Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering van iedere Leveringsovereenkomst. Eventueel door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden afgewezen. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014 en zijn bij Leverancier op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en zijn tevens te vinden via Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid hoofdstukken 1.1: De artikelen in hoofdstuk 1 van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten. 1.2: Hoofdstuk 2 van deze Algemene Voorwaarden is naast hoofdstuk 1 uitsluitend van toepassing op Leveringsovereenkomsten aangaande Kleinverbruikaansluitingen. Hoofdstuk 3 van deze Algemene Voorwaarden is naast hoofdstuk 1 uitsluitend van toepassing op Leveringsovereenkomsten aangaande Grootverbruikaansluitingen en, indien dat aan de orde is en dan beperkt tot die bepalingen die naar hun aard en inhoud daarop van toepassing zijn, op de Levering van Groencertificaten. 1.3: Op Leveringsovereenkomsten met één of meer Contractanten als bedoeld in de artikelen 95n Elektriciteitswet 1998 en/of 52c Gaswet ( multi-sites ) is eveneens hoofdstuk 3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing naast het bepaalde in hoofdstuk 1, voor zover dit niet strijdig is met de toepasselijke wet- en regelgeving. 1.4: In alle gevallen waarin de Leveringsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet- en regelgeving niet voorzien, treden Partijen met elkaar in overleg teneinde daaromtrent overeenstemming te bereiken. Artikel 2 Rangorde Voor zover sprake is van strijdigheid tussen de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Leveringsovereenkomst. De bijzondere hoofdstukken 2 en 3 prevaleren in geval van strijdigheid boven het bepaalde in hoofdstuk 1. Artikel 3 Begripsomschrijvingen 3.1 De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, hebben voor zover niet anders omschreven in deze Algemene Voorwaarden dezelfde betekenis als gelijk luidende begrippen in de toepasselijke, actuele wet- en regelgeving, zoals onder meer de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Technische Codes voor gas en elektriciteit. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een aanbieding of offerte van Leverancier aan een Contractant om een Leveringsovereenkomst te sluiten. Aansluitingsadres: de fysieke locatie waar de geleverde elektriciteit en/of gas wordt afgenomen. Aansluit- en transportovereenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en een Netbeheerder respectievelijk een neteigenaar met betrekking tot de Aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas naar het punt waarop de (gas)installatie op het (gastransport)net van de Netbeheerder respectievelijk de neteigenaar is aangesloten. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Zakelijk E.ON Benelux januari CER: een contracteinderegister van Leveranciers, opdat Contractant geïnformeerd kan worden over eventuele samenloop van de Leveringsovereenkomst met een andere overeenkomst tot Levering en, indien Contractant schriftelijk heeft aangegeven dit te wensen, het sluiten van een dubbele overeenkomst tot levering kan worden voorkomen. In dit contracteinderegister worden de duur en de opzegtermijn van de Leveringsovereenkomst vastgelegd. Deze gegevens zijn uitsluitend opvraagbaar door een leverancier die beschikt over een machtiging daartoe van Contractant. Contractant: een zakelijke klant, zijnde een (rechts)persoon die met Leverancier een Leveringsovereenkomst is aangegaan en die het gas en/of de elektriciteit niet of niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden gebruikt. Contractvolume: het totale volume van de Levering in kwh/mwh en/of m3(n) zoals genoemd in de Leveringsovereenkomst. EAN-code: uniek identificatienummer van een Aansluiting conform de Europese Artikel Nummering. Erkende Meetverantwoordelijke: degene die conform het bepaalde in of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet en/of de Meetvoorwaarden Gas onder andere bevoegd is de Meetinrichting te plaatsen en te onderhouden, alsmede de meetgegevens op te nemen. Feestdagen: naast de wettelijk erkende feestdagen die op een zondag vallen, tevens: 1 januari, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Groencertificaat: een bewijs dat een bijbehorende hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit of gas daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd. Grootverbruikaansluiting Elektriciteit: een Aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x80 ampère. Grootverbruikaansluiting Gas: een Aansluiting met een totale maximale capaciteit groter dan 40 m3(n) per uur. Informatie: alle relevante informatie afkomstig van Contractant terzake van de Levering van gas en/of elektriciteit en in het kader van de door Leverancier over te nemen Programmaverantwoordelijkheid. Installatie: De fysieke installatie of het bouwwerk (voor of achter de Meetinrichting) van Contractant voor het functioneren waarvan hij elektriciteit of gas nodig heeft. Jaarvolume: het totale volume gas of elektriciteit dat Contractant voor de duur van een jaar afneemt, zoals overeengekomen in de Leveringsovereenkomst. Kleinverbruikaansluiting Elektriciteit: een Aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80 Ampère. Kleinverbruikaansluiting Gas: een Aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur. Leverancier: de vennootschap (behorende tot de E.ON Groep) die de Leveringsovereenkomst met Contractant aangaat. Tenzij anders vermeld in de Leveringovereenkomst, is dat E.ON Benelux Levering B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer , zijnde een vergunninghouder als bedoeld in artikel 95a Elektriciteitswet 1998 en artikel 43, lid 1 Gaswet), alsmede haar rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel. Levering: voor gas en elektriciteit is dit de invoeding door Leverancier op het landelijk elektriciteitsen/of gasnet van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas. Het transport via het Net maakt geen onderdeel uit van de Levering. Indien het levering van groencertificaten door Leverancier betreft, geschiedt dat door middel van levering van garanties van oorsprong die zijn verstrekt door de daartoe bevoegde entiteit (CertiQ). Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Contractant ter zake van de Levering en afname van gas en/of elektriciteit, al dan niet in combinatie met groencertificaten, danwel indien de Leveringsovereenkomst zich daartoe beperkt - louter ter zake van levering van groencertificaten. Marktwaarde Elektriciteit: de waarde (in euro) van de transactie die Leverancier zou moeten sluiten om de gecontracteerde maar niet geleverde volumes, wegens vroegtijdige beëindiging van de Leveringsovereenkomst danwel latere start van de Levering, te kunnen verkopen. Voor het toekomstige gedeelte van de Leveringsovereenkomst zal de Marktwaarde Elektriciteit berekend worden op basis van de ICE Endex Power NL End of Day forward prijzen zoals gepubliceerd op de website van ICE Endex (www.iceendex.com), op het moment van beëindigen. Voor het gedeelte van de Leveringsovereenkomst in het verleden zal de Marktwaarde worden berekend op basis van de dan geldende APX prijzen. Marktwaarde Gas: de waarde (in euro) van de transactie die Leverancier zou moeten sluiten om de gecontracteerde maar niet geleverde gasvolumes en bijhorende diensten, wegens vroegtijdige beëindiging danwel latere start van de Levering, te kunnen verkopen. Deze waarde is berekend op basis van de kosten van inkoop van dezelfde diensten op het moment van beëindiging. Meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren van de meetgegevens van de Meetinrichting(en) van Kleinverbruikaansluitingen. Indien het Grootverbruikaansluitingen betreft kan een Meetbedrijf zich bovendien richten op valideren en vaststellen van deze standen. Meetinrichting: de meetinrichting als gedefinieerd in de Elektriciteitswet respectievelijk Gaswet, zijnde het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit respectievelijk het uitgewisselde gas te meten ten behoeve van het vaststellen van de omvang van de Levering, van de voor de afrekening door Leverancier benodigde gegevens en voor de controle van het verbruik. Partijen: de partijen bij de Leveringsovereenkomst, te weten Leverancier en Contractant. Resterende Contractwaarde: de waarde (in euro) van de transactie inzake volumes die Leverancier en Contractant zijn aangegaan onder de condities van de Leveringsovereenkomst, maar welke niet zijn afgenomen c.q. geleverd wegens vroegtijdige beëindiging van de Leveringsovereenkomst. De waarde van de transactie wordt bepaald op basis van het gecontracteerde volume en de vastgelegde contractprijs. Wanneer de contractprijs nog niet is vastgelegd geldt hiervoor de Marktwaarde plus een door Leverancier te bepalen toeslag. Slimme meter: een op afstand door de Netbeheerder of Leverancier uitleesbare digitale Meetinrichting (niet zijnde een telemetriemeter die wordt gehanteerd voor Grootverbruikaansluitingen). Switch: de wisseling van Leverancier en/of programmaverantwoordelijke. Tarievenblad: overzicht van de geldende tarieven voor elektriciteit en/of gas alsmede de toepasselijke heffingen, belastingen, vastrecht en eventuele toeslagen. Dit overzicht maakt deel uit van de Leveringsovereenkomst. Technische Codes: de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b Gaswet (voor gas) en artikel 31, lid 1 Elektriciteitswet 1998, inclusief wijzigingen daarvan. Artikel 4 De Aanbiedingen en de Leveringsovereenkomst 4.1: Alle Aanbiedingen van Leverancier zijn geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde geldigheidstermijn. Indien er in een Aanbieding geen geldigheidstermijn is vermeld, geldt de aanbieding als vrijblijvend en is Leverancier gerechtigd eventueel nadere voorwaarden aan de Aanbieding te verbinden danwel deze Aanbieding in te trekken. 4.2: De Leveringsovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Leverancier van de aanvraag van Contractant, of door aanvaarding door Contractant van de Aanbieding van Leverancier. Aanvaarding van enige Aanbieding van Leverancier door Contractant is onherroepelijk. 4.3: Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Leverancier niet, behoudens nadat en in zover zij dergelijke toezeggingen of afspraken schriftelijk heeft bekrachtigd. Artikel 5 De Leveringsovereenkomst 5.1: De Leveringsovereenkomst gaat in per datum ondertekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de feitelijke Levering om wat voor reden dan ook eerder of later aanvangt dan het in de Leveringsovereenkomst overeengekomen tijdstip, worden de leveringsverplichtingen uit de Leveringsovereenkomst geacht in te gaan op de datum van aanvang van de feitelijke Levering. De oorspronkelijk overeengekomen einddatum blijft onverminderd van kracht. 5.2: Indien de Leveringsovereenkomst met twee of meer Contractanten wordt aangegaan, is sprake van hoofdelijke verbondenheid van deze Contractanten voor het geheel van de verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst. 5.3: Voor zover dat niet in strijd is met dwingend recht, zal Contractant alle elektriciteit en/of gas voor de Aansluitingen en voor de duur van de Leveringsovereenkomst uitsluitend afnemen bij Leverancier. Artikel 6 Conversie Indien op enige bepaling van de Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van (gewijzigde) wet- of regelgeving (waaronder mede begrepen de technische codes), zullen Partijen in overleg de betreffende bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van de Leveringsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 6

2 Artikel 7 Programmaverantwoordelijkheid 7.1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Contractant de operationele uitvoering van de programmaverantwoordelijkheid terzake van de Levering van elektriciteit over aan E.ON Benelux N.V., die normaliter zorg draagt voor de programmaverantwoordelijkheid ten aanzien van alle klanten van Leverancier en die als zodanig door de landelijke netbeheerder volledig erkend is. 7.2: Contractant is er voor verantwoordelijk Leverancier steeds tijdig en/of op eerste verzoek alle noodzakelijke Informatie te verschaffen die Leverancier nodig heeft om de programmaverantwoordelijkheid te vervullen. Bij gebreke hiervan zal Leverancier de programmaverantwoordelijkheid naar beste vermogen en op basis van de op dat moment voorhanden zijnde Informatie uitvoeren, zo nodig op basis van schattingen. Contractant draagt zelf alle eventuele kosten die hiermee samenhangen. Contractant is bovendien aansprakelijk voor alle schade en kosten van Leverancier als gevolg van het niet (tijdig of volledig) verschaffen door Contractant van deze Informatie. 7.3: Indien het door Leverancier geschatte jaarlijkse verbruik van Contractant hoger ligt dan 10 GWh en/of het equivalent daarvan in gas, zal Contractant, uit eigen beweging en op eigen kosten, Leverancier alle voor de uitvoering van de programmaverantwoordelijkheid benodigde informatie, waaronder alle door Contractant en/of derden geplande en/of ongeplande afwijkingen in diens bedrijfsvoering op het Aansluitingsadres die van invloed zijn op de omvang van het verbruik van elektriciteit en/of gasdoor Contractant, onmiddellijk schriftelijk meedelen. Onder geplande afwijkingen in de bedrijfsvoering worden verstaan afwijkingen in de bedrijfsvoering als gevolg van onderhoud en significante afwijkingen in de productie. Geplande afwijkingen zullen uiterlijk 10 werkdagen tevoren schriftelijk worden meegedeeld aan Leverancier. Onder ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering worden alle andere afwijkingen in de bedrijfsvoering verstaan. Ongeplande afwijkingen zullen onmiddellijk worden meegedeeld aan Leverancier. Elke ongeplande afwijking wordt uiterlijk binnen 48 uur nadat zij zich heeft voorgedaan, schriftelijk bevestigd aan Leverancier, met vermelding van de oorzaak van de ongeplande afwijking, de duur, en de invloed daarvan op het verbruik van elektriciteit en/of gas. 7.4: Indien Contractant in verzuim raakt, is Leverancier gerechtigd de programmaverantwoordelijkheid bij de desbetreffende netbeheerder op te zeggen. Leverancier zal Contractant hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige door Contractant te lijden schade als gevolg van het opzeggen van de programmaverantwoordelijkheid. Artikel 8 Verplichtingen Contractant 8.1: Contractant is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Leveringsovereenkomst door Leverancier. Hij is onder andere verplicht aan Leverancier zo spoedig mogelijk alle hiervoor relevante Informatie te verstrekken, waaronder, doch niet beperkt tot: - gegevens ter identificatie van Contractant; - door Contractant waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in verband met Levering, waaronder die in de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; - alle door hem voorziene (huidige of toekomstige) afwijkingen van de door Leverancier conform de Leveringsovereenkomst te leveren volumes of verbruikspatronen, een en ander onverminderd de verplichtingen (uit de Leveringsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden) van Contractant; - adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing adreswijzigingen daaronder begrepen; - wijzigingen van banknummer en factuuradres; - alle informatie benodigd voor de juiste toepassing van de wet- en regelgeving, daaronder mede begrepen (energie)belastingen; - alle relevante verklaringen terzake van energiebelasting, voorafgaand aan de Levering en in vervolg daarop (indien van toepassing) bij aanvang van ieder kalenderjaar, bij gebreke waarvan Leverancier naar eigen inzicht en conform de toepasselijke wet zal handelen, zonder jegens Contractant aansprakelijk te zijn voor enige schade; - voorgenomen en/of gerealiseerde significante bedrijfsveranderingen zoals maar niet beperkt tot, intrekking van een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW ( 403-verklaring ), overnames, fusies en naamsveranderingen; - alle relevante gegevens omtrent de aansluitingen, zoals EAN-codes, start- en einddata, tenaamstellingen. - alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst door Leverancier van belang (kunnen) zijn. - alle actuele en relevante financiële gegevens, welke niet ouder zijn dan 13 maanden, die Leverancier in staat stellen de kredietwaardigheidstoets te doen als bedoeld in artikel : Het is Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld. 8.3: Leverancier kan, indien er sprake is van niet door de Meetinrichting geregistreerd verbruik van elektriciteit en/of gas een naheffing opleggen ter hoogte van de minimaal door Leverancier gederfde opbrengstwaarde van de geschatte hoeveelheid door Leverancier geleverde elektriciteit en/of gas, onverlet alle overige rechten van Leverancier. 8.4: Contractant is ervoor verantwoordelijk dat de Leveringsovereenkomst in kan gaan conform het bepaalde in de Leveringsovereenkomst. Hij vrijwaart Leverancier tegen alle gevolgen van nietnakoming van deze verplichting evenals tegen eventuele vorderingen van de vorige leverancier als gevolg van een tussentijdse contractbeëindiging. 8.5: Clustering van energiebelasting zal door Leverancier conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd voor de door de Belastingdienst erkende clusters, bijvoorbeeld openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen. Contractant levert vóór het aangaan van de Leveringsovereenkomst dan wel onmiddellijk na een tussentijdse mutatie, hieromtrent de benodigde bewijsstukken aan zoals deze door Leverancier zijn gedefinieerd. Contractant maakt bij Leverancier onmiddellijk melding van afwijking(en) op de uitgangssituatie. Leverancier zal in overleg met Contractant meewerken om bij afwijkingen een teruggaafverzoek bij de Belastingdienst in te dienen. Eventuele teruggaaf van belastinggelden zal eerst door Leverancier worden voldaan nadat die belastinggelden door de Belastingdienst aan Leverancier zijn uitgekeerd. Contractant vrijwaart Leverancier tegen (na)heffingen en andere vorderingen van de Belastingdienst op welke grond dan ook. Contractant zal op eerste verzoek van Leverancier de aan Contractant uitgekeerde bedragen aan Leverancier terugbetalen. Artikel 9 Zekerheidstelling en kredietwaardigheid 9.1: Vóór aanvang en/of gedurende de looptijd van de Leveringsovereenkomst en/of gedurende de Levering heeft Leverancier het recht om de kredietwaardigheid en/of het betaalgedrag van Contractant te toetsen. 9.2 Contractant zal, indien de uitkomst van de kredietwaardigheidstoets daar naar het oordeel van Leverancier redelijkerwijs aanleiding toe geeft, binnen 14 dagen na verzoek van Leverancier financiële zekerheid (bijv. onvoorwaardelijke bankgarantie van een first class bank, een garantstelling van een derde, een waarborgsom of een vooruitbetaling), stellen voor bedragen die Contractant op grond van de Leveringsovereenkomst verschuldigd is en zal zijn aan Leverancier. Indien en zodra een 403-verklaring wordt ingetrokken, is Contractant vanaf de datum van intrekking van de 403- verklaring per direct gehouden om, al dan niet vanuit het moederbedrijf, een gelijkwaardige zekerheid aan Leverancier aan te bieden,. De hoogte, het type, de einddatum en andere modaliteiten van de door Contractant af te geven financiële zekerheid worden door Leverancier bepaald. Contractant kan daar, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, niet van afwijken. Bij overschrijding van deze termijn is Contractant zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang in verzuim. 9.3: De in lid 2 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat Contractant naar het oordeel van Leverancier vermoedelijk gemiddeld voor Levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen inclusief het verschuldigde uit hoofde van transport en belastingen e.d. Bij verandering van omstandigheden is Leverancier gerechtigd tot een proportionele, aanvullende zekerheid of een verhoging van de reeds verstrekte zekerheid. 9.4: Indien Contractant binnen de door Leverancier aangegeven termijn geen gevolg geeft aan de verplichting om ten behoeve van Leverancier (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst onmiddellijk op te schorten of de Leveringsovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover van toepassing met inachtneming van het bepaalde in de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas. Leverancier behoudt in dat geval haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade door het inroepen van zijn rechten op grond van dit artikel. 9.5: Leverancier zal een waarborgsom zo spoedig mogelijk terugbetalen nadat de noodzaak tot zekerheidstelling naar het oordeel van Leverancier niet meer aanwezig is en in ieder geval na de eindafrekening bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst, onder aftrek van het bedrag dat Contractant eventueel nog verschuldigd is. Artikel 10 Bepaling van de omvang van de Levering 10.1: Tenzij uit de in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 12b van de Gaswet bedoelde voorwaarden anders voortvloeit, wordt de omvang van de Levering vastgesteld op basis van de gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting van Contractant. Contractant werkt er aan mee dat Leverancier daartoe tijdig alle relevante Informatie krijgt c.q. kan krijgen. 10.2: Indien Leverancier niet of niet tijdig kan beschikken over de volledige Informatie of indien bij het opnemen van de Meetinrichting dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is Leverancier bevoegd de omvang van de Levering te schatten naar de ter beschikking van Leverancier staande gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht van Leverancier om, zo mogelijk, vanaf het moment dat de correcte gegevens zijn ontvangen, het werkelijk geleverde alsnog overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vast te stellen en dat in rekening te brengen. Indien sprake is van een onbemeten aansluiting is Leverancier gerechtigd de omvang van het geleverde volume te bepalen aan de hand van (reconciliatie)gegevens van de Netbeheerder. Artikel 11 Meetinrichting en/of meetgegevens 11.1: Contractant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de plaatsing en het onderhoud van (een) Meetinrichting(en), die voldoet/voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de juiste administratieve vastlegging van de kenmerken van de Meetinrichting(en) in de daarvoor geëigende systemen. 11.2: Contractant draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor, dat meetgegevens van de aansluiting(en) conform het bepaalde in de Aansluit- en Transportovereenkomst en de wet- en regelgeving juist en tijdig worden vastgesteld, en juist en tijdig aan Leverancier ter beschikking worden gesteld. 11.3: In geval van twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens kan elk der Partijen de Erkende Meetverantwoordelijke met betrekking tot de Meetinrichting en meting bij Contractant, verzoeken dit te verifiëren. Blijft er twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens bestaan, dan kan elk der Partijen verlangen dat dit nader wordt onderzocht door een voor beide Partijen aanvaardbare andere Erkende meetverantwoordelijke of een voor beide Partijen aanvaardbare andere deskundige. 11.4: De Partij die op basis van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in het vorige lid in het ongelijk wordt gesteld, zal de kosten van het onderzoek dragen. 11.5: Indien blijkt dat de Meetinrichting en/of de meting niet juist is/zijn, draagt Contractant het financiële risico hiervan. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet in het geval de wet voorschrijft dat dit voor rekening van Leverancier dient te komen, in welk geval Leverancier de omvang van de Levering zoveel mogelijk vaststelt aan de hand van de uitkomsten van het in artikel 11.3 bedoelde onderzoek. Onverlet latend het overige bepaalde in dit lid, zal herberekening plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd en/of de meting onjuist is geweest doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden gerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meting aantoonbaar bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter in overleg met de Netbeheerder respectievelijk de neteigenaar herberekening over de volledige periode plaatsvinden. 11.6: Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, is Leverancier, na overleg met de Netbeheerder en/of de Erkende Meetverantwoordelijke met betrekking tot de Meetinrichting en meting bij Contractant, bevoegd de omvang van de Levering over het desbetreffende tijdvak in redelijkheid te berekenen volgens de ter beschikking van Leverancier staande gegevens daaromtrent. 11.7: Indien uit hoofde van dit artikel een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is Leverancier gerechtigd de Netbeheerder en/of de Erkende Meetverantwoordelijke over dit onderzoek en de resultaten hiervan te informeren. 11.8: Indien uit hoofde van de Aansluit- en transportovereenkomst of anderszins een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is Contractant verplicht dit Leverancier onverwijld mee te delen en Leverancier gedurende het onderzoek deugdelijk te informeren over de resultaten van het onderzoek. Artikel 12 Verhuizing 12.1: Tenzij de Leveringsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd, blijft de Leveringsovereenkomst bij verhuizing in stand. Door ondertekening van de Leveringsovereenkomst machtigt Contractant Leverancier om namens hem de uit- en inhuizing af te wikkelen conform het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. 12.2: Bij verhuizing is Contractant verplicht om Leverancier: a. ten minste 1 maand voordat hij het oude perceel verlaat, schriftelijk in te lichten omtrent de aanstaande verhuizing en zijn nieuwe adres; b. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het oude perceel heeft verlaten door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de nieuwe eigenaar/gebruiker) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de Meetinrichting bij vertrek; c. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het nieuwe perceel ter beschikking heeft gekregen door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de oude eigenaar/ bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de Meetinrichting bij intrek. 12.3: Indien het elektriciteits- en/of gasverbruik naar verwachting van Leverancier in het nieuwe perceel sterk zal afwijken van het elektriciteits- en/of gasverbruik in het oude perceel, is Leverancier Pagina 2 van 6

3 gerechtigd dienovereenkomstig de Leveringsovereenkomst(en) te wijzigen. Indien Contractant de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij de Leveringsovereenkomst(en) met inachtneming van de daartoe gestelde vereisten opzeggen. 12.4: Indien Contractant bij een verhuizing tijdelijk niet over een aansluiting beschikt, worden in overleg tussen Leverancier en Contractant de verplichtingen tot Levering van Leverancier opgeschort tot het moment dat Contractant op het nieuwe perceel over een aansluiting beschikt, onverlet de verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst van Contractant, waaronder eventuele (minimum) afnameverplichtingen. Indien Contractant bij een verhuizing tijdelijk over twee aansluitingen beschikt, zal Leverancier, onder het voorbehoud van het recht op compensatie van ieder nadeel dat hij daarvan zou ondervinden, zowel ten behoeve van het oude als ten behoeve van het nieuwe perceel tegen de overeengekomen voorwaarden elektriciteit en/of gas te leveren, tenzij redelijkerwijs niet van Leverancier verlangd kan worden dat zij ook nog ten behoeve van het oude perceel elektriciteit en/of gas tegen de overeengekomen condities en voorwaarden blijft leveren. Artikel 13 Beperking of opschorting van de Levering wegens beperking of onderbreking van het transport 13.1: Indien de Netbeheerder het transport van elektriciteit of gas beperkt of onderbreekt, is Leverancier gerechtigd de Levering op te schorten of te beperken, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden of aan de Levering bijzondere voorwaarden te stellen zonder dat Leverancier aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade. 13.2: Een opschorting of beperking van de Levering als bedoeld in dit artikel laat de geldigheid en looptijd van de Leveringsovereenkomst onverlet. Artikel 14 Wijziging van voorwaarden 14.1: Leverancier is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Leverancier maakt wijzigingen van de voorwaarden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend. Bedoelde wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum en gelden, tenzij anders overeengekomen, ook ten aanzien van reeds bestaande Leveringsovereenkomsten. 14.2: In het geval de wijzigingen gebaseerd zijn op wijzigingen of vernieuwingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, zullen de wijzigingen per direct of per datum van deze wijzigingen of vernieuwingen in de wet- en regelgeving ingaan. 14.3: Leverancier maakt de dit artikel bedoelde wijzigingen bekend door middel van een persoonlijke kennisgeving indien dat wettelijk is voorgeschreven, en/of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Leverancier, en/of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen. 14.4: Tenzij het een wijziging betreft die nodig is om de Algemene Voorwaarden in overeenstemming te brengen met (tussentijds vernieuwde of gewijzigde) wet- en regelgeving, is een Contractant op wie hoofdstuk 2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is, gerechtigd om bij een substantiële wijziging van de Algemene Voorwaarden door Leverancier de Leveringsovereenkomst tussentijd te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen na de bekendmaking als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Een Contractant op wie hoofdstuk 3 van deze Algemene Vooraarden van toepassing is, is hiertoe niet gerechtigd. 14.5: Leverancier kan een beëindiging als bedoeld in het vorige lid nog ongedaan maken door schriftelijk aan Contractant te kennen te geven jegens Contractant afstand te doen van een of meer door Contractant betwiste wijziging(en) in de Algemene Voorwaarden. Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen 15.1: Contractant is uitsluitend gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst over te dragen aan een derde na voorafgaande schriftelijke goedkeuring daartoe van Leverancier. Aan een eventuele goedkeuring kunnen door Leverancier voorwaarden worden verbonden. 15.2: Indien de rechtsvorm van of de eigendom over Contractant is/wordt gewijzigd, heeft Leverancier het recht om de Leveringsovereenkomst te beëindigen, onverminderd zijn recht jegens Contractant op schadevergoeding. 15.3: Leverancier heeft het recht zijn rechten en/of plichten uit de Leveringsovereenkomst over te dragen aan één of meer gelieerde onderneming binnen de E.ON groep. Contractant werkt mee aan deze overdracht en geeft daar bij voorbaat zijn toestemming voor. Op het moment dat Leverancier van dit recht gebruik maakt, zal hij hiervan schriftelijk mededeling doen aan Contractant. Artikel 16 Afstand van recht / rechtsverwerking Mocht Leverancier op enig moment geen nakoming eisen van één of meer verbintenissen die voortvloeien uit de Leveringsovereenkomst, dan wel geen beroep doen op haar rechten uit de Leveringsovereenkomst, dan kan dit niet worden opgevat als afstand doen van het recht om dit op een later ogenblik wel te doen, noch zal een nalaten als hiervoor bedoeld op enigerlei wijze deze Leveringsovereenkomst dan wel de rechten en verplichtingen van partijen onder deze Leveringsovereenkomst op andere wijze beïnvloeden. Artikel 17 Doorberekenen externe prijswijzigingen Contractant dient eventuele door de netbeheerders en/of (terzake van gas) Gasterra B.V. of GTS B.V. aangebrachte generieke wijzigingen in de algemene prijsstructuur voor capaciteit, de onbalanssystematiek, landelijk transport, boetes en inkoopkosten integraal conform verzoek van Leverancier aan Leverancier te voldoen. Contractant is in deze situatie niet gerechtigd de Leveringsovereenkomst tussentijds te beëindigen. Artikel 18 Vertrouwelijkheid 18.1: Partijen zullen de inhoud van de Leveringsovereenkomst en alle informatie die zij hebben verkregen in het kader van de Leveringsovereenkomst, met uitzondering van de meetgegevens en gegevens die publiekelijk bekend zijn, strikt vertrouwelijke behandelen tot drie jaar na afloop van de Leveringsovereenkomst. 18.2: Partijen verspreiden de vertrouwelijke informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring dan voor een behoorlijke uitvoering van de Leveringsovereenkomst noodzakelijk is. Partijen verplichten hun interne en externe medewerkers deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt na verkrijging van schriftelijke toestemming van de andere Partij daartoe en in de gevallen waarin dit wettelijk verplicht is. 18.3: Leverancier is evenwel te allen tijde gerechtigd de vertrouwelijke informatie te delen met gelieerde ondernemingen binnen de E.ON Groep, waarbij Leverancier niettemin jegens Contractant verantwoordelijk blijft voor de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. 18.4: Contractant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat de geheimhoudingsplicht op enigerlei wijze is geschonden, Leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen en alle medewerking verlenen om de gevolgen van deze schending op te heffen, onverminderd alle overige rechten van Leverancier. Artikel 19 Toepasselijk recht Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de Leveringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitgesloten. Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen die uitsluitend gelden voor Kleinverbruikaansluitingen Elektriciteit en Gas Artikel 20 De Leveringsovereenkomst 20.1: In geval Leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst overdraagt aan een derde, doet Leverancier hiervan tijdig mededeling aan Contractant. Contractant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht in het geval Leverancier jegens Contractant aansprakelijk is c.q. blijft voor de nakoming door de derde, danwel indien de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van Leverancier. In andere dan laatstbedoelde gevallen kan Contractant de Leveringsovereenkomst binnen 30 kalenderdagen na de in de eerste volzin bedoelde mededeling beëindigen. Het bepaalde in de eerste volzin van artikel 30, lid 3 mist in dat geval toepassing. 20.2: Alle verplichtingen van Leverancier jegens Contractant ingevolge de Leveringsovereenkomst eindigen in geval de aan Leverancier bij of krachtens de Elektriciteitswet verleende leveringsvergunning wordt ingetrokken. Artikel 21 Aanwezigheid Aansluit- en transportovereenkomst; Meetinrichting; Erkende meetverantwoordelijke 21.1: Bij toepassing van het leveranciersmodel zal Leverancier vóór of bij aanvang van de Leveringsovereenkomst Contractant informeren over het bestaan van de Aansluit- en transportovereenkomst met de Netbeheerder gedurende minimaal de looptijd van de Leveringsovereenkomst. Bij Levering aan een nieuwe aansluiting die nog niet eerder op het net was aangesloten, een verhuizing of wijziging van netbeheerder zal Leverancier namens de Netbeheerder een Aansluit- en transportovereenkomst met Contractant sluiten. 21.2: In afwijking van artikel 11.1 geldt, dat de Erkende Meetverantwoordelijke zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van (een) Meetinrichting(en). 21.3: Contractant machtigt Leverancier of het Meetbedrijf, de door de Meetinrichting geregistreerde meetgegevens te collecteren en verder te (laten) verwerken. 21.4: Leverancier is verantwoordelijk voor het collecteren van de meetgegevens en zal daartoe een Meetbedrijf aanwijzen. Contractant zal voor eigen rekening van dat Meetbedrijf gebruik maken. 21.5: Contractant is te allen tijde verplicht toegang tot de Meetinrichting(en) te verlenen aan het Meetbedrijf, zodat de meetgegevens tijdig gecollecteerd en aan Leverancier doorgegeven kunnen worden. Indien Contractant hier niet aan meewerkt, is dit voor zijn eigen rekening en risico, waarbij hij zich dient te conformeren aan geschatte gegevens en/of de extra kosten zal dragen om de meetgegevens alsnog te verkrijgen. Artikel 22 Machtiging Leverancier om de Levering van elektriciteit en/of gas te doen ingaan Contractant machtigt Leverancier al datgene te doen dat nodig is om per de overeengekomen aanvangsdatum de Levering te bewerkstelligen (zonder dat Leverancier hiertoe verplicht is), waaronder: - het bij een Netbeheerder opvragen van de gegevens die een Netbeheerder aan Leverancier (ingeval van een machtiging) op grond van de in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en/of de in artikel 12 b van de Gaswet bedoelde voorwaarden moet verstrekken; - het indienen van een Switchverzoek. - het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas bij het CER danwel bij degene die op grond daarvan ten behoeve van Contractant de levering verzorgt; - het opzeggen van de lopende leveringsovereenkomst; - het bij de Netbeheerder tot stand brengen van een Aansluit- en transportovereenkomst en het - bij verhuizing - opzeggen van de lopende Aansluit- en transportovereenkomst. Artikel 23 Machtiging aan Leverancier in relatie tot netbeheerder 23.1: Contractant machtigt Leverancier hem naar de netbeheerder toe te vertegenwoordigen door al hetgeen hij periodiek in verband met aansluiting en transport van elektriciteit en/of gas en/of eventuele andere zaken/diensten aan de Netbeheerder moet betalen, namens hem te voldoen en de betreffende bedragen in de nota s van Leverancier aan hem te verwerken. Leverancier staat ervoor in dat de netbeheerder ermee instemt dat Contractant de aan de netbeheerder verschuldigde bedragen bevrijdend kan voldoen door aan Leverancier te betalen. 23.2: Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden voor facturering en betaling van de Netbeheerder en de deze Algemene Voorwaarden, gelden deze Algemene Voorwaarden. Artikel 24 Opschorting en ontbinding 24.1: In aanvulling op de wettelijke en contractuele ontbindingsmogelijkheden kan Leverancier, voor zover dat bij of krachtens de wet is toegestaan en onder voorbehoud van zijn rechten op vergoeding van alle door hem geleden schade, de Levering op schorten en/of de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden zonder daardoor jegens Contractant schadeplichtig te zijn, indien Contractant niet meer beschikt over een aansluiting of daar geen recht meer op heeft, geen deugdelijke Meetinrichting (meer) heeft, surseance van betaling heeft verzocht, eigen aangifte van faillissement heeft gedaan, in liquidatie verkeert, zijn bedrijfsactiviteiten in substantiële mate beëindigt, in staat van faillissement geraakt, zijn rechten en plichten zonder voorafgaande instemming van Leverancier aan een derde overdraagt, of zijn aandelen en/of zeggenschap c.q. feitelijk bestuur zonder voorafgaande instemming van Leverancier overdraagt. 24.2: De vergoeding als bedoeld in het vorige lid bedraagt in ieder geval, maar niet daartoe beperkt, het verschil tussen de Resterende Contractwaarde van de Leveringsovereenkomst verminderd met de Marktwaarde van de geleverde soort energie indien hier een positieve waarde uit volgt, vermeerderd met een administratieve vergoeding van 50,-. en met eventuele buitengerechtelijke incassokosten conform het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 25 Tarieven 25.1: Contractant is aan Leverancier de met Leverancier overeengekomen bedragen, al dan niet opgenomen in het Tarievenblad, verschuldigd. Tevens is Contractant aan Leverancier de vergoedingen verschuldigd die door de netbeheerder met toepassing van diens algemene voorwaarden worden vastgesteld en die door Leverancier integraal aan Contractant worden doorbelast. 25.2: De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen worden verhoogd met de dan geldende belastingen en heffingen die Leverancier krachtens een regeling of besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. 25.3: Bij iedere verlenging van de Leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft Leverancier het recht om de tarieven en andere vergoedingen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel aan te Pagina 3 van 6

4 passen. De nieuwe tarieven zullen binnen de termijn die bij of krachtens de wet geldt, aan Contractant worden bekend gemaakt. 25.4: In geval van een Leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen variabele tarieven zal Leverancier - conform het bepaalde bij of krachtens de wet - Contractant tijdig informeren omtrent periodieke aanpassing van de tarieven. Artikel 26 Facturering en betaling 26.1: Contractant voldoet aan Leverancier de op grond van de Leveringsovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden), alsmede in geval van toepassing van het leveranciersmodel de op grond van de Aansluit- en transportovereenkomst, verschuldigde bedragen. Terzake van bedragen die verschuldigd zijn op grond van de Aansluit- en transportovereenkomst kan Contractant alleen aan Leverancier bevrijdend betalen. Facturatie zal conform wet- en regelgeving geschieden. 26.2: Leverancier brengt ten minste eenmaal per jaar, en daarenboven bij verhuizing en bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst aan Contractant de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota in rekening. 26.3: Indien Leverancier dit verlangt, is Contractant bovendien voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens de Levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. Leverancier bepaalt in redelijkheid de frequentie en grootte van de voorschotten (op basis van het uitgangspunt van volledige vooruitbetaling door Contractant van het geschatte bedrag voor het tijdvak), de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. Contractant kan Leverancier gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek is Leverancier gerechtigd naar eigen inzicht te beslissen. Bij de gespecificeerde nota worden de reeds betaalde voorschotten verrekend. 26.4: Leverancier is gerechtigd om maandelijks, hetzij vooraf (bij wijze van voorschot), hetzij achteraf, op basis van een geschat verbruik van Contractant te factureren. 26.5: De betaling door Contractant dient te geschieden op een door Leverancier aangegeven bankrekening en tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst - binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de uiterste betaaldatum op een nationale feestdag, dan wel op een zaterdag of zondag valt, is de betaling verschuldigd op de daaraan voorafgaande werkdag. 26.6: Het recht van Contractant om, bij betwisting van (een deel van) de factuur te reclameren c.q. de factuur te betwisten, vervalt door verloop van één jaar na dagtekening van de factuur. 26.7: De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota. 26.8: Contractant is gerechtigd de aan hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Leverancier hem verschuldigd is, mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor verrekening. Het is Contractant echter niet toegestaan de door Leverancier in rekening gebrachte voorschotbedragen te verrekenen. 26.9: Bij betaling via automatische incasso wordt Contractant middels de factuur geïnformeerd over de incassodatum. Hierbij geldt dat de contractueel vastgelegde betalingstermijn danwel de in art 26.5 vastgelegde betalingstermijn geldt als pre-notificatietermijn. Artikel 27 Wanbetaling 27.1: Indien Contractant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang in verzuim. In dat geval is Contractant een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. 27.2: Naast het verschuldigde totale bedrag is Contractant gehouden tot volledige vergoeding aan Leverancier van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtuitoefening anderszins, waarvan in afwijking op de Wet Incassokosten de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale uitstaande bedrag. 27.3: Als het moment van betaling geldt het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag onherroepelijk op de rekening van Leverancier is bijgeschreven. Een betaling strekt eerst in mindering op de kosten, dan op de rente en tot slot op de hoofdsom. 27.4: Alle aan de Leverancier verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar na ommekomst van de betreffende betalingstermijn. Artikel 28 Vastlegging en gebruik (persoons)gegevens Contractant 28.1: De door Contractant verstrekte (persoons)gegevens zullen door Leverancier geautomatiseerd worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Leveringsovereenkomst en het beheer van het klantenbestand. De door Leverancier verwerkte (persoons)gegevens zullen door haar op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 28.2: Leverancier kan gebruik maken van het CER om Contractant te informeren over een eventuele (dreigende) samenloop van de Leveringsovereenkomst met een andere leveringsovereenkomst. Leverancier is gerechtigd om de looptijd en de opzeggingstermijn van de Leveringsovereenkomst in het CER vast te laten leggen. 28.3: Leverancier maakt gebruik van het toegankelijk meetregister van Netbeheerders om de meterstanden respectievelijk het verbruik bij met name een verhuizing en een Switch vast te kunnen stellen. In de InformatiecodeElektriciteit en Gas is opgenomen welke gegevens in het toegankelijk meetregister zijn opgenomen en door wie deze gegevens kunnen worden ingezien. 28.4: Leverancier is gerechtigd te beschikken over de gegevens die verkregen zijn met behulp van de Meetinrichting, en deze verder te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst, daaronder mede begrepen de vervulling van haar wettelijke taken en/of verplichtingen. Meetgegevens per kwartier en per dag vallen hier in ieder geval niet onder. Leverancier heeft slechts toegang tot deze gegevens indien dit tussen Partijen is overeengekomen Contractant heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de over Contractant verwerkte persoonsgegevens. Contractant dient daartoe een schriftelijk verzoek aan Leverancier te doen, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs. Leverancier zal hier schriftelijk op reageren en mag kosten voor de behandeling van dit verzoek in rekening brengen tot het wettelijk toegestane maximum. Artikel 29 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door Leverancier 29.1: Indien Contractant door een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Leveringsovereenkomst schade lijdt, is Leverancier met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden en voor zover niet in strijd met dwingend recht uitsluitend aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. Onder schade die direct en rechtstreeks een gevolg is, als bedoeld in dit lid, wordt uitsluitend verstaan: - redelijke kosten die Contractant zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de Leveringsovereenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Leveringsovereenkomst door of op vordering van Contractant wordt ontbonden; - redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 29.2: Indirecte en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen alle vormen van bedrijfsschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verminderde goodwill, aansprakelijkheid van Contractant jegens derden en immateriële schade, is in alle gevallen van vergoeding door Leverancier uitgesloten behoudens voor zover dat in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen. 29.3: Leverancier is jegens Contractant nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van een feit dat in de risicosfeer ligt van een derde of Contractant zelf, zoals een onderbreking of beperking in het transport van elektriciteit of gas door de netbeheerder of van een defect aan of afsluiting van de aansluiting of de Installatie van Contractant. 29.4: Indien en voor zover Leverancier jegens Contractant op grond van dit artikel tot schadevergoeding verplicht zou zijn, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een totaalbedrag van ten hoogste 1.400,- (duizend vierhonderd euro) per Contractant, ongeacht de omvang van het totaal der werkelijk geleden schade. 29.5: Voor alle eventuele schade die Contractant op grond van dit artikel vordert, geldt een onderdrempelbedrag van 250,-, met dien verstande dat bij honorering van de vordering tot een bedrag dat hoger ligt dan dit drempelbedrag, ook het drempelbedrag zal worden vergoed. 29.6: Een door Contractant gestelde schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan, op straffe van verval van aanspraak, schriftelijk aan Leverancier te zijn gemeld, tenzij Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Leverancier behoudt zich het recht voor de schade te laten beoordelen door een door haar aan te wijzen deskundige. 29.7: De aansprakelijkheidsregeling vervat in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Leverancier ten behoeve van de uitvoering van de Leveringsovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Leverancier of een dergelijke derde aansprakelijk is, voor zover dwingend recht zich niet daartegen verzet. Artikel 30 Duur Leveringsovereenkomst/opzegging 30.1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de Leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 30.2: De Leveringsovereenkomst die mondeling of langs elektronische weg tot stand is gekomen, kan op een overeenkomstige wijze worden opgezegd. De Leveringsovereenkomst die schriftelijk is aangegaan, dient schriftelijk te worden opgezegd. De Leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen tenzij schriftelijk een afwijkende opzegtermijn is overeengekomen. 30.3: Tenzij anders overeengekomen, is Contractant niet gerechtigd een Leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen. Indien Contractant dat toch doet of in geval van een Switch tijdens de looptijd van de Leveringsovereenkomst zonder instemming van Leverancier, is Contractant aan Leverancier een direct opeisbare opzegvergoeding verschuldigd. Deze opzegvergoeding bedraagt het positieve verschil tussen de Resterende Contractwaarde van de Leveringsovereenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen enerzijds en de Resterende Contractwaarde van de Leveringsovereenkomst anderzijds, te vermeerderen met een administratieve vergoeding van 50,- exclusief BTW en eventuele incasso- en overige kosten, en onverlet andere rechtsmiddelen van Leverancier. 30.4: Indien Contractant de Leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tijdig of rechtsgeldig opzegt, noch een door Leverancier gedaan aanbod voor een nieuwe Leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft aanvaard, geldt er na de overeengekomen einddatum een Leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd en gelden de dan geldende variabele tarieven van Leverancier. Artikel 31 Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst 31.1 Leverancier heeft (voor zover dit niet reeds van rechtswege het geval is) te allen tijde de bevoegdheid de Levering van elektriciteit en/of gas aan Contractant vanaf het moment dat de Leveringsovereenkomst beëindigd is, te beëindigen. Leverancier heeft deze bevoegdheid ook, indien Contractant op het moment dat de Leveringsovereenkomst beëindigd is, nog geen recht op Levering heeft op grond van een andere leveringsovereenkomst, en de Netbeheerder om die reden de Aansluiting kan deactiveren en/of het transport kan onderbreken Indien ondanks beëindiging van de Leveringsovereenkomst om welke reden dan ook Leverancier de Levering van elektriciteit en/of gas ten behoeve van Contractant voortzet, zal het bepaalde in de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden gedurende de Levering op deze voortgezette Levering van toepassing blijven. Die aldus voortgezette Leveringsovereenkomst eindigt van rechtswege zodra de Levering door Leverancier eindigt. Leverancier zal evenwel te allen tijde de door Contractant afgenomen hoeveelheden elektriciteit en/of gas tegen de alsdan bij Leverancier gebruikelijke prijzen bij een Leveringsovereenkomst van onbepaalde tijd in rekening mogen brengen. Artikel 32 Geschillen 32.1: Indien Contractant een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de Leveringsovereenkomst, of over de tarieven die Leverancier voor de netbeheerder factureert (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), legt Contractant deze klacht in eerste instantie aan Leverancier voor. In de op de Leveringsovereenkomst van toepassing zijnde kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van Leverancier is omschreven hoe Contractant een klacht dient voor te leggen en binnen welke termijn hij een reactie van Leverancier op de klacht ontvangt. 32.2: Indien een klacht niet naar tevredenheid van een Partij is opgelost of in geval van afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling, kan het geschil door elk der Partijen worden voorgelegd aan de Commissie Energie Zakelijk van de Geschillencommissie (hierna de Geschillencommissie ), danwel aan de rechtbank te Rotterdam. 32.3: Indien Contractant ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie, is Leverancier aan deze keuze gebonden. 32.4: Een geschil wordt uiterlijk drie maanden nadat de klacht is voorgelegd aan Leverancier, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt. 32.5: De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Een beslissing van de Geschillencommissie inzake een geschil tussen Partijen geldt als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een bescheiden vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van Contractant gegrond is, vergoedt Leverancier laatstbedoelde vergoeding aan Contractant. Pagina 4 van 6

5 Hoofdstuk 3 Bijzondere Bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn voor Grootverbruikaansluitingen elektriciteit en gas Artikel 33 De Leveringsovereenkomst 33.1: Contractant zal de gecontracteerde hoeveelheid energie uitsluitend gebruiken voor de aansluitingen die zijn vermeld in de Leveringsovereenkomst en mag deze energie derhalve niet aan derden doorverkopen. 33.2: Contractant kan jegens Leverancier nimmer een beroep doen op een gestelde onbevoegde vertegenwoordiging van Leverancier. Artikel 34 Aanwezigheid Aansluit- en transportovereenkomst; Meetinrichting en Erkende meetverantwoordelijke 34.1: Contractant dient te zorgen voor een Aansluit- en transportovereenkomst die gedurende ten minste de looptijd van de Leveringsovereenkomst in stand blijft. 34.2: Contractant dient zijn Netbeheerder de Meetinrichting en meting te laten verzorgen of er op een andere wijze voor te zorgen dat hij beschikt over een Meetinrichting die voldoet aan de eisen die gelden bij of krachtens de wet. Tevens is Contractant ervoor verantwoordelijk dat er een Erkende Meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en meetgegevens is aangewezen. 34.3: Contractant is gerechtigd om zelf een Meetbedrijf aan te wijzen. Indien deze keuze niet uiterlijk 30 Kalenderdagen voorafgaand aan de Levering is gemaakt, zal Leverancier een Meetbedrijf aanwijzen en is Contractant verplicht voor eigen rekening van dat Meetbedrijf gebruik te maken. Artikel 35 Machtiging Leverancier om de Levering van elektriciteit en/of gas te doen ingaan Contractant machtigt Leverancier om al datgene te doen wat nodig is om per de overeengekomen aanvangsdatum de Levering te bewerkstelligen (zonder dat Leverancier hiertoe verplicht is), waaronder: - het bij een Netbeheerder opvragen van de gegevens die een Netbeheerder aan Leverancier (ingeval van een machtiging) op grond van de in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en/of de in artikel 12b van de Gaswet bedoelde voorwaarden, moet verstrekken; - het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende leveringsovereenkomst; - het indienen van een Switchverzoek. Artikel 36 Opschorting en ontbinding 36.1: In aanvulling op de wettelijke en contractuele ontbindingsmogelijkheden kan Leverancier, voor zover dat bij of krachtens de wet is toegestaan en onder voorbehoud van zijn rechten op vergoeding van alle door hem geleden schade, de Levering op schorten en/of de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden zonder daardoor jegens Contractant schadeplichtig te zijn, indien Contractant: niet meer beschikt over een aansluiting of daar geen recht meer op heeft, geen recht (meer) heeft op aansluiting en transport, of geen deugdelijke Meetinrichting (meer) heeft, surseance van betaling heeft verzocht, aangifte van faillissement heeft gevraagd, in liquidatie verkeert, zijn bedrijfsactiviteiten in substantiële mate beëindigt, in staat van faillissement geraakt, zijn rechten en plichten zonder voorafgaande instemming van Leverancier aan een derde overdraagt, danwel zijn aandelen en/of zeggenschap c.q. feitelijk bestuur zonder voorafgaande instemming van Leverancier overdraagt. 36.2: Indien de Overeenkomst door Leverancier wordt ontbonden op grond van het bepaalde in het vorige lid, is Contractant een vaste vergoeding aan Leverancier verschuldigd, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van de door Leverancier geleden schade. De vaste vergoeding bedraagt het verschil tussen de Resterende Contractwaarde van de overeenkomst verminderd met de Marktwaarde Gas en/of Elektriciteit (al naar gelang welke energie geleverd is) indien hier een positieve waarde uit volgt, vermeerderd met 20% van de Resterende Contractwaarde. Hierbij geldt een minimum van 500,-. Artikel 37 Tarieven 37.1: Contractant is aan Leverancier ter zake de Levering vergoedingen verschuldigd zoals vastgelegd in de Leveringsovereenkomst c.q. het Tarievenblad. Tenzij anders is overeengekomen, zijn kosten verbonden aan de uitvoering van de programmaverantwoordelijkheid in deze vergoedingen inbegrepen. 37.2: De bedragen bedoeld in lid 1 kunnen door Leverancier worden verhoogd met alle bestaande en eventueel nog te introduceren belastingen, toeslagen en heffingen die Leverancier krachtens enige regeling of besluit van de overheid verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. 37.3: Indien Contractant aan Leverancier ingevolge de Leveringsovereenkomst voor elektriciteit een vergoeding verschuldigd is gebaseerd op een dubbele tariefstructuur, draagt hij (voor eigen rekening en risico) zorg voor een dubbele tariefmeter. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, is Leverancier gerechtigd de door Contractant aan Leverancier verschuldigde vergoeding in die zin te wijzigen, dat deze wordt gebaseerd op een enkele tariefstructuur. Leverancier zal alleen op basis van een enkele tariefstructuur afrekenen indien er bij Contractant een enkeltariefmeter is geïnstalleerd. 37.4: Leverancier heeft het recht om de prijzen en andere vergoedingen zoals bedoeld in dit artikel, aan te passen, telkens wanneer een Leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 42 van deze Algemene Voorwaarden. De aangepaste prijs geldt voor de periode waarmee de Leveringsovereenkomst is verlengd Leverancier behoudt zich het recht voor om de gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving, zoals wijzigingen in tarieven voor energiebelasting en BTW, vóór of gedurende de looptijd van de Leveringsovereenkomst aangebracht, door te berekenen aan de Klant. Indien deze situatie zich voordoet, is Contractant niet gerechtigd de Leveringsovereenkomst op die grond tussentijds te beëindigen. Artikel 38 Facturering en betaling 38.1: Alle bedragen die Contractant ingevolge de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan Leverancier verschuldigd is, brengt Leverancier hem door middel van een gespecificeerde factuur in rekening. 38.2: Bij te late aanlevering van de meetgegevens is Leverancier gerechtigd aan Contractant een voorlopige afrekening te zenden op basis van door Leverancier geschatte gegevens. Deze voorlopige afrekening wordt met de correctieafrekening verrekend. 38.3: Tenzij anders bepaald in de Leveringsovereenkomst, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na dagtekening van de factuur. De betaling dient te geschieden op een door Leverancier aangegeven bankrekening. Contractant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst, om welke reden dan ook, op te schorten zonder schriftelijke instemming van Leverancier. Indien de uiterste betaaldatum op een nationale feestdag, of op een zaterdag of zondag valt, is de betaling verschuldigd op de daaraan voorafgaande werkdag. 38.4: Het recht van Contractant om, bij betwisting van (een deel van) de factuur, te reclameren vervalt door verloop van twee maanden na dagtekening van de factuur. 38.5: Contractant doet afstand van enig recht op verrekening van door hem verschuldigde bedragen. 38.6: Leverancier is gerechtigd aan Contractant (een) correctiefactu(u)r(en) toe te sturen aan de hand van gewijzigde dan wel aanvullende gegevens van de netbeheerder of meetgegevens. Ook ten aanzien van deze correctiefactu(u)r(en) is het bepaalde in dit artikel van toepassing. 38.7: Wanneer Leverancier afhankelijk is van de aanlevering van gegevens door derden en deze gegevens onvolledig of onjuist blijken te zijn, dan heeft Leverancier het recht om zonder nadere aankondiging deze gegevens met terugwerkende kracht te corrigeren en, waar nodig, daaruit voortvloeiende bedragen aan Contractant in rekening te brengen. 38.8: Contractant bewerkstelligt dat de kosten ter zake van het tot stand brengen en in stand houden van de aansluiting, alsmede ter zake van verrichte meter- en andere diensten (huur van de middenspanningsruimte e.d.) en daarmee samenhangende kosten door de ingeschakelde netbeheerder rechtstreeks bij Contractant in rekening worden gebracht. Contractant zal voor prompte betaling van deze kosten zorg dragen. 38.9: Als het moment van betaling geldt het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag onherroepelijk op de rekening van Leverancier is bijgeschreven. Een betaling strekt eerst in mindering op de kosten, dan op de rente en tot slot op de hoofdsom. Artikel 39 Wanbetaling 39.1: Indien Contractant niet, niet volledig en/of niet tijdig opeisbare facturen van Leverancier heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. In dat geval is Contractant aan Leverancier een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. 39.2: Naast het verschuldigde totale bedrag is Contractant in afwijking op het bepaalde in de Wet Incassokosten gehouden tot volledige vergoeding aan Leverancier van diens buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten die de in rechte vastgestelde kosten te boven gaan, verbandhoudende met de inning van de vordering of van rechtuitoefening anderszins, welke in totaal 15% van het totale uitstaande bedrag bedragen. 39.3: Indien en zodra Contractant in verzuim is, is Leverancier gerechtigd de programmaverantwoordelijkheid op te zeggen, de Leveringsovereenkomst te ontbinden en/of de Levering op te schorten. Indien Leverancier evenwel uit coulance eerst middels een schriftelijke sommatie een termijn stelt waarbinnen Contractant alsnog na kan komen, zal dat nimmer gelden als afstand of verwerking van enig recht door Leverancier. 39.4: Alle bedragen als bedoeld in dit artikel, waaronder de hoofdsom, rente en kosten zijn onmiddellijk opeisbaar. Artikel 40 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door Leverancier 40.1: Leverancier is jegens Contractant niet aansprakelijk voor schade van Contractant die ontstaat als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Leverancier (waaronder tevens begrepen de voor haar werkzame derden), tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Leverancier. 40.2: In het geval de beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet van toepassing is, is Leverancier, voor zover dwingend recht zich daar niet tegen verzet, nooit gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot imagoschade, verlies aan klanten, verlies aan productie, verlies van gegevens, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, verlies aan afschrijvingen of immateriële schade. 40.3: Contractant vrijwaart Leverancier ter zake van de verplichting tot vergoeding van schade en/of kosten aan derden, indien en voor zover de schade waarvoor Leverancier wordt aangesproken het gevolg is van: a. de uitvoering van de Leveringsovereenkomst en/of de Aansluit- en transportovereenkomst, of b. een gebeurtenis waarvoor Contractant jegens Leverancier contractueel of buitencontractueel aansprakelijk is, één en ander behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier. 40.4: Leverancier is jegens Contractant nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van een feit dat in de risicosfeer van een derde of Contractant zelf is gelegen. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend: a. het niet of niet goed functioneren van een Installatie of aansluiting van Contractant; b. het niet of niet goed functioneren van een net en/of enige andere technische voorschakel in de elektriciteit- en/of gasvoorziening; en/of c. het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een Aansluit- en transportovereenkomst tussen Contractant en de Netbeheerder. 40.5: In het geval dat de beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Leverancier behoudens in geval van opzet van de zijde van Leverancier te allen tijde beperkt tot tweemaal het gemiddelde maandfactuurbedrag voor de Levering van de elektriciteit en/of gas vanaf aanvang van de Leveringsovereenkomst, zulks te allen tijde tot een maximumbedrag van , per aaneengesloten contractsperiode inclusief verlengingen, voor alle schadegevallen gezamenlijk. Het maximum van ,- geldt ten aanzien van alle lopende Leveringsovereenkomsten gezamenlijk tussen Leverancier en Contractant inclusief zijn groepsmaatschappijen. Artikel 41 Overmacht en bijzondere omstandigheden 41.1 Indien en voor zover een Partij als gevolg van overmacht geheel of gedeeltelijk niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van deze Leveringsovereenkomst na te komen, is de andere Partij gedurende de overmachtsituatie gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen. Voor zover niet anders bepaald in dit artikel, wordt voor de definitie van overmacht aangesloten bij artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (en de daarop van toepassing zijnde rechtspraak) De Partij die in een overmachtsituatie stelt te verkeren waardoor zij tekort schiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, zal binnen 24 uur de andere Partij schriftelijk (per aangetekende post of ) zo volledig mogelijk informeren over de aard, de oorzaken en de verwachte duur van de overmachtsituatie. Een overmachtsituatie geldt eerst vanaf het moment dat deze schriftelijke mededeling is ontvangen door de andere Partij en kan derhalve niet worden ingeroepen over de periode voorafgaand aan dat moment. De Partij die zich op overmacht beroept, zal zich tot het uiterste inspannen de uit de overmachtsituatie voortvloeiende onmogelijkheid om na te komen, op de kortst mogelijke termijn op te heffen. Het is haar behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij niet toegestaan handelingen te verrichten of na te laten waardoor de onmogelijkheid tot nakoming wordt verlengd. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, is de wederpartij bevoegd de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding en onder voorbehoud van alle rechten, middels een daartoe strekkende brief te ontbinden. 41.3: Onverminderd haar overige rechten, zal Leverancier zich onder de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden in ieder geval mogen beroepen op overmacht in het geval de afname door Contractant wordt belemmerd door het niet of niet goed functioneren van een Installatie of aansluiting van Contractant en/of van een net en/of enige andere technische voorschakel in de elektriciteit- of gasvoorziening en/of het ontbreken of beëindigen van een Aansluit- en transportovereenkomst tussen Contractant en de netbeheerder, dan wel iedere andere omstandigheid in het Pagina 5 van 6

6 kader van het transport. Een dergelijke belemmering komt niet voor rekening van Leverancier en laat de rechten van Leverancier terzake van een eventuele minimale afnameverplichting van Contractant onverlet. 41.4: In geval van een bijzondere marktomstandigheid of een uitzonderlijke gebeurtenis (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in geval van een natuurramp of een grote terroristische aanslag) waardoor de marktprijzen in korte tijd substantieel veranderen, is Leverancier gerechtigd, zonder daardoor schadeplichtig jegens Contractant te zijn, voor die periode geen prijzen aan te bieden en/of geen inkoopclicks door te voeren. Leverancier zal de Contractant hierover informeren en met haar in overleg treden over alternatieve mogelijkheden. Artikel 42 Duur Leveringsovereenkomst/opzegging 42.1: De Leveringsovereenkomst is van kracht gedurende de daarin genoemde contractsduur. Gedurende deze periode is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Na deze periode wordt de Leveringsovereenkomst telkens, al dan niet stilzwijgend, verlengd voor een periode van steeds één jaar op basis van een (prijs)voorstel van Leverancier, tenzij een Partij uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan het verstrijken van het contractjaar schriftelijk (per fax en/of per post, niet alleen per ) meedeelt dat hij geen verlenging wenst. 42.2: Indien Contractant in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel de Leveringsovereenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen tijd beëindigt, is Contractant hiervoor een vergoeding aan Leverancier verschuldigd, onverminderd het recht van Leverancier op nakoming. Deze vergoeding wordt door Leverancier bepaald en is gebaseerd op de Resterende Contractwaarde verminderd met de Marktwaarde Gas en/of Elektriciteit (al naar gelang het type energie) indien hier een positieve waarde uit volgt, waarbij het saldo hiervan wordt vermeerderd met 20% van de Resterende Contractwaarde van de Leveringsovereenkomst. De hier bedoelde vergoeding zal minimaal 500,- (exclusief BTW) bedragen. Leverancier kan Contractant daarenboven alle nog door Leverancier te maken en niet te vermijden kosten in verband met de beëindigde Leveringsovereenkomst in rekening brengen, bijvoorbeeld transportkosten. 42.3: Indien bij de beëindiging van de Leveringsovereenkomst de Levering van elektriciteit en/of gas niet direct door een nieuwe leverancier wordt overgenomen, zal - mits Leverancier daartoe bereid is - de Levering van elektriciteit en/of gas worden voortgezet en zal voor de duur van die Levering ook de Leveringsovereenkomst met toepassing van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden voortgezet. Die aldus voortgezette Leveringsovereenkomst eindigt van rechtswege zodra de Levering door Leverancier eindigt. Leverancier zal in deze situatie de door Contractant gedurende deze periode afgenomen hoeveelheden elektriciteit en/of gas tegen marktconforme prijzen (verhoogd met een administratieve toeslag) in rekening brengen, ook als die prijzen afwijken van de prijzen als vermeld in de Leveringsovereenkomst. Artikel 43 Geschillen Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen exclusief worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, tenzij Partijen schriftelijke een alternatieve geschillenbeslechting overeenkomen. Pagina 6 van 6

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2016 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux maart 2011 Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en op elke overeenkomst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux januari 2012 Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en op elke overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers Algemene Voorwaarden 2011 Voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015 Robin Energie Algemene voorwaarden geldend vanaf 2015 voor de levering van energie aan kleinverbruikers. Onduidelijk Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nlenergie.nl) en is

Nadere informatie

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.vrijopnaam.nl

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energielevering

Algemene voorwaarden Energielevering Algemene Voorwaarden Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite bv (zie www.gpgroot.nl).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS 21 augustus 2013 (bijlage B1) PREAMBULE Deze algemene Leveringsvoorwaarden ( hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode. Want met ons team willen wij graag dat u voor kwaliteit

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom stem kies voor winduniestroom www.windunie.nl Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag

Nadere informatie

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl GAS Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.elektran.nl)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden voor levering van gas en elektriciteit aan zakelijke afnemers versie 1.0 GasNL, dd

De Algemene Voorwaarden voor levering van gas en elektriciteit aan zakelijke afnemers versie 1.0 GasNL, dd De Algemene Voorwaarden voor levering van gas en elektriciteit aan zakelijke afnemers versie 1.0 GasNL, dd. 01-09-2017 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie