Hoofdlijnen van Wetsvoorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen van Wetsvoorstel 28 179"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen van Wetsvoorstel Inleiding Op 8 januari 2002 is bij de Tweede Kamer ingediend het voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling (hierna: het Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel volgt op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 19 januari 2001 over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling, dat werd uitgebracht op verzoek van het kabinet en de Tweede Kamer. De SER geeft in zijn advies concrete voorstellen voor de aanpassing van de structuurregeling, mede ingegeven door het actuele debat omtrent corporate governance. Naar aanleiding van het advies van de SER heeft het kabinet toegezegd de structuurregeling aan te passen in overeenstemming met het advies. Het Wetsvoorstel strekt tot uitvoering van deze toezegging. De huidige structuurregeling is van toepassing op NV s en BV s en in hoofdlijnen tevens op grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het Wetsvoorstel beperkt zich, evenals het advies van de SER, tot NV s zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde en BV s. De SER heeft toegezegd in een later stadium terug te komen op de implicaties van de voorstellen voor structuurcoöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het Wetsvoorstel omvat meer wijzigingen dan de titel doet vermoeden. Naast aanpassing van de structuurregeling voor NV s en BV s worden ook voorstellen gedaan die mede van toepassing zijn op niet-structuurvennootschappen. Het debat over corporate governance heeft evident zijn weerslag gevonden in het Wetsvoorstel. Het streven naar het vergroten van de invloed en betrokkenheid van kapitaalverschaffers is terug te vinden in menig artikel. Daarnaast streeft het Wetsvoorstel voor structuurvennootschappen naar het vergroten van de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de benoeming van de leden van de raad van commissarissen. Het evenwicht tussen het bestuur, het toezichthoudend orgaan, de kapitaalverschaffers en de ondernemingsraad heeft als uitgangspunt gediend. Het Wetsvoorstel brengt geen wijziging in het systeem waarbij voor structuurvennootschappen een verplichte scheiding wordt aangebracht tussen het bestuur en het toezicht daarop. In de visie van het kabinet en de SER blijft de raad van commissarissen het meest aangewezen orgaan om toezicht uit te oefenen op het bestuur bij structuurvennootschappen. De achtergrond is dat de raad van commissarissen zich bij het uitoefenen van zijn taak uitdrukkelijk dient te richten naar het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, waardoor niet alleen met de belangen van de kapitaalverschaffers rekening gehouden moet worden, maar ook met de belangen van werknemers. Hierna volgt een overzicht van de hoofdlijnen van de in het Wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen. Eerst komen de algemene wijzigingen aan de orde, die zowel op structuurvennootschappen als op gewone vennootschappen betrekking hebben. Daarna wordt ingegaan op de wijzigingen betreffende structuurvennootschappen. Algemene wijzigingen Goedkeuring bestuursbesluiten, artikel 2:107a/217a BW Het nieuwe voorgestelde artikel 2:107a/217a BW onderwerpt bepaalde belangrijke bestuursbesluiten dwingendrechtelijk aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Hiermee zal wettelijk worden vastgelegd dat bestuursbesluiten waarvan gezegd kan worden dat deze als gevolg hebben dat het karakter van de vennootschap of de onderneming en daarmee de aard van het aandeelhouderschap wijzigt, ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Het betreft besluiten van het bestuur omtrent: a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; Hieronder valt ook de verkoop van activa indien dit in wezen de overdracht van onderneming of vrijwel de gehele onderneming inhoudt. Blijkens de memorie van toelichting (MvT) valt ook de aankoop van activa onder a, indien dit in wezen de overdracht van onderneming of vrijwel de gehele onderneming inhoudt. De wettekst en/of de toelichting zou op het punt van aankoop mijns inziens verduidelijking behoeven. b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien dezesamenwerkingofverbrekingvaningrijpendebetekenis is voor de vennootschap; Het criterium dat de samenwerking of de verbreking van ingrijpende betekenis moet zijn, dient te worden 42 VO maart 2002, nr. 3

2 gelezen tegen de achtergrond dat dit artikel slechts ziet op bestuursbesluiten die de identiteit van de vennootschap raken. c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. Bewust is gekozen voor een ander criterium dan het eigen vermogen bedoeld in artikel 2:164/274 BW. Ook voorzieningen en schulden worden in het criterium sub c meegenomen. Net als in artikel 2:164/274 BW wordt verwezen naar de toelichting, zodat ook de stille reserves, genoemd in de toelichting, dienen te worden meegerekend. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders niet aan. Agenderingsrecht, artikel 2:114a/224a BW Het voorgestelde artikel 2:114a/224a BW geeft een agenderingsrecht aan aandeelhouders die ten minste één procent vertegenwoordigen van het geplaatste kapitaal. Voor beurs-nv s geldt daarnaast een lagere drempel: houders van aandelen met een beurswaarde van ten minste vijftig miljoen euro volgens de prijscourant van de desbetreffende beurs hebben eveneens een agenderingsrecht. In de statuten kunnen de criteria lager worden gesteld. De voorgestelde wettekst geeft geen peildatum. Blijkens de MvT moet aan een van de criteria worden voldaan op het moment dat het verzoek kenbaar wordt gemaakt aan de vennootschap. Daarbij dient de kapitaalverschaffer de omvang van zijn belang voldoende aannemelijk te maken. Een nadien opgetreden koersdaling of een verkoop van zijn belang heeft derhalve geen effect. Houders van certificaten van aandelen in een NV die met medewerking van de NV zijn uitgegeven, hebben eveneens het agenderingsrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen certificaten die wel of niet ter beurze zijn genoteerd. Blijkens de MvT geldt het agenderingsrecht voor houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten eveneens voor de BV krachtens lid 2 van artikel 2:224a BW. In het Wetsvoorstel ontbreekt evenwel dit tweede lid waarnaar verwezen wordt. Voor NV s dienen de schriftelijke verzoeken ten minste zestig dagen voor de vergadering door de vennootschap te zijn ontvangen. Voor BV s geldt een termijn van dertig dagen. Deze termijnen kunnen in de statuten korter worden gesteld. De langere termijn voor NV s is ingegeven door de mogelijke verlenging van de termijn voor de registratiedatum teneinde proxy voting in de toekomst beter mogelijk te maken. Van het agenderingsrecht kan gedurende het gehele jaar gebruik worden gemaakt; het is niet afhankelijk van de bekendmaking van de datum voor een algemene vergadering. Het verzoek kan worden afgewezen indien een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. De term zwaarwichtig betekent dat een afwijzing niet snel gerechtvaardigd is. Met een beroep op het recht op inlichtingen (art. 2:107/217 BW) kan in de aandeelhoudersvergadering door elke kapitaalverschaffer met een vergaderrecht om een motivering van de afwijzing worden verzocht. Hiermee wordt het standpunt onderschreven dat het informatierecht in de algemene vergadering toekomt aan individuele aandeelhouders. De MvT meldt dat een niet afdoende gefundeerde afwijzing zou kunnen leiden tot onbehoorlijk bestuur van de desbetreffende bestuurders dan wel een onrechtmatige daad jegens de kapitaalverschaffer die het geweigerde agendapunt heeft voorgesteld. Ik neem aan dat een en ander ook geldt voor de commissarissen, nu de bevoegdheid tot agendering en tot afwijzing van een verzoek niet alleen berust bij het bestuur, maar ook bij de raad van commissarissen. Stemrecht certificaathouders, artikel 2:118a BW In artikel 2:118a BW wordt stemrecht voor certificaathouders geïntroduceerd. De regeling is beperkt tot (1) NV s (2) waarvan certificaten ter beurze zijn genoteerd en (3) welke certificaten met medewerking van de NV zijn uitgegeven. Het stemrecht wordt gebaseerd op een wettelijk recht van de certificaathouder op een volmacht van, kort gezegd, het administratiekantoor. Deze volmacht heeft op grond van de wet privatieve werking. De gevolmachtigde certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen en is derhalve niet gebonden aan de doelomschrijving van het administratiekantoor. In de administratievoorwaarden kan aansprakelijkheid van het administratiekantoor voor het stemgedrag van de gevolmachtigde certificaathouder worden uitgesloten. Indien de verhouding van het certificaat ten opzichte van het onderliggende aandeel niet één op één is, dienen de administratievoorwaarden een regeling te geven voor de berekening van het stemrecht dat toekomt aan certificaathouders. De volmacht wordt verstrekt op verzoek van de certificaathouder en geldt voor de in de volmacht aangegeven vergadering. VO maart 2002, nr. 3 43

3 In het slot van lid 1 van artikel 2:118a BW wordt de toepassing van artikel 2:88 lid 4 BW en van artikel 2:89 lid 4 BW uitgesloten (certificaathoudersrechten bij pand en vruchtgebruik). In de MvT wordt tevens verwezen naar de spiegelbeeldige bepalingen voor de B. Dit zal op een vergissing berusten, nu artikel 2:118a BW alleen voor de NV geldt. Ik begrijp de uitsluiting aldus dat indien er op grond van de vestiging van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen certificaathoudersrechten worden toegekend aan aandeelhouders zonder stemrecht, aan vruchtgebruikers zonder stemrecht of aan pandhouders zonder stemrecht, deze laatstgenoemden niet het recht hebben om van de stemgerechtigde een stemvolmacht te verlangen. Wellicht zou het duidelijker zijn om artikel 2:118a BW buiten toepassing te verklaren in lid 4 van de artikelen 2:88 en 89 BW. Indien een pandrecht of recht van vruchtgebruik wordt gecreëerd nadat aandelen zijn gecertificeerd en het stemrecht toekomt aan de pandhouder of vruchtgebruiker, kan de certificaathouder zijn recht op een stemvolmacht inroepen jegens de pandhouder of vruchtgebruiker. Een volmacht kan worden beperkt, geweigerd of ingetrokken in oorlogstijd. In lid 2 van artikel 2:118a BW worden de drie situaties van oorlogstijd omschreven. In de eerste plaats de situatie van een aangekondigd of uitgebracht vijandig openbaar bod op de aandelen of de certificaten. Ten tweede het geval dat één certificaathouder of meer certificaathouders volgens een onderlinge regeling tot samenwerking al dan niet samen met dochtermaatschappijen ten minste 25% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap (doen) verschaffen. Ten slotte als restcategorie de situatie dat naar het oordeel van de stemgerechtigde de uitoefening van het stemrecht door een certificaathouder wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap of de daarmee verbonden onderneming. Indien de meerderheid van het bestuur van een administratiekantoor bestaat uit (oud) bestuurders, (oud) commissarissen, werknemers of vaste adviseurs van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen, is lid 2 niet van toepassing en kan derhalve de stemvolmacht in oorlogstijd niet worden beperkt, geweigerd of ingetrokken. Indien een minderheid van het bestuur van een administratiekantoor bestaat uit vermelde niet-onafhankelijke personen, geldt lid 2 wel, maar mogen deze personen bij het besluit van het administratiekantoor tot het toepassen van lid 2 geen stem uitbrengen. Voorzover geen stemvolmachten aan certificaathouders zijn verstrekt, blijft het administratiekantoor zelf bevoegd om te stemmen. Niet-onafhankelijke bestuurders van een administratiekantoor mogen in de bestuursvergadering geen stem uitbrengen over de wijze waarop het stemrecht zal worden uitgeoefend. Informatie van het bestuur aan de raad van commissarissen, artikel 2:141/251 lid 2 BW Voor alle BV s en NV s wordt een aanvulling voorgesteld op de reeds bestaande verplichting van het bestuur om aan de raad van commissarissen alle informatie te verschaffen die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. De aanvulling verplicht het bestuur om ten minste eenmaal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico s en het beheersen controlesysteem van de vennootschap. Motivering herbenoeming commissaris, artikel 2:142/252 lid 3 BW Artikel 2:142/252 BW handelt over de benoeming van commissarissen en de verschaffing van informatie over kandidaten. Hier zal worden toegevoegd dat in geval van herbenoeming bij de motivering rekening moet worden gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. De toevoeging vindt plaats aan lid 3, hoewel daar bij vergissing voor de BV niet expliciet naar wordt verwezen in het Wetsvoorstel. Wijzigingen in de structuurregeling Hierna volgen de voorgestelde wijzigingen die enkel betrekking hebben op structuurvennootschappen. Criteria In artikel 2:153/263 BW staan de criteria opgesomd voor de toepassing van het structuurregime. Dit artikel wordt niet gewijzigd. Wel wordt voorgesteld om het grensbedrag voor het eigen vermogen, dat thans is vastgesteld op 13 miljoen euro, te verhogen tot 16 miljoen euro. Vaststellen jaarrekening In de huidige structuurregeling is de vaststelling van de jaarrekening opgedragen aan de raad van commissarissen. Bij gewone vennootschappen is de algemene vergadering hiertoe bevoegd. Voorgesteld wordt om de vaststelling van de jaarrekening ook voor structuurvennootschappen toe te kennen aan de algemene vergadering. Hiertoe zal het huidige artikel 2:163/273 BW worden geschrapt en vindt een aanpassing plaats van de artikelen 2:101/210, 105/216 en 155/265 BW. Einde verplichte toepassing structuurregime, artikel 2:154/264 leden 4 tot en met 7 BW In de voorgestelde leden 4 tot en met 7 van artikel 2:154/264 BW wordt gevolg gegeven aan het advies van 44 VO maart 2002, nr. 3

4 de SER om de algemene vergadering te laten besluiten over het al of niet blijven toepassen van de structuurregeling nadat de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria voor toepassing van het volledige of gemitigeerde structuurregime.voor een nadere toelichting op dit artikel en op het overgangsrecht terzake verwijs ik naar de bijdrage van R.A.F. Timmermans in deze aflevering van VO. Verzwakt structuurregime bij geconcentreerde kapitaalverschaffing, artikel 2:155a/265a BW Ingevolge artikel 2:155a/265a BW zal op vennootschappen waarvan het kapitaal wordt verschaft door een natuurlijke persoon, door een stichting, vereniging of publiekrechtelijke rechtspersoon, het verzwakte regime van toepassing zijn, ter versterking van de mogelijkheid tot een centrale leiding. Het verzwakte regime houdt in dat de bevoegdheid tot benoeming van bestuurders niet toekomt aan de raad van commissarissen, maar bij de algemene vergadering blijft. Met het oog op familievennootschappen is de regeling in de eerste plaats van toepassing op een vennootschap waarin het gehele geplaatste kapitaal direct of indirect wordt verschaft door één natuurlijke persoon of volgens een onderlinge regeling tot samenwerking door twee of meer natuurlijke personen. Met natuurlijke personen worden gelijkgesteld hun echtgenoten, geregistreerde partners en bloedverwanten in de rechte lijn. Volgens de MvT is deze gelijkstelling opgenomen met het oog op het overlijden van een kapitaalverschaffer, teneinde te voorkomen dat bij het ontbreken van een onderlinge regeling tot samenwerking van de erfgenamen, op de vennootschap het volledige structuurregime van toepassing wordt. De voorgestelde wettekst is evenwel niet beperkt tot het overlijden van een kapitaalverschaffer. In de huidige redactie zou daardoor kunnen worden gesteld dat ook ingeval tijdens het leven van de ondernemer het kapitaal wordt verschaft door deze beperkte groep familieleden, een onderlinge regeling tot samenwerking niet is vereist. Volgens de MvT kan de onderlinge regeling tot samenwerking de vorm hebben van een overeenkomst, alsook van een stichting of vennootschap die de aandelen voor economisch belanghebbenden houdt. Hoe deze toelichting zich verhoudt tot het vereiste dat in lid 2 aan een stichting wordt gesteld, namelijk dat zij de aandelen voor eigen rekening dient te houden, wordt niet duidelijk. Ik merk voorts op dat in de praktijk de statuten van een stichting administratiekantoor en de administratievoorwaarden voor een familievennootschap niet zelden door een grootaandeelhouder worden vastgesteld, waarbij niet de samenwerking tussen de erfgenamen voor ogen heeft gestaan, maar het veilig stellen van de centrale leiding van de onderneming. Zo kan het voorkomen dat de certificaathouders geen invloed hebben op de samenstelling van het bestuur van het administratiekantoor. Ik veronderstel dat het verzwakte regime ook voor deze gevallen geldt. De regeling is ook van toepassing indien het gehele geplaatste kapitaal voor eigen rekening wordt verschaft door een stichting, vereniging of een publiekrechtelijke rechtspersoon of volgens een onderlinge regeling tot samenwerking door twee of meer van zulke rechtspersonen. Het vereiste dat het kapitaal voor eigen rekening wordt verschaft, ziet op het voorkomen van misbruik van de bepaling door bijvoorbeeld een vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor waarbij het kapitaal wordt verschaft via ter beurze genoteerde certificaten. Benoeming leden raad van commissarissen, artikel 2:158 BW Artikel 2:158 BW betreffende de benoemingsprocedure van leden van de raad van commissarissen zal geheel worden gewijzigd. In de huidige structuurregeling worden commissarissen benoemd door een systeem van gecontroleerde coöptatie. Het Wetsvoorstel stelt voor om ook voor structuurvennootschappen de bevoegdheid tot benoeming van commissarissen aan de algemene vergadering te laten. Het Wetsvoorstel voorziet in een door de raad van commissarissen vast te stellen profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad. De profielschets zou het gebruik van het hierna te bespreken aanbevelingsrecht kunnen vereenvoudigen en ertoe leiden dat een benoeming zorgvuldiger totstandkomt. De raad van commissarissen dient de profielschets en de wijzigingen daarin te bespreken in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad, zonder dat deze formele adviesrechten hebben. Hiermee is de vrees van de SER weggenomen dat in geval van onenigheid over de profielschets de rechter hierover zou moeten oordelen. De raad van commissarissen moet, net als onder het huidige recht, bestaan uit ten minste drie personen. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan de voordracht van de raad van commissarissen afwijzen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde deel van het geplaatste kapitaal. Na een afwijzing dient de raad van commissarissen opnieuw een voordracht op te maken. Indien de algemene vergadering niet besluit tot afwijzing en de voorgedragen persoon VO maart 2002, nr. 3 45

5 ook niet benoemt, is de raad van commissarissen zelf bevoegd de voorgedragen persoon te benoemen. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen dient hun daartoe tijdig op de hoogte te stellen van een vacature. De MvT noemt in dit verband een termijn van ten minste twee maanden. De algemene vergadering kan het aanbevelingsrecht telkens voor hooguit twee jaar overdragen aan een commissie van aandeelhouders. De ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde deel van het aantal commissarissen, waarbij, kort gezegd, breukdelen worden afgerond naar beneden. Het versterkte aanbevelingsrecht houdt in dat de raad van commissarissen de door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt. Een grond voor bezwaar kan zijn de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad met gebruik van het versterkte aanbevelingsrecht is aanbevolen, dient er overleg plaats te vinden tussen de raad van commissarissen en de ondernemingsraad om tot overeenstemming te komen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een vertegenwoordiger van de raad van commissarissen na vier weken na aanvang van het overleg de ondernemingskamer verzoeken om het bezwaar gegrond te verklaren. Indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart, moet de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht plaatsen. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen. In de statuten van de vennootschap kan worden afgeweken van het wettelijke benoemingsstelsel, mits voor het besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de instemming van de ondernemingsraad is verkregen. Voor het besluit tot statutenwijziging gelden de gewone wettelijke of statutaire meerderheids- en quorumeisen. De mogelijkheid voor overheden om een overheidscommissaris te benoemen wordt in het Wetsvoorstel geschrapt. Ontslag raad van commissarissen, artikel 2:161a/271a BW Aan de bestaande regeling van ontslag van individuele commissarissen wordt in een afzonderlijk artikel een voorziening toegevoegd voor het heenzenden van de gehele raad van commissarissen. In het licht van de specifieke verantwoordingsplicht van de raad van commissarissen jegens de verstrekkers van risicodragend kapitaal wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders de mogelijkheid gegeven te besluiten om het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen. Dit besluit heeft het onmiddellijke ontslag van de commissarissen tot gevolg. Het besluit kan slechts worden genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. Het besluit kan niet eerder worden genomen dan nadat het bestuur ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering de ondernemingsraad in kennis heeft gesteld van het voornemen. Indien de ondernemingsraad een standpunt inneemt, dient het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering hiervan op de hoogte te stellen. Voorts kan de ondernemingsraad zijn standpunt in de algemene vergadering toelichten. Na het ontslag van de gehele raad van commissarissen dient het bestuur onverwijld een verzoek in te dienen bij de ondernemingskamer om tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. Deze tijdelijke commissarissen kunnen niet worden heengezonden met gebruikmaking van het voorgestelde artikel. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling en bepaalt de termijn waarbinnen de tijdelijke commissarissen dienen te bevorderen dat er een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld. Overgangsrecht Voor de implementatie van de nieuw voorgestelde regeling op bestaande structuurvennootschappen, verwijs ik naar de bijdrage van R.A.F. Timmermans in deze aflevering van VO. Samenvatting De structuurregeling zal in aangepaste vorm blijven bestaan. Twee bevoegdheden die thans aan de raad van commissarissen toekomen, te weten het vaststellen van de jaarrekening en de benoeming van commissarissen, zullen krachtens hetwetsvoorstel door de algemene vergadering worden uitgeoefend.voorts zal de benoemingsprocedure van commissarissen ingrijpend worden veranderd en ontstaat de mogelijkheid van het heenzenden van de raad van commissarissen als geheel. Als gevolg van het debat omtrent corporate governance 46 VO maart 2002, nr. 3

6 Vennoo Onder Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker worden voorstellen gedaan ter vergroting van de betrokkenheid en de invloed van de kapitaalverschaffers, welke voorstellen voor alle vennootschappen gelden. Het gaat om het onderwerpen van belangrijke bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de algemene vergadering en het agenderingsrecht. Voor beursvennootschappen wordt daarnaast stemrecht voor certificaathouders geïntroduceerd. Mr. P.M. de Jong Stibbe

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 309 28 179 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 9

Nadere informatie

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht Advocaten Notarissen Belastingadviseurs Memo Datum: 1 oktober 2004 Aan: Van: Betreft: Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Nadere informatie

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V.

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. Heden, [ ] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 179 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 179 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 Relevante wetsartikelen Boek 2 Burgerlijk Wetboek Bijlage 5 Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1 Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en

Nadere informatie

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3. Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V., zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan J. Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen 1 Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

STATUTEN PGGM N.V. gedateerd 2 februari 2016

STATUTEN PGGM N.V. gedateerd 2 februari 2016 STATUTEN PGGM N.V. gedateerd 2 februari 2016 STATUTEN Artikel 1. Naam, zetel en structuurregime 1.1 De vennootschap is genaamd: PGGM N.V. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Zeist. 1.3 De artikelen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april 2007 Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging 16 februari 2007 16 februari 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V.,

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Zijne Excellentie de Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen, 23 december 2004 Inzake: Adviesaanvraag commissie vennootschapsrecht over

Nadere informatie

VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014

VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014 blad 1 VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014 Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Hydratec Industries

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 23 juni 2017 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19813 Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden

Nadere informatie

Statuten 12 mei 2017

Statuten 12 mei 2017 Statuten 12 mei 2017 STATUTEN 1. Definities 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: - aandelen: gewone en preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap; - aandeelhouder: de houder van een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

http://asdrm01/transformservice/transform.aspx?xsl=kluwer\kluwer.xsl&xml=http://...

http://asdrm01/transformservice/transform.aspx?xsl=kluwer\kluwer.xsl&xml=http://... Page 1 of 14 Knowledge Portal Ondernemingsrecht 2002, p. 74 Aflevering Ondernemingsrecht 2002, afl. 3/4 Publicatiedatum 01-03-2002 Auteur Mr. M.W. Josephus Jitta [*] Titel Schuitje varen, theetje drinken,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 november 2014 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE TEN CATE N.V. (NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.)

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE TEN CATE N.V. (NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.) AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE TEN CATE N.V. (NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.) Op [_] tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd structuurregime. Hoofdstuk 4 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd structuurregime. Hoofdstuk 4 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. CONCEPT DE BRAUW DE DATO 27 OKTOBER 2015 STATUTEN HOLLAND CASINO N.V. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Artikel 1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën Nr.: 2005-22958/48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Behandeld door : Rietman, H. Telefoonnummer : (050) 3164367 Antwoord op : Bijlagen : 3 Onderwerp

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het verhogen van de nominale waarde van de aandelen door middel

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. HUIDIGE STATEN VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: SLIGRO FOOD GROUP N.V. en is gevestigd te Veghel. STRUCTUURREGIME Artikel 2 De vennootschap is

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012.

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging,

Nadere informatie

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Wetboek toekomen. 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog

Wetboek toekomen. 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog Naam, zetel en structuurregime. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: RSDB N.V. Zij is gevestigd te Hilversum. 2. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk

Nadere informatie