B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing"

Transcriptie

1 B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, ieder handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid; 2. Delta n.v., Eneco b.v., Essent n.v., Ing bank n.v., Rabobank, Abn Amro bank n.v., N.v. Nuon energy, Spaar het klimaat, Uneto vni, Fme-cwm, PriceWaterhouseCoopers, Clifford Chance llp; Hierna samen te noemen: Partijen; Algemene overwegingen: 1. Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. 2. Maatschappelijke partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken. 3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming. 4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere maatschappelijke partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten. 5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat. 1 Green Deal

2 Specifieke overwegingen Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing: 1. Het kabinet beschouwt energiebesparing in de gebouwde omgeving als een belangrijk thema binnen de Green Deal aanpak. Met energiebesparing in de gebouwde omgeving is een verduurzaming van de maatschappij te bereiken op korte en langere termijn die lonend is voor overheid en maatschappij. Bij energiebesparing in de gebouwde omgeving gaat groen en groei hand in hand, te meer omdat energiebesparende maatregelen in financiële zin in veel gevallen rendabel zijn. 2. In de Green Deal beogen Partijen met ondersteuning van de Rijksoverheid een haalbaarheidsstudie naar een Nationaal Fonds Energiebesparing uit te voeren. Met deze publiekprivate samenwerking wordt een belangrijke eerste stap gezet richting verduurzaming van de maatschappij en versterking van de Nederlandse economie. Met het Nationaal Fonds Energiebesparing verwachten Partijen een energielabelsprong te realiseren van rood (D-G) naar groen (A-C) in 2020 voor 1 miljoen woningen. Dit kan volgens Partijen leiden tot een energiebesparing van15-20% per huishouden en jaarlijkse CO 2 reductie van 2,8 Mton in 2020, met jaarsprongen van circa 0,35 tot 0,4 Mton. Daarnaast worden naar verwachting op deze manier duizenden nieuwe banen gecreëerd in de bouw- en installatiesector. 3. In het Nationaal Fonds Energiebesparing voorzien Partijen en Rijksoverheid een innovatieve aanpak die het mogelijk moet maken Nederlandse huishoudens een aantrekkelijke consumentenpropositie aan te bieden. Deze consumentenpropositie betreft een combinatie van aanbod (technische maatregelen) en een laagdrempelige, commercieel aantrekkelijke en betrouwbare financieringsconstructie via de energierekening. Deze consumentenpropositie moet het Nationaal Fonds Energiebesparing mogelijk gaan maken door kostenvoordelen en risicoreductie in het beheer en de projectbeoordeling te bereiken, aantrekkelijke constructies voor financiers te ontwikkelen, alsook door uitvoerende marktpartijen bij elkaar te brengen om maatregelen te kunnen bundelen en kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. 4. Partijen zetten erop in om oplossingen te verkennen voor knelpunten voor de opzet van een Nationaal Fonds Energiebesparing. Knelpunten zijn onder meer aan de orde bij stimulering van de vraag naar energiebesparende oplossingen bij de consument, koppeling van een lening aan een woning, het wegnemen van financiële restricties voor energieleveranciers, en aflossing van de financiering via de energierekening. 5. Partijen en Rijksoverheid achten het van belang dat het Nationaal Fonds Energiebesparing open is voor toetreding van alle relevante actoren uit de sector zoals leveranciers, installateurs en energieaanbieders. Hiermee kan de reikwijdte van de Green Deal worden gemaximaliseerd. komen het volgende overeen: 1. Green Deal initiatief Artikel 1 Partijen voeren als eerste stap richting de mogelijke opzet van een Nationaal Fonds Energiebesparing een haalbaarheidsstudie uit met ondersteuning van de Rijksoverheid en andere relevante stakeholders. De haalbaarheidstudie is beschreven in het memorandum of understanding (MoU) dat de Partijen hierover ondertekend hebben. De haalbaarheidsstudie betreft onder meer een marktstudie met als doel te komen tot een aantrekkelijke consumentenpropositie, het in kaart brengen van relevante wet- en regelgeving en eventuele wijzigingen die daarin nodig zijn en het opstellen van de financiële structuur en het uitvoeringsmodel van het Nationaal Fonds Energiebesparing met onder andere aandacht voor de rol van de overheid waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten voor een revolverende fondsconstructie uit het Begrotingsakkoord Green Deal

3 Artikel 2 Inzet en acties [partij A] PriceWaterhouseCoopers zal financiële en projectmanagement diensten leveren en daarmee de uitvoering van de haalbaarheidsstudie begeleiden. Clifford Chance LLP zal juridisch advies verlenen over het benodigde kader van wet- en regelgeving. Een aantal Partijen zullen zowel financieel als met hun expertise bijdragen aan de haalbaarheidsstudie. Het gaat per partij om de volgende financiële bijdragen: Nuon: euro Essent: euro Eneco: euro Delta: 3000 euro Uneto-VNI: euro Spaar het Klimaat: 5000 euro FME-CWM: 5000 euro ING, Rabobank en ABN Amro zullen een in-natura bijdrage leveren door het ter beschikking stellen van mankracht voor het opstellen het onderdeel van de haalbaarheidsstudie over de financiële structuur van het Nationaal Fonds Energiebesparing. De in-natura bijdrage zal gekapitaliseerd een waarde hebben van euro. Daarnaast zullen de bankpartijen een projectcoördinatie bijdrage leveren van elk 5000 euro (in totaal euro). Artikel 3 Inzet en acties Rijksoverheid De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders en ter ondersteuning van de haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing een financiële bijdrage van maximaal euro beschikbaar voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels. Daartoe zal Price WaterhouseCoopers mede namens de andere Partijen een subsidieaanvraag vergezeld van een projectplan indienen ter goedkeuring bij het Directoraat-generaal Wonen, Bouwen en Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor 1 juli Slotbepalingen Artikel 4 De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, staatssteun en technisch normen en voorschriften. Artikel 5 Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn. Artikel 6 Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. Artikel 7 Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden bevorderd. 3 Green Deal

4 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te s-gravenhage op Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Delta drs. M.J.M. Verhagen Vertegenwoordigd door Mark Dijk, manager public affairs Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ING mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies Vertegenwoordigd door Stephen Hibbert, global head of emissions products NUON ABN AMRO Vertegenwoordigd door vice-president energiegerelateerde diensten, Rard Rijcken Vertegenwoordigd door Pieter Brommelcamp, senior vice-president Essent Rabobank Vertegenwoordigd door Mark Kortleve, manager Product & Service development Vertegenwoordigd door Jan-Jaap Meindersma, head of alternative credit solutions Eneco Uneto-VNI Vertegenwoordigd door Maarten Sessink, medewerker public affairs Vertegenwoordigd door Harm van den Oever, hoofd beleidsafdeling 4 Green Deal

5 Spaar het Klimaat Vertegenwoordigd door Dick Tommel, voorzitter FME-CWM Vertegenwoordig door Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter Clifford Chance Vertegenwoordigd door Hein Tonnaer, advocaat PriceWaterhouseCoopers vertegenwoordigd door Hans Schoolderman, partner sustainability and responsible governance 5 Green Deal

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, allen handelend

Nadere informatie

B-76 Green Deal Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemassen

B-76 Green Deal Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemassen B-76 Green Deal Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemassen - Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Afvalenergiecentrales Bodemassen zijn het residu bij de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale

Nadere informatie

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Meer Met Minder Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Partijen: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door minister J.W.E. Spies,

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Green Deal Grassen & Gewassen Amsterdam Economie Board. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Green Deal Grassen & Gewassen Amsterdam Economie Board. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Green Deal Grassen & Gewassen Amsterdam Economie Board Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 7 januari 2013 inlichtingen Ingrid Leemans (023

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 1; algemene informatie AGEM AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem (L. Nieuwenhuis).van

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Maatschappelijke en ~conomische Ontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie