Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG Algemene voorwaarden gemeen aan de verzekering van de gedeeltelijke casco en stoffelijke schade van de beschreven voertuigen 1

2 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. De verzekerde waarde: basis van de premieberekening en de schadeloosstelling 3 Artikel 3. Algemene uitsluitingen 4 Artikel 4. Aangifte van schadegevallen 4 Artikel 5. Herstelling of totaal verlies en berekening van de schadevergoeding 4 Artikel 6. Vrijstellingen 6 Artikel 7. Gebruiksderving 6 Artikel 8. Evenredigheidsregel 6 Artikel 9. Onenigheid omtrent de omvang van de schade 6 Artikel 10. Indeplaatsstelling 6 Artikel 11. Niet betaling van de premie 6 Artikel 12. Aanvullende verzekering HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE WAARBORGEN GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO 7 Artikel 13. Brand 7 Artikel 14. Diefstal 7 Artikel 15. Glasbreuk 8 Artikel 16. Natuurkrachten en aanraking met dieren 8 Artikel 17. Stoffelijke schade 8 HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN 9 Artikel 18. Woonplaats 9 Artikel 19. Bescherming van het privé-leven 9 Artikel 20. Klachten 9

3 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO Artikel 1. Algemeen De algemene voorwaarden van de Modelovereenkomst zijn toepasselijk op onderhavige algemene voorwaarden in zover ze niet tegengesproken worden door deze laatsten. Voor de toepassing van deze verzekeringsovereenkomst wordt verstaan onder: Wij: Nationale Suisse Verzekeringen NV, Tweekerkenstraat 14, 1000 BRUSSEL, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer U: de verzekeringsnemer, de persoon die de overeenkomst sluit en die de hoedanigheid van de verzekerde heeft. De verzekerden: u, de eigenaar, de toegelaten houder en bestuurder van het omschreven voertuig. De verzekering gedeeltelijke casco omvat de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren. De verzekering volledige casco omvat de waarborg stoffelijke schade en de waarborgen die deel uitmaken van de waarborg gedeeltelijke casco. Deze algemene voorwaarden dragen de referenties: 0124-OMNIUM-N-31/10/2010 Artikel 2. De verzekerde waarde: basis van de premieberekening en de schadeloosstelling De verzekering slaat op het voertuig, aangeduid in de bijzondere voorwaarden. De verzekerde waarde voor de verzekering volledige en gedeeltelijke casco wordt als volgt bepaald: De cataloguswaarde van het omschreven voertuig bij de eerste inverkeerstelling en daarbij inbegrepen alle oorspronkelijke gemonteerde opties en toebehoren(*), exclusief BTW en korting; De BIV (belasting op de in verkeerstelling) van het omschreven voertuig kan op uw uitdrukkelijk verzoek worden toegevoegd aan de verzekerde waarde. Wij nemen hiervoor de belasting zoals die van toepassing is of was ter gelegenheid van de eerste inverkeerstelling in aanmerking. Wordt gratis meeverzekerd: 1. De vaste bijgevoegde toebehoren(*) die niet onontbeerlijk zijn tot de normale gang van het voertuig, niet door de constructeur gemonteerd zijn en niet in de cataloguswaarde inbegrepen, zoals bijkomende koplichten, achteruitkijk- spiegels, autoradio, autocassette, antenne. Deze waarborg wordt toegekend zonder bijpremie tot beloop van 10 % van de cataloguswaarde van het aangeduide voertuig met een maximum van Al wat dit percentage van 10 % met een maximum van te boven gaat dient te worden gevoegd bij de cataloguswaarde die tot grondslag dient voor de premieberekening. 2. Het motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en tot hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven voertuig, indien het motorrijtuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven rijtuig, dat om welke reden ook onbruikbaar zou zijn, vervangt. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het omschreven rijtuig onbruikbaar wordt. Deze waarborguitbreiding wordt slechts toegekend mits voorafgaande verklaring aan ons van de vervanging en van de identificeringskenmerken van het vervangingsvoertuig, met dien verstande dat het vervangingsvoertuig steeds in werkelijke waarde verzekerd is. (*) Toebehoren: uitrusting die onlosmakelijk deel uitmaakt van het omschreven voertuig en op een definitieve manier gemonteerd is zodat de uitrusting niet onafhankelijk van het voertuig kan gebruikt worden. Zijn dus uitgesloten mobilofoons, GSMs, GPS (met uitzondering van het vaste gedeelte). Vervoerde voorwerpen maken geen deel uit van de verzekerde waarde. 3

4 Artikel 3. Algemene uitsluitingen De hieronder vermelde schadegevallen zijn uitgesloten: 1. Schadegevallen die opzettelijk door de verzekerden werden veroorzaakt. 2. Schadegevallen naar aanleiding van een al dan niet verklaarde oorlog, burgerlijke onlusten, wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, productie van ioniserende stralen, opeising van het voertuig door één of andere gezag- hebber, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen rechtstreeks noch onrechtstreeks verband bestaat tussen de schadegevallen en deze gebeurtenissen. 3. Schadegevallen tijdens de voorbereidingen of de deelname van het voertuig aan wedrennen of snelheidswedstrijden en tijdens oefeningen of testritten met het oog op dusdanige wedstrijden, weddenschappen en uitdagingen. 4. Wanneer het aangeduide voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden en Belgische reglementen om dit voertuig te besturen, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder de wettelijke leeftijd om te sturen niet bereikt heeft, ontheven is van het recht tot sturen of de vereiste fysische eigenschappen om te sturen niet bezit. 5. Wanneer het aangeduide voertuig verhuurd wordt. 6. Wanneer de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert zijn daden op mentaal of geestelijk vlak onder controle te houden. 7. In één van volgende gevallen van zware fouten: a) sturen in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of in gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken; b) gebruik van het gewaarborgd voertuig behept met ernstige abnormale gebreken zoals kale banden, ondoeltreffende of versleten remmen enz.; c) gevaarlijk sturen zoals rijden aan een onaangepaste snelheid bij mist, sneeuw, ijzel of hevige regenbuien, sturen ingeval van bovenmatige vermoeidheid. Onze dekking zal nochtans verworven zijn indien de verzekerde het bewijs voorlegt van afwezigheid van causaal verband tussen deze gevallen van zware fouten en de schade. 8. Schade die zich voordoet wanneer het omschreven voertuig dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische controle, niet of niet meer beschikt over een geldig keuringsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar de keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met vermelding verboden tot het verkeer zich van het keuringsstation naar de woonplaats van de verzekerde en/of naar de hersteller begeeft en na de herstelling naar het keuringsstation rijdt. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het omschreven voertuig en het schadegeval. 9. Schade aan het deel van de communicatie- en/of navigatie-installatie dat niet op duurzame wijze vastgemaakt is aan het voertuig. 10. Schade aan vervoerde zaken en voorwerpen (zoals GSM, GPS, compactdiscs, ) en bagage. 11. Door opzettelijke daad van verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord. Artikel 4. Aangifte van schadegevallen Elk schadegeval moet ons onmiddellijk en uiterlijk acht dagen na het voorval schriftelijk aangegeven worden. De aangifte van een schadegeval moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden, de eventueel betrokken derden en vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. Per vastgesteld en omschreven schadegeval dient u één aangifte op te stellen tenzij u bewijst dat eenzelfde feit meerdere schadepunten aan uw voertuig veroorzaakt heeft. U dient ons zonder uitstel alle door ons gevraagde inlichtingen te verschaffen. Artikel 5. Herstelling of totaal verlies en berekening van de schadevergoeding De vergoeding van de schadegevallen zal als volgt geschieden: a) Herstelbare gedeeltelijke schade 1. Wij betalen u de kosten terug van de herstellingen, verhoogd met de niet terugvorderbare BTW, wanneer u deze werkelijk betaald hebt, op basis van een door ons aanvaarde schaderaming en na voorlegging van een gedetailleerde en gerechtvaardigde factuur. 2. Alvorens te laten overgaan tot de herstelling moet u ons een bestek van de geschatte kosten toezenden opdat wij hierover een beslissing kunnen nemen. Bij een dringende reden voor onmiddellijke vervanging van de stukken mag u deze herstelling of vervanging laten uitvoeren zonder voorafgaande melding op voorwaarde dat het bedrag van de voorlopige herstelling niet meer bedraagt dan 500 (BTW niet inbegrepen) en de uitgave met een gedetailleerde factuur wordt gestaafd. b) Totaal verlies 1. Er is totaal verlies wanneer het verzekerde voertuig 4

5 niet meer kan worden hersteld of wanneer de kosten voor herstelling op de datum van het schadegeval de toegekende schadevergoeding bij totaal verlies verminderd met de waarde van het wrak, overstijgen. 2. Indien de verzekering onderschreven is in functionele waarde, betalen wij de verkoopprijs van het voertuig terug, verhoogd met de niet terugvorderbare en gerechtvaardigde BTW en de meeverzekerde BIV onder aftrek van de waarde van het wrak. Er is totaal verlies van zodra de door ons aanvaarde herstellingskosten de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het schadegeval bereiken of wanneer het gestolen voertuig niet teruggevonden wordt binnen de 30 dagen. 3. Indien de verzekering onderschreven is in aangenomen waarde, betalen wij de waarde die conventioneel vastgesteld is, verhoogd met de niet terugvorderbare BTW, onder aftrek van de waarde van het wrak, mits het bedrag van de vergoeding in geen geval de werkelijke aankoopprijs van het voertuig, bijbehoren inbegrepen, overtreft. Er is totaal verlies van zodra de door ons aanvaarde herstellingskosten 2/3 bereiken van de aangenomen waarde van het voertuig op de dag van het schadegeval of wanneer het gestolen voertuig na 30 dagen niet werd teruggevonden. Er wordt overeengekomen dat de waarde van het voertuig welke in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de premie, de cataloguswaarde is van het voertuig verhoogd met de waarde van de opties en vaste toebehoren welke onmisbaar zijn, zonder BTW. In geval van totaal verlies zal dit bedrag dienen als basis voor schadeloosstelling. 4. Vaststelling van de verzekerde waarden in geval van totaal verlies. Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden kan één van de volgende afschrijvingsformules conventioneel verzekerd worden: Functionele waarde: De aangegeven waarde wordt met 1,25% verminderd vanaf de 1 ste maand tot de 44 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 45 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. Aangenomen waarde 6 maand: De aangegeven waarde wordt met 1% verminderd vanaf de 7 de maand tot de 61 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 62 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. Aangenomen waarde 12 maand: De aangegeven waarde wordt met 1% verminderd vanaf de 13 de maand tot de 67 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 68 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. Aangenomen waarde 24 maand: De aangegeven waarde wordt met 1% verminderd vanaf de 25 ste maand tot de 79 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 80 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. c) Aanvullende vergoedingen 1. In geval van een ongeval in België of het Groothertogdom Luxemburg wordt u kosteloos naar de dichtst bijgelegen erkende hersteller gesleept door Nationale Suisse Assistance. 03/ Bij een gedekt schadegeval, nemen wij voor het omschreven voertuig en voor zover niet ten laste genomen door een bijstandsverzekering en indien gemaakt zijn als goed huisvader, tot maximum eveneens voor onze rekening de kosten: noodzakelijk tot het doven van de brand; voor het voorlopig bergen; voor het demonteren vereist voor het opmaken van het bestek; voor het verzenden van de wisselstukken die nodig zijn voor de snelle en voorlopige herstelling; voor de repatriëring of het vervoeren van het voertuig naar de dichtst bijgelegen hersteller, mits onze voorafgaande toelating; de douanerechten, indien het onmogelijk is het voertuig binnen de gestelde tijd weer in te voeren; de kosten voor het vrijmaken van de rijweg, bij schadegeval dat zich heeft voorgedaan buiten België. 3. Kosten voor technische schouwing Wij betalen op vertoon van het bewijsstuk de kosten terug die door het centrum voor technische schouwing worden aangerekend indien het om een schadegeval gaat dat vergoed wordt en indien in het P.V. van schadeexpertise de verplichting wordt vermeld om het voertuig na herstelling bij de technische schouwing aan te bieden alsook de hiermee verbonden bijkomende kosten zonder 75 exclusief BTW te overschrijden. 5

6 4. Vrijwillig vervoer van gekwetsten Wij betalen terug tot beloop van maximum 250 per schadegeval de werkelijk in aanmerking te nemen kosten van de verzekerden en de inzittenden van het aangeduide voertuig voor het reinigen en herstellen van hun kledingstukken, wanneer deze kosten voortvloeien uit het vrijwillige vervoer van gekwetste personen ingevolge een verkeersongeval, en dit in zover deze kosten niet terugbetaald worden door de aansprakelijke dader van het schadegeval of zijn verzekeraar. Artikel 6. Vrijstellingen Het bedrag van de vrijstelling, voorzien in de bijzondere voorwaarden, wordt van elke schadevergoeding afgetrokken en blijft ten laste van de verzekerde die, op straf van rechtsgeval, zich ontzegt het te laten dekken door een andere verzekeraar. De vrijstelling is niet van toepassing bij opgelopen schade veroorzaakt door natuurelementen of als gevolg van een onverwacht contact met dieren. Artikel 7. Gebruiksderving Wij kennen geen vergoeding toe voor gebruiksderving of voor waardevermindering van het voertuig. Bovendien, zal bij schadegeval de schade bepaald worden zonder dat een gebrek aan vervangingsstukken, waaruit een laattijdig herstel of zelfs de onmogelijkheid te herstellen voortvloeit, ons nadeel kan berokkenen voor de vaststelling van de vergoeding. Artikel 8. Evenredigheidsregel De ontoereikendheid van de verzekerde waarde met betrekking tot de werkelijke waarde van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval geeft aanleiding tot toepassing van de evenredigheidsregel, die eveneens toepasselijk is bij verzekering in aangenomen waarde wanneer de verklaarde waarde lager ligt dan de werkelijke cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat. Artikel 9. Onenigheid omtrent de omvang van de schade In geval van onenigheid inzake de omvang van de schade, wordt deze door tegensprekelijke schatting vastgesteld. In voorkomend geval wordt de schade vastgesteld door twee schatters, waarvan de ene gekozen wordt door de verzekerde en de andere door ons, die de opdracht krijgen het bedrag van het werkelijke verlies onherroepelijk vast te stellen. De schatters zullen de partij horen in hun verklaringen, zullen kennis nemen van de stukken en documenten die hen zullen overhandigd worden, in één woord, zij zullen alle navorsingen doen nodig voor het volbrengen van hun opdracht. In geval van onenigheid zullen de schatters zich een derde schatter toevoegen, waarmee zij gemeenschappelijk en bij meerderheid van stemmen zullen overleggen om het bedrag van de schade onherroepelijk vast te stellen. Indien één van de partijen verzuimt haar schatter aan te duiden of indien de twee schatters het niet eens kunnen worden nopens de keuze van de derde, zal de benoeming ervan ambtshalve geschieden door de Voorzitter der Burgerlijke Rechtbank van Brussel op verzoek van de meest gerede partij. Indien één der schatters verzuimt zijn opdracht te vervullen zal er in zijn vervanging voorzien worden, evenals ambtshalve door een benoeming door de Voorzitter der Burgerlijke Rechtbank van Brussel, en dit onverminderd de rechten der partijen. De partijen mogen respectievelijk eisen dat de derde schatter gekozen wordt buiten de verblijfplaats van de verzekerde, tenzij deze laatste in de Brusselse agglomeratie woont. De schatters zijn van alle gerechtelijke formaliteiten ontslagen. Elke partij draagt haar eigen schattingskosten. De onkosten van derde schatting en zelfs van gerechtelijke schatting, wanneer daartoe bevolen is, worden altijd door ons en de verzekerde elk voor de helft gedragen. De schatting of alle verrichtingen die tot doel hebben de schade vast te stellen, benadelen in niets de rechten en excepties welke wij tegen de verzekerde zouden kunnen inroepen. Wij mogen eisen dat het deskundig onderzoek in België plaats heeft. Artikel 10. Indeplaatsstelling Krachtens het contract zijn wij in de plaats gesteld in alle rechten en daden die de verzekeringsnemer kunnen toebehoren tegen iedere aansprakelijke van de schade, behalve tegen een verzekerde en de onder zijn dak wonende en door hem onderhouden familieleden, tegen de toegelaten bestuurder met uitzondering van de beroepslui van het automobielwezen die een waak- of bewaarplicht van het voertuig vervullen. Artikel 11. Niet betaling van de premie De waarborg is niet verworven bij niet-betaling van de eerste premie. Hetzelfde geldt bij niet-betaling van de volgende premies na het vervallen van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Artikel 12. Aanvullende verzekering De uitwerking van onderhavig contract is slechts aanvullend, na uitputting van de waarborgen die aan de verzekeringsnemer en aan de in het voertuig vervoerde personen toegekend worden volgens overeenkomsten, zelfs nadien bij andere verzekeraars of hulpverenigingen onderschreven. 6

7 HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE WAARBORGEN GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO Artikel 13. Brand Is gedekt: We verzekeren het omschreven voertuig tegen brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting in de elektrische installaties waar de gebeurtenis zich ook voordoet en wat er ook de oorzaak van is. Is uitgesloten: de schade veroorzaakt door: 1. het laden van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of goederen behalve wanneer het gaat om: de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het omschreven voertuig; gasflessen of andere met brandbare stoffen gevulde 2. dieven. producten voor huishoudelijk gebruik. Artikel 14. Diefstal Is gedekt: Wij verzekeren het omschreven voertuig en zijn toebehoren tegen; diefstal gepleegd met braak; diefstal gepleegd met lichamelijk geweld (car-jacking); diefstal na braak en indringing in het gebouw waar het voertuig is geparkeerd (home-jacking); schade toegebracht door een dief door ongeval; braakschade veroorzaakt ingevolge diefstal of een poging tot diefstal. Is uitgesloten: Wij verzekeren het omschreven voertuig en zijn toebehoren niet tegen: 1. diefstal en poging tot diefstal alsook hun gevolgen, wanneer de toegelaten bestuurder, zijn familieleden en deze van de verzekeringsnemer als voornaamste daders of medeplichtigen werden bevonden; 2. diefstal begaan door de aangestelden van de verzekerde; 3. diefstal, poging tot diefstal en de beschadiging als gevolg van een misbruik van vertrouwen; 4. diefstal vergemakkelijkt door het verzuimen van elementaire beschermingsregels, zoals het achterlaten van het voertuig met draaiende motor, het vergeten van de sleutels binnen het voertuig, niet vergrendelde deuren en/of koffer; 5. diefstal wanneer het alarmsysteem vrijwillig buiten gebruik gesteld wordt door verzekeringsnemer, de toegelaten bestuurder of één van hun familieleden; 6. daden van vandalisme; 7. diefstal, de poging tot diefstal en de beschadiging als gevolg van het loutere verlies van de sleutels van het omschreven voertuig. Diefstal van de sleutels van het omschreven voertuig We nemen tevens de diefstal van de sleutel(s) van het omschreven voertuig ten laste bij acuut gevaar voor diefstal van of in het voertuig. In deze hypothese vergoeden wij ook de kosten voor het vervangen van de sloten of het opnieuw programmeren van de gecodeerde sleutels. Deze waarborguitbreiding is niet van toepassing indien de sleutel(s) neergelegd of onbeheerd achtergelaten werden in een publiek toegankelijke plaatst of gewoon verloren zijn. Tevens moet u binnen de 48u klacht neerleggen bij de bevoegde gerechtelijke overheid of politie. Klacht neerleggen In geval van diefstal of poging tot diefstal dient onafgezien van de ongevalsverklaring voorzien in artikel 4 van de gemeenschappelijke algemene voorwaarden, onmiddellijk klacht neergelegd bij de lokale gerechtelijke instanties of bevoegde politie. U verliest uw recht op waarborg ingeval van niet-volbrenging van deze formaliteit binnen de 48 uren die volgen op het ogenblik dat u kennis kreeg van het schadegeval. De schadevergoeding geschiedt als volgt: 1. Verdwijning van het verzekerde voorwerp a) Wanneer het teruggevonden wordt binnen de 30 dagen na het schadegeval bent u verplicht het terug te nemen na eventueel herstel op onze kosten: b) Wanneer het niet teruggevonden wordt binnen de 30 dagen na het schadegeval, gaan wij over tot de vergoeding in totaal verlies vanaf het vervallen van de termijn van 30 dagen; c) Wanneer het teruggevonden wordt na de termijn van 30 dagen, mag u: ofwel het terugnemen tegen terugbetaling aan ons van de ontvangen vergoeding, na herstelling van de opgelopen schade bij schade; ofwel het aan ons laten en de vergoeding behouden. 2. Vernieling of beschadiging van het verzekerde voorwerp: volgens de omvang van de door deskundige vastgestelde schade ten gevolge van diefstal, vergoeden wij, ofwel de gedeeltelijk herstelbare schade, ofwel het totaal verlies. 7

8 Artikel 15. Glasbreuk Is gedekt: Wij verzekeren het voertuig tegen het breken van de voor-, zij-, achterruiten en het doorzichtige gedeelte van het schuifdak. Behalve bij totaal verlies, niet herstelling of nietvervanging ervan. De schadevergoeding in glasbraak bevat, bij uitsluiting van alle andere schadeloosstellingen de prijs van de gebroken ruit volgens zijn cataloguswaarde, verhoogd met de arbeidskosten voor het wegnemen ervan en het plaatsen van de nieuwe ruit en, zo nodig, met de kosten van een nieuwe hechtingsvoeg. De vervanging moet gerechtvaardigd worden door een factuur op uw naam en met vermelding van het merk en het chassisnummer van het omschreven voertuig. De factuur moet voor voldaan worden ondertekend door de leverancier. Indien u geen gebruik wenst te maken van de diensten van een gespecialiseerde hersteller glasbraak, blijft u een som van 75 ten laste, som voor welke u zich verbindt uw eigen verzekeraar te blijven en die zal afgetrokken worden van elke schadevergoeding. Is uitgesloten: Wij verzekeren het omschreven voertuig en zijn toebehoren niet tegen: 1. de schade veroorzaakt tijdens het monteren, demonteren, inlijsten of bevestigen van ruiten; 2. de uitsluitingen vermeld in het artikel 17. Stoffelijke schade; 3. de achterruit die integraal deel uitmaakt van de kap van de cabrio; 4. koplichten, standlichten, richtingaanwijzers en achteruitkijkspiegels. Artikel 16. Natuurkrachten en aanraking met dieren Is gedekt: Wij verzekeren het omschreven voertuig tegen schade die rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit: het neerstorten van rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa, storm met windsnelheden van minstens 80km/u, hagel, bliksem, overstroming of vloedgolf, buiten de oevers treden van waterlopen, orkaan, tornado, wervelstorm, aardbeving, vulkaanuitbarsting; de onverwachte aanraking met een dier. Is uitgesloten: 1. schade door overstroming die het gevolg is van de breuk van een leiding op de plaats waar het voertuig zich bevindt; 2. schade aan de binnen- of buitenkant van het omschreven voertuig veroorzaakt door het krabben of bijten van een dier; 3. schade door aanrijding of omkanteling die volgt op de aanraking met het dier of de inwerking van de natuurkracht; 4. de uitsluitingen vermeld in het artikel 17. Stoffelijke schade. Artikel 17. Stoffelijke schade Is gedekt: Wij verzekeren de schade veroorzaakt aan het omschreven voertuig als rechtstreeks gevolg van een ongeval ten gevolge van schok, val, botsing, wegzinking, omkanteling of aanrijding van het voertuig, instorting van het wegdek of van een gebouw. Zijn eveneens verzekerd, schade: 1. overkomen tijdens het vervoer van het voertuig per spoor, over zee of door de lucht en tijdens het ermee gepaard gaande laden en lossen; 2. te wijten aan de kwaadwilligheid van derden en door vandalisme; 3. veroorzaakt aan banden door vandalisme op voorwaarde dat u hierover klacht heeft neergelegd binnen de 48 uur na vaststelling van de feiten. Is uitgesloten: De schade veroorzaakt: 1. na diefstal of poging tot diefstal; 2. door brand; 3. aan de onderdelen van het verzekerde voertuig ten gevolge van slijtage, constructie- of materiaalgebrek of te wijten aan klaarblijkelijk slecht onderhoud van deze onderdelen of ten gevolge van een gebruik van het omschreven voertuig dat niet overeenkomt met de instructies van de constructeur; 4. door de vervoerde voorwerpen, hun laden en lossen of als gevolg van het gewicht van de door het voertuig vervoerde last; 5. aan de banden behalve wanneer deze samenvalt met een andere gewaarborgde schade of in geval van vandalisme. 8

9 HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 18. Woonplaats De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen: voor Nationale Suisse Verzekeringen: in haar maatschappelijke zetel. voor de verzekeringsnemer: op het adres aangeduid in de polis. Iedere mededeling aan Nationale Suisse dient om geldig te zijn, gericht te worden aan haar maatschappelijke zetel. Artikel 19. Bescherming van het privé-leven De persoonlijke gegevens medegedeeld in het kader van deze polis worden behandeld overeenkomstig de Wet van 08 december 1992 m.b.t. de Bescherming van de persoonlijke levensfeer, in verband met de behandeling van de persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de identificatie van de verzekeringsnemer en verzekerden, voor het beheer van de schadegevallen en voor het optimaliseren van de relaties met het bestaande cliënteel. Elke persoon die zijn identiteit bewijst aan de hand van een kopie van zijn identiteitskaart heeft het recht de hem betreffende gegevens uit het bestand op te vragen en eventueel te laten verbeteren. Aan elke aanvraag zal gevolg gegeven worden overeenkomstig de bepalingen van diezelfde wet. Het recht tot toegang kan uitgeoefend worden bij de houder van het bestand op volgend adres: Nationale Suisse, Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL. Artikel 20. Klachten Indien u klachten hebt, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax: 02/ , of bij de commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort CBFA), Congresstraat te 1000 Brussel, fax 02/ , 9

10 Nationale Suisse Verzekeringen NV Tweekerkenstraat Brussel Tel Fax CBFA nr 0124 RPR Brussel KBO

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING mini omnium volledige omnium Inhoudstafel Blz. Definities 5 Verzekering Mini Omnium en Volledige Omnium 7 Algemene bepalingen voor de Mini Omnium en Volledige

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. VOORWERP POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. De maatschappij verbindt er zich toe, op basis van de algemene en de bijzondere voorwaarden, de verzekerde te vergoeden voor de schade veroorzaakt aan

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke waarborgen kunnen onderschreven worden en wat is de respectieve omvang ervan? 3 2.1. Brand 3 2.2. Diefstal 4 2.3.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Occasium

Algemene voorwaarden. Top Occasium Algemene voorwaarden Top Occasium 0079-2428731N-04122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG

MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden V-3-CG-001-N-04/2007 Uitg. 04/2007 Advieslijn 02/505 67 00 Touring Verzekeringen Shops : 1000 Brussel - Thurn & Taxis Havenlaan 86C // 1040 Brussel -

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 904 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

Omnium Select Algemene Voorwaarden

Omnium Select Algemene Voorwaarden Omnium Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Vervoer van koopwaar & materieel

Algemene Voorwaarden. Vervoer van koopwaar & materieel Algemene Voorwaarden Vervoer van koopwaar & materieel 0079-2382502N-21112009 @ AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Omnium Plus Algemene Voorwaarden

Omnium Plus Algemene Voorwaarden Omnium Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen. Voorwerp

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie