Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [ ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]"

Transcriptie

1 Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [ ] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder : Algemene Voorwaarden: Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroepsof bedrijfsmatige doeleinden [ ]. De begrippen die worden gehanteerd hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Elektriciteitswet en het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van het Gewest waar de Levering gebeurt, voor zover daarvan in deze Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden of bijlagen (samen : de Overeenkomst ) niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Aansluitingsovereenkomst: de tussen Klant en de Netbeheerder afgesloten overeenkomst voor een bepaalde aansluiting, inbegrepen de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden, de kwaliteit van de afname, de toevoer van elektriciteit, de meetinrichting en de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen. De Aansluitingsovereenkomst valt buiten onderhavige Overeenkomst. Afnamepunt: de fysieke plaats waar de aansluiting is verbonden met het elektriciteitsnet of het gesloten distributienet voor elektriciteit. Deze punten zijn gespecificeerd in de Overeenkomst en hebben een adres en uniek EAN-nummer. Afrekeningsperiode: een periode van 12 maanden die loopt vanaf het ingaan van de Leveringsperiode of de verjaardag van het begin van de Leveringsperiode, tenzij de betrokken periode korter zou zijn dan 12 maanden. Belpex: op de Belpex markt wordt voor elk uur van de dag een prijs bepaald op basis van vraag en aanbod van elektriciteit in het betreffende uur Bijzondere Voorwaarden: de Bijzondere Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst voor de Levering van elektriciteit waarin onder meer de Verkoopprijs, de Contractduur en de bijzondere bepalingen worden vermeld. Contractduur: de Overeenkomst gaat in op, afhankelijk van welke datum het eerst valt, het ogenblik van ondertekening door de Klant, dan wel op de datum van aanvang van feitelijke levering, tot en met de laatste dag van de Leveringsperiode. Contractvolume: het totaal overeengekomen volume elektriciteit, voor de Leveringsperiode, die de Klant zal afnemen, met een volume vastgelegd voor respectievelijk normale uren / stille uren, en indien dit technisch mogelijk is, uitgesplitst over de Afnamepunt(en). Met betrekking tot een bandbreedteafrekening is het Contractvolume het overeengekomen volume elektriciteit tijdens de betreffende Afrekeningsperiode. Dag(en): kalenderdag(en), dus ook een zaterdag, zon- of feestdag.

2 Derden: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de (rechts)personen die met hen verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. Elektriciteitswet: Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Energieprijs: de prijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Gewogen gemiddelde Energieprijs: voor een Afnamepunt met een AMR ( automatic meter reading ), de prijs berekend door de Energieprijs voor normale en stille uren te wegen met respectievelijk het Werkelijk Verbruikte Volume voor normale en stille uren tijdens de betreffende Afrekeningsperiode. Voor een Afnamepunt met een MMR ( monthly meter reading ) of YMR ( yearly meter reading ), de prijs berekend door de Energieprijs voor normale en stille uren te wegen met respectievelijk het gecontracteerde volume voor normale en stille uren tijdens de betreffende Afrekeningsperiode, waarbij de door de regulator vooropgestelde SLP-profielen worden gebruikt om de normale en stille uren naar kalenderperiodes op te delen. Groenestroomcertificaat: een certificaat dat bewijst dat kwh elektriciteit werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron; uniek, verhandelbaar, elektronisch en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. GVO( s): een Garantie Van Oorsprong betreft een uniek, verhandelbaar en overdraagbaar elektronisch document, opgemaakt conform de op dat ogenblik geldende wetgeving, dat uitsluitend tot doel heeft om de eindafnemer aan te tonen dat een bepaald aandeel of een bepaalde volume energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Klant: de afnemer die elektriciteit van Eneco afneemt via het Afnamepunt, en dit uitsluitend voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden. Kosten en Belastingen: het geheel van kosten en belastingen zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden die deel uitmaken van de Verkoopprijs. kwh normale/ stille uren: voor AMR gelezen meters zijn de normale uren 15 uren per dag van maandag tot en met vrijdag (van 7 tot 22 uur), met uitzondering van de wettelijke nationale feestdagen. Alle uren die niet onder de definitie van normale uren vallen, worden aangemerkt als stille uren. Voor MMR en YMR zijn de normale / stille uren afhankelijk van de Netbeheerder en kunnen deze verschillen naargelang de regio. Leverancier / Elektriciteitsleverancier: Eneco België B.V., met maatschappelijke zetel te Rotterdam, die een bijkantoor heeft aan de Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer Levering: de beschikbaarstelling op het Afnamepunt van het door de Klant gevraagde volume elektriciteit.

3 Leveringsperiode: afhankelijk van welke datum eerst valt, de periode beschreven in de Bijzondere Voorwaarden, dan wel de datum van aanvang van effectieve levering. Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Afnamepunt omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen, beheerd door de Netbeheerder. Netbeheerder: de Distributienetbeheerder (de beheerder binnen een geografisch afgebakend gebied van het geheel van verbindingen en daarmee verbonden apparatuur die noodzakelijk is voor de distributie van elektriciteit op regionaal of lokaal niveau) en/of Transmissienetbeheerder (de beheerder van het nationale of lokale transmissienet voor elektriciteit). Overeenkomst: het geheel van (i) de Bijzondere Voorwaarden, (ii) de bijlagen bij de Bijzondere Voorwaarden, en (iii) de Algemene Voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan overeengekomen tussen Eneco en de Klant. Profielgewogen gemiddelde Belpex-prijzen: voor een Afnamepunt met een AMR, de prijs berekend door de Belpex uurprijzen te wegen met het Werkelijk Verbruikte Volume per uur tijdens de betreffende Afrekeningsperiode. Voor een Afnamepunt met een MMR of YMR, de prijs berekend door de Monthly Belix-base prijzen te wegen met het gecontracteerde maandvolume tijdens de betreffende Afrekeningsperiode, waarbij voor een Afnamepunt met een YMR het gecontracteerde volume over de betreffende Afrekeningsperiode in maandvolumes wordt omgezet via het bijhorende SLP ( Synthetisch Last Profiel ). De Belpex uur- en Monthly Belix-base prijzen worden gepubliceerd door Belpex N.V. Verbruiksprofiel: het door de Klant aangeleverde profiel dat als basis geldt voor het bepalen van de Verkoopprijs en het Contractvolume. Verkoopprijs/Verkoopprijzen: de prijzen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Warmtekrachtcertificaat: uniek, verhandelbaar, elektronisch en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode een hoeveelheid primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ten opzichte van een moderne referentiecentrale en een moderne referentieketel. Werkelijk Verbruikte Volume / Werkelijk Verbruik: het volume aan elektriciteit dat tijdens de Afrekeningsperiode daadwerkelijk door Eneco werd geleverd en door de Klant werd afgenomen, waarbij voor een MMR en YMR het Werkelijk Verbruikte Volume voor de betreffende Afrekeningsperiode wordt omgezet (MMR) of wordt geëxtrapoleerd (YMR) via het bijhorende SLP ( Synthetisch Last Profiel ). 2. De verwijzing naar een artikel of sub-artikel is een verwijzing naar een artikel of sub-artikel van deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders uitdrukkelijk bepaald. De in de Overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij dienen enkel om de lezing van de Overeenkomst te vergemakkelijken.

4 3. De in de Overeenkomst vermelde termijnen worden gerekend van middernacht tot middernacht. Ze worden gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis die de termijn doet ingaan. Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. Tenzij anders vermeld, gelden de termijnen op straffe van verval van recht. ARTIKEL 2 DE OVEREENKOMST 1. Eneco zal de elektriciteit leveren conform de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen een bepaling, wordt voorrang gegeven aan de Bijzondere Voorwaarden, vervolgens de bijlagen, en daarna de Algemene Voorwaarden. 2. De Overeenkomst gaat in op, afhankelijk van welke datum het eerst valt, het ogenblik van ondertekening door de Klant, dan wel op de datum van aanvang van feitelijke levering, tot en met de laatste dag van de Leveringsperiode. 3. De Klant, behoudens een Klant rechtstreeks aangesloten op het transmissienet, dient er zorg voor te dragen dat alle van kracht zijnde overeenkomsten inzake levering van elektriciteit, met andere leveranciers dan Eneco, aan de in de Overeenkomst genoemde Afnamepunten, rechtsgeldig zijn beëindigd op de datum en het uur waarop de Leveringsperiode in werking treedt. Eneco kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de beëindiging van voormelde overeenkomsten en Klant vergoedt en vrijwaart Eneco voor/tegen eventueel daarmee verband houdende schade en claims. 4. Klant is verantwoordelijk voor het gratis ter beschikking stellen van alle door Eneco gevraagde gegevens die nodig zijn voor de Levering (waaronder onder andere, doch niet limitatief, zijn vestigingsadres, benodigde volume elektriciteit, de EAN-code, RSZ NACE code). De gevraagde gegevens, alsook de wijzigingen aan de gegevens, dienen correct en tijdig te worden meegedeeld aan Eneco. Klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of niet tijdig meedelen van bedoelde gegevens dan wel wijzigingen in die gegevens. Eneco heeft het recht schade die hieruit zou voortvloeien te verhalen op de Klant. 5. Tenzij anders overeengekomen, wordt na afloop van de in de Overeenkomst gestelde Contractduur de Overeenkomst telkenmale stilzwijgend met eenzelfde duurtijd en voor eenzelfde Contractvolume verlengd, tenzij Eneco of Klant ten minste drie maanden voor het einde van de oorspronkelijke of van de verlengde termijn bij aangetekend schrijven aan de wederpartij een kennisgeving van niet-hernieuwing verzendt. Deze kennisgeving is geldig verricht wanneer de aangetekende brief tijdig wordt ontvangen. Indien de Verkoopprijs voor de verlengde periode wijzigt, zal Eneco de nieuwe Verkoopprijs minstens drie maanden voor einde oorspronkelijke of verlengde Contractduur communiceren aan de Klant. 6. Indien de Klant de Overeenkomst rechtmatig heeft beëindigd, is deze zelf verantwoordelijk om de switch van elektriciteitsleverancier door te voeren. Indien de Klant niet tijdig van elektriciteitsleverancier verandert, per datum en tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt, dan blijft Eneco de Klant voorzien van, en Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 2/4

5 betaalt Klant voor, de onder de rechtmatig opgezegde Overeenkomst Contractvolume voor de desbetreffende maand(en) elektriciteit dan wel, indien geen volume was overeengekomen, alle benodigde elektriciteit, zulks tot het moment waarop de switch van leverancier is doorgevoerd. In geval van een tweevoudige elektriciteitsmeter stelt Eneco de Energieprijs voor de te leveren periode vast aan de Belpex Monthly Belix Peak van de desbetreffende maand + 25 /MWh voor normale uren en de Belpex Monthly Belix Off peak + 25 /MWh voor stille uren. Ingeval van een enkelvoudige meter wordt de Energieprijs vastgesteld aan de Belpex Monthly Belix Base van de desbetreffende maand + 25 /MWh. 7. Klant blijft evenwel gebonden aan hetgeen krachtens de Overeenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 8. Indien de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt aangegaan, zijn de Klanten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. ARTIKEL 3 LEVERING EN AFNAME VAN ELEKTRICITEIT 1. Eneco zal de elektriciteit leveren op het/de Afnamepunt(en) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Op het/de Afnamepunt(en) gaan eigendom en risico over op de Klant. 2. De Klant zal, met uitzondering van de Klanten rechtstreeks op het transportnet aangesloten, op dit Afnamepunt uitsluitend elektriciteit van Eneco afnemen. De Klant zal de gekochte elektriciteit voor geen andere locaties gebruiken, en niet doorleveren aan Derden, tenzij de Klant over een leveringsvergunning beschikt conform de van kracht zijnde regelgeving. 3. De Klant heeft het recht gedurende de Contractduur één of meerdere nieuwe Afnamepunten aan de Overeenkomst toe te voegen en anderzijds één of meerdere Afnamepunten uit de Overeenkomst weg te nemen, mits hierdoor globaal gezien en gedurende de ganse duurtijd van de Overeenkomst niet wordt afgeweken van het Contractvolume. Eventuele aansluit of afsluitkosten en andere gerelateerde kosten en risico's, ten gevolge van een bijkomend Afnamepunt, zijn voor rekening van de Klant. 4. Klant zal Eneco onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van alle gegevens of wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief op het Verbruiksprofiel (bv. RSZ NACE code). Eneco behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (inclusief Verkoopprijs en Contractvolume) voor de resterende Leveringsperiode te herzien als gevolg van een wijziging die effect heeft op de Levering, de relevante volumes of andere elementen van de Overeenkomst, zoals de installatie van een eigen productie-installatie. 5. In het geval de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder voormelde meldingsplicht, behoudt Eneco zich het recht voor om de Overeenkomst (inclusief Verkoopprijs, Contractvolume, extra kosten en schade) zowel met terugwerkende kracht als voor de resterende Contractduur te herzien en de hierdoor geleden schade op de Klant te verhalen. 6. Klant is verplicht zich te onthouden van iedere handeling en elk nalaten dat Eneco belemmert of verhindert haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan wel schade toebrengt aan

6 personen of zaken van Eneco of van Derden. Klant zal eenzelfde verplichting opleggen aan zijn werknemers, vertegenwoordigers en Derden voor wie Klant verantwoordelijk is. 7. Klant met een rechtstreekse aansluiting op het transmissienet meldt tijdig de onderschrijvingsmethodiek en het maximaal te onderschrijven vermogen voor de komende Contractduur aan Eneco ten behoeve van de Netbeheerder. Indien de Klant geen opgave meldt aan Eneco, bepaalt Eneco de methodiek en het maximaal te onderschrijven vermogen. De hieruit voortvloeiende vermogenskosten zijn voor rekening van de Klant. ARTIKEL 4 INSTALLATIE AANSLUITING 1. Aansluiting en distributie geschieden te allen tijde voor rekening en risico van Klant. Klant zal met betrekking tot de aansluiting en de distributie naar het Afnamepunt, tijdig (een) Aansluitingsovereenkomst(en) aangaan met de Netbeheerder, welke Aansluitingsovereenkomst(en) niet geschorst, of beëindigd zal worden om welke reden ook- zolang de Overeenkomst tussen Eneco en de Klant niet is beëindigd. Met het oog daarop zal de Klant er zorg voor dragen dat hij gedurende de Contractduur van de Overeenkomst steeds zal voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van de Aansluitingsovereenkomst. Klant verbindt er zich verder toe de geldende technische reglementen, net zoals de reglementen van de Netbeheerder, na te leven. Klant draagt er zorg voor dat zijn installatie tijdens de Contractduur steeds aan de wettelijke en technische voorschriften voldoet. Klant dient er zelf voor te zorgen dat zijn installatie correct is aangesloten op het net van de Netbeheerder. Klant zal desgevraagd een afschrift van de Aansluitingsovereenkomst(en) aan Eneco voorleggen. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 (overmacht), geldt dat in de gevallen waarin de aansluiting of distributie van elektriciteit onder de Aansluitingsovereenkomst wordt beperkt of onderbroken, Eneco eveneens bevoegd is de Levering te beperken of te onderbreken. De Overeenkomst blijft in dat geval voor het overige onverminderd van kracht. Klant zal Eneco vrijwaren en vergoeden voor enige schade die het gevolg is van dergelijke beperking of onderbreking. ARTIKEL 5 MEETINRICHTING EN MEETGEGEVENS 1. De Meetinrichting(en) dient (dienen) te voldoen aan de eisen gesteld in het toepasselijke Technisch Reglement Distributie/Transmissie Elektriciteit (inclusief de meetcode) en aanvullende voorwaarden die door de Netbeheerder worden gesteld. Klant garandeert dat de Meetinrichting aan deze voorwaarden voldoet. 2. De bevoegde Netbeheerder stelt alle meetgegevens van het (de) Afnamepunt(en) conform het bepaalde in het Technische Reglement Distributie/Transmissie elektriciteit beschikbaar aan Eneco. Eneco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of laattijdige facturatie als gevolg van het verkeerd, onvolledig of niet tijdig toekomen van de meetgegevens noodzakelijk voor de facturatie. 3. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en kwaliteit van de Levering evenals de vaststelling van het Werkelijk Verbruik. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een onregelmatigheid of een beperking in de Levering, kan enkel de Netbeheerder aansprakelijk worden gehouden. Eneco is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen in de

7 dienstverlening van de Netbeheerder, noch voor de gevolgen van het niet nakomen van overeenkomsten tussen Klant en Netbeheerder. ARTIKEL 6 BEPALING VAN DE OMVANG VAN LEVERING 1. Het Werkelijk Verbruik wordt gemeten aan de Meetinrichting van de betreffende Afnamepunten van de Klant. 2. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel Klant als Eneco eisen dat de Meetinrichting wordt onderzocht. Ingeval het onderzoek uitwijst dat de meting afwijkt van wat aanvankelijk werd vastgesteld, zal Eneco de omvang van de daadwerkelijke Levering baseren op de uitkomst van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. Indien aannemelijk is dat de Klant zelf de onjuistheid van de registratie had kunnen constateren of door toedoen van de Klant niet juist kan worden vastgesteld, zal volledige herberekening plaatsvinden. De kosten van het onderzoek zijn steeds voor rekening van de Klant. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de juiste omvang van de Levering, is Eneco bevoegd de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak te schatten, op basis van de historische verbruiksgegevens en het SLP van de Klant, onverminderd het recht van Eneco om het Werkelijk Verbruik in rekening te brengen zodra dit gekend is. 3. Indien Eneco niet tijdig beschikt over de stand van de Meetinrichting, mag Eneco het Werkelijk Verbruik inschatten, op basis van de historische verbruiksgegevens en het SLP van de Klant, onverminderd het recht van Eneco om het Werkelijk Verbruik in rekening te brengen zodra dit gekend is. ARTIKEL 7 EVENWICHTSVERANTWOORDELIJKHEID 1. Indien Eneco de enige leverancier van elektriciteit is gedurende de Leveringsperiode, draagt de Klant de evenwichtsverantwoordelijkheid over aan Eneco. De Klant zal de Netbeheerder hiervan onmiddellijk informeren. Indien de Klant is aangesloten op het transportnet en Eneco niet de enige leverancier van elektriciteit is, kan de Klant een andere leverancier dan Eneco aanduiden als evenwichtsverantwoordelijke. De Klant brengt Eneco van deze keuze tijdig op de hoogte. 2. Klant verbindt zich ertoe om Eneco kosteloos te voorzien van de voor de uitvoering van de evenwichtsverantwoordelijkheid benodigde informatie inzake alle door Klant en/of Derden geplande (onderhoud en significante afwijkingen in de productie) en ongeplande (storingen en calamiteiten) afwijkingen, die van invloed zijn op de omvang van het verbruik (volume) van elektriciteit door Klant. 3. Indien Klant de benodigde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist aan Eneco aanlevert, zal Eneco de evenwichtsverantwoordelijkheid naar best vermogen (laten) uitvoeren, zo nodig op basis van schattingen. Eneco is gerechtigd om in dat geval de eventuele onbalans of andere kosten en schade die voortvloeit uit een onjuiste schatting als gevolg van het ontbreken van de benodigde gegevens, dan wel als gevolg van onjuiste gegevens in rekening te brengen bij Klant. ARTIKEL 8 VOLMACHT

8 Klant geeft hierbij volmacht aan Eneco om alle benodigde handelingen te (laten) verrichten om de verplichtingen die aan Eneco gesteld worden, uit te (kunnen) voeren. Klant geeft hierbij volmacht aan Eneco om informatie als (historische) verbruiksgegevens van het (de) Afnamepunt(en) bij de Netbeheerder op te vragen. Deze volmacht is tijdens de Contractduur niet herroepbaar. ARTIKEL 9 VERGOEDINGEN 1. Eneco levert elektriciteit aan de Klant tegen de Energieprijs die wordt verhoogd met de Kosten en Belastingen zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten verbonden aan de uitvoering van de evenwichtsverantwoordelijkheid in de Energieprijs inbegrepen, uitgezonderd de kosten als bedoeld in artikel Eneco heeft het recht de Kosten en Belastingen aan de Klant aan te rekenen ongeacht het ogenblik dat deze Kosten en Belastingen aan Eneco worden ter kennis gebracht en/of aangerekend. Klant verklaart uitdrukkelijk te weten dat deze Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, op het ogenblik van de Levering van elektriciteit niet gekend kunnen zijn en dat de mogelijkheid bestaat dat Eneco pas kennis krijgt van deze Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, na Levering van de elektriciteit waarop deze Kosten en Belastingen betrekking hebben. Klant verbindt er zich toe deze Kosten en Belastingen op eerste verzoek van Eneco aan deze laatste te voldoen. Klant erkent dat, wanneer Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, niet gekend zijn door Eneco op het ogenblik van de Levering van de elektriciteit, Eneco het recht heeft een voorschot op deze Kosten en Belastingen aan Klant. Nadat Eneco kennis krijgt van de Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, wordt met Klant afgerekend. Zelfs indien deze Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, op het ogenblik van de Levering aan Klant aan Eneco bekend waren of moesten zijn, dan nog behoudt Eneco integraal zijn rechten uit hoofde van dit artikel. De verplichting van Klant tot betaling van de Kosten en Belastingen blijft bestaan, ook na afloop van de Leveringsperiode. 3. Indien de Klant aan Eneco ingevolge de Overeenkomst een Verkoopprijs verschuldigd is gebaseerd op een dubbele tariefstructuur, draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor een dubbele tariefmeter. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, is Eneco gerechtigd de door Klant aan Eneco verschuldigde Verkoopprijs in die zin te wijzigen, dat deze wordt gebaseerd op een enkele tariefstructuur conform het metertype op het Afnamepunt. 4. De parameters en/of de bijdragen GSC/WKC kan tijdens de Contractduur wijzigen conform de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk afstand te doen van de mogelijkheid die wordt geboden om in eigen naam de certificaten bij de bevoegde instantie in te dienen. Voormelde met uitzondering van de Klant met Afnamepunt gelegen in het Waals Gewest die, conform de wettelijke bepalingen en na uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag bij en bevestiging door Eneco, opteert om dergelijke certificaten, via zijn leverancier, zelf in te dienen. De Klant is in dat geval gehouden en zelf verantwoordelijk tot correct en tijdig voldoen aan alle verplichtingen die hieruit Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 3/4

9 voortvloeien. Indien de Klant niet voldoet aan haar certificatenverplichting, en Eneco hierdoor kosten draagt, rekent Eneco de kost door aan de Klant. 5. Indien een in de Bijzondere Voorwaarden, haar bijlagen en/of de Algemene Voorwaarden vernoemde marktindex of handelsplatform verdwijnt, heeft Eneco het recht om een andere marktindex of handelsplatform, met gelijkaardig aanzien, als referentie te gebruiken. ARTIKEL 10 BETALING 1. Voor AMR en MMR geldt: alle bedragen die Klant ingevolge de Overeenkomst aan Eneco verschuldigd is, brengt Eneco hem door middel van een gespecificeerde factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens, maandelijks in rekening. Bij te late aanlevering van de meetgegevens en/of transport of distributietarieven is Eneco gerechtigd aan Klant een voorlopige afrekening te zenden, die met de definitieve afrekening wordt verrekend. 2. Voor YMR geldt : de Klant is voorschotten verschuldigd op hetgeen de Klant wegens de Levering voor de gehele Afrekeningsperiode zal betalen. Eneco bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, rekening houdend met de verwachte volumes, de Verkoopprijs, de Kosten en Belastingen, de periode waarop zij betrekking hebben, de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht, het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt, etc. Deze afrekening vindt tenminste eenmaal per jaar plaats, onder verrekening van de voorschotten, tenzij de Netbeheerder in gebreke blijft de correcte meetgegevens op te nemen. Bij verandering van omstandigheden kan Klant tot wijziging van de grootte van de voorschotten verzoeken, met een maximum van één wijziging per kwartaal. 3. De facturen worden geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan protest binnen de tien Dagen na ontvangst van de factuur. De betalingstermijn bedraagt vijftien Dagen na factuurdatum. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren of protest tegen de factuur. 4. Klant is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Eneco hem schuldig is. 5. Meer algemeen wordt de mogelijkheid voor Klant om zich op de exceptie van niet-nakoming te beroepen om welke reden ook tenzij wegens opzettelijk handelen van Eneco uitdrukkelijk uitgesloten. Klant gaat akkoord dat in geval van discussies het principe eerst betalen, dan praten wordt gehanteerd. 6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen factureert en verzendt Eneco de onder de Overeenkomst door Klant verschuldigde bedragen naar het adres van Klant zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden (per post, fax of per ). Eneco behoudt zich wel het recht voor de facturen op te maken en te verzenden aan de vennootschapszetel of wettelijke woonplaats van de Klant, indien dit een ander adres is dan het adres vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of de bijlagen. 7. Eneco behoudt zich het recht voor om administratieve kosten aan te rekenen indien de Klant bijkomende diensten verzoekt, zoals een vraag om een duplicaat van een factuur.

10 8. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat alle andere facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk en integraal opeisbaar worden, onverminderd het recht van Eneco om iedere Levering stop te zetten na aanmaning. Laattijdige betalingen worden eerst toegerekend op de kosten, dan op de vervallen interesten en tot slot op de oudste openstaande factuur. ARTIKEL 11 GARANTIE, VOORUITBETALING EN WAARBORGSOM 1. Eneco kan op basis van de financiële situatie van Klant, naar vrije keuze van Eneco, een bankgarantie, waarborgsom en/of vooruitbetaling van facturen verlangen tot zekerheid van betaling van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen en dit zowel vóór als na aanvang van de Levering. Indien de Klant op vraag van Eneco binnen de 15 Dagen (of naar keuze van Eneco), geen bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling stelt/stort/uitvoert, heeft Eneco het recht om eenzijdig de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding. Het bedrag zal behoudens afwijkend akkoord minstens gelijk zijn aan 5 maanden gemiddelde maandelijkse Verkoopprijs, berekend op basis van het verbruik van de voorbije 12 maanden, dan wel op basis van het geschat gebruik voor de komende 12 maanden, afhankelijk van hoogste bedrag. 2. Het bedrag zal worden terugbetaald zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. Een vooruitbetaling of een te betalen waarborg zal in geen geval interesten opbrengen ten voordele van de Klant. ARTIKEL 12 WANBETALING Indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% vanaf de factuurdatum, evenals een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 50, onverminderd het recht van Eneco om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar. Eneco behoudt zich het recht voor om administratieve kosten aan te rekenen (zoals voor onder meer opstellen afbetaalplan, versturen van herinneringsbrief, ingebrekestelling,..) bij niet correcte en tijdige betaling van de facturen. In geval van gerechtelijke invordering door Eneco van openstaande door de Klant verschuldigde bedragen én indien Eneco daarbij in het gelijk gesteld wordt, zal de door de Klant aan Eneco verschuldigde rechtsplegingsvergoeding op het toepasselijk maximumbedrag begroot worden. Deze regeling is niet van toepassing op de rechtsplegingsvergoeding die Eneco verschuldigd zou zijn aan de Klant. ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID I. Aansprakelijkheid van Eneco 1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Eneco niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet

11 beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van Derden. Eneco is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. In elk geval zal de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 13.5 van toepassing zijn. 2. In ieder geval is Eneco niet aansprakelijk voor een onderbreking, beperking of gebrek in de Levering van elektriciteit ten gevolge van het niet of niet goed functioneren (i) van een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) een net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een Aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder en/of (iv) ten gevolge van een onderbreking of beperking van het transport, de transmissie of de distributie door de Netbeheerder. 3. Eneco is niet aansprakelijk voor onderbrekingen, variaties in netspanning en frequentie. Klant dient voor dit soort verschijnselen zelf te zorgen voor de nodige beveiliging. 4. Eneco is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Netbeheerder, zoals een niet correct werkende Meetinrichting en/of onjuiste meetgegevens en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke maatregelen. 5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Eneco beperkt tot drie maal de gemiddelde maandelijkse Verkoopprijs (berekend op grond van de laatste 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval) voor de Levering van de elektriciteit aan het Afnamepunt. De totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Eneco voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse Contractduur (inclusief verlenging) van de Overeenkomst is beperkt tot EUR. 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding moet binnen 10 Dagen na de datum waarop de schade is ontstaan, dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs kan worden geconstateerd, door de Klant schriftelijk worden gemeld aan Eneco. Laattijdige meldingen hebben tot gevolg dat het recht op schadevergoeding vervalt. 7. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt eveneens ten opzichte van alle personen voor wie Eneco aansprakelijk is of met wie Eneco voor de uitvoering van de Overeenkomst samenwerkt. II. Aansprakelijkheid van Klant 1. Klant zal Eneco vrijwaren tegen alle aanspraken van Derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. 2. Klant zal Eneco vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade en kosten als gevolg van de niet nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of als gevolg van enig onrechtmatig handelen door Klant jegens de Netbeheerder.

12 3. Mocht de Netbeheerder de toegang tot het net afsluiten dan wel de toevoer van elektriciteit beperken of opschorten omdat o.a. bepaalde kosten niet door Klant aan de Netbeheerder werden betaald, dan is Klant aansprakelijk voor alle kosten die dit voor Eneco met zich meebrengt. ARTIKEL 14 OVERMACHT 1. Indien één der partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan zal deze partij de andere partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Overmacht betekent onder meer: iedere gebeurtenis waar een partij redelijkerwijze geen controle heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveranties, uitval van systemen, verantwoordelijkheden van de Netbeheerder, en dergelijke meer. Staking en lock-out worden expliciet uitgesloten uit de definitie van overmacht voor wat betreft de afname-en betalingsverplichtingen in hoofde van de Klant. De verplichtingen onder deze Overeenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een geldsom, worden in geval van overmacht geschorst gedurende de periode van dat voorval. Partijen zullen elkaar op de hoogte houden over alle ontwikkelingen die met de overmacht verband houden. 2. Onverminderd het vermeldde in artikel 4 en artikel 13, zal Eneco zich onder de Overeenkomst mogen beroepen op overmacht ingeval de afname door Klant wordt belemmerd door het niet of niet goed functioneren van een installatie of aansluiting van Klant en/of van het net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of van het ontbreken, onderbreken, of beëindigen van een Aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder, dan wel iedere andere omstandigheid in het kader van de aansluiting en de distributie of enige andere technische schakel in de stroomvoorziening. Een dergelijke belemmering blijft voor rekening en risico van de Klant en laat een minimum afnameverplichting van Klant onverlet. ARTIKEL 15 ONTBINDING 1. In deze Algemene Voorwaarden maakt ontbinding een sanctie uit voor een ernstige contractuele wanprestatie van één van de Partijen (foutmotief). Eneco is gerechtigd zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling, en van rechtswege met onmiddellijke ingang ten laste van de Klant, kosteloos, de Overeenkomst te ontbinden indien: (a) er voor Eneco redenen bestaan om aan te nemen dat de financiële situatie van Klant van die aard is, dat Klant haar betalingsverplichtingen niet zal nakomen, of indien Klant meer in het algemeen betalingsmoeilijkheden heeft; Klant wordt onweerlegbaar geacht zich in deze situatie te bevinden, in geval van, doch niet limitatief, (i) een dagvaarding van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid, (ii) de opening van een bijzondere rekening door de BTW Administratie, (iii) een bewarend of uitvoerend beslag of (iv) een uitvoerbare rechterlijke beslissing, voor zover in al deze gevallen de betrokken schuld niet is betaald binnen de tien werkdagen na voormeld feit of voor deze schuld binnen dezelfde periode een

13 zekerheid is gesteld waardoor de betrokken maatregel wordt ingetrokken of opgeheven, alsook in geval van een opschorting van betaling bekomen in het Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 4/4 kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving; of (b) Klant zijn vervallen betalingsverplichtingen ten aanzien van Eneco niet nakomt binnen de vervaltermijn aangegeven in de door Eneco verzonden ingebrekestelling; (c) Klant op vraag van Eneco overeenkomstig artikel 11 geen zekerheid heeft gesteld; of (d) er een onderbreking of stopzetting van de Levering wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid; of (e) Klant fraudeert of de geleverde elektriciteit doorlevert aan Derden, zonder geldige leveringsvergunning; of (f) Klant nalaat, bij de afsluiting van de Overeenkomst of tijdens de uitvoering ervan, Eneco onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan Klant kennis heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst kan verhinderen, bemoeilijken of wijzigen; of (g) Klant anderszins op ernstige wijze in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; (h) een Partij in staat van faillissement is verklaard; of (i) van ontbinding, of beëindiging van de noodzakelijke Aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder; of (j) de Klant tijdens de Contractduur met een andere leverancier een contract afsluit voor de levering van elektriciteit (al dan niet voor één of meerdere van de in de Overeenkomst vermelde Afnamepunten); (k) de Klant voor of tijdens de Contractduur incorrecte gegevens aan Eneco heeft overmaakt en Eneco hierdoor schade lijdt. 2. Bij ontbinding ingevolge een wanprestatie van de Klant is Eneco nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant mocht ondervinden. Alle kosten die het gevolg zijn van de ontbinding van de Overeenkomst zijn ten laste van de Klant. 3. Ingeval van ontbinding heeft Eneco recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan drie keer de gemiddelde Verkoopprijs, gebaseerd op Verbruiksprofiel en/of verbruikshistoriek van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan datum van ontbinding of pro rata op basis van alle voorafgaande maanden, indien dat er minder dan twaalf zijn. Om na stilzwijgende verlenging de resterende Contractduur te bepalen, dient telkens op moment van verlenging eenzelfde Contractduur in rekening te worden gebracht. Eneco is steeds gerechtigd om de integrale vergoeding van haar schade ingevolge de

14 ontbinding te bekomen, indien zij aantoont dat de werkelijk geleden schade hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding. 4. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, ongeacht de reden, heeft Eneco het recht het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de daaruit voortvloeiende werkelijke kosten te innen van de Klant. ARTIKEL 16 VOORTIJDIGE BEEÏNDIGING 1. Indien de Klant de Overeenkomst vòòr het verstrijken van de Contractduur beëindigt, dan is deze aan Eneco een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan drie keer de gemiddelde Verkoopprijs, gebaseerd op Verbruiksprofiel en/of verbruikshistoriek van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan datum van beëindiging of pro rata op basis van alle voorafgaande maanden, indien dat er minder dan twaalf zijn. Om na stilzwijgende verlenging de resterende Contractduur te bepalen, dient telkens op moment van verlenging eenzelfde Contractduur in rekening te worden gebracht. Eneco is steeds gerechtigd om de integrale vergoeding van haar schade ingevolge de voortijdige beëindiging te bekomen, indien zij aantoont dat de werkelijk geleden schade hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding. Hetzelfde geldt indien de Klant tijdens de duur van de Overeenkomst een contract afsluit met een andere leverancier voor een door Eneco beleverd Afnamepunt. Alle kosten die het gevolg zijn van de beëindiging van de Overeenkomst zijn ten laste van de Klant. 2. De beëindiging dient ter kennis te worden gebracht via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 3. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, ongeacht de reden, heeft Eneco het recht het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de bijbehorende werkelijke kosten te innen van Klant. 4. Klant blijft evenwel gebonden aan hetgeen krachtens de Overeenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. ARTIKEL 17 GESCHILLEN 1. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Mechelen. Het Belgisch recht is van toepassing. ARTIKEL 18 VERTROUWELIJKHEID 1. Partijen bij de Overeenkomst zullen zich ervoor inspannen dat op geen enkele wijze direct noch indirect, mondeling noch in geschrift, noch anderszins gedurende de Contractduur of erna informatie die hen in het kader van de Overeenkomst en de hieraan verwante regelingen en afspraken aan Derden bekend wordt gemaakt, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartijen of in zoverre zulks noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. 2. Partijen zullen met name de in dit artikel bedoelde informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring verspreiden dan voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

15 3. Klant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat van enige informatie de geheimhoudingsplicht is geschonden, Eneco daarvan onverwijld mededeling doen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door Klant ingeschakelde Derden betreft. ARTIKEL 19 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Eneco worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 Dagen na de dag waarop zij aan Klant per post, per of via publicatie op de website zijn meegedeeld in werking tenzij in de mededeling een andere datum van inwerkingtreding is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend rechtelijke regeling, is Klant gerechtigd de wijzigingen te protesteren per aangetekende brief binnen de 15 Dagen na ontvangst of publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 20 SLOTBEPALINGEN 1. In het geval dat Klant haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze Overeenkomst wenst over te dragen aan een Derde, heeft Klant schriftelijke toestemming van Eneco nodig. Dit voorafgaandelijk akkoord is ook vereist bij een overdracht van de Overeenkomst in het kader van een fusie of splitsing, dan wel in het raam van een overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak, ongeacht of deze overdracht gebeurt volgens de regels van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. De overdracht kan ten vroegste plaatsvinden 30 Dagen na ontvangst van de melding door de Klant. De overdrager is verantwoordelijk voor de kennisgeving van de meterstanden aan Eneco en dient, indien het voor Eneco onmogelijk is de betreffende factuur te splitsen op de dag van overname, de gehele factuur te voldoen, ook voor het verbruik na de overnamedatum. 2. De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan. 3. Het niet aandringen op de naleving van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten. 4. In geval van verhuizing is de Klant gerechtigd de Overeenkomst voor de resterende Contractduur voort te zetten ten behoeve van het nieuwe Afnamepunt in hetzelfde Gewest. Mocht deze nieuwe locatie onafhankelijk van de wil van Eneco, als gevolg van objectief bepaalbare elementen meerkosten met zich meebrengen dan is Eneco gerechtigd deze aan Klant door te rekenen. Hieronder vallen, onder meer, een hoger distributietarief en een zwaardere installatie op het nieuwe Afnamepunt. Het bepaalde in artikel 3.4 is overeenkomstig van toepassing. De verhuizing dient tenminste 2 maanden voor de verhuisdatum te worden doorgegeven aan Eneco per aangetekend schrijven. 5. Gegevens die voor de Klant een persoonlijk karakter hebben en die door haar aan Eneco worden bezorgd, worden door Eneco behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992, die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door middel van een aan Eneco geadresseerde, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, kan de Klant gratis een schriftelijk overzicht verkrijgen van zijn of haar gegevens met

16 persoonlijk karakter waarover Eneco beschikt. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant meer zijn, kan de Klant, kosteloos, de verbetering of de verwijdering ervan vragen. 6. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Elektriciteit en gelden als bijlage bij de Bijzondere Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Levering kleingebruikers 2006

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Levering kleingebruikers 2006 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Levering kleingebruikers 2006 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in februari 2006 in overleg met de Consumentenbond. Alle energieleveranciers die

Nadere informatie