VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere."

Transcriptie

1 RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/ Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten in verband met het per 1 juli 2010 van kracht worden van de volgende wetten (de wetswijziging): (1) de wet van 30 juni 2010 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; en (2) de wet van 30 juni 2010 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Onderstaand voorstel kent drie kolommen. In de eerste kolom is de tekst van de te wijzigen artikelen van de nu geldende statuten opgenomen. De tweede kolom bevat de voorgestelde nieuwe tekst van deze artikelen. In de derde kolom wordt per voorgesteld nieuw artikel een korte toelichting gegeven. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar, waarin de voorgestelde wijzigingen op hoofdpunten worden besproken.

2 2 BESTAANDE TEKST: VOORGESTELDE TEKST: Toelichting: Artikel 1. Begripsbepalingen. 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: "Algemeen Reglement" betekent het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market. "ondernemingsraad" betekent, onverminderd het bepaalde in 14.4, de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 18.4 dan worden de bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad. Artikel 1. Begripsbepalingen. 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: Vervalt. Door de onderhavige statutenwijziging vervallen de verwijzingen in de statuten naar het Algemeen Reglement. "ondernemingsraad" betekent de Centrale Ondernemingsraad zoals ingesteld bij de vennootschap, tenzij uit de wet anders voortvloeit. Artikel 7. Uitgifte van aandelen. Artikel 7. Uitgifte van aandelen. 7.3 Indien de directie wordt aangewezen als 7.3 Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te bevoegd orgaan om tot uitgifte van aandelen te De definitie van ondernemingsraad is aangepast in verband met de wetswijziging. Zowel wat betreft de bevoegdheid terzake van benoeming van commissarissen als het recht om een standpunt te bepalen en toe te lichten, is de Centrale Ondernemingsraad die is ingesteld bij USG People N.V. bevoegd. In de tweede regel is 'orgaan' toegevoegd.

3 besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen van iedere soort mogen worden uitgegeven. Dit kan in een percentage van het geplaatste kapitaal worden uitgedrukt. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen van iedere soort mogen worden uitgegeven. Dit kan in een percentage van het geplaatste kapitaal worden uitgedrukt. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 3 Artikel 9. Voorkeursrecht. Artikel 9. Voorkeursrecht. 9.3 Onder goedkeuring van de raad van 9.3 Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het in dit artikel 9 bepaalde de algemene vergadering casu quo de directie bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. commissarissen en met inachtneming van het in dit artikel 9 bepaalde, stelt de algemene vergadering casu quo de directie bij het nemen van een besluit tot uitgifte vast op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. 9.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en - indien (certificaten van) aandelen in het kapitaal der vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effectenbeurs te Amsterdam - in de Officiële Prijscourant. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied. 9.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, voor zover de wet niet anders toestaat. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant, voor zover vereist, is geschied. Betreft een verbetering in de derde en zesde regel. De verwijzing naar publicatie in de Officiële Prijscourant vervalt omdat deze niet langer is vereist. Tevens wordt de regeling meer flexibel gemaakt door te verwijzen naar de wet, zodat een eventuele toekomstige aanpassing van deze wettelijke voorschriften zonder statutenwijziging kan worden geïmplementeerd door de

4 vennootschap. 4 Artikel 12. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen Onverminderd het bepaalde in artikel 9.4 geschieden alle oproepingenvoor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant, dan wel op een wijze zoals te eniger tijd door wet en regelgeving zal zijn toegestaan, daaronder begrepen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering permanent en rechtstreeks toegankelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens de wet of de statuten voor aandeelhouders in verband met de te houden vergadering ter visie moeten liggen, moeten deze stukken bij een in de oproeping aan te wijzen in Nederland gelegen betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar worden gesteld. Artikel 12. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.4 geschieden alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders uitsluitend via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar aankondigingen gemaakte aankondiging, welke tot aan de aandeelhouders. vergadering permanent en rechtstreeks toegankelijk is. Vervalt. Op grond van de wetswijziging dient de oproeping tot de algemene vergadering op de website van de vennootschap te worden bekendgemaakt. Deze bepaling is tevens van toepassing op alle andere aan De verplichting tot publicatie in de Officiële Prijscourant is op 1 juli 2009 vervallen. Het is op grond van het Algemeen Reglement niet langer noodzakelijk om vergaderstukken ter inzage te leggen bij een in de oproeping aan te wijzen in Nederland gelegen betaalkantoor. Artikel 13. Directie. Artikel 13. Directie.

5 13.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van één of meer leden Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; en (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde 13.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van twee of meer leden Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; en (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde 5 Voorgesteld wordt een twee handtekeningenstelsel in te voeren. De directie zal dan ook uit ten minste twee leden bestaan. Op grond van de wetswijziging dient de ondernemingsraad in de gelegenheid te worden gesteld een standpunt te bepalen over de desbetreffende voorstellen aan de algemene vergadering.

6 jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. Het verzoek om goedkeuring wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 32.2 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen zoals bedoeld, en met inachtneming van het bepaalde, in artikel 2:107a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. 6 Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om één of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging Ingeval van belet of ontstentenis van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om één of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene Voorgesteld wordt een twee handtekeningenstelsel in te voeren. Op grond van de wetswijziging dient de ondernemingsraad in de gelegenheid te worden gesteld een standpunt te bepalen

7 vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:135 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aangeboden. vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 32.2 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen als bedoeld, en met inachtneming van het bepaalde, in artikel 2:135 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 7 over het bezoldigingsbeleid van de directie. Artikel 16. Vertegenwoordiging. Artikel 16. Vertegenwoordiging Iedere directeur is afzonderlijk bevoegd de 16.1 De directie (als geheel) is bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren tezamen. Voorgesteld wordt een twee handtekeningenstelsel in te voeren. Artikel 18. Benoeming van commissarissen. Artikel 18. Benoeming van commissarissen De commissarissen worden, behoudens het 18.1 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 18.6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de bepaalde in artikel 18.6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene Toegevoegd op grond van de

8 vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 32.2 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen zoals bedoeld, en met inachtneming van het bepaalde, in artikel 2:158 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. wetswijziging. 8 Artikel 32. Plaats. Oproeping. Bijwoning. Artikel 32. Plaats. Oproeping. Bijwoning Aandeelhouders en certificaathouders worden tot 32.2 Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door een directeur of door een commissaris. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door een directeur of door een commissaris. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die der vergadering of ter discretie van de directie op een kortere termijn indien wettelijk toegelaten, en op de wijze zoals bepaald in artikel Bij de oproeping worden vermeld de plaats, het tijdstip, de te behandelen onderwerpen, het totale aantal uitstaande aandelen en stemgerechtigden en het recht om de vergadering bij te wonen. Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan Bij de oproeping worden vermeld de plaats, het tijdstip, de te behandelen onderwerpen, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijke volmacht, de procedure voor deelname aan de vergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel kan worden uitgeoefend, en het adres van de website van de vennootschap. Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan. Voor beursgenoteerde vennootschappen is de termijn van oproeping voor de algemene vergadering gesteld op 42 dagen vóór de vergadering. Teneinde flexibiliteit zoveel mogelijk te waarborgen wordt daarnaast verwezen naar de wet. Op grond van de wetswijziging dienen met name genoemde gegevens bij de oproeping tot de algemene vergadering te worden vermeld.

9 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering, wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is/zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen - waaronder, in geval van een notering als bedoeld in artikel 9.4 in ieder geval een plaats te Amsterdam - als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit artikel 32.3 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen Onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan de directie of de raad De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering, wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is/zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit artikel 32.3 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan de directie of de raad Neerleggen van afschriften op een plaats te Amsterdam is niet langer vereist; de desbetreffende verwijzing wordt geschrapt. Met de wijziging van artikel 2:114a van het Burgerlijk 9

10 van commissarissen door één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant alleen of gezamenlijk ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (EUR ,--) vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de directie of de raad van commissarissen het schriftelijk verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponeerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als van commissarissen door één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de directie of de raad van commissarissen het met redenen omklede schriftelijke verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponeerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs 10 Wetboek is een motiveringseis voor het aandragen van agendapunten voor de algemene vergadering door aandeelhouders, toegevoegd. Daarnaast is de weigeringsgrond van zwaarwichtig belang van de vennootschap in de wet geschrapt. Door de wetswijziging is het niet langer toegestaan de aandelen van een aandeelhouder die zich heeft aangemeld voor een algemene vergadering, te blokkeren tot na de vergadering. De zinsnede in dit artikel 32.9 die aan deze blokkering refereert, wordt geschrapt.

11 toegangsbewijs voor de vergadering strekt. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. voor de vergadering strekt. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden De directie is gemachtigd bij de oproeping te bepalen dat voor alle of bepaalde soorten aandelen voor de toepassing van artikel 2:117 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2:117a leden 1 en 4 van het Burgerlijk Wetboek als stem- of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een bij de oproeping te vermelden dag die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of één of meer delen daarvan). Het bepaalde in de artikelen 32.5 tot en met 32.9 is in dat geval van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de schriftelijke mededelingen aan de directie kunnen worden gedaan door de houder van het register en voor wat betreft gewone aandelen aan toonder de verklaring niet behoeft in te houden dat de daarin genoemde persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot zal blijven De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt Voor de toepassing van artikelen 32.5 en 32.6 hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden, zij die op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of één of meer delen daarvan). Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 32.11, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Voor beursgenoteerde vennootschappen geldt als gevolg van de wetswijziging een verplichte registratiedatum; het gebruik daarvan is niet langer ter discretie van de directie. Ook de dag van registratie is door de wetswijziging wettelijk gefixeerd, op 28 dagen voor de dag der vergadering. Aangepast op grond van wijziging van artikel 2:117a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

12 aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad heeft toegang tot de algemene vergadering om, ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 13.5, 14.4 en 18.1, het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toe te lichten. 12 Voor een aantal besluiten moet de ondernemingsraad in de gelegenheid worden gesteld haar standpunt te bepalen; de wetswijziging koppelt daar tevens een spreekrecht van de ondernemingsraad in de algemene vergadering aan. Door toevoeging van artikel wordt artikel (oud) hernummerd tot artikel (nieuw). Artikel 33. Leiding van de vergadering. Notulen. Artikel 33. Leiding van de vergadering. Notulen Onverminderd het bepaalde in artikel 33.2 stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast: (a) het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht; (b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; (c) het totale aantal geldig uitgebrachte stem men; en (d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. Voor beursgenoteerde vennootschappen zijn nadere regels gesteld voor hetgeen van elk besluit tijdens de algemene vergadering moet worden vastgesteld. Door toevoeging van artikel

13 33.5 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten, onverminderd het bepaalde in artikel worden de artikelen 33.4 (oud) en 33.5 (oud) hernummerd tot de artikelen 33.5 (nieuw) en 33.6 (nieuw). Op grond van de wetswijziging dient de voorzitter van de ondernemingsraad of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad in voorkomende gevallen te worden toegelaten tot de algemene vergadering om het standpunt van de ondernemingsraad toe te lichten. Artikel 34. Stemrecht. Artikel 34. Stemrecht De directie kan in het geval zij gebruik maakt 34.3 De directie kan bepalen dat stemmen die van de machtiging als bedoeld in artikel voorafgaand aan de algemene vergadering van bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de aandeelhouders via een elektronisch algemene vergadering van aandeelhouders via communicatiemiddel of bij brief worden een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel Onverminderd het overigens in artikel 32 bepaalde wordt bij de oproeping uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel Onverminderd het overigens in artikel 32 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden vermeld op welke wijze de stem- en hun rechten voorafgaand aan de vergadering vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand kunnen uitoefenen. aan de vergadering kunnen uitoefenen. Op grond van de wetswijziging is toegevoegd dat stemmen voorafgaand aan de vergadering ook per brief kunnen worden uitgebracht. Nu de machtiging van de directie door de wetswijziging in artikel vervalt (er geldt immers steeds een registratiedatum), wordt de verwijzing daaraan aangepast.

14 14 Artikel 36. Statutenwijziging. Ontbinding. Artikel 36. Statutenwijziging. Ontbinding Wanneer aan de algemene vergadering een 36.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen instelling aangesloten bij Euronext Amsterdam N.V. of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement ter inzage opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der worden neergelegd en gratis verkrijgbaar vergadering. worden gesteld voor aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der vergadering. Neerleggen van afschriften op een plaats te Amsterdam of bij een betaalkantoor is niet langer vereist; de desbetreffende verwijzing wordt geschrapt.

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Allen & Overy LLP DPA Group NV/akte van statutenwijziging JL /0090309-0000009 99126188 Concept (1) d.d. 16 maart 2010 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Op maart tweeduizend elf is voor mij, mr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V. Voorstel d.d. 7 maart 2007 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van AEGON N.V. gevestigd te s-gravenhage Op 1 januari 2007 is de Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april 2007 Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging 16 februari 2007 16 februari 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V.,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014

VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014 blad 1 VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014 Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Hydratec Industries

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 309 28 179 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 9

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. HUIDIGE STATEN VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: SLIGRO FOOD GROUP N.V. en is gevestigd te Veghel. STRUCTUURREGIME Artikel 2 De vennootschap is

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1.

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben,

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN DPA GROUP N.V.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN DPA GROUP N.V. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN DPA GROUP N.V. Onderstaand voorstel tot statutenwijziging van DPA Group N.V. kent drie kolommen. In de eerste kolom is de tekst van de nu geldende statuten opgenomen.

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 23 juni 2017 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het verhogen van de nominale waarde van de aandelen door middel

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 november 2014 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Toelichting op voorstel tot wijziging van de statuten

Toelichting op voorstel tot wijziging van de statuten Bijlage bij agendapunt 8 van de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 27 maart 2008 Februari 2008 Toelichting op voorstel

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 I. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V.. 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant verklaard de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen als volgt:

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant verklaard de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen als volgt: 1 CH/2015.1993.01 STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Heden, [**], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [**]. De comparant heeft het volgende verklaard: - de algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN PER 5 FEBRUARI 2015 GRANDVISION N.V.

STATUTEN PER 5 FEBRUARI 2015 GRANDVISION N.V. STATUTEN PER 5 FEBRUARI 2015 GRANDVISION N.V. Hoofdstuk 1 Definities. Artikel 1. In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: Aandeel : een gewoon en volgestort aandeel

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3. Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V., zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan J. Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is de aanpassing van de statuten ten gevolge van: - het verwijderen van alle verwijzingen naar preferente aandelen; -

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V.

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Stern Groep N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. In

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging. (agendapunt 15E)

ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging. (agendapunt 15E) ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging (agendapunt 15E) 6 februari 2008 Agendapunt 15E Voorstel tot statutenwijziging Voorgesteld wordt: a. de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor Heijmans gevestigd te Rosmalen d.d. 12 juni 2009. Integrale tekst van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans,

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. Zoals dit zal worden voorgelegd aan de op 8 december 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Toelichting op het drieluik: Met betrekking tot het openbaar bod van Oak Leaf B.V. (de "Bieder") op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van

Nadere informatie

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V.

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. Heden, [ ] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

ANNEX 3. Proposed amendments to the articles of association of ad pepper media International N.V.

ANNEX 3. Proposed amendments to the articles of association of ad pepper media International N.V. ANNEX 3 Proposed amendments to the articles of association of ad pepper media International N.V. The column on the left side shows the current Dutch text of the articles of association. The column on the

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ING Groep N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving. Hoofdstuk 4 Verkrijging van eigen aandelen.

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving. Hoofdstuk 4 Verkrijging van eigen aandelen. STATUTEN PER 24 NOVEMBER 2015 ABN AMRO GROUP N.V. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Artikel 1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653", VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653, VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653", VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE na statutenwijziging genaamd N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

Nadere informatie

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING Concept Linklaters LLP/22/03/2016 Gedateerd 2016 USG People N.V. (nieuwe naam: USG People B.V.) AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING Linklaters LLP World Trade Centre Amsterdam Zuidplein 180 1077 XV

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

Intertrust N.V. Statuten

Intertrust N.V. Statuten Intertrust N.V. Statuten STATUTEN VAN INTERTRUST N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 19 oktober 2015 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

Statuten 12 mei 2017

Statuten 12 mei 2017 Statuten 12 mei 2017 STATUTEN 1. Definities 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: - aandelen: gewone en preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap; - aandeelhouder: de houder van een

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL I Statutenwijziging per de Settlement Date

VOORSTEL I Statutenwijziging per de Settlement Date Allen & Overy LLP TNT Express N.V./ statuten JL/IP/0081747-0000229 VOORSTEL I Statutenwijziging per de Settlement Date De onderstaande tekst geeft de tekst van de statuten van TNT Express N.V. weer zoals

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. Op eenendertig mei tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Mr Jildien

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van de statuten van Batenburg Beheer N.V.

Voorstel tot wijziging van de statuten van Batenburg Beheer N.V. Voorstel tot wijziging van de statuten van Batenburg Beheer N.V. Bijlage behorende bij het agendapunt betreffende statutenwijziging Rotterdam, 23 maart 2011 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Artikel 1. Doel. 1. Te Amsterdam is gevestigd de stichting Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V.

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V. STATUTEN VAN ASM INTERNATIONAL N.V. met zetel te Almere, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 25 juli 2013 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie