Huishoudelijk reglement van het Tussenonderhandelings/-overlegcomité op niveau van de Scholengroep 25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement van het Tussenonderhandelings/-overlegcomité op niveau van de Scholengroep 25"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement van het Tussenonderhandelings/-overlegcomité op niveau van de Scholengroep 25 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Art. 1 Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt begrepen onder : 1. de wet : de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd bij de wet van 15 december het basisbesluit : het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 3. het decreet : het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs. 4. scholengroep : de geografisch samenhangende entiteit zoals bepaald in bovenstaand decreet in art Toc : tussenonderhandelings/-overlegcomité op niveau van de scholengroep. Hoofdstuk II Oprichting Art. 2 Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het Tussencomité van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. De zetel van het toc is gelegen te,. De vergaderingen vinden plaats in de vergaderzaal van de Scholengroep,, 8200 Sint-Michiels. Hoofdstuk III Samenstelling Art. 3 1 Het aantal mandaten in het toc is vastgesteld op maximum 7 vertegenwoordigers van de overheid en 3 vertegenwoordigers van het personeel per representatieve vakorganisatie. 2 Voor de aangelegenheden die in de privé-bedrijven zijn opgedragen aan de comités voor preventie en bescherming op het werk is de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in de scholengroep, van rechtswege lid van het toc. Pagina 1 van 6

2 Art. 4 1 De vertegenwoordigers van de overheid en hun plaatsvervangers worden aangeduid onder en door de leden van de Raad van Bestuur en de betrokken directeurs die in vast verband benoemd zijn en sedert ten minste een jaar tewerkgesteld zijn binnen de scholengroep. 2 De vertegenwoordigers van het personeel worden aangeduid door de representatieve vakorganisaties, ACOD, FCSOD (COC) en VSOA, waarvan het adres van de betrokken zetel aan art. 5 wordt toegevoegd. Art. 5 De nominatieve lijst van de personen vermeld in art. 4, art. 3 2, art. 6 1 en art. 6 2 wordt als bijlage bij de notulen van de eerste vergadering van het Toc gevoegd. Hoofdstuk IV Voorzitterschap en secretariaat Art. 6 1 Het Toc wordt voorgezeten door ofwel de voorzitter van het college van directeurs, de algemeen directeur of de voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij maakt deel uit van de delegatie van de overheid. 2 De voorzitter wijst de secretaris aan alsmede de administratie die het secretariaat organiseert. De secretaris is noch lid van de overheidsdelegatie, noch lid van de afvaardiging van de representatieve vakbonden. 3 De voorzitter opent en besluit de vergaderingen. Hij leidt de debatten, staat in voor de goede werking van het Toc en handhaaft de orde. Hij waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement. 4 Wanneer de voorzitter verhinderd is, wijst hij onder de leden van de overheidsdelegatie een plaatsvervangend voorzitter aan. Art. 7 1 De secretaris van het Toc verricht zijn opdracht onder de leiding en het toezicht van de voorzitter. Hij is onder meer belast met: - het bezorgen van de uitnodigingen voor de Toc-vergaderingen, de agenda en de bijhorende documenten; - het opstellen en bezorgen van de notulen van de vergaderingen; - het bijhouden van het archief en de briefwisseling van het Toc. 2 Wanneer de secretaris verhinderd is, wijst de voorzitter een plaatsvervangend secretaris aan. Hoofdstuk V Vergaderingen Afdeling 1 Bijeenroeping Art. 8 1 Het Toc vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Art Elke vakorganisatie kan op schriftelijke vraag mits akkoord van de voorzitter- het comité omtrent een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het Toc behoort, laten samenroepen. Deze vraag kan slechts om dwingende redenen die binnen de 7 kalenderdagen aan het comité en de betrokken vakorganisaties ter kennis worden gebracht- geweigerd worden. De secretaris bezorgt de uitnodigingen met agenda en bijhorende documentatie per post of tegen afgiftebewijs uiterlijk tien werkdagen voor de datum van de vergadering Goedkgekeurd op 30/09/2011 Scholengroep Brugge-Oostkust pagina 2 van 6

3 aan de leden van de overheid, de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties (en de betrokken vakorganisaties vermeld in art. 4 2 en art. 5) en in voorkomend geval aan de preventieadviseur. De postdatum van de verzending of de datum van het afgiftebewijs zijn bepalend voor de termijn. 2 In dringende gevallen, waarover de voorzitter beslist, kan de termijn verminderd worden tot 3 werkdagen. Die hoogdringendheid moet echter steeds worden gemotiveerd. Art. 10 Noch de afwezigheid van één of meer regelmatig opgeroepen leden van de afvaardiging van de overheid, noch die van één of meer regelmatig opgeroepen afgevaardigden van de vakorganisaties, maakt de onderhandelingen ongeldig. Afdeling 2 Agenda Art De voorzitter stelt de agenda op. 2 Elke vakorganisatie kan op schriftelijke vraag een aangelegenheid op de agenda laten plaatsen. De voorzitter kan echter niet weigeren een door een representatieve vakorganisatie aangebracht punt inzake preventie en bescherming op het werk op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het comité in te schrijven. 3 Bij de aanvang van de vergadering heeft iedere geleding het recht een bijkomend punt op de agenda voor te stellen. Om doorgang te vinden moet dit punt door de aanwezige afvaardigingen eenparig worden aangenomen. Afdeling 3 Technici (= technisch adviseurs) Art. 12 Elke geleding kan zich door technici laten bijstaan. Zij kunnen zowel door de voorzitter als door elke representatieve vakorganisatie worden aangeduid. Hun namen worden bij het begin van de vergadering meegedeeld en als dusdanig in het verslag vermeld. Afdeling 4 Notulen Art. 13 Art De secretaris stelt de notulen van de vergadering op. Binnen de 15 kalenderdagen na de vergadering wordt een afschrift van de notulen via de post of tegen afgiftebewijs bezorgd aan de leden van de afvaardiging van de overheid, aan de afvaardiging van de representatieve vakorganisaties (en de betrokken vakorganisaties vermeld in art. 4 2 en art. 5), en in voorkomend geval aan de preventieadviseur. Na de verzending van de notulen beschikken de leden van de afvaardiging van de overheid en de vakorganisaties over een termijn van 15 werkdagen om hun opmerkingen ter kennis te brengen van de voorzitter. De postdatum van de verzending of de datum van het afgiftebewijs zijn bepalend voor de termijn. 2 Wordt binnen bovenstaande termijn geen tekstwijziging voorgesteld, dan worden de notulen definitief. 3 In het tegengestelde geval worden de opmerkingen door de voorzitter onverwijld bezorgd aan de secretaris die ze doorstuurt naar de leden van het Toc. De opmerkingen worden onderzocht tijdens de eerstvolgende vergadering. Art. 15 De secretaris bezorgt aan de directeur van elke instelling van de scholengroep de definitieve notulen van de vergadering van het Toc. Deze notulen liggen ter inzage van Goedkgekeurd op 30/09/2011 Scholengroep Brugge-Oostkust pagina 3 van 6

4 het personeel in de leraarskamer of de personeelsruimte van elke instelling die onder het comité ressorteert. Art. 16 De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Afdeling 5 Protocol Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art Na onderhandeling over een aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid van het Toc stelt de voorzitter binnen de 15 kalenderdagen een ontwerp van protocol op, waarin ofwel het eenparig akkoord van de afvaardiging van de overheid en van de afvaardiging van de representatieve vakorganisaties, ofwel hun respectieve standpunten, worden opgetekend. De overheidsdelegatie en de representatieve vakorganisaties beschikken over een termijn van 15 werkdagen om hun opmerkingen inzake dit ontwerp van protocol schriftelijk aan de voorzitter over te maken. Wordt binnen bovengenoemde termijn geen opmerking ingediend, dan wordt het ontwerp de definitieve tekst van het protocol. In het tegengestelde geval roept de voorzitter het Toc onverwijld samen om de opmerkingen te bespreken. Daarna stelt de voorzitter de definitieve tekst van het protocol op. Een afschrift van het protocol wordt door de secretaris bezorgd aan de leden van de overheidsdelegatie en de representatieve vakorganisaties. De afvaardiging van de overheid en de representatieve vakorganisaties ondertekenen het protocol op de eerstvolgende vergadering. 2 De secretaris bezorgt aan de directeur van elke instelling van de scholengroep een afschrift van het afgesloten protocol. Een kopie van dit protocol ligt ter inzage van het personeel in de leraarskamer of de personeelsruimte van elke instelling die onder het comité ressorteert. Hoofdstuk VI Faciliteiten Art. 22 Art. 23 Art. 24 De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties krijgen de nodige faciliteiten om hun taak in het Toc naar behoren te vervullen. Dit houdt o.m. in dat zij -voor wat hun mandaat in het Toc betreft- over de nodige documentatie (waaronder de onderwijswetgeving) en de nodige infrastructuur (vergaderruimte voor het houden van voorvergaderingen, gebruik van kopieerapparatuur, computer, telefoon, fax, , ) moeten kunnen beschikken. Er zal bovendien naar gestreefd worden om de opdracht van de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties binnen het Toc op een of andere manier te verrekenen in het geheel van hun opdracht binnen de instellingen van de scholengroep. De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties kunnen voor daden gesteld binnen de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen. Art. 25 De voorzitter bepaalt het aanvangsuur van de vergadering. Het tijdstip wordt zo gekozen dat de effectieve vertegenwoordigers te allen tijde aanwezig kunnen zijn of vrijstelling kunnen genieten. De vergaderingen hebben in de regel plaats tijdens of aansluitend op de school- of diensturen. Afwijkingen op deze regel zijn het voorwerp van onderhandeling in het Goedkgekeurd op 30/09/2011 Scholengroep Brugge-Oostkust pagina 4 van 6

5 Toc. Indien geen consensus wordt bereikt, beslist de voorzitter over het aanvangsuur van de vergadering. Er wordt niet vergaderd op vakantie- of verlofdagen, tenzij bij eenparigheid anders wordt beslist. Hoofdstuk VII Inwerkingtreding en wijzigingen aan het huishoudelijk reglement Art. 26 Art. 27 Art. 28 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 01 september 2002 en geldt voor onbepaalde duur. Elk voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet met de nodige redenen omkleed bij de voorzitter van het Toc worden ingediend. Eventuele wijzigingen moeten bij consensus worden aanvaard. Onverminderd de bepalingen van dit huishoudelijk reglement, blijft de wet op het syndicaal statuut van 19 december 1974, zoals gewijzigd bij de wet van 15 december 1998, integraal van toepassing op het Toc. Hoofdstuk VIII Gezamenlijke vergaderingen tussencomité van het centrale niveau (TCCN) en van de tussencomités van de scholengroepen Art. 29 Art. 30 De voorzitter van het tussencomité kan volmacht geven om een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van een orgaan van de scholengroep behoort, te laten onderhandelen/overleggen in een gezamenlijke vergadering van het tussencomité van het centrale niveau (TCCN) en van de tussencomités van scholengroepen. Wanneer de voorzitter gebruik maakt van deze mogelijkheid worden er geen uitnodigingen en documentatie verzonden aan de leden van de overheidsdelegatie en aan de personeelsleden die door de vakorganisaties werden aangeduid om de uitnodigingen en de documentatie te ontvangen van de onderhandelingen/het overleg in het tussencomité. De uitnodiging en documentatie worden, door de secretaris van het TCCN, verstuurd naar de leden van het TCCN. De voorzitter deelt in de eerstvolgende vergadering van het tussencomité aan de leden van de overheidsdelegatie en aan de personeelsleden die door de vakorganisaties werden aangeduid om de uitnodigingen van de onderhandelingen/het overleg te ontvangen, de inhoud mee van het protocol/het advies dat werd afgesloten/uitgebracht in de gezamenlijke vergadering van het tussencomité van het centrale niveau en tussencomités van scholengroepen. Goedkgekeurd op 30/09/2011 Scholengroep Brugge-Oostkust pagina 5 van 6

6 Gegevens leden Tussencomité Scholengroep 25 Brugge- Oostkust Overheid: Dhr. Philip Vanhaverbeke, algemeen directeur en voorzitter van het Tussencomité Dhr. Bernard Billiet, directeur SBSO De Varens Dhr. Luc Christiaens, directeur BS Brugge-Centrum Dhr. Rouby Toch, coördinerend directeur van Scholengemeenschap SO Brugge Dhr. Alex De Smedt, directeur-coördinator van Scholengemeenschappen BaO Brugge en Oostkust Mevr. Corry Devinck, directeur BS De Glimlach Mevr. Fran Geedts, mandaathouder CLB De Klaver Dhr. Freddy Masson, directeur SBSO Zeelyceum ACOD : Dhr. Jean-Luc Barbery afgevaardigde Dhr. Guy Dewispelaere afgevaardigde Mevr. Annia Raes afgevaardigde Mevr. Maria Tomme vaste technicus Dhr. Martin De Schagt vaste technicus COC: Dhr. Marc Janssens afgevaardigde Dhr. Christian Lasat afgevaardigde Dhr. Curd Niemegeerts afgevaardigde VSOA: Mevr. Annie Bogaert afgevaardigde Mevr. Myriam Van Laethem afgevaardigde Preventie-adviseur van de Scholengroep: Dhr. Luc Hermie Secretaris: Mevr. Katia Van Hulle Zetels van de representatieve vakorganisaties: ACOD onderwijs: Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel COC: Trierstraat 31-33, 1040 Brussel VSOA: Groep Onderwijs, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel Goedkgekeurd op 30/09/2011 Scholengroep Brugge-Oostkust pagina 6 van 6

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie

WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie OVERZICHT Onderwerp: Het directiecomité van de CREG organiseert

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie