Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX"

Transcriptie

1 Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer , rechtsgeldig vertegenwoordigd door Enevision BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Degrez, Directeur, (hierna te noemen: Eneco ); En met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd door in de functie van, met ondernemingsnummer, RSZ NACE-code, (hierna te noemen: de Klant ). Hierna afzonderlijk of gezamenlijk ook aangeduid als de Partij of de Partijen ; De begrippen gehanteerd in deze Overeenkomst, kunnen worden teruggevonden in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden (bijlage 1). 1 Voorwerp 1.1 Eneco verkoopt en levert elektriciteit aan de door de Klant opgegeven Afnamepunten. De Klant aanvaardt om tijdens de Leveringsperiode, en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, tegen de vooraf bepaalde Verkoopprijzen, en voor het vooraf bepaalde Contractvolume, elektriciteit af te nemen. Behoudens anders bepaald in deze Overeenkomst, erkennen Partijen dat Eneco een inspanningsverbintenis aangaat. 1.2 De Bijzondere Voorwaarden, haar bijlagen en in het bijzonder de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst. Deze kunnen ten allen tijde worden opgevraagd via onze Customer Service (per mail of per fax 015/ ). De Klant verklaart en erkent uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard. De Klant verklaart en erkent eveneens dat haar eigen inkoopvoorwaarden, voor zover deze zouden bestaan, niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten die samen de Overeenkomst uitmaken, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben op de bijlagen en de Algemene Voorwaarden. 1.3 Deze Overeenkomst is slechts geldig indien Eneco voor / / 15u00 een ondertekend exemplaar in haar bezit heeft. Mochten er gedurende de geldigheidsduur van deze offerte significante wijzigingen op de energiemarkt plaatsvinden en/of mocht de Klant onvoldoende kredietwaardig blijken te zijn, dan heeft Eneco het recht om deze offerte in te trekken met een eenvoudige kennisgeving. 2 Herkomst van elektriciteit 2.1 De brandstofmix van de elektriciteit die Eneco levert aan de Klant bestaat uitsluitend uit hernieuwbare energiebronnen. Als bewijs voor de samenstelling van de brandstofmix maakt Eneco garanties van oorsprong (GVO s) aan de bevoegde instanties over. De kost voor deze GVOs en het beheer ervan is inbegrepen in de Verkoopprijs zoals vermeld in artikel 5 van deze Overeenkomst. Bijzondere Voorwaarden FIX v p 1/4

2 3 Duur 3.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op, afhankelijk van welke datum eerst valt, het ogenblik van ondertekening door de Klant, dan wel op de datum van aanvang van feitelijke levering, en blijft van kracht tot en met de laatste dag van de Leveringsperiode. De Overeenkomst neemt evenwel automatisch een einde in geval van faillissement van de Klant. 3.2 De Leveringsperiode voor de Afnamepunten opgenomen in bijlage gaat in op, afhankelijk van welke datum eerst valt, / / om 00:00 uur en eindigt op / / om 24:00 uur, dan wel de datum van aanvang van effectieve levering. Ingeval er voor één of meerdere Afnamepunten een afwijkende startdatum is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de bijlage 2. 4 Contractvolume en Afnamepunt(en) 4.1 Eneco verbindt er zich toe het in bijlage vastgelegde Contractvolume tijdens de Leveringsperiode aan de Klant te leveren, die op zijn beurt er zich toe verbindt het Contractvolume af te nemen. Het Contractvolume is bepaald aan de hand van het door de Klant aangegeven volume bij het afsluiten van deze Overeenkomst. 4.2 Bij het sluiten van deze Overeenkomst worden de Afnamepunten door de Klant aan Eneco meegedeeld en opgenomen in bijlage 2. De Klant is aansprakelijk voor de juistheid van de door haar aangeleverde gegevens. Schade voortvloeiend uit het niet correct en/of tijdig aanleveren van gegevens zal op de Klant worden verhaald. 5 Verkoopprijs en bandbreedte 5.1 De Verkoopprijs bestaat uit de som van de Energieprijs en de Kosten en Belastingen Voor de Levering van Elektriciteit is de Klant een Energieprijs verschuldigd aan Eneco, gelijk aan de som van volgende componenten : Vaste vergoeding: 8 /maand/afnamepunt Vaste prijs normale uren: /MWh Vaste prijs stille uren: /MWh Vaste prijs alle uren: /MWh (ingeval een enkelvoudige meter) In de Energieprijs zit tevens de kost voor evenwichtsverantwoordelijkheid en de kost voor GVO s vervat Deze Energieprijs wordt verhoogd met de Kosten en Belastingen : Alle nieuwe en bestaande distributie- of transmissienettarieven, belastingen (incl. BTW), retributies, vergoedingen, bijdragen, lasten, kosten ingevolge netverlies op transmissienet, toeslagen en/of heffingen, die aan Eneco door een bevoegde overheidsinstantie en/of netbeheerder worden opgelegd, voor de toekomst dan wel met retro-actieve werking, en die worden geheven ten gevolge van de verkoop en de Levering van de elektriciteit tot aan het (de) Afnamepunt(en), en die Eneco verplicht is of waartoe zij bevoegd is, deze door te rekenen aan de Klant; De bijdrage ingevolge de wettelijke verplichtingen inzake Groenestroom (GSC)- en/of Warmtekrachtcertificaten (WKC) en/of analoge certificaten ter ontwikkeling van hernieuwbare energie. De bijdragen voor Groenestroom- en Warmtekrachtcertificaten zullen afzonderlijk op de factuur worden vermeld. Deze bijdragen kunnen in de loop van de Contractduur worden aangepast in functie van de op dat moment geldende wettelijke bepalingen en worden als volgt berekend: Bijdrage GSC - in het Vlaams Gewest volgens de formule Q x Ba x Pc - in het Waals Gewest en in Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de formule Q x Pc Bijdrage WKC volgens de formule Q x Pc (enkel Vlaanderen) Bijzondere Voorwaarden FIX v p 2/4

3 Waarbij : Q : Wettelijk bepaald percentage van de afname waarvoor Eneco groenestroomcertificaten en desgevallend warmtekrachtcertificaten moet indienen; Ba: Bandingscoëfficient vastgelegd in het Vlaams Energiedecreet. Voor 2014 bedraagt deze coëfficiënt 0,8924. Voor de volgende jaren wordt de waarde 0,8924 als voorlopige geschatte waarde in de berekende bijdrage gebruikt. De officiële waarde zal zodr a ze bekend is worden toegepast; Pc : Prijs per in te dienen certificaat. De Pc is gelijk aan de prijs, voor de betrokken regio en het overeenstemmende jaar, zoals vermeld op de maandelijkse tariefkaart "Groenestroom - en Warmtekrachtcertificaat" die Eneco aan de Klant op voorhand communiceert, die geldt op de datum van ondertekening van onderhavige Overeenkomst en van toepassing is tijdens de gehele Contractuele Duur. Meer informatie over deze Kosten en Belastingen is te vinden op de website van de bevoegde regulatoren. Bij afwezigheid van een component noodzakelijk voor de facturatie, heeft Eneco het recht een forfaitair bedrag aan te rekenen. Dit bedrag zal geregulariseerd worden nadat deze component gekend is. 5.2 Bandbreedte De Klant verbindt er zich toe Eneco tijdens de Contractduur onmiddellijk op de hoogte te stellen van iedere (verwachte) afwijking van het Contractvolume, ongeacht de oorzaak ervan. De in deze Overeenkomst genoemde Verkoopprijs is van toepassing op het Contractvolume vastgelegd in bijlage 2, voor zover het Werkelijk Verbruikte Volume niet meer dan 20% afwijkt van het Contractvolume over een Afrekeningsperiode die tevens in bijlage 2 opgenomen is. Indien bij afsluiten van de Afrekeningsperiode het Werkelijk Verbruikte Volume over deze periode kleiner is dan 80% van het Contractvolume behoudt Eneco zich het recht voor e en vergoeding in rekening te brengen ter waarde van P1 x Q1 (prijs x volume), waarbij : P1 = het verschil tussen de Gewogen Gemiddelde Energieprijs en 80% van de Profielgewogen Gemiddelde Belpex-prijzen; Q1 = het verschil tussen 80% van het Contractvolume uit bijlage 2 en het Werkelijk Verbruikte Volume. Indien bij afsluiten van de Afrekeningsperiode het Werkelijk Verbruikte Volume over deze periode groter is dan 120% van het Contractvolume behoudt Eneco zich het recht voor een vergoeding in rekening te brengen ter waarde van P2 x Q2 (prijs x volume), waarbij : P2 = het verschil tussen 120% van de Profielgewogen Gemiddelde Belpex-prijzen en de Gewogen Gemiddelde Energieprijs; Q2 = het verschil tussen het Werkelijk Verbruikte Volume en 120% van het Contractvolume uit bijlage 2. 6 Overheidstussenkomst en waarborg 6.1 Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van overheidstussenkomsten waarop in voorkomend geval beroep kan worden gedaan bij de aankoop van de elektriciteit. Eneco draagt op dit vlak geen enkele verantwoordelijkheid en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant niet, laattijdig of op onjuiste wijze beroep doet op deze overheidstussenkomsten. Onder overheidstussenkomsten wordt begrepen elke vorm van betoelaging, subsidie, recht op toepassing van degressiviteit, vrijstelling voor grootverbruiker, brandstofmix, e.d. Deze verantwoordelijkheid neemt niet weg dat Eneco op verzoek van de Klant, te goeder trouw, zijn medewerking verleent voor het bekomen van de overheidstussenkomst(en), voor zover noodzakelijk. 6.2 Eneco behoudt zich het recht voor zowel bij het sluiten van de Overeenkomst als tijdens de Contractduur om een redelijke zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Klant te vragen ( Waarborg ) conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden. Dit kan onder meer in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie. Bij het niet stellen van een dergelijke Waarborg binnen de gevraagde termijn, kan Eneco weigeren de Overeenkomst aan te gaan of opteren om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding. Bijzondere Voorwaarden FIX v p 3/4

4 7 Facturatie De facturatie van de door de Klant verschuldigde vergoedingen zal gebeuren op volgend adres Adres idem als adres maatschappelijke zetel Straat & huisnummer : Postcode & Gemeente : 8 Overige bepalingen 8.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank te Mechelen. 8.2 Eneco behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen conform artikel 19 van de Algemene Voorwaarden. 8.3 De Klant verklaart op te treden in eigen naam en in naam en voor rekening van de in deze Overeenkomst vermelde vennootschap(pen). De Klant bevestigt dat hij een onherroepelijk mandaat heeft gekregen van elke van de in deze Overeenkomst vermelde vennootschap(pen) dat hem toelaat om in hun naam en voor hun rekening deze Overeenkomst te ondertekenen en uit te voeren. 8.4 Indien de Klant uit meer dan één rechtspersoon bestaat, zijn deze rechtspersonen jegens Eneco hoofdelijk en ondeelbaar gehouden de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Opgemaakt te Mechelen op / / in twee originele exemplaren. Iedere partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen. Voor Voor Eneco België B.V. Voornaam + naam + functie BVBA Enevision, met vaste vertegenwoordiger Dhr. Christophe Degrez, Directeur Verklaart hierbij bevoegd te zijn om namens de Klant onderhavige Overeenkomst te mogen afsluiten BIJLAGEN: - Bijlage 1 : Algemene Voorwaarden elektriciteit v Bijlage 2 : Afnamepunt(en), volume(s) en Afrekeningsperiode(s) - Bijlage 3 : Contactgegevens Klant - Bijlage 4 : Attest aanvraag degressiviteit Federale bijdrage en toeslag Groenestroomcertificaten Bijzondere Voorwaarden FIX v p 4/4

5 BIJLAGE 1: Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [ ] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder : Algemene Voorwaarden: Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [ ]. De begrippen die worden gehanteerd hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Elektriciteitswet en het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van het Gewest waar de Levering gebeurt, voor zover daarvan in deze Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden of bijlagen (samen : de Overeenkomst ) niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Aansluitingsovereenkomst: de tussen Klant en de Netbeheerder afgesloten overeenkomst voor een bepaalde aansluiting, inbegrepen de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden, de kwaliteit van de afname, de toevoer van elektriciteit, de meetinrichting en de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen. De Aansluitingsovereenkomst valt buiten onderhavige Overeenkomst. Afnamepunt: de fysieke plaats waar de aansluiting is verbonden met het elektriciteitsnet of het gesloten distributienet voor elektriciteit. Deze punten zijn gespecificeerd in de Overeenkomst en hebben een adres en uniek EAN-nummer. Afrekeningsperiode: een periode van 12 maanden die loopt vanaf het ingaan van de Leveringsperiode of de verjaardag van het begin van de Leveringsperiode, tenzij de betrokken periode korter zou zijn dan 12 maanden. Belpex: op de Belpex markt wordt voor elk uur van de dag een prijs bepaald op basis van vraag en aanbod van elektriciteit in het betreffende uur Bijzondere Voorwaarden: de Bijzondere Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst voor de Levering van elektriciteit waarin onder meer de Verkoopprijs, de Contractduur en de bijzondere bepalingen worden vermeld. Contractduur: de Overeenkomst gaat in op, afhankelijk van welke datum het eerst valt, het ogenblik van ondertekening door de Klant, dan wel op de datum van aanvang van feitelijke levering, tot en met de laatste dag van de Leveringsperiode. Contractvolume: het totaal overeengekomen volume elektriciteit, voor de Leveringsperiode, die de Klant zal afnemen, met een volume vastgelegd voor respectievelijk normale uren / stille uren, en indien dit technisch mogelijk is, uitgesplitst over de Afnamepunt(en). Met betrekking tot een bandbreedteafrekening is het Contractvolume het overeengekomen volume elektriciteit tijdens de betreffende Afrekeningsperiode. Dag(en): kalenderdag(en), dus ook een zaterdag, zon- of feestdag. Derden: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de (rechts)personen die met hen verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. Elektriciteitswet: Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Energieprijs: de prijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Gewogen gemiddelde Energieprijs: voor een Afnamepunt met een AMR ( automatic meter reading ), de prijs berekend door de Energieprijs voor normale en stille uren te wegen met respectievelijk het Werkelijk Verbruikte Volume voor normale en stille uren tijdens de betreffende Afrekeningsperiode. Voor een Afnamepunt met een MMR ( monthly meter reading ) of YMR ( yearly meter reading ), de prijs berekend door de Energieprijs voor normale en stille uren te wegen met respectievelijk het gecontracteerde volume voor normale en stille uren tijdens de betreffende Afrekeningsperiode, waarbij de door de regulator vooropgestelde SLP-profielen worden gebruikt om de normale en stille uren naar kalenderperiodes op te delen. Groenestroomcertificaat: een certificaat dat bewijst dat kwh elektriciteit werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron; uniek, verhandelbaar, elektronisch en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. GVO( s): een Garantie Van Oorsprong betreft een uniek, verhandelbaar en overdraagbaar elektronisch document, opgemaakt conform de op dat ogenblik geldende wetgeving, dat uitsluitend tot doel heeft om de eindafnemer aan te tonen dat een bepaald aandeel of een bepaalde volume energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Klant: de afnemer die elektriciteit van Eneco afneemt via het Afnamepunt, en dit uitsluitend voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden. Kosten en Belastingen: het geheel van kosten en belastingen zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden die deel uitmaken van de Verkoopprijs. kwh normale/ stille uren: voor AMR gelezen meters zijn de normale uren 15 uren per dag van maandag tot en met vrijdag (van 7 tot 22 uur), met uitzondering van de wettelijke nationale feestdagen. Alle uren die niet onder de definitie van normale uren vallen, worden aangemerkt als stille uren. Voor MMR en YMR zijn de normale / stille uren afhankelijk van de Netbeheerder en kunnen deze verschillen naargelang de regio. Leverancier / Elektriciteitsleverancier: Eneco België B.V., met maatschappelijke zetel te Rotterdam, die een bijkantoor heeft aan de Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer Levering: de beschikbaarstelling op het Afnamepunt van het door de Klant gevraagde volume elektriciteit. Leveringsperiode: afhankelijk van welke datum eerst valt, de periode beschreven in de Bijzondere Voorwaarden, dan wel de datum van aanvang van effectieve levering. Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Afnamepunt omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen, beheerd door de Netbeheerder. Netbeheerder: de Distributienetbeheerder (de beheerder binnen een geografisch afgebakend gebied van het geheel van verbindingen en daarmee verbonden apparatuur die noodzakelijk is voor de distributie van elektriciteit op regionaal of lokaal niveau) en/of Transmissienetbeheerder (de beheerder van het nationale of lokale transmissienet voor elektriciteit). Overeenkomst: het geheel van (i) de Bijzondere Voorwaarden, (ii) de bijlagen bij de Bijzondere Voorwaarden, en (iii) de Algemene Voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan overeengekomen tussen Eneco en de Klant. Profielgewogen gemiddelde Belpex-prijzen: voor een Afnamepunt met een AMR, de prijs berekend door de Belpex uurprijzen te wegen met het Werkelijk Verbruikte Volume per uur tijdens de betreffende Afrekeningsperiode. Voor een Afnamepunt met een MMR of YMR, de prijs berekend door de Monthly Belix-base prijzen te wegen met het gecontracteerde maandvolume tijdens de betreffende Afrekeningsperiode, waarbij voor een Afnamepunt met een YMR het gecontracteerde volume over de betreffende Afrekeningsperiode in maandvolumes wordt omgezet via het bijhorende SLP ( Synthetisch Last Profiel ). De Belpex uuren Monthly Belix-base prijzen worden gepubliceerd door Belpex N.V. Verbruiksprofiel: het door de Klant aangeleverde profiel dat als basis geldt voor het bepalen van de Verkoopprijs en het Contractvolume. Verkoopprijs/Verkoopprijzen: de prijzen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Warmtekrachtcertificaat: uniek, verhandelbaar, elektronisch en overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een bepaalde productie-installatie in een bepaalde periode een hoeveelheid primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ten opzichte van een moderne referentiecentrale en een moderne referentieketel. Werkelijk Verbruikte Volume / Werkelijk Verbruik: het volume aan elektriciteit dat tijdens de Afrekeningsperiode daadwerkelijk door Eneco werd geleverd en door de Klant werd afgenomen, waarbij voor een MMR en YMR het Werkelijk Verbruikte Volume voor de betreffende Afrekeningsperiode wordt omgezet (MMR) of wordt geëxtrapoleerd (YMR) via het bijhorende SLP ( Synthetisch Last Profiel ). 2. De verwijzing naar een artikel of sub-artikel is een verwijzing naar een artikel of sub-artikel van deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders uitdrukkelijk bepaald. De in de Overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij dienen enkel om de lezing van de Overeenkomst te vergemakkelijken. 3. De in de Overeenkomst vermelde termijnen worden gerekend van middernacht tot middernacht. Ze worden gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis die de termijn doet ingaan. Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. Tenzij anders vermeld, gelden de termijnen op straffe van verval van recht. ARTIKEL 2 DE OVEREENKOMST 1. Eneco zal de elektriciteit leveren conform de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen een bepaling, wordt voorrang gegeven aan de Bijzondere Voorwaarden, vervolgens de bijlagen, en daarna de Algemene Voorwaarden. 2. De Overeenkomst gaat in op, afhankelijk van welke datum het eerst valt, het ogenblik van ondertekening door de Klant, dan wel op de datum van aanvang van feitelijke levering, tot en met de laatste dag van de Leveringsperiode. 3. De Klant, behoudens een Klant rechtstreeks aangesloten op het transmissienet, dient er zorg voor te dragen dat alle van kracht zijnde overeenkomsten inzake levering van elektriciteit, met andere leveranciers dan Eneco, aan de in de Overeenkomst genoemde Afnamepunten, rechtsgeldig zijn beëindigd op de datum en het uur waarop de Leveringsperiode in werking treedt. Eneco kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de beëindiging van voormelde overeenkomsten en Klant vergoedt en vrijwaart Eneco voor/tegen eventueel daarmee verband houdende schade en claims. 4. Klant is verantwoordelijk voor het gratis ter beschikking stellen van alle door Eneco gevraagde gegevens die nodig zijn voor de Levering (waaronder onder andere, doch niet limitatief, zijn vestigingsadres, benodigde volume elektriciteit, de EAN-code, RSZ NACE code). De gevraagde gegevens, alsook de wijzigingen aan de gegevens, dienen correct en tijdig te worden meegedeeld aan Eneco. Klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of niet tijdig meedelen van bedoelde gegevens dan wel wijzigingen in die gegevens. Eneco heeft het recht schade die hieruit zou voortvloeien te verhalen op de Klant. 5. Tenzij anders overeengekomen, wordt na afloop van de in de Overeenkomst gestelde Contractduur de Overeenkomst telkenmale stilzwijgend met eenzelfde duurtijd en voor eenzelfde Contractvolume verlengd, tenzij Eneco of Klant ten minste drie maanden voor het einde van de oorspronkelijke of van de verlengde termijn bij aangetekend schrijven aan de wederpartij een kennisgeving van niethernieuwing verzendt. Deze kennisgeving is geldig verricht wanneer de aangetekende brief tijdig wordt ontvangen. Indien de Verkoopprijs voor de verlengde periode wijzigt, zal Eneco de nieuwe Verkoopprijs minstens drie maanden voor einde oorspronkelijke of verlengde Contractduur communiceren aan de Klant. 6. Indien de Klant de Overeenkomst rechtmatig heeft beëindigd, is deze zelf verantwoordelijk om de switch van elektriciteitsleverancier door te voeren. Indien de Klant niet tijdig van elektriciteitsleverancier verandert, per datum en tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt, dan blijft Eneco de Klant voorzien van, en Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 1/4

6 betaalt Klant voor, de onder de rechtmatig opgezegde Overeenkomst Contractvolume voor de desbetreffende maand(en) elektriciteit dan wel, indien geen volume was overeengekomen, alle benodigde elektriciteit, zulks tot het moment waarop de switch van leverancier is doorgevoerd. In geval van een tweevoudige elektriciteitsmeter stelt Eneco de Energieprijs voor de te leveren periode vast aan de Belpex Monthly Belix Peak van de desbetreffende maand + 25 /MWh voor normale uren en de Belpex Monthly Belix Off peak + 25 /MWh voor stille uren. Ingeval van een enkelvoudige meter wordt de Energieprijs vastgesteld aan de Belpex Monthly Belix Base van de desbetreffende maand + 25 /MWh. 7. Klant blijft evenwel gebonden aan hetgeen krachtens de Overeenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 8. Indien de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt aangegaan, zijn de Klanten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. ARTIKEL 3 LEVERING EN AFNAME VAN ELEKTRICITEIT 1. Eneco zal de elektriciteit leveren op het/de Afnamepunt(en) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Op het/de Afnamepunt(en) gaan eigendom en risico over op de Klant. 2. De Klant zal, met uitzondering van de Klanten rechtstreeks op het transportnet aangesloten, op dit Afnamepunt uitsluitend elektriciteit van Eneco afnemen. De Klant zal de gekochte elektriciteit voor geen andere locaties gebruiken, en niet doorleveren aan Derden, tenzij de Klant over een leveringsvergunning beschikt conform de van kracht zijnde regelgeving. 3. De Klant heeft het recht gedurende de Contractduur één of meerdere nieuwe Afnamepunten aan de Overeenkomst toe te voegen en anderzijds één of meerdere Afnamepunten uit de Overeenkomst weg te nemen, mits hierdoor globaal gezien en gedurende de ganse duurtijd van de Overeenkomst niet wordt afgeweken van het Contractvolume. Eventuele aansluit of afsluitkosten en andere gerelateerde kosten en risico's, ten gevolge van een bijkomend Afnamepunt, zijn voor rekening van de Klant. 4. Klant zal Eneco onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van alle gegevens of wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief op het Verbruiksprofiel (bv. RSZ NACE code). Eneco behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (inclusief Verkoopprijs en Contractvolume) voor de resterende Leveringsperiode te herzien als gevolg van een wijziging die effect heeft op de Levering, de relevante volumes of andere elementen van de Overeenkomst, zoals de installatie van een eigen productieinstallatie. 5. In het geval de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder voormelde meldingsplicht, behoudt Eneco zich het recht voor om de Overeenkomst (inclusief Verkoopprijs, Contractvolume, extra kosten en schade) zowel met terugwerkende kracht als voor de resterende Contractduur te herzien en de hierdoor geleden schade op de Klant te verhalen. 6. Klant is verplicht zich te onthouden van iedere handeling en elk nalaten dat Eneco belemmert of verhindert haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken van Eneco of van Derden. Klant zal eenzelfde verplichting opleggen aan zijn werknemers, vertegenwoordigers en Derden voor wie Klant verantwoordelijk is. 7. Klant met een rechtstreekse aansluiting op het transmissienet meldt tijdig de onderschrijvingsmethodiek en het maximaal te onderschrijven vermogen voor de komende Contractduur aan Eneco ten behoeve van de Netbeheerder. Indien de Klant geen opgave meldt aan Eneco, bepaalt Eneco de methodiek en het maximaal te onderschrijven vermogen. De hieruit voortvloeiende vermogenskosten zijn voor rekening van de Klant. ARTIKEL 4 INSTALLATIE AANSLUITING 1. Aansluiting en distributie geschieden te allen tijde voor rekening en risico van Klant. Klant zal met betrekking tot de aansluiting en de distributie naar het Afnamepunt, tijdig (een) Aansluitingsovereenkomst(en) aangaan met de Netbeheerder, welke Aansluitingsovereenkomst(en) niet geschorst, of beëindigd zal worden om welke reden ook- zolang de Overeenkomst tussen Eneco en de Klant niet is beëindigd. Met het oog daarop zal de Klant er zorg voor dragen dat hij gedurende de Contractduur van de Overeenkomst steeds zal voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van de Aansluitingsovereenkomst. Klant verbindt er zich verder toe de geldende technische reglementen, net zoals de reglementen van de Netbeheerder, na te leven. Klant draagt er zorg voor dat zijn installatie tijdens de Contractduur steeds aan de wettelijke en technische voorschriften voldoet. Klant dient er zelf voor te zorgen dat zijn installatie correct is aangesloten op het net van de Netbeheerder. Klant zal desgevraagd een afschrift van de Aansluitingsovereenkomst(en) aan Eneco voorleggen. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 (overmacht), geldt dat in de gevallen waarin de aansluiting of distributie van elektriciteit onder de Aansluitingsovereenkomst wordt beperkt of onderbroken, Eneco eveneens bevoegd is de Levering te beperken of te onderbreken. De Overeenkomst blijft in dat geval voor het overige onverminderd van kracht. Klant zal Eneco vrijwaren en vergoeden voor enige schade die het gevolg is van dergelijke beperking of onderbreking. ARTIKEL 5 MEETINRICHTING EN MEETGEGEVENS 1. De Meetinrichting(en) dient (dienen) te voldoen aan de eisen gesteld in het toepasselijke Technisch Reglement Distributie/Transmissie Elektriciteit (inclusief de meetcode) en aanvullende voorwaarden die door de Netbeheerder worden gesteld. Klant garandeert dat de Meetinrichting aan deze voorwaarden voldoet. 2. De bevoegde Netbeheerder stelt alle meetgegevens van het (de) Afnamepunt(en) conform het bepaalde in het Technische Reglement Distributie/Transmissie elektriciteit beschikbaar aan Eneco. Eneco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of laattijdige facturatie als gevolg van het verkeerd, onvolledig of niet tijdig toekomen van de meetgegevens noodzakelijk voor de facturatie. 3. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en kwaliteit van de Levering evenals de vaststelling van het Werkelijk Verbruik. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een onregelmatigheid of een beperking in de Levering, kan enkel de Netbeheerder aansprakelijk worden gehouden. Eneco is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen in de dienstverlening van de Netbeheerder, noch voor de gevolgen van het niet nakomen van overeenkomsten tussen Klant en Netbeheerder. ARTIKEL 6 BEPALING VAN DE OMVANG VAN LEVERING 1. Het Werkelijk Verbruik wordt gemeten aan de Meetinrichting van de betreffende Afnamepunten van de Klant. 2. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel Klant als Eneco eisen dat de Meetinrichting wordt onderzocht. Ingeval het onderzoek uitwijst dat de meting afwijkt van wat aanvankelijk werd vastgesteld, zal Eneco de omvang van de daadwerkelijke Levering baseren op de uitkomst van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. Indien aannemelijk is dat de Klant zelf de onjuistheid van de registratie had kunnen constateren of door toedoen van de Klant niet juist kan worden vastgesteld, zal volledige herberekening plaatsvinden. De kosten van het onderzoek zijn steeds voor rekening van de Klant. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de juiste omvang van de Levering, is Eneco bevoegd de omvang van de Levering in het desbetreffende tijdvak te schatten, op basis van de historische verbruiksgegevens en het SLP van de Klant, onverminderd het recht van Eneco om het Werkelijk Verbruik in rekening te brengen zodra dit gekend is. 3. Indien Eneco niet tijdig beschikt over de stand van de Meetinrichting, mag Eneco het Werkelijk Verbruik inschatten, op basis van de historische verbruiksgegevens en het SLP van de Klant, onverminderd het recht van Eneco om het Werkelijk Verbruik in rekening te brengen zodra dit gekend is. ARTIKEL 7 EVENWICHTSVERANTWOORDELIJKHEID 1. Indien Eneco de enige leverancier van elektriciteit is gedurende de Leveringsperiode, draagt de Klant de evenwichtsverantwoordelijkheid over aan Eneco. De Klant zal de Netbeheerder hiervan onmiddellijk informeren. Indien de Klant is aangesloten op het transportnet en Eneco niet de enige leverancier van elektriciteit is, kan de Klant een andere leverancier dan Eneco aanduiden als evenwichtsverantwoordelijke. De Klant brengt Eneco van deze keuze tijdig op de hoogte. 2. Klant verbindt zich ertoe om Eneco kosteloos te voorzien van de voor de uitvoering van de evenwichtsverantwoordelijkheid benodigde informatie inzake alle door Klant en/of Derden geplande (onderhoud en significante afwijkingen in de productie) en ongeplande (storingen en calamiteiten) afwijkingen, die van invloed zijn op de omvang van het verbruik (volume) van elektriciteit door Klant. 3. Indien Klant de benodigde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist aan Eneco aanlevert, zal Eneco de evenwichtsverantwoordelijkheid naar best vermogen (laten) uitvoeren, zo nodig op basis van schattingen. Eneco is gerechtigd om in dat geval de eventuele onbalans of andere kosten en schade die voortvloeit uit een onjuiste schatting als gevolg van het ontbreken van de benodigde gegevens, dan wel als gevolg van onjuiste gegevens in rekening te brengen bij Klant. ARTIKEL 8 VOLMACHT Klant geeft hierbij volmacht aan Eneco om alle benodigde handelingen te (laten) verrichten om de verplichtingen die aan Eneco gesteld worden, uit te (kunnen) voeren. Klant geeft hierbij volmacht aan Eneco om informatie als (historische) verbruiksgegevens van het (de) Afnamepunt(en) bij de Netbeheerder op te vragen. Deze volmacht is tijdens de Contractduur niet herroepbaar. ARTIKEL 9 VERGOEDINGEN 1. Eneco levert elektriciteit aan de Klant tegen de Energieprijs die wordt verhoogd met de Kosten en Belastingen zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten verbonden aan de uitvoering van de evenwichtsverantwoordelijkheid in de Energieprijs inbegrepen, uitgezonderd de kosten als bedoeld in artikel Eneco heeft het recht de Kosten en Belastingen aan de Klant aan te rekenen ongeacht het ogenblik dat deze Kosten en Belastingen aan Eneco worden ter kennis gebracht en/of aangerekend. Klant verklaart uitdrukkelijk te weten dat deze Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, op het ogenblik van de Levering van elektriciteit niet gekend kunnen zijn en dat de mogelijkheid bestaat dat Eneco pas kennis krijgt van deze Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, na Levering van de elektriciteit waarop deze Kosten en Belastingen betrekking hebben. Klant verbindt er zich toe deze Kosten en Belastingen op eerste verzoek van Eneco aan deze laatste te voldoen. Klant erkent dat, wanneer Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, niet gekend zijn door Eneco op het ogenblik van de Levering van de elektriciteit, Eneco het recht heeft een voorschot op deze Kosten en Belastingen aan Klant. Nadat Eneco kennis krijgt van de Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, wordt met Klant afgerekend. Zelfs indien deze Kosten en Belastingen, en/of hun hoegrootheid, op het ogenblik van de Levering aan Klant aan Eneco bekend waren of moesten zijn, dan nog behoudt Eneco integraal zijn rechten uit hoofde van dit artikel. De verplichting van Klant tot betaling van de Kosten en Belastingen blijft bestaan, ook na afloop van de Leveringsperiode. 3. Indien de Klant aan Eneco ingevolge de Overeenkomst een Verkoopprijs verschuldigd is gebaseerd op een dubbele tariefstructuur, draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor een dubbele tariefmeter. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, is Eneco gerechtigd de door Klant aan Eneco verschuldigde Verkoopprijs in die zin te wijzigen, dat deze wordt gebaseerd op een enkele tariefstructuur conform het metertype op het Afnamepunt. 4. De parameters en/of de bijdragen GSC/WKC kan tijdens de Contractduur wijzigen conform de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk afstand te doen van de mogelijkheid die wordt geboden om in eigen naam de certificaten bij de bevoegde instantie in te dienen. Voormelde met uitzondering van de Klant met Afnamepunt gelegen in het Waals Gewest die, conform de wettelijke bepalingen en na uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag bij en bevestiging door Eneco, opteert om dergelijke certificaten, via zijn leverancier, zelf in te dienen. De Klant is in dat geval gehouden en zelf verantwoordelijk tot correct en tijdig voldoen aan alle verplichtingen die hieruit Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 2/4

7 voortvloeien. Indien de Klant niet voldoet aan haar certificatenverplichting, en Eneco hierdoor kosten draagt, rekent Eneco de kost door aan de Klant. 5. Indien een in de Bijzondere Voorwaarden, haar bijlagen en/of de Algemene Voorwaarden vernoemde marktindex of handelsplatform verdwijnt, heeft Eneco het recht om een andere marktindex of handelsplatform, met gelijkaardig aanzien, als referentie te gebruiken. ARTIKEL 10 BETALING 1. Voor AMR en MMR geldt: alle bedragen die Klant ingevolge de Overeenkomst aan Eneco verschuldigd is, brengt Eneco hem door middel van een gespecificeerde factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens, maandelijks in rekening. Bij te late aanlevering van de meetgegevens en/of transport of distributietarieven is Eneco gerechtigd aan Klant een voorlopige afrekening te zenden, die met de definitieve afrekening wordt verrekend. 2. Voor YMR geldt : de Klant is voorschotten verschuldigd op hetgeen de Klant wegens de Levering voor de gehele Afrekeningsperiode zal betalen. Eneco bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, rekening houdend met de verwachte volumes, de Verkoopprijs, de Kosten en Belastingen, de periode waarop zij betrekking hebben, de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht, het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt, etc. Deze afrekening vindt tenminste eenmaal per jaar plaats, onder verrekening van de voorschotten, tenzij de Netbeheerder in gebreke blijft de correcte meetgegevens op te nemen. Bij verandering van omstandigheden kan Klant tot wijziging van de grootte van de voorschotten verzoeken, met een maximum van één wijziging per kwartaal. 3. De facturen worden geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan protest binnen de tien Dagen na ontvangst van de factuur. De betalingstermijn bedraagt vijftien Dagen na factuurdatum. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren of protest tegen de factuur. 4. Klant is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Eneco hem schuldig is. 5. Meer algemeen wordt de mogelijkheid voor Klant om zich op de exceptie van niet-nakoming te beroepen om welke reden ook tenzij wegens opzettelijk handelen van Eneco uitdrukkelijk uitgesloten. Klant gaat akkoord dat in geval van discussies het principe eerst betalen, dan praten wordt gehanteerd. 6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen factureert en verzendt Eneco de onder de Overeenkomst door Klant verschuldigde bedragen naar het adres van Klant zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden (per post, fax of per ). Eneco behoudt zich wel het recht voor de facturen op te maken en te verzenden aan de vennootschapszetel of wettelijke woonplaats van de Klant, indien dit een ander adres is dan het adres vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of de bijlagen. 7. Eneco behoudt zich het recht voor om administratieve kosten aan te rekenen indien de Klant bijkomende diensten verzoekt, zoals een vraag om een duplicaat van een factuur. 8. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat alle andere facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk en integraal opeisbaar worden, onverminderd het recht van Eneco om iedere Levering stop te zetten na aanmaning. Laattijdige betalingen worden eerst toegerekend op de kosten, dan op de vervallen interesten en tot slot op de oudste openstaande factuur. ARTIKEL 11 GARANTIE, VOORUITBETALING EN WAARBORGSOM 1. Eneco kan op basis van de financiële situatie van Klant, naar vrije keuze van Eneco, een bankgarantie, waarborgsom en/of vooruitbetaling van facturen verlangen tot zekerheid van betaling van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen en dit zowel vóór als na aanvang van de Levering. Indien de Klant op vraag van Eneco binnen de 15 Dagen (of naar keuze van Eneco), geen bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling stelt/stort/uitvoert, heeft Eneco het recht om eenzijdig de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding. Het bedrag zal behoudens afwijkend akkoord minstens gelijk zijn aan 5 maanden gemiddelde maandelijkse Verkoopprijs, berekend op basis van het verbruik van de voorbije 12 maanden, dan wel op basis van het geschat gebruik voor de komende 12 maanden, afhankelijk van hoogste bedrag. 2. Het bedrag zal worden terugbetaald zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. Een vooruitbetaling of een te betalen waarborg zal in geen geval interesten opbrengen ten voordele van de Klant. ARTIKEL 12 WANBETALING Indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% vanaf de factuurdatum, evenals een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 50, onverminderd het recht van Eneco om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar. Eneco behoudt zich het recht voor om administratieve kosten aan te rekenen (zoals voor onder meer opstellen afbetaalplan, versturen van herinneringsbrief, ingebrekestelling,..) bij niet correcte en tijdige betaling van de facturen. In geval van gerechtelijke invordering door Eneco van openstaande door de Klant verschuldigde bedragen én indien Eneco daarbij in het gelijk gesteld wordt, zal de door de Klant aan Eneco verschuldigde rechtsplegingsvergoeding op het toepasselijk maximumbedrag begroot worden. Deze regeling is niet van toepassing op de rechtsplegingsvergoeding die Eneco verschuldigd zou zijn aan de Klant. ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID I. Aansprakelijkheid van Eneco 1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Eneco niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van Derden. Eneco is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. In elk geval zal de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 13.5 van toepassing zijn. 2. In ieder geval is Eneco niet aansprakelijk voor een onderbreking, beperking of gebrek in de Levering van elektriciteit ten gevolge van het niet of niet goed functioneren (i) van een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) een net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een Aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder en/of (iv) ten gevolge van een onderbreking of beperking van het transport, de transmissie of de distributie door de Netbeheerder. 3. Eneco is niet aansprakelijk voor onderbrekingen, variaties in netspanning en frequentie. Klant dient voor dit soort verschijnselen zelf te zorgen voor de nodige beveiliging. 4. Eneco is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Netbeheerder, zoals een niet correct werkende Meetinrichting en/of onjuiste meetgegevens en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke maatregelen. 5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Eneco beperkt tot drie maal de gemiddelde maandelijkse Verkoopprijs (berekend op grond van de laatste 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval) voor de Levering van de elektriciteit aan het Afnamepunt. De totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Eneco voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse Contractduur (inclusief verlenging) van de Overeenkomst is beperkt tot EUR. 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding moet binnen 10 Dagen na de datum waarop de schade is ontstaan, dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs kan worden geconstateerd, door de Klant schriftelijk worden gemeld aan Eneco. Laattijdige meldingen hebben tot gevolg dat het recht op schadevergoeding vervalt. 7. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt eveneens ten opzichte van alle personen voor wie Eneco aansprakelijk is of met wie Eneco voor de uitvoering van de Overeenkomst samenwerkt. II. Aansprakelijkheid van Klant 1. Klant zal Eneco vrijwaren tegen alle aanspraken van Derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. 2. Klant zal Eneco vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade en kosten als gevolg van de niet nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of als gevolg van enig onrechtmatig handelen door Klant jegens de Netbeheerder. 3. Mocht de Netbeheerder de toegang tot het net afsluiten dan wel de toevoer van elektriciteit beperken of opschorten omdat o.a. bepaalde kosten niet door Klant aan de Netbeheerder werden betaald, dan is Klant aansprakelijk voor alle kosten die dit voor Eneco met zich meebrengt. ARTIKEL 14 OVERMACHT 1. Indien één der partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan zal deze partij de andere partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Overmacht betekent onder meer: iedere gebeurtenis waar een partij redelijkerwijze geen controle heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveranties, uitval van systemen, verantwoordelijkheden van de Netbeheerder, en dergelijke meer. Staking en lock-out worden expliciet uitgesloten uit de definitie van overmacht voor wat betreft de afname-en betalingsverplichtingen in hoofde van de Klant. De verplichtingen onder deze Overeenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een geldsom, worden in geval van overmacht geschorst gedurende de periode van dat voorval. Partijen zullen elkaar op de hoogte houden over alle ontwikkelingen die met de overmacht verband houden. 2. Onverminderd het vermeldde in artikel 4 en artikel 13, zal Eneco zich onder de Overeenkomst mogen beroepen op overmacht ingeval de afname door Klant wordt belemmerd door het niet of niet goed functioneren van een installatie of aansluiting van Klant en/of van het net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of van het ontbreken, onderbreken, of beëindigen van een Aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder, dan wel iedere andere omstandigheid in het kader van de aansluiting en de distributie of enige andere technische schakel in de stroomvoorziening. Een dergelijke belemmering blijft voor rekening en risico van de Klant en laat een minimum afnameverplichting van Klant onverlet. ARTIKEL 15 ONTBINDING 1. In deze Algemene Voorwaarden maakt ontbinding een sanctie uit voor een ernstige contractuele wanprestatie van één van de Partijen (foutmotief). Eneco is gerechtigd zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling, en van rechtswege met onmiddellijke ingang ten laste van de Klant, kosteloos, de Overeenkomst te ontbinden indien: (a) er voor Eneco redenen bestaan om aan te nemen dat de financiële situatie van Klant van die aard is, dat Klant haar betalingsverplichtingen niet zal nakomen, of indien Klant meer in het algemeen betalingsmoeilijkheden heeft; Klant wordt onweerlegbaar geacht zich in deze situatie te bevinden, in geval van, doch niet limitatief, (i) een dagvaarding van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid, (ii) de opening van een bijzondere rekening door de BTW Administratie, (iii) een bewarend of uitvoerend beslag of (iv) een uitvoerbare rechterlijke beslissing, voor zover in al deze gevallen de betrokken schuld niet is betaald binnen de tien werkdagen na voormeld feit of voor deze schuld binnen dezelfde periode een zekerheid is gesteld waardoor de betrokken maatregel wordt ingetrokken of opgeheven, alsook in geval van een opschorting van betaling bekomen in het Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 3/4

8 kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving; of (b) Klant zijn vervallen betalingsverplichtingen ten aanzien van Eneco niet nakomt binnen de vervaltermijn aangegeven in de door Eneco verzonden ingebrekestelling; (c) Klant op vraag van Eneco overeenkomstig artikel 11 geen zekerheid heeft gesteld; of (d) er een onderbreking of stopzetting van de Levering wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid; of (e) Klant fraudeert of de geleverde elektriciteit doorlevert aan Derden, zonder geldige leveringsvergunning; of (f) Klant nalaat, bij de afsluiting van de Overeenkomst of tijdens de uitvoering ervan, Eneco onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan Klant kennis heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst kan verhinderen, bemoeilijken of wijzigen; of (g) Klant anderszins op ernstige wijze in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; (h) een Partij in staat van faillissement is verklaard; of (i) van ontbinding, of beëindiging van de noodzakelijke Aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder; of (j) de Klant tijdens de Contractduur met een andere leverancier een contract afsluit voor de levering van elektriciteit (al dan niet voor één of meerdere van de in de Overeenkomst vermelde Afnamepunten); (k) de Klant voor of tijdens de Contractduur incorrecte gegevens aan Eneco heeft overmaakt en Eneco hierdoor schade lijdt. 2. Bij ontbinding ingevolge een wanprestatie van de Klant is Eneco nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant mocht ondervinden. Alle kosten die het gevolg zijn van de ontbinding van de Overeenkomst zijn ten laste van de Klant. 3. Ingeval van ontbinding heeft Eneco recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan drie keer de gemiddelde Verkoopprijs, gebaseerd op Verbruiksprofiel en/of verbruikshistoriek van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan datum van ontbinding of pro rata op basis van alle voorafgaande maanden, indien dat er minder dan twaalf zijn. Om na stilzwijgende verlenging de resterende Contractduur te bepalen, dient telkens op moment van verlenging eenzelfde Contractduur in rekening te worden gebracht. Eneco is steeds gerechtigd om de integrale vergoeding van haar schade ingevolge de ontbinding te bekomen, indien zij aantoont dat de werkelijk geleden schade hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding. 4. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, ongeacht de reden, heeft Eneco het recht het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de daaruit voortvloeiende werkelijke kosten te innen van de Klant. ARTIKEL 16 VOORTIJDIGE BEEÏNDIGING publicatie op de website zijn meegedeeld in werking tenzij in de mededeling een andere datum van inwerkingtreding is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend rechtelijke regeling, is Klant gerechtigd de wijzigingen te protesteren per aangetekende brief binnen de 15 Dagen na ontvangst of publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 20 SLOTBEPALINGEN 1. In het geval dat Klant haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze Overeenkomst wenst over te dragen aan een Derde, heeft Klant schriftelijke toestemming van Eneco nodig. Dit voorafgaandelijk akkoord is ook vereist bij een overdracht van de Overeenkomst in het kader van een fusie of splitsing, dan wel in het raam van een overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak, ongeacht of deze overdracht gebeurt volgens de regels van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. De overdracht kan ten vroegste plaatsvinden 30 Dagen na ontvangst van de melding door de Klant. De overdrager is verantwoordelijk voor de kennisgeving van de meterstanden aan Eneco en dient, indien het voor Eneco onmogelijk is de betreffende factuur te splitsen op de dag van overname, de gehele factuur te voldoen, ook voor het verbruik na de overnamedatum. 2. De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan. 3. Het niet aandringen op de naleving van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten. 4. In geval van verhuizing is de Klant gerechtigd de Overeenkomst voor de resterende Contractduur voort te zetten ten behoeve van het nieuwe Afnamepunt in hetzelfde Gewest. Mocht deze nieuwe locatie onafhankelijk van de wil van Eneco, als gevolg van objectief bepaalbare elementen meerkosten met zich meebrengen dan is Eneco gerechtigd deze aan Klant door te rekenen. Hieronder vallen, onder meer, een hoger distributietarief en een zwaardere installatie op het nieuwe Afnamepunt. Het bepaalde in artikel 3.4 is overeenkomstig van toepassing. De verhuizing dient tenminste 2 maanden voor de verhuisdatum te worden doorgegeven aan Eneco per aangetekend schrijven. 5. Gegevens die voor de Klant een persoonlijk karakter hebben en die door haar aan Eneco worden bezorgd, worden door Eneco behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992, die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door middel van een aan Eneco geadresseerde, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, kan de Klant gratis een schriftelijk overzicht verkrijgen van zijn of haar gegevens met persoonlijk karakter waarover Eneco beschikt. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant meer zijn, kan de Klant, kosteloos, de verbetering of de verwijdering ervan vragen. 6. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Elektriciteit en gelden als bijlage bij de Bijzondere Voorwaarden. 1. Indien de Klant de Overeenkomst vòòr het verstrijken van de Contractduur beëindigt, dan is deze aan Eneco een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan drie keer de gemiddelde Verkoopprijs, gebaseerd op Verbruiksprofiel en/of verbruikshistoriek van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan datum van beëindiging of pro rata op basis van alle voorafgaande maanden, indien dat er minder dan twaalf zijn. Om na stilzwijgende verlenging de resterende Contractduur te bepalen, dient telkens op moment van verlenging eenzelfde Contractduur in rekening te worden gebracht. Eneco is steeds gerechtigd om de integrale vergoeding van haar schade ingevolge de voortijdige beëindiging te bekomen, indien zij aantoont dat de werkelijk geleden schade hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding. Hetzelfde geldt indien de Klant tijdens de duur van de Overeenkomst een contract afsluit met een andere leverancier voor een door Eneco beleverd Afnamepunt. Alle kosten die het gevolg zijn van de beëindiging van de Overeenkomst zijn ten laste van de Klant. 2. De beëindiging dient ter kennis te worden gebracht via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 3. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, ongeacht de reden, heeft Eneco het recht het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de bijbehorende werkelijke kosten te innen van Klant. 4. Klant blijft evenwel gebonden aan hetgeen krachtens de Overeenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. ARTIKEL 17 GESCHILLEN 1. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Mechelen. Het Belgisch recht is van toepassing. ARTIKEL 18 VERTROUWELIJKHEID 1. Partijen bij de Overeenkomst zullen zich ervoor inspannen dat op geen enkele wijze direct noch indirect, mondeling noch in geschrift, noch anderszins gedurende de Contractduur of erna informatie die hen in het kader van de Overeenkomst en de hieraan verwante regelingen en afspraken aan Derden bekend wordt gemaakt, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartijen of in zoverre zulks noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. 2. Partijen zullen met name de in dit artikel bedoelde informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring verspreiden dan voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. 3. Klant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat van enige informatie de geheimhoudingsplicht is geschonden, Eneco daarvan onverwijld mededeling doen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door Klant ingeschakelde Derden betreft. ARTIKEL 19 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Eneco worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 Dagen na de dag waarop zij aan Klant per post, per of via Algemene Voorwaarden elektriciteit v p 4/4

9 BIJLAGE 2 : Afnamepunt(en), volume(s) en Afrekeningsperiodes - FIX 1) Afnamepunt(en) Leveringsadres EAN NACE RSZ DNB Meter 2) Afrekeningsperiode(s) en Contractvolume(s) Afrekeningperiode 1: Volume Normale uren: MWh Volume Stille uren: MWh Start datum: Volume Alle uren uren: MWh Eind datum: Te leveren Contractvolume: MWh Afrekeningperiode 2: Volume Normale uren: Volume Stille uren: MWh Start datum: Volume Alle uren uren: MWh Eind datum: Te leveren Contractvolume: MWh Afrekeningperiode 3: Volume Normale uren: Volume Stille uren: MWh Start datum: Volume Alle uren uren: MWh Eind datum: Te leveren Contractvolume: MWh

10 BIJLAGE 3: Contactgegevens Klant Commerciële contactpersoon: Naam & voornaam: Mevr./Dhr. Functie: Telefoon: GSM: Fax: Taal: Nederlands / Frans / Engels Contactpersoon boekhouding / financials: idem als commerciële contactpersoon Naam & voornaam: Mevr./Dhr. Functie: Telefoon: GSM: Fax: Taal: Nederlands / Frans / Engels Technische contactpersoon: idem als commerciële contactpersoon Naam & voornaam: Mevr./Dhr. idem als contactpersoon boekhouding/financials Functie: Telefoon: GSM: Fax: Taal: Nederlands / Frans / Engels

11 BIJLAGE 4: Attest Aanvraag degressiviteit (federaal niveau) (1) Federale bijdrage (2) Toeslag Groenestroomcertificaten 1. Aanvrager: Ondernemingsnummer (of nationaalnr.): Adres: Postcode en Gemeente: Vertegenwoordigd door : Naam: Functie: Tel: Fax: Voor de volgende verbruikslocatie: Naam: Adres: Postcode en Gemeente: De verbruikslocatie wordt bevoorraad door middel van de volgende Afnamepunten : 1. EAN-nr. : 2. EAN-nr. : 3. EAN-nr. : 4. EAN-nr. : De aanvrager vraagt in het kader van artikel 7 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en overeenkomstig de definitie van de verbruikslocatie geformuleerd in deze wet om te kunnen genieten van de degressiviteit van federale bijdrage en van de degressiviteit toeslag Groenestroomcertificaten, voor de hierboven opgegeven verbruikslocatie. De aanvrager verklaart dat de locatie de voorwaarden betreffende de sectorakkoorden of ''convenant'' zoals bepaald in artikel 7, 1 van bovenvermelde wet van 29 april vervult en dat hij kennis heeft genomen van de gevolgen verbonden aan een laattijdig of onjuiste verklaring. De Klant is er zich van bewust dat indien hij of zij niet voldoet aan de voorwaarden van de degressiviteit (zowel op het vlak van verbruik als op het vlak van convenant/sectorakkoord) Eneco het teveel aan degressiviteit toegekende zal terugvorderen van de Klant. De Klant verbindt er zich toe elke wijziging van gegevens opgenomen in dit formulier, waaronder EAN-nr., onmiddellijk aan Eneco mee te delen. Ondertekening door de aanvrager : Datum: / / Het recht op degressiviteit kan, volgens de richtlijnen van de CREG, enkel worden toegepast voor de Levering van elektriciteit na de datum waarop Eneco de volledig ingevulde en getekende verklaring heeft ontvangen. Te versturen naar: Per mail of per fax

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden aardgas Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden aardgas Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden aardgas Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van aardgas FLEX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van aardgas FLEX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van aardgas FLEX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft

de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft Algemene voorwaarden Ferry Noordermeer Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft Ferry

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie