Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening Voorwoord3. 1. Inleiding Urgenties Bezwaar en beroep Organisatie 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties De cijfers De projecten De uitwisseling van informatie Bezwaar en beroep Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rotterdam Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam Jaarrekening Balans per 31 december Toelichting op de balans - activa Staat van Baten en Lasten Toelichting op de exploitatierekening - lasten Waarderingsgrondslagen Overige gegevens Verklaring van het bestuur Controle verklaring Organisatie Algemeen Bestuur Werkorganisatie...11

3 Voorwoord De woningmarkt zit door de voortdurende crisis in het slop. Verkopen van woningen zijn dramatisch gedaald, prijzen kelderen en meer mensen wenden zich als alternatief tot de huurmarkt. Dat heeft ook zijn weerslag op het aantal huishoudens dat in de knel komt en nu aanklopt om urgentie aan te vragen. Na de start van de financiële crisis in 2008 hebben we het aantal urgentie aanvragen eerst zien stijgen van 1677 aanvragen in 2008 naar 1961 in 2010 en 1946 in In het bestaan van SUWR de hoogste aantallen. In 2012 is een plotselinge kentering opgetreden. Het aantal aanvragen komt uit op 1737, ruim 200 aanvragen minder. Blijkbaar willen huishoudens eerst meer zekerheid hebben over hun inkomen en de ontwikkeling van de huurprijzen voordat zij ook feitelijk een urgentie aanvragen. Immers. Een urgentie aanvragen betekent ook actief in de markt zoeken en een risico lopen van een verhuizing op korte termijn. We zien de sporen van de crisis ook terug in meer aanvragen op grond van woonlasten en geweld en bedreiging. Wat ook van invloed is op de urgentieverlening is de scheiding van wonen en zorg en alle veranderingen die in de financiering van de zorgverlening worden doorgevoerd. Dat lijkt een oorzaak te zijn van een dalend aantal aanvragen op grond van resocialisatie. Kortom, urgentieverlening is een spiegel waarin ontwikkelingen in de samenleving zich tonen, met alle golven die zich daarbij voordoen. Door de outputfinanciering bewegen de inkomsten van SUWR zich mee met deze golven. Reden voor SUWR zich te bezinnen op de toekomstontwikkelingen. De medewerkers van SUWR hebben zich, naast de toekenning van urgenties, intensief beziggehouden met de opgave de wachtlijsten van urgent woningzoekenden, die vooral in Rotterdam bestaan, terug te dringen. Het experiment in Delfshaven werpt zodanig vrucht af dat de aanpak verbreed is naar de andere delen van de stad. Er is in 2012 weer heel veel werk verzet binnen SUWR in het bieden van oplossingen aan huishoudens die in de knel zitten. Dat kan alleen met medewerking van gemeenten en woningcorporaties. Het zijn uiteindelijk de corporaties die de woningen kunnen aanbieden waarmee urgenten geholpen zijn. SUWR is dan ook blij met de goede samenwerking met deze partners. Het bestuur dankt alle partners en de medewerkers van SUWR voor hun inzet in 2012 en spreekt haar vertrouwen uit voor Cees Bot, voorzitter

4 1. Inleiding Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) behandelt in opdracht van de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aanvragen voor urgentie voor een sociale huurwoning. Inwoners van deze gemeenten kunnen bij SUWR een aanvraag indienen voor een urgentie voor een sociale huurwoning. Het gaat om ongeveer 80 procent van alle aanvragen in onze regio. Kenmerkend voor 2012 is een daling van het aantal aanvragen, waardoor er ruim 200 beschikkingen minder worden afgegeven dan in Omdat SUWR per beschikking wordt gefinancierd en SUWR de financiële voor- en nadelen bij Maaskoepel heeft neergelegd, betekent dit voor Maaskoepel een financieel tekort. Naar aanleiding hiervan geeft het bestuur van Maaskoepel eind 2012 opdracht een visie op de toekomst van urgentieverlening uiteen te zetten. SUWR is verantwoordelijk voor het gehele proces van urgentieverlening; van intake, de beoordeling van de aanvraag, het monitoren of de klant een woning gevonden heeft, directe bemiddeling, tot eventuele intrekking van de urgentie of bezwaar. De intake wordt uitgevoerd door de corporaties. Bewoners kunnen bij de vestigingen terecht om hun aanvraag in te dienen. De aanvraag wordt digitaal verwerkt en komt bij SUWR terecht voor verdere behandeling. Bij de uitvoering werken we met verschillende organisaties samen, zoals GGD, instellingen, politie, gemeenten, bezwaar- en geschillencommissie, corporaties, Maaskoepel en Woonnet Rijnmond. We behandelen de aanvragen volgens de urgentieregels in de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 en de Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam. Om dit proces uit te voeren beschikt SUWR over een team van 10 medewerkers, die contractueel verbonden zijn aan- en beschikbaar gesteld zijn door Maaskoepel. SUWR werkt er hard aan om dé urgentieverlener van de stadsregio Rotterdam te zijn cq te blijven. Dat kan alleen wanneer de dienstverlening en kwaliteit van SUWR zich nadrukkelijk blijft onderscheiden door professionaliteit en hoogwaardigheid. In 2012 worden hier weer een aantal vervolgstappen in gezet, onder andere door te starten met een tweede project om medisch urgenten aan een passende woning te helpen. Daarnaast start SUWR een traject om de kwaliteit te bepalen en te toetsen. < terug naar de inhoudsopgave 4

5 2. Urgenties 2.1. De cijfers Aantal aanvragen en fase 1 De stijging van het aantal aanvragen die sinds 2008 waar te nemen was is in 2012 doorbroken. Ten opzichte van 2011 is het aantal afgegeven beschikkingen met ruim 200 gedaald. Met uitzondering van de gemeente Vlaardingen, vindt in alle andere gemeenten een daling van het aantal aanvragen plaats. De analyse hiervan komt in de volgende paragraaf aan de orde. Bij SUWR worden alle aanvragen binnen vier weken afgehandeld (tenzij er sprake is van informatie die van de klant of derden moet komen en dit niet binnen de vier weken termijn kan). Iedere beschikking wordt telefonisch aan de klant toegelicht. Na verstrekking van een urgentie checkt SUWR na twee maanden of de klant reageert op woningen en of dit adequaat gebeurt. Indien nodig wordt er telefonisch contact gezocht met de klant. SUWR neemt in urgenties over vanuit gemeenten uit de stadsregio (buiten SUWR-gebied). In 2011 waren dat er 53, in en in Van deze urgenties monitort SUWR de voortgang: heeft de klant een woning gevonden, moet er direct bemiddeld worden, of kan de urgentie ingetrokken worden Urgentiegrond verstrekte urgenties Aanvragen worden getoetst op de urgentieregels vanuit de huisvestingsverordening. Daarin zijn de verschillende urgentiegronden weergegeven waarop een aanvraag beoordeeld kan worden. De verstrekte urgenties zijn onder te verdelen naar de volgende gronden: Totaal aantal beschikkingen: Rotterdam Maassluis Vlaardingen Schiedam Overig* Totaal: * Overig betreft urgenties van aanvragers die in een instelling (zoals Vrouwenopvang) verblijven en daarvoor niet woonachtig waren in Rotterdam dan wel aanvragers elders uit het land. < terug naar de inhoudsopgave 5

6 Urgentiegrond toegekende urgenties Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en overig Medisch Onbewoonbaarheid Calamiteit Woonlasten 122 Koopwoning Huurwoning Subtotaal Geweld en bedreiging Afhankelijkheid Doorstroming 145 Vrouwen in opvang Woontraining Subtotaal Resocialisatie 94 Dak en thuislozen Detentie Prostitutie Psychiatrie Verslaving Subtotaal Hardheid Totaal Net als vorig jaar wordt ongeveer 80 procent van de aanvragen positief beoordeeld. De daling van het aantal afgegeven beschikkingen wordt veroorzaakt door een daling in de urgentiegrond medisch en resocialisatie. De al aanwezige daling van het aantal medisch urgenten zet zich in 2012 voort. We hebben de indruk dat onder invloed van de economische omstandigheden bewoners minder snel de stap zetten tot een verhuizing en met enig medisch ongemak in de woning blijven wonen. Aangezien het aantal fase 2 medisch urgenten in de eerste helft van 2012 stijgt, is de veronderstelling dat vooral de huishoudens met zwaardere medische problematiek nog een aanvraag indienen. De tweede urgentiegrond die de daling veroorzaakt is resocialisatie. Uit gesprekken met instellingen blijkt enerzijds dat zij meer huishoudens verwijzen naar Flexibel Wonen, anderzijds sluiten de eisen van de verordening niet meer helemaal aan bij het huidig AWBZ regime Fase 2 Naast het verstrekken en overnemen van de urgenties is een belangrijke taak de monitoring. Dit is de check of de klant voldoende gereageerd heeft op woningen en of er passende woningen voor handen waren. De klant krijgt (volgens de verordening) drie maanden de tijd om zelf een woning volgens zijn/haar profiel te zoeken via Woonnet Rijnmond. Dit noemen we de eerste fase. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij minimaal drie keer reageert op een passende woning in het gekozen zoekgebied. Als de klant na drie maanden nog geen woning geaccepteerd heeft en dit is de klant niet te verwijten (bijvoorbeeld omdat er die 3 maanden geen rolstoelwoning is aangeboden in het zoekgebied), dan volgt fase 2. Fase 2 is de fase van directe bemiddeling. SUWR verzoekt de corporaties in die gevallen een passende woning direct aan te bieden. Totaal aantal aanvragen Aandeel positief beschikt 62% 67% 75% 80% 79% Het aantal huishoudens dat in fase 2 zit is de afgelopen jaren fors gestegen naar een piek van bijna 300 huishoudens medio Het gaat vooral om grote gezinnen, waarvan een ouder en/of kind een medische beperking heeft, waardoor er vraag is naar een betaalbare, grote gelijkvloerse woning, bereikbaar met lift. Met name in de oudere stadsdelen is de vraag vele malen groter dan het < terug naar de inhoudsopgave 6

7 aanbod, te weten Delfshaven, Noord en Feijenoord. Het pilotproject dat in 2011 gestart is in Delfshaven wordt in 2012 verder uitgerold naar Zuid, zie paragraaf Eind 2012 staan 232 huishoudens op de wachtlijst, tweederde hiervan wacht korter dan 2 jaar. Urgent sinds Aantal Aantal Aantal Totaal (Deel)gemeente waar woningzoekende woont Aantal Delfshaven 65 Feijenoord 38 Noord 24 Charlois 18 Kralingen Crooswijk 18 Centrum 17 Schiedam 13 Prins Alexander 8 IJsselmonde 8 Hilligersberg-Schiebroek 5 Vlaardingen 7 Hoogvliet 2 Capelle aan den IJssel 2 Overschie 3 Den Haag 1 Berkel en Rodenrijs 1 Spijkenisse 1 Pernis 1 Totaal 232 De grootste vraag komt van bewoners in Delfshaven en Feijenoord. Volgens de urgentieregeling kiezen bewoners één regiogemeente of drie Rotterdamse deelgemeenten waarin zij een passende oplossing zoeken. Rotterdam kent 14 deelgemeenten. Bewoners kiezen meestal voor de huidige deelgemeente en twee aanliggende deelgemeenten. 80 procent van de huishoudens op de wachtlijst betreft grote gezinnen, op zoek naar een gelijkvloerse, met lift toegankelijke 4/5 kamer woning met een huurprijs tot de aftoppingsgrens. < terug naar de inhoudsopgave 7

8 2.2. De projecten Project wachtlijst medisch urgenten (fase 2) SUWR is trekker van het project om de huidige en nieuwe fase 2 urgenten daadwerkelijk een oplossing te bieden. Dit in nauwe samenwerking met de corporaties, Individuele Voorzieningen van de gemeente Rotterdam (IV) en MEE. De (deel)resultaten van het project zijn: Per deelgemeente is de wachtlijst in beeld; Met de woningzoekenden van de wachtlijst wordt naar een oplossing gezocht: waar mogelijk maatwerk in de voorkeursdeelgemeente, een aanbod voor een passende woning in een andere deelgemeente; Daar waar een urgent niet mee wil werken aan een oplossing, kan als uiterste maatregel de urgentie worden ingetrokken; Inzichtelijk krijgen welke knelpunten overblijven en van hieruit input geven aan het stedelijk beleid; Een structurele, effectieve werkwijze te ontwikkelen voor de nieuwe medisch urgenten. We zijn gestart met één deelgemeente en bepalen aan de hand daarvan of dit project voldoende effect heeft om op deze wijze in iedere deelgemeenten toe te passen. In augustus 2011 is gestart met succesvolle pilot in deelgemeente Delfshaven (deelgemeenten Delfshaven, Overschie en Centrum). Sinds de start van het project (bij start bedroeg de wachtlijst 70 huishoudens) is de wachtlijst met 68 huishoudens van de wachtlijst ingekort door: 49 woningacceptaties; 13 woningweigeringen; 6 intrekkingen op eigen verzoek. Eind 2012 bedraagt de wachtlijst 57 huishoudens, waaronder 53 huishoudens met een vraag naar een 4/5 kamer woning. Dit aandeel is toegenomen. Vanwege het succes in Delfshaven wordt in juni 2012 gestart met project Zuid (deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde). Sinds start in juni 2012 (bij start bedroeg de wachtlijst 76 huishoudens) is de wachtlijst ingekort met 59 huishoudens door: 31 woningacceptaties; 25 woningweigeringen; 3 intrekkingen op eigen verzoek. Eind 2012 bedraagt de wachtlijst 44 huishoudens. Eind 2012 is het laatste project, Noord (deelgemeenten Noord, Kralingen-Crooswijk, Hilligersberg-Schiebroek en Prins Alexander) in voorbereiding, dit project gaat begin 2013 van start. SUWR heeft naar aanleiding van de projecten samen met de gemeente en corporaties een beleidsnotitie opgesteld. Hierin staan een aantal maatregelen beschreven die de totale wachtlijst verder moet terugdringen tot 100 huishoudens eind Naar verwachting wordt de notitie begin 2013 bestuurlijk vastgesteld In beeld brengen en verbeteren kwaliteit Kwaliteit is een speerpunt in Hieraan wordt op de volgende wijze gewerkt: Iedere twee weken wordt een casuïstiekbespreking uitgevoerd aan de hand van de incident methode; Werkafspraken worden vastgelegd in een werkafsprakenboek ; Er wordt een start gemaakt met het toetsen van dossier op kwaliteit. Aan de hand hiervan wordt in 2013 een normenkader en een audit ontwikkeld; Er wordt een opzet gemaakt voor het meten van klanttevredenheid, begin 2013 worden de eerste metingen uitgevoerd; In oktober en in december volgt iedere medewerker incompany een juridische bijscholing. < terug naar de inhoudsopgave 8

9 2.2.3 Verbeteren efficiency en effectiviteit Om onze klanten beter te bedienen en ons werk efficiënt en effectief in te richten, worden in 2012 de volgende zaken opgepakt: Het team start met een training teameffectiviteit om de samenwerking en effectiviteit van individuele medewerkers en het team te vergroten; Er wordt een pilot verkorte openingstijden Klant Informatie Team (KIT) uitgevoerd. In februari wordt een maand geëxperimenteerd met opening van het KIT gedurende de ochtenden in plaats van de gehele dag. De resultaten zijn positief en de pilot is omgezet naar reguliere werkwijze; De digitale communicatie wordt uitgebreid. Sinds oktober 2011 is het mogelijk om in plaats van per post de beschikking digitaal te ontvangen. Eind 2012 is dit voor alle briefwisseling vanuit SUWR mogelijk; Het verkrijgen van cijfers uit het systeem wordt sterk verbeterd, er worden nu wekelijks en maandelijks betrouwbare rapporten uitgedraaid. Hiermee worden zowel individuele prestaties als de gehele trend en financiële effecten in beeld gebracht. Daarnaast wordt op verzoek nog bij drie corporatievestigingen specifiek op locatie voorlichting gegeven. Met betrekking tot de intake wordt na signalen van klanten (die bv pas na 8 weken terecht konden om een aanvraag in te dienen) geïnventariseerd wat de wachttijd en werkwijze per corporatievestiging is. Hierover wordt in 2013 een bijeenkomst georganiseerd. Eind 2012 wordt gestart met een ronde langs instellingen om de instellingen te informeren over de regelgeving, vragen te beantwoorden en casuïstiek te bespreken en uitleg te geven hoe de instelling voor haar cliënt de aanvraag in kan dienen. In 2012 worden 10 instellingen bezocht. De manager van SUWR maakt in 2012 kennis met de bij het urgentieproces betrokken ambtenaren van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis De uitwisseling van informatie De samenwerking met de andere urgentieverleners en aanbodorganisaties in de stadsregio verloopt goed. Er vinden in 2012 een aantal bijeenkomsten plaats. Onder regie van SUWR en stadsregio Rotterdam wordt in 2012 eenmaal een regionaal overleg georganiseerd waaraan 25 urgentieverleners uit de stadsregio deelnemen. Dit regionaal overleg heeft, naast een praktische uitwisseling en afstemming, tot doel beleidsmatige ontwikkelingen te signaleren en te rapporteren naar het bestuurlijk overleg van de stadsregio Rotterdam. Tot slot brengt SUWR in oktober 2012 op verzoek van de gemeente Capelle a/d IJssel een offerte uit. Begin 2013 is hier door de gemeente nog geen besluit op genomen. Het werkproces van SUWR start bij de intake. De intake wordt uitgevoerd door de corporaties. Om intakers van corporaties te informeren over de regelgeving, vragen en casuïstiek door te spreken en door te nemen hoe praktisch een aanvraag ingediend kan worden, worden begin 2012 zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieraan nemen totaal ongeveer 70 professionals deel. < terug naar de inhoudsopgave 9

10 3. Bezwaar en beroep SUWR is een bestuursorgaan, omdat zij voor de gemeentelijke taak urgentieverlening door de colleges van Burgemeester en Wethouders is gemandateerd. De dienstverlening van SUWR valt hiermee onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Klanten hebben volgens de Awb het recht om binnen 6 weken een bezwaar in te dienen tegen ons besluit. In Rotterdam wordt het bezwaar afgehandeld in de geschillencommissie Woonruimteverdeling en voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vindt de behandeling plaats in de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam. SUWR voert het verweer in de bezwaarzaken, hiervoor is een medewerker aangewezen. De bezwaren vormen tevens een toets op de kwaliteit van ons werk en geven input voor verbeteringen in ons werkproces Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rotterdam In 2012 worden 140 bezwaren ingediend door urgentieaanvragers uit de gemeente Rotterdam. Het aantal ingediende bezwaren is sinds 2008 afgenomen, dat hangt samen met de daling van het aantal negatief beschikte aanvragen sinds 2008 en de daling van het totaal aantal aanvragen in Ingediende bezwaren Aantal afgehandelde bezwaren Gegrond Ongegrond Niet ontvankelijk De commissie handelt in bezwaren af (overloop vanuit 2011), hiervan worden 29 bezwaren (18 procent) al dan niet in de voorfase gegrond verklaard. Aandachtspunten voor SUWR zijn: De klant moet altijd worden gehoord alvorens een besluit genomen wordt; Er dient meer aandacht te zijn voor doorvragen; In het dossier van SUWR moet een eindrapportage worden opgenomen. Deze dient het volgende te bevatten: een korte beschrijving van de casus, de afweging en het artikel waarop urgentie wordt toegekend of niet. 95 bezwaren (58 procent) zijn ongegrond verklaard. De overige bezwaren waren niet ontvankelijk Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam In 2012 start een nieuwe bezwarencommissie, de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR). De commissie houdt zich met twee taken bezig. Ten eerste de advisering over bezwaren op urgenties (afgegeven door SUWR) voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ten tweede het geven van advies over geschillen op het vlak van woonruimtebemiddeling voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. In 2012 worden 18 bezwaren ingediend en 15 afgehandeld, waarvan 6 gegrond (40%) Ingediende bezwaren 18 Aantal afgehandelde bezwaren Gegrond 7 6 Ongegrond 7 7 Niet onvankelijk 3 2 < terug naar de inhoudsopgave 10

11 4. Organisatie 4.1. Algemeen SUWR kent een bestuur en een werkorganisatie. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door de manager Bijzondere Huisvesting van Maaskoepel. De directeurbestuurder van Maaskoepel is aanspreekpunt waar het gaat om beleidsmatige zaken en eindverantwoordelijkheid. De directeur-bestuurder overlegt met het bestuur Bestuur Het bestuur bestaat in 2012 uit drie leden: Huguette Tichler-Schlemper voorzitter (tot en met maart 2012 ) Cees Bot voorzitter (vanaf april 2012) Marc van Ewijk vice-voorzitter Frans Weterings penningmeester In maart 2012 treedt mevrouw Tichler af. Zij heeft de statutair maximaal toegestane zittingstermijn erop zitten en neemt afscheid van SUWR. Het bestuur is mevrouw Tichler veel dank verschuldigd voor haar betrokken inzet en heldere bijdragen aan de ontwikkeling van SUWR. Vanuit de gemeenten is één kandidaat voorgedragen; de heer Bot is benoemd tot bestuurslid van SUWR. Het bestuur heeft in 2012 twee maal vergaderd. Genomen besluiten zijn: Instellen Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam; Vaststellen jaarrekening 2011; Vaststellen begroting 2012; Vaststellen begroting 2013; De benoeming van de heer C. Bot als voorzitter; De benoeming van mw. A.M.E. Vermeeren als penningmeester Werkorganisatie Financiering van SUWR vindt plaats door middel van outputfinanciering, waarbij met een vast bedrag per behandelde aanvraag de kosten van SUWR zijn gedekt. Tussen 1 januari en 31 december 2012 werken er, via Maaskoepel, 10 medewerkers (8,53 FTE) voor SUWR. De verhouding man en vrouw is gelijk verdeeld. In 2011 bedraagt het ziekteverzuim totaal 22 procent, waarvan het grootste deel langdurig verzuim. Het ziekteverzuim is in 2012 gedaald naar 6,73 procent. Ook in 2012 betreft het grootste deel van het verzuim langdurig verzuim (er is 1 langdurig zieke medewerker). Tevens treedt per 31 december 2012 de heer Weterings af om persoonlijke redenen. In zijn plaats draagt Maaskoepel mevrouw A.M.E. Vermeeren voor, die in de vergadering van 26 november als bestuurslid is benoemd. < terug naar de inhoudsopgave 11

12 5. Jaarrekening Balans per 31 december (in ) 2011 (in ) Activa Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Crediteuren Overlopende passiva Totaal passiva < terug naar de inhoudsopgave 12

13 5.2. Toelichting op de balans - activa (in ) (in ) Debiteuren Liquide middelen ING ING ING Rentemeer (rente 1,6%) ING Rentemeer (rente 1,6%) Overlopende activa - af te rekenen medische keuringen nog te ontvangen bedragen Totaal activa Debiteuren Op 1 april 2010 is SUWR gestart met het incasseren van de statiegeldbedragen door de corporatie waar de urgentie-aanvraag wordt ingediend door de urgentieaanvrager. Deze statiegeldbedragen worden door SUWR achteraf per kwartaal doorbelast aan de betreffende corporaties. Op 31 december 2012 zijn deze bedragen ( ) over het 4e kwartaal 2012 aan de corporaties doorbelast. Afrekening urgentie aanvragen en medische keuringen De Gemeente Rotterdam en de corporaties Maasdelta Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Samenwerking Vlaardingen betalen na afloop van het boekjaar de afrekening over De afrekening 2012 van de urgentie aanvragen is negatief en is opgenomen onder de post overlopende passiva. < terug naar de inhoudsopgave 13

14 5.3. Toelichting op de balans - passiva 2012 (in ) 2011 (in ) Crediteuren Te verrekenen bijdragen Saldo 0 0 Overlopende passiva Af te rekenen inschrijfgeld urgentie aanvragen Af te rekenen bijdrage medische keuringen Af te rekenen urgentie aanvragen Nog te betalen Risicoreservering Maaskoepel Af te rekenen output Maaskoepel Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar Vooruit gefactureerde bedragen volgend boekjaar Totaal passiva Voorziening uittredende deelnemers De voorziening uittredende deelnemers ( ) is, conform bestuursbesluit, in 2010 overgeheveld aan de post Risicoreserve SUWR binnen Maaskoepel. Crediteuren Per balansdatum , is er nog een te betalen saldo aan Maaskoepel ( ). < terug naar de inhoudsopgave 14

15 Overlopende passiva De afrekening inschrijfgeld urgentie aanvragen ( ) en afrekening bijdrage medische keuringen ( ) worden in mindering gebracht op de afrekening outputfinanciering Af te rekenen output Maaskoepel Bij de afrekening urgentie aanvragen en medische keuringen over 2012 dient nog een bedrag van aan medische keuringen betaald te worden aan Maaskoepel. De afrekening urgentie aanvragen zijn -/ en zijn opgenomen onder de overlopende activa. Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar De post Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar omvat: De reeds ontvangen statiegelden van de nog in behandeling zijnde dossiers Aantal Totaal urgentie aanvragen medische keuringen De statiegelden van dossiers welke in 2012 zijn afgehandeld, waarvan de bijdrage medische keuring nog aan de urgentieaanvrager teruggestort dient te worden. Aantal Totaal medische bijdrage Totaal Vooruit ontvangen bedragen volgend boekjaar < terug naar de inhoudsopgave 15

16 5.5. Staat van Baten en Lasten 2012 Werkelijk 2012 (in ) Begroot 2012 (in ) Werkelijk 2011 (in ) Baten Outputfinanciering Urgentie aanvragen Medische keuringen Totaal baten Lasten Maaskoepel Urgentie aanvragen Medische keuringen Totaal lasten Saldo De lasten over 2012 zijn gedekt door: Inkomsten uit urgentie aanvragen Inkomsten uit medische keuringen Outputtarief Voor 2012 heeft SUWR een tarief gehanteerd van 568,41 (2011; 554,55) per urgentie aanvraag. Voor aanvragen voor medische urgentie wordt daarnaast, indien een keuring noodzakelijk is voor de vaststelling, een tarief voor de keuring in rekening gebracht op grond van de overeenkomst die op basis van aanbesteding met een keuringsorganisatie is afgesloten, verhoogd met een opslag voor de handelingskosten van deze aanvraag. < terug naar de inhoudsopgave 16

17 Voor 2012 heeft SUWR een tarief gehanteerd van 141,90 (2011; 139,50) per medische keuring. Deelnemers Bij SUWR zijn op 31 december 2012 de gemeente Rotterdam en de corporaties Maasdelta Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Samenwerking Vlaardingen aangesloten Toelichting op de exploitatierekening - lasten Werkelijk 2012 (in ) Begroot 2012 (in ) Werkelijk 2011 (in ) Maaskoepel urgentie aanvragen medische keuringen Totaal lasten Maaskoepel heeft met SUWR vaste afspraken gemaakt in de vorm van outputfinanciering, waarbij de kosten en opbrengsten voor rekening en risico van Maaskoepel zijn Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisatie zonder winststreven. De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Alle bedragen, die in < terug naar de inhoudsopgave 17

18 de jaarrekening worden vermeld, zijn exclusief BTW en in euro s. Uitzondering hierop zijn de posten debiteuren en crediteuren. Deze posten zijn inclusief BTW Verklaring van het bestuur Maaskoepel Maaskoepel heeft met SUWR vaste afspraken gemaakt in de vorm van output-financiering, waarbij de kosten en opbrengsten voor rekening en risico van Maaskoepel zijn. SUWR stuurt per kwartaal een voorschotnota naar de Gemeente Rotterdam en de corporaties Maasdelta Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Samewerking Vlaardingen op basis van de urgentieaanvragen van de laatst afgerekende aantallen. 2 maal per jaar worden de urgentie aanvragen en medische keuringen afgerekend. SUWR ontvangt van Maaskoepel nota s voor de urgentie aanvragen en medische keuringen. De baten en lasten zijn gelijk, waardoor de staat van baten en lasten bij SUWR op 0,00 loopt. Rotterdam, 8 april 2013 Het bestuur van SUWR verklaart hierbij dat alle uitgaven gedaan in het boekjaar 2012 in het belang geweest zijn van de uitvoering van taken van de Stichting. Dhr. M. van Ewijk 5.8. Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Geen. Dhr. C. Bot Resultaatbestemming Het resultaat is 0. De kosten en opbrengsten zijn voor rekening en risico van Maaskoepel. Mevr. J. Vermeeren < terug naar de inhoudsopgave 18

19 5.10. Controle verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade AP Rotterdam Postbus CA Rotterdam Nederland Tel: Fax: Aan het bestuur van de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond Postbus GD ROTTERDAM Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 2 8 april /ta/5501 Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. Rotterdam, 8 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. drs. R.M. van Dijk RA Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited < terug naar de inhoudsopgave 19

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC JL* Rekenkamei OOST-NEDEHIAND Provinciale Statenvan Overijssel T.a.v. griffie, mevrouwr. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 2 juni 29 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC S, 3 JUN

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie