een eerste doelgroep. Een krachtige impuls zal worden gegeven aan de openbare gezondheidszorg, waardoor zorgwekkende epidemieën zoals dengue, malaria, ziekte van Weil en HIV/ AIDS, teruggedrongen kunnen worden. Een groot deel van de beschikbare middelen en bronnen, zowel menselijke als financiële, wordt besteed aan intramurale gezondheidszorg welke erg duur is. De intramurale zorg zal aan een grondige herevaluatie onderworpen worden. Naast de specifieke problemen zoals de tarieven en de financiering, zal aandacht besteed worden aan het vergroten van de efficiëntie en de effectiviteit evenals het rationaliseren van het beddenbestand, het opnamebeleid, het personeelsbeleid en de samenwerking tussen de instellingen. Ook poliklinische secundaire zorg ( medisch specialisten, laboratorium en röntgen) zal eveneens structurele hervorming moeten ondergaan teneinde deze component van zorg betaalbaar te houden. De maatregelen van korte-, middellange- en lange termijn zullen in verband met de poliklinische secundaire zorg ook worden geformuleerd en geconcretiseerd. Beleidsinstrumenten. De missie van het ministerie van Volksgezondheid is het bewaken van de gezondheid van de burger en het scheppen van voorwaarden voor het optimaal uitoefenen van de gezondheidszorg. Hiertoe heeft het ministerie een leidende rol, wat inhoudt: het ontwikkelen van de zorg en het gezondheidsbeleid, het toezicht op de ordening en de evaluatie van de zorg en de gezondheidstoestand van de bevolking. Wat betreft de intersectorale en internationale samenwerking, treedt het Ministerie als spil op. 129

3 Ter realisatie van de beleidsdoelen zullen ter zake de gezondheidssector bij voorrang de volgende instrumenten worden gehanteerd: Om de spilfunctie van het Ministerie van Volksgezondheid, ten aanzien van het scheppen van voorwaarden waardoor de instellingen binnen de gezondheidszorg hun verantwoordelijkheden goed kunnen uitoefenen, zal de structuur van de centrale administratie worden gereorganiseerd. Duidelijke intersectorale overlegstructuren zullen worden opgezet en de verdeling van verantwoordelijkheden zal worden geregeld. De inspectie-afdelingen zullen worden versterkt en de Afdeling Geneeskundige Inspectie zal worden gereactiveerd. Intersectorale beïnvloeding van de gezondheid door activiteit op het gebied van voeding en voedselproductie, drinkwatervoorziening, sanitatie en milieuhygiëne en bescherming, basisonderwijs, huisvesting en werkgelegenheid. Nadruk op de integratie van preventieve componenten in de primaire gezondheidszorg, zoals vaccinaties, moeder- en kindzorg, borst- en kindervoeding en family planning. Nadruk op de vrouw als doelgroep en in de rol van katalysator voor ontwikkeling. Een procesmatige participatieve aanpak op basis van door de bevolking onderkende behoeften, vanuit lokale structuren met maximale inbreng van lokale krachten op alle niveaus en met ondersteuning van gedecentraliseerd management, NGO's en religieuze organisaties. Cost recovery als instrument van kostenbeheersing zonder dat hierdoor minderbedeelden uitgesloten worden. Doel van het ministerie van Volksgezondheid is bijdragen aan het scheppen van voorwaarden opdat basisgezondheidszorg van goede kwaliteit beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is voor iedere burger in Suriname. Voor het bereiken van optimale, beschikbare, bereikbare en betaalbare gezondheidszorg zal in de regeerperiode gewerkt worden aan de realisatie van de volgende doelen: het vaststellen van een pakket voor de basisgezondheidszorg waar iedere burger recht op heeft; een functioneel geoutilleerde infrastructuur die voldoet aan de minimale eisen van basisgezondheidszorg; een duidelijk gedefinieerd zorgpakket met accentuering van preventieve taken; 13

4 voldoende gekwalificeerd midden- en hoger kader op medisch, paramedisch en administratitief gebied; modern, planmatig management gebaseerd op kwaliteits- en actualiteitsbewaking, dataverzameling en manpower planning, ondersteund door een geautomatiseerde administratie; moderne, op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving; een goed functionerend inspectie-apparaat; nationaal gezondheidsinformatiesysteem Beleid voor de korte termijn Vergroting van de toegankelijkheid De factoren die de toegankelijkheid van de gezondheidszorgdiensten beïnvloeden zijn : het systeem van dekking van de medische kosten beschikbaar voor de zorgontvangers; gegarandeerde middelen; optimale omvang, samenstelling en spreiding van dienstverleners alsmede spreiding en uitrusting van gezondheidszorginstellingen. Op de korte termijn zullen met het doel de bereikbaarheid van de dienstverlening te vergroten, de bestaande gezondheidszorgsinfrastructuur en de behoefte aan aanvullende voorzieningen, evenals de beschikbare en benodigde human resources, worden geïnventariseerd. De gezondheidszorg voor de ca. 5. binnenlandbewoners, zal worden gegarandeerd door de Overheid in partnerschap met de Medische Zending, de belangrijkste partner van voor de primaire gezondheidszorg in dit gebied, te ondersteunen en de overeengekomen benodigde middelen voor haar exploitatie, tijdig te doen toekomen. De migratie binnen dit gebied en het ontstaan van nieuwe bevolkingsconcentraties zullen worden onderzocht teneinde de behoefte aan gezondheidsvoorzieningen te bepalen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verontreiniging van kreken en rivieren door kwik dat op ondeskundige wijze wordt gebruikt bij de goudwinning. 131

5 In het kader van de rationalisatie van de dienstverlening door de RGD zal in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken een studie voor " eigen bijdrage on- en minvermogenden " worden uitgevoerd. Het algemeen tekort aan huisvesting doet zich ook bij de RGD gevoelen. In dit verband zal zij mede in het licht van decentralisatie en de verbetering van haar dienstverlening, haar medewerkers zoveel als mogelijk tewerkstellen in hun oorspronkelijk woongebied. Binnen het kader van verbetering van haar dienstverlening zal de primaire zorg waartoe o.a. wordt gerekend de preventieve geneeskunde, bijzondere aandacht krijgen. Om het tekort aan o.a verloskundigen, apothekers assistenten en andere gezondheidswerkers op te lossen, zal de RGD overgaan tot het meer gericht op haar dienstverlening opleiden van deze functionarissen. Voor de verbetering van de dienstverlening is het noodzaak te voorzien in goed opgeleid en deskundige menskracht. Brain- drain moet worden tegengegaan door adequate honorering en goede werkomstandigheden voor hoger kader in de gezondheidszorg. De behoefte aan gekwalificeerde menskracht, mede in het licht van het wegtrekken en de vergrijzing, moet worden vastgesteld en de training stringent ter hand worden genomen. Evaluatie van bestaande opleidingsinstituten is nodig, alsook de bijstelling van curricula. Toenemende tekorten aan overig gekwalificeerd kader, medische specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, medisch analisten en overige deskundigen, dwingen ertoe de bestaande opleidingsinstituten te evalueren en een planmatige aanpak van de opleiding en het benodigde kader na te streven.ten aanzien van de particuliere dienstverleners zal middels wet- en regelgeving verdere ordening worden gebracht. Gelet op het belang van de geneesmiddelenvoorziening zal onder alle omstandigheden adequate en betrouwbare voorziening van veilige en effectief werkzame geneesmiddelen van goede kwaliteit, worden veiliggesteld. In dit verband zal niet alleen voorkomen worden dat het bereikte niveau van geneesmiddelenvoorziening terugloopt, maar zal verbetering bevorderd worden. Rationeel gebruik van geneesmiddelen zal bereikt worden door het introduceren van standaard behandelingsprotocollen en eliminatie van overconsumptie.met betrekking tot de in 1999 geïntroduceerde liberalisatie van de geneesmiddelenimport, zal een beleidsvisie ontwikkeld worden waarbij de rol en de taak van het BGVS onder de loupe genomen worden. 132

6 Maatregelen ter vergroting van de effectiviteit van de zorg Ter vergroting van de effectiviteit zullen de preventieve componenten van de zorg worden versterkt. Hierbij zal effectieve voorlichting door middel van voortdurende op peil staande informatiestromen naar alle lagen van de bevolking worden onderhouden, met als doel een verhoogd bewustzijn van de individuele burger ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke gezondheid. Tegen deze achtergrond zal het BOG gereorganiseerd worden tot een prioritair gezondheidsinstituut met een nadrukkelijke opdracht tot gezondheidsbevordering en opvoeding. Hiertoe zal dit bureau met betrekking tot het financieel beheer zodanig voorzien worden, dat de uitvoering van urgente programma's niet gestagneerd zal worden. Personeel voor public health voorlichting en werkzaamheden zal worden aangetrokken en opgeleid. Het centraal laboratorium zal worden versterkt om haar rol als public health laboratorium beter te vervullen. De reproductieve gezondheidszorg zal worden verbeterd middels het toegankelijk maken van de daartoe benodigde faciliteiten voor de vrouw en de man. Hiermee moet bereikt worden dat enerzijds de vrouw en de man hun verantwoordelijkheid voor hun reproductieve functie onbelemmerd op zich kunnen nemen en anderzijds dat het sterftecijfer van moeder en kind ten gevolge van complicaties rond zwangerschap en geboorte, wordt teruggebracht. Ook de sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker en andere voorkomende maligniteiten zal door vroege opsporing worden gereduceerd. Voorlichting aan jongeren over de gevaren van onverantwoord seksueel gedrag en slechte leefgewoonten, evenals de bescherming van kinderen tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik zal intersectoraal en in samenhang met NGO's, kerkelijke organisaties en de burgersamenleving worden aangepakt. Activiteiten die een gedragsverandering teweegbrengen, zullen worden gestimuleerd, evenals het jeugdvriendelijk maken van openbare instellingen voor de reproductieve gezondheidszorg. De bijzondere aandacht die in het beleid op de korte termijn zal worden geschonken aan het terugdringen van HIV/AIDS komt tot uiting in de maatregelen ter verbetering van de basisstructuren en condities, waaronder: 133

7 spreiding van SOA en HIV managementmogelijkheden en -vaardigheden in de primaire sector, ziekenhuizen en andere relevante instellingen; aanpassing en intensivering van het voorlichtings- en opleidingsprogramma alsmede invoering van anonieme persoonlijke voorlichting. De bestrijding van malaria zal krachtig worden aangepakt. In het kader van het Roll Back Malaria programma van de WHO/PAHO zal intensief worden gewerkt met de buurlanden in de Amazoneregio ter onder controle brengen van deze ziekte. Malaria is een van de belangrijkste "public health" problemen die de ontwikkeling van het binnenland in de weg staan. Van groot belang voor de gezondheid is het veiligstellen van een optimaal woon- en leefmilieu. In dit kader zal door versterking van de intersectorale samenwerking, de voorziening van goed drinkwater worden veiliggesteld, evenals adequate riolering en afvalverwijdering. Ter bescherming van mens en milieu zullen de milieu inspectie, bedrijfshygiëne en controle op vernietiging van farmaceutisch, klinisch en industrieel afval niet aflatende aandacht hebben. Ook zullen maatregelen getroffen worden om chronische blootstelling aan chemicaliën te minimaliseren en om verontreiniging van het milieu tegen te gaan. Verbetering betaalbaarheid De betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg zijn in de afgelopen jaren voor zowel de Staat als het individu de basis geweest van het probleem van niet gegarandeerde dienstverlening. Op korte termijn zal de stroom van geldmiddelen naar de betalende instituties c.q subsidie ontvangende instellingen ( o.a. Staatsziekenfonds, Ministerie van Sociale Zaken, BOG, RGD, LPI, Medische Zending ) zodanig worden geordend, dat deze volledig en op tijd ter beschikking is. 134

8 Ten aanzien van de kostenbeheersing zullen de volgende maatregelen genomen worden: het maximumniveau zal worden vastgesteld; betalingssysemen zullen op alle niveaus worden geëvalueerd en eventueel gewijzigd worden. Aanpassing van het ligdagtarief volgens vooraf opgestelde productiecriteria, zoals beddenbezetting, personeelsbezetting en specialisaties, zal in dit kader plaatsvinden. Budgettering van de ziekenhuisexploitatie zal in een latere fase worden ingevoerd. De behoefte aan verpleegtehuizen en thuiszorg wordt steeds groter. Vele langliggers in relatief dure bedden in ziekenhuizen zijn het resultaat van het gebrek aan verpleegtehuizen of een tekort aan thuiszorg. In dit kader is het creëren van deze voorzieningen van groot belang voor het verminderen van de druk op ziekenhuizen, waardoor deze in staat zullen zijn tot een beter en efficiënter beleid, waarbij mogelijkheden ontstaan zich te richten op meer specialistische dienstverlening. Een studie zal worden gemaakt van de bestaande voorzieningen in de chronische zorgverlening om mogelijk de zware druk op de intramurale secundaire zorg te verlichten. Particulier initiatief op dit gebied zal aangemoedigd worden. Intersectoraal en in samenwerking met NGO's en kerkelijke organisaties, zal bekeken worden hoe bestaande faciliteiten voor chronisch verblijf en geriatrie samen aangepakt kunnen worden. Op deze termijn is voorzien in de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg middels de zogenaamde public mental health benadering, welke complementair is aan de intramurale zorg binnen het Psychiatrisch Centrum. Basisgezondheidswerkers op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zullen hiervoor worden bijgeschoold. Beleid op middellange termijn Het beleid op de middellange termijn is gericht op het consolideren van de verbeteringen met betrekking tot bereikbaarheid, effectiviteit en efficiency, die op de korte termijn zijn verwezenlijkt. Tevens zal voorbereidend worden gewerkt naar activiteiten, die op lange termijn zullen worden uitgevoerd. 135

9 Op de middellange termijn zal ten aanzien van de verbetering van de betaalbaarheid van de dienstverlening in deze sector, de rationalisering van de landsbedrijven en parastatale instellingen plaatsvinden. Dit zal resulteren in kostenreductie door middel van minimalisatie van oneigenlijke kosten,efficientieverhoging en besparingen. Budgettering van de zorgfinanciering en zorgverstrekking zal continu worden toegepast. Op middellange termijn zal eveneens de definiëring van een spreidingsbeleid van de gezondheidszorg plaatsvinden. Via evaluatie zal worden nagegaan welke de voor - en nadelen zijn van opneming van kansarme huishoudens binnen het SZF- systeem. Afhankelijk van de bevindingen, kan het SZF met deze doelgroep worden uitgebreid. In deze fase is ook voorzien in het opzetten van centra voor de opvang, rehabilitatie en resocialisatie van drugs - en alcoholverslaafden. Voorbereiding van wetgeving die dringend vervangen of geëffectueerd dient te worden betreft: Conceptwet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), tot erkenning van jeugdtandverzorgers, fysiotherapeuten, optometristen, etc. Het decreet Vergunning Huisartsenpraktijk, waarmee de regionale spreiding en vestiging van artsen kan worden beïnvloed en de fysieke, equipment- en operationele eisen die aan de huisartsenpraktijk dienen te worden gesteld, aangegeven; Wijziging van artikel 92 van de Strafwet voor een gerichte voorlichting aan jongeren ten aanzien van de gevaren van onverantwoord seksueel gedrag: de maatregel werkt belemmerend op de actieve en passieve seksuele voorlichting; Conceptwet tot erkenning van de jeugdtandverzorgers. De wettelijke regeling van het beroep van jeugdtandverzorger; Conceptwet Staatstoezicht op de Volksgezondheid die een brede organisatie op wettelijke grondslag beoogt; Concept Staatsbesluit Nationale Raad voor de Bloedtransfusie; beoogt instelling van een multipartiet samengestelde raad ter veiligstelling van de integrale bloedvoorziening. Conceptwet Tarieven Gezondheidszorg; Conceptwet Ziekenhuisvoorzieningen; Conceptwet op de jaarrekeningen; Conceptwet inzagerecht van patiënten. 136

10 Andere benodigde wet- en regelgeving betreft: inzagerecht van patiënten; ziekenhuisvoorzieningen; tarieven, beroepen en kwaliteit in de gezondheidszorg alsmede een moderne op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving. Beleid op de lange termijn Op de lange termijn zal het beleid van de sector gericht zijn op het consolideren van bereikte verbeteringen en het verder verhogen van de effectiviteit en de toegankelijkheid. Op deze termijn zal zijn voorzien in een op internationale leest geschoeide gezondheids- en milieuwetgeving en een goed functionerend inspectie-apparaat. De praktijkgerichte opleidingen, kwaliteitszorg en wetenschappelijke ondersteuning zullen in deze fase versterkt en ondersteund worden. BELEIDSMATRIX HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Start/ duur Programma's MAATREGELEN Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL Reorganisatie Ministerie van Volksgezondheid Modernisering en opwaardering Centrale Administratie door concentratie op kerntaken. Opzetten van duidelijke intersectorale overlegstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden Versterking van de inspectie-afdelingen en reactivering van de Afdeling Geneeskundige Inspectie

11 Onderhouden van centrale afstemming en planning van nieuwe technologie en zware medische apparatuur Aanpassing van beleidsstructuur, verdeling van middelen en opleidingen binnen de sector Intersectorale samenwerking voor het opstellen van een rampenplan inclusief aanwijzen van een nationale coördinator. Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg Verbetering geestelijke gezondheidszorg 396 Institutionele versterking van de organisatie van de sector 374 Inventarisatie van de aanwezige human resources en behoefte aan gezondheidswerkers Evaluatie van bestaande opleidingsinstituten m.b.t. benodigd gekwalificeerd kader Reorganisatie beleid en rekrutering van deskundigen vanuit een landelijke behoeftepeiling. Initiëren van een Bachelor of Science opleiding 88 in verpleegkundig management Studie en aanpak van braindrain in de verpleging Aanpak gebrek aan studieboeken en opzetten 11 skillslab Renovatie gebouwencomplex Aanpassing van het ligdagtarief volgens vooraf op te stellen criteria Vaststelling landelijke tarieven voor de dienstverleners Samenstelling van een curatief zorgpakket na grondige evaluatie en inventarisatie Opzetten centraal orgaan voor tarieven in de gezondheidszorg Regulering van behandeling van onvermogenden door SZF Uitbreiding faciliteiten voor de chronische zorgverlening Aanpak van de geestelijke gezondheidszorg middels de public mental health benadering Opzetten van centra voor opvang, rehabilitatie en resocialisatie van drugs - en alcoholverslaafden

12 Verbetering preventieve gezondheidszorg Institutionele versterking en uitbreiding basisfaciliteiten SOA/HIV Bijscholing van basisgezondheidswerkers op gebied van de geestelijke gezondheidszorg Versterking van de dienst Nazorg Wijziging van de Krankzinnigenwet Vergroting herkenning en behandeling van lichamelijk en seksueel geweld 2878 Reorganisatie BOG tot een prioritair 18 gezondheidsinsituut met nadrukkelijke opdracht tot gezondheidsbevordering en --opvoeding Invoering financiële verzelfstandiging BOG Inventarisatie van de bestaande gezondheids- en milieuwetgeving Versterking intersectorale samenwerking t.b.v.de voorziening in goed drinkwater Participatie Roll back Malaria Programma in de 198 Amazoneregio Effectieve voorlichting naar alle lagen van de bevolking ter vergroting verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid Opvoering voorlichting aan jongeren over onverantwoord seksueel gedrag en leefgewoonten Beter toegankelijk maken van faciliteiten in verband met de reproductieve functie van de vrouw en terugdringing sterfte van moeder en kind Reorganisatie Dermatologische Dienst Omzetten shoe shop in stichtingsvorm Verdere realisatie verzelfstandiging JTV 88 Verschaffen van een wettelijke basis voor de jeugdtandverzorger Spreiding adequate SOA/HIV managementmogelijkheden en vaardigheden Aanpassing en intensivering van het voorlichtings- en opleidingsprogramma Verbetering en spreiding van begeleidings - en opvangmogelijkheden voor mensen met HIV Identificatie en uitvoering speciale programma's en projecten w.o. hepatitis B en Vrouwen en SOA/HIV

13 Veiligstelling geneesmiddelenvoorziening Rationalisering intramurale sector Bevordering rationeel geneesmiddelengebruik Samenstellen van een rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen Studie van mogelijkheden van voorziening op de vrije markt en prijsvorming van de geneesmiddelen Implementatie onderzoeksprogramma s BGVS 22 Aanpak samenwerking ziekenhuizen m.b.t overcapaciteit bedden Opheffen tekorten aan apparatuur eninstrumentarium Herevaluatie taken Geneeskundige Commissie 14

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid. National Medicines Policy Suriname 2005-2008

Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid. National Medicines Policy Suriname 2005-2008 Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid National Medicines Policy Suriname 2005-2008 Ministerie van Volksgezondheid, Raad voor het Nationale Essentiële Geneesmiddelen Programma Paramaribo, januari 2005 2 Inhoud

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT

6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT De crisis op dit beleidsgebied wordt gekenmerkt door een inefficiënte inzet en inadequate accommodatie van overheidspersoneel

Nadere informatie

Organiseren van de Gezondheidszorg in International Perspectief. NVAG Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2015

Organiseren van de Gezondheidszorg in International Perspectief. NVAG Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2015 Organiseren van de Gezondheidszorg in International Perspectief NVAG Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2015 ! Kernbegrippen Deze Inleiding! Belangrijke thema s in internationale gezondheidszorg! Innovatie

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp 18-09-2008 Anticonceptie is maatwerk (ongewenste) (en andere rampen) Rik HW van Lunsen, arts-seksuoloog seksuoloog NVVS De laatste jaren stijgt het aantal ongewenste zwangerschappen, abortus en seksueel

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

8.5 HANDEL EN TOERISME

8.5 HANDEL EN TOERISME Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.5 HANDEL EN TOERISME HANDEL De activiteiten in de sector handel worden onderscheiden in groothandel, kleinhandel en markthandel. In onze economie neemt de handel,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Globalisering en gezondheidszorg

Globalisering en gezondheidszorg Globalisering en gezondheidszorg De invloed van Europa op de gezondheidszorgverzekering en de markt van de gezondheidszorg Rita Baeten, VWEC 19 november 2010 Overzicht presentatie Bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG Beantwoord elke vraag vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het leveren van chronische zorg. Ga bij de beoordeling uit van de huidige

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

INTRODUCTIE VAN HET MEERJARENONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005

INTRODUCTIE VAN HET MEERJARENONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005 INTRODUCTIE VAN HET MEERJARENONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005 Inleiding Het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2001 t/m 2005 formuleert het voorgenomen beleid voor deze periode. De basis voor dit MOP is

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Doktersassistent. Werkversie 0.1. 1/6 Doktersassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Doktersassistent. Werkversie 0.1. 1/6 Doktersassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Doktersassistent Werkversie 0.1 1/6 Doktersassistent v0.1 Inhoud 1 Doktersassistent... 3 1.1 Anatomie/ fysiologie en pathologie inclusief medische terminologie...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 april 2013 Betreft Verdeling middelen zorgafspraken

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 april 2013 Betreft Verdeling middelen zorgafspraken > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw. Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012. Jan Vande Moortel Lector en advocaat

Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw. Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012. Jan Vande Moortel Lector en advocaat Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012 Jan Vande Moortel Lector en advocaat 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Deel 1: Positieve psychologie

Deel 1: Positieve psychologie Deel 1: Positieve psychologie Welkom bij: Positieve gezondheid. Jan Auke Walburg 2 Carla Leurs 3 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke en mentaal vermogen. Welbevinden en gezondheid Verschillende

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

The Lancet Midwifery Series

The Lancet Midwifery Series The Lancet Midwifery Series Een artikelenreeks over de invloed van verloskundigenzorg op vrouwen en hun pasgeborenen, gezinnen, families en gemeenschappen Joke Klinkert, verloskundige, MPH, directeur EVAA

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002 Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Mobiele wondzorg van HARTMANN

Mobiele wondzorg van HARTMANN Mobiele wondzorg van HARTMANN Wond 3.0 HARTMANN mobiele wondzorg In een zorgcentrum of bij de cliënt thuis, als het om wondverzorging gaat zijn verpleegkundigen beter uitgerust als zij kunnen beschikken

Nadere informatie

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De volgende pagina s bevatten de Europese verklaring van ziekenhuisapotheken. De verklaring is de gemeenschappelijk overeengekomen zienswijze over wat elk

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GEZONDHEIDSORGANISATIE VAN KENIA (Christian Health Association of Kenya) PMTCT PROJECT VOORUITGANGS RAPPORT SEPT.

CHRISTELIJKE GEZONDHEIDSORGANISATIE VAN KENIA (Christian Health Association of Kenya) PMTCT PROJECT VOORUITGANGS RAPPORT SEPT. CHRISTELIJKE GEZONDHEIDSORGANISATIE VAN KENIA (Christian Health Association of Kenya) PMTCT PROJECT VOORUITGANGS RAPPORT SEPT. 2009 JUNI 2010 Voor ICCO en Kerkinactie, NEDERLAND 1 Datum: Juli 2010 PMTCT

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Beleidsplan 2013 t/m 2016 van de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging CBB in haar vergadering van 6 juni

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Globale Consensus rond Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Medische Faculteiten.

Globale Consensus rond Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Medische Faculteiten. Global Consensus for Social Accountability of Medical Schools. Nederlandse vertaling: Globale Consensus rond Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Medische Faculteiten. Consensus-document. De consensus

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de

Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) 6 maart 2008 Introductie De voorliggende

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Het verdrag van Istanbul

Het verdrag van Istanbul Het verdrag van Istanbul De gevolgen van het verdrag voor de aanpak van geweld tegen vrouwen 3 november 2014 Inhoud workshop uitleg verdrag het genderperspectief van het verdrag internationaal verdrag

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13

Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13 Inhoud Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13 1 Gezondheidszorg in een notendop 14 1.1 Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg 14 1.2 Huisartsenzorg 14 1.3 Mondzorg 15 1.4 Apotheken en zorggeneesmiddelen

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013 Bijeenkomst opschaling Divosa 1 februari 2013 Opschaling Vooral veel uitdagingen kansen, bedreigingen In de sheets een impressie van wat de deelnemers aan de masterclass bedachten. Antwoord op de vraagstukken

Nadere informatie