SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Methotrexaat Accord 10 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg methotrexaat. Hulpstof met bekend effect: Elke tablet bevat 50 mg lactosemonohydraat. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Tablet Methotrexaat Accord 10 mg: Gele, capsulevormige, biconvexe tabletten zonder filmomhulling van 10,00 mm ± 0,20 mm lang en 5,00 mm ± 0,20 mm breed, met een centrale breukstreep op de ene kant en onbedrukt op de andere kant. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet om de tablet in gelijke doses te verdelen. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Methotrexaat Accord tabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van: Actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten Ernstige psoriasis vulgaris, vooral van het plaque-type, bij volwassenen die niet voldoende behandeld kunnen worden met conventionele therapie, actieve artritis psoriatica bij volwassenen patiënten. Onderhoudsbehandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 3 jaar en ouder. 4.2 Dosering en wijze van toediening Belangrijke waarschuwing met betrekking tot de dosering van methotrexaat: Methotrexaat mag slechts eenmaal per week gebruikt worden. Foutieve dosering van methotrexaat kan leiden tot ernstige bijwerkingen, waaronder met fatale afloop. Lees deze sectie van de Samenvatting van de Productkenmerken zeer zorgvuldig. Methotrexaat mag alleen voorgeschreven worden door artsen die ervaring hebben met de verschillende eigenschappen van het geneesmiddel en zijn werkingsmechanisme. Methotrexaat wordt eenmaal per week gegeven. De patiënt dient er expliciet op te worden gewezen dat het geneesmiddel eenmaal per week wordt toegediend.

2 Het wordt aanbevolen om op het recept een bepaalde dag van de week aan te duiden als de dag waarop methotrexaat moet worden toegediend. Dosering Reumatoïde artritis De gebruikelijke dosering 7,5-15 mg eenmaal per week. De dosering kan geleidelijk verhoogd worden om een optimale respons te bereiken, maar een wekelijkse dosering van 25 mg mag niet overschreden worden. Zodra het gewenste therapeutische resultaat is bereikt, moet de dosering verlaagd worden tot de laagst mogelijke werkzame onderhoudsdosering, die in de meeste gevallen na 6 weken wordt bereikt. Psoriasis en artritis psoriatica: Aanbevolen wordt om een testdosis van 2,5-5,0 mg toe te dienen om onverwachte bijwerkingen aan het licht te brengen. Indien de toepasselijke laboratoriumtesten één week later normaal zijn, kan de behandeling worden gestart. De gebruikelijke dosering 7,5-15 mg eenmaal per week. De dosis dient zo nodig te worden verhoogd tot maximaal 25 mg. Na het bereiken van het therapeutisch gewenste resultaat dient de dosis te worden verlaagd tot de laagst mogelijke werkzame onderhoudsdosis, op geleide van de therapeutische respons van de patiënt. Respons op de behandeling wordt in de meeste gevallen na ongeveer 4 8 weken verwacht. De patiënt dient volledig op de hoogte te worden gebracht van de risico's en de arts dient speciaal te letten op het optreden van levertoxiciteit door voor de start van de behandeling met methotrexaat, en daarna tijdens de behandeling om de 2 tot 4 maanden leverfunctietesten uit te voeren. Het doel van de behandeling is om de laagst mogelijke dosis te gebruiken met de langst mogelijke tussenpozen. Het is mogelijk dat de gebruikelijke topische behandeling door het gebruik van methotrexaat hervat kan worden. Dit dient aangemoedigd te worden. Acute lymfatische leukemie (ALL) Bij de onderhoudsbehandeling van ALL bij kinderen van drie jaar en ouder, adolescenten en volwassenen wordt op basis van complexe protocollen een lage dosis methotrexaat gebruikt in combinatie met andere cytostatica. De behandeling dient in overeenstemming te zijn met de huidige behandelingsprotocollen. De gebruikelijke enkelvoudige doseringen bedragen mg/m² lichaamsoppervlak, eenmaal per week. Als methotrexaat wordt toegediend in combinatie met chemotherapeutica, moet bij de bepaling van de dosering rekening worden gehouden met overlappende toxiciteit met stoffen in de andere geneesmiddelen. Hogere doseringen moeten parenteraal worden toegediend. Pediatrische patiënten Methotrexaat moet bij pediatrische patiënten met voorzichtigheid worden gebruikt. De behandeling dient in overeenstemming te zijn met gepubliceerde behandelingsprotocollen voor kinderen (zie rubriek 4.4). Doses zijn meestal gebaseerd op het lichaamsoppervlak van de patiënt en de onderhoudsbehandeling is langdurig Ouderen

3 Methotrexaat moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij ouderen (65 jaar en ouder). Bij deze patiënten moet een dosisreductie worden overwogen in verband met een verminderde lever- en nierfunctie en lage foliumzuurreserves op hogere leeftijd. Patiënten met nierinsufficiëntie Methotrexaat dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met nierinsufficiëntie (zie rubriek 4.4). De dosis dient als volgt te worden aangepast voor patiënten met reumatoïde artritis, psoriasis en artritis psoriatica. Aanbevelingen in gepubliceerde protocollen dienen ook te gelden voor de oncologische indicatie. Creatinineklaring (ml/min) Dosis > % % < 30 Methotrexaat mag niet worden gebruikt Patiënten met leverinsufficiëntie Methotrexaat moet, als het middel al wordt gebruikt, met grote voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met een significante bestaande of eerder doorgemaakte leveraandoening, vooral als gevolg van alcohol. Methotrexaat is gecontra-indiceerd bij een bilirubinewaarde >5 mg/dl (85,5 micromol/l) (zie rubriek 4.3 en 4.4). Wijze van toediening Oraal Te nemen voorzorgen voorafgaand aan gebruik of toediening van het geneesmiddel Zie rubriek 6.6 voor speciale voorzorgsmaatregelen voor de hantering van het geneesmiddel door medisch personeel (waaronder zwanger medisch personeel) of door verzorgers. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof fen. ernstig verminderde leverfunctie (als de bilirubinespiegel meer dan 5 mg/dl [85,5 micromol /l] bedraagt) (zie ook rubriek 4.2), alcoholmisbruik, Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring lager dan 30 ml/min, zie rubriek 4.2). Vooraf bestaande bloeddyscrasie zoals beenmerghypoplasie, leukopenie, trombocytopenie of significante anemie. Ernstige, acute of chronische infecties en immunodeficiëntie, Zwangere vrouwen met niet-oncologische indicaties (zie rubriek 4.6) Borstvoeding (zie rubriek 4.6) Tijdens de behandeling met methotrexaat mag geen gelijktijdige vaccinatie met levende vaccins worden gegeven. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Waarschuwingen Methotrexaat mag alleen worden gebruikt door artsen met ervaring inzake antimetabole chemotherapie. Patiënten moeten op de hoogte zijn van het belang om zich aan de eenmaal wekelijkse toediening te houden en dat foutieve dagelijkse toediening kan leiden tot ernstige toxische reacties. De voorschrijver mag op het recept aangeven op welke dag het middel dient te worden ingenomen.

4 Gelijktijdige toediening van hepatotoxische of hematotoxische DMARD's (disease-modifying antirheumatic drugs, ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma, bijvoorbeeld leflunomide), wordt niet geadviseerd. Gezien het risico op fatale of ernstige toxische reacties moet de arts de patiënt goed inlichten over de risico s van de behandeling en moet de patiënt constant door de arts worden gevolgd. Acute of chronische interstitiële pneumonitis, vaak gepaard gaande met eosinofilie in het bloed, kan optreden en er zijn sterfgevallen gerapporteerd. Symptomen omvatten typisch dyspneu, hoest (vooral een droge, niet-productieve hoest) en koorts. Bij elke follow-upvisite moeten de patiënten daarop worden onderzocht. Patiënten moeten worden ingelicht over het risico op pneumonitis en moeten de raad krijgen om onmiddellijk contact op te nemen met hun arts als ze een persisterende hoest of dyspneu ontwikkelen. Methotrexaat moet worden stopgezet bij patiënten met longsymptomen en er moet een grondig onderzoek worden uitgevoerd om een infectie uit te sluiten. Bij vermoeden van door methotrexaat veroorzaakt longlijden moet een behandeling met corticosteroïden worden gestart en mag de behandeling met methotrexaat niet worden hervat. Daarnaast is alveolaire bloeding gemeld bij het gebruik van methotrexaat bij reumatische en aanverwante indicaties. Dit voorval kan ook geassocieerd zijn met vasculitis en andere comorbiditeiten. Bij vermoedelijke alveolaire bloeding dient snel onderzoek te worden overwogen om de diagnose te bevestigen. Er zijn sterfgevallen gemeld in verband met het gebruik van methotrexaat voor de behandeling van psoriasis. Doseringen hoger dan 20 mg/week kunnen gepaard gaan met een aanzienlijke verhoging van de toxiciteit, met name beenmergdepressie. Het volledige bloedbeeld moet vóór, tijdens en na de behandeling nauwgezet in de gaten worden gehouden. Als er een klinisch significante daling in het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes optreedt, moet de behandeling met methotrexaat onmiddellijk worden stopgezet. Patiënten moeten de instructie krijgen om alle tekenen en symptomen te melden die kunnen wijzen op infectie. Methotrexaat kan hepatotoxisch zijn, met name in hoge doseringen of bij langdurige behandeling. Atrofie, necrose, cirrose, vetafzetting en periportale fibrose van de lever zijn gemeld. Omdat er veranderingen kunnen optreden zonder daaraan voorafgaande tekenen van gastro-intestinale of hematologische toxiciteit, is het absoluut noodzakelijk om de leverfunctie te bepalen voor het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen tijdens de behandeling. Leverfunctietesten: Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het optreden van levertoxiciteit. De behandeling mag niet worden gestart of moet worden stopgezet als er afwijkingen zijn bij leverfunctietesten of een leverbiopsie of als dergelijke afwijkingen optreden tijdens de behandeling. Dergelijke afwijkingen verdwijnen normaliter binnen twee weken; daarna kan de arts beslissen om de behandeling te hervatten. Screening op leverenzymen in het serum: een voorbijgaande stijging van de transaminasen tot twee- of driemaal de bovenste limiet van de normaalwaarden werd gerapporteerd met een frequentie van 13-20%. In geval van een constante stijging van leverenzymen moet worden overwogen om de dosering te verlagen of de behandeling stop te zetten. Gezien het mogelijke toxische effect op de lever mogen geen andere hepatotoxische geneesmiddelen worden gegeven tijdens behandeling met methotrexaat tenzij het duidelijk noodzakelijk is en moet alcoholconsumptie worden vermeden of sterk worden verminderd (zie rubriek 4.5). Bij patiënten die gelijktijdig andere hepatotoxische geneesmiddelen innemen (bijvoorbeeld leflunomide), moeten de leverenzymen vaker worden gevolgd. Dat moet ook worden overwogen bij gelijktijdige toediening van

5 hematotoxische geneesmiddelen (bijvoorbeeld leflunomide). Er zijn geen aanwijzingen ter ondersteuning van het gebruik van een leverbiopsie voor het controleren van de toxiciteit voor de lever bij reumatologische indicaties. Vanwege het hepatotoxische potentieel van methotrexaat moeten bij langdurige behandeling van ernstige psoriasis met methotrexaat leverbiopsies worden uitgevoerd. Het is nuttig gebleken om een onderscheid te maken tussen patiënten met een normaal en verhoogd risico op hepatotoxiciteit. a) Patiënten zonder risicofactoren Volgens de huidige medische kennisnormen is een leverbiopsie niet noodzakelijk tot een cumulatieve dosis van 1,0-1,5 g wordt bereikt. b) Patiënten met risicofactoren Dit zijn voornamelijk: een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik persisterende stijging van leverenzymen geschiedenis van leverziekte waaronder chronische hepatitis B of C familiale antecedenten van erfelijke leveraandoening en daarnaast (mogelijk minder relevant): diabetes mellitus obesitas een verleden met blootstelling aan hepatotoxische geneesmiddelen of chemicaliën Voor deze patiënten wordt tijdens of kort na de instelling van de behandeling met methotrexaat een leverbiopsie aangeraden. Aangezien een klein percentage patiënten na 2-4 maanden om verschillende redenen de behandeling staken, kan de eerste biopsie worden uitgesteld tot een tijdstip na de initiële fase. Een biopsie moet worden uitgevoerd als kan worden aangenomen dat de behandeling langer zal duren. Herhaalde leverbiopsies worden aanbevolen als een cumulatieve dosis van 1,0-1,5 g is bereikt. In de volgende gevallen is een leverbiopsie niet noodzakelijk: ouderen patiënten met een acute ziekte patiënten bij wie een leverbiopsie gecontra-indiceerd is (bijvoorbeeld cardiale instabiliteit, veranderde bloedstollingsparameters) patiënten met een slechte levensverwachting Het kan nodig zijn de patiënt vaker te controleren tijdens de initiële behandelingsfase als de dosis wordt verhoogd tijdens perioden waarin het risico op verhoogde bloedconcentraties van methotrexaat groot is (bijvoorbeeld dehydratie, nierinsufficiëntie, bijkomende gelijktijdig toegediende geneesmiddelen of hogere doses ervan, zoals NSAID's). Methotrexaat is teratogeen gebleken voor mensen; het heeft foetale dood en/of aangeboren

6 afwijkingen veroorzaakt. Daarom wordt methotrexaat niet aanbevolen voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tenzij medisch bewezen is dat de voordelen naar verwachting opwegen tegen de veronderstelde risico's. Zwangere vrouwen met niet-oncologische indicaties mogen geen methotrexaat krijgen (zie rubriek 4.6). De nierfunctie moet vóór, tijdens en na de behandeling nauwgezet in de gaten worden gehouden. Voorzichtigheid is geboden als blijkt dat de nierfunctie ernstig verstoord is. Bij patiënten met nierinsufficiëntie moet de dosis methotrexaat worden verlaagd. Door hoge doses kunnen methotrexaat of de metabolieten ervan in de niertubuli neerslaan. Als preventieve maatregel wordt toediening van een grote hoeveelheid vocht aanbevolen, plus alkalisatie van de urine tot ph 6,5-7,0 door orale of intraveneuze toediening van natriumbicarbonaat (5 x 625 mg tabletten om de drie uur) of acetazolamide (500 mg oraal, vier keer per dag). Methotrexaat wordt voornamelijk uitgescheiden door de nieren. Het gebruik van methotrexaat bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan accumulatie van toxische hoeveelheden tot gevolg hebben en zelfs extra nierbeschadiging tot gevolg hebben. Diarree en ulceratieve stomatitis zijn veel voorkomende toxische effecten en vereisen dat de behandeling wordt gestaakt. Anders kunnen hemorragische enteritis en dood door darmperforatie optreden. Methotrexaat beïnvloedt de gametogenese gedurende de periode van de toediening ervan, wat kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Deze effecten lijken omkeerbaar na het stopzetten van de behandeling. Methotrexaat kan door het effect op het immuunsysteem de reactie op een vaccinatie verminderen. Er mag tijdens behandeling met methotrexaat niet gevaccineerd worden met levende vaccins. Door de immunosuppressieve eigenschappen van methotrexaat, moet het gebruik van methotrexaat geëvalueerd worden bij patiënten waarbij een goede immuunrespons belangrijk of essentieel is. Speciale voorzichtigheid is ook geboden bij aanwezigheid van inactieve, chronische infecties (bijvoorbeeld herpes zoster, tuberculose, hepatitis B of C) aangezien activering van deze infecties kan optreden. Voor de instelling van methotrexaat wordt röntgenonderzoek van de thorax aanbevolen. Pleurale effusies en ascites moeten worden gedraineerd voordat de methotrexaatbehandeling wordt ingesteld. Ernstige bijwerkingen, waaronder fatale, zijn gerapporteerd bij gelijktijdige behandeling met methotrexaat (gewoonlijk in een hoge dosering) en niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID s). Bij de behandeling van reumatoïde artritis kan het gebruik van acetylsalicylzuur, NSAID's en lage doses steroïden worden voortgezet. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat gelijktijdige toediening van NSAID's en methotrexaat een hoger risico op toxiciteit met zich meebrengt. De dosis steroïden kan langzaam worden afgebouwd bij patiënten bij wie een therapeutische respons op methotrexaat optreedt. De interactie tussen methotrexaat en andere antireumatische geneesmiddelen (bijvoorbeeld goudverbindingen, penicillamine, hydroxychloroquine, sulfasalazine en andere cytotoxica), is niet uitgebreid onderzocht. Gelijktijdige toediening kan een hogere frequentie van bijwerkingen tot gevolg hebben. Er is gemeld dat gelijktijdige toediening van folaatantagonisten zoals trimethoprim/sulfamethoxazool in zeldzame gevallen een acute megaloblastische pancytopenie veroorzaakt.

7 Als acute methotrexaattoxiciteit optreedt, kunnen patiënten foliumzuur nodig hebben. Voorzorgsmaatregelen Voor het begin van de behandeling met methotrexaat of als methotrexaat na een rustperiode weer wordt ingesteld, moet de functie van de nieren, lever en het beenmerg worden bepaald aan de hand van een anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. De systemische toxiciteit van methotrexaat kan ook verhoogd zijn bij patiënten met nierinsufficiëntie, ascites of andere effusies door verlenging van de serumhalfwaardetijd. Er kunnen maligne lymfomen ontstaan bij patiënten onder behandeling met een lage dosis methotrexaat; in dat geval moet behandeling worden stopgezet. Als de lymfomen geen spontane regressie vertonen, moet een cytotoxische behandeling worden ingesteld. Er is gemeld dat methotrexaat bij de mens tijdens en gedurende korte tijd na de behandeling een nadelig effect op de vruchtbaarheid, oligospermie, menstruele disfunctie en amenorroe veroorzaakt. Bovendien veroorzaakt methotrexaat bij de mens embryotoxiciteit, spontane abortus en foetale defecten. Om die reden moeten de mogelijke effecten op de voortplanting worden besproken met patiënten in de vruchtbare leeftijd (zie rubriek 4.6). Patiënten die worden behandeld met methotrexaat, moeten nauwkeurig worden gevolgd zodat tekenen en symptomen van toxische effecten of bijwerkingen onmiddellijk kunnen worden gedetecteerd en geëvalueerd. Voor het veilige gebruik van methotrexaat in chemotherapie is hematologisch onderzoek vóór de behandeling en periodiek tijdens de behandeling essentieel, aangezien methotrexaat vaak tot hematopoëtische suppressie leidt. Dit kan snel en zonder waarschuwing optreden als een patiënt ogenschijnlijk veilige doses gebruikt. In geval van een significante daling van het aantal bloedcellen moet methotrexaat onmiddellijk worden stopgezet en een gepaste behandeling worden ingesteld. Voor de klinische evaluatie en aangewezen controle van patiënten die methotrexaat krijgen of gaan krijgen, worden over het algemeen de volgende laboratoriumonderzoeken aanbevolen: compleet hemogram, hematocriet, urine-analyse, nierfunctietesten, leverfunctietesten en röntgenfoto van de borstkas. Het doel hiervan is om eventuele bestaande orgaandisfunctie of verslechterde werking van lichaamssystemen te diagnosticeren. De onderzoeken moeten worden uitgevoerd vóór instelling van de behandeling, op gezette tijden tijdens de behandeling en na stopzetting van de behandeling. Methotrexaat wordt na absorptie gedeeltelijk gebonden aan serumalbumine en kan uit deze binding verplaatst worden door bepaalde geneesmiddelen zoals salicylaten, sulfonamiden, fenytoïne, en bepaalde antibacteriële middelen zoals tetracycline, chlooramfenicol en para-aminobenzoëzuur. Deze geneesmiddelen (of het nu antibacteriële of hypoglykemische middelen of diuretica zijn), en met name salicylaten en sulfonamiden, mogen niet tegelijkertijd worden toegediend tot het belang van deze bevindingen is vastgesteld. Vitaminepreparaten die foliumzuur of foliumzuurderivaten bevatten, kunnen het effect van methotrexaat veranderen.. Bij de behandeling van reumatoïde artritis met methotrexaat wordt supplementatie van foliumzuur aanbevolen. Er zijn aanwijzingen dat hierdoor bijwerkingen worden voorkomen. Methotrexaat moet met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt als er sprake is van een infectie, maagzweer, colitis ulcerosa, zwakte of wanneer het wordt toegediend bij zeer jonge of zeer oude mensen. Als tijdens de behandeling sprake is van ernstige leukopenie, kunnen er bacteriële infecties optreden of kan het risico hierop ontstaan. In dat geval is doorgaans stopzetting van methotrexaat en instelling van een gepast antibioticum geïndiceerd. Bij ernstige beenmergonderdrukking kan een bloed- of bloedplaatjestransfusie nodig zijn.

8 Aangezien zich gevallen van encefalopathie/leuko-encefalopathie hebben voorgedaan bij kankerpatiënten die met methotrexaat werden behandeld, kunnen deze ook niet worden uitgesloten bij patiënten met niet-kankergerelateerde indicaties. De tabletten bevatten lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke afwijkingen van galactose tolerantie, personen met Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Na absorptie wordt methotrexaat gedeeltelijk gebonden aan serumalbumine. Bepaalde geneesmiddelen (zoals salicylaten, sulfonaminden en fenytoïne) kunnen de bindingscapaciteit verminderen. In dergelijke gevallen kan bij gelijktijdige toediening de toxiciteit van methotrexaat toenemen. Aangezien probenecide en zwakke organische zuren zoals lisdiuretica en pyrazolen de tubulaire secretie verlagen, moet grote voorzichtigheid worden betracht als deze geneesmiddelen samen met methotrexaat worden toegediend. Penicillinen kunnen de renale klaring van methotrexaat verlagen. Hematologische en gastro-intestinale toxiciteit zijn waargenomen met hoge en lage doses methotrexaat. Orale antibiotica zoals tetracyclines, chlooramfenicol en niet-absorbeerbare breed-spectrum antibiotica, kunnen de intestinale absorptie van methotrexaat verlagen of met de enterohepatische circulatie interfereren door inhibitie van de darmflora en van het bacteriële metabolisme van methotrexaat. Gelijktijdige toediening van andere, mogelijk nefron- en hepatotoxische middelen (zoals sulfasalazine, leflunomide en alcohol) met methotrexaat moet worden vermeden. Bijzondere voorzichtigheid moet worden betracht bij de controle van patiënten die methotrexaat krijgen in combinatie met azathioprine of retinoïden. In combinatie met leflunomide kan methotrexaat het risico op pancytopenie verhogen. Een versterking van de nefrotoxiciteit kan worden waargenomen bij combinatie van hoog gedoseerd methotrexaat met een potentieel nefrotoxisch chemotherapeutisch middel (bijvoorbeeld cisplatine). NSAID's mogen niet vóór of tegelijkertijd met hoog gedoseerd methotrexaat worden toegediend. Er zijn meldingen dat gelijktijdig gebruik van bepaalde NSAID s met hoog gedoseerd methotrexaat leidde tot hogere en langer aanhoudende methotrexaatconcentraties in het serum en grotere gastrointestinale en hematologische toxiciteit. Uit onderzoek met dieren bleek dat toediening van deze geneesmiddelen met lagere doses methotrexaat reductie van de tubulaire secretie van methotrexaat veroorzaakte met verhoogde toxische effecten als gevolg. Patiënten met reumatoïde artritis zijn doorgaans echter vaak zonder problemen behandeld met methotrexaat en NSAID's. Het dient echter te worden opgemerkt dat bij de behandeling van reumatoïde artritis iets lagere doses methotrexaat (7,5-15 mg/week) worden gebruikt dan bij de behandeling van psoriasis, en dat hogere doses onverwachte toxiciteit kan veroorzaken. Vitaminepreparaten die foliumzuur of foliumzuurderivaten bevatten, kunnen het effect van methotrexaat veranderen. Bij de behandeling van reumatoïde artritis met methotrexaat wordt supplementatie van foliumzuur aanbevolen. Er zijn aanwijzingen dat hierdoor bijwerkingen worden voorkomen. In zeldzame gevallen werd bij patiënten die werden behandeld met methotrexaat een versterking van de beenmergsuppressie gemeld door de combinatie trimethoprim/sulfamethoxazol, waarschijnlijk door een bijkomend antifolaateffect.

9 Beenmergsuppressie en een verlaging van de folaatconcentraties zijn beschreven bij gelijktijdige toediening van triamtereen en methotrexaat. Er zijn aanwijzingen dat gelijktijdige toediening van methotrexaat en omeprazol heeft geleid tot vertraagde eliminatie van methotrexaat via de nieren. Gelijktijdige toediening van protonpompremmers als omeprazol of pantoprazol kan leiden tot interacties. Methotrexaat kan de klaring van theofylline verminderen. Bij gelijktijdige behandeling met methotrexaat moeten de serumtheofyllineconcentraties worden gecontroleerd. Methotrexaat verhoogt de plasmaspiegels van mercaptopurine. Bij de combinatie van methotrexaat met mercaptopurine kan derhalve een dosisaanpassing noodzakelijk zijn. Vaccinatie met een levend vaccin kan bij patiënten die chemotherapeutica krijgen, tot ernstige en fatale infecties leiden. Gelijktijdige toediening van een levend vaccin wordt niet aangeraden. Risico op exacerbatie van convulsies vanwege een verminderde opname van fenytoïne in het spijsverteringsstelsel veroorzaakt door het cytotoxische geneesmiddel, of risico op versterking van de toxiciteit of verlies van werkzaamheid van het cytotoxische geneesmiddel vanwege een versterkt levermetabolisme veroorzaakt door fenytoïne. Cyclosporine kan de werking en toxiciteit van methotrexaat versterken. Bij gecombineerd gebruik bestaat het gevaar op overmatige immuunsuppressie met risico op lymfoproliferatie. 4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap Methotrexaat is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap bij niet-oncologische indicaties (zie rubriek 4.3) aangezien er een teratogeen risico is gebleken bij mensen (craniofaciale en cardiovasculaire misvormingen en misvormingen van de ledematen) en verschillende diersoorten (zie rubriek 5.3). Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet zwangerschap met zekerheid worden uitgesloten met de juiste methoden (bijvoorbeeld zwangerschapstest) alvorens de behandeling in te stellen. Vrouwen mogen tijdens en tenminste 6 maanden na de behandeling met methotrexaat niet zwanger worden en moeten derhalve een effectief voorbehoedsmiddel gebruiken. Als desondanks in deze periode een zwangerschap optreedt, moet medisch advies gegeven worden over het risico op schadelijke effecten voor het kind dat verband houdt met de behandeling. Aangezien methotrexaat genotoxisch kan zijn, wordt vrouwen die zwanger willen worden genetische consultatie geadviseerd, indien mogelijk voordat de behandeling wordt gestart. Bij gebruik bij oncologische indicaties mag methotrexaat niet tijdens de zwangerschap worden toegediend, vooral niet tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. In elk afzonderlijk geval moeten de voordelen van de behandeling worden afgewogen tegen de mogelijke risico's voor de foetus. Als het middel tijdens de zwangerschap wordt gebruikt of als de patiënt tijdens de behandeling met methotrexaat zwanger wordt, dient de patiënt volledig te worden ingelicht over het potentiële risico voor de foetus. Borstvoeding Aangezien methotrexaat in de moedermelk overgaat en toxiciteit bij zuigelingen kan veroorzaken, is

10 de behandeling gecontra-indiceerd tijdens borstvoeding (zie rubriek 4.3). Daarom moet de borstvoeding vóór de behandeling worden gestaakt. Vruchtbaarheid Mannelijke vruchtbaarheid Methotrexaat kan genotoxisch zijn. Mannen die met methotrexaat behandeld worden wordt daarom aangeraden om geen kinderen te verwekken tijdens de behandeling en tot 6 maanden daarna. Omdat de behandeling met methotrexaat kan leiden tot ernstige en mogelijk irreversibele stoornissen in de spermatogenese, dienen mannen advies in te winnen over de mogelijkheid van bewaring van sperma alvorens de behandeling te starten. Zowel mannen als vrouwen die methotrexaat krijgen, moeten ingelicht worden omtrent de kans op bijwerkingen bij de nakomelingen. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten volledig op de hoogte gesteld worden van een mogelijk schadelijk effect op de foetus als ze tijdens de behandeling met methotrexaat zwanger worden. Er is gemeld dat methotrexaat defecten in de vruchtbaarheid, voorbijgaande oligospermie, menstruele stoornissen en onvruchtbaarhed veroorzaakt. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Symptomen van het centraal zenuwstelsel zoals vermoeidheid en duizeligheid, kunnen optreden tijdens de behandeling met methotrexaat. Deze hebben milde tot matige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 4.8 Bijwerkingen Over het algemeen staan de frequentie en de ernst van de bijwerkingen in verhouding tot de dosis, de frequentie van de toediening, de wijze van toediening en de duur van de behandeling. Als dergelijke reacties optreden, moet de dosering worden verlaagd of de behandeling worden stopgezet en moeten er gepaste therapeutische maatregelen genomen worden, zoals toediening van calciumfolinaat (zie rubrieken 4.2 en 4.4). De meest frequent gemelde bijwerkingen met methotrexaat zijn beenmergdepressie, beschadiging van de slijmvliezen die zich manifesteren als ulceratieve stomatitis, leukopenie, misselijkheid en andere gastro-intestinale aandoeningen. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen reversibel en verdwijnen binnen ongeveer twee weken na verlaging van de enkele dosis methotrexaat of verlenging van het dosisinterval, en/of de instelling van calciumfolinaat. Andere veel voorkomende bijwerkingen zijn onder meer malaise, abnormale vermoeidheid, rillingen en koorts, duizeligheid en verlaagde weerstand tegen infecties. Methotrexaat heeft de meeste bijwerkingen bij hoge en frequent herhaalde doses, bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker. De voor methotrexaat gemelde bijwerkingen worden hieronder per orgaansysteem weergegeven. De frequenties van de bijwerkingen worden als volgt ingedeeld: Zeer vaak ( 1/10); vaak ( 1/100, < 1/10); soms ( 1/1.000, < 1/100), zelden ( 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Vaak Soms Zelden Zeer zelden Niet bekend Neoplasmata, Lymfoom 1

11 benigne, maligne en nietgespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) Bloed- en lymfestelselaa ndoeningen Zenuwstelsela andoeningen Oogaandoenin gen Hartaandoenin gen Bloedvataando eningen Ademhalingsst elsel-, borstkas- en mediastinumaa ndoeningen Maagdarmstels elaandoeninge n 3 Lever- en galaandoening en Huid- en onderhuidaand oeningen Vaak Soms Zelden Zeer zelden Niet bekend Leukopenie Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidhei d, paresthesie van de extremiteite n Stomatitis, anorexie, misselijkhei d, braken, diarree. Verhoogde transaminas e Erythemateu ze huiduitslag,, apopecia. beenmergdepres sie, trombocytopenie, anemie Bloedneus Pneumonie, interstitiële pneumonitis (kan fataal zijn), interstitiële fibrose Pruritus, Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse Hemiparese Hypotensie, trombo-embolie Dyspneu, faryngitis 2 Gastro-intestinale ulceraties en bloeding, gingivitis, enteritis. Acute hepatitis, hepatotoxiciteit, periportale fibrose, levercirrose. Fotosensibiliteit, depigmentatie, acne, urticaria, erythema multiforme, pijnlijke erosies van psoriatische plaque, huidulceratie. Hypogammaglobulinem ie Irritatie, dysartrie, afasie, lethargie Conjunctivitis, wazig zicht Pericarditis, pericardiale effusie Vasculitis. Pneumocystis cariniipneumonie, chronische interstitiële obstructieve longziekte, pleuritis, droge hoest. Hematemese. Ecchymose, furunculose, teleangiectasie. Pancyto penie eosinofil ie Alveoliti s Alveolai re bloeding * Verhoog d risico op toxische reacties (necrose van weke delen, osteonec rose) tijdens radiother apie,

12 Vaak Soms Zelden Zeer zelden Niet bekend laesies van psoriasis kunnen vererger en bij gelijktijd ige blootstel ling aan methotre xaat en uvstraling. Skeletspierstel sel- en bindweefselaa ndoeningen Nier- en urinewegaando eningen Voortplantings stelsel- en borstaandoenin gen Infecties en parasitaire aandoeningen Immuunsystee maandoeninge n Endocriene aandoeningen Psychische Infecties. Nierinsufficiënti e, nefropathie. Vaginale ulceratie. Opportunistische infecties. Anafylactoïde reactie Artralgie, myalgie, osteoporose, toename van reumaknobbels. Verminderd libido, impotentie, menstruatiestoornis sen. Herpes zoster, sepsis. Diabetes mellitus. Depressie, verwardheid. Dysurie, azotemie, cystitis, hematurie. Vorming van defecte oöcyten of spermacellen, voorbijgaande oligospermie, onvruchtbaarheid, vaginale bloeding, gynecomastie. stoornissen 1. Kan omkeerbaar zijn (zie rubriek 4.4). 2. Zie rubriek Bij ernstige gastro-intestinale bijwerkingen is het vaak noodzakelijk de dosis te reduceren. Bij ulceratieve stomatitis en diarree moet de behandeling met methotrexaat worden stopgezet vanwege het risico op ulceratieve enteritis en fatale darmperforatie. * (is gemeld voor het gebruik van methotrexaat bij reumatische en aanverwante indicaties). Miskraa m, foetale beschadi gingen Sepsis resultere nd in overlijde n Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico s van het geneesmiddel voortdurend worden

13 gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: Overdosering Er zijn gevallen van overdosering gemeld, waarvan sommige met dodelijke afloop, als gevolg van een onjuiste inname van orale methotrexaat per dag in plaats van per week. In deze gevallen zijn de meest voorkomende symptomen hematologische en gastro-intestinale reacties. De toxiciteit van methotrexaat beïnvloedt vooral het hematopoëtische systeem. Calciumfolinaat is een effectief middel om de onmiddellijke toxische bijwerkingen van methotrexaat te neutraliseren. Calciumfolinaat moet binnen een uur na toediening van methotrexaat parenteraal worden toegediend. De dosis calciumfolinaat moet minstens even hoog zijn als de dosis methotrexaat die de patiënt heeft gekregen. In geval van zeer hoge overdosering is hydratatie en alkalisering van de urine noodzakelijk om precipitatie van methotrexaat en/of metabolieten ervan in de niertubuli te voorkomen. Van hemodialyse noch van peritoneale dialyse is aangetoond dat het de eliminatie van methotrexaat beïnvloedt. Er wordt gemeld dat effectieve klaring van methotrexaat wordt bereikt met acute intermitterende hemodialyse met behulp van een high-flux -dialysator. Monitoring van de serummethotrexaatconcentraties is noodzakelijk om de juiste dosering van calciumfolinaat en de duur van de behandeling te kunnen bepalen. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen en immunomodulatoren, immunosuppressiva, andere immunosuppressieve middelen, ATC-code: L04AX03 Werkingsmechanisme Methotrexaat (4-amino-10-methylfoliumzuur) is een foliumzuurantagonist die de afbraak van foliumzuur en de vorming van weefselcellen remt. Methotrexaat dringt via een actief transportmechanisme van verminderde folaten de cel binnen. Door de polyglutamering van methotrexaat door het enzym folylpolyglutamaat wordt de duur van de cytotoxische werking van het geneesmiddel in de cel verlengd. Methotrexaat is een fasespecifieke stof. De voornaamste werking ervan richt zich op de S-fase van de celmitose. Actief prolifererende weefsels zoals maligne cellen, beenmerg, foetale cellen, epitheelcellen, mond- en darmslijmvlies en urineblaascellen zijn doorgaans het gevoeligst voor methotrexaat. Omdat de celdeling in kwaadaardige weefsels sneller verloopt dan in de meeste normale weefsels kan methotrexaat de kwaadaardige proliferatie remmen zonder irreversibele schade aan de normale weefsels aan te brengen. Calciumfolaat is een foliumzuur dat wordt gebruikt om normale cellen te beschermen tegen de toxische effecten van methotrexaat. Calciumfolinaat dringt via een specifiek transportmechanisme de cel binnen en wordt in de cel omgezet in actieve folaten. Daardoen ze de remming van de precursorsynthese door DNA en RNA teniet.

14 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Het effect van oraal toegediend methotrexaat lijkt afhankelijk te zijn van de hoogte van de dosis. Piekconcentraties in het serum worden bereikt binnen 1 tot 2 uur. Doorgaans wordt een dosis methotrexaat van 30 mg/m 2 of minder snel en volledig geabsorbeerd. De biologische beschikbaarheid van oraal toegediend methotrexaat in doseringen van 30 mg/m 2 of minder is hoog (80-100%). Bij doseringen hoger dan 30 mg/m 2 begint verzadiging op te treden en bij doseringen hoger dan 80 mg/m 2 is de absorbtie niet compleet. Ongeveer de helft van het geabsorbeerde methotrexaat wordt reversibel gebonden aan serumeiwit, maar wordt snel naar de weefsels gedistribueerd. De eliminatie vindt plaats volgens een driefasisch patroon. De excretie vindt voornamelijk plaats via de nieren. Ongeveer 41% van de dosis wordt binnen de eerste zes uur onveranderd in de urine uitgescheiden. Na 24 uur is 90% uitgescheiden. Een klein deel van de dosis wordt uitgescheiden via de gal, er is sprake van een geprononceerde enterohepatische circulatie. De halfwaardetijd is ongeveer 3-10 uur na toediening van een lage dosis en 8-15 uur na toediening van een hoge dosis. Bij verminderde nierfunctie kan de concentratie methotrexaat in het serum en de weefsels snel stijgen. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Uit onderzoeken naar chronische toxiciteit bij muizen, ratten en honden kwamen toxische effecten naar voren in de vorm van gastro-intestinale laesies, myelosuppressie en hepatotoxiciteit. Uit dierstudies is gebleken dat methotrexaat de vruchtbaarheid remt en embryo- en foetotoxisch is. Er werden teratogene effecten geïdentificeerd bij 4 diersoorten (ratten, muizen, konijnen, katten). Bij rhesusapen traden er geen misvormingen op. Methotrexaat is in vivo en in vitro mutageen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat methotrexaat chromosomale afwijkingen veroorzaakt in dierlijke somatische cellen en menselijke beenmergcellen, is de klinische betekenis hiervan niet duidelijk. Onderzoek naar carcinogeniteit bij knaagdieren wijzen niet op een verhoogde incidentie van tumoren. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Watervrij calciumwaterstoffosfaat Lactosemonohydraat Natriumzetmeelglycollaat (type A) Microkristallijne cellulose Talk Magnesiumstearaat (E470b) 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepassing 6.3 Houdbaarheid 2 jaar 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Blisterstrip: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht 6.5 Aard en inhoud van de verpakking

15 Blisterverpakking: : Amberkleurige PVC-film en aluminium blisterfolie. Verpakkingsgroottes: Blisterverpakkingen : 10 tabletten, 12 tabletten, 15 tabletten, 20 tabletten, 24 tabletten, 25 tabletten, 28 tabletten, 30 tabletten, 50 tabletten of 100 tabletten. Geperforeerde Eenheids- Aflever Verpakkingen van PVC/Alu in verpakkingsgrootten van 10x1, 12x1, 15x1, 20x1, 24x1, 25x1, 28x1, 30x1, 50x1 & 100x1 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale recepten. De juiste procedures voor de veilige hantering van cytotoxica moeten worden toegepast. Voor het hanteren van methotrexaattabletten moeten wegwerphandschoenen worden gebruikt. Zwangere vrouwen moeten het aanraken van methotrexaattabletten indien mogelijk vermijden. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Accord Healthcare B.V. Winthontlaan KV Utrecht 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN RVG DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 19 juli DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 6 maart 2019

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitamine C Teva 50 mg, Vitamine C Teva 100 mg, Vitamine C Teva 250 mg, Vitamine C Teva 500 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet

Nadere informatie

ETOS AMYLMETACRESOL PLUS DICHLOORBENZYLALCOHOL HONING & CITROEN zuigtabletten

ETOS AMYLMETACRESOL PLUS DICHLOORBENZYLALCOHOL HONING & CITROEN zuigtabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde: 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet bevat: Amylmetacresol 0,60 mg 2,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 / 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pulmocap Hedera, stroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml siroop (overeenkomend met 1,1 g) bevat 5,4 mg extract

Nadere informatie

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Blz. : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Thiamine HCl Teva 25 mg,. Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Thiamine HCl

Nadere informatie

Informatiefolder Leflunomide voor voorschrijvers (in opleiding)

Informatiefolder Leflunomide voor voorschrijvers (in opleiding) Informatiefolder Leflunomide voor voorschrijvers (in opleiding) Teva Nederland BV Swensweg 5 Postbus 552 2003 RN Haarlem 0800 02 28 400 customerservice@tevanederland.com Informatiefolder leflunomide voor

Nadere informatie

Kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de korte-termijn preventie en behandeling van een verkoudheid.

Kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de korte-termijn preventie en behandeling van een verkoudheid. ANTICOLD 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Anticold filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 180 mg gedroogd geperst sap van Echinacea purpurea (L.) Moench, herba

Nadere informatie

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie Ac. Fol. 5.

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie Ac. Fol. 5. 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur TEVA 5 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Foliumzuur TEVA 5 mg bevat 5 mg foliumzuur per tablet. Hulpstoffen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pulmocap Thymus, stroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml stroop (overeenkomend met 1,1 g) bevat 110 mg (0,11 ml) vloeibaar

Nadere informatie

THIOSIX 10 MG THIOSIX 20 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

THIOSIX 10 MG THIOSIX 20 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Echinaforce tabletten 400 mg 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een tablet ( 250 mg) bevat: Gedroogde extracten van de

Nadere informatie

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands XT Luis 4% g/g, oplossing voor cutaan gebruik RVG Dimeticon

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands XT Luis 4% g/g, oplossing voor cutaan gebruik RVG Dimeticon 1.3.1.1 Summary of product characteristics 1.3.1.1-1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL XT Luis 4% g/g oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GRANUFINK Prosta, capsule, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 400 mg poeder van de zaden van Cucurbita pepo L. convar. citrullina I. Greb. var. styriaca I.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Sedistress 100 harde capsules. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere capsule bevat 100 mg zuiver droog extract van de bovengrondse delen van Passiflora incarnata

Nadere informatie

Version 7.3.1, 03/2010 BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Version 7.3.1, 03/2010 BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Version 7.3.1, 03/2010 BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Norit 200, capsules 200 mg, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING De capsule bevat 200

Nadere informatie

RVG Version 2017_06 Page 1 of 5

RVG Version 2017_06 Page 1 of 5 Version 2017_06 Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Propylthiouracil Apotex 50 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat

Nadere informatie

Aanvullende veiligheidsinformatie betreffende leflunomide voor de voorschrijvers

Aanvullende veiligheidsinformatie betreffende leflunomide voor de voorschrijvers Aanvullende veiligheidsinformatie betreffende leflunomide voor de voorschrijvers Leflunomide is een disease modifying antirheumatic drug (DMARD), dat geïndiceerd is voor de behandeling van volwassenen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose 680 mg/ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke ml drank bevat 0,68 g lactulose. Voor de volledige lijst

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken

Samenvatting van de Productkenmerken Samenvatting van de Productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL XT Luis 4% g/g oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dimeticon 4% g/g Voor een volledige lijst van

Nadere informatie

FOLIUMZUUR TEVA 0,5 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 februari : productinformatie Bladzijde : 1

FOLIUMZUUR TEVA 0,5 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 februari : productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur TEVA 0,5 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Foliumzuur TEVA 0,5 mg bevat 0,5 mg foliumzuur per tablet. Hulpstof

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Neurexan; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Avena sativa D2 0,6 mg Coffea cruda

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel ProstaforceMed, capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een capsule ( 480 mg) bevat: 320 mg ethanolextract van de

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Valdispert 450 mg, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke omhulde tablet bevat: 450 mg extract (als droog extract) van Valeriana officinalis

Nadere informatie

Version 3.1, 06/2015 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Version 3.1, 06/2015 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Version 3.1, 06/2015 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Pyridoxine hydrochloride (vitamine

Nadere informatie

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml Opticrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Duspatal 135 mg, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén omhulde tablet bevat 135 mg mebeverinehydrochloride.

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ferrum-Homaccord; Druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 g oplossing bevat:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS 2%, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20 mg povidon (polyvinylpyrrolidon).

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nux vomica-homaccord; Druppels voor oraal gebruik, oplossing. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 g oplossing

Nadere informatie

Licht blauwe, ronde, biconvexe omhulde tablet. Diameter van de tablet ongeveer 12,4 mm, hoogte van de tablet ongeveer 7,5 mm.

Licht blauwe, ronde, biconvexe omhulde tablet. Diameter van de tablet ongeveer 12,4 mm, hoogte van de tablet ongeveer 7,5 mm. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Valeriamed Night, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 441,35 mg extract (als

Nadere informatie

Dit geneesmiddel is een traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op het langdurige gebruik.

Dit geneesmiddel is een traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op het langdurige gebruik. SEDISTRESS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Sedistress 200 omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke omhulde tablet bevat 200 mg droogextract van de bovengrondse delen van passiebloem

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Endekay 0,4 % Thixotrope Fluogel 0,4% met fruitsmaak 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat het werkzame bestanddeel 0,4%

Nadere informatie

Hulpstoffen met bekend effect: 0,5 g vloeibare maltitol (E965) en 1,8 g isomaltitol (E953).

Hulpstoffen met bekend effect: 0,5 g vloeibare maltitol (E965) en 1,8 g isomaltitol (E953). 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Strepsils Aardbei Suikervrij bij beginnende keelpijn, zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg

Nadere informatie

Summary of the Product Characteristics

Summary of the Product Characteristics 1.3.1.1 Summary of the Product Characteristics 1.3.1.1-1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat dinatriumcromoglicaat overeenkomend

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Valdispert Valeriaan Hop, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke omhulde tablet bevat: 200 mg extract (als

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref )

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref ) SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref. 14.03.2014) 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Antistax Forte filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet bevat 360

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GAVISCON anijs, suspensie GAVISCON pepermunt, suspensie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Natriumalginaat 500 mg/10 ml Natriumbicarbonaat

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

Summary of product characteristics / 1 van 5

Summary of product characteristics / 1 van 5 1.3.1.1 Summary of product characteristics 1.3.1.1 / 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Isosorbidemononitraat CF 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Isosorbidemononitraat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL trianal vitis caps harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium

Nadere informatie

Hulpstoffen met bekend effect: 8,8 mg propyleenglycol, 1,1 g glucose en 1,4 g sucrose.

Hulpstoffen met bekend effect: 8,8 mg propyleenglycol, 1,1 g glucose en 1,4 g sucrose. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Strepsils Gember en Pruim bij beginnende keelpijn, zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg Hulpstoffen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN l. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Minims Tetracaïnehydrochloride 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing. Minims Tetracaïnehydrochloride 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing. 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. NORGALAX, 0,12 g / 10 g, gel voor rectaal gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. NORGALAX, 0,12 g / 10 g, gel voor rectaal gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL NORGALAX, 0,12 g / 10 g, gel voor rectaal gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Actief bestanddeel: Natriumdocusaat 0,12

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Cystoforce blaasformule 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml [ 0,955 g] A.Vogel Cystoforce blaasformule bevat: 715

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

MEDIAVEN FORTE 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS

MEDIAVEN FORTE 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS MEDIAVEN FORTE 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MEDIAVEN 10 mg, tabletten MEDIAVEN FORTE 30 mg, filmomhulde tabletten (Naftazon) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Actief bestanddeel: MEDIAVEN

Nadere informatie

Bevat dinatriumcromoglicaat overeenkomend met 20 mg natriumcromoglicaat per ml.

Bevat dinatriumcromoglicaat overeenkomend met 20 mg natriumcromoglicaat per ml. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat dinatriumcromoglicaat overeenkomend met 20 mg natriumcromoglicaat

Nadere informatie

ACICLOVIR TEVA 30 MG/G oogzalf. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 16 februari : Productinformatie Bladzijde : 1

ACICLOVIR TEVA 30 MG/G oogzalf. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 16 februari : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Teva 30 mg/g,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir Teva 30 mg/g bevat 30 mg aciclovir per gram. Voor

Nadere informatie

Thiosix 10 mg, tabletten Thiosix 20 mg, tabletten tioguanine

Thiosix 10 mg, tabletten Thiosix 20 mg, tabletten tioguanine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te

Nadere informatie

1.3. PRODUCT INFORMATION

1.3. PRODUCT INFORMATION 1.3. PRODUCT INFORMATION 1.3.1. SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET 1.3.1.1. SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN STODAL, stroop 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL STODAL, stroop

Nadere informatie

1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata).

1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata). Sandoz B.V. Page 1/5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. BRONCHOSTOP Duo Hoestpastilles tijm- en heemstwortelextract

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. BRONCHOSTOP Duo Hoestpastilles tijm- en heemstwortelextract SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET MEDISCH PRODUCT BRONCHOSTOP Duo Hoestpastilles tijm- en heemstwortelextract 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 pastille bevat: 51,1 mg

Nadere informatie

NOSCAPINE HCl TEVA 1 MG/ML stroop. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 13 november : Productinformatie Bladzijde : 1

NOSCAPINE HCl TEVA 1 MG/ML stroop. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 13 november : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Noscapine HCl Teva 1 mg/ml, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Noscapine HCl Teva 1 mg/ml bevat 1 mg noscapinehydrochloride

Nadere informatie

LACTULOSE KELA 500ML FLES

LACTULOSE KELA 500ML FLES LACTULOSE KELA 500ML FLES LACTULOSE KELA NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose Kela vloeistof voor oraal gebruik (KELA PHARMA) ATC5 Rangschikking Klasse Omschrijving MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING LAXANTIA

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VALDISPERT 125 mg, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame stof: Elke omhulde tablet bevat 125 mg extract

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL BIFITERAL siroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml Bifiteral siroop bevatten 66,7 g lactulose galactose lactose epilactose

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Duphalac lactulosesiroop, stroop 667 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Duphalac lactulosesiroop bevat 667 mg lactulose

Nadere informatie

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA MODULE 1.3.1.1 APPLICATION FORM SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA Regulatory Affairs February 2017 Page 1 of 6 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

MEGESTROLACETAAT TEVA 160 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 20 juli : Productinformatie Bladzijde : 1

MEGESTROLACETAAT TEVA 160 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 20 juli : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Megestrolacetaat Teva 160 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Megestrolacetaat Teva 160 mg bevat 160 mg megestrolacetaat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat 0,345 mg ketotifenfumaraat, wat

Nadere informatie

SEDISTRESS SLEEP 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS

SEDISTRESS SLEEP 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS SEDISTRESS SLEEP 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Sedistress Sleep filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 500 mg droogextract van Valeriana officinalis L., radix

Nadere informatie

BETAMINE 474,5 mg dragees

BETAMINE 474,5 mg dragees BETAMINE 474,5 mg dragees BETAMINE NAAM VAN HET GENEESMIDDEL BETAMINE 474,5 mg omhulde tabletten (KELA PHARMA) ATC5 Rangschikking Klasse Omschrijving KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke omhulde

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DURATEARS Z, oogzalf. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING DURATEARS Z oogzalf bevat geen werkzame stof. Voor de

Nadere informatie

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET TRIAMCINOLONACETONIDE DMB 0,1% FNA

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET TRIAMCINOLONACETONIDE DMB 0,1% FNA MODULE 1.3.1.1 APPLICATION FORM SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS ZURE OORDRUPPELS MET TRIAMCINOLONACETONIDE DMB 0,1% FNA Regulatory Affairs October 2016 Page 1 of 6 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/6 Lactulose Sandoz 670 mg/ml, stroop V3 RVG Samenvatting van de Productkenmerken Mei 2018

Sandoz B.V. Page 1/6 Lactulose Sandoz 670 mg/ml, stroop V3 RVG Samenvatting van de Productkenmerken Mei 2018 Sandoz B.V. Page 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml bevat 670 mg (als vloeistof) 3. FARMACEUTISCHE VORM Stroop. Heldere, kleurloze tot licht bruingele

Nadere informatie

SKP NL versie Clindabuc 200

SKP NL versie Clindabuc 200 BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN - 1 - 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLINDABUC 200 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per in vieren deelbare tablet: 226,67 mg clindamycine

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Atrosan tabletten 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet ( 855 mg) bevat: 480 mg extract (als droogextract)

Nadere informatie

BOOTS PHARMACEUTICALS PARACETAMOL 500 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 juni : Productinformatie Bladzijde : 1

BOOTS PHARMACEUTICALS PARACETAMOL 500 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 juni : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Boots Pharmaceuticals Paracetamol 500 mg,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet 500 mg paracetamol. Voor hulpstoffen,

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Spascupreel; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Aconitum napellus D 6 60 mg

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Echinaforce Junior, tabletten 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een tablet (300 mg) bevat: Gedroogde extracten van de

Nadere informatie

PARONAL I.E. PARONAL I.E.

PARONAL I.E. PARONAL I.E. P2-1/5 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker,

Nadere informatie

4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Voor volwassen vrouwen bij het optreden van milde menstruatiepijn: 2 maal per dag 3 capsules.

4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Voor volwassen vrouwen bij het optreden van milde menstruatiepijn: 2 maal per dag 3 capsules. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Danshen Capsule. 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een capsule bevat 325 mg extract (als droog extract) van de Salvia miltiorrhiza

Nadere informatie

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Magnesiumhydroxide Teva 724 mg bevat 724 mg magnesiumhydroxide,

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

- Strepsils Cool bij beginnende keelpijn, zuigtabletten: 1,1 g glucose, 1,4 g suiker en 40 mg xylitol.

- Strepsils Cool bij beginnende keelpijn, zuigtabletten: 1,1 g glucose, 1,4 g suiker en 40 mg xylitol. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende

Nadere informatie

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nystatine Labaz, suspensie voor oraal gebruik 100.000 E/ml 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

OPTICROM OPTICROM (MELISANA) XIV B 3 e. Naam van het geneesmiddel: OPTICROM 2 % oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat

OPTICROM OPTICROM (MELISANA) XIV B 3 e. Naam van het geneesmiddel: OPTICROM 2 % oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat OPTICROM OPTICROM (MELISANA) XIV B 3 e Naam van het geneesmiddel: OPTICROM 2 % oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Natrium cromoglicaat 20 mg per ml.

Nadere informatie

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Magnesiumhydroxide Teva 724 mg bevat 724 mg magnesiumhydroxide,

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics Modul 1 1.3.1 SPC Page 1 of 5 Summary of Product Characteristics 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml stroop bevat 0.7 gram droogextract (DER 5-7,5 : 1) van

Nadere informatie

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden?

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden? METHOTREXAAT 1173 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de werking en bijwerkingen van Methotrexaat. De folder is bedoeld voor psoriasispatiënten die behandeld worden met Methotrexaat. Wat is

Nadere informatie

DONNAFYTA MENO 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS

DONNAFYTA MENO 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS DONNAFYTA MENO 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Donnafyta Meno tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet bevat 6,5 mg extract (als zuiver droog extract; 8,7 mg als droog extract) van

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Aesculaforce tabletten 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet ( 698 mg) bevat 157,5-225,0 mg gedroogd

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GHRH Ferring 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul poeder voor injectievloeistof bevat 66,7 µg somatorelineacetaat,

Nadere informatie

Foliumzuur Aurobindo 5 mg, tabletten RVG

Foliumzuur Aurobindo 5 mg, tabletten RVG 1.3.1 Samenvatting van de Productkenmerken Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur Aurobindo 5 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat foliumzuur,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN November 2015 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL LACTEOL 170 mg, capsule 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd... 5x10

Nadere informatie

CORTISONACETAAT TEVA 5 25 mg tabletten MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 februari : Productinformatie Bladzijde : 1

CORTISONACETAAT TEVA 5 25 mg tabletten MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 februari : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cortisonacetaat Teva 5 mg, Cortisonacetaat Teva 25 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Cortisonacetaat Teva 5 mg bevat

Nadere informatie

Beclometason Sandoz Nevel 50, neusspray suspensie 50 microgram/dosis

Beclometason Sandoz Nevel 50, neusspray suspensie 50 microgram/dosis Sandoz B.V. Page 1/5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Beclometason Sandoz Nevel 50, neusspray suspensie 50 microgram/dosis 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Beclometason Sandoz Nevel 50 levert

Nadere informatie

Paracetamol Mylan 1000 mg RVG april 2018

Paracetamol Mylan 1000 mg RVG april 2018 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Mylan 1000 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 1000 mg paracetamol. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MICROLAX, oplossing voor rectaal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml Microlax bevat: - Natriumlaurylsulfoacetaat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Indigokarmijn Serb 40 mg/5 ml, oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Indigotine (indigokarmijn)...40 mg

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DURATEARS oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dit geneesmiddel bevat geen werkzame stoffen. Hulpstof met gekend effect: 1 g oogzalf bevat 30 mg lanoline.

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version 2017_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version 2017_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2017_12 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics 1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine Mdq 10 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Voor

Nadere informatie

BENZOYLPEROXIDE TEVA 50 MG/G BENZOYLPEROXIDE TEVA 100 MG/G hydrogel

BENZOYLPEROXIDE TEVA 50 MG/G BENZOYLPEROXIDE TEVA 100 MG/G hydrogel 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Benzoylperoxide Teva 50 mg/g, Benzoylperoxide Teva 100 mg/g, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Benzoylperoxide Teva 50

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam)

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Typherix, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Tyfus polysaccharidevaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis vaccin à 0,5 ml bevat: Vi-polysaccharide

Nadere informatie