SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT"

Transcriptie

1 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT SINT-MICHIELS Tel.: 050/ Fax.: 050/ Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be SCHOOLREGLEMENT 1

2 1. ONZE SCHOOL Welkom in onze school Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. Wij wensen zoveel mogelijk kansen te scheppen voor uw kind opdat het zich evenwichtig zou kunnen ontplooien. U mag van ons dan ook een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. De directeur en de leerkrachten zijn bereid zich maximaal in te spannen om die kansen waar te maken. We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Wij hopen hierbij op een goede samenwerking en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zet uw kind zijn eerste stappen in de kleuterklas, dan zijn de kleuterleidsters er om het kind naar zelfstandigheid te begeleiden en zijn creativiteit in de ruime zin van het woord te helpen ontwikkelen. De kleuterleidsters bouwen aan een hartelijke leefomgeving waar uw kleuter zich goed voelt. Is uw zoon of dochter ingeschreven in onze lagere school dan zullen we hem/haar helpen in het verder ontplooien van zijn/haar talenten. Het is ook onze taak én onze plicht om onze jongeren waarden aan te reiken en hen voor te leven. Wij denken hier vooral aan respect voor elkaar. Hieruit vloeien immers alle omgangsvormen voort zoals: eerlijkheid, begrip, tolerantie, hulpvaardigheid, en dit werkt in beide richtingen. 2

3 In onze school creëren we een sfeer van samenhorigheid, waarin geen onderscheid gemaakt wordt naar afkomst, ras, religie, nationaliteit of uiterlijk. Dit kan uiteraard enkel wanneer leefregels strikt nageleefd worden. Wij wensen allen hierbij alvast veel succes! De directeur en de leerkrachten 3

4 1. 2. Onze schoolvisie Opvoeden is het bijbrengen van vaardigheden, kennis en waarden. De vaardigheden en kennis die wij aanbrengen zijn deze die onze kinderen in onze maatschappij zullen nodig hebben. Daarbij staat de totale persoonlijkheid van elk kind centraal en gaan we optimale ontwikkelingskansen creëren voor elk kind. De waarden die we aanbieden zijn deze van de christelijke gemeenschap waarin onze school zich situeert. We voorzien een omgeving waarin zowel de leerkrachten, de ouders als de leerlingen zich goed voelen en waarin het positief zelfbeeld bevorderd en gevoed wordt. Uit dit alles hebben wij een visie ontwikkeld die onze leidraad is bij het uitwerken van de activiteiten en de lessen op onze school. Met wij bedoelen we de ganse groep mensen die bij onze school betrokken zijn en die er hun stempel op drukken. ONZE SCHOOL IS EEN GEïNTEGREERDE GELOOFS-, LEER- EN LEEFGEMEENSCHAP. Wij zijn een herkenbare christelijk gelovige school. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. In de godsdienstlessen worden de kinderen religieus gevoelig gemaakt en maken ze kennis met de boodschap van Jezus. Dat werken we ondermeer uit in een klimaat van verdraagzaamheid: de anderen benaderen we met eerbied zonder hen de vrijheid te ontnemen. We voeden ze ook op om multicultureel samen te leven met respect voor andere geloofsopvattingen. De school heeft ook een zendingsopdracht: onze zorg gaat dan ook uit naar aangepaste pastorale animatie, gebedsmomenten en sacrale vieringen. 4

5 Wij verwachten dat alle ouders ook van andere gezindten- loyaal zijn voor het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht en dat ze eerbied opbrengen voor de christelijk gelovige verankering van de school en haar geloofsaanbod. Wij bieden kwaliteitsonderwijs aan. Onze maatschappij heeft een hoog verwachtingspatroon tegenover het onderwijs. Het streven naar kwaliteitsonderwijs is dan ook een permanent gebeuren en is voortdurend in verandering, inspelend op de maatschappelijke tendensen. De leerkrachten en de directie willen de aandachtspunten die hieronder worden verduidelijkt, concreet maken in hun onderwijstaak. Wij beseffen daarbij ten volle dat dit oogt als een schets van een ideaalbeeld, maar wij engageren ons om er naar te streven dit ideaalbeeld te benaderen. We willen in ons kwaliteitsonderwijs kansen bieden aan alle leerlingen om tot een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te komen door : het deelnemen aan culturele, sportieve, expressieve en manuele activiteiten het inspelen op de actualiteit het leren omgaan met mislukkingen en deze kunnen verwerken het ontwikkelen van een kritische visie en een realistische kijk het leren in groep werken het zich leren uitdrukken en het kunnen discussiëren Het overbrengen van kennis en vaardigheden krijgt een grote aandacht in het basisonderwijs. We volgen hiertoe de leerplannen van het katholiek onderwijs. Deze zijn de concrete uitwerking van de 5

6 ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. We bouwen aan de hand van doeltreffende studie- en leermethodes aan een stevige basis waarbij we onze kinderen helpen volgende kwaliteiten te verwerven : kennis die zich uit in leergierigheid probleemoplossend denken inzicht verwerven vaardigheden om kennis te verwerven zelfstandigheid leren plannen zichzelf kritisch evalueren De grote nadruk ligt dus op het proces, op het leren leren, het totinzicht-komen. Omdat het kind centraal staat in onze school, zullen wij om dit doel te bereiken, veel aandacht besteden aan kindgerichte en gedifferentieerde werkvormen: ze dienen het kind niet alleen aan te spreken, maar moeten ook haalbaar zijn qua niveau. Het kind helpen in zijn groei naar zelfstandigheid, naar gemotiveerd en zelfstandig werken, wordt als een opdracht van iedere dag ervaren. a. Concreet doen we dit in onze kleuterschool door : te werken rond belangstellingspunten. te werken met deelgroepen en vrij kleuterinitiatief te bevorderen. een geleid aanbod te plannen in een rijk klasmilieu. goed doordachte hoeken aan te bieden waardoor kleuters zich aangetrokken voelen en zich gestimuleerd weten in hun ontwikkeling. activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de ervaring en de belangstelling van kleuters. 6

7 de kleuters kennis te laten maken met nieuwe media zoals computer. de kleuters op een speelse en actieve manier kennis te laten maken met reken- en taalvoorwaarden. de kleuters te laten proeven van gevarieerde bewegingslessen. b. In de lagere school streven we naar onderwijs op ieders maat door : het gebruik van de modernste technieken, communicatiemiddelen en didactische leermiddelen. Wij vernieuwen ook regelmatig onze handboeken en gebruiken ook de nieuwste leermethodes. Zo beschikken alle klassen over enkele computers. Er werd een netwerk uitgebouwd zodat meerdere computers per klas toegang verschaffen tot internet. het toepassen van contractwerk, hoekenwerk en thematisch werken. Bij deze werkvormen organiseren we onze klas zo dat elk kind op eigen niveau en eigen ritme kan werken zodat het succeservaringen opdoet en het de kans op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld vergroot. het organiseren van niveaugroepen bij technisch lezen. elk kind aangepaste kansen te geven door differentiatie en remediëring. Onze leerkrachten hebben de ingesteldheid en gebruiken methodes die toelaten in te spelen op de noden van elk kind. Naast de aandacht die elke leerkracht hieraan besteedt zijn er bijkomende uren voorzien voor zorgverbreding om kinderen met zorgvragen extra aandacht te kunnen geven. Het aanbieden van verbredings- en verdiepingsleerstof voor kinderen die de basisleerstof sneller dan gemiddeld onder de knie hebben. 7

8 c. In de hele basisschool krijgt deze opdracht gestalte in: Het opvolgen van de kinderen door het regelmatig observeren (vb. in een observatieschrift, een klasscreening), bespreken (MDO) en registreren (kindvolgsysteem) Zoals je als leerkracht naar een kind kijkt, voelt het zich ook bekeken. Als katholieke basisschool spannen wij ons in voor een gelukkig leven voor alle kinderen. We willen alle kinderen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardig maken voor een betere toekomst. Vanuit ons geloof zijn we ervan overtuigd dat voor ieder kind met zijn beperktheden en zijn mogelijkheden een toekomst is weggelegd. Vanuit deze pedagogie van de hoop willen wij met een brede zorg werken aan de ontplooiing van kinderen. Deze bijzondere zorg krijgt een bevoorrechte plaats in de klas en in het schoolgebeuren. Om deze opdracht waar te maken, werken wij aan de drievoudige opdracht : Zorgbreedte: de blijvende bekommernis om kinderen optimale kansen te geven om zich te ontwikkelen als totale persoon. Hiervoor nemen we de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt: culturele verschillen, verschillen in fysieke en psychologische ontwikkeling, verschillen in motivatie, leerstijl en leervermogen. Zorgverbreding: hier willen wij de nodige zorg besteden aan kinderen met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften. De specifieke zorgvragen kunnen zeer verscheiden zijn. Het gaat bijvoorbeeld zowel om hoogbegaafden als om kinderen met leermoeilijkheden. Het gaat om kinderen uit een andere taal en 8

9 cultuur, maar ook om kinderen met een handicap, met sociale en emotionele moeilijkheden, Om deze zorg te kunnen dragen, organiseren we regelmatig overleg (collega s onderling, CLB, directie, zorgteam) en is er samenwerking met andere partners (logopedisten, ergotherapeuten, revalidatiecentra, ) Het zorgbeleid wordt uitgewerkt op 3 niveaus: * Zorg op leerling-niveau * Zorg op leerkrachtniveau * Zorg op schoolniveau De klastitularis is de spilfiguur van het zorgbeleid. Hij begeleidt de leerlingen op cognitief, sociaal en emotioneel vlak en kan een beroep doen op de zorgbegeleider en op de zorgcoördinator. De zorgcoördinator staat in voor de coördinatie van de zorg op het niveau van de school en van het handelen van de leerkracht. Vanuit het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) namen we de voorbije jaren de thema s preventie en remediëring, socio-emotionele ontwikkeling, taalvaardigheid en leerling -en ouderparticipatie onder de loep. Alle acties die vanuit deze thema s werden uitgewerkt en efficiënt bleken te zijn voor een goed zorgbeleid, werden opgenomen in het schoolwerkplan en vormen een constante in onze zorgwerking. Vb.: - Een degelijke MDO-werking met signalisatie van problemen, overleg en voortdurende opvolging. - Een goede communicatie met externe hulpverleners. - Blijvende aandacht voor het welbevinden van de leerlingen (sociogram, 9

10 pestdetectie, vieren van de verjaardagen, ) en de collega s (teamdagen ). - Groeien in leren leren. - Taalvaardigheid in de ruime zin van het woord. - Leerlingenraad. - Bekendmaken van beleidsitems aan de ouders via het schooltijdschrift en de schoolwebsite - Het spreekt voor zich dat we voortdurend aandacht moeten hebben voor reflectie en voor de bijsturing van acties en het inspelen op actuele noden. In de bijzondere bepalingen (contract met het CLB), noteren we ook elk schooljaar één of meerdere zorgpunten waaraan we samen werken. Van de zelfredzaamheid in de kleuterklassen tot het zelfstandig verwerven van vaardigheden, kennis en attitudes in de hoogste klassen van de lagere school loopt een rode draad. Het einddoel daarbij is de totale vorming van elk kind: de ontplooiing van hoofd, hart en handen staat centraal. Wij willen ons profileren als een dynamische school met een permanente zorg voor deskundigheid. Inspelend op de snel evoluerende maatschappij staan wij open voor veranderingen en vernieuwingen. Voor ons zijn de begeleiding van leerkrachten en de nascholingen door leerkrachten belangrijke hulpmiddelen. 10

11 School maken doen we niet alleen. Het onderwijsgebeuren wordt gedragen door heel wat participanten : het schoolbestuur, het personeel, de ouders, de kinderen, het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), de externe begeleiders. Wij besteden dan ook de nodige aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten. De ouders hebben nog steeds de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Vanuit de gezamenlijke zorg voor het welzijn van de kinderen willen we een echt partnerschap met de ouders uitbouwen. Daarom streven we naar goede contacten tussen ouders en school met een hartelijke omgang, wederzijdse waardering, luisterbereidheid, openheid en samenwerking. Een eerste aspect van deze samenwerking is een goede informatie-uitwisseling : a. schriftelijk : Heen-en-weer-schriftje in de kleuterklassen, agenda in de lagere school Infobrieven, rapporten, t Lodewiekske : tijdschrift voor en door ouders en school met de laatste nieuwtjes en belevenissen uit klas en school. paspoortje voor kinderen met zorgvragen (na bespreking op het multi disciplinair overleg) b. mondeling : Besprekingen van rapporten voor het lager eind december en juni. Evaluatiegesprek voor de ouders van kleuters begin januari en eind juni. Indien nodig of wenselijk : persoonlijke gesprekken en telefonische contacten. 11

12 Thema-avonden, in samenwerking met de ouderraad en andere scholen van onze scholengemeenschap. Vrijblijvende medewerking in klas : hoekenwerk, project Infomomenten per leerjaar (eind september- begin oktober) en kennismakingsmoment (eind augustus) De ouderraad is de spreekbuis van de ouders. Hiertoe kan de ouderraad op eigen initiatief thema s aankaarten of kan de school ook naar de mening vragen van de ouderraad betreffende specifieke problemen of actuele zaken. De school verwacht dat de ouders het project van de school onderschrijven en steunen. Hierbij hoort een actieve betrokkenheid waarbij zeker ook het tonen van hun interesse en medewerking hoort. We streven ook naar een goede samenwerking bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen of moeilijkheden. Hierbij is het essentieel elkaar zo snel mogelijk in te lichten en acties te coördineren. De school kan externe hulp inroepen waar nodig : centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), logopedisten,. Het schoolteam werkt hierbij als een eenheid die de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen op zich neemt. Naast het schoolteam en de ouders zijn er natuurlijk nog andere betrokkenen bij het ganse schoolgebeuren. Daarom wordt er ook belang gehecht aan samenwerking met o.a. de leerlingenraad, het schoolbestuur, het L.O.C, de schoolraad, het L.O.P, de parochie en de ganse lokale gemeenschap. 12

13 1. 3. Wie is wie? De STRUCTUUR van de school De Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege, afdeling Spoorwegstraat, is een gemengde katholieke basisschool met een kleuter- en een lagere afdeling. adres : Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels (Brugge) telefoon : 050/ fax : 050/ website: Het SCHOOLBESTUUR Het schoolbestuur VZW Sint-Lodewijk Brugge (p.a. Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries) is de organisator van het onderwijs in onze school. De VZW is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 13

14 Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het bestuur een beroep op de diocesane begeleidingsdienst. De voorzitter is : Philip Van Den Berghe. De VZW bestuurt zes katholieke basisscholen en drie katholieke secundaire scholen in de regio Sint-Andries, Sint-Michiels en Christus Koning. De drie secundaire scholen zijn : Immaculata Secundair, Veldstraat 2, 8200 Sint-Michiels O.L.V.-Hemelvaart, Doornstraat 3 & Gistelsesteenweg 440, 8200 Sint-Andries Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries De zes basisscholen zijn : GVBS Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint- Michiels GVBS Sint-Lodewijkscollege, Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries GVBS Sint-Lodewijkscollege, Gerard Davidstraat 6, 8000 Brugge GVBS Sint-Lodewijkscollege, Gistelsesteenweg 440, 8200 Sint- Andries GVBS Sint-Lodewijkscollege, Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint- Michiels GVBS Sint-Lodewijkscollege, Zandstraat 69, 8200 Sint-Andries De SCHOLENGEMEENSCHAP Sedert 1 september 2003 vormen de zes basisscholen van de VZW de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. 14

15 Het correspondentieadres van de scholengemeenschap is: Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint-Michiels website: De coördinerende directeur is Michel Goeman Het SCHOOLTEAM Voor de namen, de adressen en de telefoonnummers van de leden van het team verwijzen we naar het september/oktobernummer van t Lodewiekske De KLASSENRAAD De directeur vormt samen met de leerkracht(en) van de betrokken leerlingengroep de klassenraad. De klassenraad spreekt zich o.a. uit over het uitreiken van getuigschriften van het basisonderwijs, het al of niet zittenblijven,... De gesprekken van deze raad verlopen doorgaans in samenspraak met het zorgteam en met de CLBverantwoordelijke(n). Minstens driemaal per jaar komt de raad bijeen, in wat genoemd wordt het multidisciplinair overleg (MDO). 15

16 De OUDERRAAD In 2005 werd de bestaande oudervereniging van de basisschool omgevormd tot een ouderraad. Samen met de directie en de leerkrachten is de ouderraad een partner bij het schoolgebeuren. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders en organiseert activiteiten voor deze doelgroep. De ouderraad is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen (VCOV). voorzitter : LEEN TANGHE Rozenstraat Oostkamp 050 / Het doel van de ouderraad is viervoudig : 01. De samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen : gezamenlijke initiatieven met een opvoedend karakter ontplooien, thema-avonden over actuele opvoedkundige thema s organiseren, fungeren als spreekbuis van de ouders. 02. De ouders dichter bij de school betrekken : onderlinge sociale contacten stimuleren, hulp bieden tijdens de activiteiten van de school. 03. De ouders informeren en ten aanzien van hen verantwoording afleggen. 04. Activiteiten organiseren die bepaalde aspecten van de werking van de school financieel kunnen steunen. De ouderraad brengt ook -op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief- advies uit over alle aangelegenheden waarover de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. 16

17 De SCHOOLRAAD Het eigen lokaal beleid in onze school wordt gevoerd met inspraak van alle directe betrokkenen. Dit gebeurt in de schoolraad, waarin zitting hebben: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Elke geleding heeft twee leden. De directeur én een vertegenwoordiger van het schoolbestuur wonen de vergaderingen bij. De schoolraad geeft advies over aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen, zoals het studieaanbod, samenwerkingsverbanden, het nascholingsbeleid, enz. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over o.a. het schoolreglement, de bijdrageregeling, het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB, infrastructuurwerken, extra murosactiviteiten, de criteria voor de aanwending van de lestijden, het welzijns- en het veiligheidsbeleid, enz. De leden van de schoolraad zijn : Leen Tanghe (voorzitter) en Lore Gantois (secretaris) namens de ouders, in beurtrol twee leerkrachten, Kristel Wittouck en Daniël Leroy namens de lokale gemeenschap, Luc Florequin als directeur en Mark Van de Voorde als vertegenwoordiger van het schoolbestuur Het MEDEZEGGENSCHAPSCOLLEGE Vanaf september 2006 organiseren de 6 schoolraden van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge een medezeggenschapscollege. Dit medezeggenschapscollege heeft o.a. overlegbevoegdheid over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over een objectieve leerlingenoriëntering en begeleiding. 17

18 De voorzitter van het medezeggenschapscollege is Mr. Michel Goeman. De leden die onze basisschool vertegenwoordigen, zijn: Leen Tanghe (ouders), Ann Latré (leerkrachten) en Kristel Wittouck (lokale gemeenschap) De BEROEPSCOMMISSIE (bij uitsluiting van een leerling) Bij afwijkend gedrag van een leerling kan het schoolbestuur de betrokken leerling -in uitzonderlijke omstandigheden- definitief uitsluiten. Tegen een beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen de ouders van de gesanctioneerde leerling beroep aantekenen bij de diocesane beroepscommissie van het bisdom Brugge: Vicariaat voor onderwijs Beroepscommissie basisonderwijs H. Geeststraat BRUGGE Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Brugge. Het contactadres van het LOP is Predikherenrei 46, 8000 Brugge, telefoon 0473/ Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert IIlaan 15, 1210 Brussel 18

19 Het CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEDING (CLB) Een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht voor individuele hulp, informatie en begeleiding. Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het CLB Brugge(n) vestiging Legeweg 83A 8200 Sint-Andries (Brugge) tel. : fax : website : CLB Brugge(n) doet een aanbod op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het zich goed voelen thuis en op school. Het CLB-team van onze school bestaat uit volgende medewerkers: -Heidi Puype, arts -Ludwine Ranson, paramedisch werker -Karel Gobert, maatschappelijk werker -Jan Duthoo, psycho-pedagogisch consulent CLB-medewerkers werken samen met de school en handelen volgens een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het 19

20 naleven van het beroepsgeheim waarborgt. CLB Brugge(n) heeft een procedure uitgeschreven om op systematische wijze met een klacht om te gaan. Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen aan de ouders. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders hiermee instemmen. Bepaalde van de CLB-tussenkomsten kunnen niet worden geweigerd: de begeleiding van problematische afwezigheden (spijbelen, ) en sommige medische onderzoeken.. Als er bezwaren zijn tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts -binnen of buiten het CLB- worden aangeduid. In het laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders. In het Studie-informatiepunt (STIP) op het CLB is er informatie aanwezig over studierichtingen en scholen uit het secundair onderwijs. Veel informatie is ook te vinden via de CLB-website. Als een leerling zich in een school inschrijft of verandert van school, is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het dossier van de leerling te bezorgen aan het nieuwe CLB (Besluit Vl. Reg ). Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige gegevens over die leerling. Als je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kun je daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 30 dagen (vanaf de inschrijving in de nieuwe school). Je tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 14 jaar gebeurt dit door de ouders; oudere leerlingen kunnen zelf verzet aantekenen. Bij verzet zal het CLB alleen verplicht over te dragen gegevens doorgeven (de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplichtcontrole). CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of na de laatste vaccinatie vernietigd. 20

21 3. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 3.1. INSCHRIJVEN VAN DE LEERLINGEN Inschrijvingsperiode schooljaar : Voorrang broer en zus: van 1 tot 15 september 2010 Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 16 september 2010 Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, enz...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig 21

22 schoolbezoek. Ouders kunnen hun leerplichtig (zesjarig) kind pas in het eerste leerjaar inschrijven als het kind het jaar voordien minimaal 220 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs heeft gevolgd of slaagde in een taalproef. Indien er onduidelijkheid bestaat rond al dan niet voldoende aanwezigheid in de kleuterschool, kan het leerplichtig kind onder opschortende voorwaarde in het eerste leerjaar worden ingeschreven. Als niet aan die toelatingsvoorwaarde is voldaan, wordt het kind ingeschreven in de derde kleuterklas. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders bij inschrijving nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. 22

23 Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Contactadres LOP Basisonderwijs (Locaal Overleg Platform) p/a Mevr. A.Sabbe Predikherenrei Brugge 23

24 Het RIJKSREGISTERNUMMER Het departement onderwijs gebruikt het rijksregisternummer van de leerlingen voor de controle op het aantal ingeschreven leerlingen en de leerplicht. De ouders moeten ons dit nummer meedelen. Wij verbinden er ons uiteraard toe om het rijksregisternummer enkel te gebruiken in de betrekkingen met de Afdeling Informatica van het Departement Onderwijs en enkel in verband met de controle op de leerplicht en de controle op de inschrijvingen. Omgaan met LEERLINGGEGEVENS De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen, krijgen de vermelding Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht om informatie over hun kind te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz. 24

25 3. 2. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 25

26 3. 3. ONDERWIJS AAN HUIS Een vijfjarige kleuter en een leerplichtig kind uit het lager onderwijs hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: - de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval; - de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool; - de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen; - de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km AFWEZIGHEDEN Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen). De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. 26

27 Op wie is de regelgeving van toepassing? De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. Schriftelijke verantwoording! Alle afwezigheden van leerplichtige leerlingen moeten steeds schriftelijk verantwoord worden. Enkel telefonisch verwittigen is dus onvoldoende. Welke afwezigheden zijn gewettigd? Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. 27

28 Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (b.v. astma, migraine, ) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk telefonisch (050/394593) of via U bezorgt uiteraard ook het attest (of het briefje) zo vlug mogelijk. 28

29 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 2.2. Het bijwonen van een familieraad; 2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 29

30 3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is: Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan een leerling gewettigd afwezig zijn in volgende omstandigheden: 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvol-gend, hetzij gespreid over het schoooljaar); 3.3. in echt uizonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). 30

31 Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. De directeur mag onder geen enkel beding toestemming verlenen om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. 31

32 5. Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. 6. Te laat komen Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt. Leerlingen (van de lagere school) die vijftien of meer minuten te laat zijn, krijgen een opmerking in de schoolagenda. Als dit vaak voorkomt, brengt de leerkracht de directeur op de hoogte. Ook voor kleuters is het goed het dagschema zo stipt mogelijk op te volgen. Er wordt met nadruk gevraagd aan de gang zijnde activiteiten niet te storen. Gelieve te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. Zo verliezen ze het onthaalmoment niet en zijn onmiddellijk betrokken bij de leefwereld van de klasvriendjes en de inhouden van lessen en activiteiten. Ook voor jonge kleuters is het belangrijk dat ze meteen met de gepaste klassfeer meeleven. 32

33 3. 5. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) Binnen de schoolmuren laten wij geen reclame en sponsoring toe. Voor bepaalde projecten (b.v. een gezond ontbijt, het programmaboekje van een toneelproductie, het jaarlijkse advertentieboekje van de ouderraad,... ) kan eventueel een uitzondering worden gemaakt op voorwaarde dat de reclame en sponsoring verenigbaar is met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en dat zij de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. We geven geen reclamefolders mee met de kinderen. We maken enkel een uitzondering voor folders i.v.m. opvang, sportkampen e.a. zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur Departement Onderwijs Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem kamer 5B12 Koning Albert II-laan Brussel 33

34 3. 6. BIJDRAGEREGELING Hieronder vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. We verwijzen ook naar de informatiebrochure voor kleuter en lagere waar in detail sommige uitgaven vermeld worden. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. Verplichte uitgaven Zwemlessen (zwembad+busvervoer) 1,00 euro/beurt Het zwemmen is gratis voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Schooluitstappen : eendaags of deel van een dag (excursies natuur, kinderboerderij, museumbezoek, enz. met eventueel busvervoer inbegrepen): 1 à 6 euro 34

35 Didactische reis - kleuter en lagere (1, 3, 4, 5 en 6 lj.) 20 à 25 euro - boerderijklas (2 leerjaar) 60 à 65 euro Gymkledij - truitje 10 euro - broekje 10 euro SVS-activiteit vanaf 2 kleuter (Rollebolle, Kronkeldiedoe, Alles met de bal, DAS-beurs enz.): busvervoer inbegrepen en één activiteit per schooljaar: 5 à 6 euro Sportdag voor lagere: 10 à 15 euro TOBO-activiteit in het VTI (3 graad): 1,5 euro Filmvoorstelling Lessen in het donker : één voorstelling per schooljaar en busvervoer inbegrepen: 5 à 6 euro Toneelvoorstelling Cultuurcentrum Brugge : één voorstelling per schooljaar : 4 euro Niet verplichte uitgaven: zie onder meer informatiebrochure kleuter en/of lagere Abonnement op tijdschriften (Averbode-Leesleeuw-Kits enz.) Vakantieboeken Averbode (zie trimestriële brief) Dienstverleningen: opvang en nazorg / melk of fruitsap in klas / middagmaal en lunch in eetzaal / naschoolse Franse les (3 graad) klaviergewenning (3 graad) / studiebegeleiding / naschoolse bewegingsopvoeding (3 kleuter en 1 graad) / Tutti-Frutti (lager) Varia - nieuwjaarsbrieven 0,75 euro/stuk - klasfoto 2 à 3 euro - sober maal in de vasten (lager) 3 à 3,50 euro - zwembrevet 0,65 euro 35

36 3. 7. KOSTELOOSHEID IN HET BASISONDERWIJS Het principe van kosteloosheid in het basisonderwijs is niet nieuw. Het decreet basisonderwijs (2001) bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten die zij maken om hun leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te laten halen of nastreven. In de praktijk was de grens tot nu toe moeilijk te trekken. Bovendien ontbrak het de scholen vaak aan financiële middelen om dit te realiseren. Het decreet kostenbeheersing brengt hierin duidelijkheid en voorziet in de nodige financiële middelen. Dit gebeurt in twee stappen: Stap 1: vanaf 1 september 2007 Een officiële lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten zijn voor de kinderen, brengt duidelijkheid. Hieronder vallen bijv. leerboeken, schriften, passers en schrijfgerief. Het spreekt vanzelf dat elk kind respect heeft en zorg draagt voor het eigen gerief, maar ook voor dat van een ander of voor de materialen van de school. Boeken en schriften worden gekaft. In boeken wordt niet getekend, gekleurd of geschreven. Een verloren of beschadigd boek of materiaal van de school moet vervangen of vergoed worden. Uit recent onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) blijkt dat ouders vandaag gemiddeld 22 euro aan deze strikt noodzakelijke dingen besteden. Vanaf 1 september 2007 valt deze kost voor ouders weg, en neemt de school ze voor haar rekening. De scholen krijgen hiervoor per leerling jaarlijks 45 euro extra middelen, wat de huidige gemiddelde kost dus ruimschoots dekt. 36

37 Kosten die aan de ouders doorgerekend worden voor aangeboden diensten, zoals maaltijden, drankjes en toezicht, moeten steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties. Hieronder vindt u een lijst van kosteloze materialen, inclusief voorbeelden. Lijst met materialen Bewegingsmateriaal Constructiemateriaal Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, fotokopieën, software ICT-materiaal Informatiebronnen Kinderliteratuur Knutselmateriaal Leer- en ontwikkelingsmateriaal Meetmateriaal Multimediamateriaal Muziekinstrumenten Planningsmateriaal Schrijfgerief Tekengerief Atlas/Globe/Kaarten) Kompas/Passer Tweetalige alfabetische woordenlijst Zakrekenmachine Voorbeelden Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon, (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,... Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-speler, Trommels, fluiten, Schoolagenda, kalender, dagindeling,... Potlood, pen, Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, Stap 2: vanaf 1 september 2008 (na goedkeuring van het nieuwe financieringsdecreet) Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en komen daarom niet op de lijst. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken scholen vanaf met een dubbele maximumfactuur. 37

38 De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift). De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 20 euro en voor een kind van de lagere school 60 euro. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt. Uit het HIVA-onderzoek blijkt dat ouders vandaag hieraan gemiddeld 30 euro spenderen. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, plattelandsklas, ). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor) en voor een kind uit de lagere school 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Zo kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse uitstap. Uit het HIVA-onderzoek blijkt dat ouders in het lager onderwijs voor meerdaagse uitstappen gemiddeld 323 euro uitgeven voor de volle zes jaar. Toch blijkt dat 21 van de 58 onderzochte scholen meer dan 360 euro per kind aanrekenen. In één geval zelfs 1227 euro. Door de nieuwe financiering krijgen basisscholen in de toekomst gemiddeld nog eens 130 euro extra per kind per jaar (naast de 45 euro: zie stap 1). Dit kunnen ze gebruiken om de meerkost van bepaalde activiteiten op zich te nemen. Als men rekent dat een kind 9 jaar basisonderwijs volgt, dan betekent dit dat de school gemiddeld euro per leerling extra kan spenderen, naast de jaarlijkse ouderbijdrage. Scholen zullen dus heel wat méér kunnen investeren in het verlevendigen van het onderwijs. Deze enorme financiële injectie moet bovendien toelaten de lat gelijk te leggen over de netten, en tegelijkertijd een relatief grote inspanning te doen voor scholen die veel kansarme kinderen tellen. 38

39 3. 8. AGENDA, HUISTAKEN EN RAPPORTEN Voor de kleuterschool werken we met een heen- en weerboekje. Als ouder kan je in dit schriftje korte berichtjes neerschrijven, b.v. het kind moet op school blijven eten en in de nazorg blijven tot 17.30u., of oma komt het kind om vier uur aan het poortje ophalen. Soms schrijft de leidster er een kort berichtje in of moet er een meer dringende mededeling bij de ouders terecht komen. Kijk het schriftje daarom dagelijks na en plaats zonodig uw handtekening. Vanuit de school hebben we dan zekerheid dat het bericht bij de ouders terecht is gekomen. Stop het heen- en weerboekje elke dag steeds in het schooltasje van uw kleuter als het naar school komt. We werken in de lagere school met 3 versies van mijn schoolagenda (Averbode). De schoolagenda is aangepast aan het niveau van zelfstandigheid en per graad ligt het accent op een ander vlak: welbevinden, zelfsturing en leren leren. Maar er is meer: de schoolagenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen de school of de leerkracht én de ouders. Soms schrijft de leerkracht er een korte mededeling in naast de opgave van de huistaak en de te leren lessen of moet er een dringende mededeling bij de ouders terecht komen. Vanuit de school hebben we slechts zekerheid dat het bericht bij de ouders terecht komt als de schoolagenda dagelijks nagezien wordt. Daarom vragen wij alle ouders dat ze dagelijks de schoolagenda van hun kind nazien en paraferen. De ouders die een gesprek wensen te voeren met de directeur, de zorgcoördinator of -leraar of de klasonderwijzer kunnen dit vooraf schriftelijk via de agenda aanvragen. Ook na de lessen is er steeds kans om met de leerkrachten te spreken. Let wel dat de leerkracht op dat moment geen andere taak - zoals toezicht - te vervullen heeft. U begrijpt wel dat we op dat moment noch tijdens de schooltijd een gesprek met de leerkracht kunnen toestaan. 39

40 A. 1 ste graad: accent op welbevinden in de eerste graad wordt er gewerkt met dagtaken. (afgewerkt tegen de volgende dag) agendagebruik: De kinderen werken met pictogrammen. De betekenis van de pictogrammen vindt u op blz. 3 van mijn schoolagenda. 1 ste lj.: Uw kind kleurt het passende pictogram (de taak/ materiaal dat moet meegebracht worden/ brief die afgegeven moet worden) op de dag voorafgaand aan de dag waarop de taak/ materiaal moet meegebracht worden. 2 de lj.: Uw kind omkringt het passende pictogram en schrijft er wat meer uitleg naast. vb. op dinsdag duiden we het pictogram lezen (rekenen/ taal ) aan. Dit moet op woensdag ingeleverd worden. vb. donderdag is er tekenles: het pictogram wordt in de agenda op woensdag ingekleurd. Dit kan uiteraard al vb. de maandag ingekleurd worden. De leerling kleurt, onmiddellijk na het huiswerk, het gezichtje in. (welbevinden) Een ouder tekent elke dag. Dit wordt door de leerkracht opgevolgd. Maximum duur huiswerk (= rekening houdend met zwakkere lln./trage werkers): - 1 ste leerjaar: 20 /dag (waarvan 10 verplicht lezen inbegrepen) - 2 de leerjaar: 30 /dag (waarvan 10 verplicht lezen inbegrepen en 5 verplicht tafels inoefenen) inhoud huiswerk: - 1 ste leerjaar: maandag: 10 lezen + taakje van max. 10 taal/wiskunde/ andere dinsdag: 10 lezen + taakje van max. 10 taal/wiskunde/ andere woensdag: geen huiswerk donderdag: 10 lezen + taakje van max. 10 taal/wiskunde/ andere weekend: 10 lezen, geen andere taak opm.: het lezen wordt door de leerkracht opgevolgd. - 2 de leerjaar: De verplichte leestaak kan soms voor alle leerlingen dezelfde zijn, maar is veelal gedifferentieerd (cfr. leesniveau) maandag: 10 lezen + 5 tafels + taakje van max. 15 taal/wiskunde/ andere dinsdag: 10 lezen + 5 tafels + taakje van max. 15 taal/wiskunde/ andere woensdag: geen huiswerk 40

41 donderdag: 10 lezen + 5 tafels + taakje van max. 15 taal/wiskunde/ andere: weekend: 10 lezen + 5 tafels opm.: wat gelezen werd, wordt door de ouders (lln. in studie: door lkr. die toezicht heeft) in de agenda genoteerd vb. blz. tot voor kinderen die een leestaak meekrijgen vanuit de zorgklas, geldt dit als leestaak. B. 2 de graad: accent op zelfsturing in de 2 de graad worden de taken/lessen ten minste 2 schooldagen vooraf opgegeven. Agendagebruik: de taken en lessen worden genoteerd op de dag waarop deze klaar moeten zijn. De leerling kan dan, rekening houdend met eigen activiteiten (vb. dansles, octopus, voetbal, muziekschool, ) plannen wanneer hij aan de taak werkt. vb. de leerkracht kan een taak, opgegeven op dinsdag 13/03 ten vroegste op donderdag 15/03 opvragen. Een ouder tekent elke dag. Dit wordt door de leerkracht opgevolgd. De leerling kleurt, onmiddellijk na het huiswerk, het uurwerkje. Daarbij kleurt de leerling de tijd dat hij aan het huiswerk werkte. Het kan zijn dat een leerling een taak over meer dan één dag wil spreiden, dan kleurt hij de tijd in, elke keer er aan de taak gewerkt werd. Wanneer de taak volledig is afgewerkt, kleurt de leerling het schooltasje. Maximum duur huiswerk (= rekening houdend met zwakkere lln./trage werkers): 160 /week (verplichte leestaak van 30 /week inbegrepen). inhoud huiswerk: De leestaak in de 2 de graad bestaat uit een leestaak van max. 15 die voor alle leerlingen dezelfde is en die op maandag moet afgewerkt zijn. (de leerkracht deelt deze taak dus ten laatste mee op de donderdag vooraf). Deze vorm van lezen kan over alle vormen van lezen gaan: een tekst die aansluit bij de lessen W.O. of godsdienst, voorbereiding van een (stil)leestekst in klas, een bib.-boek. Daarnaast moeten de leerlingen nog 15 / week lezen uit een zelf gekozen boek. Dit wordt net als in het 2 de lj. door de ouders in de agenda genoteerd en geparafeerd vb. blz. tot in de 2 de graad kan ook een extra taak gegeven worden vb. een boekbespreking, een spreekbeurt, een presentatie van voor W.O.,. Deze 41

42 taak komt eigenlijk bij het normale huiswerk (niet iedereen kan op dezelfde dag een spreekbeurt geven, ), maar moet uiteraard goed op voorhand worden meegedeeld. (minstens 3 schoolweken vooraf) Hoe de kinderen een boekbespreking, spreekbeurt, presentatie, moeten maken, komt aan bod in de klas. C. 3 de graad: accent op leren leren in de 3 de graad worden de taken/lessen ten minste 3 schooldagen vooraf opgegeven. Agendagebruik: de taken en lessen worden genoteerd op de dag waarop deze klaar moeten zijn. De leerling kan dan, rekening houdend met eigen activiteiten (vb. dansles, octopus, voetbal, muziekschool, ) plannen wanneer hij/zij aan de taak werkt. vb. de leerkracht kan een taak, opgegeven op dinsdag 13/03 ten vroegste op vrijdag 16/03 opvragen. vb. een taak/ les opgegeven op vrijdag, kan ten vroegste de woensdag erop opgevraagd worden. Een ouder tekent wekelijks. Dit wordt door de leerkracht opgevolgd. De leerling kleurt, onmiddellijk na het huiswerk, het balkje. Daarbij moet de leerling op voorhand het aantal dagen (keer) inschatten dat hij aan de taak zal werken. De leerling kleurt dus telkens een deel van het balkje in. Als de balk volledig gekleurd is, dan wil dat zeggen dat de taak is afgewerkt. Kan de taak in één keer afgewerkt worden, dan wordt enkel het rondje aangevinkt. Maximum duur huiswerk (= rekening houdend met zwakkere lln./trage werkers): 150 /week + 50 /week extra Franse les. inhoud huiswerk: Het huiswerk in de 3 de graad is heel gevarieerd. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van leren (hardop, schrijvend, ), schematiseren, samenvatten, plannen enz. In de 3 de graad kan, net zoals in de 2 de graad een extra taak gegeven worden vb. een boekbespreking, een spreekbeurt, een presentatie van voor W.O.,. Deze taak komt eigenlijk bij het normale huiswerk (niet iedereen kan op dezelfde dag een spreekbeurt geven, ), maar moet uiteraard goed op voorhand worden meegedeeld. (minstens 4 schoolweken vooraf) In de klas worden de leerlingen op dergelijke bijkomende taak voorbereid. 42

43 D. Schematische voorstelling: Graad accent agenda Duur huiswerk 1 ste gr. Welbevinden (gezichtje) 2 de gr. Zelfsturing (klokje + schooltas) Dagtaken Opgeven taken/lessen minstens 2 schooldagen vooraf. 1 ste lj.: max. 20 /dag 2 de lj.: max. 30 /dag Max. 160 /week Leerlijn lezen/ leren -leren 1 ste lj. : elke dag 10 lezen 2 de lj. : elke dag 10 (gedifferentieerd) lezen. 30 lezen/week: gedifferentieerd lezen, voorbereiding stilleesles, wero Extra taken geen Spreekbeurt Boekbespr. Presentatie W.O. 3 de.gr; Leren leren (plannen: balkje) Opgeven taken/lessen minstens 3 schooldagen vooraf. max 150 /week + extra Fr.les : totaal 200 Meegeven tips/ methodes om te leren leren. Leerlijn in 5 de en 6 de lj. Spreekbeurt Boekbespr. Presentatie W.O. In de lagere school krijgen de leerlingen op geregelde tijdstippen hun maandrappport mee naar huis. Zo kunt u, als ouder, de evolutie van uw kind volgen. Op dit rapport worden telkens enkele leerresultaten en leef- en werkhoudingen geëvalueerd. In het tweede tot en met het zesde leerjaar zijn er ook proefwerken in de maand december en juni. Voor het eerste leerjaar slechts in de maand juni. Dat resulteert telkens in een groot rapport met alle leerresultaten (Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst, Frans voor 3 graad), muzische opvoeding en leef- en werkhoudingen. Voor bewegingsopvoeding krijgen de leerlingen zowel in december als in juni een afzonderlijk rapport met een evaluatie over specifieke vaardigheden in verband met de bewegingsopvoeding. Wij vragen dat u de rapporten telkens naziet en uw handtekening plaatst. 43

44 3. 9. ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING De schoolverzekering (polis ) omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Persoonlijke ongevallenverzekering Alle kleuters en leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, zowel op school als op weg van en naar school. Dit laatste betekent dat uw kind de veiligste en/of normale weg van huis naar school (en omgekeerd) moet volgen. Deze waarborg geldt ook voor alle buitenschoolse activiteiten die door de school worden georganiseerd, zoals uitstappen, schoolreis, boswandeling, e.d.m. Burgerlijke aansprakelijkheid Deze waarborg dekt de ongevallen die een kleuter of leerling veroorzaakt aan derden, wanneer hij of zij onder het toezicht is van de school. Let wel : ongevallen door de kinderen veroorzaakt aan derden op weg van en naar school zijn niet gedekt, want van toezicht door een leerkracht van de school is hier geen sprake. Rijbegeleiding is hierbij natuurlijk een uitzondering. Vandaar het belang van een verzekering Familiale Burgerlijke Verantwoordelijkheid die door de ouders kan worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij van hun keuze. Terugbetaling ongevallenverzekering De schoolverzekering betaalt de medische en farmaceutische kosten, alsook de kosten voor prothese-apparaten en de hospitalisatiekosten. Gebroken brillen horen daar echter niet bij, tenzij dit ongeval gepaard 44

45 ging met verwondingen en letsels. Voor de vergoeding voor tanden en tandprotheses bestaat ook een aparte regeling. Het is duidelijk dat de terugbetaling door de verzekering gebeurt na tussenkomst van het eigen ziekenfonds. De schoolverzekering dekt geen stoffelijke schade of diefstal. Wat te doen bij ongeval? Het ongeval zo vlug mogelijk melden bij de leerkracht, het secretariaat of de directeur. U ontvangt dan een bundel formulieren. Het aangifteformulier (p. 1 & 2) vult u verder aan. De medische fiche (p. 3) laat u door de dokter invullen. U betaalt alle kosten van het ongeval. Na genezing vult u op het vierde formulier de uitgavenstaat in. U vermeldt zeker uw bankrekeningnummer en de kosten waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet (b.v. aangekocht verband, geneesmiddelen,...). U voegt de afrekening van de mutualiteit bij de bundel. U bezorgt ons dan alle formulieren terug : u geeft het bundeltje aan de leerkracht van uw kind, aan de secretaresse of aan de directeur. De school stuurt het dossier door naar het Interdiocesaan Centrum, afdeling verzekeringen, Oostnieuwkerksesteenweg 51, 8800 Roeselare, tel. 051/ Binnen korte tijd ontvangt u het verschil tussen de mutualiteitsuitkeringen en uw werkelijke uitgaven op uw bankrekening VRIJWILLIGERS De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers (leesouders, chauffeurs, ). De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 45

46 Verplichte verzekering De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum, afdeling verzekeringen, Oostnieuwkerksesteenweg 51, 8800 Roeselare, tel. 051/ De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Geheimhoudingsplicht Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenis straf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. 46

47 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging - strafwerk - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. - Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn; - een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk é é n maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn. 47

48 Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uit-sluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad. 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres zie hiervoor onder punt 1.1. Wie is wie?). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. 48

49 Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum) Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. 49

50 Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. In september-oktober volgt een uitgebreide informatieavond. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het maand- en semesterrapport. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u best via de leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. 50

51 Aanwezig zijn op school en op tijd komen De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Na 10 halve dagen problematische afwezigheid openen wij samen met het CLB een dossier en wordt een begeleidingsplan opgesteld. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 51

52 We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door : Zelf Nederlandse lessen te volgen Uw kind naschoolse extra Nederlandse lessen te laten volgen Te zorgen voor een Nederlandse begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,.. (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, ) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sport- of cultuurgroep, academie Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radio- en tv-programma s te laten luisteren of kijken Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen 52

53 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Uw kind in zijn vrije tijd geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten of taalkampen Andere Omgangsvormen Onze school hecht veel belang aan een stijlvol optreden van de leerlingen. Dit blijkt o.a. in de aandacht en het respect van de leerlingen tegenover elkaar, in de voorname houding en in de beschaafde omgangstaal tegenover alle personeelsleden van de school, in de zorg voor eigen materiaal en andermans bezit, in het respect voor het materiaal van de school en in de aandacht voor hygiëne. Kleding en voorkomen, als uiting van de eigen persoonlijkheid, moeten steeds getuigen van een goede smaak en van soberheid en mogen zeker geen uitdagende vormen aannemen of leiden tot concurrentie. Wij dringen dan ook aan op een verzorgd voorkomen. Zo vragen wij b.v. een nette haartooi en laten niet toe dat onze leerlingen zich laten opmerken door opvallende of extravagante sieraden of oorringen 53

54 Onze leerlingen moeten ook een onderscheid maken tussen vrijetijdskleding en kleding om naar school te komen. In onze cultuur vraagt elke omstandigheid en elke plaats immers een aangepaste kleding : wat thuis en in de vrije tijd kan en mag, past soms niet op school. Daarom wordt een bijzondere aandacht gevraagd voor een verzorgde schoolkleding. Dit stijlvol optreden kan uiteraard niet beperkt blijven tot het schoolgebeuren alleen. Ook op plaatsen en activiteiten buiten de schoolmuren wordt van onze leerlingen verwacht dat zij stijlvol zijn in gedrag, kleding en voorkomen. Wij denken hierbij aan de weg van en naar school, uitstappen en schoolreizen, sportactiviteiten Wat op school niet mag en kan, mag en kan ook niet op die plaatsen en activiteiten. Toegang tot de klaslokalen Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht gedurende de lesuren. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). Rookverbod Het is op het hele schooldomein verboden te roken. Bij overtreding kunnen orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 54

55 Schade en verlies De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Om verlies en diefstal te voorkomen, vragen wij alle kledingstukken te voorzien van naam en in alle boeken, schriften enz. de naam te schrijven. Wil de naam van uw kind voluit schrijven. Geld wordt nooit in de klas, de schooltas of de jas achtergelaten. Fietsen dienen steeds te worden gesloten. Wanneer de leerlingen schade toebrengen, vallen de herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten laste van de ouders. Een verloren of beschadigd boek van de school of van de schoolbibliotheek moet vervangen of vergoed worden. Schooltas We vragen dat de leerlingen van de lagere school beschikken over een stevige boekentas of rugzak om hun boeken en schriften in op te bergen. School verlaten De kinderen die tussen de middag op school blijven, of na vier uur overblijven, mogen nooit het gebouw of de speelplaats verlaten. Ook na de schooluren is het zonder toestemming niet toegestaan in het gebouw rond te lopen om bv. een vergeten boek op te halen! Toegang tot de school s Morgens worden de kinderen niet voor 8.00u. op de speelplaats verwacht. Wie vroeger op school toekomt, moet gebruik maken van de voorschoolse opvang. Verjaardag Als een kind verjaart, is dat een prachtig moment om het eens in het zonnetje te zetten. Op school is de traditie gegroeid dat de jarige dan 55

56 zijn klasgenootjes trakteert. Graag hadden wij gezien dat hetgeen meegebracht wordt bescheiden blijft : het is meer het gebaar dat telt dan de hoeveelheid. Daarbij vragen wij de ouders dat ze oog zouden hebben voor gezonde voeding en dat snoepgoed tot een minimum wordt beperkt. Er zijn mogelijkheden te over om ter gelegenheid van een verjaardag iets gezonds aan te bieden : een stukje cake of koek of eventueel een tip voor klasgeschenk zoals CD, boek, spel. 56

57 Fruitdag Fruitdag op de lagere school wordt gehouden op woensdag. Wie inschrijft, krijgt elke woensdag (30 leveringen) een stuk fruit. De kleuterafdeling organiseert zelf een wekelijkse fruitdag op woensdag. Speelplaats Voetballen is enkel toegelaten op het afgebakend terrein. Voor de rest worden enkel zachte ballen op de speelplaats toegelaten. Tennisballen of springballen zijn verboden. Elektronische speeltjes zoals gameboy zijn niet toegelaten. Afspraken i.v.m. snoepen, gsm Snoepen is niet gezond. Chips, snoepgoed en dergelijke kunnen uitzonderlijk wel eens, maar zeker niet op regelmatige basis. Beperken is de boodschap. Kauwgom wordt helemaal verboden. Een gsm mag worden meegebracht, maar moet worden afgezet tijdens de lessen. Het meebrengen van een gsm gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Milieubeleid: pmd-arme school In het kader van ons gezondheidsbeleid laten we enkel nog toe dat leerlingen water meebrengen naar school in een herbruikbare drankfles. Alle andere dranken in pmd-verpakking worden dus verboden. Water is gezond en pmd schadelijk voor het milieu. Zelf zullen we ook zoveel mogelijk dranken in glas of herbruikbare flessen aanbieden, wat de pmd-berg aanzienlijk moet doen krimpen. 57

58 Om 10 uur s morgens kunnen kinderen een melkje of ecosapje gebruiken, aangeboden door de school. Bij het begin van het schooljaar kun je hiervoor intekenen. De kostprijs wordt via de schoolrekening verrekend. Melk kost 0,30 euro, een ecosapje (appel en sinaasappel) 0,42 euro. Privacy De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn Foto s op website Via onze website ( ) plaatsen wij foto s van uitstappen of klasevenementen. U kunt die foto s niet downloaden. Op eenvoudige vraag aan de webmeester kunt u verzoeken om bepaalde foto's te verkrijgen. Zo kunt u ook later nog genieten van die heerlijke momenten in de basisschool. Toch is het ook mogelijk dat u bezwaar aantekent tegen het feit dat er foto s met uw kind via de website verspreid worden. Wij zullen dit uiteraard respecteren. Gelieve daarvoor contact op te nemen met de directeur. 58

59 Schoolbibliotheek De promotie van het goede kinderboek krijgt in onze school bijzondere aandacht. In de school hebben we een goed gestoffeerde schoolbibliotheek waar de kinderen hun gading kunnen vinden. Dit ruime aanbod laat de leerkrachten ook toe aan leespromotie te doen en zo het leesplezier te verhogen. Verkeersveiligheid De fietsen van de leerlingen moeten aan de voorschriften van het verkeersreglement voldoen, om bij een eventueel ongeval, zonder discussie een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij te kunnen bekomen. De ouders zijn bezorgd om de veiligheid van hun kinderen en dragen een grote verantwoordelijkheid. Al te vaak worden kinderen met een fiets die niet in orde is naar school gestuurd. Enkele tips : Verken samen met uw kind(eren) de veiligste weg van en naar de school. De veiligste weg is niet altijd de kortste weg. Laat de kinderen altijd uit de auto stappen aan de kant van het trottoir. Bij het begin van het nieuwe schooljaar (en ook later) is het goed de fietsen grondig na te kijken. De fietsers stallen hun fiets in de fietsenrekken. De leerlingen mogen nooit rondrijden op de speelplaats. De fiets moet steeds worden gesloten. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. 59

60 Zorgverbreding We beschikken over een zorgcoördinator en een zorgleerkracht die op school-, klas- en leerlingenniveau de ontwikkelingskansen van de kinderen uit kleuter en lager helpen ondersteunen. Revalidatie kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is en mits toestemming van de directeur. Buitenschoolse activiteiten Op de vrije woensdagnamiddag of in het weekend is er ook geregeld kans om deel te nemen aan een veldcross, het handbal- of netbaltornooi, voetbal met de schoolploeg en andere activiteiten. De kinderen worden voor deze extra beurten telkens verwittigd. Klaviergewenning op computer De school organiseert lessen klaviergewenning voor het 5 de en 6 de leerjaar. Die gaan bij voldoende belangstelling door over de middag in de lokalen van de school. Regeling van middagbewaking De kinderen staan onder toezicht van uur tot uur. Ze mogen de school niet verlaten. Als het regent kunnen de kinderen ook binnen spelen. 60

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, Bijdrageregeling In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: www.sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving 1 2 1 DEFINITIES Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be of op de website van de school.

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op www.vvkbao.be of op de website van de school. Deel 2: Infobundel onderwijsregelgeving Pagina 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur²:

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste, Gelieve, in uw eigenbelang, deze bundel

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school.

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. 13 14 2. Onderwijsregelgeving 2.1. Definities Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau en

Nadere informatie

DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Infobundel onderwijsregelgeving 1 1 DEFINITIES Schoolstructuur: school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1221 ( ) Nr. 4. Zitting juni OND

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1221 ( ) Nr. 4. Zitting juni OND Zitting 2006-2007 27 juni 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek en van het

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Intern reglement kleuters Bronstraat

Intern reglement kleuters Bronstraat Gemeenschapsonderwijs DE BRON Bronstraat 86a 1060 Sint-Gillis (Brussel) Tel 02 538 54 52 Fax 02 538 76 59 www.bsgodebron.com bs.sint-gillis@g-o.be Intern reglement kleuters Bronstraat 1. Aanwezigheid Om

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1 1 WELKOM Wij heten u van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen. We zien het als een voorrecht

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO

SCHOOLBROCHURE. 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO SCHOOLBROCHURE 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO Sint-Bernardsesteenweg 665 2660 Hoboken Tel: 03/ 825 07 76 Fax: 03/ 825 07 75 directie@basisschooldonbosco.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld tijdens de inschrijving en blijven in de school

INHOUDSTAFEL. Deel 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld tijdens de inschrijving en blijven in de school Deel 1 : Opvoedingsproject (zie balk opvoedingsproject) INHOUDSTAFEL Deel 2 : Infobundel onderwijsregelgeving Deel 3 : Schoolreglement 1. Definities 2. Centrum Leerlingbegeleiding 3. Inschrijven van leerlingen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren Organogram van de school Bijlage 0 Sint-Jan Lagere School Paradijzen 16 2222 Wiekevorst Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar Voorzitter schoolbestuur:

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat

Nadere informatie

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 1 INHOUDSOPGAVE Pedagogisch project Opdracht 1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 3 Opdracht 2 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Money, money, money. Over wat de school kost en hoe je hulp kan vragen. Leren in Antwerpen. Les. 6 tot 18 Ouders. 60 Minuten

Money, money, money. Over wat de school kost en hoe je hulp kan vragen. Leren in Antwerpen. Les. 6 tot 18 Ouders. 60 Minuten Leren in Antwerpen Les 1 2 3 4 5 Money, money, money Over wat de school kost en hoe je hulp kan vragen 60 Minuten 6 tot 18 Ouders Opgelet Deze les heeft een voorbereiding nodig Beginsituatie Indien de

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel. onderwijsregelgeving. Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode

Deel 2 Infobundel. onderwijsregelgeving. Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Infobundel onderwijsregelgeving versie mei 2014 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2016-2017 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Deel 2 Onderwijsregelgeving

Deel 2 Onderwijsregelgeving Basisscholen Heilig Graf Deel 2 Onderwijsregelgeving Basisschool Heilig Graf Tramstraat 36 2300 Turnhout 014/41.96.68 Deel 1 Het opvoedingsproject Deel 2 Onderwijsregelgeving Deel 3 Schoolreglement INFOBROCHURE

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING versie 2015 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Deel 3 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

Deel 3 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Deel 3 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Boekje 2 Infobrochure Onderwijsregelgeving

Boekje 2 Infobrochure Onderwijsregelgeving Boekje 2 Infobrochure Onderwijsregelgeving Boekje 2: Infobrochure Onderwijsregelgeving 1 september 2015 1 Boekje 2: Infobrochure Onderwijsregelgeving 1 september 2015 2 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving

Infobrochure onderwijsregelgeving Infobrochure onderwijsregelgeving 2015-2016 2 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. pedagogische raad 6 : Orgaan

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Vrije Basisschool Sint Jozef Kloosterstraat 1 2520 Emblem Ranst Tel. 03/480.19.29 Fax. 03/491.11.42 E mail : dir@sintjozefschool-emblem.be URL : www.sintjozefschool-emblem.be INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 Deel 3 2 INHOUDSOPGAVE A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 B. Schoolverandering 5 C. Organisatie van de leerlingengroepen 6 D. Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235 BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoekers - Moeder van een leerling 1.3 Betrokken school - School

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING versie 2015 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING versie 2015 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD 1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolvisie, pedagogisch project en schoolreglement

Schoolbrochure met schoolvisie, pedagogisch project en schoolreglement Schoolbrochure met schoolvisie, pedagogisch project en schoolreglement Sint-Joris Basisschool Tel. 056/51.28.89 St-Jansmolenstraat 7 Fax. 056/51.81.60 8930 Menen Email: st.joris.lagere.menen@skynet.be

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden!

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! 1. Wie zijn wij? Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD 1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is

Nadere informatie

De Kleuterkouter Vrije Kleuterschool

De Kleuterkouter Vrije Kleuterschool De Kleuterkouter Vrije Kleuterschool Julie Billiartplein 2 052 45 03 88 B.V.A.wijk F 132 052 44 65 35 9240 Zele kleuter.kouter@myonline.be kleuterkouterbva@fulladsl.be Bijlage: Mededelingen schooljaar

Nadere informatie

De Klimtoren is een school voor alle kinderen.

De Klimtoren is een school voor alle kinderen. De Klimtoren is een school voor alle kinderen. Rebekka Buyse We willen elk kind STERKER maken, op zijn tempo, op alle vlakken. REBEKKA BUYSE DIRECTEUR - VBS DE KLIMTOREN Pagina 1 Pagina 2 Voorwoord 5 Welkom

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe Opvoedingsproject Je mag zijn wie je bent En zoals je bent. Met fouten en gebreken. Om te kunnen worden Die je in je aanleg bent Maar zoals je je nog niet kunt vertonen En je mag het worden op jouw wijze

Nadere informatie

T W E A Klein Overlaar Hoegaarden

T W  E A Klein Overlaar Hoegaarden T 016 76 54 97 W www.mariadal.be E info@slomariadal.be A Klein Overlaar 3 3320 Hoegaarden INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 28augustus 2015 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

De schooleigen visie op zorgbeleid

De schooleigen visie op zorgbeleid De schooleigen visie op zorgbeleid 1. Het christelijk opvoedingsproject is het uitgangspunt voor onze visie op zorg. We willen alle kinderen naar een hoger ontwikkelingsniveau optillen, hen klaar maken

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject September 2004 1 Ons opvoedingsproject De onderscheiden scholen die behoren tot de v.z.w. Vrije Katholieke Scholen van Anderlecht ijveren voor een volwaardige, menselijke en christelijke ontplooiing van

Nadere informatie

- school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur.

- school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. Sint-Paulus vzw Stationsstraat 16-3440 ZOUTLEEUW Ondernemingsnummer: 0410.414.621 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING juni 2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 1. Een schooleigen christelijke identiteit. De vraag is hier: Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten? Wij willen open scholen zijn, waar iedereen welkom

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/231 BETREFT: organisatie van skiklassen door VZW vriendenkring. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 9 januari 2009 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van

Nadere informatie

Opvoedingsproject VBS De Bloesem

Opvoedingsproject VBS De Bloesem Opvoedingsproject VBS De Bloesem Als uitgangspunt voor ons opvoedingsproject nemen wij het beeld van 'de zaaier'... De elementen van dit schilderij staan symbool voor de 5 opdrachten die we wensen na te

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel KOM

Gemeenschappelijk deel KOM Deel 3 Gemeenschappelijk deel KOM Dit deel van de schoolbrochure met schoolreglement is een gemeenschappelijk deel voor de scholen van het Katholiek Onderwijs Mol (KOM) Tot het KOM. behoren 10 scholen:

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie