DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD"

Transcriptie

1 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD Rondetafelgesprek Hoe staat het met CSR in Vlaanderen? Fairtrade at work De drie winnaars zij n bekend Samenwerking Ngo en warenhuisketen verduurzamen aanbod No. 2 / mei 12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 4TIPS VOOR EEN BETER CSR-BELEID GROEI OP LANGE TERMIJN FOTO: BOS+

2 2 MEI 2012 UITDAGING Corporate social responsibility of CSR is meer dan ooit een belangrijk element voor de groei van een bedrijf. Bedrijven die erin slagen producten en diensten op de markt te brengen die een antwoord bieden op leefmilieu- of samenlevingsproblemen kunnen groei op zowel middellange als lange termijn verzekeren, zegt Stefan Crets van CSR Europe. IN DE KIJKER PAGINA 9 Annabel Vanroose Doctor aan de Universidad de Piura (UDEP) Microfi nanciering begon met een persoonlij ke lening van 27 dollar en is vandaag een mondiale economische praktij k Duurzaam ondernemen gaat over competitiviteit CSR of MVO Met CSR (Corporate Social Responsibility) of MVO (Maatschappelij k Verantwoord Ondernemen) wordt een bedrij fsvoering bedoeld die niet louter winstgedreven is, maar ook rekening houdt met het milieu en de mensen die ze (in)direct beïnvloedt (People, Planet, Profi ciency). uurzaam ondernemen is niet louter een kwestie van reputatie of het managen van de negatieve impact van het bedrijfsleven. andaag begrijpen veel van onze berijven, in België, Europa en over de ele wereld dat er een belangrijke ooruitgang verwacht wordt op het lak van sociale innovatie. Deze soiale vernieuwingen beslaan de mae waarin bedrijven producten en iensten kunnen ontwikkelen en p de markt brengen die een aantal an de grote duurzaamheidsuitdaingen kunnen aanpakken. Sociale innovaties De focus op de recyclage business door Umicore, de ontwikeling van chemische verbindingen n processen die belangrijke eneriebesparende toepassingen kunen vinden door Solvay, het persoeelsbeleid bij Colruyt, de nieuwe usiness strategie van Unilever Sustainable Living Plan ) en de fous op elektrische mobiliteit van tal an autobedrijven zijn maar enkele innen- en buitenlandse voorbeelen van zulke sociale innovaties. Hoge verwachtingen De economische crisis en de verschillende controverses in e financiële en zakenwereld heben de verwachtingen alleen maar angescherpt. In een recente artielenreeks over de crisis van het apitalisme schreef de Financial imes dat deze een gevolg was van et feit dat de CEO s vergeten waen dat er regels te volgen waren. Kapitalisme heeft de staat nodig n Bedrijfsleiders moeten morele aarden volgen zijn maar enkele an de soms scherpe uitspraken in deze reeks. Motor van economische vooruitgang Veel bedrijven hebben echter al naar praktische en heel concrete oplossingen gezocht en zien het maatschappelijk verantwoord ondernemen als onderdeel van hun business strategie. Innovatie is altijd al een motor geweest van economische vooruitgang en ook nu is dit zo. Klimaatverandering, toegang tot gezondheid en gezondheidszorg, maatschappelijke ongelijkheden en demografische veranderingen zijn maar enkele van de grote duurzaamheidsuitdagingen die kansen bieden aan bedrijven om hiervoor oplossingen op de markt kunnen brengen. Praktische projecten Het is tegen deze achtergrond dat CSR Europe, samen met het netwerk van nationale partners (waaronder Business and Society Belgium) het initiatief Enterprise 2020 heeft gelanceerd. Dit is een platform waar de meer dan 4500 leden uit heel Europa kunnen samenwerken in praktische projecten, ook met de niet-gouvernementele organisaties en de overheden. Projecten hebben betrekking op verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale innovatie zoals duurzaamheidsrapportering, welzijn op het werk, transparantie, verantwoord keten management, leefmilieu impact,... Twee aspecten komen in Enterprise 2020 aan bod: in de eerste plaats het verder bevorderen van de maturiteit en integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsprocessen. Dit heeft betrekking op het meten en verbeteren van de impact van de bedrijfsactiviteiten. STEFAN CRETS Executive Director bij CSR Europe CSR Europe is het Europese platform voor bedrij ven en stakeholders om gezamenlij k meer duurzame ontwikkeling mogelij k te maken Tot februari 2011 was hij General Manager Corporate Planning bij Toyota Motor Europe waar hij het CSR-beleid van de groep heeft vorm gegeven. Samenwerking In de tweede plaats gaat het over het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden voor sociale innovatie: de duurzaamheidsuitdagingen waar we als samenleving mee moeten omgaan kunnen nu eenmaal niet aangepakt worden door één bedrijf alleen. Ze vragen daarentegen meer samenwerking en wisselwerking tussen verschillende bedrijven onderling en ook met de overheden en andere stakeholders. De demografische veranderingen in Europa of de leefsituatie (en het marktpotentieel) van de laagste inkomstengroepen kan nu eenmaal niet door één bedrijf op zich aangepakt worden, zelfs niet door de grootste multinationals. Daarom is een praktisch samenwerkingsplatform van zeer groot belang. De Europese Commissie heeft dit in een beleidsbrief van november 2011 nogmaals benadrukt: een smart mix van beleidsmaatregelen om impact te optimaliseren en transparantie te bevorderen én het maximaliseren van de mogelijkheden tot sociale innovatie is de noodzakelijke voorwaarde om meer competitieve groei en duurzaamheid in Europa te bevorderen. Meer dan PR Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een cruciale motor voor strategische innovatie en waardecreatie op de middellange- en lange termijn. Bedrijven die het enkel zien als een PR-activiteit riskeren belangrijke groeimogelijkheden te missen en zullen dit met gedaalde competitiviteit betalen. Meer informatie over! de organisatie op: Fair en goedkoop p. 08 Ook discounters werken aan een duurzaam productaanbod. Bosbeheer p. 10 & 11 Hoe kan een bedrij f het duurzaam gebruik van hout en papier bevorderen? We make our readers succeed! CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, TWEEDE EDITIE, MEI 2012 Managing Director: Christophe Demir Editorial & Production Manager: Evi Vanparys Project Manager: Thij s Dely Tel: thij Business Developer: Frederik De Bosschere Sub-editor: Neelke Lelubre Redactie: Barbara Vandenbussche, Guy Goethals, Bert Verbeke, Neelke Lelubre, Caroline Stevens, Sofi e Van Hyfte Layout: I Graphic Distributie bij: De Standaard Print: Corelio Publishing Mediaplanet contact informatie: Tel: Fax: Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige bij lagen die zich richten op een specifi ek thema en de daarbij behorende doelgroep. Zo brengen wij lezer en adverteerder dichter bij elkaar. Deze bij lage wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelij kheid van de redactie van De Standaard.

3 NIEUWS Drink koffi e met respect voor mens en natuur Vraag: Waarom is het belangrij k te kiezen voor duurzame koffi e? Antwoord: De internationale koffi ehandel heeft een erg grote impact op het (leef)milieu. Door te kiezen voor duurzame koffi e help je het milieu en ben je zeker dat de koffi e met respect voor mens en natuur tot stand komt. Koffie is na aardolie het grootste exportproduct ter wereld. Het wordt bijna uitsluitend in ontwikkelingslanden geteeld. De koffiehandel heeft dus een enorm grote invloed op de arbeids- en leefomstandigheden van de lokale koffieproducenten, hun families en de natuur. Naast het milieuaspect, zijn bij duurzame koffiehandel eveneens sociale en economische aspecten belangrijk. volgt is opgebouwd: 14% bij de plantage, 6% bij het transport, 12% bij het productieproces en maar liefst 68% bij de consument. Op elk niveau kunnen maatregelen genomen worden om de impact van de koffiehandel op mens en milieu te verbeteren. Als consument kan u uw steentje bijdragen door enkel koffie te kopen met een keurmerk. Er bestaan 4 verschillende keurlabels: Maatregelen nemen Ecofys, een Nederlands consultancybedrijf voor duurzame energie, heeft een studie uitgevoerd waaruit blijkt dat de CO2- voetafdruk van koffie als Biologisch: de producten zijn van biologische oorsprong. Pesticiden en genetisch gemodificeerd organismen (GGO s) zijn bijvoorbeeld verboden. Max Havelaar Fairtrade: er worden milieuvriendelijkere landbouwpraktijken gehanteerd. Tevens zijn criteria inzake gebruik van pesticiden en zijn GGO s verboden. Rainforest Alliance: er zijn strenge milieucriteria voor het gebruik van pesticiden, meststoffen en het water- en energieverbruik. Deze criteria zijn er ter bescherming van de fauna en flora. Er is tevens een verbod op GGO s, het 1TIP KOOP GELABELDE PRODUCTEN kappen van bos en jagen. Bovendien herstellen ze de ecosystemen door middel van native species UTZ Certified: er worden strenge maatstaven gehanteerd inzake gebruik van pesticiden en meststoffen, verbod op kappen van bossen, water- en energieverbruik Een koffieproducent krijgt zo n keurmerk pas als hij aan verschillende economische, sociale en ecologische voorwaarden voldoet. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Iedereen is gebaat bij duurzame sourcing van groene koffie. Wanneer de koffieproducenten eerlijk betaald en opgeleid worden, gaan ze meer zorg besteden aan hun koffieplantages en stijgen de opbrengsten. Door betere landbouwmethodes en een verantwoord productieproces, waarbij zuinig wordt omgesprongen met energie en grondstoffen, lijdt de natuur minder schade. En ook de consument vaart er wel bij want hij weet dat zijn koffie met respect voor mens én natuur tot stand kwam. Meer info over de! keurmerken vind je op: CAROLINE STEVENS MEI VERANTWOORD PRODUCTIEPROCES Ook koffiebranderijen in westerse landen kunnen de natuur op een positieve manier ondersteunen door bij de teelt, de productie én de verpakking dus van boon tot kopje koffie te kiezen voor een duurzame aanpak met respect voor mens en natuur. Het begint al bij de aankoop van de koffiebonen. Door enkel duurzaam geteelde koffie te gebruiken, garandeert men de consument dat de boeren goed behandeld worden en een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Wat de productie in de koffiebranderijen betreft, is het belangrijk zuinig om te springen met energie en grondstoffen. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie en branders met warmterecuperatie. Maar ook de verpakking van de koffie speelt een cruciale rol om de afvalberg te verminderen. Maïsverpakking Een Belgisch koffiemerk maakt voor een bepaald koffiegamma gebruik van een plant-based verpakking: deze bestaat voor 58% uit hernieuwbare materialen zoals maïs en cellulose. Daarnaast kan een koffiebranderij een concreet actieplan uitwerken met doelstellingen om de CO2-uitstoot tijdens het productieproces te verminderen en CO2-reducerende projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen, bijvoorbeeld een afvalverwerkingsen biogasproject. Tot slot moet eveneens de consument zijn koopgedrag bijgestuurd worden om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties nog in een gezond milieu kunnen leven. CAROLINE STEVENS

4 4 MEI 2012 NIEUWS Iris Van der Veken, Chair van UN Global Compact Network Belgium, Sabine Denis, Director Business & Society, Gert Van Eeckhout, beleidsmedewerker bij het Departement Werk en Sociale Economie, en David Leyssens, Network Director bij Kauri vzw, hebben het tijdens een rondetafelgesprek over de recente ontwikkelingen op het gebied van CSR bij KMO s, grote bedrijven en multinationals. Een bedrijf is geen eiland op zich, er is samenwerking vereist Is CSR in de bedrijfswereld aan een opmars bezig? Iris Van der Veken: 2011 was op het lak van CSR een mijlpaal. Eindelijk is r een consensus tot stand gekomen die an bedrijven duidelijk maakt wat nu an hen verwacht wordt binnen hun irecte en indirecte invloedsfeer. Denk aar aan de herziening van de OESOichtlijnen, het Respect, Protect, en Reedy Framework van John Ruggie, de ernieuwde EU strategie van de Euroese Commissie en ISO Je zal uiteraard andere prioriteiten ebben afhankelijk van de sector, de loatie waar je onderneemt en investeert, e plaats die je in de keten inneemt en oe klein of groot je bent. Maar er zijn en aantal universele normen en waaren die grensoverschrijdend zijn. ISO 6000 biedt een internationaal geacepteerd kader waarbij organisaties oldoende ruimte krijgen om hun verntwoordelijkheid op maat in te vullen. Gert Van Eeckhout: Als overheid pelen wij hier ook een belangrijke rol. et feit dat de ISO-richtlijnen zo alesomvattend zijn, is een grote troef, aar tevens ook de achilleshiel van ISO Het bestaat immers uit meer an 180 pagina s en het is de taak van e overheid om dit met bruikbare tools ok begrijpbaar te maken voor KMO s. David Leyssens: Wat zo revolutioair is aan de ISO , is dat het op en participatieve manier is ontstaan. e moeten die ISO-norm niet zien als en doel op zich of als een checklist aarbij we elk onderwerp moeten afinken, maar veeleer als een instruent voor meer CSR. De opmars van SR is voor mij kwalitatief van aard. uurzaamheid wordt matuur, en veel eer geïntegreerd in de kern van de berijfsvoering. Hierbij is samenwerking ussen bedrijven, consumenten, ngo s, e overheid en middenveldorganisaties rg belangrijk. Is die samenwerking de sleutel tot een beter CSR- beleid? Leyssens: Samenwerking tussen lle schakels in de keten is een must om en impact te creëren. Veel duurzaamheidsproblemen zijn immers zo complex dat je ze niet alleen kan aanpakken. De eerste stap bestaat uit het zichtbaar maken van de standpunten van de verschillende betrokkenen, ook wel stakeholders genoemd. Sabine Denis: Bepaalde problemen op de werkvloer zoals de tewerkstelling van ongeschoolden en 50plussers maar ook energie-efficiëntie vereisen samenwerking om opgelost te worden. Hierin kunnen CSR-netwerken een prominente rol spelen. Van der Veken: Een bedrijf is geen eiland op zich. Steeds meer bedrijven zijn bereid om samen te werken met de overheid, concurrenten, leveranciers en klanten om te kijken hoe er een toegevoegde waarde kan gecreëerd worden naar een duurzaam business model. Enkel door middel van samenwerking en transparantie is dit mogelijk. Denis: Hoe meer CSR verweven is met de core business van bedrijven, hoe moeilijker een open samenwerking tussen concurrenten wordt. Sectorverenigingen zoals Fevia, Essenscia en Febelfin hebben zelf al het initiatief genomen en verlagen op die manier de drempel voor hun leden, die vaak KMO s zijn. Van Eeckhout: Als overheid willen we de verschillende sectoren, en hun bedrijven, bijstaan in het ontwikkelen van eenvoudige manieren om het CSRbeleid beter te kunnen implementeren. Bedrijven uit eenzelfde sector worden immers vaak met gelijkaardige MVOuitdagingen geconfronteerd. Van der Veken: Integratie binnen de volledige operationele structuur en de business strategie is essentieel om over een echt MVO-beleid te spreken. MVO gaat niet alleen over het respecteren van de regelgeving en de zachtere aanpak van lokale investeringen in sociale projecten. Wat doe je bijvoorbeeld als je investeert in regio s waar je geconfronteerd wordt met een zeer zwakke juridische omkadering? Dan spelen de waarden en de normen die je CEO en bedrijf uitdragen een cruciale rol. Weinig bedrijven beseffen dat hier een echte business case ligt. Een volwassen CSR-strategie heeft immers een Er is een verschuiving van milieu naar meer sociale maatregelen Sabine Denis Er is een tendens waarbij de consument als stakeholder aan belang wint David Leyssens Samenwerking tussen alle schakels in de keten is een must om impact te creëren Iris Van der Veken Voor KMO s is MVO vaak een hele opdracht, en daarbij moeten we hen helpen Gert Van Eeckhout positieve invloed op de reputatie, de optimalisatie van productieprocessen, het retentiebeleid, en vooral op het vertrouwen die de stakeholders hebben in je bedrijf. Van Eeckhout: In Denemarken bijvoorbeeld zien ze MVO ook als een concurrentieagenda om Deense bedrijven te wapenen in een internationale context. Wat zijn de recente veranderingen binnen de CSRstrategieën van de bedrijven in Vlaanderen? Denis: 2012 is het jaar van Active Ageing in Europa. Dit Europees jaar moet het grote publiek warm maken voor deze twee thema s: de bijdrage die ouderen kunnen leveren aan de samenleving en het belang van solidariteit tussen de generaties. Op de breakfastmeeting met minister Vanackere op 22 maart, werd uitvoerig gesproken over 50-plussers in het werkveld, daar waar iedereen een debat over duurzaamheid verwachtte. In die optiek kan je dus zeggen dat er een verschuiving is van milieu naar meer sociale maatregelen. Leyssens: Duurzaamheid bevat een economische, een ecologische en een sociale component die alledrie aan bod komen in een volwaardig duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid en innovatie groeien naar elkaar toe rond thema s zoals creatie van nieuwe business modellen, groene technologie en nieuwe sociale organisatievormen. Van der Veken: Blijvende thema s in België zijn externe rapportering, integratie van groene economie in de bedrijfsstrategie, en supply chain management. Internationaal zien we vandaag een focus op mensenrechten en kinderrechten. De samenwerking tussen de overheid en de privésector kan grote impact hebben op een meer duurzaam bedrijfsbeleid dat alle schakels (inclusief KMO s) binnen de productieketen omvat. Dankzij de steun van onder andere minister Vanackere, minister Reynders en de Koning Boudewijn Stichting zal er hieromtrent een internationale conferentie georganiseerd worden in Brussel op 20 november. Van Eeckhout: Onze focus ligt voornamelijk op KMO s. Die worden dikwijls geconfronteerd met duurzaamheidseisen van grote bedrijven die makkelijker hun weg vinden met MVO. Voor KMO s is dit vaak een hele opdracht, en daarbij moeten we hen helpen. Van der Veken: Vorming en opleiding zijn inderdaad van groot belang. MVO- beleid moet je zachtjes laten insijpelen en zo kan je gedrag en houding langzaam maar zeker veranderen. Uiteraard zijn management opleidingen op alle niveaus nodig. We zijn dan ook heel trots op ons nieuwe centrum voor maatschappelijk ondernemen, het International Training Centre on Corporate Opportunities in Antwerpen, onder de bescherming van UNITAR en UN Global Compact en in nauwe samenwerking met de Antwerp Management School. Wat zijn de verdere uitdagingen in MVO die jullie momenteel zien? Denis & Van der Veken: De consumenten zijn zich nog onvoldoende bewust van het belang van CSR. Het is onze taak om hen wat meer bij het CSRverhaal te betrekken en hen bewuster te maken zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken. De vraag is: wie is er bereid om meer te betalen voor duurzame producten? Leyssens: Er is een tendens waarbij de consument als stakeholder aan belang wint. Organisaties die erin slagen om consumenten diepgaand te betrekken krijgen veel loyalere klanten die een krachtige verandering mogelijk kunnen maken. Van Eeckhout: Het middenveld en lokale besturen kunnen hier een rol spelen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de recente groepsaankopen van groene energie. NEELKE LELUBRE

5 MEI TIP CREËER NETWERKEN 1. Het debat vond plaats in de kantoren van Mediaplanet 2. Iris Van der Veken, Chair van UN Global Compact Network Belgium 3. Sabine Denis, Director Business & Society 4. David Leyssens, Network Director Kauri vzw 5. Gert Van Eeckhout, beleidsmedewerker Departement Werk en Sociale Economie 6. De gesprekspartners bij hun aankomst in Tour & Taxis. FOTO S: A.L

6 6 MEI 2012 INSPIRATIE Vraag: Hoe kunnen bedrijven van bij ons boeren in het Zuiden een zakelijk toekomstperspectief bieden? Antwoord: Door lange termijnprojecten op te starten en te ondersteunen, zoals het Santiago II-project in Bolivië. 1 Nieuwe kwekerij biedt lange termij noplossingen PROJECT OLIVIË Het Santiago II-project ondersteunt 37 lokale producenten van Arabica-koffie, allemaal lid van een coöperatieve bij Caranavi, op zo n 8 uur van hoofdstad La Paz. Het is een relatief jonge coöperatieve, die zich wil versterken om het volume en de kwaliteit van de oogsten te kunnen verhogen. Hiervoor moet men kunnen vertrekken vanaf kwaliteitsvolle koffieplanten en ook de oudere koffiepercelen moeten worden vernieuwd. Net daarom is het opstarten van een kwekerij cruciaal. En dat is waar het project om draait. Voordelen voor alle betrokkenen Eustaquio Huiza Tapia, voorzitter van FECAFEB: Enerzijds zullen de nieuwe kwaliteitsplanten die op de kwekerij worden gekweekt, de oude vervangen. Anderzijds zal er meer productie-oppervlakte ontstaan. Kortom: door de betere kwaliteit en het grotere productievolume brengt het project voor de lokale families vooral economische voordelen met zich mee. Daarnaast is zo n kwekerij opstarten een collectief project, waardoor de interne organisatie van de coöperatieve wordt versterkt. En een sterke coöperatieve maakt het voor de kleine boeren dan weer mogelijk om over een betere prijs te onderhandelen, iets wat zij op hun eentje niet kunnen. Alle schakels in de supply chain hebben voordeel bij deze samenwerking. Behalve een kwaliteitsproduct ontstaat tussen hen een duurzame vertrouwensrelatie. Iedereen kent elkaar en leert elkaar respecteren. De producenten krijgen erkenning voor hun product, en de aankopers zijn op hun beurt fier om een product te kunnen commercialiseren dat het leven van de producenten verbetert. Stabiliteit op lange termijn Volgens Nicolas Steisel van Exki biedt het project ook een oplossing voor een heel typisch probleem voor boeren uit het Zuiden: Deze boeren produceren slechts een klein volume aan koffie. Daarom kunnen zij in periodes waarin de koffieprijs goed is, zoals op dit moment, niet voldoende winst genereren. In zwakkere periodes blijft al zeker geen geld over om te investeren. Dit project zal voor een kwaliteits- en schaalvergroting zorgen, waardoor de toekomst van de boeren op langere termijn is verzekerd. PROFIEL Eustaquio Huiza Tapia Voorzitter van de Federatie voor Koffietelers en - exporteerders van Bolivia (FECAFEB) Nicolas Steisel Mede-oprichter en CEO van Exki Tito Medrano Liaison officer in Bolivie voorfairtrade Labelling Organisation (FLO) Samen met Coffee Team hebben wij het project opgestart, maar van bij het begin moet de coöperatieve de leiding nemen over het project, zodat de toekomst van het project is verzekerd. Het eerste jaar zal een extern expert de mensen van de coöperatieve opleiden in het beheren en onderhouden van de kwekerij. Daarna zal de coöperatieve alle technische en administratieve taken op zich nemen. Aan het einde van dit jaar zal de kwekerij de eerste planten opleveren. Die worden dan begin volgend jaar herplant op de percelen. Ook de bosplanten die de noodzakelijke schaduw over de koffieplanten moeten werpen, zullen worden gekweekt. En zo worden elk jaar nieuwe percelen aangeplant. Na vier jaar zullen de eerste koffieplanten een oogst opleveren. Hefboom Tito Medrano van FLO bevestigt: De hogere opbrengsten zullen de coöperatieve in staat stellen om meer te investeren in basisvoorzieningen zoals drinkbaar water, elektriciteit, gezondheidszorg, Op die manier fungeert de productie onder Fairtradevoorwaarden als een echte hefboom voor deze gemeenschap. FAIRE PRIJZEN 1. Trendwatcher Herman Konings. 2. De sappentrapper in actie. FOTO S: PRIVÉ WEDS Naar aanleiding van de dag op 10 mei werden bedrijven al voor het zesde jaar op rij opgeroepen o m een creatief en impactvol initiatief te nemen om werknemers te laten genieten van Fairtrade gelabelde producten. Meer dan mensen nemen deel aan de Fairtradeday, en de

7 3TIP INTRODUCEER FAIRTRADE OP DE WERKVLOER MEI MYTHES OVER FAIRTRADE Max Havelaar is een merk Klopt niet. Als Fairtrade organisatie kopen of verkopen wij 1 helemaal niets. Wij zijn een ontwikkelingsmodel dat boeren in het Zuiden economische garanties biedt, als zij zich engageren om ecologisch en sociaal verantwoord te produceren. Zo kunnen ze zelf uit de armoede geraken versus afhankelijk te blijven van giften. Fairtrade is enkel koffie Neen. In België alleen zijn 2 meer dan verschillende Fairtradeproducten op de markt, wereldwijd zo n Dit aanbod groeit elke dag. Fairtrade is duurder Fout. De hogere vergoeding 3 voor de boeren bepaalt slechts in kleine mate de marktprijs hier. Neem bijvoorbeeld de Fairtradebananen. Die worden verkocht aan een zelfde prijs dan andere premium bananen. TRIJD volgende 3 winnaars worden extra beloond met een leuke - en vooral faire - prijs: Velt vzw nodigt Mme Zsazsa uit om tijdens de middag naailes te geven met eerlijk en biologisch katoen. Zo zien hun werknemers in hoe moeilijk het is om aan eerlijke, biologische stof te geraken en hoeveel werk er in de productie van onze kleding kruipt. Bewust kiezen is ook belangrijk op andere vlakken dan voeding alleen. Zij winnen een wijndegustatie van de specialist in Fairtrade- en biologische wijnen, Vino Mundo. Alle medewerkers van Universiteit Gent DOZA Onderzoekscoördinatie werden aangespoord om morgen een Fairtrade gerecht klaar te maken, waarmee ze samen een Fairtrade lunch zullen houden. De leidinggevende staat in voor de kosten van deze lekkernijen. Na afloop bundelen ze de gerechtjes tot een Fairtrade kookboekje dat aan elke medewerker van de dienst wordt meegegeven. Als extra beloning hiervoor ontvangen zij een gratis sessie van trendwatcher Herman Konings. Ook genieten wordt het bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waar een sappentrapper over de vloer komt. Met deze bakfiets die een blender aandrijft zullen de werknemers hun eigen smoothie trappen. Uiteraard verdwijnen enkel Fairtrade producten in de sappentrapper: mango, ananas, banaan, appelsap, appelsiensap en worldshake. Zij winnen heerlijke ijsjes van Ben & Jerry s, die zelf uiteraard ook 100% Fairtrade zijn. 2 Fairtrade vind je niet in de supermarkt De zichtbaarheid van de Fairtradeproducten tussen het 4 traditionele gamma is zeker een werkpunt, maar ze zijn in elke supermarkt in Vlaanderen (behalve Aldi) te koop. Fairtrade is oneerlijke concurrentie voor Vlaamse boeren 5 Neen. Vooreerst kunnen de meeste Fairtradeproducten hier niet worden geteeld. Binnen het initiatief Fairtrade Gemeenten proberen wij trouwens ook de consumptie van lokaal geproduceerde duurzame producten te stimuleren.

8 8 MEI 2012 NIEUWS Han de Groot Algemeen directeur van UTZ Certifi ed Op weg naar een wereld waar duurzame landbouw de norm is Het is de industrie die moet veranderen, niet de consument TZ Certified is een programma en keurmerk voor duurzame landbouw van koffie, cacao en thee. Het initiatief werd geomen in 2002 door koffieproduenten in Guatemala en een Nederandse koffie-inkoper. Monique van Wijnbergen Marketing & communicatie manager bij UTZ Certifi ed Goede koffie Oorspronkelijk kreeg de samenwerking de naam Utz Kapeh wat goede koffie betekent in een Mayataal uit Guatemala. Utz Kapeh schiep de mogelijkheid om ook grote branders op grote schaal verantwoorde koffie in te kopen. In tegenstelling tot het werken met vast prijzen liet UTZ de prijsonderhandelingen over aan de markt. Een aantal grotere plantages vielen inderdaad uit de boot, hoewel zij ook op een verantwoorde manier produceerden, zegt Monique van Wijnbergen, marketing & communicatie manager bij UTZ Certified. Vandaag kan je UTZ Certified omschrijven als een wereldwijde certificeringstandaard en traceerbaarheidsprogramma s voor professionele, sociale en milieuvriendelijke productie en product sourcing. Sinds 2004 wordt UTZ gesteund door Solidaridad dat met het Certification Support Network (CSN) onder meer koffie- en theeproducenten ondersteunt. In 2007 werd de naam Utz Kapeh geruild voor UTZ Certified en kreeg de stichting ook een nieuw logo. Het hoofdkantoor van de stichting is gevestigd in Amsterdam, Nederland met vestigingen in de Verenigde Staten, Japan en Zwitserland. Actieradius Wanneer het gaat om koffieproducerende landen zijn wij in ruim 22 landen actief, zegt Monique van Wijnbergen. Voor koffie is dat op de drie zuidelijke continenten: Zuid- en Midden Amerika en zeker Azië waar Vietnam uitgegroeid is tot een zeer grote koffieproducent. CHRONOLOGIE Lidl is de allereerste warenhuisketen in België die nog voor eind % van haar gemalen koffieproducten zal verduurzamen. De keten zal dus tegen het einde van het jaar enkel nog gemalen koffie inkopen die UTZ gecertificeerd is. Een groot deel van het koffieen chocoladeassortiment van Lidl is reeds omgesteld naar de normen van UTZ certified. Evolutie - mijlpalen: Oktober 2011: start samenwerking UTZ November 2011: 100% verduurzaming koffiepads Voor cacao zijn Indonesië, Ivoorkust en Ghana belangrijk. Sri Lanka is belangrijk voor thee. Momenteel hebben wij programma s voor cacao, thee en koffie, en leveren wij de tracering voor palmolie en katoen. Met de invoering van het UTZ Certified -label veranderden er verschillende zaken bij de producerende boeren. Zo brengen de keurmerkproducten meer geld op in de vorm van premies. Krijgen arbeiders en hun familie toegang tot goede huisvesting, zuiver drinkwater, scholing en gezondheidszorg. Moeten producenten de arbeidsrechten respecteren op vlak van FOTO: UTZ December 2011: verduurzaming Belgische chocolade Sinterklaas 2011: duurzaam Sinterklaaschocoladeassortiment Kerst 2011: duurzaam Kerstchocoladeassortiment Januari 2012: 100% duurzame koffiebonen Maart 2012: verduurzaming chocoladerepen Pasen 2012: duurzaam Paaschocoladeassortiment Mei 2012: verduurzaming chocolade van suikerwafels December 2012: doelstelling 100% duurzame gemalen koffie DOELSTELLING 2012 Tegen eind 2012 wil Lidl 100% duurzaam gemalen koffie aanbieden. FOTO: UTZ werktijden en werkomstandigheden. Wordt er op toegezien dat water, energie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen op een verantwoorde manier worden toegepast en krijgen boeren toegang tot trainingen en middelen om hun kwaliteit en efficiëntie te blijven verbeteren. Ook voor discounters Met haar programma wil UTZ Cer- tified een wereld creëren waar duurzame landbouw de regel is. Het is onze betrachting om het duurzaam produceren uit de niche te halen en er de norm van te maken. Daarom willen we samenwerken met alle bedrijven. Ook met discountbedrijven waar grote volumes kunnen verwerkt worden met een vergroting tot schaalfie is dat de consument moet kunnen blijven genieten van de bestaande gevolg. Onze filoso- producten die hij graag koopt. Om welke reden dan ook: beschikbaarheid, kwaliteit, prijs of smaak, zegt Monique van Wijnbergen. Daarom dat we zelf geen eigen producten op de markt brengen. Wanneer je een wereld voorstaat waar duurzaamheid de norm is, moet je niet aan de consument vragen zijn aankoopgedrag te veranderen. Het is de industrie die moet veranderen. Daarom werken wij samen met bedrijven die hun eigen producten een duurzaam karakter willen geven. GUY GOETHALS In 2012 concretiseerde Lidl haar filosofie om een deel van haar producten een meer duurzaam karakter te geven in een samenwerking met UTZ Certified. Deze stap om duurzame grondstoffen in te kopen voor hun koffie- en cacaoproducten toont aan dat zij bereid zijn om te investeren in duurzaamheid, zegt Han de Groot, algemeen directeur UTZ Certified. Deze commitments vormen een belangrijke actie op weg naar het creëren van een wereld waarin duurzame landbouw de norm is. Mede dankzij Lidl kunnen wij boeren, medewerkers en hun families helpen om hun ambities te bereiken en kunnen we bijdragen aan het behoud van onze natuurlijke grondstoffen, nu en in de toekomst. Maatschappelijke betrokkenheid Niet alleen de maatschappelijke betrokkenheid met de werkomstandigheden van de koffie en cacaoboeren speelt voor het discountbedrijf een fundamentele rol in dit duurzaamheidbeleid. Ook het aanbieden van hoogwaardige producten tegen een lage prijs blijft belangrijk. Zowel bij het introduceren van nieuwe producten als bij het bestaand assortiment wordt bekeken of een UTZ certificering mogelijk is. Waar mogelijk voeren we dit door, stelt Ruth Broekaert, CSR medewerker Lidl. Enorme schaalgrootte Lidl neemt duidelijk het voortouw om UTZ Certified bekend te maken bij de consument. Door de schaalgrootte ontstaat een grote impact, ook naar andere retailers en discounters. Overigens, België bengelt nog steeds aan het einde van de rij en het aantal duurzame koffieproducten dat aangeboden wordt is nog steeds beperkt. Een inhaalbeweging dringt zich op. GUY GOETHALS

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE Hoe leest u ICCOnomics het beste? 3 7 NIVEAU 1 DE BESTE START Het eerste niveau van ICCOnomics samengevat 9 19 NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID Het tweede niveau

Nadere informatie

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst 25 jaar Interviews over de impact en toekomst Floortje Dessing Lilianne Ploumen Olivier De Schutter Chief Adam Tampuri Arie van Doesburg Tatsuya Watanabe Jochanan Senf Felix Wijesinghe Harriet Lamb Ewoud

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

CACAO EN FAIRTRADE. Fier op onze chocolade, zeker als het Fairtrade is!

CACAO EN FAIRTRADE. Fier op onze chocolade, zeker als het Fairtrade is! CACAO EN FAIRTRADE Fier op onze chocolade, zeker als het Fairtrade is! De realiteit in de cacaoketen 7 Van productie tot consumptie 7 Een keten onder druk 8 Uitdagingen voor de producenten 11 Fairtrade

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Verzekeringen Audit is zaak van specialisten Informatie Betere controle leidt tot competitief voordeel

Nadere informatie

TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN RWANDA

TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN RWANDA TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN RWANDA 1 Verantwoordelijke uitgever Carl Michiels COÖRDINATIE La Machine à Écrire sccs - Samuel Poos (BTC) REDACTIE Marc VANHELLEMONT CONCEPT Julie

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Fair Trade Original JAARVERSLAG 2013

Fair Trade Original JAARVERSLAG 2013 Fair Trade Original JAARVERSLAG 2013 Colofon Tekst Fair Trade Original Foto s Fair Trade Original Remko Kraaijveld p. 1, 6, 11, 24, 36, 39 Sjoerd Eickmans p. 8, 29, 31, 33, 35, 40 Natasja Noordervliet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 JAARVERSLAG 2013-2014 Halle, 19 juni 2014 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B- 1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Pure chocolade. De Nederlandse supermarkten doorgelicht in 2010. De Nederlandse supermarkten doorgelicht in 2010 1 MILIEUBEHOUD ARBEIDSRECHTEN

Pure chocolade. De Nederlandse supermarkten doorgelicht in 2010. De Nederlandse supermarkten doorgelicht in 2010 1 MILIEUBEHOUD ARBEIDSRECHTEN De Nederlandse supermarkten doorgelicht in 2010 1 Pure chocolade De Nederlandse supermarkten doorgelicht in 2010 INKOMSTEN BOEREN MILIEUBEHOUD LANDRECHTEN ARBEIDSRECHTEN KINDERARBEID 16-11 - 2010 _ 002

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD LEES MEER OP WWW.SLIMONLINESHOPPEN.BE E-COMMERCE Februari 2015 ONLINE KAN

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Duurzaamheid in de Aanbieding Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Colofon Ernst & Young Retail & Consumer Products Sector Postbus 7883 1008 AB Amsterdam

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010. Boeren in het Zuiden verdienen beter. www.oxfamfairtrade.be

Jaarverslag 2009-2010. Boeren in het Zuiden verdienen beter. www.oxfamfairtrade.be Jaarverslag 2009-2010 Boeren in het Zuiden verdienen beter www.oxfamfairtrade.be Voorwoord Jaarverslag 2009-2010 Boeren in het Zuiden verdienen beter www.oxfamfairtrade.be Colofon Samenstelling & redactie

Nadere informatie

trends voor 2013 de samenleving is klaar voor de circulaire economie Nederlandse bedrijfsleven

trends voor 2013 de samenleving is klaar voor de circulaire economie Nederlandse bedrijfsleven trends voor 2013 1. MVO wordt serious business 2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis 3. Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven 4. Niet-financiële waarden worden geld waard

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie