Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten"

Transcriptie

1 Wet Geurhinder en veehouderij Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten

2 Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Opdrachtgever: dhr. v.d. Eijnden, Dijkstraat AN Asten Opgesteld door: ROBA Advies BV Ir. D.T.M Derks Florijn 4 Postbus AH Deurne Datum: maart 2013

3 Inhoud 1. Inleiding en opdracht Wet geurhinder en veehouderij en ruimtelijke ordening Belangen afwegen Bouwen binnen geurcontouren Beoordeling van het plangebied Woon- en leefklimaat Belangen van veehouderijen Gegevens en werkwijze Resultaten Beoordeling leefklimaat Belangen van de veehouderijen Conclusies en aanbevelingen Bijlagen Bijlage 1: invoergegevens V-stacks gebied (defaultwaarden) Bijlage 2: invoergegevens V-stacks gebied (Hoekstraat 4) Bijlage 3: V-stacks vergunning Hoekstraat 4 Bijlage 4: Beschikking + tekening vigerende milieuvergunning Hoekstraat 4 Bijlage 5: Dimensioneringsplannen Hoekstraat 4 Bijlage 6: Leaflets Hoekstraat 4 Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 3

4 Dhr. van de Eijnden wil aan de Dijkstraat 61, één nieuwe ruimte voor ruimte woning realiseren. De geplande woning is gelegen in het buitengebied van de gemeente Asten. Dhr. van de Eijnden wil inzicht in de mogelijkheden en beperkingen als gevolg van de veehouderijen in de omgeving. Dhr. van de Eijnden heeft hieromtrent ROBA Advies de opdracht verstrekt dit te onderzoeken en daarvoor de geurcontouren van omliggende veehouderijen op kaart te zetten en een beoordeling te maken van het leefklimaat. Het onderzoek betreft de doorwerking van de Wet geurhinder en veehouderij in de ruimtelijke ordening cq. de omgekeerde werking. De gemeente Asten heeft geen geurverordening met andere normen vastgesteld. Zodoende gelden de wettelijke standaardnormen en afstanden. Dit betekent dat in het 3 buitengebied de wettelijke norm van 14 ou E /m geldt. In de bebouwde kom geldt een vaste afstand van 100 meter voor veehouderijen waar meer dan 50 dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld. In het buitengebied geldt een vaste afstand van 50 meter. In het onderhavige rapport zal worden uitgegaan van genoemde normstelling en vaste afstanden. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 4

5 1. Inleiding en opdracht De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) beschermt geurgevoelige objecten tegen geurhinder uit veehouderijen. De wet bevat twee regimes: - normen voor de maximaal toelaatbare geurbelasting van een veehouderij. Deze normen zijn uitgedrukt in geureenheden: odour units (ou E /m 3 ) 1. Het wetsvoorstel kent vier standaardnormen: voor concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden met daarbinnen een onderscheid tussen de bebouwde kom en het buitengebied. Gemeenten mogen van de wettelijke normen afwijken binnen een in de wet vastgelegde bandbreedte. Dergelijke afwijkende normen gelden alleen in een bepaald gebied. Voor dat gebied moet de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in een gebiedsvisie vastleggen. Op basis daarvan wordt de achtergrondbelasting t.g.v. meerdere veehouderijen berekend en wordt een onderbouwing gevonden voor de afwijkende individuele normstelling. De afwijkende normen worden in een gemeentelijke verordening vastgelegd; - vaste afstanden gelden voor een groep dieren 2 waarvoor geen odour units beschikbaar zijn. Voordeze groep gelden vaste afstanden: 100 meter naar een woning in de bebouwde kom en50 meter naar een woning in het buitengebied. Deze groep van 'vaste afstand dieren kenden we ook al onder de 'oude' regelgeving. Op basis van deze normen of vaste afstanden wordt een aanvraag om een milieuvergunning van een veehouderij getoetst. Afhankelijk van de uitkomst wordt de vergunning verleend dan wel geweigerd Wet geurhinder en veehouderij en ruimtelijke ordening De Wgv wordt dus gebruikt om de geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen te beoordelen op geur vanwege de veehouderij, heeft zij indirect consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten. Die uitstraling van de geurregelgeving naar de ruimtelijke ordening wordt wel aangeduid met de term omgekeerde werking. De reden voor die uitstraling is duidelijk: een geurnorm beoogd mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder, bijvoorbeeld door zich in de directe nabijheid van de veehouderij te vestigen. De ruimtelijke plannen waarvoor de omgekeerde werking moet worden beoordeeld, zijn met name bestemmingsplannen waarin locaties voor woningbouw, zoals een woonwijk of een ruimte voor ruimte- woning, of recreatie en toerisme worden vastgelegd. In gevallen dat een bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, bijvoorbeeld bij vergroting van een bouwblok of bij woningsplitsing, kan ontheffing van het bestemmingsplan worden gevraagd volgens artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij besluitvorming over deze ontheffing moet opnieuw de milieutoets op de omgekeerde werking worden uitgevoerd, er wordt immers opnieuw bestemd. Als het bouwblok al bestemd is, behoeft het bestemmingsplan geen aanpassing en is ook geen toets op de omgekeerde werking nodig of mogelijk. 1 De emissie van geurstoffen uitgedrukt in odour units is bekend van varkens, pluimvee, schapen, geiten, eenden, vleeskalveren en vleesstieren. De emissies zijn gemeten aan stallen, zowel met als zonder emissiearme systemen. 2 Voor een groep dieren is de geurmissie tot nu toe nog niet gemeten. Voor deze groep dieren zijn dus geen emissies van geurstoffen bekend. Het betreft: melk- en kalfkoeien, zoogkoeien, vrouwelijk jongvee, pelsdieren, paarden en andere dieren die niet onder voetnoot 1 zijn genoemd. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 5

6 1.2. Belangen afwegen Bij besluitvorming omtrent (wijziging van) een bestemmingsplan moet worden bepaald of sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of het plan niet in strijd is met het ruimtelijke ordeningsrecht. Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad; de rechtspositie van de betrokkenen moet worden gehandhaafd. Dat is tevens van belang voor eventuele planschade (artikel 6.1 Wro). Er zijn in ieder geval twee relevante partijen, de veehouderij en de toekomstige bewoner of een andere ondernemer (bijvoorbeeld recreatie en toerisme): - de veehouderij heeft twee belangen: voortzetting van de bestaande bedrijfsactiviteiten en het uitvoeren van uitbreidingen (bijvoorbeeld een reeds vergunde uitbreiding), deze ook te realiseren; - de toekomstige bewoner heeft belang bij een aanvaarbaar woon- en verblijfklimaat. Samengevat betekent het voorgaande dat bij het beoordelen de volgende aspecten in ogenschouw moeten worden genomen: a. Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object). b. Wordt overigens niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden) Bouwen binnen geurcontouren Volgens bestaande jurisprudentie geldt dat bouwen binnen stankcirkels niet toelaatbaar is. Bij de oude stankregelgeving moesten geplande geurgevoelige objecten daarom minimumafstanden tot veehouderijen in acht houden. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar de Wgv, is het niet toelaatbaar om geurgevoelige objecten te bouwen binnen de geurcontouren van de geldende norm of vaste afstand. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen geurcontouren gebaseerd op odour units en geurcontouren gebaseerd op vaste afstanden. Geurcontouren gebaseerd op Odour units Als binnen de contour van de norm al geurgevoelige objecten liggen, wordt de veehouderij niet in alle gevallen in zijn belangen geschaad door nieuwbouw binnen de contour. Als de veehouderij niet in zijn belangen wordt geschaad en tevens een goed woon- en verblijfklimaat kan worden gegarandeerd, is het toelaatbaar om binnen de contour van de geldende norm geurgevoelige objecten te bouwen. Voor bouwplannen zowel binnen als buiten de contour van de geurnorm is het, voor een zorgvuldige besluitvorming, nodig om de verwachte achtergrond geurbelasting in het plangebied te evalueren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van geurcontouren, maar ook van berekeningen uitgevoerd met V-stacks-gebied. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 6

7 Streefwaarden voor de geurbelasting De gemeente Asten heeft geen geurverodening opgesteld, waardoor de standard streefwaarden gelden: en maximale geurbelasting (achtergrond) op de kernen binnen de gemeente van 10 oue/m3; een maximale streefwaarde voor de geurbelasting (achtergrond) in het buitengebied van 20 oue/m3. een maximale streefwaarde voor de geurbelasting (achtergrond) in de LOG s van 32 oue/m3. De streefwaarden zijn afgeleid uit tabel 1. Hierin zijn streefwaarden voor de achtergrond geurbelasting uitgewerkt naar gebiedstype. De te realiseren ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat is gelegen in het buitengebied en kent daarbij een streefwaarde van 20 oue/m3. Daarnaast kan de leefklimaat aan de hand van de achtergrondbelasting en het aantal geurgehinderden worden bepaald. Dit is af te leiden uit de handreiking bij de Wgv, bijlage 6 en 7 (Infomil, 1 mei 2007). De achtergrondbelasting (ou) is in deze handreiking in verband gebracht met de mogelijke kans op geurhinder en een beoordeling van het leefklimaat. Tabel 2 is een samenvatting van bijlage 6 en 7 van de handreiking bij de Wgv. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 7

8 Geurcontouren gebaseerd op vaste afstanden Bij bedrijven met vaste afstanden zijn geen odour units bekend (zie voetnoot 1 en 2). Gelet op het voorafgaande is dus ook geen beoordeling van het leefklimaat te maken. Daarom is het bouwen binnen de geurcontouren van vaste afstanden dus in beginsel altijd uitgesloten. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 8

9 2. Beoordeling van het plangebied Voor een zorgvuldige besluitvorming over het plangebied aan de Dijkstraat 61 moet het plan op de volgende aspecten worden beoordeeld: - Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object). - Wordt overigens niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden) Woon- en leefklimaat Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied is het nodig om de verwachte geurhinder te evalueren. De verwachte geurhinder wordt bepaald door het berekenen van zowel de voorgrondbelasting 3 als de achtergrondbelasting 4. Ten behoeve van ruimte voor ruimte woning geldt echter een afwijkend toetsingskader in de Wet geurhinder en veehouderij waardoor niet getoetst hoeft te worden op de voorgrondbelasting. Voor deze woningen geldt een minimum afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig object. Binnen de bebouwde kom betreft deze minimumafstand 100 meter, buiten de bebouwde kom betreft dit 50 meter. De achtergrondbelasting wordt berekend met V-Stacksgebied. De achtergrondbelasting is voor het plangebied bepaald aan hand van de door de Provincie Noord-Brabant (Web-BVB) beschikbaar gemaakt informative betreffende de veehouderijen. Alvorens resultaten van de beoordeling te bespreken wordt ingegaan op de gebruikte gegevens en de werkwijze voor het berekenen van de achtergrondbelasting Belangen van veehouderijen Ook ten behoeve van de belangen van de veehouderijen is er sprake van het hierboven beschreven afwijkende toetsingskader. De nieuw te realiseren ruimte voor ruimte woning is gelegen in het buitengebied van de gemeente Asten, zodoende dient een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van de dichts bij gelegen veehouderij in acht genomen te worden. 3 4 Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van díe veehouderij (de dominante veehouderij) welke de meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen. De voorgrondbelasting is van belang voor het bepalen van de verwachte hinder omdat uit onderzoek is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de voorgrondbelasting hoger is dan als gevolg van de achtergrondbelasting, bij gelijke belastingen. Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de voorgrondbelasting meer dan de helft van de achtergrondbelasting bedraagt. Onder de achtergrondbelasting verstaan we de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 9

10 2.3. Gegevens en werkwijze De achtergrondbelasting van de omliggende veehouderijen zijn berekend middels de door BVB aangeleverde gegevens. De veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor geuremissiefactoren gelden en welke binnen een afstand van twee kilometer van de geplande ruimte voor ruimte woning zijn gelegen zijn megenomen in een achtergrondbrekening. Deze berekening zijn uitgevoerd in het programma V-stacks gebied. Van de bedrijven zijn bronbestanden aangemaakt waarin de parameter, gemiddelde gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, diameter en de uittreesnelheid, op defaultwaarden zijn gesteld. Naast deze parameters is de vergunde emissive per bedrijf ingevoerd. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van de veehouderijen, aan de hand waarvan de achtergrondbelasting (defaultwaarden) is berekend. De defaultwaarden betreffen algemene gegevens welke niet exact overeenkomen met de werkelijke situatie. Voornamelijk bij de veehouderij aan de Hoekstraat 4 zijn de defaultwaarden zeer afwijkend van de situatie zoals deze werkelijk vergund is. Daarnaast is de de veehouderij aan de Hoekstraat 4 in de vergunde situatie al overbelast op enkele omliggende woningen (bijlage 3). Bij een wijziging van de veehouderij op deze locatie moet de geurbelasting gelijk blijven of middels de 50% regeling verlagen. Het meenemen van de werkelijke waarden overeenkomstig met de vergunde situatie is dan ook wordt-case. Zodoende is in dit onderzoek een tweede achtergrond berekening gemaakt waarbij de defaultwaarden van de veehouderij aan de Hoekstraat 4 zijn vervangen door de werkelijke waarden als overeenkomstig met de vergunde situatie. Hierbij is gerekend met twee emissiepunten in plaats van één emissiepunt. De locatie (x/y coördinaten) van deze emissiepunten zijn bepaald aan de hand van de locatie van de luchtwassers behorend bij de stallen 4 en 5 (zie toegevoegde milieutekening in bijlage 4). Dit zijn namelijk de twee stallen behorend bij de veehouderij aan de Hoekstraat 4 waar zich dieren met een geuremissiefactor bevinden. Middels de gegevens uit de milieutekening (bijlage 4), de dimensioneringsplannen (bijlage 5) en leaflets (bijlage 6) zijn de overige parameters onderbouwd. Dit betreffen de gebouwhoogte welke is bepaald aan de hand van de milieutekening en de emissiepunt diameter en emissiepunt uittreesnelheid welke zijn bepaald aan de hand van de dimensioneringsplannen en leaflets. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van de veehouderijen, aan de hand waarvan de tweede achtergrondbelasting (afwijkend van de defaultwaarden) is berekend. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 10

11 3. Resultaten Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven moet de nieuw te realiseren ruimte voor ruimte woning op de volgende aspecten worden beoordeeld: - Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object). - Wordt overigens niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden) Beoordeling leefklimaat Bij de beoordeling of het leefklimaat ter plaatse van de ruimte voor ruimte woning acceptabel is, dient de geurbelasting veroorzaakt door de individuele bedrijven (voorgrondbelasting) en de geurbelasting op het plangebied veroorzaakt door alle veehouderijen samen (achtergrondbelasting) in beeld te worden gebracht. Beoordeeld moet worden of de belasting acceptabel is. Voorgrondbelasting Zoals hierboven al beschreven hoeven nieuw te realiseren ruimte voor ruimte woningen niet aan de voorgrondbelasting getoets te worden. Hiervoor geldt een afwijkend toetsingskader in de Wet geurhinder en veehouderij, waardoor getoets dient te worden op vaste afstanden. Dit betrefd een minimale afstand van 50 meter tussen het emissiepunt van de veehouderij en de dichts bij gelegen gevel van het geurgevoelige object. Het dichtst bij gelegen emissiepunt van een veehouderij is gelegen op ruim 80 meter van de te ontwikkelen Ruimte voor Ruimte woning, dit betreft de veehouderij aan de Dijkstraat 58. Er wordt zodoende ruimschoots voldaan aan de minimale afstand van 50 meter. Achtergrondbelasting (defaultwaarden) Ten behoeve van de beoordeling van de achtergrondbelasting is een berekening gemaakt van deze gecumuleerde geurbelasting door alle bedrijven in de omgeving van het plangebied. Uit deze berekening blijkt dat de gemiddelde achtergrondbelasting ter plaatse van de geplande woningbouw in de aangevraagde situatie 25,98 ou E /m³ bedraagt. Dit komt overeen met een tamelijk slecht woon- en leefklimaat (26,0 ou E /m³ komt overeen met een hinderpercentage van 20-25%). In bijlage 2 is de huidige achtergrondbelasting in ou E /m³ weergegeven. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 11

12 Tabel 6: achtergrond belasting op geurgevoelige locaties GGLID Achtergrondbelasting huidig RVR nieuw hoek ,37 RVR nieuw hoek ,01 RVR nieuw hoek ,98 RVR nieuw hoek ,73 Tabel 7: achtergrond belasting op geurgevoelige locaties huidige situatie GGLID % geurgehinderden Milieukwaliteit huidig RVR nieuw hoek ,50 tamelijk slecht RVR nieuw hoek ,50 tamelijk slecht RVR nieuw hoek ,65 tamelijk slecht RVR nieuw hoek ,93 tamelijk slecht Achtergrondbelasting (Hoekstraat 4) In deze berekening is ten behoeve van de Hoekstraat 4 niet uitgegaan van de defaultwaarden maar zoals in paragraaf 2.3 beschreven van de werkelij vergunde situatie. Uit deze berekening blijkt dat de gemiddelde achtergrondbelasting ter plaatse van de geplande woningbouw in de aangevraagde situatie 17,44 ou E /m³ bedraagt. Dit komt overeen met een matig woon- en leefklimaat (18,0 ou E /m³ komt overeen met een hinderpercentage van 15-20%). Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 12

13 Tabel 6: achtergrond belasting op geurgevoelige locaties Achtergrondbelasting GGLID huidig RVR nieuw hoek 1 15,73 RVR nieuw hoek 2 15,49 RVR nieuw hoek 3 16,65 RVR nieuw hoek 4 17,44 Tabel 7: achtergrond belasting op geurgevoelige locaties huidige situatie GGLID % geurgehinderden Milieukwaliteit huidig RVR nieuw hoek ,00 matig RVR nieuw hoek ,82 matig RVR nieuw hoek ,67 matig RVR nieuw hoek ,23 matig 3.2. Belangen van de veehouderijen Het dichtst bij gelegen emissiepunt van een veehouderij is gelegen op ruim 80 meter van de te ontwikkelen Ruimte voor Ruimte woning, dit betreft de veehouderij aan de Dijkstraat 58. Tevens is de te realiseren woning gelegen op een afstand van meer dan 50 meter van het bouwblok van de veehouderij aan de Dijkstraat 58. Binnen 50 meter van de nieuw te realiseren ruimte voor ruimte woning zijn zodoende geen veehouderijen gelegen. Hiermee voldoet het plan aan de wettelijke vaste afstandscontouren welke zijn opgesteld voor een nieuw te realiseren ruimte voor ruimte woning. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 13

14 4. Conclusies en aanbevelingen Conclusies 1. Doordat de Ruimte voor Ruimte woning is gelegen buiten 50 meter van het dichtst bij gelegen bouwblok van een veehouderij worden de omliggende veehouderijen niet in hun ontwikkeling geschaad. 2. Indien bij het berekenen van de achtergrondbelasting op de Ruimte voor Ruimte woning, gerekend wordt met de waarden overeenkomstig met de werkelijk vergunde situatie van de veehouderij aan de Hoekstraat 4, betreft de achtergrondbelasting maximaal 17,44 ou E /m 3. De achtergrondbelasting geeft daarmee een matig leefklimaat, maar blijft daarmee onder de streefwaarde van 20 ou E /m3. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde waarden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Aanbevelingen De belangen van omliggende veehouderijen worden bij ontwikkeling van de ruimte voor ruimte woning niet geschaad. Verder is sprake van een matig leefklimaat rondom de woning. Het ontwikkelen van de ruimte voor ruimte woningen aan de Dijkstraat kan op grond van het aspect geurhinder dan ook worden toegestaan. Omgekeerde werking ruimte voor ruimte Dijkstraat ROBA Advies Pagina 14

15 Bijlage 1: invoergegevens V-stacks gebied (defaultwaarden) Naam van de berekening: Gemaakt op: :39:10 Rekentijd : 0:01:45 Naam van het gebied: Eijnden, dijkstraat 61 (defaultwaarden) Berekende ruwheid: 0,28 m Meteo station: Eindhoven Rekenuren: 10 % Bronbestand: IDNR X Y St-hoogte gemgebh St-dia St-uittrSnel E-verg E-maxVerg Adres Dijkstraat Dijkstraat Dijkstraat Dijkstraat Hoekstraat Busselseweg Ostaderstraat Veldweg Hindert Hindert Laarbroek Keskesweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg? Diesdonk Diesdonk Diesdonk 26 Receptorbestand: ID X Y NORM_OU adres RVR woning hoek RVR woning hoek RVR woning hoek RVR woning hoek 4 Resultaten weggeschreven in: RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3] Rasterpunt linksonder x: m Rasterpunt linksonder y: m Gebied lengte (x): 4000 m, Aantal gridpunten: 11 Gebied breedte (y): 4000 m, Aantal gridpunten: 11

16

17 Bijlage 2: invoergegevens V-stacks gebied (Hoekstraat 4) Naam van de berekening: Gemaakt op: :21:09 Rekentijd : 0:01:38 Naam van het gebied: Einden, Dijkstraat 61 te Asten Berekende ruwheid: 0,28 m Meteo station: Eindhoven Rekenuren: 10 % Bronbestand: X: IDNR X Y St-hoogte gemgebh St-dia St-uittrSnel E-verg E-maxVerg Adres Dijkstraat Dijkstraat Dijkstraat Dijkstraat Hoekstraat 4 stal Hoekstraat 4 stal Busselseweg Ostaderstraat Veldweg Hindert Hindert Laarbroek Keskesweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg Diesdonkerweg? Diesdonk Diesdonk Diesdonk 26 Receptorbestand: ID X Y NORM_OU adres RVR woning hoek RVR woning hoek RVR woning hoek RVR woning hoek 4 Resultaten weggeschreven in: RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3]

18 Rasterpunt linksonder x: m Rasterpunt linksonder y: m Gebied lengte (x): 4000 m, Aantal gridpunten: 11 Gebied breedte (y): 4000 m, Aantal gridpunten: 11

19 Bijlage 3: V-stacks vergunning Hoekstraat 4 Naam van de berekening: Nog niet bekend Gemaakt op: :57:39 Rekentijd: 0:00:03 Naam van het bedrijf: Mortel, Fr. Hoekstraat 4 te Asten vigerend Berekende ruwheid: 0,12 m Meteo station: Eindhoven Brongegevens: Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 1 Stal ,0 5,1 2,36 2, Stal ,0 5,7 3,54 1, Geur gevoelige locaties: Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 3 Lagendijk ,0 23,1 4 Hoekstraat ,0 16,8 5 Dijkstraat ,0 11,3 6 Dijkstraat ,0 8,9 7 Lagendijk ,0 42,9

20 Bijlage 4: Beschikking + tekening vigerende milieuvergunning Hoekstraat 4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Bijlage 5: Dimensioneringsplannen Hoekstraat 4

39 Dimensioneringsplan Dit dimensioneringsplan behoort bij de aanvraag Wet Milieubeheer van F. van Mortel, Reeweg 10, 5721 PD Asten voor het bedrijf aan de Hoekstraat 4 te Asten. Stalnummer: Stal 4 Het gedeelte van de stal waarvan de lucht behandeld wordt door een luchtbehandelingssysteem (Groen label nummer: BWL V2). De luchtwasser wordt op het luchtkanaal aangesloten. Berekening luchtkanaal: Maximale luchtbehoefte in de stal: aantal maximale totale dieren ventilatie max. vent. vleesvarkens, leefruimte meer 0,8 m2 per dierplaats * 60 m3/uur = m3/uur Totaal maximale ventilatie: m3/uur Berekening m2 luchtkanaal: De maximale luchtsnelheid in het centraal kanaal mag niet boven 2,5 m/s komen. De maximale luchtbehoefte bedraagt m3/uur / 3600 sec = 18,67m3/s. Rekening houdend met een maximale luchtsnelheid van 2,5 m/s zal het vrije doorstroomoppervlak van het centraal kanaal groter dan of gelijk moeten zijn aan 18,67 m3/s : 2,5 m/s = 7,47 m2. Berekening uittreedsnelheid en diameter luchtwasser: totale Maximale luchtbehoefte in de stal: aantal gem. gemiddelde dieren ventilatie ventilatie vleesvarkens, leefruimte meer 0,8 m2 per dierplaats * 31 m3/uur = m3/uur Gemiddelde totale m3 ventilatie per uur: Gemiddelde totale m3 ventilatie per seconde: m3/uur 9,64 m3/sec Aantal luchtwasunits 4 units Oppervlakte luchtwasser per unit: 1,092 m2 * Totale oppervlakte luchtwassers 4,37 m2 Van oppervlakte naar diameter luchtwasser Diameter luchtwasser (EP diameter) 2*wortel(4,368* PI) 2,36 m Gemiddelde totale m3 ventilatie per seconde: 9,64 m3/sec Totale oppervlakte luchtwassers 4,37 m2 : Uittreedsnelheid (EP uittreedsnelheid) 2,21 m/sec Berekening spuiwater: aantal liter/jaar totaal dieren dier liter/jaar vleesvarkens, leefruimte meer 0,8 m2 per dierplaats * 65 liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar Totaal spuiwater: liter/jaar 73 m3/jaar (c) ROBA Advies BV

40 Dimensioneringsplan Dit dimensioneringsplan behoort bij de aanvraag Wet Milieubeheer van F. van Mortel, Reeweg 10, 5721 PD Asten voor het bedrijf aan de Hoekstraat 4 te Asten. Stalnummer: Stal 5 Het gedeelte van de stal waarvan de lucht behandeld wordt door een luchtbehandelingssysteem (Groen Label nummer: BWL V2). De luchtwasser wordt op het luchtkanaal aangesloten. Berekening luchtkanaal: Maximale luchtbehoefte in de stal: aantal maximale totale dieren ventilatie max. vent. vleesvarkens, leefruimte meer 0,8 m2 per dierplaats * 60 m3/uur = m3/uur Totaal maximale ventilatie: m3/uur Berekening m2 luchtkanaal: De maximale luchtsnelheid in het centraal kanaal mag niet boven 2,5 m/s komen. De maximale luchtbehoefte bedraagt m3/uur / 3600 sec = 36,4m3/s. Rekening houdend met een maximale luchtsnelheid van 2,5 m/s zal het vrije doorstroomoppervlak van het centraal kanaal groter dan of gelijk moeten zijn aan 36,4 m3/s : 2,5 m/s = 14,56 m2. Berekening uittreedsnelheid en diameter luchtwasser: totale Maximale luchtbehoefte in de stal: aantal gem. gemiddelde dieren ventilatie ventilatie vleesvarkens, leefruimte meer 0,8 m2 per dierplaats * 31 m3/uur = m3/uur Gemiddelde totale m3 ventilatie per uur: Gemiddelde totale m3 ventilatie per seconde: m3/uur 18,81 m3/sec Aantal luchtwasunits 9 units Oppervlakte luchtwasser per unit: 1,092 m2 * Totale oppervlakte luchtwassers 9,83 m2 Van oppervlakte naar diameter luchtwasser Diameter luchtwasser (EP diameter) 2*wortel(9,828* PI) 3,54 m Gemiddelde totale m3 ventilatie per seconde: 18,81 m3/sec Totale oppervlakte luchtwassers 9,83 m2 : Uittreedsnelheid (EP uittreedsnelheid) 1,91 m/sec Berekening spuiwater: aantal liter/jaar totaal dieren dier liter/jaar vleesvarkens, leefruimte meer 0,8 m2 per dierplaats * 65 liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar * liter = liter/jaar Totaal spuiwater: liter/jaar 142 m3/jaar (c) ROBA Advies BV

41 Bijlage 6: Leaflets Hoekstraat 4

42 Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL V2 Systeembeschrijving van November 2010 Vervangt Chemisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) Beschrijving BB V1 van 9 oktober 1998 en BWL V1 van april 2009 Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type dwarsstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. De luchtwasser wordt opgebouwd uit modules met een capaciteit van m³ lucht per uur. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd. DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM Onderdeel Uitvoeringseis 1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 2a Dimensionering luchtwassysteem wasser van het type dwarsstroom 2b opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 2H PP Net 150, contactoppervlak filtermateriaal is 100 m² / m³) met een dikte van 0,9 meter 2c via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 2d capaciteit maximaal m³ lucht per uur per 2,3 m² aanstroomoppervlak 2e aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt (maximale ventilatie) 3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met behulp van een urenteller 3b 3c continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een automatische regeling 5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag

43 HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM Onderdeel Gebruikseis a1 Instelling de zuurgraad van het waswater moet zijn ingesteld tussen ph3 en ph4 a2 a3 parameters en controle het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater mag maximaal 2,1 mol per liter bedragen elk half jaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging opgenomen. b Waswater moet worden aangezuurd met zwavelzuur c1 Spuiregeling de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard d e f Reiniging filterpakket Opleveringsverklaring Onderhoudscontract opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de veehouder minimaal éénmaal per jaar het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere deskundige partij wordt sterk aanbevolen 2. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' g Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: - de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem en de optredende storingen; - de wekelijkse controle werkzaamheden. Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' h Rendementsmeting het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent Emissiefactor Gespeende biggen: - 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 m² - 0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 m² Kraamzeugen: - 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar Guste en dragende zeugen: - 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting - 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting Dekberen: 1 2 In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het afleggen van een verantwoording bij de handhaving.

44 Verwijzing meetrapport - 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar. Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): - 0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m² - 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m² Toelatingcertificaat afgegeven door IMAG-DLO NAAM: Chemisch luchtwassysteem 70 % ammoniak emissiereductie voor kraamzeugenm gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) NUMMER: BWL V2 Systeembeschrijving december 2010

45 Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL V2 Systeembeschrijving van december 2010 Vervangt Chemisch luchtwassysteem 95 % ammoniakemissiereductie Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) Beschrijving BB van 17 juni 1999 en BWL V1 van april 2009 Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type dwarsstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. De luchtwasser wordt opgebouwd uit modules met een capaciteit van m³ lucht per uur. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd. DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM Onderdeel Uitvoeringseis 1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 2a Dimensionering luchtwassysteem wasser van het type dwarsstroom 2b opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 2H PP Net 150, contactoppervlak filtermateriaal is 100 m² / m³) met een dikte van 0,9 meter 2c via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 2d capaciteit maximaal m³ lucht per uur per 2,3 m² aanstroomoppervlak 2e aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt (maximale ventilatie) 3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met behulp van een urenteller 3b 3c continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een automatische regeling 5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag

46 HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM Onderdeel Gebruikseis a1 Instelling de zuurgraad van het waswater moet zijn ingesteld tussen ph3 en ph4. a2 a3 parameters en controle het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater mag maximaal 2,1 mol per liter bedragen elk half jaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging opgenomen. b Waswater moet worden aangezuurd met zwavelzuur c1 Spuiregeling de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard d e f Reiniging filterpakket Opleveringsverklaring Onderhoudscontract opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de veehouder minimaal éénmaal per jaar het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere deskundige partij wordt sterk aanbevolen 2. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' g Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: - de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem en de optredende storingen; - de wekelijkse controle werkzaamheden. Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' h Rendementsmeting het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 95 procent Emissiefactor Gespeende biggen: - 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 m² - 0,04 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 m² Kraamzeugen: - 0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar Guste en dragende zeugen: - 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting - 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting Dekberen: 1 2 In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het afleggen van een verantwoording bij de handhaving.

47 Verwijzing meetrapport - 0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): - 0,13 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m² - 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m² Proefverslag P 4.39 van ASG ( NAAM: Chemisch luchtwassysteem 95 % ammoniak emissiereductie voor kraamzeugenm gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) NUMMER: BWL V2 Systeembeschrijving december 2010

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2007.03.V3 Systeembeschrijving van Februari 2011 Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Rapportnummer 08198

Nadere informatie

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de:

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: 1. Inleiding Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: -Scherpenbergsebaan 12 Schijf -Scherpenbergsebaan 14 Schijf -Scherpenbergsebaan

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Geurberekening Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Rapportnummer 15811 Zevenaar,

Nadere informatie

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon Geuronderzoek opdrachtgever VOF Den Hartog Van Beek status Definitief Bandijk 33 datum 7 oktober 2014 6988 BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon 088 888 66 61 Lathum

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal).

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Rapportnummer

Nadere informatie

V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING

V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING BATUWSEWEG 45A LOPIKERKAPEL Ing. T. van de Beek Mei 2013 Bijlagen bij de berekening Omgekeerde werking Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de

Nadere informatie

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel September 2014 In opdracht van: Uitgevoerd door: Kinderopvang "De Vrijbuiter" ZLTO Advies Familie van Goch ir. A.C.H.M. Commissaris Achterdijk 10 Adviseur

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming. Notitie 20130256-02 Geuronderzoek Kruisstraat 9/9a te Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 22 april 2013 20130256-02 R. Schoonbrood/AAE 1 Inleiding In opdracht van bureau Verkuylen heeft Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw Moleneind 25, Loon op Zand Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei 4 5508 WR VELDHOVEN Locatie: Woningen Mariëndonkstraat, Elshout Manager Bouw J.S.M. de Groot 06 20 42 38 96 Datum 01-11-2016 DLV Bouw, Milieu en Techniek

Nadere informatie

Onderzoek geurbelasting. Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg PB IJSSELMUIDEN. Datum: 15 november Status: definitief (aangepast)

Onderzoek geurbelasting. Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg PB IJSSELMUIDEN. Datum: 15 november Status: definitief (aangepast) Onderzoek geurbelasting Opdrachtgever: maatschap Otten Parallelweg 2 8271 PB IJSSELMUIDEN Locatie: Het Tussenland Datum: 15 november 2012 Status: definitief (aangepast) Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning)

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Locatie: Fluunseweg 14 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1957.01 Opdrachtgever: Familie J. Roemaat Datum: 21 december

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning

Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning Project: Voormalig tuincentrum De Heegh Locatie: Heeghstraat 35 te Didam Projectnummer: P1863.01 Opdrachtgever: G. Zaat Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij Aanvulling: Paragraaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen Colofon Dit rapport is opgesteld door InfoMil, in samenwerking met het Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken Controlerapport Milieuzaken Opgesteld: 14 oktober 2010 Bedrijfsgegevens Nr. Inrichting: 390 Naam inrichting: Heijvar B.V. Adres inrichting: Laar 31 Postcode / plaats: 5258 TJ Berlicum Postadres: Idem Contactpersoon:

Nadere informatie

Geuronderzoek Oprichten woonunits

Geuronderzoek Oprichten woonunits Geuronderzoek Oprichten woonunits Geuronderzoek Projectlocatie Omschrijving project Geuronderzoek ten behoeve van de oprichting van woonunits Projectnummer: AA10.OV01 Datum en versie rapportage: 13 november

Nadere informatie

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Bouwplanlocaties Eindseweg Utrechtse Heuvelrug, Overberg Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 UHR01011/ 3392 opgesteld door beoordeeld door FVe EGr akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aeres Milieu. dhr. G. Reuver. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

Aeres Milieu. dhr. G. Reuver. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: dhr. G. Reuver Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning)

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Locatie: Landgoed De Klauwenhof en woonkavel a/d Lange Klauwenhof te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P2070.01 Opdrachtgever:

Nadere informatie

GEURONDERZOEK WIEKERSEWEG TE KERKDRIEL GEMEENTE MAASDRIEL

GEURONDERZOEK WIEKERSEWEG TE KERKDRIEL GEMEENTE MAASDRIEL GEURONDERZOEK WIEKERSEWEG TE KERKDRIEL GEMEENTE MAASDRIEL Geuronderzoek Wiekerseweg te Kerkdriel in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever ZITT Omgevingsadvies Van Egdmondlaan 15 5583 VA Waalre Rapportnummer

Nadere informatie

Geuronderzoek. Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode

Geuronderzoek. Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode Geuronderzoek Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode Auteur: drs. E.M. Korevaar Datum: 8 januari 2015 Status: Rapportage EW Milieu-advies Dorstige Hartsteeg 5a 3512 NV Utrecht mob. 06 20847756

Nadere informatie

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie Werking: De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de ventilatielucht

Nadere informatie

: Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening V Stacks vergunning en advies

: Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening V Stacks vergunning en advies HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Pijnacker -Nootdorp : Ceciel Overgoor / Rein Bruinsma : BC1267-153-100 : Geuronderzoek manege : Memo geurberekening en adviesgeurberekening

Nadere informatie

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009

Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Factsheet Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering. Datum: 4 november 2009 Algemene gegevens. Naam bedrijf D. de Bruin Adres Uddelerveen 79 te Uddel Inrichtingnummer

Nadere informatie

Cumulatie van geurhinder

Cumulatie van geurhinder Cumulatie van geurhinder Inleiding Cumulatie treedt op als meerdere veehouderijen op een geurgevoelig object geurbelasting veroorzaken. De Wet geurhinder en veehouderij verplicht niet tot een aparte cumulatieve

Nadere informatie

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief In deze bijlage zijn voor de referentiesituatie, de beoogde situatie en het alternatief de dieraantallen

Nadere informatie

BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon

BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon Colofon opdrachtgever : Gemeente Boxmeer locaties : Crooijmansweg 10, Overloon rapportnummer : 74000908 status : Definitief

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 21316B.R1 Ke

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 21316B.R1 Ke m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 21316B.R1 Kerkstraat 33 in Gilze Geuronderzoek veehouderij Vermeer

Nadere informatie

Geuronderzoek Kleingouw 216 Andijk. (gemeente Medemblik)

Geuronderzoek Kleingouw 216 Andijk. (gemeente Medemblik) (gemeente Medemblik) Opdrachtnummer : 99.215 Datum : oktober 2012 Versie : 2 Auteurs : mro b.v. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN TOETSINGSKADER... 5 2.1 WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ...

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie geurhinder en veehouderij MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Het Veluws Ontwerpburo heeft Omgeving Manager opdracht gegeven de bovengenoemde aspecten te onderzoeken.

Het Veluws Ontwerpburo heeft Omgeving Manager opdracht gegeven de bovengenoemde aspecten te onderzoeken. Adres Burgemeester J. Schipperkade 10A Postcode 8321 EH - Urk Telefoon 0527-680 870 Fax 0527-690 609 E-mail info@omgevingmanager.nl MEMO aan : A. van den Berg, Veluws Ontwerpburo van : W. Foppen bijdrage

Nadere informatie

Geuronderzoek. Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen. Kuilsendijk 6 Wanroij

Geuronderzoek. Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen. Kuilsendijk 6 Wanroij Geuronderzoek Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen Geuronderzoek Projectlocatie Omschrijving project Geuronderzoek ten behoeve van de wijziging van de bestemming agrarisch naar wonen Projectnummer:

Nadere informatie

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING Plangebied Schoolstraat-Oost te Gameren Gemeente Zaltbommel Opdrachtgever: Contactpersoon: Arcadis Nederland BV mevrouw E. Timmermans-Boele Documentnummer:

Nadere informatie

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a

2. Beperkingen nieuwe en bestaande woningen Mezenbergerweg 18a Notitie 2011.092.01-1: Mogelijkheden veehouderijen aan de Mezenbergerweg te Elburg Berg en Terblijt, 6 september 2011 1. Inleiding Aan de Mezenbergerweg te Elburg zijn twee naburige veehouderijen gelegen.

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e r e k eni n g e n V - S t a c k s g e b i e d e n V - S t a c k s V e r- g u n n i n g e n

B i j l a g e 2 : B e r e k eni n g e n V - S t a c k s g e b i e d e n V - S t a c k s V e r- g u n n i n g e n B i j l a g e 2 : B e r e k eni n g e n V - S t a c k s g e b i e d e n V - S t a c k s V e r- g u n n i n g e n Berekening geurhinder Gegenereerd op: 10-06-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009 (c) KEMA

Nadere informatie

E- Aanvraag 1 Stal F ( vk) ,0 4,5 3,29 0, Gem.geb. hoogte

E- Aanvraag 1 Stal F ( vk) ,0 4,5 3,29 0, Gem.geb. hoogte versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. Naam van de berekening: Vergunde f huidige bedrijfsopzet Gemaakt op: 13-01-2014 11:47:38 Rekentijd: 0:00:03 Naam van het bedrijf: De heer A. Timmerman, Weerdingerkanaal

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax Memo aan : Mevrouw I. Boers, gemeente Wierden van : Catharina Verheij, Foppen Advies afschrift : De heer W. van der Ploeg, Kleissen en partners opdrachtgever : Gemeente Wierden onderwerp : Geuronderzoek

Nadere informatie

BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT

BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT 25 november 2013 INITIATIEFNEMER H. C. van Gennip Laan Ten Boomen 49 5715 AA Lierop LOCATIE BEDRIJF Maaijkant 11 5113 BC Ulicoten Beoordeling geur en

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging BIJLAGE Milieuneutrale wijziging Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting De heer W.B.M. Aarts heeft aan de Polderdreef 5 te Liessel de beschikking over een varkenshouderij. De inrichting

Nadere informatie

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014 RAPPORT 4 december 2014 Niets uit dit stuk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT

BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT BEOORDELING CUMULATIE GEUR EN WOON- EN LEEFKLIMAAT 11 november 2013 AANVRAGER Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12 5712 RG Someren LOCATIE BEDRIJF Dooleggersbaan 12 5712 RG Someren Beoordeling cumulatie

Nadere informatie

Geuronderzoek Koninginnelaan 158. (gemeente Soest)

Geuronderzoek Koninginnelaan 158. (gemeente Soest) Geuronderzoek Koninginnelaan 158 (gemeente Soest) Opdrachtnummer : 99.250 Datum : december 2014 Versie : 1 Auteurs : mro b.v. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN TOETSINGSKADER... 5 2.1 WET

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16865 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115905,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35929 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/297853,

Nadere informatie

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Veehouderij en geur geurgebiedsvisie en geurverordening 2015 Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Geursituatie 2015 Overbelaste locaties Heusden Ommel Concentratie Intensieve veehouderij ten zuiden van

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Betreft : veranderingsvergunning voor een veehouderij en kleinschalig

Nadere informatie

Onderzoek geur ontwikkeling Biezenakker in Ulft

Onderzoek geur ontwikkeling Biezenakker in Ulft Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 17 juli 2009 Kenmerk N001-4658028MTU-evp-V02-NL Onderzoek geur ontwikkeling Biezenakker in Ulft In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft Tauw een

Nadere informatie

ADVIES. Geur veehouderijen

ADVIES. Geur veehouderijen ADVIES Aan : Nardo Rondeel / gemeente Oost Gelre Behandeld door : Mark Daalwijk / adviseur milieuzonering, externe veiligheid en lucht Datum : 1 april 2014 Ons kenmerk : S2014-0185 Onderwerp : vergroting

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit

A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit Deltabig b.v. Herenweg 4 Aagtekerke 1. Huidige plan Het plan wat beoordeeld is door de AAZ, had betrekking op onderstaande dieraantallen,

Nadere informatie

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.7. Naam van het systeem:

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.7. Naam van het systeem: Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1 PAS-code: PAS R-1.7 Naam van het systeem: Chemisch luchtwassysteem in een natuurlijke geventileerde stal Emissiereductie: 45% Werkingsprincipe

Nadere informatie

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan, 5388 CX Nistelrode NL.IMRO.1721.WPKantje37-ow01 Locatie : Datum : 15-09-2015 In onderstaande beschrijving en tabellen is de

Nadere informatie

Rapportage geur Project Buitenkans, Vrouwboomweg te Horst

Rapportage geur Project Buitenkans, Vrouwboomweg te Horst Rapportage geur Project Buitenkans, Vrouwboomweg te Horst Juni 2013 2 PROJECTGEGEVENS Opdrachtgever Naam : Willems Melderslo BV Adres : Hoebertweg 15 Postcode, plaats : 5966 ND America Colofon rapportage

Nadere informatie

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL Bijlagen Obm Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Locatie: Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Adviseur / projectleider A.J.M. de Groot 06-83905420 Datum: 05-08-2014 DLV Bouw, Milieu en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18729 18 oktober 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, nr. DP2011054569,

Nadere informatie

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Aan : Gemeente Ermelo Jan Balkestein Van : Lex Groenewold Lambert Polinder (Agrifirm Exlan bv) CC : Datum : 5 november 2015 Betreft : Geuraspecten verkleuring Telgterweg 315 Mogelijkheden verkleuring Telgterweg

Nadere informatie

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 )

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 ) 3.4 Aanvaardbaar geurhinderniveau De gemeente Leudal heeft op 6 september 2011 een geurverordening vastgesteld. Op grond van deze geurverordening zijn onderstaande geurnormen vastgesteld: Kern Baexem inclusief

Nadere informatie

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel Geuronderzoek nieuw te realiseren woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Geuronderzoek realisatie woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M154108.001/TCR de heer

Nadere informatie

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21

Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 Berekening geuremissie contouren Boonkweg 21 GEMEENTE HAAKSBERGEN ZWOLLE, 28 AUGUSTUS 2008 MILCURA OVERHEIDSADVISERING B.V. HAAKSBE003VR BEREKENING GEUREMISSIE CONTOUREN BOONKWEG 21 datum 28 AUGUSTUS 2008

Nadere informatie

GEURHINDER VEEHOUDERIJEN OMMEN-OOST

GEURHINDER VEEHOUDERIJEN OMMEN-OOST GEURHINDER VEEHOUDERIJEN OMMEN-OOST GEMEENTE OMMEN 26 augustus 2013 077197323:B - Definitief B02014.000063.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2 Wettelijk

Nadere informatie

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 22 maart 2016 Aan Gemeente Haaren, de heer Van Nuland Van De heer

Nadere informatie

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Opdrachtgever: H.G.J. Haerkens Urlingsestraat 11A 5441 XJ Oeffelt datum: 12 oktober 2010 opgesteld door: A.B. Verhage Specialist ROMB ZLTO Advies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woensdrecht bestemmingsplan wijziging Weg naar Wouw 40

Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woensdrecht bestemmingsplan wijziging Weg naar Wouw 40 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht Van : Mts. Van Hooijdonk Weg naar Wouw 38 Huijbergen Datum : 5 maart 2011 Onderwerp : Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Het wettelijk beoordelingskader wordt toegepast op een aanvraag tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij.

Het wettelijk beoordelingskader wordt toegepast op een aanvraag tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij. Conferentie verbeteren leefomgeving 26 april 2007 te Groningen Wet geurhinder en veehouderij Inhoudsopgave Inleiding Inhoud van de Wet geurhinder en veehouderij in vogelvlucht I - beoordelingskader: geuremissie

Nadere informatie

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden Colofon opdrachtgever : Gemeente Uden locaties : Plangebied Uden Noord rapportnummer : 000806 status : Definitief datum

Nadere informatie

Nummer systeem BWL 2009.12

Nummer systeem BWL 2009.12 Nummer systeem BWL 2009.12 Naam systeem Diercategorie Systeembeschrijving van oktober 2009 Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser Kraamzeugen, gespeende

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve ADVIESMEMO Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve Bestemd voor : Gemeente s-hertogenbosch, de heer B. Coppens Afkomstig van : mevrouw L. van Beek Datum : 31 mei 2016 Inleiding U heeft ons verzocht voor het plangebied

Nadere informatie

Herinrichting Batterij Poederoijen

Herinrichting Batterij Poederoijen Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven Herinrichting Batterij Poederoijen Gemeente Zaltbommel Datum: 13 april 2015 Projectnummer: 150158 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32 Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum : 8 maart 2011 Bestemd voor : Gemeente Landerd

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: BJZ.nu Contactpersoon: dhr. W. Bekke Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING

ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING Plangebied Nuland-Oost/Pelgrimsche Hoeve Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente s-hertogenbosch de heer B. (Bert-Jan) Coppens Documentnummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49498 21 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/186450,

Nadere informatie

4.3. Fijn stof en NO 2

4.3. Fijn stof en NO 2 geurgevoelige objecten in het buitengebied, die volgens de Wgv beschermd moeten worden, is dus 8,0 Ou en voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom is deze 2,0 Ou. De geuremissie van het bedrijf

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever. Milieuonderzoeken planontwikkeling Wehl Zuid. Gemeente Doetinchem Afdeling Projectontwikkeling Postbus 9020 7000 HA Doetinchem

Rapport. Opdrachtgever. Milieuonderzoeken planontwikkeling Wehl Zuid. Gemeente Doetinchem Afdeling Projectontwikkeling Postbus 9020 7000 HA Doetinchem Rapport Milieuonderzoeken planontwikkeling Wehl Zuid projectnr. 182221 revisie 01 2 juni 2008 Opdrachtgever Gemeente Doetinchem Afdeling Projectontwikkeling Postbus 9020 7000 HA Doetinchem contactpersoon

Nadere informatie

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling Betreft : Advies luchtkwaliteit bp agrarische enclave en Speuld Ermelo Locatie : Garderenseweg 135, De Beek 75 en Garderensweg 155 in Ermelo Bevoegd gezag: gemeente Ermelo Ons kenmerk : Z-15-00811 Uw kenmerk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening RAADSVOORSTEL Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening Voorgesteld raadsbesluit: 1. Het verslag van de inspraakreacties op de Gebiedsvisie ten behoeve van

Nadere informatie

Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij

Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij Deze bijlage 1 beschrijft de: - systematiek van de Wet geurhinder en veehouderij en het opstellen van een geurgebiedsvisie, inclusief het beoordelen

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

Biologische luchtwasser T.A.J.N.

Biologische luchtwasser T.A.J.N. Biologische luchtwasser T.A.J.N. Omschrijving: Biologisch luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een biologische sectie (waterzuivering). Biologisch luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel

Nadere informatie

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets 1. Procedurele overwegingen 1.1. Gegevens aanvrager Wij hebben op 3 december 015 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING HOOGSTRAAT UDEN GEMEENTE Colofon Vormvrije m.e.r.-beoordeling Projectnummer: Versie: 1 Datum: 2 augustus 2016 Opdrachtnemer Agrifirm Waalkade 33 5347 KR Oss Locatie 17 Uden

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

GEMEENTE MAASDONK. Bestemmingsplan Hoolstraat Nuland. Geuronderzoek

GEMEENTE MAASDONK. Bestemmingsplan Hoolstraat Nuland. Geuronderzoek 011-141 GEMEENTE MAASDONK Bestemmingsplan Hoolstraat Nuland Geuronderzoek Juli 2012 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 2 2. WETTELIJK KADER... 2.1. Wet geurhinder en veehouderij... 2.2. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat...

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Betreft : veranderingsvergunning voor de pluimveehouderij aan de Achterveldseweg

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersoon: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20090416/C01/RK Datum:

Nadere informatie

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd Colofon opdrachtgever : Gemeente Landerd project : Geuronderzoek bedrijventerrein

Nadere informatie

Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij

Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij VROM, LNV In Staatscourant 69 van donderdag 9 april 1998 zijn in de tabel die behoort bij de Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak

Nadere informatie

Rode draad van deze toelichting

Rode draad van deze toelichting Rode draad van deze toelichting Achtergronden van de wetgeving Gemeentelijke geurnormen Aanhoudingsbesluit en actualisatie gemeentelijke geurverordening Ontwikkelingen regelgeving Achtergronden van de

Nadere informatie

GEURGEBIEDSVISIE UITBREIDING KERN WITHAREN Gemeente Ommen 18 FEBRUARI 2016

GEURGEBIEDSVISIE UITBREIDING KERN WITHAREN Gemeente Ommen 18 FEBRUARI 2016 GEURGEBIEDSVISIE UITBREIDING KERN WITHAREN Gemeente Ommen 18 FEBRUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer: C05014.000029.0100

Nadere informatie

Regeling geurhinder en veehouderij

Regeling geurhinder en veehouderij VROM Regeling geurhinder en veehouderij Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2006, nr. BWL/2006333382, Directoraat- Generaal Milieubeheer,

Nadere informatie

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND 20 SEPTEMBER 2016-2 - GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN GEMEENTE HELMOND In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door Auteur Anita

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

Aanvulling op de Gebiedsvisie. geurhinder en veehouderij gemeente Venray. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Aanvulling op de Gebiedsvisie. geurhinder en veehouderij gemeente Venray. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat Aanvulling op de Gebiedsvisie geurhinder en veehouderij gemeente Venray Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 16 juni 2011 1 Samenvatting Op 15 februari 2011 heeft het college besloten een traject te starten

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie