Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG Algemene voorwaarden gemeen aan de verzekering van de gedeeltelijke casco en stoffelijke schade van de beschreven voertuigen 1

2 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. De verzekerde waarde: basis van de premieberekening en de schadeloosstelling 3 Artikel 3. Algemene uitsluitingen 4 Artikel 4. Aangifte van schadegevallen 4 Artikel 5. Herstelling of totaal verlies en berekening van de schadevergoeding 4 Artikel 6. Vrijstellingen 6 Artikel 7. Gebruiksderving 6 Artikel 8. Evenredigheidsregel 6 Artikel 9. Onenigheid omtrent de omvang van de schade 6 Artikel 10. Indeplaatsstelling 6 Artikel 11. Niet betaling van de premie 6 Artikel 12. Aanvullende verzekering HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE WAARBORGEN GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO 7 Artikel 13. Brand 7 Artikel 14. Diefstal 7 Artikel 15. Glasbreuk 8 Artikel 16. Natuurkrachten en aanraking met dieren 8 Artikel 17. Stoffelijke schade 8 HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN 9 Artikel 18. Woonplaats 9 Artikel 19. Bescherming van het privé-leven 9 Artikel 20. Klachten 9

3 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO Artikel 1. Algemeen De algemene voorwaarden van de Modelovereenkomst zijn toepasselijk op onderhavige algemene voorwaarden in zover ze niet tegengesproken worden door deze laatsten. Voor de toepassing van deze verzekeringsovereenkomst wordt verstaan onder: Wij: Nationale Suisse Verzekeringen NV, Tweekerkenstraat 14, 1000 BRUSSEL, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer U: de verzekeringsnemer, de persoon die de overeenkomst sluit en die de hoedanigheid van de verzekerde heeft. De verzekerden: u, de eigenaar, de toegelaten houder en bestuurder van het omschreven voertuig. De verzekering gedeeltelijke casco omvat de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren. De verzekering volledige casco omvat de waarborg stoffelijke schade en de waarborgen die deel uitmaken van de waarborg gedeeltelijke casco. Deze algemene voorwaarden dragen de referenties: 0124-OMNIUM-N-31/10/2010 Artikel 2. De verzekerde waarde: basis van de premieberekening en de schadeloosstelling De verzekering slaat op het voertuig, aangeduid in de bijzondere voorwaarden. De verzekerde waarde voor de verzekering volledige en gedeeltelijke casco wordt als volgt bepaald: De cataloguswaarde van het omschreven voertuig bij de eerste inverkeerstelling en daarbij inbegrepen alle oorspronkelijke gemonteerde opties en toebehoren(*), exclusief BTW en korting; De BIV (belasting op de in verkeerstelling) van het omschreven voertuig kan op uw uitdrukkelijk verzoek worden toegevoegd aan de verzekerde waarde. Wij nemen hiervoor de belasting zoals die van toepassing is of was ter gelegenheid van de eerste inverkeerstelling in aanmerking. Wordt gratis meeverzekerd: 1. De vaste bijgevoegde toebehoren(*) die niet onontbeerlijk zijn tot de normale gang van het voertuig, niet door de constructeur gemonteerd zijn en niet in de cataloguswaarde inbegrepen, zoals bijkomende koplichten, achteruitkijk- spiegels, autoradio, autocassette, antenne. Deze waarborg wordt toegekend zonder bijpremie tot beloop van 10 % van de cataloguswaarde van het aangeduide voertuig met een maximum van Al wat dit percentage van 10 % met een maximum van te boven gaat dient te worden gevoegd bij de cataloguswaarde die tot grondslag dient voor de premieberekening. 2. Het motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en tot hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven voertuig, indien het motorrijtuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven rijtuig, dat om welke reden ook onbruikbaar zou zijn, vervangt. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het omschreven rijtuig onbruikbaar wordt. Deze waarborguitbreiding wordt slechts toegekend mits voorafgaande verklaring aan ons van de vervanging en van de identificeringskenmerken van het vervangingsvoertuig, met dien verstande dat het vervangingsvoertuig steeds in werkelijke waarde verzekerd is. (*) Toebehoren: uitrusting die onlosmakelijk deel uitmaakt van het omschreven voertuig en op een definitieve manier gemonteerd is zodat de uitrusting niet onafhankelijk van het voertuig kan gebruikt worden. Zijn dus uitgesloten mobilofoons, GSMs, GPS (met uitzondering van het vaste gedeelte). Vervoerde voorwerpen maken geen deel uit van de verzekerde waarde. 3

4 Artikel 3. Algemene uitsluitingen De hieronder vermelde schadegevallen zijn uitgesloten: 1. Schadegevallen die opzettelijk door de verzekerden werden veroorzaakt. 2. Schadegevallen naar aanleiding van een al dan niet verklaarde oorlog, burgerlijke onlusten, wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, productie van ioniserende stralen, opeising van het voertuig door één of andere gezag- hebber, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen rechtstreeks noch onrechtstreeks verband bestaat tussen de schadegevallen en deze gebeurtenissen. 3. Schadegevallen tijdens de voorbereidingen of de deelname van het voertuig aan wedrennen of snelheidswedstrijden en tijdens oefeningen of testritten met het oog op dusdanige wedstrijden, weddenschappen en uitdagingen. 4. Wanneer het aangeduide voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden en Belgische reglementen om dit voertuig te besturen, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder de wettelijke leeftijd om te sturen niet bereikt heeft, ontheven is van het recht tot sturen of de vereiste fysische eigenschappen om te sturen niet bezit. 5. Wanneer het aangeduide voertuig verhuurd wordt. 6. Wanneer de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert zijn daden op mentaal of geestelijk vlak onder controle te houden. 7. In één van volgende gevallen van zware fouten: a) sturen in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of in gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken; b) gebruik van het gewaarborgd voertuig behept met ernstige abnormale gebreken zoals kale banden, ondoeltreffende of versleten remmen enz.; c) gevaarlijk sturen zoals rijden aan een onaangepaste snelheid bij mist, sneeuw, ijzel of hevige regenbuien, sturen ingeval van bovenmatige vermoeidheid. Onze dekking zal nochtans verworven zijn indien de verzekerde het bewijs voorlegt van afwezigheid van causaal verband tussen deze gevallen van zware fouten en de schade. 8. Schade die zich voordoet wanneer het omschreven voertuig dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische controle, niet of niet meer beschikt over een geldig keuringsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar de keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met vermelding verboden tot het verkeer zich van het keuringsstation naar de woonplaats van de verzekerde en/of naar de hersteller begeeft en na de herstelling naar het keuringsstation rijdt. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het omschreven voertuig en het schadegeval. 9. Schade aan het deel van de communicatie- en/of navigatie-installatie dat niet op duurzame wijze vastgemaakt is aan het voertuig. 10. Schade aan vervoerde zaken en voorwerpen (zoals GSM, GPS, compactdiscs, ) en bagage. 11. Door opzettelijke daad van verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord. Artikel 4. Aangifte van schadegevallen Elk schadegeval moet ons onmiddellijk en uiterlijk acht dagen na het voorval schriftelijk aangegeven worden. De aangifte van een schadegeval moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden, de eventueel betrokken derden en vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. Per vastgesteld en omschreven schadegeval dient u één aangifte op te stellen tenzij u bewijst dat eenzelfde feit meerdere schadepunten aan uw voertuig veroorzaakt heeft. U dient ons zonder uitstel alle door ons gevraagde inlichtingen te verschaffen. Artikel 5. Herstelling of totaal verlies en berekening van de schadevergoeding De vergoeding van de schadegevallen zal als volgt geschieden: a) Herstelbare gedeeltelijke schade 1. Wij betalen u de kosten terug van de herstellingen, verhoogd met de niet terugvorderbare BTW, wanneer u deze werkelijk betaald hebt, op basis van een door ons aanvaarde schaderaming en na voorlegging van een gedetailleerde en gerechtvaardigde factuur. 2. Alvorens te laten overgaan tot de herstelling moet u ons een bestek van de geschatte kosten toezenden opdat wij hierover een beslissing kunnen nemen. Bij een dringende reden voor onmiddellijke vervanging van de stukken mag u deze herstelling of vervanging laten uitvoeren zonder voorafgaande melding op voorwaarde dat het bedrag van de voorlopige herstelling niet meer bedraagt dan 500 (BTW niet inbegrepen) en de uitgave met een gedetailleerde factuur wordt gestaafd. b) Totaal verlies 1. Er is totaal verlies wanneer het verzekerde voertuig 4

5 niet meer kan worden hersteld of wanneer de kosten voor herstelling op de datum van het schadegeval de toegekende schadevergoeding bij totaal verlies verminderd met de waarde van het wrak, overstijgen. 2. Indien de verzekering onderschreven is in functionele waarde, betalen wij de verkoopprijs van het voertuig terug, verhoogd met de niet terugvorderbare en gerechtvaardigde BTW en de meeverzekerde BIV onder aftrek van de waarde van het wrak. Er is totaal verlies van zodra de door ons aanvaarde herstellingskosten de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het schadegeval bereiken of wanneer het gestolen voertuig niet teruggevonden wordt binnen de 30 dagen. 3. Indien de verzekering onderschreven is in aangenomen waarde, betalen wij de waarde die conventioneel vastgesteld is, verhoogd met de niet terugvorderbare BTW, onder aftrek van de waarde van het wrak, mits het bedrag van de vergoeding in geen geval de werkelijke aankoopprijs van het voertuig, bijbehoren inbegrepen, overtreft. Er is totaal verlies van zodra de door ons aanvaarde herstellingskosten 2/3 bereiken van de aangenomen waarde van het voertuig op de dag van het schadegeval of wanneer het gestolen voertuig na 30 dagen niet werd teruggevonden. Er wordt overeengekomen dat de waarde van het voertuig welke in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de premie, de cataloguswaarde is van het voertuig verhoogd met de waarde van de opties en vaste toebehoren welke onmisbaar zijn, zonder BTW. In geval van totaal verlies zal dit bedrag dienen als basis voor schadeloosstelling. 4. Vaststelling van de verzekerde waarden in geval van totaal verlies. Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden kan één van de volgende afschrijvingsformules conventioneel verzekerd worden: Functionele waarde: De aangegeven waarde wordt met 1,25% verminderd vanaf de 1 ste maand tot de 44 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 45 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. Aangenomen waarde 6 maand: De aangegeven waarde wordt met 1% verminderd vanaf de 7 de maand tot de 61 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 62 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. Aangenomen waarde 12 maand: De aangegeven waarde wordt met 1% verminderd vanaf de 13 de maand tot de 67 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 68 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. Aangenomen waarde 24 maand: De aangegeven waarde wordt met 1% verminderd vanaf de 25 ste maand tot de 79 ste maand waarop het voertuig voor de eerste maal in het verkeer gebracht werd. Vanaf de 80 ste maand wordt de vergoeding berekend in werkelijke waarde. c) Aanvullende vergoedingen 1. In geval van een ongeval in België of het Groothertogdom Luxemburg wordt u kosteloos naar de dichtst bijgelegen erkende hersteller gesleept door Nationale Suisse Assistance. 03/ Bij een gedekt schadegeval, nemen wij voor het omschreven voertuig en voor zover niet ten laste genomen door een bijstandsverzekering en indien gemaakt zijn als goed huisvader, tot maximum eveneens voor onze rekening de kosten: noodzakelijk tot het doven van de brand; voor het voorlopig bergen; voor het demonteren vereist voor het opmaken van het bestek; voor het verzenden van de wisselstukken die nodig zijn voor de snelle en voorlopige herstelling; voor de repatriëring of het vervoeren van het voertuig naar de dichtst bijgelegen hersteller, mits onze voorafgaande toelating; de douanerechten, indien het onmogelijk is het voertuig binnen de gestelde tijd weer in te voeren; de kosten voor het vrijmaken van de rijweg, bij schadegeval dat zich heeft voorgedaan buiten België. 3. Kosten voor technische schouwing Wij betalen op vertoon van het bewijsstuk de kosten terug die door het centrum voor technische schouwing worden aangerekend indien het om een schadegeval gaat dat vergoed wordt en indien in het P.V. van schadeexpertise de verplichting wordt vermeld om het voertuig na herstelling bij de technische schouwing aan te bieden alsook de hiermee verbonden bijkomende kosten zonder 75 exclusief BTW te overschrijden. 5

6 4. Vrijwillig vervoer van gekwetsten Wij betalen terug tot beloop van maximum 250 per schadegeval de werkelijk in aanmerking te nemen kosten van de verzekerden en de inzittenden van het aangeduide voertuig voor het reinigen en herstellen van hun kledingstukken, wanneer deze kosten voortvloeien uit het vrijwillige vervoer van gekwetste personen ingevolge een verkeersongeval, en dit in zover deze kosten niet terugbetaald worden door de aansprakelijke dader van het schadegeval of zijn verzekeraar. Artikel 6. Vrijstellingen Het bedrag van de vrijstelling, voorzien in de bijzondere voorwaarden, wordt van elke schadevergoeding afgetrokken en blijft ten laste van de verzekerde die, op straf van rechtsgeval, zich ontzegt het te laten dekken door een andere verzekeraar. De vrijstelling is niet van toepassing bij opgelopen schade veroorzaakt door natuurelementen of als gevolg van een onverwacht contact met dieren. Artikel 7. Gebruiksderving Wij kennen geen vergoeding toe voor gebruiksderving of voor waardevermindering van het voertuig. Bovendien, zal bij schadegeval de schade bepaald worden zonder dat een gebrek aan vervangingsstukken, waaruit een laattijdig herstel of zelfs de onmogelijkheid te herstellen voortvloeit, ons nadeel kan berokkenen voor de vaststelling van de vergoeding. Artikel 8. Evenredigheidsregel De ontoereikendheid van de verzekerde waarde met betrekking tot de werkelijke waarde van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval geeft aanleiding tot toepassing van de evenredigheidsregel, die eveneens toepasselijk is bij verzekering in aangenomen waarde wanneer de verklaarde waarde lager ligt dan de werkelijke cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat. Artikel 9. Onenigheid omtrent de omvang van de schade In geval van onenigheid inzake de omvang van de schade, wordt deze door tegensprekelijke schatting vastgesteld. In voorkomend geval wordt de schade vastgesteld door twee schatters, waarvan de ene gekozen wordt door de verzekerde en de andere door ons, die de opdracht krijgen het bedrag van het werkelijke verlies onherroepelijk vast te stellen. De schatters zullen de partij horen in hun verklaringen, zullen kennis nemen van de stukken en documenten die hen zullen overhandigd worden, in één woord, zij zullen alle navorsingen doen nodig voor het volbrengen van hun opdracht. In geval van onenigheid zullen de schatters zich een derde schatter toevoegen, waarmee zij gemeenschappelijk en bij meerderheid van stemmen zullen overleggen om het bedrag van de schade onherroepelijk vast te stellen. Indien één van de partijen verzuimt haar schatter aan te duiden of indien de twee schatters het niet eens kunnen worden nopens de keuze van de derde, zal de benoeming ervan ambtshalve geschieden door de Voorzitter der Burgerlijke Rechtbank van Brussel op verzoek van de meest gerede partij. Indien één der schatters verzuimt zijn opdracht te vervullen zal er in zijn vervanging voorzien worden, evenals ambtshalve door een benoeming door de Voorzitter der Burgerlijke Rechtbank van Brussel, en dit onverminderd de rechten der partijen. De partijen mogen respectievelijk eisen dat de derde schatter gekozen wordt buiten de verblijfplaats van de verzekerde, tenzij deze laatste in de Brusselse agglomeratie woont. De schatters zijn van alle gerechtelijke formaliteiten ontslagen. Elke partij draagt haar eigen schattingskosten. De onkosten van derde schatting en zelfs van gerechtelijke schatting, wanneer daartoe bevolen is, worden altijd door ons en de verzekerde elk voor de helft gedragen. De schatting of alle verrichtingen die tot doel hebben de schade vast te stellen, benadelen in niets de rechten en excepties welke wij tegen de verzekerde zouden kunnen inroepen. Wij mogen eisen dat het deskundig onderzoek in België plaats heeft. Artikel 10. Indeplaatsstelling Krachtens het contract zijn wij in de plaats gesteld in alle rechten en daden die de verzekeringsnemer kunnen toebehoren tegen iedere aansprakelijke van de schade, behalve tegen een verzekerde en de onder zijn dak wonende en door hem onderhouden familieleden, tegen de toegelaten bestuurder met uitzondering van de beroepslui van het automobielwezen die een waak- of bewaarplicht van het voertuig vervullen. Artikel 11. Niet betaling van de premie De waarborg is niet verworven bij niet-betaling van de eerste premie. Hetzelfde geldt bij niet-betaling van de volgende premies na het vervallen van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Artikel 12. Aanvullende verzekering De uitwerking van onderhavig contract is slechts aanvullend, na uitputting van de waarborgen die aan de verzekeringsnemer en aan de in het voertuig vervoerde personen toegekend worden volgens overeenkomsten, zelfs nadien bij andere verzekeraars of hulpverenigingen onderschreven. 6

7 HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE WAARBORGEN GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE CASCO Artikel 13. Brand Is gedekt: We verzekeren het omschreven voertuig tegen brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting in de elektrische installaties waar de gebeurtenis zich ook voordoet en wat er ook de oorzaak van is. Is uitgesloten: de schade veroorzaakt door: 1. het laden van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of goederen behalve wanneer het gaat om: de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het omschreven voertuig; gasflessen of andere met brandbare stoffen gevulde 2. dieven. producten voor huishoudelijk gebruik. Artikel 14. Diefstal Is gedekt: Wij verzekeren het omschreven voertuig en zijn toebehoren tegen; diefstal gepleegd met braak; diefstal gepleegd met lichamelijk geweld (car-jacking); diefstal na braak en indringing in het gebouw waar het voertuig is geparkeerd (home-jacking); schade toegebracht door een dief door ongeval; braakschade veroorzaakt ingevolge diefstal of een poging tot diefstal. Is uitgesloten: Wij verzekeren het omschreven voertuig en zijn toebehoren niet tegen: 1. diefstal en poging tot diefstal alsook hun gevolgen, wanneer de toegelaten bestuurder, zijn familieleden en deze van de verzekeringsnemer als voornaamste daders of medeplichtigen werden bevonden; 2. diefstal begaan door de aangestelden van de verzekerde; 3. diefstal, poging tot diefstal en de beschadiging als gevolg van een misbruik van vertrouwen; 4. diefstal vergemakkelijkt door het verzuimen van elementaire beschermingsregels, zoals het achterlaten van het voertuig met draaiende motor, het vergeten van de sleutels binnen het voertuig, niet vergrendelde deuren en/of koffer; 5. diefstal wanneer het alarmsysteem vrijwillig buiten gebruik gesteld wordt door verzekeringsnemer, de toegelaten bestuurder of één van hun familieleden; 6. daden van vandalisme; 7. diefstal, de poging tot diefstal en de beschadiging als gevolg van het loutere verlies van de sleutels van het omschreven voertuig. Diefstal van de sleutels van het omschreven voertuig We nemen tevens de diefstal van de sleutel(s) van het omschreven voertuig ten laste bij acuut gevaar voor diefstal van of in het voertuig. In deze hypothese vergoeden wij ook de kosten voor het vervangen van de sloten of het opnieuw programmeren van de gecodeerde sleutels. Deze waarborguitbreiding is niet van toepassing indien de sleutel(s) neergelegd of onbeheerd achtergelaten werden in een publiek toegankelijke plaatst of gewoon verloren zijn. Tevens moet u binnen de 48u klacht neerleggen bij de bevoegde gerechtelijke overheid of politie. Klacht neerleggen In geval van diefstal of poging tot diefstal dient onafgezien van de ongevalsverklaring voorzien in artikel 4 van de gemeenschappelijke algemene voorwaarden, onmiddellijk klacht neergelegd bij de lokale gerechtelijke instanties of bevoegde politie. U verliest uw recht op waarborg ingeval van niet-volbrenging van deze formaliteit binnen de 48 uren die volgen op het ogenblik dat u kennis kreeg van het schadegeval. De schadevergoeding geschiedt als volgt: 1. Verdwijning van het verzekerde voorwerp a) Wanneer het teruggevonden wordt binnen de 30 dagen na het schadegeval bent u verplicht het terug te nemen na eventueel herstel op onze kosten: b) Wanneer het niet teruggevonden wordt binnen de 30 dagen na het schadegeval, gaan wij over tot de vergoeding in totaal verlies vanaf het vervallen van de termijn van 30 dagen; c) Wanneer het teruggevonden wordt na de termijn van 30 dagen, mag u: ofwel het terugnemen tegen terugbetaling aan ons van de ontvangen vergoeding, na herstelling van de opgelopen schade bij schade; ofwel het aan ons laten en de vergoeding behouden. 2. Vernieling of beschadiging van het verzekerde voorwerp: volgens de omvang van de door deskundige vastgestelde schade ten gevolge van diefstal, vergoeden wij, ofwel de gedeeltelijk herstelbare schade, ofwel het totaal verlies. 7

8 Artikel 15. Glasbreuk Is gedekt: Wij verzekeren het voertuig tegen het breken van de voor-, zij-, achterruiten en het doorzichtige gedeelte van het schuifdak. Behalve bij totaal verlies, niet herstelling of nietvervanging ervan. De schadevergoeding in glasbraak bevat, bij uitsluiting van alle andere schadeloosstellingen de prijs van de gebroken ruit volgens zijn cataloguswaarde, verhoogd met de arbeidskosten voor het wegnemen ervan en het plaatsen van de nieuwe ruit en, zo nodig, met de kosten van een nieuwe hechtingsvoeg. De vervanging moet gerechtvaardigd worden door een factuur op uw naam en met vermelding van het merk en het chassisnummer van het omschreven voertuig. De factuur moet voor voldaan worden ondertekend door de leverancier. Indien u geen gebruik wenst te maken van de diensten van een gespecialiseerde hersteller glasbraak, blijft u een som van 75 ten laste, som voor welke u zich verbindt uw eigen verzekeraar te blijven en die zal afgetrokken worden van elke schadevergoeding. Is uitgesloten: Wij verzekeren het omschreven voertuig en zijn toebehoren niet tegen: 1. de schade veroorzaakt tijdens het monteren, demonteren, inlijsten of bevestigen van ruiten; 2. de uitsluitingen vermeld in het artikel 17. Stoffelijke schade; 3. de achterruit die integraal deel uitmaakt van de kap van de cabrio; 4. koplichten, standlichten, richtingaanwijzers en achteruitkijkspiegels. Artikel 16. Natuurkrachten en aanraking met dieren Is gedekt: Wij verzekeren het omschreven voertuig tegen schade die rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit: het neerstorten van rotsen, steenval, terreinverschuivingen, lawines, druk van sneeuwmassa, storm met windsnelheden van minstens 80km/u, hagel, bliksem, overstroming of vloedgolf, buiten de oevers treden van waterlopen, orkaan, tornado, wervelstorm, aardbeving, vulkaanuitbarsting; de onverwachte aanraking met een dier. Is uitgesloten: 1. schade door overstroming die het gevolg is van de breuk van een leiding op de plaats waar het voertuig zich bevindt; 2. schade aan de binnen- of buitenkant van het omschreven voertuig veroorzaakt door het krabben of bijten van een dier; 3. schade door aanrijding of omkanteling die volgt op de aanraking met het dier of de inwerking van de natuurkracht; 4. de uitsluitingen vermeld in het artikel 17. Stoffelijke schade. Artikel 17. Stoffelijke schade Is gedekt: Wij verzekeren de schade veroorzaakt aan het omschreven voertuig als rechtstreeks gevolg van een ongeval ten gevolge van schok, val, botsing, wegzinking, omkanteling of aanrijding van het voertuig, instorting van het wegdek of van een gebouw. Zijn eveneens verzekerd, schade: 1. overkomen tijdens het vervoer van het voertuig per spoor, over zee of door de lucht en tijdens het ermee gepaard gaande laden en lossen; 2. te wijten aan de kwaadwilligheid van derden en door vandalisme; 3. veroorzaakt aan banden door vandalisme op voorwaarde dat u hierover klacht heeft neergelegd binnen de 48 uur na vaststelling van de feiten. Is uitgesloten: De schade veroorzaakt: 1. na diefstal of poging tot diefstal; 2. door brand; 3. aan de onderdelen van het verzekerde voertuig ten gevolge van slijtage, constructie- of materiaalgebrek of te wijten aan klaarblijkelijk slecht onderhoud van deze onderdelen of ten gevolge van een gebruik van het omschreven voertuig dat niet overeenkomt met de instructies van de constructeur; 4. door de vervoerde voorwerpen, hun laden en lossen of als gevolg van het gewicht van de door het voertuig vervoerde last; 5. aan de banden behalve wanneer deze samenvalt met een andere gewaarborgde schade of in geval van vandalisme. 8

9 HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 18. Woonplaats De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen: voor Nationale Suisse Verzekeringen: in haar maatschappelijke zetel. voor de verzekeringsnemer: op het adres aangeduid in de polis. Iedere mededeling aan Nationale Suisse dient om geldig te zijn, gericht te worden aan haar maatschappelijke zetel. Artikel 19. Bescherming van het privé-leven De persoonlijke gegevens medegedeeld in het kader van deze polis worden behandeld overeenkomstig de Wet van 08 december 1992 m.b.t. de Bescherming van de persoonlijke levensfeer, in verband met de behandeling van de persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de identificatie van de verzekeringsnemer en verzekerden, voor het beheer van de schadegevallen en voor het optimaliseren van de relaties met het bestaande cliënteel. Elke persoon die zijn identiteit bewijst aan de hand van een kopie van zijn identiteitskaart heeft het recht de hem betreffende gegevens uit het bestand op te vragen en eventueel te laten verbeteren. Aan elke aanvraag zal gevolg gegeven worden overeenkomstig de bepalingen van diezelfde wet. Het recht tot toegang kan uitgeoefend worden bij de houder van het bestand op volgend adres: Nationale Suisse, Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL. Artikel 20. Klachten Indien u klachten hebt, bel of schrijf ons. Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax: 02/ , of bij de commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort CBFA), Congresstraat te 1000 Brussel, fax 02/ , 9

10 Nationale Suisse Verzekeringen NV Tweekerkenstraat Brussel Tel Fax CBFA nr 0124 RPR Brussel KBO

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING mini omnium volledige omnium Inhoudstafel Blz. Definities 5 Verzekering Mini Omnium en Volledige Omnium 7 Algemene bepalingen voor de Mini Omnium en Volledige

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING

OMNIUM REISVERZEKERING OMNIUM REISVERZEKERING 21.28.002 (EUR) 07/01 Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s De Federale Verzekeringen Stoofstraat

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MATERIELE SCHADE DIEFSTAL BRAND GLAS- en KOPLAMPBREUK POLIS NR ALGEMENE VOORWAARDEN - VERSIE

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MATERIELE SCHADE DIEFSTAL BRAND GLAS- en KOPLAMPBREUK POLIS NR ALGEMENE VOORWAARDEN - VERSIE MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MATERIELE SCHADE DIEFSTAL BRAND GLAS- en KOPLAMPBREUK * POLIS NR 22..000 ALGEMENE VOORWAARDEN - VERSIE 01 01 2008 - INHOUDSTAFEL Artikel Blz. DEFINITIES GEMEEN AAN HET GEHEEL

Nadere informatie

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar Productfiche Waarborg Full Omnium Orion Van Cover Full Omnium : Een dekking in «Alle Risico s behalve» dit wil zeggen - dat wij in principe alles verzekeren wat niet expliciet uitgesloten is ; - dat de

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN DE RECRECAR De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied Bijzondere voorwaarden blz. 3 Uitbreiding toepassingsgebied De polis verzekerd de weg van en naar een kampplaats en de plaatselijke ritten tijdens de kampperiode. Verzekerde voertuigen Wordt als verzekerd

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Schade aan uw motorrijtuig

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Motorrijtuig. Schade aan uw motorrijtuig Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Motorrijtuig Schade aan uw motorrijtuig Volledig Casco en Gedeeltelijk Casco Inhoudstafel 1. Lexikon en verzekerbare risico

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Omnium Kampeeraanhangwagen DE WAARBORG

Algemene Voorwaarden. Omnium Kampeeraanhangwagen DE WAARBORG DE WAARBORG Begripsomschrijvingen In deze polis verstaat men onder: Verzekerde: A. U als verzekeringnemer B. uw gezinsleden. Hiermee worden bedoeld alle mensen die bij u inwonen C. de personen die met

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN AUTOVERZEKERING 1. INLEIDING INFORMATIEFICHE Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de algemene en van de bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. De algemene en bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Omnium fiets Algemene Voorwaarden

Omnium fiets Algemene Voorwaarden Omnium fiets Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium fiets Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u, de verzekeringnemer, aan beide aandachtig

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke waarborgen kunnen onderschreven worden en wat is de respectieve omvang ervan? 3 2.1. Brand 3 2.2. Diefstal 4 2.3.

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING ALLE RISICO'S

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING ALLE RISICO'S ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING ALLE RISICO'S INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN.2 Voorwerp van de verzekering Te verzekeren waarde Vervangingsvoertuig Verzekeringsgebied HOOFDSTUK II:

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de collectieve verzekeringsovereenkomst Guaranteed Asset Protection ( GAP )

ALGEMENE VOORWAARDEN van de collectieve verzekeringsovereenkomst Guaranteed Asset Protection ( GAP ) ALGEMENE VOORWAARDEN van de collectieve verzekeringsovereenkomst Guaranteed Asset Protection ( GAP ) 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Maatschappij De verzekeringsmaatschappij Allianz Benelux NV, Lakensestraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Occasium

Algemene voorwaarden. Top Occasium Algemene voorwaarden Top Occasium 0079-2428731N-04122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Omzend brief DVO/BZ/P&0/2007/5

Omzend brief DVO/BZ/P&0/2007/5 Omzend brief DVO/BZ/P&0/2007/5 Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Aan de personeelsleden van de diensten van de, " 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " Vlaamse overheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MATERIËLE SCHADE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN MATERIËLE SCHADE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van onderhavig contract wordt verstaan onder: MAATSCHAPPIJ: verzekeringsmaatschappij waarmee het huidig contract wordt afgesloten. VERZEKERINGNEMER:

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

13.1).IN l. I.1: VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG

13.1).IN l. I.1: VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG - de I.1: 13.1).IN l. Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen RPR: 0404458128 Tel.: 031233 78 38 Pax: 03/23376 18 E-mail: info@bdmantwerp.be DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG De algemene vootwaarden

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN

PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN Omschrijving Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtwagen. Doelgroep Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

omnium plus Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

omnium plus Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group omnium plus ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. Wij raden

Nadere informatie

Omnium Select Algemene Voorwaarden

Omnium Select Algemene Voorwaarden Omnium Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie