Voor en achter het voetlicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor en achter het voetlicht"

Transcriptie

1 Voor en achter het voetlicht

2

3 Voor en achter het voetlicht Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland, On and Offstage Musicians and Labour Relations in the World of Music and Entertainment in the Netherlands between 1918 and 1940 (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de Rector Magnificus, Prof. Dr. H.O. Voorma ingevolge het besluit van het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op donderdag 18 juni 1998 des middags te uur. door Philomeen Barbara Lelieveldt geboren op 10 maart 1964 te Nijmegen

4 promotor: Prof. Dr. P.M. Op de Coul Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor Historische Wetenschappen (SHW), die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Philomeen Lelieveldt, 1998 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur: Philomeen Lelieveldt, Nieuwe Herengracht 221, 1011 SN Amsterdam. Foto voorzijde omslag: The Royal Dancing Band{ XE "Royal Dancing Band" } in V.l.n.r. Jan Straatmans, Jacques Fresco, orkestleider J.C. John van Brück{ XE "Brück" }, Heinrich Bernhard Papa van Brück en Jan van Strijbos. Foto: Elite, Den Haag. Collectie Nederlands Jazz Archief. Foto achterzijde omslag: The Royal Dancing Band{ XE "Royal Dancing Band" } in ca V.l.n.r. H.B. van Brück{ XE "Brück" }, Jan Straatmans, Harry Hack, Jan van Strijbos, Jacques Fresco en John van Brück. Fotograaf onbekend. Collectie Nederlands Jazz Archief. CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag Lelieveldt, Philomeen Voor en achter het voetlicht. Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf, Proefschrift Universiteit Utrecht, Met lit. opg., reg. ISBN

5 Trefw: musici; Nederland; geschiedenis; ; Interbellum; arbeidsverhoudingen; vakbonden. De muziekcultuur is niet alleen een schoon park van zeldzame en prachtig-gekweekte bloemen. Deze bovenlaag bestaat slechts bij de gratie van een donker en onaanzienlijk humus, dat niettemin alle kiemkracht, alle voedingssappen in zich bevat, waardoor bij tijd en wijle die schoone bloemen kunnen opbloeien. Daarom ontveins ik mij niet dat een goed kruidkundige ook deze humus moet onderzoeken, zelfs op gevaar af de fijne vingers waarmede hij bloemen plukt te bevuilen. Daarom ook kan niemand de ware stand en beteekenis van onze muziekcultuur doordringen, zonder ook de onderlaag, de allergewoonste gebruiksmuziek, het meest populaire muziekgebruik zijn belangstelling te gunnen. Er is veel muziekwetenschappelijk werk geleverd, en toch is er zoo weinig ooit over de muziekcultuur, over het muziekleven als eigen organisme gezegd, omdat men alle onderzoek heeft gebaseerd op een kunstmatige beperking. Lou Lichtveld, De Groene Amsterdammer, 9 november 1929

6

7 Voorwoord Nadat ik mijn doctoraalscriptie over de ontwikkeling van het muziekbeleid in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw had afgemaakt, leek het mij interessant een vervolgonderzoek te doen naar het muziekbeleid van de rijksoverheid in de periode tot In de archieven van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen was nog veel materiaal verborgen over de oprichting van muziekscholen, de financiële ondersteuning van componisten, muziekstudenten en musici en dergelijke, zo was mij gebleken tijdens het onderzoek voor mijn doctoraalscriptie. Ik schreef een subsidieaanvraag voor de Stichting voor Historisch Onderzoek, die in 1992 werd gehonoreerd. Vol enthousiasme trok ik aan het begin van mijn onderzoek naar het archief om de nieuwe inventaris te bestuderen. Wie schetste mijn verbazing toen bleek dat het onderzoeksmateriaal waarop ik mijn voorstel had gebaseerd, door een fout tijdens de archiefselectie, inmiddels grotendeels was vernietigd. Ik werd dus gedwongen een nieuwe weg in te slaan, die achteraf een gouden greep bleek. Een drijvende kracht achter het muziekbeleid van de overheid waren namelijk de musici en hun belangenorganisaties. Het bleek bovendien dat die geschiedenis nog nauwelijks bestudeerd was. In deze nieuwe richting heb ik mijn onderzoek vervolgens voortgezet en het resultaat daarvan is te vinden in dit boek. Zonder de hulp en steun van anderen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Allereerst wil ik mijn promotor Paul Op de Coul danken voor de ondersteuning van mijn verlangen te promoveren en zijn vertrouwen in het onderzoek. Jan Bank wil ik bedanken voor zijn betrokkenheid, adviezen en zijn enthousiasme voor muziek-historisch onderzoek. Van de medewerkers van archieven en bibliotheken wil ik in het bijzonder Johan Giskes van het Amsterdams Gemeentearchief bedanken, die niet alleen moeilijk vindbaar archiefmateriaal boven water toverde, maar ook verschillende hoofdstukken van zijn deskundig commentaar heeft voorzien. Daarnaast dank ik de heer Sauter van de Centrale Achiefbewaarplaats van het ministerie van OC&W, de heer Plantenga van het Algemeen Rijksarchief, Frits Zwart van het Haags Gemeentemuseum, de medewerkers van de NTB en de KNTV waar ik enkele dagen te gast was voor het raadplegen van archieven en tijdschriften, de medewerkers van het archief van het Omroepmuseum en de medewerkers van het Amsterdams gemeentearchief die eindeloos dozen en mappen hebben aangesleept. De medewerkers van het Nederlands Jazz Archief, in het bijzonder Herman Openneer, dank ik voor hun adviezen en voor de goede werksfeer op het archief. Daarnaast ben ik zeer veel dank verschuldigd aan Theodoor van Houten die mij in contact bracht met enkele oudmusici en me de weg wees in het archief van Hugo de Groot{ XE "de Groot" }. Gijs Beths sr., Rita Dalvano{ XE "Rita Dalvano" }, Ro van Hessen{ XE "Hessen" }, Dave Swaab{ XE "Swaab" } en Henri Mildenberg dank ik voor het vertrouwen waarmee zij mij deelgenoot hebben gemaakt van het wel en wee in hun leven en loopbaan. Peter Knudsen leende mij zijn DAT-apparatuur waarmee deze gesprekken werden vastgelegd. Marij Leenders, Lutgard Mutsaers, Joost Langeveld, Karel Dibbets, Lex Heerma van Voss en Simon Lelieveldt dank ik voor het meelezen en becommentariëren van de concepthoofdstukken. Met mijn collega s Marjolein Streevelaar, Nanske Wilholt en Emile Wennekes had ik inspirerende discussies over onze proefschriften en de ups en downs in ons cultuurhistorisch onderzoek. Pauline Micheels wil ik bedanken voor het lenen van onderzoeksmateriaal en haar wijze lessen over het afronden van proefschriften. Bijzondere dank gaat verder uit naar Florian Diepenbrock, met wie ik eindeloze gesprekken voerde

8 over de ontwikkelingen in de vakbonden van musici en de personen die daarin figureerden. Hem reik ik bij deze het estafettestokje over. Tenslotte wil ik de onontbeerlijke achterban in het zonnetje zetten, die als vanzelfsprekend mijn klankbord vormde in al die jaren. Herman Lelieveldt, mijn lotgenoot in de wetenschap, dank ik voor zijn engagement voor de wetenschap en de heerlijke discussies waarmee we stoom konden afblazen over de merkwaardige aspecten van het wetenschapsbedrijf in alfa- en gammafaculteiten. De vele vrienden, die ik niet allemaal met name kan noemen, dank ik voor hun belangstelling waarmee ze zes jaar lang het wel en wee van mijn onderzoek gevolgd hebben. De ouders en schoonouders waren een onontbeerlijke steun, niet alleen vanwege het grenzenloze vertrouwen in het welslagen van het project, maar ook met hun praktische hulp door verschillende weekends als tweede huis voor Philine te fungeren. Helen Metzelaar dank ik voor onze stimulerende samenwerking op het gebied van de vrouw in de muziek, en de Engelse vertalingen van abstracts voor symposia en dit boek. Verder wil ik Henriette Straub bedanken, met wie ik vele idealen deel. Haar inspanningen als eind-redacteur van dit proefschrift vormden een doorslaggevende rol bij de mogelijkheid dit boek nog voor de zomer af te ronden. Tenslotte bedank ik Albert, met wie ik de beste promotor in huis had die ik me wensen kon. Philomeen Lelieveldt Amsterdam, 28 mei 1998

9 Bijlagen 271 I Contract Instrumentaalschool USO{ XE "USO" }

10 Lijst van gebruikte afkortingen (a) avondeditie AHN Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid ANTV Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaars Vereniging ARA-2 Algemeen Rijksarchief Tweede Afdeling (Den Haag) ARA-ZH Algemeen Rijksarchief Zuid-Holland ASO{ XE "ASO" } Amsterdamsch Symphonie Orkest{ XE "Amsterdamsch Symphonie Orkest" } AOV{ XE "AOV" } Arnhemsche Orkest Vereeniging{ XE "Arnhemsche Orkest Vereeniging" } ARWA Archief van de Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, afdeling Arbeidsbemiddeling ATV Amsterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging AVRO Algemene Vereeniging Radio Omroep AWH Archief Willem Hutschenruyter{ XE "Willem Hutschenruyter" } BiZa-KW Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Kunsten en Wetenschappen (ARA-2) CBS Centraal Bureau voor Statistiek FNTV Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen FOV{ XE "FOV" } Friesche Orkest Vereeniging GAA Gemeentearchief Amsterdam GAH Gemeentearchief Den Haag GAR Gemeentearchief Rotterdam GOV{ XE "GOV" } Groningsche Orkest Vereeniging HBS Hogere Burgerschool HDO Hilversumse Draadloze Omroep HEK Handelingen Eerste Kamer Horecaf Nederlands Verbond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Caféen Aanverwante Bedrijven HOV{ XE "HOV" } Haarlemsche Orkest Vereeniging{ XE "Haarlemsche Orkest Vereeniging" } HSO{ XE "HSO" } Haagsch Symphonie Orkest{ XE "Haagsch Symphonie Orkest" } HTK Handelingen Tweede Kamer KNTV Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (tot 1925 NTV) MSO Maastrichts Stedelijk Orkest MtbBT Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst KRO Katholieke Radio Omroep NAO Nederlandsche Artisten Organisatie NAV Nederlandsche Artisten Vereeniging NBB Nederlandsche Bioscoopbond NCAV Nederlandsche Centrale Artisten Vereeniging NJA Nederlands Jazz Archief NMPV Nederlandsch Muziekpaedagogisch Verbond NOT Nederlandse Organisatie van Toonkunstenaars NTB Nederlandse Toonkunstenaars Bond

11 Hoofdstuk 13 Bijlagen 273 NTV ederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging (vanaf 1925 KNTV) NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen (o) ochtendeditie OKW Archief Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ( ) OKW Archief Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ( ) OKW Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen RPhG Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap{ XE "Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap" } RPhO Rotterdamsch Philharmonisch Orkest{ XE "Rotterdamsch Philharmonisch Orkest" } RTV Rotterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging SOL{ XE "SOL" } Stedelijk Orkest Leeuwarden{ XE "Stedelijk Orkest Leeuwarden" } ULO Uitgebreid Lager Onderwijs USO{ XE "USO" } Utrechtsch Stedelijk Orkest{ XE "Utrechtsch Stedelijk Orkest" } UTV Utrechtsche Toonkunstenaarsvereeniging VARA Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs VEDION Vereeniging der Directeuren van inrichtingen voor Ontspanningskunst in Nederland

12 274 Register Opgenomen zijn persoonsnamen en namen van orkesten en ensembles Aalberse, P.J.M: 180, 185, 195 Parkorkest: 130, 150 Amsterdamsch Symphonie Orkest: 124, 125, 127, 129, 267 Andriessen, Willem: 39 Anrooy, Peter van: 131, 140, 151, 230 Armstrong, Louis: 84 Arnhemsche Orkest Vereeniging: 21, 240, 267 Back, Oscar: 40 Bakker-Nort, E: 189, 204 Beeck, Klaas van: 80, 243, 251 Beek, Jean Albert: 64, 256 Bennet, Tommy: 77 Beresteyn, Eltjo Allegondus van: 135, 160, 169, 177, 218, 219, 233, 249 Beths, Gijs: 40, 41, 60 Beynum, Everhard van: 43, 210 Bing, Maurits: 31, 56, 65 Blitz, Carl: Bloem, J.G.: 171, 203, 217 Blue Jazz Ladies: 85 Bouwmeester, Louis: 160 Brandts Buys, M.A.: 62, 66, 235 Bresser, Marie: 147, 154, 251 Brück, John C. van: 4, 80, 84, 85, 243 Bruijn, Tinus: 49, 90, 92, 97, 104 Calkoen, Eugène: 32, 40, 190 Christiani, Eddy: 31, 45, 90, 91, 97, 235, 251, 254 Concertgebouworkest: 21, 22, 25, 41, 94, 125, 127, 128, , 148, 152, 154, 208 Co-opera-tie: 65, 128, 143, 192 Coret Alexander (ps. van Joh. A. van Os): 41, 46, 94, 95, 235 Courant, Siegfried: 80 Cuypers, Hubert: 39 Dajos Bela: 209 Dalvano, Rita (ps. van Duifje Walvis): 7, 23, 26, 35, 36, 38, 46, 51, 59-61, 65, 66, 87, 88, 96, 105, 118, 119, 172, 193, 246 Davids, Louis: 111 Detiger, W.F.: 64 Dijk, Antoinette van: 60 Dopper, Cornelis: 37 Dorell, Alice: 54 Dresden, Sem: 34, 37-39, 41, 43, 44, 51-53, 236, 251 Drilsma, Arnold: 43, 66, 190 Drukker, Bernard: 21, 37, 39, 46, 51, 55, 56, 65, 104, 105, 107, 110, 116, , 236, 238, 251 Drukker, Willem: 111 Dumont (ps. van G.A. van den Berg): 58, 59, 81 Duparc, M.I.: 36 Egeman, W.F.: 160 Enthoven, Henri: 60 Ephraïm, Reyer: 168 Eyl, Ido: 21, 45, 75, 91, 95, 97, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 236, 238, 250, 251 Fennia, damesorkest: 71, 94 Feltzer, Willem: 32, 124 Flesch, Carl: 38 Flipse, Eduard: 124, 127, 144, 240 Folmer: 181, 207, 208, 210 Fox, Roy: 85 Franco Mendes, Hans: 190 Frank, Max: 130 Fransche Opera: 160 Friesche Orkestvereeniging: 21, 131, 147, 153, 250, 259, 261, 267, 268 Fritz Hirsch Operette: 85 Fuente, Leo de la: 80, 243 Gauty, Lys: 111 Gelder, Max van: 56, 60-62, 64, 66, 77, 78, 87, 95, 181, 182, 185, 195, 196, 208, 210, 212, 256 Gelders Orkest: 25, 147, 240 Gerke, Willem: 159, 160, 164, 165 Gilbert, Yvette: 60 Grapelli, Stephan: 84 Green, Lili: 54 Groningsche Orkestvereeniging: 133, 137, 139, 147, 151, 153, 192, 258, 261, 267 Groot, Hugo de: 7, 21, 22, 30, 52, 53, 74, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 108, 112, 116, 118, 140, 217, 237 Groot, J.G. de: 156 Guldemond, Jeanne: 71, 85 Guldemonds Attractiekapel: 71 Haagsch Harmonieorkest: 50

13 275 Haagsch Symphonie Orkest: 125, , 267 Haarlemsche Orkest Vereeniging: 60, 246, 267 Haersma Buma, B. van: 160 Hall, Henri ter: 118, 169, 180, 194, 195 Hamburger, David: 188 Harinxma Thoe Sloten, J.S. baron van: 145 Harmsen, E: 168, 181, 195, 213 Hesse, Guillaume: 190, 197 Hessen, Ro van: 7, 23, 26, 46, 54, 65 Heuckeroth, J. Martin S.: 128, 130, 150 Heuckeroth, Richard: 103, 112, 119, 143 Heukelom, G. van: 147 Hollands Damesorkest: 71 Hoomers, François: 80, 95 Hoomers Jazzband: 80 Horst, Anthon van der: 39, 256 Höweler, Caspar: 29, 45, 46, 238 Hutschenruyter, Willem: 21, 142, 151, 153, 165, 169, 238 Hutschenruyter, Wouter: 27, 28, 34, 36, 40, 45, 46, 239 Hylton, Jack: 85, 209 James Meijer s Jazzband: 79 Jazzband Harree: 81 Jong, A.M. de (zie Frank van Waes): 49, 76, 92, 95 Jong, Johan: 103, 252 Jordaan, Leo.J.: 76, 96, 118, 239 Juda, Jo: 21, 30, 35, 37-42, 45-47, 50, 65, 139, 152, 239, 252 Kalmthout, Willem van: 32 Keizer, Jules: 161, 163 Kersten, J.: 208 Kes, Willem: 131, 237 Köhler, Cor: 85 Koning, Johan: 60, 64, 256 Koopman, Gerhardus Hendricus: 24, 159, , 170 Koos, Geza Koloman de: 60, 64, 66, 256 Korlaar, Willem van: 61, 66, 162, 256 Krauss, Ernst: 64, 256 Kuiler, Kor: 139 Laanen, Theo: 50, 52, 65, , 120, 240 Lanfredi, Marcello: 45, 70, 72, 74, 77, 94 Leeuwen, Simon van: 121, 125, 128, 129, 243 Lensky, Boris (ps. van J. Chits): 31, 71, 94, 103, 118 Lier, Cor van: 96, 254 Lier, Th. van: 184, 194, 196, 241 Maastrichtsch Stedelijk Orkest: 134, 137, 139 Mar, Fien de la: 111 Mayfair Jazzband: 79, 95 Mazzeltof (ps. van F. Wagner): 74, 123 Meihuizen: 160 Meijer, James: 79, 80, 95 Mengelberg, Willem: 131, 135, 140, 145, 151, 230, 245, 252, 253 Micaeli, Antonio di: 70, 94 Mikkenie, Frans: 56, 64, 66, 67, 252, 256 Milligen, Simon van: 43 Minne, F. van der: 180 Moskowsky, Alexander: 39 Mossel, Hans: 80, 243 Mossel, Isaac (Piet): 124 Moulin, Leo: 203 Nakchounian, Gregoire: 103 Nationaal Damesorkest: 71 Nationale Opera: 61, 163, 174, 175, 257 Nederlandsche Opera: 24, 155, 156, , 163, 169 Nicolai, W.F.G.: 36 Noordewier-Reddingius, Aaltje: 35 Olman, Joseph: 64, 66, 105, 118, 155, 165, 166, 168, 171, 176, 179, 181, 182, 194, 195, 208, 212, De Operisten: 143 Original Banjo-Jasz-Band: 77 Original Dixieland Jazz Band: 79 Origineele Engelsche Jazz Band: 79 Ott, Leo: 108, 110, 116, 119, 252 Otten-van Warmelo, Jotie: 39 Palla, Pierre: 110 Pataky, Lily: 85 Pisuisse, Jean Louis: 60, 77, 195 Polak, Henri: 29, 45, 66, 151, 156, 234, 243 Poortvliet, J. van: 165 Raalte, Albert van: 162 The Ramblers: 85, 89 Ratté, J.B.J.: 144, 153 Reese, Dirk: 87, 88, 181 Reinhardt, Django: 31, 84 Renden, Barend: 165 Residentie-orkest: 32, 116, , , 137, 138, 141, 142, 148, 150, 151, 258 Rollini, Adrian: 84 Röntgen, Julius, sr.: 36-39, 43, 151 Roos, Eddy: 85 Roozen, L.A.: , 218, 219 Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap/Orkest: 21, 124, 129, 143, 193, 268 Rovaart, M.C. van de: 27-30, 42-47, 66, 80, 94, 117, 156, , 244 Royal Band: 103 Royal Dancing Band: 4, 80, 243

14 276 Russian North Star Orchestra: 103 Rutters, Herman: 39, 130, 150, 244 Ruys de Beerenbrouck, Ch.J.M.: 205, 218 Sanders, Paul F.: 70, 76, 94, 95, 109, 119, 128, 245, 248 Schaper, J.H.A.: 189, 205 Schmuller, Alexander: 121, 122, 128, 245, 248 Schoonderbeek, Johan: 32 Schults, Ulfert: 39 Schwier-Rutters, A: 128 Selinsky, Leo: 85 Sikkema, W. A.: 29 Silbermann, Joseph: 71, 112, 118 Slotemaker de Bruïne, J.R.: 149, 150, 153, 189, 190 Smijers, Albert: 32, 44 Sousa, John Philip: 60, 77 Spaanderman, Jaap: 41, 42 Speenhoff, Koos: 60, 77 Spoor, André: 125 Stedelijk Orkest Leeuwarden: zie Friesche Orkestvereeniging Stips, Henri: 66, 151, , 170, 190 Stock, Charlie: 59, 66 Strauss, Johann: 60, 70, 117 Swaab, Dave: 7, 23, 26, 53, 62, 65, 66, 87, 96, 99, 105, , 118, 119, 173, 193 Tak, Max: 87, , 118, 245 Tauber, Richard: 85 Textor, Karel: 43 Theunisse, H.: 208 Timbertown Follies: 77 Togni, Felix: 35, 41 Tulder, Louis van: 53, 65, 245, 253 Utrechtsch Stedelijk Orkest: 21, 134, , , , 170, 191, 200, 238, 258, 261, 266, 268 Venuti, Joe: 85 Verdelman, J: , 168 Verschuur, T.J.: 189, , 218 Viotta, Henri: 36, 46, 131 Visser, P.: 152, 153, 207 Vito, Gaetano de: 70 Vos, Chris de: 160 Vries, Clara de/ Clara de Vries and her Jazz Ladies: 85 Vrougny, K.: 91, 97 Waes, Frank van (ps. van A.M. de Jong): 49, 56, 58, 65, 66, 246 Wagenaar, Johan: 36, 37, 41, 43, 44, 151, 253 Wallig, H: 181 Walvis, Duifje, zie: Dalvano, Rita Walvis, Jo: 118 Walvis, Louis: 172 Weber, Marek: 85 Weezel, Gerrit van: 94, 112, 121, 128 Whiteman, Paul: 31, 84, 222 Wiener et Doucet: 111 Wolf, N.H.: 163, 170 Yardaz, Maud en Willy (ps. van Maud en Willy Bosboom): 77, 78, 95 Zagwijn, Jules: 46, 66, 129 Zeldenrust, Henri: 50, 65 Zonderland, Willem: 131 Zwanenburg, Carel: 105, 118

15 Curriculum Vitae Philomeen Lelieveldt werd op 10 maart 1964 in Nijmegen geboren. In 1982 behaalde zij het diploma ongedeeld VWO aan het Emmaus College te Rotterdam. In datzelfde jaar begon zij haar studie muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens de studie volgde zij bijvakken op het gebied van beleid en management en vrouwenstudies. In 1989 studeerde zij af op een doctoraalscriptie getiteld De Financieele Nooden der Orkesten. Het Rijksoverheidsbeleid ten aanzien van de Nederlandse symfonieorkesten ( ), die een bijzondere eervolle vermelding verdiende in het kader van de Boekmanscriptieprijs 1990 van de Boekmanstichting. Vanaf 1987 tot 1994 was zij actief als bestuurslid van de Stichting Vrouw en Muziek. Tussen 1989 en 1991 organiseerde zij het Seventh International Congress on Women in Music, Beyond Biography, dat in mei 1991 in Utrecht plaats vond. Van 1992 tot 1996 was zij als Onderzoeker in Opleiding aangesteld bij de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1997 is Philomeen Lelieveldt als docent verbonden aan de specialisatie Kunstbeleid en Management van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht.

Voor en achter het voetlicht

Voor en achter het voetlicht Voor en achter het voetlicht Voor en achter het voetlicht Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland, 1918-1940 On and Offstage Musicians and Labour Relations in

Nadere informatie

Amsterdam, Concertgebouw, eerste uitvoering van Voor, - tusschen en naspelen uit Marsyas of De Betooverde Bron: CO o.l.v.

Amsterdam, Concertgebouw, eerste uitvoering van Voor, - tusschen en naspelen uit Marsyas of De Betooverde Bron: CO o.l.v. Bijlage 3: OVERZICHT VAN UITVOERINGEN TOT CIRCA 1940 (scenische opvoeringen met muziek zijn vet gedrukt) MARSYAS OF DE BETOOVERDE BRON 04-10-1910 Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, première Marsyas: N.V.

Nadere informatie

STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden

Nadere informatie

MALADAPTIVE SOCIAL BEHAVIOUR OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

MALADAPTIVE SOCIAL BEHAVIOUR OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION MALADAPTIVE SOCIAL BEHAVIOUR OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden op gezag van de Rector Magnificus Dr. D. D. Breimer,

Nadere informatie

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Doorbreken van de cirkel van verdriet Psychosocial assistance for relatives of

Nadere informatie

Een evaluatie-onderzoek

Een evaluatie-onderzoek Het aanbod van onderwijsverzorging Een evaluatie-onderzoek A.J. Koster RION Monografieën onderwijsonderzoek 21 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Koster, A.J. Het aanbod van onderwijsverzorging.

Nadere informatie

CORPORATE MEDIA GOVERNANCE

CORPORATE MEDIA GOVERNANCE CORPORATE MEDIA GOVERNANCE corporate authority 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cover Foto: Associated Press/Reporters/Gerald Herbert Vormgeving en opmaak: Brigitte van Loon, anima mia, Rotterdam, Nederland Eindredactie:

Nadere informatie

MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN'

MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN' MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN' JAN RATH Sua Amsterdam c Jan Rath/Uitgeverij Sua 1991 Omslag: Huug Schipper, Studio Tint, Den Haag Drukwerk: SSN, Nijmegen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Cover Page. Author: Çelik, Saniye Title: Sturen op verbinden : de business case van diversiteit van publieke organisaties Issue Date:

Cover Page. Author: Çelik, Saniye Title: Sturen op verbinden : de business case van diversiteit van publieke organisaties Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/44122 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Çelik, Saniye Title: Sturen op verbinden : de business case van diversiteit van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening

De kwaliteitsrekening De kwaliteitsrekening VRIJE UNIVERSITEIT De kwaliteitsrekening ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr.

Nadere informatie

Nawoord. In het bijzonder wil ik noemen:

Nawoord. In het bijzonder wil ik noemen: Curriculum Vitae De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 13 februari 1966 te Pijnacker. In 1984 behaalde hij het VWO ß diploma aan het Christelijk Lyceum Delft, te Delft. In datzelfde jaar begon

Nadere informatie

When others are doing better or worse: Responses from the heart and the head

When others are doing better or worse: Responses from the heart and the head When others are doing better or worse: Responses from the heart and the head Hinke A.K. Groothof 1 ISBN 90-76269-38-6 Uitgave van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de

Nadere informatie

Struikelblokken op de weg naar restauratie

Struikelblokken op de weg naar restauratie Struikelblokken op de weg naar restauratie Het boek Zacharia als dramatische tekst Ron van den Hout Copyright Shaker Publishing 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

Appendix A 75 76 77 78 79 80 81 82 Appendix B 83 84 85 86 87 88 89 90 Nawoord Veel mensen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Mijn promotoren Jan Jakob Mooij, Jan Beks en Gwan

Nadere informatie

The effects of UVB radiation on charophycean algae and bryophytes

The effects of UVB radiation on charophycean algae and bryophytes The effects of UVB radiation on charophycean algae and bryophytes Thesis 2011-05 of the Institute of Ecological Sciences,VU University, Amsterdam,The Netherlands Printed by : Labor Grafimedia BV, Utrecht

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca 1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca. 1800-1810. [Stadsarchief Amsterdam] VIKTORIA E. FRANKE Een gedeelde wereld? DUITSE THEOLOGIE

Nadere informatie

Amsterdam 30 Nov. 91. Amice

Amsterdam 30 Nov. 91. Amice 30.11.1891, Leo Simons aan Emmanuel de Bom 1 Amice Amsterdam 30 Nov. 91 Je zult nu mijn brief wel in handen hebben, 1 denk ik en je eerste vraag beantwoord vinden. 't Doet me goed te hooren dat je flink

Nadere informatie

Archief Gerrit Schellingerhout

Archief Gerrit Schellingerhout Archief Gerrit Schellingerhout 1976-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03258 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Gerrit

Nadere informatie

Dag...onderwijs. Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Ineke Lokman

Dag...onderwijs. Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Ineke Lokman Dag...onderwijs Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen Ineke Lokman Dag...onderwijs Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Over de auteurs Ton Bevers (1948) is socioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaap Boerdam (1948) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij als socioloog

Nadere informatie

Dankwoord. Mijn liefste, jouw steun is onontbeerlijk geweest om dit proefschrift mogelijk te maken. Bedankt voor alles.

Dankwoord. Mijn liefste, jouw steun is onontbeerlijk geweest om dit proefschrift mogelijk te maken. Bedankt voor alles. 149 Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben veel mensen een waardevolle bijdrage geleverd. Naast de steun van velen tijdens het onderzoek, wil ik de volgende personen met name bedanken. Prof.

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Van stad en buitenie

Van stad en buitenie Van stad en buitenie Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

Nadere informatie

Archief Philip van Praag Jr

Archief Philip van Praag Jr Archief Philip van Praag Jr. 1970-19921975-1980 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04326 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Het clubhuis van de Amsterdamsche Golflinks, tegenwoordig Amsterdam Old Course geheten

Het clubhuis van de Amsterdamsche Golflinks, tegenwoordig Amsterdam Old Course geheten Het clubhuis van de Amsterdamsche Golflinks, tegenwoordig Amsterdam Old Course geheten In de Duivendrechtse polder ligt sinds 1935 een van Nederlands oudste golfbanen (9 holes, A- status) met een historisch

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Verslag van de 2 e selectie boot te Tholen.

Verslag van de 2 e selectie boot te Tholen. Verslag van de 2 e selectie boot te Tholen. Op zon 6 mei werd de 2 e selectie Bootvissen gehouden op de Oosterschelde. De boten (de Hendrik-H, de Vlije en de Eendracht 2) vertrokken vanaf de Bergse Diepsluis,

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND Verkiezings- en IJmuiden, 1 december 2016 Reglementencommissie Nadere inlichtingen: 93674 MEDEDELING AAN HET PERSONEEL (VOORLOPIGE) UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Uitslagen Oude Zakken Race

Uitslagen Oude Zakken Race Uitslagen Oude Zakken Race 15-09-2013 1. Jaap Tholen 0 3 0 3 2. Johan Slot 3 0 3 6 3. Peter van Peperstraten 5,7 8 5,7 19,4 4. Ruud Welmers 8 5,7 10 23,7 1. Michel Notebaart & Cor Groothuis 0 5,7 0 5,7

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

3-D Nuclear chromatin texture analysis using confocal laser scanning microscopy

3-D Nuclear chromatin texture analysis using confocal laser scanning microscopy 3-D Nuclear chromatin texture analysis using confocal laser scanning microscopy André Huisman The research described in this thesis was performed at the department of pathology of the University Medical

Nadere informatie

INVENTARISLIJST VAN HET ARCHIEF VAN. toon verhey ( ) Samengesteld door A.N. Verveen. en W.G.J.M. Riksen

INVENTARISLIJST VAN HET ARCHIEF VAN. toon verhey ( ) Samengesteld door A.N. Verveen. en W.G.J.M. Riksen Archief 208 INVENTARISLIJST VAN HET ARCHIEF VAN toon verhey (1894-1958) Samengesteld door A.N. Verveen en W.G.J.M. Riksen HAAGS GEMEENTEMUSEUM 1987 - I - Inhoudsopgave Toon Verhey II Het archief III Correspondentie

Nadere informatie

Diagnostiek met vragenlijsten in de eerstelijn

Diagnostiek met vragenlijsten in de eerstelijn Diagnostiek met vragenlijsten in de eerstelijn drs. G.J. Kloens RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN DIAGNOSTIEK MET VRAGENLIJSTEN IN DE EERSTELIJN Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Psychologische,

Nadere informatie

Systemische netwerken van organisaties.

Systemische netwerken van organisaties. Systemische netwerken van organisaties. 6\PELRWLVFKHVDPHQZHUNLQJLQGH]HWHOWRHOHYHULQJLQGHDXWRLQGXVWULH Systemische netwerken van organisaties. 6\PELRWLVFKHVDPHQZHUNLQJLQGH]HWHOWRHOHYHULQJLQGHDXWRLQGXVWULH

Nadere informatie

Burgers en bondgenoten

Burgers en bondgenoten oorsprong en oorzaken van de italische bondgenotenoorlog (91-88 voor christus) Burgers en bondgenoten Roel van Dooren Op de omslag: De eerste regels van caput V van Appianus Bella Civilia (de Burgeroorlogen),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dartel, Hans van Title: Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21701 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21701 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wesseling, Janneke Title: De volmaakte beschouwer : de ervaring van het kunstwerk

Nadere informatie

Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe

Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe reading committee: prof. dr. B. Greskovits dr. O.H Holman prof. dr. J.E. Keman dr. S. Shields prof. dr. R. Van Tulder Arjan

Nadere informatie

Werk en bijstand. Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten

Werk en bijstand. Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten Werk en bijstand Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten i Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door NICIS Institute in Den Haag Omslagontwerp, vormgeving en typografie: Marc Setz Copyright Shaker Publishing

Nadere informatie

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 171 DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 Luc Vandamme In 1939 stichtte de Belgische Staat de Academia Belgica. Aanleiding was het huwelijk van prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto. Medaille

Nadere informatie

Herman Noordegraaf. P. Eldering. (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO

Herman Noordegraaf. P. Eldering. (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO Herman Noordegraaf P. Eldering (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds ISBN-10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bergen op Weg. Inhoudsopgave Bergen op Weg

Inhoudsopgave Bergen op Weg. Inhoudsopgave Bergen op Weg 1 Deel 1 Transport over Water Voorwoord 5 Johanna Jacobs Hoofdstuk 1 Bergen op weg 7 Marie-Louise ten Horn-van Nispen Negentiende eeuw 10 Twintigste eeuw 23 Wederopbouw en mobiliteit 29 Tot slot 34 Hoofdstuk

Nadere informatie

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Master-thesis over de werkwijze van de docent kunsteducatie in het VMBO en VWO Tirza Sibelo Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Richting: Sociologie

Nadere informatie

Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Nummer Toegang: NL-HaRKD-0296 Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Ramses van Bragt, Noortje van Amerongen, 2009 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2009 This finding aid is written

Nadere informatie

Herman Erbé bio. herman erbé

Herman Erbé bio. herman erbé Herman Erbé bio Herman Erbé werd geboren in 1949 en groeide op als kind van jeugdherbergouders. Hij maakt muziek sinds zijn kindertijd. Toen hij 17 was begon hij met optreden voor een groter publiek, en

Nadere informatie

PUBLICATIONS Langers P, Cremers SCLM, den Hartigh J, Veenendaal RA, ten Hove WR, Ringers J, Lamers CBHW, van Hoek B. Switching monitoring of emulsified cyclosporine from trough level to 2-hour level in

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Archief Theo de Jong

Archief Theo de Jong Archief Theo de Jong 1957-2008 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02819 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Theo de Jong...3 Inventaris...3 Redacteurschap... 3

Nadere informatie

Mentale training in de sport

Mentale training in de sport Mentale training in de sport Voor Linda, Roman en Orson Mentale training in de sport Toepassing en effecten Rico Schuijers Eerste druk, eerste en tweede oplage, Elsevier, Maarssen, 2004-2006 Eerste druk,

Nadere informatie

LAUDATIO. LJ. Vandewiele

LAUDATIO. LJ. Vandewiele LAUDATIO 59 LJ. Vandewiele Als collega proximus heb ik de eer, mede in naam van de dekaan van de Fakulteit van de Farmaceutische Wetenschappen Prof. Dr. A. De Leenheer, hier Prof. Dr. H.A. Bosman-Jelgersma

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n V e r e e n i g i n g

100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n V e r e e n i g i n g 100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n Vereeniging H a a g s e F o t o g r a f e n v a n N u 100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n V e r e e n i g i n g

Nadere informatie

Natuurlijk wil ik iedereen die heeft geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift, zowel direct maar zeker ook indirect, hartelijk bedanken!

Natuurlijk wil ik iedereen die heeft geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift, zowel direct maar zeker ook indirect, hartelijk bedanken! Dankwoord Dankwoord 122 Natuurlijk wil ik iedereen die heeft geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift, zowel direct maar zeker ook indirect, hartelijk bedanken! Ten eerste Barend Middelkoop

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late middeleeuwen

Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late middeleeuwen Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late middeleeuwen 1 Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late middeleeuwen Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E.

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord)

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Login eduroam r0xxxxxx@student.kuleuven.be (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Onthaal 2015-2016 BACHELOR MUSICOLOGIE OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Monitor Tim Juwet Gemotiveerde keuze Waarom

Nadere informatie

Asielbeleid en Belangen

Asielbeleid en Belangen Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Kunst in de Tarwewijk Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een creatieve Oost-West-As in de Tarwewijk

Kunst in de Tarwewijk Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een creatieve Oost-West-As in de Tarwewijk Kunst in de Tarwewijk Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een creatieve Oost-West-As in de Tarwewijk M.M. Schelvis Advies & Onderzoek mei 2008 Voorwoord De afgelopen maanden heb ik voor dit onderzoek

Nadere informatie

De Bond zonder Naam en Beresteyn.

De Bond zonder Naam en Beresteyn. De Bond zonder Naam en Beresteyn. Jarenlang is er een innige band geweest tussen de BZN en de montfortanen en ook Beresteyn heeft daar zijn rol in gespeeld. In 1936 begon pater Henri de Greeve zijn lange

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden.

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Geschonken publicaties - juli 2015 Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Hierbij noemen wij speciaal: Prof. Dan Michman die het

Nadere informatie

Archief Henri Rietstap 1898,

Archief Henri Rietstap 1898, Archief Henri Rietstap 1898, 1919-19501919-1950 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02502 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

PROGRAMMA ACHTER DE VERHALEN 4

PROGRAMMA ACHTER DE VERHALEN 4 PROGRAMMA ACHTER DE VERHALEN 4 WOENSDAG 18 APRIL 2012 ACADEMIEGEBOUW (GRATIS) v.a. 13u00 14u00-14u10 14u10-15u20 15u20-15u45 INSCHRIJVING OPENING CONGRES Door: Wiljan van den Akker (Decaan Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Chapter 8. Dankwoord

Chapter 8. Dankwoord 117 Chapter 8 Dankwoord 118 119 Dankwoord Nadat de grootste klus geklaard is en het dan eindelijk zover is dat het manuscript bij de beoordelingscommissie ligt, komt het moment om te beginnen met het schrijven

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter.

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering Hotel Restaurant Den Engel 18 juli 2016, 20.00 uur 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en heet een ieder van harte welkom op deze extra algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow 1 Brett Sutcliffe 09-12-15 255 8,50 2 Jan de Goede 23-03-14 239 7,97 3 Edmee Boerrigter 24-10-15 223 7,43 4 Jan van der Meulen 22-04-12 216 7,20 5 Roy Faas

Nadere informatie

Blazers in de balzaal

Blazers in de balzaal Maandagenda december 2015 Kijk voor actuele informatie op www.hetgeldersorkest.nl Blazers in de balzaal Het Gelders Blaaskwintet Gudrun Bourel fluit Bram Kreeftmeijer hobo Irene Teepe klarinet Mette Laugs

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Emancipatie EMANCIPATIE

Emancipatie EMANCIPATIE WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. bhet onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: Emancipatie Diamantslijptafel Vervaardiger: Metaalbewerkingsbedrijf

Nadere informatie

dsts NIEUW AMSTERDAM door dr. NICO GUNS met medewerking van Rob Holdermans, Joop Schenkel, Jaap van Dam, Jan Nierop en vele anderen

dsts NIEUW AMSTERDAM door dr. NICO GUNS met medewerking van Rob Holdermans, Joop Schenkel, Jaap van Dam, Jan Nierop en vele anderen dsts NIEUW AMSTERDAM door dr. NICO GUNS met medewerking van Rob Holdermans, Joop Schenkel, Jaap van Dam, Jan Nierop en vele anderen 25.007: De Nieuw Amsterdam nog gedeeltelijk in oorlogsgrijs getooid langs

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Naam Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam. RSIN-nummer Niet van toepassing.

Naam Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam. RSIN-nummer Niet van toepassing. Naam Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam RSIN-nummer Niet van toepassing. Overige gegevens KvK Amsterdam 34259272 IBAN NL09ABNA0560749929 BIC ABNANL2A Contactgegevens Kattenburgerplein 1

Nadere informatie

BOEKENRUBRIEK. Bijbel & Cultuur In den beginne : de schepping

BOEKENRUBRIEK. Bijbel & Cultuur In den beginne : de schepping BOEKENRUBRIEK Bijbel & Cultuur In den beginne : de schepping De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Appendix 5. Curriculum vitae

Appendix 5. Curriculum vitae Appendix 5 Curriculum vitae Reinout Cornelus Andreas Schellekens werd geboren op 30 november 1970 te Rotterdam als oudste zoon van Andreas Petrus Maria Schellekens en Theodora Allegonda Maria Catharina

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4)

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) Voorwoord Voor jullie ligt de nieuwsbrief van het VPO. Het is een goed gevulde nieuwsbrief met onder andere de vaste rubriek Het bureau van, een

Nadere informatie

Kijk naar omhoog! 25 kinderliederen. Tekst: Frits Deubel & Bert Noteboom jr. Muziek: Bert Noteboom jr. 2e druk 2006 Uitgave: Proza Musica, Veenendaal

Kijk naar omhoog! 25 kinderliederen. Tekst: Frits Deubel & Bert Noteboom jr. Muziek: Bert Noteboom jr. 2e druk 2006 Uitgave: Proza Musica, Veenendaal Kijk naar omhoog! 25 kinderliederen Tekst: Frits Deubel & Bert Noteboom jr Muziek: Bert Noteboom jr 2e druk 2006 Uitgave: Proza Musica, Veenendaal Meer informatie over dit boek of over andere uitgaven

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net// holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Verbiest, Marjolein Elisabeth Anna Title: The implementation of smoking cessation care

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie