8.7 NUTSVOORZIENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8.7 NUTSVOORZIENINGEN"

Transcriptie

1 Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet slechts in verband met de volksgezondheid, maar ook voor de ontwikkeling van de productie. In het hoofdstuk Nutsvoorzieningen komen respectievelijk het beleid voor de watervoorziening en de energievoorziening aan de orde. Watervoorziening De uitvoering van het beleid met betrekking tot de watervoorziening is toevertrouwd aan de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij voor de gebieden GrootParamaribo, een strook langs de Indira Gandhiweg en Zanderij, Nieuw Nickerie, Moengo en Albina en aan de Dienst Watervoorziening (NH/DW) voor de rest van het land. Drinkwater dient voor elk individu beschikbaar te zijn. Het product is echter schaars en heeft dus een economische waarde. Deze waarde dient, zij het daar waar nodig aangepast aan de draagkracht, in een prijs geleverd te worden die doelmatig drinkwaterverbruik stimuleert, zij het middels voorlichting en controle dan wel door prijssignalen. Stromend water van goede kwaliteit is voor 95% van de urbane bevolking bereikbaar, terwijl van de districtsbevolking ca. 7% toegang heeft tot het product. De Regering stelt hoge prioriteit aan verbetering van de drinkwatervoorziening voor de bevolking en de productiesectoren. Het streven is er derhalve op gericht, om in de komende beleidsperiode in voldoende mate tegemoet te komen aan de drinkwaterbehoefte van zowel Paramaribo als de districten en het binnenland. Uitgaande van het vorenstaande, kunnen de beleidsdoelen als volgt worden weergegeven: het veiligstellen van een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening in het belang van de volksgezondheid en de sociaaleconomische ontwikkeling van het land; het regelen van bescherming, rationeel beheer en benutting van de drinkwaterbronnen; 27

2 Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 het bereikbaar maken van goed drinkwater voor zoveel mogelijk ingezetenen tegen economisch verantwoorde, doch redelijke vergoeding; het vergroten van de bestuurbaarheid en beheerbaarheid van de organisatie van de drinkwatervoorziening, onder meer door het samenvoegen van voorzieningsgebieden van de S.W.M. en NH/DW; het bevorderen van een efficiëntere productie en consumptie van drinkwater. Met het oog op het voorgaande is de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij een samenwerkingsverband aangegaan met de Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) en het Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN). In het kader van deze samenwerking zal, naast het verbeteren van de distributienetten, eveneens aandacht worden besteed aan managementinformatie, oppervlakte en grondwaterzuivering en verbetering van de voorzieningen in rurale gebieden, waaronder het binnenland en het westelijke deel van Nickerie. Met het oog op het voeren van een rationeel waterbeleid, is de Regering voornemens op korte termijn in samenwerking met De Nationale Assemblee te komen tot de vaststelling van een Wet Waterbeheer, waarin regelgeving is opgenomen voor het onttrekken, het beheer en de bescherming van grond en oppervlaktewater, de bescherming van waterwin en filtratiegebieden, alsmede regelgeving met betrekking tot het toezicht op watertoeleveringsbedrijven. Hieraan gekoppeld zal een beheersorgaan (waterautoriteit) worden opgezet, dat op basis van de Waterwet, de uitvoering van het beleid ten aanzien van het waterbeheer zal monitoren. Er zullen regels worden vastgesteld voor drinkwatertarieven, waarbij het principe van cross subsidie aan de sociaal zwakkeren en een substantiële bijdrage van meerdraagkrachtigen en commerciële verbruikers in de exploitatiekosten wordt gevolgd. Eveneens zullen maatregelen worden getroffen voor de kwaliteitscontrole op waterleidingmaterialen, waarbij in het bijzonder gelet zal worden op zowel voor de volksgezondheid schadelijke stoffen als de mechanische kwaliteiten van het materiaal. Dit zal gelden voor zowel lokaal gefabriceerde als voor geïmporteerde materialen. Een belangrijke aanbeveling in de "Middellangetermijn Studie Drinkwatervoorziening in de Kustvlakte" is de vorming van één waterleidingbedrijf voor de kustvlakte, te realiseren door de bestaande organisaties SWM en NH/DW te integreren. De Regering ondersteunt deze ontwikkeling, die in deze beleidsperiode voltooid zal zijn. 28

3 Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 Energie Een goede energievoorziening is een absolute voorwaarde voor economische groei in het algemeen en industriële ontwikkeling in het bijzonder. De Regering zal in de voorliggende periode een beleid voeren, waarmee een basis zal worden gelegd voor een minder afhankelijke, minder kwetsbare, beter gegarandeerde en efficiëntere energievoorziening ten behoeve van gezinshuishoudens en bestaande bedrijven alsmede voor het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen. In dit licht past het voornemen om de afhankelijkheid van geïmporteerde aardolieproducten te verminderen en de ontwikkeling van lokale energiebronnen te stimuleren. Het beleid voor de energiesector is erop gericht om de twee producten, die in ons land de potentie hebben om op korte termijn energie tegen een redelijke prijs te produceren, te weten aardolie en waterkracht, ten volle te benutten om de afhankelijkheid van buitenlandse leveranties te reduceren. Daarnaast zullen op termijn ook bio en zonneenergie een plaats krijgen in de energievoorziening; economische argumenten alsmede geografische en milieuaspecten zullen hierbij het leidmotief zijn. In de beleidsvisie van de Regering, gericht op een evenwichtige regionale spreiding van economische activiteiten, gekoppeld aan welzijn en welvaart voor alle burgers, vormt de ontwikkeling van de energiesector een belangrijke hoeksteen. Met name zal in potentiële productiegebieden de beschikbaarheid van betaalbare energie als een van de grondslagen voor de sociaaleconomische ontwikkeling dienen. Er is een masterplan voor het korte, middellange en lange termijn energiebeleid opgesteld; voor zover het de energievormen die in gebruik zijn betreft, zal het te voeren beleid gericht zijn op: intensivering van de exploratie naar en de exploitatie van aardolie; lokale verwerking van ruwe aardolie tot halffabrikaten en eindproducten; het verder tot ontwikkeling brengen van ons waterkrachtpotentieel; het tot ontwikkeling brengen van de nonconventionele energiebronnen, waar toepassing hiervan sociaal, economisch en maatschappelijk verantwoord is; het begeleiden en bevorderen van de toepassing van energiedragers, die tot een economisch efficiënter energieverbruik leiden. 29

4 Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 Wat de energievoorziening van de geïsoleerde dorpen in het binnenland betreft, blijkt de voorziening middels dieselaggregaten voorshands de meest optimale te zijn. Alternatieve opwekmethoden blijven echter in studie, met het oog op het terugdringen van de exploitatiekosten. BELEIDSMATRIX Programma s NUTSVOORZIENINGEN MAATREGELEN Start/ duur Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL ENERGIE VOORZIENING Verbetering energievoorziening Het bieden van betaalbare energie t.b.v bestaande bedrijven, gezinshuishoudens, nieuwe investeerders en ondernemingen in urbane en semi urbane gebieden Verbetering energievoorziening in Saramacca en 463 Commewijne Het aanbieden van een Masterplan energiebeleid voor de korte, middellange en lange termijn aan de Nationale Assemblee Tegen minimale kosten garanderen van op vraag afgestemd aanbod van energie en het doen implementeren van reële tarieven die de werkelijke kosten reflecteren Het ontwikkelen van nationale energiebronnen; 22 Het bevorderen van toepassing van warmtekracht installaties in bedrijven De energievoorziening aan de dorpen in het binnenland

5 Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 WATERVOORZIENING Verbetering watervoorziening Het opzetten van één waterleidingbedrijf dat verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening in de kustvlakte van Suriname. De gebieden die vallen onder het beheer Dienst Watervoorziening zullen gefaseerd worden overgedragen aan de N.V. SWM en verbetering watervoorziening vindt daar plaats. Oplossen resterende problemen rond de Parwat werken Het rehabiliteren van de water productiestations en de Distributieleidingen, alsook uitbreiding distributieleidingen Ter voorkoming van verzilting van waterbronnen in enkele delen van het land zoals ParamariboNoord, Commewijne en Westelijk Nickerie zullen nieuwe bronnenvelden op andere locaties worden aange legd Het aanbieden van een conceptwet Bescherming van de Waterwingebieden aan de Nationale Assemblee Het verlengen en moderniseren van de concessie van de N.V. SWM; Herstrukturering en institutionele versterking N.V. SWM Voorlichtingscampagnes over veilig en zuinig gebruik van drinkwater en sanitair Het ondersteunen van initiatieven tot bottlen en exporteren van water

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

In ieders belang! Europese Commissie

In ieders belang! Europese Commissie De kaderrichtlijn Water In ieders belang! Europese Commissie De kaderrichtlijn Water Zonder water kunnen we niet leven Zonder water zou er geen leven zijn op deze planeet. Ons bestaan en onze economische

Nadere informatie

Beleidsvisie Recreatie op het water

Beleidsvisie Recreatie op het water Beleidsvisie Recreatie op het water Pagina 1 van 35 Inhoud 1 Inleiding en doel van de visie... 4 2 De Vlaamse Beleidscontext... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Het Vlaams Regeerakkoord... 5 2.3 Beleidsnota van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie