Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding) Nr. 7 NADER VERSLAG HERDRUK 1 Vastgesteld 16 mei 2003 Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de nota naar aanleiding van het verslag (28 283, nr. 5) bleek er in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 bij enkele fracties nog behoefte te bestaan, alvorens de openbare behandeling van het wetsvoorstel aan te vangen, onderstaande vragen en opmerkingen ter beantwoording aan de regering voor te leggen. Algemeen 1 I.v.m. het toevoegen van de inbreng van de SP. 2 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Van der Vlies (SGP), Kalsbeek (PvdA), Rijpstra (VVD), Bakker (D66), Buijs (CDA), Atsma (CDA), ondervoorzitter, Arib (PvdA), Vendrik (GL), Kant (SP), Eurlings (CDA), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Verbeet (PvdA), Van Oerle-van der Horst (CDA), Vergeer-Mudde (SP), Vietsch (CDA), Tonkens (GL), Joldersma (CDA), Van Heteren (PvdA), Nawijn (LPF), Van Dijken (PvdA), Timmer (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Hermans (LPF) en Schippers (VVD). Plv. leden: Geluk (VVD), Rouvoet (CU), Verdaas (PvdA), Griffith (VVD), Van der Ham (D66), Ferrier (CDA), Cqörüz (CDA), Blom (PvdA), Halsema (GL), Gerkens (SP), Jager (CDA), Vacature (algemeen), Dijsselbloem (PvdA), Weekers (VVD), Tjon-A-Ten (PvdA), Vacature (CDA), De Ruiter (SP), Ormel (CDA), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Waalkens (PvdA), Varela (LPF), Bussemaker (PvdA), Heemskerk (PvdA), Blok (VVD), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD). De leden van de CDA-fractie staan zeer positief tegenover het bieden van een juridische basis aan de zelfbindingsverklaring. Het is een goede aanvulling op bestaande opname- en behandelmogelijkheden en doet zoveel mogelijk recht aan de autonomie van de patiënt. Daarmee staat de zelfbindingsmachtiging overigens haaks op de observatiemachtiging die tot teleurstelling van deze leden, alsnog is ingevoerd. Ondanks hun waardering voor het geven van een juridische basis aan de zelfbindingsverklaring, hebben deze leden nog steeds grote twijfels bij de omslachtige bureaucratische procedure zoals die in het wetsvoorstel wordt aangegeven. De procedure creëert een papieren werkelijkheid die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. Bovendien is de regeling alleen van toepassing op de opname in een psychiatrisch ziekenhuis en niet op de ambulante behandeling. Deze leden vrezen dat door de bureaucratische rompslomp en de beperking tot de intramurale setting slechts in een beperkt aantal gevallen van deze regeling gebruik zal worden gemaakt. Het wetsvoorstel graaft op die manier zijn eigen graf. Deze leden hebben aan aantal zeer kritische vragen, welke tevens aangeven op welke punten het wetsvoorstel bijstelling zou behoeven. De leden van de CDA-fractie pleiten voor een zorgvuldige totstandkoming van de zelfbindingsverklaring, zodat de tenuitvoerbrenging van de verklaring kan worden versneld. Daartoe is het nodig dat meer helderheid wordt gecreëerd over de wijze waarop in de zelfbindingsverklaring de omstandigheden moeten worden omschreven waaronder de patiënt wel of niet mag worden opgenomen en behandeld. Deze leden vragen waarom niet via AMvB nadere eisen kunnen worden gesteld aan het format van de KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 1

2 zelfbindingsverklaring, met name voor wat betreft de wijze van formuleren van de omstandigheden. In het wetsvoorstel wordt nu gepleit voor het opstellen van een zelfbindingsverklaring die zowel opname als behandeling betreft èn voor een aparte zelfbindingsverklaring in het geval van gedwongen opname. De leden van de CDA-fractie vragen of beide vormen van zelfbindingsverklaring niet kunnen worden gecombineerd. In het format voor een zelfbindingsverklaring kan worden opgenomen of de patiënt wenst dat in het geval er sprake is van gedwongen opname ook de afgesproken behandeling van toepassing mag zijn. De leden van de CDA-fractie vinden dat het aanvragen van een zelfbindingsmachtiging veel tijd en energie vraagt. Uit het gehouden rondetafelgesprek is naar voren gekomen dat het verstrekken van een machtiging achteraf, zoals nu ook bij de IBS gebeurt, veel bureaucratische ongemakken kan voorkomen. Kan de procedure voor het aanvragen van de zelfbindingsmachtiging op deze manier, overigens zonder inschakeling van de burgemeester, worden vereenvoudigd? De Vereniging voor Rechtspraak heeft destijds in haar advies aangegeven dat het stramien van de Wet Bopz is dat de rechterlijke machtiging slechts opnemingen betreft, terwijl bij verdere vrijheidsbeperking louter toetsing achter plaatsvindt. Waarom is het nodig de zelfbindingsmachtiging zowel betrekking te laten hebben op opneming, verblijf en behandeling? Immers, de zelfbindingsmachtiging is niet nodig wanneer betrokkene al via IBS of voorlopige machtiging gedwongen is opgenomen. Betekent dit overigens dat voor de vrijwillig opgenomen patiënt alsnog een zelfbindingsmachtiging moet worden aangevraagd? Waarom kan voor het toepassen van de behandeling, naast het raadplegen van de onafhankelijke psychiater, niet worden volstaan met toetsing achteraf door middel van de klachtenprocedure? De leden van de CDA-fractie vinden dat de reikwijdte van het wetsvoorstel onnodig wordt ingeperkt door deze alleen van toepassing te verklaren voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis en voor personen die genoegzaam ervaring hebben met opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze leden vinden de regering op dit punt ook niet consequent. In de nota naar aanleiding van het verslag (blz. 12) wordt aangegeven dat de patiënt ervoor kan kiezen in de zelfbindingsverklaring op te nemen dat, voordat tot gedwongen opname wordt overgegaan, drang mag worden uitgeoefend om medicatie te verhogen of te wijzigen. Daarmee wordt de ambulante behandeling reeds onderdeel van de zelfbindingsverklaring. Deze leden vragen waarom afspraken rond de ambulante behandeling geen regulier onderdeel van de zelfbindingsverklaring kunnen zijn, juist om gedwongen opname te voorkomen. Daarnaast vragen deze leden of gedwongen opname altijd onderdeel van een zelfbindingsverklaring moet zijn. Deze leden kunnen zich voorstellen dat een zelfbindingsverklaring wordt opgesteld die alleen betrekking heeft op de ambulante situatie waarin de patiënt aangeeft dat een behandeling mag worden toegepast, ook als hij op dat moment zich daartegen verzet. Deze leden vragen of voor zo n zelfbindingsverklaring ook nog een zelfbindingsmachtiging nodig is. De leden van de CDA-fractie vinden dat ook patiënten die nog niet eerder zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, maar al wel veel ervaring hebben opgedaan met het ziekteverloop van hun psychiatrische stoornis, ervaringsdeskundig zijn. Ook zij zijn goed in staat de gevolgen te overzien en een zelfbindingsverklaring op te stellen. De leden van de CDA-fractie vinden dat een juridische basis voor de zelfbindingsverklaring noodzakelijk is. Aan het bestaande wetsvoorstel zitten teveel haken en ogen om het in deze vorm in te voeren. De leden merken overigens op dat zij graag het standpunt van de regering vernemen over de resultaten van de verschillende onderzoeken die naar zelfbindings- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 2

3 verklaringen hebben plaatsgevonden voordat tot wijziging van de wet wordt overgegaan. De leden van de PvdA-fractie hebben met waardering kennis genomen van de inhoud van het wetsvoorstel en de door de regering toegezonden nota naar aanleiding van het verslag. Zij zien de zelfbindingsverklaring als een werkbaar instrument om mensen met periodiek terugkerende psychiatrische klachten meer grip op hun situatie te geven, en hen te behoeden voor ernstig leed en nadeel. Daarnaast hebben zij recentelijk begrepen dat ook in sommige huidige psychiatrische behandelpraktijken al gewerkt wordt met zelfbindingsverklaringen (als onderdeel van het behandelingsplan), en dat zeker ook de preventieve werking daarvan door zowel behandelaars als cliënten wordt erkend. De inbreng van de deelnemers aan het rondetafelgesprek op 16 april jl., evenals de brief van GGZ-Nederland (zie VWS ), brengen deze leden tot het aan de orde stellen van de volgende vragen en opmerkingen. Meerdere deelnemers aan genoemd rondetafelgesprek wezen op de door de overheid geïnitieerde onderzoeken naar de juridische en ethische aspecten van zelfbinding; onderzoek waarvan de uitkomst nog niet althans niet bij deze leden bekend is. Zij zouden, alvorens tot een uiteindelijk oordeel te komen, de uitkomsten van deze onderzoeken graag betrekken bij dit finale oordeel. Wanneer denkt de regering bedoelde onderzoeksresultaten te kunnen verschaffen? Hetzelfde geldt voor de door meerdere partijen binnen de GGZ bepleite mogelijkheid om te kunnen experimenteren rond zelfbinding. Lijkt het de regering ook niet logisch om, door middel van bedoelde experimenten, te komen tot een wet die zoveel mogelijk aansluit bij de gewenste praktijk? Door meerdere partijen binnen de GGZ werd en wordt gepleit voor de verruiming van de mogelijkheid tot zelfbinding naar patiënten zonder ervaring met opname(s) in het verleden. Het komt de leden van de PvdAfractie voor dat ook patiënten die vallen onder intensieve ambulante psychiatrische hulpverlening zonder dat het (ooit/ tot nu toe) tot een opname heeft moeten komen gebaat zouden kunnen zijn bij een zelfbindingsverklaring. Hoe kijkt de regering daar, nu alle reacties gehoord en gelezen hebbend, tegenaan? Acute opname op basis van de in de zelfbindingsverklaring beschreven patiëntsituatie veronderstelt voldoende opnamecapaciteit bij de psychiatrische ziekenhuizen. Is de regering ervan overtuigd dat deze «afgesproken acute» opnames ook daadwerkelijk en direct geëffectueerd kunnen worden wanneer de noodsituatie zich aandient bij gebrek aan inzicht in de omvang van de potentiële patiëntengroep? De leden van de VVD-fractie hebben met heel veel belangstelling kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag, al kunnen zij niet verhelen dat zij de beantwoording niet altijd even bevredigend hebben gevonden. Het rondetafelgesprek dat op verzoek van veldpartijen plaatsvond op 16 april 2003, bevestigt deze mening. De leden van de VVD-fractie zijn dan ook verheugd over de mogelijkheid die een nader verslag biedt om op verschillende punten, door hen in het verslag reeds te berde gebracht, nog eens in te gaan, overigens zonder afbreuk te willen doen aan de positieve insteek van het voorliggende voorstel tot wijziging van de Wet Bopz met de introductie van zelfbindingsovereenkomsten die patiënten de mogelijkheid geven zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling van hun ziekte. Allereerst willen de aan het woord zijnde leden nog eens terugkomen op hun waarschuwing dat de eis van een zorgvuldige regelgeving niet mag leiden tot een log bureaucratisch proces. In het rondetafelgesprek kwamen praktisch alle deelnemers tot dezelfde waarschuwing, en werd er gepleit voor een regeling waarbij niet vooraf een rechterlijke machtiging Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 3

4 vereist is, maar waarbij sprake is van een rechterlijke toetsing achteraf; bijvoorbeeld binnen een termijn van drie dagen na opname. De aan het woord zijnde leden van de VVD-fractie zijn geneigd zich bij dit pleidooi aan te sluiten. Graag ontvangen zij oordeel van de regering ter zake. Het tweede punt betreft de passage in de nota naar aanleiding van het verslag (blz. 3) waarin de leden van de VVD-fractie de maximale duur van de behandeling van 6 weken ter discussie stellen. Zij vragen of het niet meer in de rede zou liggen wanneer niet de maximale duur van de behandeling wordt vastgesteld, maar wanneer het gewenste resultaat van de behandeling wordt beschreven. In de beantwoording wordt erop gewezen dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de termijn van 6 weken voldoende acht. In het rondetafelgesprek evenwel werd deze termijn toch discutabel geacht, en werd gepleit voor op zijn minst de introductie van de mogelijkheid van een verlenging na die 6 weken. De leden van de VVD-fractie kunnen zich hierin wel vinden. Tenslotte wensen de leden van de VVD-fractie terug te komen op de positieve ervaringen met bijvoorbeeld de crisiskaart. Terecht wordt in de nota naar aanleiding van het verslag erop gewezen dat de crisiskaart gebaseerd is op de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO) en dat er met een regeling van zelfbindingsovereenkomsten tot nu toe in de praktijk nog geen ervaring is opgedaan. De deelnemers aan het rondetafelgesprek achten het geboden dat er ofwel eerst ervaring in de vorm van experimenten werd opgedaan (en dan niet alleen voor de intramurale opnamen maar ook voor ambulante behandelingen), hetgeen tot uitstel van invoering zou leiden van het voorliggende wetsvoorstel, ofwel dat er in de wet een evaluatiemoment wordt opgenomen, opdat na opgedane ervaring de regeling kan worden aangepast aan de praktijkervaringen De aan het woord zijnde leden zouden voor het laatste de voorkeur hebben, aangezien zij de voordelen van een wettelijke mogelijkheid tot zelfbindingsovereenkomsten groter achten dan uitstel ten behoeve van experimenten. Overigens sluiten zij zich aan bij de suggestie van GGZ Nederland om de zelfbindingsverklaring uit te breiden met de mogelijkheid om aan te geven wat men niet wil; de zogenaamde negatieve zelfbindingsverklaring. Juist daarmee zou naar hun opvatting de autonomie van de patiënt optimaal tot zijn recht komen. Ter afsluiting hechten de leden van de VVD-fractie eraan de onderzoeksresultaten die thans beschikbaar zijn al dan niet met commentaar van de regering te ontvangen vóór de plenaire behandeling. De leden van de VVD-fractie wachten met interesse de beantwoording van de regering af. De procedure van de zelfbinding is erg omslachtig terwijl het om situaties gaat waarin spoed noodzakelijk is, zo stellen de leden van de fractie van GroenLinks. Diverse partijen in het veld pleiten voor een rechterlijke toetsing achteraf in plaats van vooraf; bijvoorbeeld binnen een termijn van drie dagen na opname. Wat is het oordeel van de regering hierover? De zelfbindingsmaatregel is nu niet ambulant te effectueren, want het gaat alleen om situaties van opneming. Vanuit organisaties in het veld is de wens geuit de zelfbinding ook in ambulante situaties te effectueren. Wat is het oordeel van de regering hierover? Een ander probleem dat wordt gesignaleerd is de termijn van zes weken. Die kan in voorkomende gevallen te kort zijn. Wat vind de minister van het voorstel om een verlenging van zes weken mogelijk te maken, zo vragen de leden van de fractie van GroenLinks. Een van de eisen voor een zelfbindingsverklaring is de eis dat men de behandeling kent. De vraag is of dit een vereiste zou moeten zijn. Het is goed denkbaar dat de cliënt goede informatie krijgt over behandeling of opname voordat een zelfbindingsverklaring getekend gaat worden. Dat kan door een rondleiding in een instelling, door contact met mensen die Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 4

5 de behandeling/opname wel kennen etc. Wat is het oordeel van de regering hierover? Veel organisaties hebben moeite met de haast betreffende de invoering van de wet. Zij pleiten voor het afwachten van onderzoeken en experimenten alvorens de wet in te laten gaan. Waarom is dit niet gebeurd, en heeft de regering gekozen voor invoering, zo vragen de leden van de fractie van GroenLinks tenslotte. De leden van de SP-fractie merken op dat voor de uitvoering van de Wet Bopz (zelfbinding) de toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg optimaal moet zijn. De capaciteit voor het opnemen van patiënten moet worden vergroot, crisisopvang moet 24 uur beschikbaar zijn. Er dienen afspraken te worden gemaakt dat, als de patiënt moet worden opgenomen, een opnameplek gegarandeerd is. Dit is een voorwaarde om de Wet Bopz (zelfbinding) tot haar recht te laten komen. Deelt de regering deze opvatting? De leden van de SP-fractie zijn van mening dat zelfbinding een goede kans biedt aan patiënten om op eigen verzoek, in een periode waarin zij dreigen te compenseren, opgenomen te worden in een GGZ-instelling. Hierbij willen zij nog opmerken dat de wens en de vrije wil van de patiënt voor het opstellen van een zelfbindingsverklaring altijd voorop moet staan. Zij moeten constateren dat er binnen de werking van de Wet Bopz in de praktijk nog geen goede balans is gevonden tussen zelfbeschikkingsrecht en bescherming. Om een goede werking van het onderdeel zelfbinding te garanderen zal de Wet Bopz in al haar onderdelen nogmaals besproken moeten worden. De leden van de SP-fractie merken op dat de zelfbindingsverklaring een gunstige uitwerking kan hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving. Het onthouden van opname en behandeling aan een patiënt kan groter leed veroorzaken dan het gedwongen opnemen en behandelen. Het uitoefenen van invloed door de wilsbekwame patiënt op zijn behandeling maakt de relatie tot de hulpverlening een minder eenzijdige zaak. De leden van de SP-fractie stellen vast dat de crisiskaart een belangrijk instrument vormt om de Wet Bopz (zelfbinding) op een goede wijze uit te voeren. Voor een goed gebruik van deze crisiskaart is goede voorlichting en een goed contact tussen patiënt, behandelaar en andere betrokkenen nodig. Deze leden achten het noodzakelijk om hier een goed toetsingsinstrument voor te ontwikkelen, zoals een onafhankelijke psychiater, met hulp van een jurist, die vanuit de Inspectie steekproefsgewijs toetsingen kan uitvoeren binnen een instelling of bij een vrijgevestigde psychiater. Graag ontvangen zij een reactie hierop. De leden van de SP-fractie zijn van mening dat het belangrijk is zicht te krijgen op het aantal patiënten dat gebruik zou kunnen maken van de zelfbindingsverklaring. Omdat het merendeel van de mogelijke gebruikers is aangewezen op een samenstelling van verschillende maatregelen, onder andere levenslange medicamenteuze behandeling, gericht op het stabiliseren van de gezondheidstoestand van de patiënt, kunnen we spreken van een arbeidsintensieve behandeling. Is de regering bereid cijfers te verzamelen over het aantal patiënten waar het hier om gaat, zodat het mogelijk wordt zicht te krijgen op de gevolgen en de kosten van een samengestelde behandeling? Resultaten van kwantitatief onderzoek kunnen dan gebruikt worden voor onderzoek naar de kwaliteit van behandeling. De leden van de SP-fractie vragen de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een zelfbindingsregeling voor verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiënten. Mogelijk moet de huidige zelfbindingsregeling op bepaalde punten voor deze groepen patiënten worden aangepast. De criteria zoals gesteld voor de zelfbindingsverklaring, boven de 16 jaar en afwisselende periodes waarin zij nagenoeg vrij zijn van symptomen en Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 5

6 perioden van crises, kunnen in uitzonderlijke gevallen ook voor psychogeriatrische patiënten, en verstandelijk gehandicapten gelden. De leden van de SP-fractie vragen de regering waarom zij de mogelijkheid van een ambulante zelfbindingsverklaring uitsluit. In het verleden is over dit fenomeen al meerdere malen gesproken met patiënten (verenigingen) en behandelaars in de GGZ. Zouden de mogelijkheden om patiënten in een ambulante setting onder dwang een behandeling te laten ondergaan niet onder strikte voorwaarden mogelijk kunnen zijn? In dit geval zal het dan voornamelijk om medicamenteuze behandeling gaan, in goed overleg met patiënt, behandelaar en betrokkenen. Opname kan voorkomen worden, wat zowel voor de patiënt als zijn omgeving als zeer positief ervaren kan worden. De leden van de SP-fractie stellen vast dat er nog gestart moet worden met een aantal experimenten met zelfbinding. Deze experimenten zouden een goed zicht kunnen geven op de uitvoering van de Wet Bopz (zelfbinding) in de dagelijkse praktijk. Het uitvoeren van experimenten is naar de mening van deze leden een goede manier om zicht te krijgen op de hindernissen in de uitvoering en de gevolgen voor de patiënt en de hulpverlening. Dit kan de zorgvuldigheid van het werken met de zelfbindingsverklaring alleen maar bevorderen. Het gaat hier immers om patiënten in een zeer kwetsbare situatie, die op een bepaald moment hulp nodig hebben, maar op het moment van decompensatie onvoldoende ziekteinzicht hebben om de noodzaak van opname en behandeling in te schatten. Deze inschatting zouden zij wel kunnen maken in een periode waarin zij vrij zijn van symptomen. Waarom worden de resultaten van deze experimenten niet afgewacht? De leden van de SP-fractie stellen vast dat er ten tijde van het bespreken van de Wijziging van de Wet Bopz (zelfbinding) nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar zijn van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht over de juridische en ethische implicaties van zelfbindingsverklaringen. Deze leden vragen de regering waarom zij deze resultaten niet hebben afgewacht. Deze onderzoeksresultaten zouden immers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bespreken en het overzien van de implicaties en gevolgen van het uitvoeren van de zelfbindingsverklaring. De leden van de SP-fractie zijn van mening dat om een patiënt een weloverwogen keuze te laten maken om gebruik te maken van een zelfbindingsverklaring hij goed moet weten waarvoor hij kan tekenen. Ook moet dit uit vrije wil gebeuren. Goede voorlichting en een goed contact tussen patiënt, behandelaar en andere betrokkenen zijn hierbij onontbeerlijk. In de voorgestelde regeling staat dat dit moet gebeuren door een niet bij de behandeling betrokken psychiater, en daarnaast worden er een aantal administratieve eisen gesteld. Het gevaar van extra ingebouwde administratieve eisen is dat de overzichtelijkheid in het opnameproces voor de betrokkenen afneemt en de bureaucratie kan toenemen. Hoe voorkomt de regering dat deze extra administratieve handelingen een belemmering gaan vormen om de wet uit te voeren? De leden van de SP-fractie zijn van mening dat de toetsing op het door de geneesheer-directeur verleende ontslag achteraf en steekproefsgewijs dient te worden gedaan; dit om te voorkomen dat er een zeer bureaucratische en omslachtige toetsingsprocedure wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Is de regering het hier mee eens? Deze leden stellen dat het opnemen van een zelfbindingsverklaring in een register dat door de hoofdinspectie zal worden bijgehouden, zoals omschreven in artikel 34d, niet mag leiden tot een vergroting van de bureaucratie voor de behandelaar en dus een belemmering gaat vormen voor het uitvoeren van de wet. De leden van de SP-fractie stellen dat het noodzakelijk is om de juridische kant van de Wet Bopz (zelfbinding) goed te regelen. Wat vindt de regering Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 6

7 van het creëren van mogelijkheden voor de patiënt om voor advisering bij een op het vakgebied bekwame en een toegankelijke advocaat terecht te kunnen? De voorzitter van de commissie, Terpstra De griffier van de commissie, Teunissen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 66 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2005 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 509 Palliatieve zorg Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 503 Wijziging van de Wet op de dierproeven Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 november 2002 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 28 283 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 9 juni 2006 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 34 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 28 605 Zorgnota

Nadere informatie

Zelfbinding. in de psychiatrie

Zelfbinding. in de psychiatrie Zelfbinding in de psychiatrie Serie Rechten in de psychiatrie 6 Zelfbinding in de psychiatrie Rechten in de psychiatrie Inhoud Inleiding p. 3 Zelfbinding 4 Zelfbindingsverklaring 4 Zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 206 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

1 RAPPORT I. Verslag van bevindingen met het instrument Zelfbinding

1 RAPPORT I. Verslag van bevindingen met het instrument Zelfbinding 1 RAPPORT I Verslag van bevindingen met het instrument Zelfbinding 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bopz

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 689 Herziening Zorgstelsel 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Praktijk Middelen voor de patiënt Rechtspraak achterkant Voorwoord Met de serie brochures

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 145 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 29 689 Herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 363 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in verband met het verbeteren van enkele onvolkomenheden in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn

Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn Naam patiënt:.. Geboortedatum patiënt:... Naam afnemer: Datum afname: Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn 1. Wilsbekwaamheid wordt altijd beoordeeld ter zake een bepaald onderzoek of bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 869 Raming der voor de Tweede Kamer in 2004 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 28

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 121 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 077 Drugbeleid Nr. 115 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 maart 2003 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 262 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf?

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf? Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging Over de Wet Bopz Voorlopige machtiging en machtiging tot voortgezet verblijf Gevolgen en duur voorlopige machtiging Wat is machtiging voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 124 Kostenbeheersing in de zorgsector Nr. 118 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 oktober 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Ross-van Dorp. motie van de agenda af te laten voeren totdat wij dit onderwerp hebben besproken.

Ross-van Dorp. motie van de agenda af te laten voeren totdat wij dit onderwerp hebben besproken. Ross-van Dorp motie van de agenda af te laten voeren totdat wij dit onderwerp hebben besproken. Mevrouw Smits (PvdA): Ik vind dat te mager. Ik heb eerder schriftelijke vragen gesteld waarop ik antwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 60 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2005 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011-2012 30 511 Voorstel van wet van de leden Ormel en Van Dekken tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 827 Ernstige atypische longontsteking (SARS) Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 april 2003 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie