Hoofdlijnen van Wetsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen van Wetsvoorstel 28 179"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen van Wetsvoorstel Inleiding Op 8 januari 2002 is bij de Tweede Kamer ingediend het voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling (hierna: het Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel volgt op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 19 januari 2001 over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling, dat werd uitgebracht op verzoek van het kabinet en de Tweede Kamer. De SER geeft in zijn advies concrete voorstellen voor de aanpassing van de structuurregeling, mede ingegeven door het actuele debat omtrent corporate governance. Naar aanleiding van het advies van de SER heeft het kabinet toegezegd de structuurregeling aan te passen in overeenstemming met het advies. Het Wetsvoorstel strekt tot uitvoering van deze toezegging. De huidige structuurregeling is van toepassing op NV s en BV s en in hoofdlijnen tevens op grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het Wetsvoorstel beperkt zich, evenals het advies van de SER, tot NV s zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde en BV s. De SER heeft toegezegd in een later stadium terug te komen op de implicaties van de voorstellen voor structuurcoöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het Wetsvoorstel omvat meer wijzigingen dan de titel doet vermoeden. Naast aanpassing van de structuurregeling voor NV s en BV s worden ook voorstellen gedaan die mede van toepassing zijn op niet-structuurvennootschappen. Het debat over corporate governance heeft evident zijn weerslag gevonden in het Wetsvoorstel. Het streven naar het vergroten van de invloed en betrokkenheid van kapitaalverschaffers is terug te vinden in menig artikel. Daarnaast streeft het Wetsvoorstel voor structuurvennootschappen naar het vergroten van de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de benoeming van de leden van de raad van commissarissen. Het evenwicht tussen het bestuur, het toezichthoudend orgaan, de kapitaalverschaffers en de ondernemingsraad heeft als uitgangspunt gediend. Het Wetsvoorstel brengt geen wijziging in het systeem waarbij voor structuurvennootschappen een verplichte scheiding wordt aangebracht tussen het bestuur en het toezicht daarop. In de visie van het kabinet en de SER blijft de raad van commissarissen het meest aangewezen orgaan om toezicht uit te oefenen op het bestuur bij structuurvennootschappen. De achtergrond is dat de raad van commissarissen zich bij het uitoefenen van zijn taak uitdrukkelijk dient te richten naar het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, waardoor niet alleen met de belangen van de kapitaalverschaffers rekening gehouden moet worden, maar ook met de belangen van werknemers. Hierna volgt een overzicht van de hoofdlijnen van de in het Wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen. Eerst komen de algemene wijzigingen aan de orde, die zowel op structuurvennootschappen als op gewone vennootschappen betrekking hebben. Daarna wordt ingegaan op de wijzigingen betreffende structuurvennootschappen. Algemene wijzigingen Goedkeuring bestuursbesluiten, artikel 2:107a/217a BW Het nieuwe voorgestelde artikel 2:107a/217a BW onderwerpt bepaalde belangrijke bestuursbesluiten dwingendrechtelijk aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Hiermee zal wettelijk worden vastgelegd dat bestuursbesluiten waarvan gezegd kan worden dat deze als gevolg hebben dat het karakter van de vennootschap of de onderneming en daarmee de aard van het aandeelhouderschap wijzigt, ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Het betreft besluiten van het bestuur omtrent: a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; Hieronder valt ook de verkoop van activa indien dit in wezen de overdracht van onderneming of vrijwel de gehele onderneming inhoudt. Blijkens de memorie van toelichting (MvT) valt ook de aankoop van activa onder a, indien dit in wezen de overdracht van onderneming of vrijwel de gehele onderneming inhoudt. De wettekst en/of de toelichting zou op het punt van aankoop mijns inziens verduidelijking behoeven. b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien dezesamenwerkingofverbrekingvaningrijpendebetekenis is voor de vennootschap; Het criterium dat de samenwerking of de verbreking van ingrijpende betekenis moet zijn, dient te worden 42 VO maart 2002, nr. 3

2 gelezen tegen de achtergrond dat dit artikel slechts ziet op bestuursbesluiten die de identiteit van de vennootschap raken. c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. Bewust is gekozen voor een ander criterium dan het eigen vermogen bedoeld in artikel 2:164/274 BW. Ook voorzieningen en schulden worden in het criterium sub c meegenomen. Net als in artikel 2:164/274 BW wordt verwezen naar de toelichting, zodat ook de stille reserves, genoemd in de toelichting, dienen te worden meegerekend. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders niet aan. Agenderingsrecht, artikel 2:114a/224a BW Het voorgestelde artikel 2:114a/224a BW geeft een agenderingsrecht aan aandeelhouders die ten minste één procent vertegenwoordigen van het geplaatste kapitaal. Voor beurs-nv s geldt daarnaast een lagere drempel: houders van aandelen met een beurswaarde van ten minste vijftig miljoen euro volgens de prijscourant van de desbetreffende beurs hebben eveneens een agenderingsrecht. In de statuten kunnen de criteria lager worden gesteld. De voorgestelde wettekst geeft geen peildatum. Blijkens de MvT moet aan een van de criteria worden voldaan op het moment dat het verzoek kenbaar wordt gemaakt aan de vennootschap. Daarbij dient de kapitaalverschaffer de omvang van zijn belang voldoende aannemelijk te maken. Een nadien opgetreden koersdaling of een verkoop van zijn belang heeft derhalve geen effect. Houders van certificaten van aandelen in een NV die met medewerking van de NV zijn uitgegeven, hebben eveneens het agenderingsrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen certificaten die wel of niet ter beurze zijn genoteerd. Blijkens de MvT geldt het agenderingsrecht voor houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten eveneens voor de BV krachtens lid 2 van artikel 2:224a BW. In het Wetsvoorstel ontbreekt evenwel dit tweede lid waarnaar verwezen wordt. Voor NV s dienen de schriftelijke verzoeken ten minste zestig dagen voor de vergadering door de vennootschap te zijn ontvangen. Voor BV s geldt een termijn van dertig dagen. Deze termijnen kunnen in de statuten korter worden gesteld. De langere termijn voor NV s is ingegeven door de mogelijke verlenging van de termijn voor de registratiedatum teneinde proxy voting in de toekomst beter mogelijk te maken. Van het agenderingsrecht kan gedurende het gehele jaar gebruik worden gemaakt; het is niet afhankelijk van de bekendmaking van de datum voor een algemene vergadering. Het verzoek kan worden afgewezen indien een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. De term zwaarwichtig betekent dat een afwijzing niet snel gerechtvaardigd is. Met een beroep op het recht op inlichtingen (art. 2:107/217 BW) kan in de aandeelhoudersvergadering door elke kapitaalverschaffer met een vergaderrecht om een motivering van de afwijzing worden verzocht. Hiermee wordt het standpunt onderschreven dat het informatierecht in de algemene vergadering toekomt aan individuele aandeelhouders. De MvT meldt dat een niet afdoende gefundeerde afwijzing zou kunnen leiden tot onbehoorlijk bestuur van de desbetreffende bestuurders dan wel een onrechtmatige daad jegens de kapitaalverschaffer die het geweigerde agendapunt heeft voorgesteld. Ik neem aan dat een en ander ook geldt voor de commissarissen, nu de bevoegdheid tot agendering en tot afwijzing van een verzoek niet alleen berust bij het bestuur, maar ook bij de raad van commissarissen. Stemrecht certificaathouders, artikel 2:118a BW In artikel 2:118a BW wordt stemrecht voor certificaathouders geïntroduceerd. De regeling is beperkt tot (1) NV s (2) waarvan certificaten ter beurze zijn genoteerd en (3) welke certificaten met medewerking van de NV zijn uitgegeven. Het stemrecht wordt gebaseerd op een wettelijk recht van de certificaathouder op een volmacht van, kort gezegd, het administratiekantoor. Deze volmacht heeft op grond van de wet privatieve werking. De gevolmachtigde certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen en is derhalve niet gebonden aan de doelomschrijving van het administratiekantoor. In de administratievoorwaarden kan aansprakelijkheid van het administratiekantoor voor het stemgedrag van de gevolmachtigde certificaathouder worden uitgesloten. Indien de verhouding van het certificaat ten opzichte van het onderliggende aandeel niet één op één is, dienen de administratievoorwaarden een regeling te geven voor de berekening van het stemrecht dat toekomt aan certificaathouders. De volmacht wordt verstrekt op verzoek van de certificaathouder en geldt voor de in de volmacht aangegeven vergadering. VO maart 2002, nr. 3 43

3 In het slot van lid 1 van artikel 2:118a BW wordt de toepassing van artikel 2:88 lid 4 BW en van artikel 2:89 lid 4 BW uitgesloten (certificaathoudersrechten bij pand en vruchtgebruik). In de MvT wordt tevens verwezen naar de spiegelbeeldige bepalingen voor de B. Dit zal op een vergissing berusten, nu artikel 2:118a BW alleen voor de NV geldt. Ik begrijp de uitsluiting aldus dat indien er op grond van de vestiging van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen certificaathoudersrechten worden toegekend aan aandeelhouders zonder stemrecht, aan vruchtgebruikers zonder stemrecht of aan pandhouders zonder stemrecht, deze laatstgenoemden niet het recht hebben om van de stemgerechtigde een stemvolmacht te verlangen. Wellicht zou het duidelijker zijn om artikel 2:118a BW buiten toepassing te verklaren in lid 4 van de artikelen 2:88 en 89 BW. Indien een pandrecht of recht van vruchtgebruik wordt gecreëerd nadat aandelen zijn gecertificeerd en het stemrecht toekomt aan de pandhouder of vruchtgebruiker, kan de certificaathouder zijn recht op een stemvolmacht inroepen jegens de pandhouder of vruchtgebruiker. Een volmacht kan worden beperkt, geweigerd of ingetrokken in oorlogstijd. In lid 2 van artikel 2:118a BW worden de drie situaties van oorlogstijd omschreven. In de eerste plaats de situatie van een aangekondigd of uitgebracht vijandig openbaar bod op de aandelen of de certificaten. Ten tweede het geval dat één certificaathouder of meer certificaathouders volgens een onderlinge regeling tot samenwerking al dan niet samen met dochtermaatschappijen ten minste 25% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap (doen) verschaffen. Ten slotte als restcategorie de situatie dat naar het oordeel van de stemgerechtigde de uitoefening van het stemrecht door een certificaathouder wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap of de daarmee verbonden onderneming. Indien de meerderheid van het bestuur van een administratiekantoor bestaat uit (oud) bestuurders, (oud) commissarissen, werknemers of vaste adviseurs van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen, is lid 2 niet van toepassing en kan derhalve de stemvolmacht in oorlogstijd niet worden beperkt, geweigerd of ingetrokken. Indien een minderheid van het bestuur van een administratiekantoor bestaat uit vermelde niet-onafhankelijke personen, geldt lid 2 wel, maar mogen deze personen bij het besluit van het administratiekantoor tot het toepassen van lid 2 geen stem uitbrengen. Voorzover geen stemvolmachten aan certificaathouders zijn verstrekt, blijft het administratiekantoor zelf bevoegd om te stemmen. Niet-onafhankelijke bestuurders van een administratiekantoor mogen in de bestuursvergadering geen stem uitbrengen over de wijze waarop het stemrecht zal worden uitgeoefend. Informatie van het bestuur aan de raad van commissarissen, artikel 2:141/251 lid 2 BW Voor alle BV s en NV s wordt een aanvulling voorgesteld op de reeds bestaande verplichting van het bestuur om aan de raad van commissarissen alle informatie te verschaffen die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. De aanvulling verplicht het bestuur om ten minste eenmaal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico s en het beheersen controlesysteem van de vennootschap. Motivering herbenoeming commissaris, artikel 2:142/252 lid 3 BW Artikel 2:142/252 BW handelt over de benoeming van commissarissen en de verschaffing van informatie over kandidaten. Hier zal worden toegevoegd dat in geval van herbenoeming bij de motivering rekening moet worden gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. De toevoeging vindt plaats aan lid 3, hoewel daar bij vergissing voor de BV niet expliciet naar wordt verwezen in het Wetsvoorstel. Wijzigingen in de structuurregeling Hierna volgen de voorgestelde wijzigingen die enkel betrekking hebben op structuurvennootschappen. Criteria In artikel 2:153/263 BW staan de criteria opgesomd voor de toepassing van het structuurregime. Dit artikel wordt niet gewijzigd. Wel wordt voorgesteld om het grensbedrag voor het eigen vermogen, dat thans is vastgesteld op 13 miljoen euro, te verhogen tot 16 miljoen euro. Vaststellen jaarrekening In de huidige structuurregeling is de vaststelling van de jaarrekening opgedragen aan de raad van commissarissen. Bij gewone vennootschappen is de algemene vergadering hiertoe bevoegd. Voorgesteld wordt om de vaststelling van de jaarrekening ook voor structuurvennootschappen toe te kennen aan de algemene vergadering. Hiertoe zal het huidige artikel 2:163/273 BW worden geschrapt en vindt een aanpassing plaats van de artikelen 2:101/210, 105/216 en 155/265 BW. Einde verplichte toepassing structuurregime, artikel 2:154/264 leden 4 tot en met 7 BW In de voorgestelde leden 4 tot en met 7 van artikel 2:154/264 BW wordt gevolg gegeven aan het advies van 44 VO maart 2002, nr. 3

4 de SER om de algemene vergadering te laten besluiten over het al of niet blijven toepassen van de structuurregeling nadat de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria voor toepassing van het volledige of gemitigeerde structuurregime.voor een nadere toelichting op dit artikel en op het overgangsrecht terzake verwijs ik naar de bijdrage van R.A.F. Timmermans in deze aflevering van VO. Verzwakt structuurregime bij geconcentreerde kapitaalverschaffing, artikel 2:155a/265a BW Ingevolge artikel 2:155a/265a BW zal op vennootschappen waarvan het kapitaal wordt verschaft door een natuurlijke persoon, door een stichting, vereniging of publiekrechtelijke rechtspersoon, het verzwakte regime van toepassing zijn, ter versterking van de mogelijkheid tot een centrale leiding. Het verzwakte regime houdt in dat de bevoegdheid tot benoeming van bestuurders niet toekomt aan de raad van commissarissen, maar bij de algemene vergadering blijft. Met het oog op familievennootschappen is de regeling in de eerste plaats van toepassing op een vennootschap waarin het gehele geplaatste kapitaal direct of indirect wordt verschaft door één natuurlijke persoon of volgens een onderlinge regeling tot samenwerking door twee of meer natuurlijke personen. Met natuurlijke personen worden gelijkgesteld hun echtgenoten, geregistreerde partners en bloedverwanten in de rechte lijn. Volgens de MvT is deze gelijkstelling opgenomen met het oog op het overlijden van een kapitaalverschaffer, teneinde te voorkomen dat bij het ontbreken van een onderlinge regeling tot samenwerking van de erfgenamen, op de vennootschap het volledige structuurregime van toepassing wordt. De voorgestelde wettekst is evenwel niet beperkt tot het overlijden van een kapitaalverschaffer. In de huidige redactie zou daardoor kunnen worden gesteld dat ook ingeval tijdens het leven van de ondernemer het kapitaal wordt verschaft door deze beperkte groep familieleden, een onderlinge regeling tot samenwerking niet is vereist. Volgens de MvT kan de onderlinge regeling tot samenwerking de vorm hebben van een overeenkomst, alsook van een stichting of vennootschap die de aandelen voor economisch belanghebbenden houdt. Hoe deze toelichting zich verhoudt tot het vereiste dat in lid 2 aan een stichting wordt gesteld, namelijk dat zij de aandelen voor eigen rekening dient te houden, wordt niet duidelijk. Ik merk voorts op dat in de praktijk de statuten van een stichting administratiekantoor en de administratievoorwaarden voor een familievennootschap niet zelden door een grootaandeelhouder worden vastgesteld, waarbij niet de samenwerking tussen de erfgenamen voor ogen heeft gestaan, maar het veilig stellen van de centrale leiding van de onderneming. Zo kan het voorkomen dat de certificaathouders geen invloed hebben op de samenstelling van het bestuur van het administratiekantoor. Ik veronderstel dat het verzwakte regime ook voor deze gevallen geldt. De regeling is ook van toepassing indien het gehele geplaatste kapitaal voor eigen rekening wordt verschaft door een stichting, vereniging of een publiekrechtelijke rechtspersoon of volgens een onderlinge regeling tot samenwerking door twee of meer van zulke rechtspersonen. Het vereiste dat het kapitaal voor eigen rekening wordt verschaft, ziet op het voorkomen van misbruik van de bepaling door bijvoorbeeld een vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor waarbij het kapitaal wordt verschaft via ter beurze genoteerde certificaten. Benoeming leden raad van commissarissen, artikel 2:158 BW Artikel 2:158 BW betreffende de benoemingsprocedure van leden van de raad van commissarissen zal geheel worden gewijzigd. In de huidige structuurregeling worden commissarissen benoemd door een systeem van gecontroleerde coöptatie. Het Wetsvoorstel stelt voor om ook voor structuurvennootschappen de bevoegdheid tot benoeming van commissarissen aan de algemene vergadering te laten. Het Wetsvoorstel voorziet in een door de raad van commissarissen vast te stellen profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad. De profielschets zou het gebruik van het hierna te bespreken aanbevelingsrecht kunnen vereenvoudigen en ertoe leiden dat een benoeming zorgvuldiger totstandkomt. De raad van commissarissen dient de profielschets en de wijzigingen daarin te bespreken in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad, zonder dat deze formele adviesrechten hebben. Hiermee is de vrees van de SER weggenomen dat in geval van onenigheid over de profielschets de rechter hierover zou moeten oordelen. De raad van commissarissen moet, net als onder het huidige recht, bestaan uit ten minste drie personen. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan de voordracht van de raad van commissarissen afwijzen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde deel van het geplaatste kapitaal. Na een afwijzing dient de raad van commissarissen opnieuw een voordracht op te maken. Indien de algemene vergadering niet besluit tot afwijzing en de voorgedragen persoon VO maart 2002, nr. 3 45

5 ook niet benoemt, is de raad van commissarissen zelf bevoegd de voorgedragen persoon te benoemen. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen dient hun daartoe tijdig op de hoogte te stellen van een vacature. De MvT noemt in dit verband een termijn van ten minste twee maanden. De algemene vergadering kan het aanbevelingsrecht telkens voor hooguit twee jaar overdragen aan een commissie van aandeelhouders. De ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde deel van het aantal commissarissen, waarbij, kort gezegd, breukdelen worden afgerond naar beneden. Het versterkte aanbevelingsrecht houdt in dat de raad van commissarissen de door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt. Een grond voor bezwaar kan zijn de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad met gebruik van het versterkte aanbevelingsrecht is aanbevolen, dient er overleg plaats te vinden tussen de raad van commissarissen en de ondernemingsraad om tot overeenstemming te komen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een vertegenwoordiger van de raad van commissarissen na vier weken na aanvang van het overleg de ondernemingskamer verzoeken om het bezwaar gegrond te verklaren. Indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart, moet de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht plaatsen. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen. In de statuten van de vennootschap kan worden afgeweken van het wettelijke benoemingsstelsel, mits voor het besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de instemming van de ondernemingsraad is verkregen. Voor het besluit tot statutenwijziging gelden de gewone wettelijke of statutaire meerderheids- en quorumeisen. De mogelijkheid voor overheden om een overheidscommissaris te benoemen wordt in het Wetsvoorstel geschrapt. Ontslag raad van commissarissen, artikel 2:161a/271a BW Aan de bestaande regeling van ontslag van individuele commissarissen wordt in een afzonderlijk artikel een voorziening toegevoegd voor het heenzenden van de gehele raad van commissarissen. In het licht van de specifieke verantwoordingsplicht van de raad van commissarissen jegens de verstrekkers van risicodragend kapitaal wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders de mogelijkheid gegeven te besluiten om het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen. Dit besluit heeft het onmiddellijke ontslag van de commissarissen tot gevolg. Het besluit kan slechts worden genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. Het besluit kan niet eerder worden genomen dan nadat het bestuur ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering de ondernemingsraad in kennis heeft gesteld van het voornemen. Indien de ondernemingsraad een standpunt inneemt, dient het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering hiervan op de hoogte te stellen. Voorts kan de ondernemingsraad zijn standpunt in de algemene vergadering toelichten. Na het ontslag van de gehele raad van commissarissen dient het bestuur onverwijld een verzoek in te dienen bij de ondernemingskamer om tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. Deze tijdelijke commissarissen kunnen niet worden heengezonden met gebruikmaking van het voorgestelde artikel. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling en bepaalt de termijn waarbinnen de tijdelijke commissarissen dienen te bevorderen dat er een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld. Overgangsrecht Voor de implementatie van de nieuw voorgestelde regeling op bestaande structuurvennootschappen, verwijs ik naar de bijdrage van R.A.F. Timmermans in deze aflevering van VO. Samenvatting De structuurregeling zal in aangepaste vorm blijven bestaan. Twee bevoegdheden die thans aan de raad van commissarissen toekomen, te weten het vaststellen van de jaarrekening en de benoeming van commissarissen, zullen krachtens hetwetsvoorstel door de algemene vergadering worden uitgeoefend.voorts zal de benoemingsprocedure van commissarissen ingrijpend worden veranderd en ontstaat de mogelijkheid van het heenzenden van de raad van commissarissen als geheel. Als gevolg van het debat omtrent corporate governance 46 VO maart 2002, nr. 3

6 Vennoo Onder Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker worden voorstellen gedaan ter vergroting van de betrokkenheid en de invloed van de kapitaalverschaffers, welke voorstellen voor alle vennootschappen gelden. Het gaat om het onderwerpen van belangrijke bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de algemene vergadering en het agenderingsrecht. Voor beursvennootschappen wordt daarnaast stemrecht voor certificaathouders geïntroduceerd. Mr. P.M. de Jong Stibbe

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht Advocaten Notarissen Belastingadviseurs Memo Datum: 1 oktober 2004 Aan: Van: Betreft: Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3. Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V., zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan J. Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

http://asdrm01/transformservice/transform.aspx?xsl=kluwer\kluwer.xsl&xml=http://...

http://asdrm01/transformservice/transform.aspx?xsl=kluwer\kluwer.xsl&xml=http://... Page 1 of 14 Knowledge Portal Ondernemingsrecht 2002, p. 74 Aflevering Ondernemingsrecht 2002, afl. 3/4 Publicatiedatum 01-03-2002 Auteur Mr. M.W. Josephus Jitta [*] Titel Schuitje varen, theetje drinken,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012.

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging,

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap;

b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap; STATUTEN VAN POSTNL N.V. met zetel te 's-gravenhage, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 179 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Beknopt advies inzake het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), hierna: het Voorstel. 26 mei

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

LOYENSILOEFF 142171K--

LOYENSILOEFF 142171K-- LOYENSILOEFF 142171K-- Z/KG/dmI/5103406 40015746 Statutenwijziging BV (nieuwe naam: Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V.) Op drieentwintig januari tweeduizend veertien is voor mij, prof. mr. Dominique Francois

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP 1 CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1.1. Artikel 1.1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Administratie

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Ballast Nedam N.V., te houden op 30 oktober 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving. Hoofdstuk 4 Verkrijging van eigen aandelen.

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving. Hoofdstuk 4 Verkrijging van eigen aandelen. STATUTEN PER 24 NOVEMBER 2015 ABN AMRO GROUP N.V. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Artikel 1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Hoofdstuk 1. Naam. Statutaire zetel. Artikel 1.1. 1.1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

College Besluitvorming bij de NV en de BV; Aantasting besluiten

College Besluitvorming bij de NV en de BV; Aantasting besluiten College Besluitvorming bij de NV en de BV; Aantasting besluiten Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 2 maart 2010 van 19.00-20.30 uur Besluitvorming bij de NV en de BV 1. Bij

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen

Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen Behoorlijke taakvervulling en decharge Artikel

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD:

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging II, bij akte op 28 juni 2012 verleden voor mr. G.W.Ch.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. Op eenendertig mei tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Mr Jildien

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie