Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom"

Transcriptie

1 stem kies voor winduniestroom Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Artikel pag Overeenkomst tot levering Artikel pag De elektrische installatie Artikel pag Continuïteit van de levering Artikel 5 pag Beperking of onderbreking van de levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamheden Artikel 6 pag Onderbreking van de levering wegens niet-nakoming Artikel 7 pag Bepaling van de omvang van de levering Artikel 8 pag 5 Onderzoek van de meetinrichting Artikel 9 pag 5 Gevolgen van onjuiste meting Artikel 0 pag 5 Tarieven Artikel pag 6 Betaling Artikel pag 6 Zekerheidstelling Artikel pag 7 Wanbetaling Artikel pag 7 Verbodsbepaling Artikel 5 pag 7 Andere verplichtingen Artikel 6 pag 7 Aansprakelijkheid Artikel 7 pag 8 Boete Artikel 8 pag 8 Geschillen Artikel 9 pag 9 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden Artikel 0 pag 9 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden Artikel pag 9 Bijzondere bepalingen Artikel pag 0 Slotbepalingen

2 Artikel : Begripsomschrijving en toepasselijkheid In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: leverancier: levering: verbruiker: perceel: Greenchoice, gevestigd te Rotterdam (zie vergunninghouder als bedoeld in artikel 95a van de Elektriciteitswet 998; de beschikbaarstelling op het net, niet zijnde het transport, van de met de verbruiker overeengekomen hoeveelheid elektrische energie; degene die elektrische energie voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt of zal afnemen; elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan levering van elektrische energie geschiedt of zal geschieden; meetinrichting: de apparatuur bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door de leverancier nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik; erkende meetverantwoordelijke: degene die conform het bepaalde in of krachtens de Elektriciteits-wet998 bevoegd is de meetinrichting te plaatsen etc. en de meetgegevens op te nemen etc.; elektrische installatie: het samenstel van elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen, te rekenen vanaf de meetinrichting, bezien vanuit het net, of een daarmee tussen de netbeheerder en de afnemer overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang; net: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen behoudens voorzover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op een net; netbeheerder: een vennootschap die op grond van de artikelen 0, of van de Elektriciteitswet 998 is aangewezen voor het beheer van één of meer netten; aansluit en transportovereenkomst: de overeenkomst tussen een verbruiker en een netbeheerder respectievelijk een neteigenaar die overeenkomstig artikel 5 van de Elektriciteitswet 998 geen netbeheerder heeft aangewezen met betrekking tot de aansluiting van de elektrische installatie op het net van de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar en het transport van elektrische energie naar het punt waarop de elektrische installatie op het net van de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar is aangesloten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de leverancier en de verbruiker. Zij zijn te vinden op de website van de leverancier en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Vóór of bij het doen van een aanbieding of het aangaan van een overeenkomst zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verstrekt. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Indien en voor zover de verbruiker tevens elektrische energie in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep van de leverancier afneemt of zal afnemen, zijn ter zake de Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit 000 voor zakelijke verbruikers of de daarvoor in de plaats getreden voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina

3 Artikel : Begripsomschrijving en toepasselijkheid Levering geschiedt uit hoofde van een overeenkomst tussen de leverancier en de verbruiker. Een overeenkomst tot levering gaat in op de dag waarop de verbruiker voor het eerst elektrische energie van de leverancier betrekt. De leverancier zal de overeenkomst schriftelijk vastleggen. De leverancier kan weigeren een overeenkomst tot levering aan te gaan op dezelfde gronden als aangegeven in artikel 6 ten aanzien van de onderbreking van de levering. De verbruiker machtigt de leverancier al datgene te doen dat nodig is om per de datum waarop de overeenkomst in gaat, de levering te doen ingaan, waaronder indien van toepassing-: a. het bij een netbeheerder opvragen van de gegevens die een netbeheerder de leverancier (ingeval van een machtiging) op grond van de in artikel van de Elektriciteitswet 998 bedoelde voorwaarden, moet verstrekken; b. het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende overeenkomst tot levering bij degene die op grond daarvan de levering verzorgt of bij de door leveranciers daarvoor ingestelde centrale databank; c. het opzeggen van de lopende overeenkomst tot levering; d. het bij verhuizing - opzeggen van de lopende aansluit- en transportovereenkomst. Tenzij anders wordt overeengekomen zal de leverancier ingeval van een overeenkomst tot levering ook de voor de verbruiker uit de Elektriciteitswet 998 voortvloeiende verplichting om programma s met betrekking tot onder andere zijn verbruik op te stellen ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (programmaverantwoordelijkheid), voor de verbruiker (doen) uitvoeren. Een overeenkomst tot levering geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst met twee of meer verbruikers wordt aangegaan, kan de leverancier hoofdelijke verbondenheid voor nakoming van de overeenkomst verlangen. Zowel de verbruiker als de leverancier kunnen de overeenkomst tot levering opzeggen. Opzegging door de verbruiker dient schriftelijk te geschieden en kan zonder kosten per direct, tenzij er uitdrukkelijk een vaste termijn van levering overeengekomen is. Opzegging door de leverancier dient gemotiveerd en schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk in geval van zwaarwichtige belangen. Bij beëindiging van een overeenkomst blijft de levering in stand tot het moment dat de levering is overgenomen door een andere leverancier of de levering fysiek is beëindigd. Bij beperking of onderbreking van de levering of een verbod als bedoeld in artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden, blijft de overeenkomst tot levering onverminderd van kracht. Artikel : De elektrische installatie De verbruiker draagt er zorg voor dat de elektrische installatie aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen draagt de verbruiker er tevens zorg voor dat zijn installatie is aangesloten op het net van de in het gebied waarin zijn perceel is gelegen aangewezen netbeheerder respectievelijk aanwezige neteigenaar die overeenkomstig artikel 5 van de Elektriciteitswet 998 geen netbeheerder heeft aangewezen. Artikel : Continuïteit van de levering In principe wordt elektrische energie continu geleverd. De leverancier staat echter niet in voor de continuïteit van de levering. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor de levering wordt of moet worden onderbroken, zal de leverancier het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn de levering te hervatten. Artikel 5: Beperking of onderbreking van de levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamheden In de gevallen waarin de netbeheerder conform de aansluit- en transportovereenkomst het transport van elektrische energie mag beperken of onderbreken, is de leverancier bevoegd zijn leveringsplicht op te schorten, het verbruik voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina

4 Artikel 6: Onderbreking van de levering wegens niet-nakoming De leverancier is bevoegd - zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing - de levering te onderbreken, indien en zolang de verbruiker één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of de op grond van deze voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: a. één of meer van de in artikel van deze algemene voorwaarden genoemde verbodsbepalingen zijn overtreden; b. de verbruiker overeenkomstig het bepaalde in artikel van deze algemene voorwaarden in verzuim is een vordering terzake van levering, dan wel een andere opeisbare vordering, die de leverancier op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die terzake van levering ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van de leverancier om de onderbreking te rechtvaardigen. Dit geldt mede met betrekking tot vorderingen van de leverancier terzake van levering ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf; c. de verbruiker een geldende betalingsregeling met de leverancier niet nakomt; d. de verbruiker niet (meer) uit hoofde van een aansluit- en transportovereenkomst recht op aansluiting en transport heeft. De leverancier zal overigens slechts gebruik maken van zijn bevoegdheid tot onderbreking van de levering, indien en voorzover de niet-nakoming van zijn verplichtingen door de verbruiker dat rechtvaardigt. Van de bevoegdheid van de leverancier om de levering te onderbreken op grond van het bepaalde in het vorige lid onder b zal de leverancier geen gebruik maken als de verbruiker binnen tien kalenderdagen na de afwijzing als bedoeld in de eerste volzin van artikel lid zich in verband met deze afwijzing heeft gewend tot de geschillencommissie als bedoeld in artikel 8 overeenkomstig de daarvoor geldende regeling in het reglement van deze commissie. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde onderbreking van de levering wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten die voor de leverancier voortvloeien uit de onderbreking en hervatting van de levering, alsmede van eventueel door de leverancier in verband hiermede geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de levering kan de leverancier nadere voorwaarden verbinden. Het gebruik door de leverancier van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de leverancier voor eventueel daaruit ontstane schade. Artikel 7: Bepaling van de omvang van de levering Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen wordt de omvang van de geleverde elektrische energie overeenkomstig het terzake bepaalde in of krachtens de aansluitovereenkomst vastgesteld. Voorzover nodig werkt de verbruiker eraan mee dat de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar op wiens net de verbruiker is aangesloten, de leverancier daartoe alle terzake voor hem relevante gegevens kan verstrekken. Indien de leverancier redelijkerwijs niet tijdig de beschikking krijgt over de stand van de meetinrichting of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een kennelijke fout is gemaakt, mag de leverancier de omvang van de levering bepalen overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van de leverancier om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de meetinrichting en dat in rekening te brengen. Indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een kennelijke fout is gemaakt èn overeenkomstig het bepaalde in of krachtens de aansluitovereenkomst eerst een nieuwe stand wordt opgenomen, wordt deze stand in beginsel afgewacht alvorens het bepaalde in artikel 9, lid van overeenkomstige toepassing zal zijn. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina

5 Artikel 8: Onderzoek van de meetinrichting De meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, wanneer de meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen. Bij twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of meetgegevens, kan zowel de verbruiker als de leverancier de erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetinrichting en meting bij de verbruiker, om opheldering verzoeken. Blijft er twijfel bestaan, dan kan elk der partijen verlangen dat de meetinrichting en/of meetgegevens worden onderzocht door een voor beide partijen aanvaardbare andere erkende meetverantwoordelijke of een voor beide partijen aanvaardbare andere deskundige. Indien uit het onderzoek door de onpartijdige erkende meetverantwoordelijke of andere deskundige volgt dat de meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van degene op wiens verzoek dit onderzoek is verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de meetinrichting en/of de meetgegevens niet juist zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van de verbruiker. Artikel 9: Gevolgen van onjuiste meting Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 8 blijkt dat de meetinrichting en/of meetgegegens niet juist zijn, stelt de leverancier de omvang van de levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting en/of de meetgegevens onjuist zijn geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden wanneer de leverancier teveel berekend heeft en een tijdvak van achttien maanden wanneer de leverancier te weinig berekend heeft, teruggerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of meetgegevens aantoonbaar bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter herberekening over de volledige periode plaatsvinden. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de levering, is de leverancier na overleg met de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar én de erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetinrichting en de meting bij de verbruiker, bevoegd de omvang van de levering in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de leverancier staande gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf dient: - de omvang van de levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of - de gemiddelde omvang van de levering in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak, of - een andere, na overleg met de verbruiker te bepalen billijke maatstaf. Indien uit hoofde van deze algemene voorwaarden een onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de leverancier gerechtigd de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar én de erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetinrichting en meting bij de verbruiker onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan te informeren. Indien uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst of anderszins een onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de verbruiker verplicht dit de leverancier onverwijld mede te delen en de leverancier na afloop van het onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten van het onderzoek. Artikel 8, lid en de leden en van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 0: Tarieven Voor de levering is de verbruiker bedragen verschuldigd volgens de tarievenregeling van de leverancier, zoals vermeld in lid van dit artikel. De leverancier bepaalt welk tarief van toepassing is. De verbruiker is gehouden desgevraagd de daartoe benodigde gegevens te verstrekken. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina 5

6 Alle bedragen die de verbruiker ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en de heffingen die de leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. De leverancier zal deze verhogingen voorzover mogelijk op de nota nader specificeren. Artikel : Betaling 5 Alle bedragen die de verbruiker ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigd is, brengt de leverancier hem door middel van een nota in rekening. Dit is niet van toepassing op voorschotten als bedoeld in lid van dit artikel, indien de verbruiker betaalt door middel van automatische bank- of giro-afschrijving. Indien de leverancier dit verlangt, is de verbruiker voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens de levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De leverancier bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben, de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt. Deze afrekening vindt ten minste éénmaal per jaar plaats, onder verrekening van de voorschotten. Bij verandering van omstandigheden kan de verbruiker wijziging van de grootte van de voorschotten verzoeken. Een nota dient te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst dan wel binnen de door de leverancier op of bij de nota aangegeven termijn, indien die langer is dan veertien dagen. De leverancier geeft aan op welke wijze en in welke valuta de nota kan worden voldaan. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota, tenzij de verbruiker binnen de in lid van dit artikel bedoelde betalingstermijn bij de leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de nota met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de leverancier op het bezwaarschrift heeft beslist. () De verbruiker is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de leverancier hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid van dit artikel is echter niet toegestaan. Artikel : Zekerheidstelling De leverancier kan van de verbruiker zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de verbruiker op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij de leverancier toepassing geeft aan het bepaalde in lid van dit artikel. De leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen. De in lid bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de verbruiker naar het oordeel van de leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald, zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst tot levering, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door de leverancier rente vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente verminderd met procentpunten. () Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom. (): De verdere gang van zaken bij voortzetting van de bezwaren tot een geschil is geregeld in het Reglement Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven (zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden). (): De leverancier kan bijvoorbeeld ook invullen: de geldende Aibor (Amsterdam Interbank Offered Rates) Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina 6

7 Artikel : Wanbetaling Indien de verbruiker niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de leverancier hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast. Is ook binnen deze termijn niet betaald, dan is de verbruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de verbruiker binnen de in lid genoemde nieuwe termijn van betaling echter een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij de leverancier heeft ingediend, dan is de verbruiker eerst in verzuim op het moment dat de leverancier op dit verzoek - eveneens schriftelijk en gemotiveerd - afwijzend heeft beslist. Gedurende de looptijd van een door de leverancier met de verbruiker gesloten betalingsregeling dient de verbruiker alle uit hoofde van de betalingsregeling en alle overige uit hoofde van de overeenkomst aan de leverancier verschuldigde bedragen integraal te voldoen. Over deze bedragen kan geen verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend. Komt de verbruiker zijn verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien en zodra de verbruiker in verzuim is, is hij tevens een extra bedrag verschuldigd (in 005 5,-), onverminderd het recht van de leverancier op wettelijke rente wegens te late betaling en op vergoeding van de redelijke kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning en onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Artikel : Verbodsbepalingen Het is de verbruiker verboden handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie te scheppen, waardoor het normaal functioneren van de meetinrichting of (andere) apparatuur van de leverancier wordt verhinderd of de tarievenregeling van de leverancier niet of niet juist kan worden toegepast. Artikel 5: Andere verplichtingen De verbruiker is verplicht aan de leverancier de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens deze algemene voorwaarden en de controle op de naleving daarvan, en wel in het bijzonder door: a. de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder: - door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; - door hem voorziene substantiële afwijkingen van de door de leverancier redelijkerwijs te verwachten afname, het gaan betrekken of het in een andere omvang dan voorheen gaan betrekken van elektrische energie van derden daaronder begrepen; b. de leverancier tijdig op de hoogte te stellen van adres- c.q. naamswijzigingen. Artikel 6: Aansprakelijkheid De leverancier is nimmer aansprakelijk indien geen of onvoldoende elektrische energie wordt geleverd ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van een installatie, een aansluiting of een net. In alle andere gevallen is de leverancier, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit artikel, jegens de verbruiker aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbreking van de levering van elektrische energie echter uitsluitend indien en voorzover: de onderbreking het gevolg is van een aan de leverancier toerekenbare tekortkoming enhet personenschade betreft als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden en/of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privé-sfeer zijn bestemd en ook in de privé-sfeer zijn ge- of verbruikt. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina7

8 5 6 Voor zaakschade geldt een drempelbedrag van 55,- (vijfenvijftig EURO) voor de verbruiker, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. Voor personenschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag. Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevende werknemers zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de verbruiker worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving. Indien en voorzover de leverancier jegens de verbruiker in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade aan personen en/of zaken slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste ,- (negenhondertienduizend EURO) per gebeurtenis voor alle verbruikers tezamen, met dien verstande dat de vergoeding van schade aan zaken, ongeacht de omvang van het totaal der schade, is beperkt tot ten hoogste.00,- (éénduizendvierhonderd EURO) per verbruiker. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan ,-, is de leverancier niet gehouden meer schadevergoeding te betalen dan dit bedrag, waarbij met inachtneming van het eerder in dit lid genoemde maximum voor schade aan zaken van.00,- de aanspraken van de verbruikers naar evenredigheid zullen worden voldaan. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan de leverancier te zijn gemeld, tenzij de verbruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van ieder ander elektriciteitsbedrijf waarmee de leverancier ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening samenwerkt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de leverancier of het andere elektriciteitsbedrijf aansprakelijk is. Onder ander elektriciteitsbedrijf worden in ieder geval begrepen andere leveranciers, netbeheerders, neteigenaren die conform artikel 5 van de Elektriciteitswet 998 geen netbeheerder hebben aangewezen en elektriciteitsproducenten. Artikel 7: Boete Indien de verbruiker toerekenbaar in strijd met het bepaalde in de artikelen en 5 van deze algemene voorwaarden heeft gehandeld, is de leverancier bevoegd hem een boete op te leggen van ten hoogste 5,- (honderdvijfendertig EURO) per overtreding, onverminderd het recht van de leverancier op nakoming en/of schadevergoeding en/of zijn bevoegdheid om de levering te onderbreken. Op opgelegde boetes is het bepaalde in de artikelen en van deze algemene voorwaarden voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 8: Geschillen Geschillen tussen de verbruiker en de leverancier over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst kunnen zowel door de verbruiker als door de leverancier worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven of aan de bevoegde rechter in Nederland. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de verbruiker zijn klacht eerst aan de leverancier heeft voorgelegd en wel binnen bekwame tijd nadat hij het feit waarop de klacht gestoeld is heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de leverancier is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt. Voor gevallen als bedoeld in artikel 6 lid geldt een termijn van tien kalenderdagen. Wanneer de verbruiker een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de leverancier aan deze keuze gebonden. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina 8

9 5 Wanneer de leverancier een geschil behandeld wil zien, stelt hij de verbruiker schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. De leverancier kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de verbruiker niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien de leverancier, in het geval de verbruiker het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de verbruiker het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Artikel 9: Afwijkingen van deze algemene voorwaarden In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de leverancier, kunnen afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de leverancier. Uitgangspunt hierbij zijn het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht en de overige voor de leverancier van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Artikel 0: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door de leverancier worden gewijzigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen van de tarievenregeling echter treden in werking tien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Indien een besluit van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, op basis waarvan tarievenwijzigingen wettelijk worden vastgesteld, op een zodanig tijdstip wordt bekend gemaakt dat de genoemde termijn van aankondiging in redelijkheid niet (meer) in acht genomen kan worden, treden in afwijking van de genoemde termijn de desbetreffende tarievenwijzigingen in werking op dezelfde datum als waarop dat besluit in werking treedt. Bekendmaking vindt in die gevallen plaats zonder inachtname van de genoemde aankondigingstermijn. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving, geplaatst in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen dat de voorwaarden, voorschriften en regelingen zijn gewijzigd en bij de leverancier ter inzage liggen en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een verbruiker een wijziging (niet zijnde een tariefsverlaging) niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 6 van deze algemene voorwaarden. Artikel : Bijzondere bepalingen De verplichting tot levering ingevolge de overeenkomst, bedoeld in artikel van deze algemene voorwaarden, eindigt in ieder geval indien en voorzover de aan de leverancier verleende leveringsvergunning ingevolge de Elektriciteitswet wordt ingetrokken. Voor het geval de leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst als bedoeld in artikel van deze algemene voorwaarden aan een derde dient of wenst over te dragen, De verbruiker verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de leverancier jegens de verbruiker aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de leverancier. In andere dan laatstbedoelde gevallen is het bepaalde in artikel 0, lid van overeenkomstige toepassing. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina 9

10 Artikel : Slotbepalingen Deze algemene voorwaarden treden in werking op december 005. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Leveringsvoorwaarden Elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom. Deze algemene voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Algemene voorwaarden Winduniestroom pagina 0

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Waterleidingmaatschappij Drenthe Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Natuurstroom

Productvoorwaarden Nuon Natuurstroom Productvoorwaarden Nuon Natuurstroom 1. Op de overeenkomst tot levering van Nuon Natuurstroom zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke verbruikers,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012 Algemene Voorwaarden Drinkwater Per 01-08-2012 Algemene voorwaarden drinkwater Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedrijf: Brabant Water

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid 5 Artikel 2 - Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers Algemene Voorwaarden 2011 Voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015 Robin Energie Algemene voorwaarden geldend vanaf 2015 voor de levering van energie aan kleinverbruikers. Onduidelijk Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nlenergie.nl) en is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw)

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw) Algemene Leveringsvoorwaarden Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energielevering

Algemene voorwaarden Energielevering Algemene Voorwaarden Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl GAS Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor de levering van Koude, Warmte en Warm tapwater Minervum 7181 Postbus 3238 4800 DE Breda T +31 (0)76 572 77 30 E info@hydreco.nl I www.hydreco.nl Voorwoord Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode. Want met ons team willen wij graag dat u voor kwaliteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.elektran.nl)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater 2012

Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Model Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Deze model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT GAS 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS/NETGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT GAS 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS/NETGEBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT GAS 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS/NETGEBRUIKERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater WMD Drinkwater BV Inhoud Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite bv (zie www.gpgroot.nl).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26

Algemene Voorwaarden. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Electrabel Nederland Retail BV voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten en zakelijke kleinverbruikers, versie 2009.1 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die tot stand zijn gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater www.pwn.nl Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 januari 2017 Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN zijn in lijn met

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS 21 augustus 2013 (bijlage B1) PREAMBULE Deze algemene Leveringsvoorwaarden ( hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan : Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers Stadsverwarming Purmerend B.V. Stadsverwarming Purmerend B.V. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers AVK 042006 042006 AVK 1 januari 2006 Gemeente Purmerend Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de. levering van. elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) 20 December 2013.

Algemene Voorwaarden voor de. levering van. elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) 20 December 2013. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V.

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voor transport voorwaarden van gas huur voor zakelijke netgebruikersgrootverbruikers (niet-zijnde invoeders) waarin meetverantwoordelijke verwerkt

Nadere informatie

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.vrijopnaam.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & zakelijk (aansluitingen tot maximaal 100 kw) Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas. Oktober 2009

Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas. Oktober 2009 Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas Oktober 2009 pagina 1/12 Main Energie B.V. Juni 2009 MAIN Energie B.V. Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Model Algemene Voorwaarden Warmte

Model Algemene Voorwaarden Warmte Vereniging Energie-Nederland Model Algemene Voorwaarden Warmte (versie 2014) Deze model Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Energie-Nederland en de Consumentenbond in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014) voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014) voor de levering van Warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers voor de levering van elektriciteit aan september 2014 v.34-01 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van MAIN Energie (zie www.mainenergie.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Warmte ( )

Algemene Voorwaarden Warmte ( ) Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting Artikel 3 Onderhouden, controleren, vervangen,

Nadere informatie

Enerfree.nl. Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Enerfree.nl. Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Enerfree.nl Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid - Aanvraag voor en het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN GAS INVOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN GAS INVOEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN GAS INVOEDERS 2017 Coteq Netbeheer B.V. Algemene Voorwaarden groen gas invoeders 2017 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Artikel 2 De aanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene leveringsvoorwaarden DGB Energie B.V. elektriciteit 2009 Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2009 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2014)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2014) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2014) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (sinds 1 juli 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (sinds 1 juli 2013) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie