baarsma wine group holding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "baarsma wine group holding"

Transcriptie

1 baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine

2 Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V.

3 Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers van de groep 5 Missie, visie en strategische doelstellingen 6 Jaarverslag Verslag van de Raad van Bestuur 10 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 maart Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2010/ Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010/ Overzicht totaalresultaat 2010/ Toelichtingen 25 Toelichting op de geconsolideerde balans 32 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 38 Vennootschappelijke balans per 31 maart Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2010/ Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening 43 Overige gegevens Controleverklaring 50 Winstbestemming 51 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009/ Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2010/ Gebeurtenissen na balansdatum 51 Lijst van deelnemingen 52 Contactinformatie 54 3

4 Management van de groep Raad van Bestuur Tjeerd van der Hoek RA Cees de Rade Executive Director Executive Director Raad van Commissarissen (via Veenwijk Holding B.V.) Frans Barel Voorzitter Paul Hugenholtz Frank Trijbels Corporate Management Team Ronald van den Berg RA Ian Ronald Finance Operations Management van de belangrijkste groepsmaatschappijen Baarsma Wine Group Business to Consumer B.V. Rene Tulner Ian Ronald Baarsma Wines B.V. Baarsma South Africa Pty. Ltd. Martijn Brander Chris Rabie Paul Swart Cellarmaster Wines Europe B.V. Canei S.R.L. Hasselt Millesime B.V.B.A. John Armit Wines Ltd. Leon Colaris B.V. Oud Reuchlin & Boelen B.V. Rutishauser Weinkellerei AG Wine Excel B.V. Wijnvoordeel International B.V. Winetracks International B.V. Lia Hos Gianluca Guercilena Michel Fryns Mike Laing Ruud Heuvelmans Christiaan Hintzen Reto Grubenmann Marcel Campen Jacco Oosterhof Johan van der Westhuyzen 4

5 Kerncijfers van de groep Boekjaar (Eur x 1.000) 2010/ /2010 (*) 2008/ / / Netto groepsomzet EBITDA 1) EBITDA marge 5,0% 5,6% 4,3% 5,3% 4,4% EBITDA geschoond voor eenmalige bijzondere kosten en acquisitie effecten 2) EBITDA marge 6,2% 6,2% 6,8% 5,5% 4,5% EBITA 3) EBITA marge 4,1% 4,7% 3,6% 4,5% 3,8% EBIT 4) EBIT marge 1,9% 2,7% 1,6% 2,9% 2,9% Netto groepsresultaat Cashflow 5) Bancair garantievermogen Balanstotaal Solvabiliteitspercentage 22,3% 21,6% 21,1% 7,5% 13,7% Netto rentedragende schuld 6) (*) De vergelijkende cijfers over 2009/2010 zijn aangepast aan de in 2010/2011 doorgevoerde stelselwijziging ten aanzien van de presentatie van betalingskortingen. Zie hiertoe hetgeen beschreven is op pagina 25. 1) EBITDA is berekend als het bedrijfsresultaat verhoogd met de afschrijving op immateriële en materiële vaste activa. 2) De correctie voor eenmalige bijzondere kosten en acquisitie effecten heeft betrekking op acquisitie- en overnamekosten, reorganisatiekosten en overige eenmalige bijzondere kosten, alsmede het vol jaar effect van verrichte overnames. 3) EBITA is berekend als het bedrijfsresultaat verhoogd met de afschrijving op immateriële vaste activa. 4) EBIT is gelijk aan het bedrijfsresultaat. 5) Cashflow is berekend als het netto groepsresultaat verhoogd met de afschrijving op immateriële en materiële vaste activa. 6) De netto rentedragende schuld is berekend als het totaal van de leningen, aflossingsverplichtingen en schulden aan kredietinstellingen, verminderd met de liquide middelen. 5

6 Missie, visie en strategische doelstellingen Structuur van de groep maart 2011 Oud Reuchlin & Boelen B.V. Hasselt Millesime B.V.B.A. 94Wines B.V. Baarsma Wines B.V. Canei S.R.L. John Armit Wines Ltd. baarsma wine group holding Baarsma South Africa (Pty.) Ltd. Rutishauser Weinkellerei AG Wijnhandel Léon Colaris B.V. Wine Excel B.V. Wijnvoordeel International B.V. Winetracks International B.V. Wijnkoperij Wielinga B.V. De Wijnbeurs B.V. Profiel van de groep Baarsma Wine Group Holding (BWGH) is een wereldwijd opererende wijndistributeur van kwaliteitswijnen met een snel groeiend distributienetwerk in alle sectoren van de wijnmarkt in Noordwest-Europa. Opgericht in Nederland, ongeveer 30 jaar geleden, heeft BWGH zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers in de Europese wijnmarkt. De groep is marktleider in Nederland. Deze positie is gerealiseerd door diverse gespecialiseerde business units die in elk kanaal van de Nederlandse wijnmarkt opereren. Kenmerkend voor de organisatie is de onafhankelijke status van elke business unit. Door de krachten van de totale groep te combineren, wordt een unieke wijnstrategie en marktbenadering gerealiseerd. Door middel van autonome groei en acquisities zal de groep in de komende jaren haar positie verder versterken. De basis van de groei is een rentabiliteitsratio die voldoende is om de continuïteit van de organisatie te garanderen. Missie van de groep De bedrijfsdoelstelling is om de handelspartner voor basis- en premium wijnen in Noordwest-Europa te worden, door versterking van onze marktpositie, verkoop van kwaliteitswijnen via toegewijde mensen en uitbreiding van ons distributienetwerk in deze regio. Wij streven hierbij naar duurzame groei in zowel omzet als winst om de waarde voor onze aandeelhouders te maximaliseren. 6

7 Kernideologieën Focus op klanten en merken - Maak van elke klant een vriend - Uitmuntende reputatie, werken met passie - Focus op de uitvoering, de daad bij het woord voegen - De medewerkers als partners zien - Eerlijkheid, integriteit en ethiek in alle aspecten van het bedrijf Strategie van de groep: Het uitbreiden van ons distributienetwerk in Noordwest-Europa - De concurrerende positie van de groep handhaven en verder versterken - De positie van partner en preferred supplier voor belangrijke klanten versterken - Positioneer de groep als ideale partner voor merkeigenaren - Snel reageren op de ontwikkelingen die plaatsvinden op de internationale markt - Verklein de afhankelijkheid van bepaalde markten en productgroepen 7

8

9 Jaarverslag

10 Verslag van de Raad van Bestuur Het Verslag van de Raad van Bestuur, zoals opgenomen in de inrichtingsjaarrekening op pagina 10 t/m 17, ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap. 10 t/m 17

11

12 Jaarrekening

13 Geconsolideerde balans per 31 maart 2011 (voor verwerking resultaatbestemming) A c t i v a ref / EUR x / EUR x VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 1 Goodwill Intellectuele eigendomsrechten Materiële vaste activa 2 Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa 3 Niet-geconsolideerde deelnemingen Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen Latente belastingvorderingen Overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op gelieerde groepsmaatschappijen Vennootschapsbelasting Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen

14 Geconsolideerde balans per 31 maart 2011 (voor verwerking resultaatbestemming) P a s s i v a ref / EUR x / EUR x Groepsvermogen 6 Aandeel rechtspersoon in groepsvermogen Aandeel van derden in groepsvermogen * * Voorzieningen 7 Voorziening voor vut-, pensioenen en jubileaverplichtingen Latente belastingverplichtingen Garantieverplichtingen Reorganisatie Overige Langlopende schulden Achtergestelde leningen bankiers 8 0 * 150 * Leningen aandeelhouders * * Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen komend 3.576** ** boekjaar op langlopende leningen Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden aan niet-geconsolideerde deelnemingen Schulden aan participanten Schulden uit hoofde van pensioenen Overige schulden */**) Bancair garantievermogen **) Van de aflossingsverplichtingen komend boekjaar op de langlopende leningen heeft 150 betrekking op achtergestelde leningen bankiers (vorig jaar: 600) 21

15 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2010/2011 ref / EUR x / EUR x Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening Resultaat uit deelnemingen Geconsolideerd resultaat na belastingen Waarvan aandeel van derden Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

16 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010/2011 (indirecte methode) / EUR x / EUR x Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Afschrijvingen en overige waardeveranderingen Mutatie voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Interestbaten Winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Desinvesteringen in immateriële vaste activa 12 0 Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa Nieuw in consolidatie Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kapitaalmutaties aandeel derden Kapitaalstorting aandeelhouders Opname / aflossing kortlopende bankschulden Aflossing langlopende schulden Interestlasten en koersresultaten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Koersresultaten Netto kasstroom (= mutatie liquide middelen) Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen einde boekjaar Mutatie

17 Overzicht totaalresultaat 2010/2011 Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon / EUR x / EUR x Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de rechtspersoon

18 Toelichtingen Toelichting algemeen Baarsma Wine Group Holding B.V. ( de vennootschap ), statutair gevestigd te Badweg 48 in Gorredijk, is opgericht op 7 september De onderneming is een holdingmaatschappij; de activiteiten van de werkmaatschappijen liggen op het gebied van handel in wijn, waarbij het beoogde afzetgebied Noordwest-Europa is. De vennootschap is een 100% dochteronderneming van Veenwijk Holding B.V. te Oudeschoot, welke vennootschap tevens hoofd van de groep is. De financiële gegevens van de vennootschap zijn in de geconsolideerde cijfers van de groep opgenomen. De cijfers in de jaarrekening worden weergegeven als afgeronde bedragen van duizend euro, tenzij anders vermeld. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart. Algemene uitgangspunten De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voor de in de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de bijlage die onderdeel uitmaakt van de toelichting. Stelselwijzigingen Presentatie betalingskortingen Bepaalde individuele leveranciers- en afnemerscontracten bevatten condities waarin afspraken ten aanzien van betalingskortingen zijn opgenomen, gekoppeld aan de betalingstermijn. Deze kortingen hebben daarmee het karakter van een financieringsvergoeding. Met ingang van het boekjaar 2010/2011 worden deze kortingen niet langer als onderdeel van de omzet dan wel kostprijs omzet verantwoord, maar als onderdeel van de financiële baten en lasten. De ter vergelijking opgenomen cijfers over het boekjaar 2009/2010 zijn aan deze presentatie wijziging aangepast. De financiële lasten zijn met 697 verhoogd, de kostprijs omzet is met 697 verlaagd. Per saldo is het effect op het groepsvermogen per 31 maart 2010 en op het geconsolideerd resultaat na belastingen nihil. 25

19 Toelichtingen Grondslagen van consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Baarsma Wine Group Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen. Onder groepsmaatschappijen worden verstaan deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin zij op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan uitoefenen. Eventuele financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, worden betrokken in de bepaling van beleidsbepalende invloed. De financiële gegevens van Baarsma Wine Group Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Groepsmaatschappijen waarvan de belangen gelijkelijk over de aandeelhouders zijn verdeeld, worden proportioneel in de consolidatie betrokken. De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken. Wijziging consolidatie kring Gedurende het boekjaar 2010/2011 is voor een aantal vennootschappen het besluit tot liquidatie genomen en in sommige gevallen is het liquidatietraject reeds afgesloten. Besloten is deze vennootschappen met ingang van het boekjaar 2010/2011 niet meer in de consolidatie te betrekken, aangezien de resultaten van deze vennootschappen verstorend werken op het beeld van de normale bedrijfsoperatie. De belangen in deze vennootschappen worden in de geconsolideerde balans opgenomen onder de niet geconsolideerde deelnemingen en hun resultaten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de resultaten uit niet-geconsolideerde deelnemingen. Het betreft de vennootschappen Lovian BV, Kaapkelder BV, SARL Les Crus Prévendus, Cellarmaster Wines GmbH i.l., SARL Overseas Wine Company en SAS Baarsma. 26

20 Toelichtingen Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Financiële derivaten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. De winst of het verlies uit de herwaardering naar de reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge-accounting in aanmerking komen en hedge-accounting wordt toegepast, is de verwerking van deze winst of dit verlies afhankelijk van de aard van de afdekking. De vennootschap past kostprijshedge-accounting toe en documenteert per individuele hedgerelatie. De vennootschap dekt een deel van haar renterisico en valutaposities af door gebruik van termijncontracten, renteswaps en opties. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedgeaccounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De verminderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De componenten van zowel de afgedekte balansposten als van de financiële derivaten die fungeren als hedgeinstrument voor de onderliggende balanspost, worden tegen de koers op balansdatum omgerekend. Financiële derivaten die fungeren als hedge-instrument inzake afdekking van toekomstige transacties, worden tegen kostprijs gewaardeerd zolang de afgedekte positie nog niet in de balans is verwerkt. Grondslagen van valuta-omrekening Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden voor handelsactiviteiten onder netto-omzet c.q. inkoopwaarde van de omzet verantwoord en voor treasury-activiteiten worden deze onder financiële baten en lasten verantwoord. De activa en verplichtingen van bedrijfsuitoefening in het buitenland worden in euro s omgerekend tegen de geldende koers per verslagdatum. De opbrengsten en kosten van buitenlandse activiteiten worden in euro s omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het groepsvermogen gebracht. 27

21 Toelichtingen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa Goodwill wordt gewaardeerd als het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelnemingen en de nettovermogenswaarde op het moment van verkrijging, verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en eventueel een bijzondere waardevermindering. Intellectuele eigendomsrechten worden gewaardeerd tegen aanschafprijs alsmede op basis van toegerekende waarde ten tijde van acquisities van ondernemingen. Deze hebben onder meer betrekking op het alleenverkooprecht van producten, distributierechten, klantenbestanden en software. Het geactiveerde bedrag aan goodwill en intellectuele eigendomsrechten wordt volgens de lineaire methode afgeschreven gedurende de looptijd van de economische levensduur. Indien van toepassing wordt op de boekwaarde een bedrag voor bijzondere waardevermindering in mindering gebracht. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa Niet-geconsolideerde deelnemingen, waarop vanuit de groep invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen het aandeel in de nettovermogenswaarde, bepaald volgens de grondslagen van Baarsma Wine Group Holding B.V. zoals vermeld in deze jaarrekening. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. De vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend karakter. Voorraden De voorraden handelsgoederen worden op basis van first in - first out gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met een opslag voor vracht- en inslagkosten, dan wel tegen lagere marktwaarde. De voorraden productiegoederen worden gewaardeerd tegen de direct met de productie samenhangende kosten. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantie. 28

22 Toelichtingen Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Minderheidsbelang derden Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de onderneming. Voorzieningen De voorzieningen voor VUT hebben betrekking op de VUT-verplichtingen en worden opgenomen tegen de contante waarde van de verplichtingen. De gehanteerde rekenrente is 4,0%. De VUT-verplichtingen worden op basis van actuariële grondslagen opgenomen. Baarsma Wine Group heeft diverse pensioenregelingen. De regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen en bedrijfstakpensioenfondsen. De buitenlandse pensioenregelingen, waaronder Zwitserland en Engeland, zijn vergelijkbaar met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Ultimo 2010/2011 (en 2009/2010) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Voor de toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de vennootschap overeengekomen bijdragen (premies) aan pensioenverzekeraars en -fondsen en bestaat er voor de vennootschap geen verplichting tot het betalen van aanvullende bijdragen als er sprake is van een tekort bij de verzekeraar of het fonds. De overeengekomen bijdragen worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn. Voor deelnemingen met een negatieve waarde wordt een voorziening getroffen voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap ten behoeve van deelnemingen. 29

23 Toelichtingen Voorziening voor latente belastingverplichtingen Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Voorziening garantieverplichtingen De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Ten laste van de voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims. Voorziening reorganisatie De reorganisatievoorziening heeft betrekking op afvloeiing van personeel. Overige voorzieningen De overige voorzieningen hebben betrekking op de vroegtijdige beëindiging van een huurverplichting, voorziening voor leegstand van een huurpand en versimpeling van de juridische structuur van de groep. Gezien de aard van de posten heeft het management een zo goed als mogelijke inschatting gemaakt van de totaal verwachte kosten. Alle overige voorzieningen waaronder de reorganisatievoorziening zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Overige activa en passiva Tenzij anders vermeld worden de overige posten in de balans opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en de over omzet geheven belastingen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de economische voordelen van de goederen zijn overgedragen, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De kostprijs van deze goederen en diensten wordt aan dezelfde periode toegekend. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 30

24 Toelichtingen Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de per balansdatum aanwezige liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen, interestbaten en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Interestlasten en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. Overnames en fusies Acquisities Business to Consumer In november 2010 is een aantal met elkaar samenhangende aandelentransacties verricht. Zo is het belang in Wijnvoordeel B.V. uitgebreid van 50% naar 100% en is het belang in Wijnvoordeel International B.V. uitgebreid van 80% naar 100%. Tegelijkertijd is een belang van 10% in Baarsma Wine Group Business to Consumer B.V. verkocht. Verschillen tussen de aankoopprijs en het vermogen van de betreffende vennootschap, gebaseerd op de waarderingsgrondslagen van de groep is verantwoord als goodwill. Verkoop activiteiten SAS Baarsma In september 2010 zijn de activiteiten van SAS Baarsma te Roncq in Frankrijk verkocht. Vervolgens is het besluit genomen om de vennootschap zelf, waarin geen activiteiten meer achterbleven te ontbinden. Liquidaties Gedurende het boekjaar 2010/2011 is een aantal groepsonderdelen geliquideerd, dan wel is het besluit tot liquidatie ervan genomen. Het betreft de volgende bedrijven: Lovian BV, Kaapkelder BV, SARL Les Crus Prévendus, Cellarmaster Wines GmbH i.l., SARL Overseas Wine Company en SAS Baarsma. Zoals vermeld op pagina 26 zijn de financiële gegevens van deze entiteiten niet meer in de consolidatie over 2010/2011 betrokken. 31

Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V.

Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V. Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Inhoud 5 Management van de groep 6 Kerncijfers van de groep 7 Missie, visie en strategische doelstellingen 15 Verslag

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie