Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 66 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zijn brief van 18december 2003 inzake het vervolgonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de financiële situatie in ziekenhuizen (Kamerstuk , nr. 63). De op 19 februari 2004 toegezonden vragen zijn met de door de minister bij brief van 22 maart 2004 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt. De ondervoorzitter van de commissie, Van Oerle Van der Horst De adjunct-griffier van de commissie, Clemens 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kalsbeek (PvdA), Rijpstra (VVD), De Grave (VVD), Lambrechts (D66), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Halsema (GL), Kant (SP), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Verbeet (PvdA), Van Oerle-van der Horst (CDA), ondervoorzitter, Vergeer (SP), Vietsch (CDA), Tonkens (GL), Joldersma (CDA), Van Heteren (PvdA), Smilde (CDA), Nawijn (LPF), Van Dijken (PvdA), Timmer (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Hermans (LPF), Schippers (VVD) en Omtzigt (CDA). Plv. Leden: Rouvoet (CU), Verdaas (PvdA), Griffith (VVD), Veenendaal (VVD), Bakker (D66), Ferrier (CDA), Cqörüz (CDA), Blom (PvdA), Vendrik (GL), Gerkens (SP), Dijsselbloem (PvdA), Weekers (VVD), Tjon-A-Ten (PvdA), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), De Ruiter (SP), Ormel (CDA), Van Gent (GL), Koomen (CDA), Waalkens (PvdA), Mosterd (CDA), Varela (LPF), Bussemaker (PvdA), Heemskerk (PvdA), Blok (VVD), Kraneveldt (LPF), Hirsi Ali (VVD) en Eski (CDA). KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 1

2 Vragen en antwoorden Vragen PvdA-fractie 1 Uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de relatie tussen de direct gemeten kwaliteit van zorg en de financiële toestand van een ziekenhuis niet is aan te tonen. U geeft aan dat dit ondermeer veroorzaakt wordt door het ontbreken van de mogelijkheden om de kwaliteit van zorg op publiek toegankelijke wijze te meten en uit te drukken in maat en getal. Kunt u beargumenteren hoe u het ontbreken van inzicht in prijs-kwaliteitsverhoudingen in de ziekenhuiszorg beoordeelt in het kader van het kabinetsstreven naar meer marktwerking in de ziekenhuiszorg? Deelt u de stelling dat meer keuzevrijheid en doelmatigheid in de gezondheidszorg uitsluitend inzichtelijk gemaakt kunnen worden indien hiervoor meetinstrumenten en transparante, toegankelijke vergelijkingssystemen bestaan? Zo ja, kunt u aangeven wanneer de IGZ klaar zal zijn met het ontwikkelen van heldere indicatoren? Gaat u investeren in vergelijkingssystemen waarmee de overheid inzage kan krijgen in de doelmatigheid van ziekenhuizen om hierop te kunnen sturen? (p. 1) Het bevorderen van kwaliteit, doelmatigheid en innovatie is een voorname doelstelling van het beleid. Het is ook van groot belang in het kader van het kabinetsstreven naar meer marktwerking. Voor in eerste instantie de ziekenhuiszorg is eind 2003 het programma Sneller Beter van start gegaan, waarbij onder meer wordt gewerkt aan transparantie in de doelmatigheid en het bevorderen daarvan. De transparantie wordt verkregen onder meer door benchmarking van doelmatigheid in zowel de 1 e als de 2 e lijn. Het bevorderen van doelmatigheid en kwaliteit vindt plaats door de voorbeelden hiervan actief op te sporen en deze via internet en bijeenkomsten te verspreiden. Een onderdeel van het programma Sneller Beter is het indicatorenproject dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft opgezet in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Het gaat hier om indicatoren die de gezondheidstoestand en het welbevinden van de patiënt na interventie beschrijven. De indicatoren zijn in december 2003, na een haalbaarheidsstudie, aan alle ziekenhuizen ter beschikking gesteld. De afspraak is dat ziekenhuizen de gegevens op 1 juni 2004 gepubliceerd hebben. Meer hierover is te vinden op de ondersteunende website 2 De IGZ concludeert in haar rapport dat de productiviteit van de ziekenhuiszorg daalt. Daaraan wordt door de IGZ toegevoegd dat deze productiviteitsdaling niet noodzakelijkerwijs een vermindering van de efficiency betekent. Gaat u aanvullend onderzoek laten uitvoeren om in kaart te brengen of de efficiency te lijden heeft onder de productiviteitsdaling in ziekenhuizen? Kunt u aangeven op welke termijn gekomen zal worden tot de ontwikkeling van een systeem om de uitkomst voor de patiënt te kwantificeren, zoals de Inspectie voorstelt? (p. 1) In mijn antwoord op vraag 1 heb ik aangegeven dat ik een programma ben begonnen om de doelmatigheid, de kwaliteit en de innovatie in de zorg te bevorderen. Hoewel nader inzicht in de relatie tussen efficiency en productiviteitsontwikkelingen ontbreekt, acht ik het actief bevorderen van de doelmatigheid mijn eerste prioriteit. In het Sneller Beter programma wordt dit gedaan. Zodra de DBCs zijn ingevoerd zal bovendien een nieuwe manier van informatievoorziening beschikbaar zijn. De gegevens die samenhangen met de DBCs zullen in een Trusted Third Party (TTP)/ Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 2

3 datawarehouse worden opgeslagen, waardoor onderzoek naar efficiency gemakkelijker wordt dan voorheen. Zodra de gegevens in de TTP/datawarehouse beschikbaar zijn, kunnen de door de IGZ waargenomen ontwikkelingen op een kosteneffectieve wijze worden geanalyseerd. 3 In hoeverre denkt u zowel op korte als op lange termijn in staat te zijn de personeelsschaarste in de ziekenhuiszorg tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen? Kunt u aangeven hoeveel doelmatigheidswinst te boeken zal zijn door terugdringing van de personeelsschaarste? (p. 2) Ik wil allereerst benadrukken dat de primaire verantwoordelijkheid voor een goede personeelsvoorziening bij de ziekenhuizen zelf ligt. Het is dan ook aan de ziekenhuizen om de personeelsschaarste tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Mijn taak is te zorgen voor adequate randvoorwaarden zodat ziekenhuizen hun taken goed kunnen uitvoeren. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sprake geweest van problemen met de personeelsvoorziening in de zorg, ook in de ziekenhuizen. Inmiddels is de situatie (mede door het ingezette beleid van sociale partners en kabinet) duidelijk verbeterd. Ook de komende jaren zal er voor de ziekenhuizen geen sprake zijn van algemene personeelsschaarste. De personeelsproblemen in de ziekenhuizen hebben zich de afgelopen jaren vooral voorgedaan bij specifieke groepen ziekenhuispersoneel zoals de medici en verpleegkundigen. In overleg met het veld zijn toen specifieke maatregelen genomen, zoals het schaarsteoffensief in de academische ziekenhuizen en uitbreiding van de opleidingscapaciteit van medisch specialisten. Daardoor zijn de problemen verminderd. Voor de toekomst is van belang dat er voor de ziekenhuizen een opleidingsfonds komt, waardoor landelijk meer centrale sturing op het opleiden mogelijk wordt waar dat geboden is. Ik heb u daar in december 2003 over geïnformeerd. Ik ben van mening dat daarmee voldoende voorwaarden worden geboden om de personeelsschaarste in de ziekenhuizen tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Het is voor mij niet mogelijk om aan te geven hoeveel doelmatigheidswinst te boeken zal zijn door terugdringing van de personeelsschaarste. De doelmatigheid van ziekenhuizen is immers van vele factoren afhankelijk. Het is echter evident dat het eventuele doelmatigheidsverlies als gevolg van de personeelsschaarste teruggedrongen wordt als de personeelsschaarste afneemt. 4 Kunt u aangeven waarom de IGZ het aantal wachtlijsten en de wachttijden op andere wijze heeft berekend dan gebruikelijk? U geeft aan dat uit de landelijke cijfers een gestage daling van de wachtlijsten blijkt. Hoe verklaart u het grote verschil tussen beide uitkomsten? (p. 2) Het doel van het onderzoek was te onderzoeken of de financiële toestand van individuele ziekenhuizen gevolgen heeft voor de zorg die ziekenhuizen leveren. De IGZ heeft naar de wachtlijsten gekeken als een indicator van een verschil tussen zorgaanbod en zorgvraag. De IGZ heeft er daarom voor gekozen om te kijken naar die wachtlijsten waar dat verschil het grootst is. Dat zijn de wachtlijsten waar de wachttijd lang is. Daarom zijn de 5 langste wachttijden per ziekenhuis gekozen en gevolgd over de tijd voor zowel het aantal wachtenden als de wachttijd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 3

4 5 De IGZ concludeert dat 60 % van de ziekenhuizen in de eerste elf maanden van 2002 een negatief exploitatieresultaat had, de berekeningen van Prismant over 2002 geven aan dat dit 29% van de ziekenhuizen betrof. Hoe verklaart u dit verschil? Is het verschil uitsluitend te wijten aan de positieve nacalculaties van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), of ziet u aanleiding nog aanvullend onderzoek te laten uitvoeren? (p. 2) Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 18december 2003 (Kamerstukken II, , nr. 63) heeft de IGZ gerekend met realisatiecijfers tot en met november terwijl Prismant de exploitatiecijfers voor heel 2002 weergeeft. Zoals aangegeven in diezelfde brief is een verklaring voor het verschil, dat bij de cijfers van de IGZ geen rekening is gehouden met de veelal positieve nacalculaties die gedurende het jaar door het CTG worden vastgesteld. Het verschil is niet uitsluitend te wijten aan de positieve nacalculaties; ondermeer de realisatiecijfers van december niet zijn meegenomen in de cijfers van de IGZ. Over het algemeen stuurt een ziekenhuis overigens binnen een marge van 1 à 2% van het totale budget. Ik zie geen aanleiding voor een aanvullend onderzoek. 6 Welke consequenties heeft het achterblijven van de reserves bij de gemiddelde stijging van de verplichtingen van ziekenhuizen? Komen ziekenhuizen als gevolg van deze ontwikkeling eerder in financiële problemen dan in geval van hogere dekkingspercentages? Welke gevolgen heeft het dalend dekkingspercentage voor de concurrentiemogelijkheden tussen ziekenhuizen? (p. 2) In zijn algemeenheid betekent het achterblijven van de reserves bij de gemiddelde stijging van de verplichtingen van ziekenhuizen, dat de mogelijkheid van instellingen om negatieve exploitatieresultaten op te vangen vermindert. De ziekenhuizen komen daardoor eerder in de problemen dan bij hogere dekkingspercentages. Volgens gegevens van het Waarborgfonds (WfZ) (over 65% van de ziekenhuizen) was in 2002 sprake van een beperkte teruggang van de financiële reservepositie (-0,36%). In 2001 was dat -1,3%. Het gemiddelde percentage vermogen van de ziekenhuizen was eind 2002 volgens het WfZ 7,95%. Deze situatie lijkt vooralsnog geen beperkingen op te leggen aan de mogelijkheid om meer concurrentie te introduceren. Zou een dergelijke ontwikkeling zich doorzetten, dan zal dit uiteindelijk van invloed zijn op de mogelijkheden om in de financiële behoefte van de instelling te voorzien. 7 Is de conclusie van de IGZ, dat grote verschillen tussen ziekenhuizen bestaan voor wat betreft de exploitatiekosten en netto kosten per patiënteneenheid, voor u aanleiding de oorzaken van deze verschillen nader te onderzoeken? Kunt u aangeven waarom u het wel / niet verstandig vindt alvorens met het project «Sneller Beter» te starten, de oorzaken van de grote verschillen tussen ziekenhuizen te onderzoeken? (p. 3) Er bestaan niet alleen grote verschillen tussen ziekenhuizen, maar ook binnen ziekenhuizen bestaan aanzienlijke verschillen. Het komt binnen een ziekenhuis voor dat, terwijl het ene deel bijzonder efficiënt werkt, een ander deel dat juist niet doet. Een bekend voorbeeld is bovendien dat per specialisme de wachttijden van één ziekenhuis aanzienlijk kunnen verschillen. Het programma Sneller Beter is dus voor alle ziekenhuizen van belang. Het onderzoeken van de precieze verschillen tussen de ziekenhuizen is tijdrovend en prijzig. Naar mijn mening is het beter om zo veel mogelijk goede voorbeelden op te sporen en deze zo breed mogelijk te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 4

5 verspreiden zodat de ziekenhuizen snel toegang hebben tot de kennis die noodzakelijk is om meer kwaliteit en doelmatigheid te realiseren. 8 U constateert tevens dat het aantal ziekenhuizen dat in meer serieuze problemen komt stabiel blijft. Kunt u aangeven welke maatregelen u voorstaat om deze jaarlijks terugkerende «serieuze» problemen te lijf te gaan? Is het waarschijnlijk dat als gevolg van de dreigende tegenvaller van 400 miljoen euro, waarvan 100 miljoen euro naar alle waarschijnlijkheid door zorginstellingen zelf zal worden moeten worden opgebracht, meer ziekenhuizen met incidentele dan wel structurele financiële problemen te kampen krijgen? (p. 3) Het is niet mijn bedoeling uit te sluiten, dat instellingen in financiële problemen kunnen komen. Dit verdraagt zich immers niet met de eigen verantwoordelijkheid van de instelling voor zijn exploitatie en met het systeem van vraagsturing waar ik naar streef. Aan de andere kant is het van groot belang, dat instellingen zo goed mogelijk kunnen functioneren binnen het systeem. Ten behoeve hiervan heb ik een aantal maatregelen genomen zoals het starten van het traject Sneller Beter (zie ook vraag 1). Verder streef ik er naar, dat instellingen deelnemer kunnen worden van het Waarborgfonds en heb ik in de concept-wtzi een basis gelegd voor een adequate bestuurlijke vormgeving van instellingen alsmede voor een transparante bedrijfsvoering van instellingen. Over de gevolgen van de dreigende tegenvaller van euro 400 mln. voor de ziekenhuizen valt op dit moment nog niets te melden. Vragen VVD-fractie 9 Hoe betrouwbaar acht u onderzoek naar de relatie tussen enerzijds de kwaliteit van zorg en anderzijds de financiële situatie van ziekenhuizen, terwijl wordt gesteld dat voor kwaliteit geen prestatie-indicatoren zijn ontwikkeld? (p. 1) Juist omdat het niet mogelijk bleek de kwaliteit van zorg op publiek toegankelijke wijze te meten en uit te drukken in maat en getal, heeft de IGZ ervoor gekozen om de stelling te onderzoeken of de kosten per patiënt correleert met de kwaliteit van zorg. Er zijn in het rapport dan ook geen conclusies opgenomen over meetbare effecten van de financiële toestand op de kwaliteit van zorg. 10 Zijn de kwaliteitsindicatoren niet allang vastgesteld door de wetenschappelijke verenigingen, namelijk in de vorm van gouden standaarden en protocollen? (p. 1) Richtlijnen en protocollen geven normen voor verantwoorde zorg en kunnen als zodanig als toetsinstrument gebruikt worden. Voor het beoordelen van een indicator is een norm voor het beoordelen van het resultaat nuttig. Het effect is het best te vergelijken met de wegenverkeerswet, norm van 50 km per uur als maximum is de gouden standaard, de indicator is de camera langs de weg die de snelheid meet en een signaal geeft bij het overschrijden. 11 Wat zeggen de duidelijke trends in daling van de productiviteit en stijging van de kosten in relatie tot de wachttijden en wachtlijsten? Betekent dit dat de wachttijden en wachtlijsten veel verder kunnen dalen met dezelfde financiële investering? (p. 2) Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 5

6 De wachtlijsten/tijden hangen zeker niet alleen met een tekort aan middelen samen. De wachtlijsten/tijden hangen vooral samen met het gegeven dat het zorgsysteem niet aanzet tot doelmatigheid en kwaliteit. Het aanpakken van problemen zoals verkeerde bedden, verzuim van patiënten voor afspraken, maar ook betere logistiek in de ziekenhuizen zal kunnen leiden tot een aanzienlijke productiviteitsverbetering. 12 Met hoeveel en ten opzichte van welke peildatum is de productiviteit in ziekenhuizen gedaald? Wat is de minister voornemens hieraan te doen? Welke efficiëncyprikkels ontbreken? (p. 2) In het IGZ onderzoek zijn gegevens vanaf 1999 tot en met 2002 gebruikt. Men benadert productie door fte s en productieparameters (zoals polikliniek behandelingen en klinsche opnames) met elkaar in verband te brengen. Belangrijk hierbij is dat de prikkels in de zorg zo zijn dat alle partijen de verantwoordelijkheid nemen die past bij hun rol. De zorgverzekeraars moeten voldoende zorg van goede kwaliteit tegen een scherpe prijs inkopen. Dit vergt dat zorgverzekeraars een belang krijgen om met elkaar te concurreren op kwaliteit en prijs (nominale premie) van de ingekochte zorg. De ziekenhuizen moeten goede zorg leveren op een doelmatige wijze tegen aanvaardbare kosten. Belangrijk is dat zij risico lopen over hun omzet. De invoering van DBCs en het opheffen van de contracteerplicht zijn essentieel. Ook de patiënt/verzekerde moet een belang krijgen om scherp te zijn bij het kiezen van zijn/haar zorgverzekeraar (de nominale premie), maar ook kwaliteit eisen van zijn zorgverzekeraar. Partijen moeten elkaar aanzetten tot kwaliteit, doelmatigheid en innovatie. Daarvoor zijn de ophanden zijnde maatregelen van belang, zoals de invoering van de DBCs, het opheffen van de contracteerplicht, de nieuwe zorgverzekeringswet en het vergroten van de risicodragendheid van de zorgverzekeraars. 13 Hoe kunnen de grote verschillen tussen ziekenhuizen worden verklaard als het gaat om de reserve voor aanvaardbare kosten? (p. 3) De eisen die aan het management van een ziekenhuis worden gesteld, worden met het verschuiven van het systeem van aanbodsturing naar vraagsturing steeds hoger. In de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de mate waarin besturen er in slagen aan die hogere eisen tegemoet te komen. Dit verklaart het verschil in de exploitatieresultaten en daarmee de mogelijkheid de reserve aanvaardbare kosten verder te verhogen bij een positief resultaat, dan wel dat de reserve wordt verlaagd bij een negatief resultaat. 14 en 15 Wat is de gewenste omvang van de reserves als deel van het ziekenhuisbudget? (p. 3) Welke consequenties heeft het nieuwe zorgstelsel voor de omvang van de reserves? (p. 3) Invoering van het nieuwe zorgstelsel betekent in de praktijk dat de financiële reserves van instellingen op een wat hoger niveau moeten komen dan nu vaak het geval is. In het gesloten systeem van aanbodregulering zijn de zorginstellingen lange tijd ingesteld geweest op «risicoarm» ondernemen. Het management van zorginstellingen zal tijd moeten worden gegund om zich meer marktconform te gaan gedragen. Onderdeel daarvan is het opbouwen van hogere financiële reserves. Financiële reserves zijn geen «dood geld» dat ten onrechte onttrokken wordt aan de zorg, maar getuigen van verantwoordelijkheidsbesef van instellingen om Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 6

7 een financiële buffer te hebben. De overheid moet instellingen in staat stellen een gezonde vermogenspositie te realiseren. Een voor de hand liggend instrument hiervoor is het hanteren van meer marktconforme bekostigingssystemen. Ook de mogelijkheid om het aantrekken van eigen vermogen toe te staan (winstoogmerk) kan niet onvermeld blijven. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 509 Palliatieve zorg Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2005 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 283 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding) Nr. 7 NADER VERSLAG HERDRUK 1 Vastgesteld 16 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 206 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 28 605 Zorgnota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 29 689 Herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 124 Kostenbeheersing in de zorgsector Nr. 118 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 oktober 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 109 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juli 2006 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 689 Herziening Zorgstelsel 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 164 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 14 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 2004 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 835 Wet ambulancezorg Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2010 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 60 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2005 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 89 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 145 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 34 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2003 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 503 Wijziging van de Wet op de dierproeven Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 november 2002 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 410 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 Nr. 32 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 september 2005 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 40 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 29 606 Evaluatie artiesten- en beroepssportersregeling 29 210 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 217 (R1659) Bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening (Rijkswet op de consulaire tarieven) Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 827 Ernstige atypische longontsteking (SARS) Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 april 2003 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 121 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 461 Arbeidsgehandicapten en reïntegratie Nr. 11 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter, Lambrechts (D66), Hamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 Nr. 93 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 477 Geneesmiddelenbeleid 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 766 Wijziging van de Wet Milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in NO x -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 077 Drugbeleid Nr. 115 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 maart 2003 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 659 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen) Nr. 58 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 605 Zorgnota 2003 Nr. 4 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 november 2002 Onderstaande in de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 314 Beleidsbrief Cultuur 2004 2007 Nr. 11 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 2004 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 november 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 108 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 511 Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 67 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Cornielje (VVD), Buijs (CDA), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 103 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 11 1 Samenstelling: Leden:Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Timmermans

Nadere informatie