Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening Voorwoord3. 1. Inleiding Urgenties Bezwaar en beroep Organisatie 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties De cijfers De projecten De uitwisseling van informatie Bezwaar en beroep Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rotterdam Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam Jaarrekening Balans per 31 december Toelichting op de balans - activa Staat van Baten en Lasten Toelichting op de exploitatierekening - lasten Waarderingsgrondslagen Overige gegevens Verklaring van het bestuur Controle verklaring Organisatie Algemeen Bestuur Werkorganisatie...11

3 Voorwoord De woningmarkt zit door de voortdurende crisis in het slop. Verkopen van woningen zijn dramatisch gedaald, prijzen kelderen en meer mensen wenden zich als alternatief tot de huurmarkt. Dat heeft ook zijn weerslag op het aantal huishoudens dat in de knel komt en nu aanklopt om urgentie aan te vragen. Na de start van de financiële crisis in 2008 hebben we het aantal urgentie aanvragen eerst zien stijgen van 1677 aanvragen in 2008 naar 1961 in 2010 en 1946 in In het bestaan van SUWR de hoogste aantallen. In 2012 is een plotselinge kentering opgetreden. Het aantal aanvragen komt uit op 1737, ruim 200 aanvragen minder. Blijkbaar willen huishoudens eerst meer zekerheid hebben over hun inkomen en de ontwikkeling van de huurprijzen voordat zij ook feitelijk een urgentie aanvragen. Immers. Een urgentie aanvragen betekent ook actief in de markt zoeken en een risico lopen van een verhuizing op korte termijn. We zien de sporen van de crisis ook terug in meer aanvragen op grond van woonlasten en geweld en bedreiging. Wat ook van invloed is op de urgentieverlening is de scheiding van wonen en zorg en alle veranderingen die in de financiering van de zorgverlening worden doorgevoerd. Dat lijkt een oorzaak te zijn van een dalend aantal aanvragen op grond van resocialisatie. Kortom, urgentieverlening is een spiegel waarin ontwikkelingen in de samenleving zich tonen, met alle golven die zich daarbij voordoen. Door de outputfinanciering bewegen de inkomsten van SUWR zich mee met deze golven. Reden voor SUWR zich te bezinnen op de toekomstontwikkelingen. De medewerkers van SUWR hebben zich, naast de toekenning van urgenties, intensief beziggehouden met de opgave de wachtlijsten van urgent woningzoekenden, die vooral in Rotterdam bestaan, terug te dringen. Het experiment in Delfshaven werpt zodanig vrucht af dat de aanpak verbreed is naar de andere delen van de stad. Er is in 2012 weer heel veel werk verzet binnen SUWR in het bieden van oplossingen aan huishoudens die in de knel zitten. Dat kan alleen met medewerking van gemeenten en woningcorporaties. Het zijn uiteindelijk de corporaties die de woningen kunnen aanbieden waarmee urgenten geholpen zijn. SUWR is dan ook blij met de goede samenwerking met deze partners. Het bestuur dankt alle partners en de medewerkers van SUWR voor hun inzet in 2012 en spreekt haar vertrouwen uit voor Cees Bot, voorzitter

4 1. Inleiding Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) behandelt in opdracht van de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aanvragen voor urgentie voor een sociale huurwoning. Inwoners van deze gemeenten kunnen bij SUWR een aanvraag indienen voor een urgentie voor een sociale huurwoning. Het gaat om ongeveer 80 procent van alle aanvragen in onze regio. Kenmerkend voor 2012 is een daling van het aantal aanvragen, waardoor er ruim 200 beschikkingen minder worden afgegeven dan in Omdat SUWR per beschikking wordt gefinancierd en SUWR de financiële voor- en nadelen bij Maaskoepel heeft neergelegd, betekent dit voor Maaskoepel een financieel tekort. Naar aanleiding hiervan geeft het bestuur van Maaskoepel eind 2012 opdracht een visie op de toekomst van urgentieverlening uiteen te zetten. SUWR is verantwoordelijk voor het gehele proces van urgentieverlening; van intake, de beoordeling van de aanvraag, het monitoren of de klant een woning gevonden heeft, directe bemiddeling, tot eventuele intrekking van de urgentie of bezwaar. De intake wordt uitgevoerd door de corporaties. Bewoners kunnen bij de vestigingen terecht om hun aanvraag in te dienen. De aanvraag wordt digitaal verwerkt en komt bij SUWR terecht voor verdere behandeling. Bij de uitvoering werken we met verschillende organisaties samen, zoals GGD, instellingen, politie, gemeenten, bezwaar- en geschillencommissie, corporaties, Maaskoepel en Woonnet Rijnmond. We behandelen de aanvragen volgens de urgentieregels in de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 en de Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam. Om dit proces uit te voeren beschikt SUWR over een team van 10 medewerkers, die contractueel verbonden zijn aan- en beschikbaar gesteld zijn door Maaskoepel. SUWR werkt er hard aan om dé urgentieverlener van de stadsregio Rotterdam te zijn cq te blijven. Dat kan alleen wanneer de dienstverlening en kwaliteit van SUWR zich nadrukkelijk blijft onderscheiden door professionaliteit en hoogwaardigheid. In 2012 worden hier weer een aantal vervolgstappen in gezet, onder andere door te starten met een tweede project om medisch urgenten aan een passende woning te helpen. Daarnaast start SUWR een traject om de kwaliteit te bepalen en te toetsen. < terug naar de inhoudsopgave 4

5 2. Urgenties 2.1. De cijfers Aantal aanvragen en fase 1 De stijging van het aantal aanvragen die sinds 2008 waar te nemen was is in 2012 doorbroken. Ten opzichte van 2011 is het aantal afgegeven beschikkingen met ruim 200 gedaald. Met uitzondering van de gemeente Vlaardingen, vindt in alle andere gemeenten een daling van het aantal aanvragen plaats. De analyse hiervan komt in de volgende paragraaf aan de orde. Bij SUWR worden alle aanvragen binnen vier weken afgehandeld (tenzij er sprake is van informatie die van de klant of derden moet komen en dit niet binnen de vier weken termijn kan). Iedere beschikking wordt telefonisch aan de klant toegelicht. Na verstrekking van een urgentie checkt SUWR na twee maanden of de klant reageert op woningen en of dit adequaat gebeurt. Indien nodig wordt er telefonisch contact gezocht met de klant. SUWR neemt in urgenties over vanuit gemeenten uit de stadsregio (buiten SUWR-gebied). In 2011 waren dat er 53, in en in Van deze urgenties monitort SUWR de voortgang: heeft de klant een woning gevonden, moet er direct bemiddeld worden, of kan de urgentie ingetrokken worden Urgentiegrond verstrekte urgenties Aanvragen worden getoetst op de urgentieregels vanuit de huisvestingsverordening. Daarin zijn de verschillende urgentiegronden weergegeven waarop een aanvraag beoordeeld kan worden. De verstrekte urgenties zijn onder te verdelen naar de volgende gronden: Totaal aantal beschikkingen: Rotterdam Maassluis Vlaardingen Schiedam Overig* Totaal: * Overig betreft urgenties van aanvragers die in een instelling (zoals Vrouwenopvang) verblijven en daarvoor niet woonachtig waren in Rotterdam dan wel aanvragers elders uit het land. < terug naar de inhoudsopgave 5

6 Urgentiegrond toegekende urgenties Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en overig Medisch Onbewoonbaarheid Calamiteit Woonlasten 122 Koopwoning Huurwoning Subtotaal Geweld en bedreiging Afhankelijkheid Doorstroming 145 Vrouwen in opvang Woontraining Subtotaal Resocialisatie 94 Dak en thuislozen Detentie Prostitutie Psychiatrie Verslaving Subtotaal Hardheid Totaal Net als vorig jaar wordt ongeveer 80 procent van de aanvragen positief beoordeeld. De daling van het aantal afgegeven beschikkingen wordt veroorzaakt door een daling in de urgentiegrond medisch en resocialisatie. De al aanwezige daling van het aantal medisch urgenten zet zich in 2012 voort. We hebben de indruk dat onder invloed van de economische omstandigheden bewoners minder snel de stap zetten tot een verhuizing en met enig medisch ongemak in de woning blijven wonen. Aangezien het aantal fase 2 medisch urgenten in de eerste helft van 2012 stijgt, is de veronderstelling dat vooral de huishoudens met zwaardere medische problematiek nog een aanvraag indienen. De tweede urgentiegrond die de daling veroorzaakt is resocialisatie. Uit gesprekken met instellingen blijkt enerzijds dat zij meer huishoudens verwijzen naar Flexibel Wonen, anderzijds sluiten de eisen van de verordening niet meer helemaal aan bij het huidig AWBZ regime Fase 2 Naast het verstrekken en overnemen van de urgenties is een belangrijke taak de monitoring. Dit is de check of de klant voldoende gereageerd heeft op woningen en of er passende woningen voor handen waren. De klant krijgt (volgens de verordening) drie maanden de tijd om zelf een woning volgens zijn/haar profiel te zoeken via Woonnet Rijnmond. Dit noemen we de eerste fase. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij minimaal drie keer reageert op een passende woning in het gekozen zoekgebied. Als de klant na drie maanden nog geen woning geaccepteerd heeft en dit is de klant niet te verwijten (bijvoorbeeld omdat er die 3 maanden geen rolstoelwoning is aangeboden in het zoekgebied), dan volgt fase 2. Fase 2 is de fase van directe bemiddeling. SUWR verzoekt de corporaties in die gevallen een passende woning direct aan te bieden. Totaal aantal aanvragen Aandeel positief beschikt 62% 67% 75% 80% 79% Het aantal huishoudens dat in fase 2 zit is de afgelopen jaren fors gestegen naar een piek van bijna 300 huishoudens medio Het gaat vooral om grote gezinnen, waarvan een ouder en/of kind een medische beperking heeft, waardoor er vraag is naar een betaalbare, grote gelijkvloerse woning, bereikbaar met lift. Met name in de oudere stadsdelen is de vraag vele malen groter dan het < terug naar de inhoudsopgave 6

7 aanbod, te weten Delfshaven, Noord en Feijenoord. Het pilotproject dat in 2011 gestart is in Delfshaven wordt in 2012 verder uitgerold naar Zuid, zie paragraaf Eind 2012 staan 232 huishoudens op de wachtlijst, tweederde hiervan wacht korter dan 2 jaar. Urgent sinds Aantal Aantal Aantal Totaal (Deel)gemeente waar woningzoekende woont Aantal Delfshaven 65 Feijenoord 38 Noord 24 Charlois 18 Kralingen Crooswijk 18 Centrum 17 Schiedam 13 Prins Alexander 8 IJsselmonde 8 Hilligersberg-Schiebroek 5 Vlaardingen 7 Hoogvliet 2 Capelle aan den IJssel 2 Overschie 3 Den Haag 1 Berkel en Rodenrijs 1 Spijkenisse 1 Pernis 1 Totaal 232 De grootste vraag komt van bewoners in Delfshaven en Feijenoord. Volgens de urgentieregeling kiezen bewoners één regiogemeente of drie Rotterdamse deelgemeenten waarin zij een passende oplossing zoeken. Rotterdam kent 14 deelgemeenten. Bewoners kiezen meestal voor de huidige deelgemeente en twee aanliggende deelgemeenten. 80 procent van de huishoudens op de wachtlijst betreft grote gezinnen, op zoek naar een gelijkvloerse, met lift toegankelijke 4/5 kamer woning met een huurprijs tot de aftoppingsgrens. < terug naar de inhoudsopgave 7

8 2.2. De projecten Project wachtlijst medisch urgenten (fase 2) SUWR is trekker van het project om de huidige en nieuwe fase 2 urgenten daadwerkelijk een oplossing te bieden. Dit in nauwe samenwerking met de corporaties, Individuele Voorzieningen van de gemeente Rotterdam (IV) en MEE. De (deel)resultaten van het project zijn: Per deelgemeente is de wachtlijst in beeld; Met de woningzoekenden van de wachtlijst wordt naar een oplossing gezocht: waar mogelijk maatwerk in de voorkeursdeelgemeente, een aanbod voor een passende woning in een andere deelgemeente; Daar waar een urgent niet mee wil werken aan een oplossing, kan als uiterste maatregel de urgentie worden ingetrokken; Inzichtelijk krijgen welke knelpunten overblijven en van hieruit input geven aan het stedelijk beleid; Een structurele, effectieve werkwijze te ontwikkelen voor de nieuwe medisch urgenten. We zijn gestart met één deelgemeente en bepalen aan de hand daarvan of dit project voldoende effect heeft om op deze wijze in iedere deelgemeenten toe te passen. In augustus 2011 is gestart met succesvolle pilot in deelgemeente Delfshaven (deelgemeenten Delfshaven, Overschie en Centrum). Sinds de start van het project (bij start bedroeg de wachtlijst 70 huishoudens) is de wachtlijst met 68 huishoudens van de wachtlijst ingekort door: 49 woningacceptaties; 13 woningweigeringen; 6 intrekkingen op eigen verzoek. Eind 2012 bedraagt de wachtlijst 57 huishoudens, waaronder 53 huishoudens met een vraag naar een 4/5 kamer woning. Dit aandeel is toegenomen. Vanwege het succes in Delfshaven wordt in juni 2012 gestart met project Zuid (deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde). Sinds start in juni 2012 (bij start bedroeg de wachtlijst 76 huishoudens) is de wachtlijst ingekort met 59 huishoudens door: 31 woningacceptaties; 25 woningweigeringen; 3 intrekkingen op eigen verzoek. Eind 2012 bedraagt de wachtlijst 44 huishoudens. Eind 2012 is het laatste project, Noord (deelgemeenten Noord, Kralingen-Crooswijk, Hilligersberg-Schiebroek en Prins Alexander) in voorbereiding, dit project gaat begin 2013 van start. SUWR heeft naar aanleiding van de projecten samen met de gemeente en corporaties een beleidsnotitie opgesteld. Hierin staan een aantal maatregelen beschreven die de totale wachtlijst verder moet terugdringen tot 100 huishoudens eind Naar verwachting wordt de notitie begin 2013 bestuurlijk vastgesteld In beeld brengen en verbeteren kwaliteit Kwaliteit is een speerpunt in Hieraan wordt op de volgende wijze gewerkt: Iedere twee weken wordt een casuïstiekbespreking uitgevoerd aan de hand van de incident methode; Werkafspraken worden vastgelegd in een werkafsprakenboek ; Er wordt een start gemaakt met het toetsen van dossier op kwaliteit. Aan de hand hiervan wordt in 2013 een normenkader en een audit ontwikkeld; Er wordt een opzet gemaakt voor het meten van klanttevredenheid, begin 2013 worden de eerste metingen uitgevoerd; In oktober en in december volgt iedere medewerker incompany een juridische bijscholing. < terug naar de inhoudsopgave 8

9 2.2.3 Verbeteren efficiency en effectiviteit Om onze klanten beter te bedienen en ons werk efficiënt en effectief in te richten, worden in 2012 de volgende zaken opgepakt: Het team start met een training teameffectiviteit om de samenwerking en effectiviteit van individuele medewerkers en het team te vergroten; Er wordt een pilot verkorte openingstijden Klant Informatie Team (KIT) uitgevoerd. In februari wordt een maand geëxperimenteerd met opening van het KIT gedurende de ochtenden in plaats van de gehele dag. De resultaten zijn positief en de pilot is omgezet naar reguliere werkwijze; De digitale communicatie wordt uitgebreid. Sinds oktober 2011 is het mogelijk om in plaats van per post de beschikking digitaal te ontvangen. Eind 2012 is dit voor alle briefwisseling vanuit SUWR mogelijk; Het verkrijgen van cijfers uit het systeem wordt sterk verbeterd, er worden nu wekelijks en maandelijks betrouwbare rapporten uitgedraaid. Hiermee worden zowel individuele prestaties als de gehele trend en financiële effecten in beeld gebracht. Daarnaast wordt op verzoek nog bij drie corporatievestigingen specifiek op locatie voorlichting gegeven. Met betrekking tot de intake wordt na signalen van klanten (die bv pas na 8 weken terecht konden om een aanvraag in te dienen) geïnventariseerd wat de wachttijd en werkwijze per corporatievestiging is. Hierover wordt in 2013 een bijeenkomst georganiseerd. Eind 2012 wordt gestart met een ronde langs instellingen om de instellingen te informeren over de regelgeving, vragen te beantwoorden en casuïstiek te bespreken en uitleg te geven hoe de instelling voor haar cliënt de aanvraag in kan dienen. In 2012 worden 10 instellingen bezocht. De manager van SUWR maakt in 2012 kennis met de bij het urgentieproces betrokken ambtenaren van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis De uitwisseling van informatie De samenwerking met de andere urgentieverleners en aanbodorganisaties in de stadsregio verloopt goed. Er vinden in 2012 een aantal bijeenkomsten plaats. Onder regie van SUWR en stadsregio Rotterdam wordt in 2012 eenmaal een regionaal overleg georganiseerd waaraan 25 urgentieverleners uit de stadsregio deelnemen. Dit regionaal overleg heeft, naast een praktische uitwisseling en afstemming, tot doel beleidsmatige ontwikkelingen te signaleren en te rapporteren naar het bestuurlijk overleg van de stadsregio Rotterdam. Tot slot brengt SUWR in oktober 2012 op verzoek van de gemeente Capelle a/d IJssel een offerte uit. Begin 2013 is hier door de gemeente nog geen besluit op genomen. Het werkproces van SUWR start bij de intake. De intake wordt uitgevoerd door de corporaties. Om intakers van corporaties te informeren over de regelgeving, vragen en casuïstiek door te spreken en door te nemen hoe praktisch een aanvraag ingediend kan worden, worden begin 2012 zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieraan nemen totaal ongeveer 70 professionals deel. < terug naar de inhoudsopgave 9

10 3. Bezwaar en beroep SUWR is een bestuursorgaan, omdat zij voor de gemeentelijke taak urgentieverlening door de colleges van Burgemeester en Wethouders is gemandateerd. De dienstverlening van SUWR valt hiermee onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Klanten hebben volgens de Awb het recht om binnen 6 weken een bezwaar in te dienen tegen ons besluit. In Rotterdam wordt het bezwaar afgehandeld in de geschillencommissie Woonruimteverdeling en voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vindt de behandeling plaats in de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam. SUWR voert het verweer in de bezwaarzaken, hiervoor is een medewerker aangewezen. De bezwaren vormen tevens een toets op de kwaliteit van ons werk en geven input voor verbeteringen in ons werkproces Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rotterdam In 2012 worden 140 bezwaren ingediend door urgentieaanvragers uit de gemeente Rotterdam. Het aantal ingediende bezwaren is sinds 2008 afgenomen, dat hangt samen met de daling van het aantal negatief beschikte aanvragen sinds 2008 en de daling van het totaal aantal aanvragen in Ingediende bezwaren Aantal afgehandelde bezwaren Gegrond Ongegrond Niet ontvankelijk De commissie handelt in bezwaren af (overloop vanuit 2011), hiervan worden 29 bezwaren (18 procent) al dan niet in de voorfase gegrond verklaard. Aandachtspunten voor SUWR zijn: De klant moet altijd worden gehoord alvorens een besluit genomen wordt; Er dient meer aandacht te zijn voor doorvragen; In het dossier van SUWR moet een eindrapportage worden opgenomen. Deze dient het volgende te bevatten: een korte beschrijving van de casus, de afweging en het artikel waarop urgentie wordt toegekend of niet. 95 bezwaren (58 procent) zijn ongegrond verklaard. De overige bezwaren waren niet ontvankelijk Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam In 2012 start een nieuwe bezwarencommissie, de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR). De commissie houdt zich met twee taken bezig. Ten eerste de advisering over bezwaren op urgenties (afgegeven door SUWR) voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ten tweede het geven van advies over geschillen op het vlak van woonruimtebemiddeling voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. In 2012 worden 18 bezwaren ingediend en 15 afgehandeld, waarvan 6 gegrond (40%) Ingediende bezwaren 18 Aantal afgehandelde bezwaren Gegrond 7 6 Ongegrond 7 7 Niet onvankelijk 3 2 < terug naar de inhoudsopgave 10

11 4. Organisatie 4.1. Algemeen SUWR kent een bestuur en een werkorganisatie. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door de manager Bijzondere Huisvesting van Maaskoepel. De directeurbestuurder van Maaskoepel is aanspreekpunt waar het gaat om beleidsmatige zaken en eindverantwoordelijkheid. De directeur-bestuurder overlegt met het bestuur Bestuur Het bestuur bestaat in 2012 uit drie leden: Huguette Tichler-Schlemper voorzitter (tot en met maart 2012 ) Cees Bot voorzitter (vanaf april 2012) Marc van Ewijk vice-voorzitter Frans Weterings penningmeester In maart 2012 treedt mevrouw Tichler af. Zij heeft de statutair maximaal toegestane zittingstermijn erop zitten en neemt afscheid van SUWR. Het bestuur is mevrouw Tichler veel dank verschuldigd voor haar betrokken inzet en heldere bijdragen aan de ontwikkeling van SUWR. Vanuit de gemeenten is één kandidaat voorgedragen; de heer Bot is benoemd tot bestuurslid van SUWR. Het bestuur heeft in 2012 twee maal vergaderd. Genomen besluiten zijn: Instellen Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam; Vaststellen jaarrekening 2011; Vaststellen begroting 2012; Vaststellen begroting 2013; De benoeming van de heer C. Bot als voorzitter; De benoeming van mw. A.M.E. Vermeeren als penningmeester Werkorganisatie Financiering van SUWR vindt plaats door middel van outputfinanciering, waarbij met een vast bedrag per behandelde aanvraag de kosten van SUWR zijn gedekt. Tussen 1 januari en 31 december 2012 werken er, via Maaskoepel, 10 medewerkers (8,53 FTE) voor SUWR. De verhouding man en vrouw is gelijk verdeeld. In 2011 bedraagt het ziekteverzuim totaal 22 procent, waarvan het grootste deel langdurig verzuim. Het ziekteverzuim is in 2012 gedaald naar 6,73 procent. Ook in 2012 betreft het grootste deel van het verzuim langdurig verzuim (er is 1 langdurig zieke medewerker). Tevens treedt per 31 december 2012 de heer Weterings af om persoonlijke redenen. In zijn plaats draagt Maaskoepel mevrouw A.M.E. Vermeeren voor, die in de vergadering van 26 november als bestuurslid is benoemd. < terug naar de inhoudsopgave 11

12 5. Jaarrekening Balans per 31 december (in ) 2011 (in ) Activa Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Crediteuren Overlopende passiva Totaal passiva < terug naar de inhoudsopgave 12

13 5.2. Toelichting op de balans - activa (in ) (in ) Debiteuren Liquide middelen ING ING ING Rentemeer (rente 1,6%) ING Rentemeer (rente 1,6%) Overlopende activa - af te rekenen medische keuringen nog te ontvangen bedragen Totaal activa Debiteuren Op 1 april 2010 is SUWR gestart met het incasseren van de statiegeldbedragen door de corporatie waar de urgentie-aanvraag wordt ingediend door de urgentieaanvrager. Deze statiegeldbedragen worden door SUWR achteraf per kwartaal doorbelast aan de betreffende corporaties. Op 31 december 2012 zijn deze bedragen ( ) over het 4e kwartaal 2012 aan de corporaties doorbelast. Afrekening urgentie aanvragen en medische keuringen De Gemeente Rotterdam en de corporaties Maasdelta Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Samenwerking Vlaardingen betalen na afloop van het boekjaar de afrekening over De afrekening 2012 van de urgentie aanvragen is negatief en is opgenomen onder de post overlopende passiva. < terug naar de inhoudsopgave 13

14 5.3. Toelichting op de balans - passiva 2012 (in ) 2011 (in ) Crediteuren Te verrekenen bijdragen Saldo 0 0 Overlopende passiva Af te rekenen inschrijfgeld urgentie aanvragen Af te rekenen bijdrage medische keuringen Af te rekenen urgentie aanvragen Nog te betalen Risicoreservering Maaskoepel Af te rekenen output Maaskoepel Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar Vooruit gefactureerde bedragen volgend boekjaar Totaal passiva Voorziening uittredende deelnemers De voorziening uittredende deelnemers ( ) is, conform bestuursbesluit, in 2010 overgeheveld aan de post Risicoreserve SUWR binnen Maaskoepel. Crediteuren Per balansdatum , is er nog een te betalen saldo aan Maaskoepel ( ). < terug naar de inhoudsopgave 14

15 Overlopende passiva De afrekening inschrijfgeld urgentie aanvragen ( ) en afrekening bijdrage medische keuringen ( ) worden in mindering gebracht op de afrekening outputfinanciering Af te rekenen output Maaskoepel Bij de afrekening urgentie aanvragen en medische keuringen over 2012 dient nog een bedrag van aan medische keuringen betaald te worden aan Maaskoepel. De afrekening urgentie aanvragen zijn -/ en zijn opgenomen onder de overlopende activa. Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar De post Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar omvat: De reeds ontvangen statiegelden van de nog in behandeling zijnde dossiers Aantal Totaal urgentie aanvragen medische keuringen De statiegelden van dossiers welke in 2012 zijn afgehandeld, waarvan de bijdrage medische keuring nog aan de urgentieaanvrager teruggestort dient te worden. Aantal Totaal medische bijdrage Totaal Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar < terug naar de inhoudsopgave 15

16 5.5. Staat van Baten en Lasten 2012 Werkelijk 2012 (in ) Begroot 2012 (in ) Werkelijk 2011 (in ) Baten Outputfinanciering Urgentie aanvragen Medische keuringen Totaal baten Lasten Maaskoepel Urgentie aanvragen Medische keuringen Totaal lasten Saldo De lasten over 2012 zijn gedekt door: Inkomsten uit urgentie aanvragen Inkomsten uit medische keuringen Outputtarief Voor 2012 heeft SUWR een tarief gehanteerd van 568,41 (2011; 554,55) per urgentie aanvraag. Voor aanvragen voor medische urgentie wordt daarnaast, indien een keuring noodzakelijk is voor de vaststelling, een tarief voor de keuring in rekening gebracht op grond van de overeenkomst die op basis van aanbesteding met een keuringsorganisatie is afgesloten, verhoogd met een opslag voor de handelingskosten van deze aanvraag. < terug naar de inhoudsopgave 16

17 Voor 2012 heeft SUWR een tarief gehanteerd van 141,90 (2011; 139,50) per medische keuring. Deelnemers Bij SUWR zijn op 31 december 2012 de gemeente Rotterdam en de corporaties Maasdelta Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Samenwerking Vlaardingen aangesloten Toelichting op de exploitatierekening - lasten Werkelijk 2012 (in ) Begroot 2012 (in ) Werkelijk 2011 (in ) Maaskoepel urgentie aanvragen medische keuringen Totaal lasten Maaskoepel heeft met SUWR vaste afspraken gemaakt in de vorm van outputfinanciering, waarbij de kosten en opbrengsten voor rekening en risico van Maaskoepel zijn Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisatie zonder winststreven. De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Alle bedragen, die in < terug naar de inhoudsopgave 17

18 de jaarrekening worden vermeld, zijn exclusief BTW en in euro s. Uitzondering hierop zijn de posten debiteuren en crediteuren. Deze posten zijn inclusief BTW Verklaring van het bestuur Maaskoepel Maaskoepel heeft met SUWR vaste afspraken gemaakt in de vorm van output-financiering, waarbij de kosten en opbrengsten voor rekening en risico van Maaskoepel zijn. SUWR stuurt per kwartaal een voorschotnota naar de Gemeente Rotterdam en de corporaties Maasdelta Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Samewerking Vlaardingen op basis van de urgentieaanvragen van de laatst afgerekende aantallen. 2 maal per jaar worden de urgentie aanvragen en medische keuringen afgerekend. SUWR ontvangt van Maaskoepel nota s voor de urgentie aanvragen en medische keuringen. De baten en lasten zijn gelijk, waardoor de staat van baten en lasten bij SUWR op 0,00 loopt. Rotterdam, 8 april 2013 Het bestuur van SUWR verklaart hierbij dat alle uitgaven gedaan in het boekjaar 2012 in het belang geweest zijn van de uitvoering van taken van de Stichting. Dhr. M. van Ewijk 5.8. Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Geen. Dhr. C. Bot Resultaatbestemming Het resultaat is 0. De kosten en opbrengsten zijn voor rekening en risico van Maaskoepel. Mevr. J. Vermeeren < terug naar de inhoudsopgave 18

19 5.10. Controle verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade AP Rotterdam Postbus CA Rotterdam Nederland Tel: Fax: Aan het bestuur van de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond Postbus GD ROTTERDAM Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 2 8 april /ta/5501 Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. Rotterdam, 8 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. drs. R.M. van Dijk RA Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited < terug naar de inhoudsopgave 19

20

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Inleiding Urgenties Bezwaar en beroep Organisatie Financiën 14

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Inleiding Urgenties Bezwaar en beroep Organisatie Financiën 14 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...10 3. Bezwaar en beroep 11 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Cijfers 13. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. Verklaringen 16. 3. Bezwaar en beroep 11. 4.

Inhoudsopgave. 5. Cijfers 13. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. Verklaringen 16. 3. Bezwaar en beroep 11. 4. Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1 De cijfers...5 2.2 De projecten...9 3. Bezwaar en beroep 11 3.1 Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rotterdam...11 3.2 Bezwarencommissie Huisvesting

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte lezer,

Voorwoord. Geachte lezer, Pagina 2 van 19 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij bieden wij u hierbij met genoegen het jaarverslag 2014 aan, waaruit, naar wij hopen, duidelijk wordt wat de Stichting in het afgelopen jaar heeft gepresteerd.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding Algemeen Urgentieaanvragen Geschillencommissies Organisatie...

Inhoud. Voorwoord Inleiding Algemeen Urgentieaanvragen Geschillencommissies Organisatie... Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Verbetering van het werkproces... 5 3.2. Communicatie... 5 3.3. Expertise... 6 3.4. Financiering... 7 4. Urgentieaanvragen...

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Voorwoord. Pagina 2 van 15

Voorwoord. Pagina 2 van 15 Jaarverslag 2016 Voorwoord Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) voert de urgentietaak uit voor de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Mensen met een persoonlijke

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

JAARVERSLAG Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket

JAARVERSLAG Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket JAARVERSLAG 2014 Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket 2 Voorwoord De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam behandelt bezwaren

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

De10 tte. Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg SB NAALDWIJK. Geacht bestuur,

De10 tte. Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg SB NAALDWIJK. Geacht bestuur, De10 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg 24 2671 SB NAALDWIJK

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie