Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden"

Transcriptie

1 Prof. Dr. Jürgen Manhart Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden Directe composieten bij zijtanden behoren tegenwoordig tot de standaard in het therapiespectrum van de moderne conserverend-restauratieve tandheelkunde. Deze behandelingswijze heeft zich inmiddels in veel klinische studies bewezen, ook bij zijtanden die aan kauwbelasting zijn blootgesteld. De verwerking gebeurt doorgaans met een omslachtige laagtechniek. Deze tijdsintensieve procedure vereist een bedrijfseconomisch zinvolle afrekening naargelang de geïnvesteerde tijd. Naast de mogelijkheden die zeer esthetische composieten bieden bij toepassing van de polychromatische meerlagentechniek bestaat anderzijds vanuit de markt een grote vraag naar materialen op composietbasis voor zijtanden die zo eenvoudig en zo snel mogelijk en bijgevolg economisch te verwerken zijn. 1. Inleiding Composietvullingen worden inmiddels al meer dan twintig jaar ingezet als esthetisch alternatief voor metalen restauraties bij zijtanden met kauwbelasting en worden vooral de laatste jaren steeds vaker gebruikt 1. De eerste klinische gegevens, die in het begin van de jaren tachtig van vorige eeuw bij zijtanden verzameld werden, waren vooral door de ontoereikende mechanische eigenschappen niet erg bemoedigend. De geringe abrasiebestendigheid van de toenmalige composietmaterialen leidde tot verlies van de vullingscontouren. Fracturen, afgebroken en ondichte randen als gevolg van de polymerisatiekrimp waren andere redenen die de levensduur van de vullingen beperkten 2-5. Door de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de composietmaterialen en de adhesiefsystemen konden deze tekortkomingen vooral de laatste jaren aanzienlijk worden beperkt 6. Toch vormen de negatieve effecten van de polymerisatiekrimp - zoals gebrekkige randdichtheid, onvoldoende hechting aan de caviteitswanden of knobbelverplaatsingen - nog steeds het grootste probleem van materialen op composietbasis 7. Voor de permanente behandeling van grotere November

2 laesies van een primaire cariës of het vervangen van oude, insufficiënte vullingen bij zijtanden zijn hybride composieten resp. met nanopartikels gemodificeerde hybride composieten vandaag het materiaal bij uitstek, wanneer een directe restauratietechniek moet worden ingezet. Een correcte toepassing van de matrijstechniek en een adequate drooglegging van de caviteit zijn noodzakelijk 8. Composieten worden met de incrementele laagtechniek verwerkt, gewoonlijk in afzonderlijke incrementen met een laagdikte van max. 2 mm. De afzonderlijke incrementen worden telkens opnieuw apart gepolymeriseerd met belichtingstijden van s naargelang de lichtintensiteit van de lamp en de kleur resp. translucentiegraad van de respectieve composietpasta. Vooral bij zijtandcaviteiten met een groot volume kan dit een zeer tijdsintensief proces zijn waar bedrijfseconomisch gezien een kostendekkend honorarium tegenover moet staan. Bij veel gebruikers bestaat echter de vraag naar een alternatief voor de complexe, tijdrovende meerlagentechniek om composieten sneller en dus ook rendabeler te kunnen verwerken 9. Ook hiervoor zijn de laatste tijd enkele interessante nieuwe ontwikkelingen op de markt gekomen. 2. Rendabele verwerking van composieten bij zijtanden De dentale industrie heeft de laatste jaren heel wat zeer esthetische composietsystemen op de markt gebracht. Bij correcte toepassing kunnen hiermee directe restauraties worden voortgebracht die praktisch niet meer van de harde tandsubstantie te onderscheiden zijn en met de esthetiek van keramische inlegvullingen kunnen concurreren. Deze restauratiesystemen bevatten composietmassa's in voldoende kleurschakeringen en verschillende opaciteiten resp. translucenties (bv. Filtek Supreme XTE, 3M Espe; Ceram-X Duo, Dentsply; Enamel HFO, Micerium; Esthet-X, Dentsply; Venus, Heraeus-Kulzer; Premise, Kerr; IPS Empress Direct, Vivadent). Deze composietsystemen bestaan voor een deel uit meer dan 30 verschillende composietmassa's met een verschillende kleur en lichtdoorlaatbaarheid. Gepaste ervaring in de omgang met deze materialen die in een laagtechniek met meerdere verschillende opaciteiten resp. translucenties verwerkt worden, is dus onontbeerlijk 10. Naast de mogelijkheden die zeer esthetische composieten bieden bij toepassing van de polychromatische meerlagentechniek bestaat er anderzijds vanuit het tandartsenberoep - dat ten dele onder aanzienlijke economische druk staat - een grote vraag naar composietmaterialen voor zijtanden die zo eenvoudig en zo snel mogelijk en dus ook economischer te verwerken zijn 6. Het vullingsmateriaal amalgaam dat decennialang klinisch succesvol gebruikt werd, komt tegenwoordig voor veel patiënten principieel niet meer in aanmerking. Bij de behandeling van defecten aan zijtanden wordt bij patiënten inmiddels een overwegende vraag naar metaalvrije restauraties opgetekend. Terwijl amalgaam door veel patiënten vooral uit onzekerheid over potentiële bijwerkingen, maar ook omwille van de ontbrekende esthetiek gemeden wordt en dus ook door een aanzienlijk aantal tandartsen helemaal niet meer aangeboden wordt, is het fenomeen dat ook gouden inlegvullingen steeds vaker geweigerd worden te wijten aan het verhoogde bewustzijn van patiënten op het gebied van tandgezondheid en hun vraag naar tandkleurige behandelingen 11, 12. Voor de therapie van laesies aan zijtanden die aan kauwbelasting blootgesteld zijn en nog niet volledig overkroond moeten worden, beschikt de behandelende tandarts over plastische composietvullingen, indirecte composietinlays resp. -onlays en keramische inlegvullingen als klinisch succesvolle alterna- 26

3 tieven op lange termijn. Het indicatiespectrum van de directe composieten bij zijtanden is vooral de laatste jaren duidelijk vergroot. Terwijl vroeger vooral kleine tot middelgrote caviteiten, indien mogelijk beperkt tot het glazuur, met directe composieten behandeld werden, is door de voortdurende verbetering van de composietmaterialen en bijbehorende adhesiefsystemen, samen met de positieve ervaringen uit veel klinische studies, de mogelijkheid ontstaan om deze indicatiegrenzen duidelijk uit te breiden. Vandaag worden defecten van klasse I en II zonder expliciete groottebeperking, zelfs met inbegrip van het vervangen van afzonderlijke knobbels en zonder het glazuur circulair te moeten begrenzen, succesvol behandeld met directe composietrestauraties. Vooral bij zeer uitgebreide defecten moet echter steeds geval per geval worden onderzocht of men omwille van de betere stabilisatie van de zeer verzwakte resterende harde tandsubstantie, de moeilijke toegankelijkheid tot het behandelingsgebied of de te verwachten problematische vorm van approximaal contact niet beter de voorkeur zou geven aan een indirecte restauratie (keramische resp. gouden inlegvulling). Wanneer een veilige drooglegging niet meer mogelijk is en er dus gevaar voor contaminatie van de caviteitsoppervlakken met bloed, speeksel of sulcusvloeistoffen bestaat, moet absoluut afstand worden genomen van een adhesieve behandeling. Composietvullingen blijken zeer succesvol bij de behandeling van zijtanden 13. De fundamentele regels van de adhesieve techniek, waaronder bv. het zorgvuldig naleven van het adhesieprotocol, de incrementtechniek mits inachtneming van de doorharddiepte van de afzonderlijke lagen van de respectieve composiet, voldoende lichtpolymerisatie en het zorgvuldig uitwerken en politoeren, moeten hierbij echter worden nageleefd 14. Adhesieve restauraties vertonen over het algemeen CMD een relatief hoge techniekgevoeligheid. Hetzelfde materiaal levert bij verschillende gebruikers vaak zeer verschillende resultaten op 15. Het correct naleven van de regels van de adhesieve techniek neemt veel tijd in beslag. Dit moet worden uitgedrukt in prijzen die bedrijfseconomisch berekend zijn in overeenstemming met de bestede tijd. Veel patiënten met een wettelijke ziekteverzekering kunnen deze meerkost als toeslag op de terugbetaling van de mutualiteit echter financieel niet dragen. Bij deze groep verzekerden staat de tandarts dagelijks voor het volgende dilemma: 1. De patiënt wil geen amalgaam, 2. Glasionomeercement (en derivaten) evenals andere cementvullingsmaterialen zijn omwille van een verhoogd risico op fracturen resp. slijtage thans niet geschikt als permanente behandeling voor het gebied dat aan kauwbelasting blootgesteld is 16, 3. Het eigen aandeel voor de meerlagige, dentinead- November

4 hesief verankerde directe composietrestauraties overschrijdt het budget van de patiënt en 4. Overkroning is nog niet aangewezen en zou eveneens een aanzienlijk eigen aandeel voor de patiënt betekenen. Anderzijds kan van de tandarts niet worden verlangd dat hij een bedrijfseconomisch waanzinnig laag honorarium vastlegt voor een hoogwaardige, tijdsintensieve manier van restauratie - die wordt gemaakt met een composiet die ook niet echt goedkoop in aankoop is - waarmee de prestatieverlener uiteindelijk toch nog in het rood zou gaan. De grondbeginselen van de bedrijfseconomie mogen hierbij niet worden vergeten: De prijs van een prestatie wordt berekend op basis van het gebruikte materiaal, de benodigde tijd en alle daarmee verbonden kosten, waartoe evenredig o.a. de personeelskosten, huur, afschrijvingen enz. behoren, de energiekosten, de opslagkosten en tenslotte het ondernemersloon. Voor de behandeling van patiënten die slechts een geringer persoonlijk aandeel kunnen betalen, moeten therapievarianten beschikbaar zijn met enerzijds een behoorlijk klinisch vermogen bij zijtanden met kauwbelasting, maar die anderzijds ook door de tandarts nog economisch zinvol kunnen worden uitgevoerd. Dienovereenkomstig is de vraag naar vullingsmaterialen die sneller en eenvoudiger te verwerken zijn en dus goedkoper aangeboden kunnen worden, maar al te begrijpelijk 17. Veel praktijken hebben een patiëntenstructuur die verlangt naar een economische behandelingsstrategie met minder dure restauratievormen 12. Voor de basisbehandeling in de conserverende tandheelkunde zou een materiaal als alternatief voor amalgaam wenselijk zijn dat de geringe techniekgevoeligheid combineert met de structuurstabiliserende eigenschap van de adhesieve techniek. De optische eigenschappen van een dergelijk materiaal voor zijtanden zijn voor patiënten eerder van ondergeschikt belang, zolang het geen metalen of zeer opake, cementachtige indruk maakt. De auteur is veeleer van mening dat het zelfs een voordeel is, wanneer de patiënt een duidelijk verschil ziet bij de zeer esthetische composietrestauraties die met veel meer moeite aangebracht worden door middel van de polychromatische meerlagentechniek. Enkele composietfabrikanten hebben deze suggesties van de gevestigde praktiserende tandartsen bij de materiaalontwikkeling in hun lastenboek opgenomen en trachten de vullingstechniek op composietbasis in het posterior gebied te vereenvoudigen. Voor deze zogenaamde 'fast track' vullingstechniek worden vereenvoudigde bindmiddelen (doorgaans eenfasige zelfconditionerende adhesiefsystemen) gebruikt in combinatie met krimparme, mechanisch voldoende stabiele composietmaterialen die direct in de caviteiten kunnen worden aangebracht 17, 18. Over het algemeen kunnen o.a. de volgende factoren ertoe bijdragen om een lichthardende composietrestauratie sneller en dus ook economischer in zijtanden te plaatsen: Universele kleur van het vullingsmateriaal Wegvallen van de soms gecompliceerde kleurkeuze (vooral wanneer de patiënt evt. hierbij wordt betrokken), Zeer translucente kleur van de composiet Grotere doorharddiepte per laag, d.w.z. minder incrementen, Optimalisatie van het initiatorsysteem van de lichthardende composiet Kortere belichtingstijden, Krimparme composietmaterialen met een minimale spanningsopbouw Grotere laagdikten, d.w.z. minder incrementen, Krachtige polymerisatielampen Kortere belichtingstijden met een hoge intensiteit, Functionele, maar rationele occlusale vormgeving Sneller uitwerken en polijsten. 28

5 De 'fast track' composieten moeten niet alleen over vullingsranden van een zo hoog mogelijke kwaliteit beschikken, maar ook gemakkelijk te hanteren 19 en beperkt techniekgevoelig zijn en bovendien een tijdsbesparing opleveren door een rendabelere verwerkingstechniek bij het plaatsen 20. Aangezien de meeste van deze composieten slechts in een kleur worden aangeboden, valt ook de keuze van de gepaste kleurschakering weg. Toch worden met deze materialen esthetisch absoluut behoorlijke resultaten behaald, vooral wanneer men ze met amalgaam en glasionomeercement vergelijkt. Deze composieten worden in de zin van een uitgebreid fast track concept meestal gebruikt in combinatie met zelfconditionerende hechtmiddelsystemen, waarbij wordt afgezien van het apart etsen van glazuur en dentine. De materiaaleigenschappen van deze qua rendabiliteit geoptimaliseerde composieten zijn vergelijkbaar met gewone lichthardende composieten 21. Gegevens uit klinische studies geven een goede intraorale performance aan. gewicht) (VOCO) is een flowable composiet met gereduceerde krimp op traditionele methacrylaatbasis. Deze is aangewezen voor de bulkvultechniek om een vullingsbasis ('ondervulling') van maximaal 4 mm dik in composietrestauraties van klasse I en II aan te brengen. Na uitharding moet deze in een volgende stap in het bereik van de occlusale anatomie nog worden bedekt met een minstens 2 mm dikke laag hybride composiet op methacrylaatbasis geschikt voor zijtanden bv. de met nanopartikels gemodificeerde hybride composiet GrandioSO (VOCO). x-tra base kan alternatief ook in een eerste dunne laag als caviteitsliner bij caviteiten van klasse I en II worden ingezet. x-tra base wordt aangeboden in de kleuren 'universeel' en 'A2'. Naargelang het lichtvermogen van de polymerisatielamp en de gekozen kleur bedraagt de polymerisatietijd: 10 s voor de kleur 'universeel', wanneer het lichtvermogen min. 500 mw/cm² bedraagt; 20 s voor de kleur 'A2', wanneer het lichtvermogen min. 800 mw/ cm² bedraagt, anders 40 s (500 tot 800 mw/cm²). Afb. 1: Beginsituatie: Oude insufficiënte composietvullingen bij zijtanden in de bovenkaak. Afb. 2: Situatie na het verwijderen van de oude vullingen, excavatie, preparatie en applicatie van cofferdam. Afb. 3: Afbakening van de caviteiten aan beide premolaren met metalen matrijzen en houten wiggen. 3. Composiet x-tra base 4. Klinisch geval De vloeibare composiet x-tra base (vulstofgehalte: 75 % in Het volgende klinische geval beschrijft de vervanging van 3 Afb. 4: Adhesieve voorbehandeling van de harde tandsubstanties met het zelfetsende adhesief Futurabond DC (VOCO). 30

6 oude, insufficiënte composietvullingen bij zijtanden in de bovenkaak door vullingen met de composietcombinatie x-tra base en GrandioSO in een klinische stap-voor-stapreeks in de zin van een 'fast track' aanpak. Een patiënte klaagde over osmotische resp. thermische prikkels aan haar zijtanden van het eerste kwadrant die behandeld waren met oude composietvullingen met ondichte randen. Tijdens de klinische inspectie reageerden de tanden gevoelig op de koudetest en vertoonden ze geen opvallend gedrag tijdens de percussietest. In samenspraak met de patiënte werd beslist om de insufficiënte composietvullingen te vervangen. Na de toelichting over mogelijke behandelingsalternatieven koos de patiënte voor plastische vullingen met de composietcombinatie x-tra base en GrandioSO. Bij het begin van de behandeling werden de desbetreffende tanden in het eerste kwadrant grondig gereinigd van externe afzettingen door middel van fluoridevrije profylactische pasta en een rubberen polijstcupje (afb. 1). Na de voorzichtige verwijdering van de insufficiënte composietvullingen waarbij de resterende tandsubstantie ontzien werd, werden de tanden geëxcaveerd, de caviteiten werden geprepareerd en ten slotte met diamantboren met een fijne korrel gefineerd. Afbeelding 2 toont de situatie na het aanleggen van de cofferdam. De rubberdam scheidt het operatieveld van de mondholte af, vergemakkelijkt het doeltreffend en proper werken en garandeert dat het werkgebied wordt vrijgehouden van contaminerende substanties, zoals bloed, sulcusvloeistof en speeksel. Contaminatie van glazuur en dentine zou een duidelijke verslechtering van de adhesie van de composiet aan de harde tandsubstanties tot gevolg hebben en een langdurig succesvolle behandeling met een optimale marginale integriteit in gevaar brengen. Bovendien beschermt de cofferdam de patiënt tegen irriterende substanties, zoals bv. het adhesiefsysteem. De cofferdam is dus een belangrijk middel om het werk te vergemakkelijken en de kwaliteit in de adhesieve techniek te waarborgen. De kleine moeite van het plaatsen van de cofferdam wordt extra gecompenseerd, doordat er geen wattenrolletjes moeten worden vervangen en de patiënt niet meer hoeft te spoelen. Eerst werden de beide premolaren parallel gerestaureerd. Om de MOD-caviteiten met telkens 3 vlakken af te bakenen, werden metalen matrijzen verankerd met houten wiggen (afb. 3). Om de contouren te optimaliseren, werden de matrijzen nog voorzichtig gebombeerd met een September 2014 Mis de tweejaarlijkse ontmoeting voor de tandartsenwereld in België niet dentex de SALON voor Dentale Uitrusting september HEIZEL paleis 7 ORGANISATIE : DENTEX INTERNATIONAL November

7 teken zijn dat op deze plaatsen niet voldoende adhesief is aangebracht. In het ergste geval zou dit kunnen leiden tot een verminderde hechting van de vulling op deze arealen en tegelijkertijd een verminderde dentineverzegeling. Dit zou evt. ook met postoperatieve hypersensibiliteit gepaard kunnen gaan. Indien er bij de visuele controle dergelijke arealen worden gevonden, wordt op die plaatsen selectief nogmaals bindmiddel aangebracht. Met een parodontale sonde met schaalverdeling werd het diepste bereik van de caviteiten opgemeten, aangezien x-tra base met de bulktechniek in lagen van maximaal 4 mm dik kan worden aangebracht (afb. 7). Er moet echter nog ca. 2 mm in het bereik van de occlusale anatomie overblijven om de complete restauratie af te sluiten met een composiet op methacrylaatbasis geschikt voor zijtanden. De composiet x-tra base in translucente universele kleur werd uit het naloopvrije NDT-spuitje in een laag van 4 mm dik direct met de bulktechniek als ondervulling in beide caviteiten aangebracht, waarbij op het diepste punt van de defecten begonnen werd (afb. 8). Om het insluiten van luchtbellen te voorkomen, zou de dunne metalen canule van de spuit voortdurend in het uitvloeiende materiaal gedompeld moeten zijn. Door de vloeimiddelgrote kogelvormige stopper (koude vervorming). Bij composieten is de vormgeving van een fysiologisch gecontoureerd approximaal vlak in nauw contact met de naburige tand nog steeds een uitdaging. In tegenstelling tot amalgaam vertonen composieten een zekere visco-elastische terugzetting bij vervorming die door de gebruiker vaak als ongewenst beschouwd wordt en die het bewerken van de matrijs aan de naburige tand door de vuldruk bemoeilijkt 25, 26. Als bindmiddel werd het zelfconditionerende adhesief Futurabond DC (VOCO) gekozen. Het zelfetsende adhesief werd in een grote hoeveelheid met een miniborsteltje in het bereik van de caviteiten aangebracht en verdeeld (afb. 4). Alle caviteitsdelen moeten daarbij voldoende worden bevochtigd met het adhesief. Na minstens 20 seconden voorzichtig inmasseren in de harde tandsubstanties werd het oplosmiddel met olievrije perslucht voorzichtig uit het bindmiddel verdampt en werd het vervolgens met de polymerisatielamp telkens gedurende 10 seconden verhard (afb. 5). Het resultaat bestond uit glanzende caviteitsoppervlakken die overal gelijkmatig met adhesief bevochtigd waren (afb. 6). Dit zou zorgvuldig moeten worden gecontroleerd, aangezien mat lijkende caviteitsarealen een Afb. 5: Lichtharden van het bindmiddel gedurende 10 s. Afb. 6: Controleren of de caviteitsoppervlakken glanzen en overal gelijkmatig met adhesief bevochtigd zijn. Afb. 7: Bepalen van de maximale caviteitsdiepte met een parodontale sonde met schaalverdeling. Afb. 8: Composiet x-tra base (VOCO, kleur 'universeel') wordt in een laag van 4 mm dik met de bulktechniek in de caviteiten aangebracht. 32

8 Afb. 9: Polymerisatie (lichtintensiteit > 800 mw/cm²) van de composiet x-tra base (kleur 'universeel') gedurende 10 s. Afb. 10: Met x-tra base gelijkmatig opgevulde caviteiten ('zelfnivellerend' aanvloeigedrag), waarbij telkens nog ongeveer 2 mm afstand overblijft voor de vormgeving van de occlusale anatomie met een geschikte composiet voor zijtanden. Afb. 11: Applicatie van de composiet op methacrylaatbasis geschikt voor zijtanden GrandioSO (VOCO) voor de opbouw van het occlusale vlak. Afb. 12: Vervolledigde restauraties na de lichtpolymerisatie voor het uitwerken. baarheid van het materiaal wordt de composietlaag binnen enkele seconden automatisch genivelleerd. Eventueel zichtbare luchtbellen in het materiaal zouden met een sondepunt geëlimineerd moeten worden. De translucente composiet x-tra base werd per caviteit met een krachtige polymerisatielamp (lichtintensiteit > 800 mw/cm²) gedurende 10 Afb. 13: Afbakening van de caviteit aan de eerste molaar met een metalen matrijs en houten wiggen. Afb. 14: Situatie na de adhesieve voorbehandeling van de harde tandsubstanties met het zelfetsende adhesief Futurabond DC. Afb. 15: Lichtharden van het bindmiddel gedurende 10 s. seconden uitgehard (afb. 9). Afbeelding 10 toont de met x-tra base gelijkmatig opgevulde caviteiten, waarbij nog ongeveer 2 mm occlusale afstand overblijft voor de vormgeving van de occlusale anatomie met een composiet op methacrylaatbasis geschikt voor zijtanden. In een volgende stap werden de kauwvlakken van de beide premolaren opgebouwd met de composiet GrandioSO in de kleur A2 (afb. 11) om de restauraties te vervolledigen (afb. 12). Na 10 seconden polymerisatie (lichtintensiteit > 800 mw/cm²) werden de restauraties gecontroleerd op imperfecties, waarna de metalen matrijzen werden verwijderd. In het bereik van het distale vlak van de tweede premolaar dat later niet meer vrij toegankelijk is, werd deze composietrestauratie uitgewerkt en gepolijst, vooraleer met de restauratie van de eerste molaar begonnen werd.de caviteit met 3 vlakken in de eerste molaar werd weer met een metalen matrijs afgebakend die verankerd werd met houten wiggen (afb. 13). Na een adhesieve voorbehandeling met het zelfconditionerende adhesief Futurabond DC (afb. 14 en 15) werd de composiet x-tra base in de kleur universeel in een laag van 4 mm dik direct met de bulktechniek als ondervulling in de caviteit aangebracht (afb. 16). Er werd weer gezorgd dat er nog November

9 2 mm occlusale ruimte voor de deklaag overbleef. Na 10 seconden polymerisatie (afb. 17) werd x-tra base bedekt met een laag GrandioSO (kleur A2) (afb. 18). Na een laatste polymerisatiecyclus (afb. 19) werd de matrijs verwijderd (afb. 20). Afbeelding 21 toont de 3 restauraties voor het uitwerken. Na het wegnemen van de cofferdam werden het fissuurreliëf en de fossae ingewerkt met een peervormige fineerboor. In de volgende stap van de gestandaardiseerde uitwerkingsvolgorde werden zowel de convexiteit van de driehoekige verdikkingen als een harmonische overgang tussen de afzonderlijke bestanddelen van de occlusale anatomie uitgewerkt met een granaatvormige fineerboor met afgeronde punt. Na het wegwerken van occlusale interferenties en het aanpassen van de statische en dynamische occlusie werd er in het bereik van de toegankelijke approximale ruimtes met polijstschijven gecontoureerd en voorgepolijst. Met behulp van met diamant geïmpregneerde composietpolijsters (Dimanto, VOCO) werd een zijdemat oppervlak van de restauraties verkregen. Afb. 20: Situatie na het verwijderen van de matrijs. Afb. 16: Composiet x-tra base (kleur 'universeel') wordt in een laag van 4 mm dik met de bulktechniek in de caviteit aangebracht. Afb. 19: Polymerisatie (lichtintensiteit > 800 mw/cm²) van GrandioSO (kleur A2) gedurende 10 s. Afb. 21: Laatste controle van alle vullingen voor het wegnemen van de cofferdam. Afb. 17: Polymerisatie (lichtintensiteit > 800 mw/cm²) van de composiet x-tra base (kleur 'universeel') gedurende 10 s. Afb. 18: Situatie na applicatie van de composiet op methacrylaatbasis geschikt voor zijtanden GrandioSO (kleur A2) voor de opbouw van het occlusale vlak. Afb. 22: Eindsituatie: De directe composietrestauraties vertonen een goede inpassing in de omringende harde tandsubstanties. Tandvormen en esthetiek konden worden hersteld. 34

10 115* klantenservice & technische ondersteuning: online, telefonisch, of bij u in de praktjk 5 jaar garantie* Innovatie en kwaliteit, voor een eerlijke prijs! Vele variaties aan lengtes (van 6mmL tot 16mmL) en breedtes (van 3.2mmD tot 7.0mmD) ScrewPlus Interne Hex Externe Bevel, 1-fase implantaat RePlant Tri-Lobe Nobel Biocare Tri-lobe compatibel Legacy Interne Hex Zimmer Screw-Vent compatibel Swish Octagon Straumann Tissue level compatibel Implant Direct 100% Fair Price 100% High Quality 100% Service 100% Value ScrewPlus 130 * Hierbij gelden de algemene voorwaarden. Prijzen zijn excl. BTW. Alle merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. RePlant RePlus Legacy 1 Legacy Legacy SwishPlus Innovation Quality Service Value Implant Direct Benelux T: +32 (0) De afsluitende hoogglanspolitoer gebeurde met verminderde aanduwdruk opnieuw met de Dimantopolijsters en optimaliseerde de glans van het restauratiemateriaal. Afbeelding 22 illustreert de afgewerkte directe restauraties met de composietcombinatie x-tra base en GrandioSO aan de zijtanden in de bovenkaak die de oorspronkelijke tandvormen met anatomisch functionele kauwvlakken en fysiologisch gevormde approximale contacten herstellen. Tot slot werd de fluoridelak Bifluorid 12 (VOCO) op de desbetreffende tanden aangebracht met een schuimstofpellet. 5. Slotopmerking Het belang van directe vulmaterialen op composietbasis zal in de toekomst verder toenemen. Het gaat hierbij om hoogwaardige permanente behandelingen voor zijtanden met kauwbelasting die wetenschappelijk aangetoond zijn en waarvan de betrouwbaarheid door de literatuur gedocumenteerd is. De resultaten van een uitgebreide meta-analyse hebben aangetoond dat de jaarlijkse verliespercentages statistisch niet verschillen van amalgaamvullingen 13. Minimaal invasieve behandelingsprotocollen in combinatie met de mogelijkheid om carieuze laesies steeds vroeger te ontdekken, hebben een bijkomend positief effect op de 'levensduur' van dergelijke behandelingen. Om een kwalitatief hoogwaardige directe composietrestauratie met een goede marginale adaptatie te verzekeren, vormen een zorgvuldige matrijstechniek (indien er approximale ruimtes betrokken zijn), een doeltreffend dentineadhesief, de correcte verwerking van het vulmateriaal en het bereiken van een toereikende polymerisatiegraad van de composiet echter nog steeds de noodzakelijke basisvoorwaarden. Door de toenemende economi- sche druk binnen het gezondheidssysteem en de in veel gevallen ontoereikende financiële mogelijkheden van patiënten om een eigen aandeel in overeenstemming met de prestatie te betalen, is er naast de tijdrovende high end restauratie ook een eenvoudigere, snellere en dus ook goedkopere basisbehandeling nodig. Ook de basisbehandeling op composietbasis zal echter niet volledig zonder eigen aandeel (verzekerden van de wettelijke ziekteverzekering) kunnen worden uitgevoerd. Het tijdsvoordeel dat met de 'fast track' techniek geassocieerd wordt, kan dit echter navenant reduceren. De auteur biedt seminaries en praktische workshops op het gebied van de esthetischrestauratieve tandgeneeskunde (composiet, volledige keramiek, wortelstiften, esthetische behandelingsplanning) aan. Correspondentieadres: Prof. Dr. Jürgen Manhart Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie Goethestrasse München, Duitsland Internet: Referentielijst op aanvraag: November

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts Een ongeluk zit in een klein hoekje Er gebeuren heel wat ongelukken in de zomer. In Drenthe (waar ik woon) zijn trampolines erg geliefd onder

Nadere informatie

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Willem Fennis and Cees Kreulen Keywords Composiet Esthetiek Knobbelvervangende restauratie Natriumperboraat Vezelversterking

Nadere informatie

Precisie Oplossingen voor tandartsen. Lava Ultimate CAD/CAM Restauratiemateriaal. De ideale kroon. voor implantaten

Precisie Oplossingen voor tandartsen. Lava Ultimate CAD/CAM Restauratiemateriaal. De ideale kroon. voor implantaten Precisie Oplossingen voor tandartsen CAD/CAM Restauratiemateriaal De ideale kroon voor implantaten CAD/CAM Restauratiemateriaal is natuurlijk écht CAD/CAM Restauratiemateriaal van 3M ESPE is vergelijkbaar

Nadere informatie

Partiële keramische restauraties posterieur

Partiële keramische restauraties posterieur GEBRUIK DE STERKE VERBINDING GLAZUUR-GLASKERAMIEK Partiële keramische restauraties posterieur Patiënten vragen ook voor posterieure restauraties naar tandkleurige materialen. Niet alleen uit de literatuur,

Nadere informatie

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix Zelfhechtend composietcement Eenvoud en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix - s werelds klinisch meest bewezen cement Reeds sinds 2002 zorgt RelyX Unicem zelfhechtend composietcement

Nadere informatie

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive.

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie. Self Adhesive slim en ntelligent. Weet u dat er een cement is met een IQ? Een cement dat gebruik maakt

Nadere informatie

Tandvervanging door een composiet-etsbrug

Tandvervanging door een composiet-etsbrug ALTERNATIEF VOOR EEN ENKELTANDSIMPLANTAAT Tandvervanging door een composiet-etsbrug Eén van de eerste oplossingen waar we tegenwoordig aan denken bij een ontbrekend element is tandvervanging door middel

Nadere informatie

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering MOGELIJKHEDEN, BEPERKINGEN EN OPLOSSINGEN (DEEL 1) Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering De behandeling van gebitsslijtage met direct composiet kan een lastige klus zijn (met name in het front),

Nadere informatie

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss Tips en trucs GCP restauratieven Algemene tips & trucs GCP restauratieven Instructiefilms kunnen worden bekeken via www.gcpdental.com/media/videos/ of scan de QR code op de verpakking. Ets de geprepareerde

Nadere informatie

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN Glasvezelstift voor duurzame stompopbouwen Meest stabiele interface Epoxyvrij Additionele stevigheid Extra mechanische retentie De glasvezelstift voor betrouwbare

Nadere informatie

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE 1/03/15 Opbouw incisale rand DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK 1. Theorie (30 min) 2. Prak4jk (2.5u) Filtek Supreme XTE (3M ESPE) Op4bond FL (Kerr) Opbouw

Nadere informatie

Glasionomeren. Duurzaam en sterk

Glasionomeren. Duurzaam en sterk Glasionomeren Duurzaam en sterk Conventionele Glasionomeer Restauraties Glasionomeer technologie actueler dan ooit tevoren! Succesvol bewezen materialen Biocompatibel Fluorideafgifte Hoge marginale sterkte

Nadere informatie

Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2011!

Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2011! RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 4 februari 2011 - Congresprogramma - PAUL LAMBRECHTs JOOST ROETERS NIEK OPDAM Roberto spreafico Bijzonder praktijkgerichte lezingen over composiet: 4 zeer gerenommeerde

Nadere informatie

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement Cementeeroplossingen Voor elke indicatie het ideale cement RelyX Ultimate adhesief composietcement Ultieme hechtsterkte Snelle en eenvoudige procedure met slechts twee componenten en weinig verwerkingsstappen

Nadere informatie

E3 Rehabilitatie met brugwerk op implantaten

E3 Rehabilitatie met brugwerk op implantaten E3 Rehabilitatie met brugwerk op implantaten Trefwoorden: Parodontitis Vaste voorziening Verkorte tandboog Abrasie Frederik Ardenois 1 Reden bezoek en wens patiënt Een vrouwelijke patiënt van 53 jaar consulteerde

Nadere informatie

Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen

Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen Het nieuwe, directe composietveneer systeem. Voor het innovatief en verrassend eenvoudig

Nadere informatie

Patiënteninformatie: Keramische implantaten. Meer dan een tandkleurig implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij.

Patiënteninformatie: Keramische implantaten. Meer dan een tandkleurig implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij. Patiënteninformatie: Keramische implantaten Meer dan een tandkleurig implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij. Meer dan de nieuwste technologie. Langdurige tevredenheid. Een implantaatbehandeling

Nadere informatie

AESTHETICS MADE EASY BY

AESTHETICS MADE EASY BY AESTHETICS MADE EASY BY Welkom bij de GC G-aellery De wetenschap achter het creëren van een door van GC Bij GC staat individualiteit voorop. We weten dat geen twee patiënten hetzelfde zijn en iedere restauratieve

Nadere informatie

Stap voor stap naar een mooie glimlach

Stap voor stap naar een mooie glimlach Stap voor stap naar een mooie glimlach Step-by-Step Guide 1. Kleur/maat veneer(s) met kleurensleutel en vormkaart (S, M, L) bepalen 2. Anesthesie en preparatie 3. Retractiedraden plaatsen/bloeding stelpen

Nadere informatie

Nanohybride-ORMOCER voor de Bulk-Fill-techniek bij laterale elementen

Nanohybride-ORMOCER voor de Bulk-Fill-techniek bij laterale elementen 22 Industrie dental tribune - netherlands edition oktober 2015 Nanohybride-ORMOCER voor de Bulk-Fill-techniek bij laterale elementen Klinisch casusrapport TEKST EN FOTO S: PROF. DR. JÜRGEN MANHART, MÜNCHEN,

Nadere informatie

Met adhesief kan steeds meer?

Met adhesief kan steeds meer? adhesieve tandheelkunde - door A.J.J. Zonnenberg, tandarts Met adhesief kan steeds meer? Van tijd tot tijd meldt zich een patiënt in de praktijk met een afgebroken tand of kies zonder dat er sprake is

Nadere informatie

Minimaal invasief of non-invasief?!

Minimaal invasief of non-invasief?! HOE MINDER HOE LIEVER - MAAR DAT KAN NIET ALTIJD Minimaal invasief of non-invasief?! Iedereen vraagt zich wel eens af hoe minimaal invasief hij kan werken. We willen zoveel mogelijk weefsel behouden, maar

Nadere informatie

HANDLEIDING TSA ABUTMENT VOOR OVERKAPPINGSPROTHESE

HANDLEIDING TSA ABUTMENT VOOR OVERKAPPINGSPROTHESE AFDRUKNAME ABUTMENTNIVEAU: FIXATIE IN DE MOND 1. Keuze TSA abutment en definitief torquen op 25 Ncm 2. Plaatsen van de spacerkappen op de TSA abutments 3. Afdrukname met gesloten lepel 4. Spacerkappen

Nadere informatie

update IPS e.max en Multilink Automix Een sterk partnerschap voor alle gevallen IN DEZE UITGAVE en Multilink IPS e.max Automix

update IPS e.max en Multilink Automix Een sterk partnerschap voor alle gevallen IN DEZE UITGAVE en Multilink IPS e.max Automix NIEUWS UIT DE WERELD VAN DE TANDHEELKUNDE VAN IVOCLAR VIVADENT update 02 2013 IPS e.max en Multilink Automix Een sterk partnerschap voor alle gevallen IPS e.max en Multilink Automix van Ivoclar Vivadent

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND SINGLE DOSE is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. Het

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES CLEARFIL

Nadere informatie

Digitale oplossingen Made in Germany

Digitale oplossingen Made in Germany Overzicht van de aangesloten tandtechnische laboratoria Digitale oplossingen Made in Germany Elysee Dental met vestigingen in de BeNeLux, Denemarken, Finland, Spanje en Zweden. Permadental / Semperdent

Nadere informatie

Aandacht voor dentale implantaten

Aandacht voor dentale implantaten Aandacht voor dentale implantaten Zorg voor goede tandheelkundige implantaten De beschikbaarheid van tandheelkundige implantaten voor iedereen die deze nodig heeft, dient een helder maatschappelijk doel.

Nadere informatie

Veterinaire wortelkanaalbehandeling

Veterinaire wortelkanaalbehandeling Veterinaire wortelkanaalbehandeling Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat boven het tandvlees uitsteekt. De wortels zijn in de kaak gelegen, onder het

Nadere informatie

ibond Universal Hecht. Eenvoudig. Alles.

ibond Universal Hecht. Eenvoudig. Alles. ibond Universal Hecht. Eenvoudig. lles. Giving a hand to oral health. Bonden met vertrouwen. Wat verwacht u van een universele bonding? Duurzame en betrouwbare hechtsterkte. Veilige en gemakkelijke verwerking.

Nadere informatie

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. HANDWIJZER SOORT Glasionomeer Kunststof Versterkt Kunststof Versterkt BEVESTIGINGSCEMENT Glasionomeer Glasionomeer GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS VOORKEUR INDICATIES Prothetische voorzieningen van

Nadere informatie

Patiënteninformatie: Straumann-implantaten. Meer dan een keramisch implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij.

Patiënteninformatie: Straumann-implantaten. Meer dan een keramisch implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij. Patiënteninformatie: Straumann-implantaten Meer dan een keramisch implantaat. Natuurlijk esthetisch en metaalvrij. Meer dan de nieuwste technologie. Langdurige tevredenheid. Een implantaatbehandeling

Nadere informatie

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Behandeling van fluorose in het front met behulp van porseleinen laminate veneers Fluoride speelt een erg belangrijke rol in de preventie van

Nadere informatie

Protemp. 3 Garant Composiet voor tijdelijke voorzieningen. Een generatie verder. Een dimensie stabieler.

Protemp. 3 Garant Composiet voor tijdelijke voorzieningen. Een generatie verder. Een dimensie stabieler. Protemp 3 Garant Composiet voor tijdelijke voorzieningen Een generatie verder. Een dimensie stabieler. De basis voor succes van indirecte restauraties Bij indirecte restauraties zoals bijvoorbeeld kronen

Nadere informatie

VITA ENAMIC Productinformatie

VITA ENAMIC Productinformatie VITA ENAMIC Productinformatie VITA Kleurbepaling VITA Kleurcommunicatie VITA Kleurreproductie VITA Kleurcontrole Stand 02.13 VITA shade, VITA made. VITA ENAMIC VITA ENAMIC STAINS KIT VITA ENAMIC POLISHING

Nadere informatie

Beste lezer, Inhoud Tandheelkundige implantaten voor meer kwaliteit van leven Tandheelkundige implantaten een verstandige oplossing

Beste lezer, Inhoud Tandheelkundige implantaten voor meer kwaliteit van leven Tandheelkundige implantaten een verstandige oplossing Beste lezer, Tandheelkundige implantaten hebben de natuur als voorbeeld. Ze kunnen de functie van natuurlijke gebitselementen volledig laten terugkeren en u daarmee uw persoonlijk welzijn en uw natuurlijke

Nadere informatie

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet.

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. PANAVIA 21 PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. Het waarborgt een duurzame hechting aan glazuur, dentine, composiet, porselein, edele

Nadere informatie

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo A M E R I C A N D E N T A L T R A D I N G LAVA kronen en bruggen labinfo Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. ADT Lava Milling Centre 2. Waarom Lava zirkoniumoxide kronen en bruggen? 3. Indicaties 4. Hoe kan

Nadere informatie

Tandheelkundige verstrekkingen

Tandheelkundige verstrekkingen R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december 2011 3910/1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Chapter 11. Niet uitneembare implantaat gedragen constructies in de edentate onderkaak. Samenvatting en conclusies

Chapter 11. Niet uitneembare implantaat gedragen constructies in de edentate onderkaak. Samenvatting en conclusies Chapter11 Nietuitneembareimplantaatgedragenconstructiesindeedentateonderkaak. Samenvattingenconclusies 134 Nietuitneembareimplantaatgedragenconstructiesindeedentateonderkaak. Samenvattingenconclusies Volgordevanbehandeling,patiëntselectieendekeuzevoorimplantaatprothetiekzijnalledrie

Nadere informatie

Herstelchirurgie. rondom implantaten. Zichtbaar vrijliggende implantaatwindingen als gevolg RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE

Herstelchirurgie. rondom implantaten. Zichtbaar vrijliggende implantaatwindingen als gevolg RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE Herstelchirrgie rondom implantaten Implantaten worden wel eens incorrect geplaatst: zo knnen ze te ver naar bccaal, te ondiep of in beweeglijke, nietgekeratiniseerde

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/433 van 18 december 2013 3910/1333 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

TANDIMPLANTATEN. Het alternatief voor kronen, bruggen en prothesen. ...kegeldichtheid door precisie...

TANDIMPLANTATEN. Het alternatief voor kronen, bruggen en prothesen. ...kegeldichtheid door precisie... TANDIMPLANTATEN Het alternatief voor kronen, bruggen en prothesen....kegeldichtheid door precisie... veilige genezing hoge precisie Made in Germany esthetische resultaten scherp geprijsd Amedico Implants

Nadere informatie

3M ESPE Astringent Retraction Paste

3M ESPE Astringent Retraction Paste 3M ESPE Astringent Retraction Paste Eenvoudige toegang en opening van de sulcus Eenvoudige extrusie van hoog viskeuze pasta Zachte rand van de tip Lange, smalle mengtip met een oriëntatiering Geoptimaliseerde

Nadere informatie

Een omvangrijk esthetisch probleem

Een omvangrijk esthetisch probleem GESTRUCTUREERDE AANPAK VAN EEN BEHANDELING Een omvangrijk esthetisch probleem Een man van 58 jaar wenst esthetische verbetering van zijn bovenfront. In het verleden is hij hiervoor verwezen naar een orthodontist,

Nadere informatie

Metaalvrije copings zelf vervaardigen. Kwaliteit, maar dan eenvoudig en economisch in het gebruik

Metaalvrije copings zelf vervaardigen. Kwaliteit, maar dan eenvoudig en economisch in het gebruik Metaalvrije copings zelf vervaardigen Kwaliteit, maar dan eenvoudig en economisch in het gebruik Inhoud De ontdekking: TURKCOM-CERA 03 De TURKCOM-CERA set 05 Feiten en voordelen in één overzicht 06 Eigenschappen

Nadere informatie

ANT LAAT ZIJN TANDEN ZIEN

ANT LAAT ZIJN TANDEN ZIEN 20 Industrie dental tribune - netherlands edition november 2013 Adhesieve stompopbouw met systeem TEKST EN FOTO S: Dr. med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine (Duitsland) Dr. Ludwig Hermeler, werkzaam te Rheine

Nadere informatie

Beleef een volledig nieuwe retractie ervaring

Beleef een volledig nieuwe retractie ervaring Retractie Oplossingen 3M ESPE Astringent Retraction Paste Beleef een volledig nieuwe retractie ervaring NIEUW! Geschikt voor gebruik met polyether en VPS afdrukmateriaal! Eenvoudige retractie met de eerste

Nadere informatie

Sterk bot voor een mooi en gezond gebit Patiënteninformatie I Botherstel met Geistlich Bio-Oss en Geistlich Bio-Gide. www.kunstbot.

Sterk bot voor een mooi en gezond gebit Patiënteninformatie I Botherstel met Geistlich Bio-Oss en Geistlich Bio-Gide. www.kunstbot. Sterk bot voor een mooi en gezond gebit Patiënteninformatie I Botherstel met Geistlich Bio-Oss en Geistlich Bio-Gide www.kunstbot.nl Inhoud Lachen is de beste manier om je tanden te laten zien Lachen is

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

per sms gestelde vragen

per sms gestelde vragen per sms gestelde vragen Vragen aan Paul Lambrechts & Joost Roeters Vraag 1: Met welke lichtintensiteit moet een composietrestauratie worden gepolymeriseerd? Antwoord: Minimaal 400mw/cm2, de meeste lampen

Nadere informatie

Tarieven IJsselstate tandartsen 2012

Tarieven IJsselstate tandartsen 2012 Tarieven IJsselstate tandartsen 2012 Prijzen geldig tot 31 maart 2012 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK A-codes DE PERIODIEKE CONTROLE Er wordt stilgestaan bij uw gezondheid De gezondheid van uw mond wordt in

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/395 van 23 december 2015 3910/1480 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; tandheelkundigen

Nadere informatie

Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm.

Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm. Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm. Giving a hand to oral health. Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm. De nieuwe standaard. Een mooi gebit en een perfecte lach zijn in de afgelopen

Nadere informatie

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide User Guide for Impressioning Een goede afdruk, het zit hem in de details User Guide Het behandelplan: De leidraad in ieder verhaal. Van welk materiaal gaat u uw opbouw maken? Reeds vooraf kunt u bepalen

Nadere informatie

Gebitsprothese op implantaten

Gebitsprothese op implantaten Gebitsprothese op implantaten In deze brochure vindt u informatie over de manier waarop tandheelkundige implantaten in de onderkaak worden toegepast voor het verkrijgen van steun en houvast voor een volledige

Nadere informatie

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen Maak het Natuurlijk Lava Zirkoniumoxide Kronen en Bruggen Kwalitatieve innovaties Het totale concept: van adruk tot en met kroon of brug De innovaties van 3M ESPE zorgen voor nieuwe standaarden in de tandartspraktijk

Nadere informatie

Putty Eén druk op de knop. Express. Penta Putty & Ultra-Light Body. Vinyl Polysiloxaan afdrukmateriaal

Putty Eén druk op de knop. Express. Penta Putty & Ultra-Light Body. Vinyl Polysiloxaan afdrukmateriaal Putty Eén druk op de knop Express Penta Putty & Ultra- Vinyl Polysiloxaan afdrukmateriaal Pentamix 2: Constante beschikbaarheid van topkwaliteit in een recordtijd Gestandaardiseerde, telkens reproduceerbare

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE I. INLEIDING PANAVIA F 2.0 Complete Kit bestaat uit PANAVIA F 2.0 Paste, PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II, CLEARFIL CERAMIC PRIMER, ALLOY PRIMER en PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II. PANAVIA

Nadere informatie

Casus. Inleiding. 1.1 Indicatie. Standby Praktijkreeks

Casus. Inleiding. 1.1 Indicatie. Standby Praktijkreeks lege pagina 1 Inleiding Kronen en bruggen zijn een belangrijk onderdeel van de gereedschapkist van de tandarts voor het herstel van verloren gegaan tandweefsel. Aan bod komen de verschillende soorten

Nadere informatie

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen Succesvol restaureren met Lava zirkoniumoxide Inhoudsopgave Indicaties 3 4 Prepareren

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM BIJ DE DENTALIST!

HARTELIJK WELKOM BIJ DE DENTALIST! DENTAL PROGRAMMA 2015 2016 INHOUDSOPGAVE HARTELIJK WELKOM BIJ DE DENTALIST! Beste klanten, U heeft deze catalogus ter hand genomen om een overzicht van onze producten te krijgen. Met het oog op de uitermate

Nadere informatie

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek. Tandartstarieven Maken en/of beoordelen foto s. Tandartstarieven Preventieve mondzorg

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek. Tandartstarieven Maken en/of beoordelen foto s. Tandartstarieven Preventieve mondzorg Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle C13 Probleemgericht consult b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische anamnese

Nadere informatie

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties.

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. U heeft in de media kunnen vernemen dat de prijzen in de tandartspraktijken per 1 Januari 2012 zullen

Nadere informatie

Twee soorten facings in één geheel

Twee soorten facings in één geheel VOORIN DE MOND PORSELEIN EN ZIJDELINGS COMPOSIET Twee soorten facings in één geheel Vooral in die gevallen waarbij door de behandeling de lachvorm en lachlijn veranderd worden en een groter deel van het

Nadere informatie

Wat is Hardmetaal? Wij produceren ons hardmetaal dus milieuvriendelijk!

Wat is Hardmetaal? Wij produceren ons hardmetaal dus milieuvriendelijk! Wat is Hardmetaal? Wat is Hardmetaal? Hardmetaal is een composiet wat bestaat uit een combinatie van harde, slijtvaste carbidedie zijn opgenomen in een bindmiddel. Hardmetaal ontstaat na een zorgvuldig

Nadere informatie

NEDERLANDS (NIEDERLÄNDISCH)

NEDERLANDS (NIEDERLÄNDISCH) NEDERLANDS (NIEDERLÄNDISCH) DENTAL PROGRAMMA 2013 / 2014 VOCO THE DENTALISTS De moderne tandheelkunde verwacht van dentale materialen de hoogste materiaalkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Chapter 9. Samenvatting en toekomstperspectieven

Chapter 9. Samenvatting en toekomstperspectieven Chapter 9 Samenvatting en toekomstperspectieven 211 In technische zin is slijtage het geleidelijke verlies van materiaal uit een werkzaam oppervlak van een lichaam als gevolg van de relatieve beweging

Nadere informatie

HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN.» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture

HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN.» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture LASERCLADDEN Beschrijving Karakteristieken Toepassingen Ontwikkelingen Slotwoord & vragen WAT IS LASERCLADDEN?

Nadere informatie

Bezoek ons op de Dental Expo. standnummer H.313. Lava TM

Bezoek ons op de Dental Expo. standnummer H.313. Lava TM Bezoek ons op de Dental Expo standnummer H.313 A D T M I L L I N G C E N T E R Lava TM INHOUDSOPGAVE CERTIFICERING EN KWALITEITSWAARBORG 4 5 POLOTEC ONDERSTRUCTUREN, KRONEN EN BRUGGEN 6 7 LAVA TM ONDERSTRUCTUREN,

Nadere informatie

Het diasteem gedicht met composiet

Het diasteem gedicht met composiet EEN MINIMAAL INVASIEVE CORRECTIE Het diasteem gedicht met composiet Het is weer mode. Een flink diasteem tussen je voortanden. Nederlands topfotomodel Lara Stone heeft er ook een. Haar verdere schoonheid

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Plandent Connect. Onmisbare schakel in digitale tandtechniek

Plandent Connect. Onmisbare schakel in digitale tandtechniek Plandent Connect Onmisbare schakel in digitale tandtechniek Uw partner in digitale tandtechniek Plandent Connect is het millingcenter van Dental Union dat productie van kroon- en brugwerk, steggen en abutments

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Polisvormen Basisverzekering: o Basisverzekering Noord Nederland. Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland,

Nadere informatie

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk Bijzonder onderwerp NVT-congres: De kroon op het werk De kroon op het werk Voorwoord D. Bitterman, voorzitter NVT Op vrijdag 22 maart 2002 werd door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen haar voorjaarscongres

Nadere informatie

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES Academiejaar 2009 2010 HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES VERBEKE JANNES Promotor: Prof. Dr. R. De Moor Masterproef voorgedragen in de Tweede Master in het kader van de opleiding tot TANDARTS De

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie

Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie 26/01/2012 Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be Benelux Laserevent 2012,

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

SDR - Smart Dentin Replacement:

SDR - Smart Dentin Replacement: ACTUELE INFORMATIE VOOR DE MODERNE TANDARTSPRAKTIJK 2 2012 SDR - Smart Dentin Replacement: Zeer goed in de producttest van het Zahnmedizin Report Ceram-X duo+: Vervangen van een oude composiet restauratie

Nadere informatie

R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen

R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen J.D. Scholtanus Praktijkboek tandheelkunde (juli 2005) Leeswijzer Met composiet zijn fraaie duurzame restauraties te maken.

Nadere informatie

I N F O R M A T I E. permanent restaureren met glas de definitieve doorbraak. dagtraining en hands-on workshop voor tandartsen

I N F O R M A T I E. permanent restaureren met glas de definitieve doorbraak. dagtraining en hands-on workshop voor tandartsen I N F O R M A T I E dagtraining en hands-on workshop voor tandartsen permanent restaureren met glas Deze training is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk door de Stichting QuAT KRT-Q punten: 8 www.gcp-dental.com/cursus

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

KEMPEROL 2K-PUR. De oplosmiddelvrije vloeibare afdichting voor het gevoelige milieu

KEMPEROL 2K-PUR. De oplosmiddelvrije vloeibare afdichting voor het gevoelige milieu KEMPEROL 2K-PUR De oplosmiddelvrije vloeibare afdichting voor het gevoelige milieu KEMPEROL 2K-PUR is een geurneutrale, oplosmiddelvrije vloeibare afdichting die speciaal voor gevoelige gebieden is ontwikkeld.

Nadere informatie

VITA MFT. Productinformatie. VITA shade, VITA made. VITA Farbkommunikation. Verkrijgbaar in VITA SYSTEM 3D-MASTER en VITA classical A D kleuren

VITA MFT. Productinformatie. VITA shade, VITA made. VITA Farbkommunikation. Verkrijgbaar in VITA SYSTEM 3D-MASTER en VITA classical A D kleuren Productinformatie VITA Farbkommunikation VITA Farbkommunikation VITA kleurbepaling VITA kleurcommunicatie VITA kleurreproductie VITA kleurcontrole Uitgiftedatum: 01.15 VITA shade, VITA made. Verkrijgbaar

Nadere informatie

BEKOSPLIT DE ECONOMISCHE, MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VAN EMULSIES

BEKOSPLIT DE ECONOMISCHE, MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VAN EMULSIES BEKOSPLIT DE ECONOMISCHE, MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING VAN EMULSIES ÉÉN LITER OLIE VERONTREINIGT 1.000.000 L GRONDWATER De wetgever heeft goede redenen om een professionele, verantwoordelijke en veilige

Nadere informatie

Aromatenvrije grondverf volgens VOB, DIN 18363, verfproduct volgens DIN 55945.

Aromatenvrije grondverf volgens VOB, DIN 18363, verfproduct volgens DIN 55945. CD-COLOR TECHNISCHE FICHE NR. 208a CWS PLANOFIX VORSTRICHFARBE AROMATENVRIJ Type : Primer/Isolerende grondverf aromatenvrij PRODUCTKENMERKEN : Voor de best mogelijke resultaten : Vullende grondlaag voor

Nadere informatie

Betrouwbaar & Betaalbaar in het buitenland

Betrouwbaar & Betaalbaar in het buitenland Betrouwbaar & Betaalbaar in het buitenland Kronen-Bruggen-Tandimplantaten-Facings www.tandcorrect.nl 015 28 55 7 66 Kamer van Koophandel Haaglanden: 27270084. Bank: ABN-AMRO: 526816309 t.n.v. Eye Correct

Nadere informatie

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN De telescoopbrug Een vaste brug ter vervanging van een prothese is voor veel mensen een grote wens. Dit is helaas niet altijd technisch haalbaar. Gelukkig

Nadere informatie

V R I J E T O E G A N G

V R I J E T O E G A N G V R I J E T O E G A N G Dinsdag 29 september, Hasselt Woensdag 30 september, Gent Donderdag 8 oktober, Antwerpen Inloop van 18.30 tot 22.00 uur Giving a hand to oral health. Uitnodiging voor tandartsen

Nadere informatie

tot Biodentine TM en dit zowel naar de eigenschappen toe, de definitieve zesjaarsmolaren.

tot Biodentine TM en dit zowel naar de eigenschappen toe, de definitieve zesjaarsmolaren. Prof dr Luc Martens Dr Rita Cauwels Afdeling Kindertandheelkunde - UZGent Biodentine TM deel 7 Pulpotomie op zesjaarsmolaren Het voorbije jaar werden meerdere bijdragen geleverd met betrekking tot Biodentine

Nadere informatie

Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling TANDHEELKUNDE Wortelkanaalbehandeling BEHANDELING Wortelkanaalbehandeling U bent verwezen naar het St. Antonius Ziekenhuis voor een wortelkanaalbehandeling. Deze behandeling wordt gedaan door een tandarts

Nadere informatie

siachrome Het polijstsysteem snel, eenvoudig, briljant

siachrome Het polijstsysteem snel, eenvoudig, briljant siachrome Het polijstsysteem snel, eenvoudig, briljant siachrome snel, eenvoudig, briljant siachrome het polijstsysteem Snel, eenvoudig, briljant Met het siachrome polijstsysteem biedt sia Abrasives een

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus

Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.;

Nadere informatie

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg.

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg. Service en onderhoud Onze projectmatige werkwijze garandeert snelle en adequate oplossingen. HB Group voert wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, service en onderhoud uit. Eén telefoontje is genoeg.

Nadere informatie

Meer succes in uw praktijk en meer omzet met de DIAGNOcam.

Meer succes in uw praktijk en meer omzet met de DIAGNOcam. Praktijkadvies Gebruikerservaringen Deel 1: Drie succesvolle gebruiksmogelijkheden van de DIAGNOcam in uw praktijk. Meer succes in uw praktijk en meer omzet met de DIAGNOcam. Drie succesvolle gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie

BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie Minimaal invasief en toch zeer sterk Meer dan 3,5 miljoen BruxZir kronen en bruggen uit BruxZir monolithisch zirkoniumdioxide zijn inmiddels geplaatst.

Nadere informatie

Innovatie binnen handbereik 9000 3D. KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem

Innovatie binnen handbereik 9000 3D. KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem Innovatie binnen handbereik 9000 3D KODAK 9000 3D extraoraal beeldverwerkingssysteem De toekomst binnen handbereik 3D betekent actueel Dentale röntgenfotografie is veranderd: de technologie van de toekomst

Nadere informatie