PRIVAATRECHT. Burgerlijk recht. Burgerlijk recht algemeen. Contractenrecht LITERATUUR JURISPRUDENTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIVAATRECHT. Burgerlijk recht. Burgerlijk recht algemeen. Contractenrecht LITERATUUR JURISPRUDENTIE"

Transcriptie

1 PRIVAATRECHT Departement civiel recht Universiteit Leiden algemeen J.E. Fesevur, De waarde van een systeem en de noodzaak van handboeken, NTBR 2005, p. 287; E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H Nieuwenhuis, L. Reurich, G.J.M. Verburg (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2005; Jac. Hijma, M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Kluwer: Deventer 2005; NJB special, Tunneldenken in het civiele recht, NJB 2005 p ; NJB special, Heilige Huisjes, NJB 2005 p ; Studiegroep Drion, Van, over en met Huib Drion ( ), Den Haag: Boom Juridische uitgevers Contractenrecht Mr. E.P.W. Korevaar HR 16 september 2005 RvdW 2005, 100, JOL 2005, 477, NJ 2005, 469 (Metaalbouw Vloet Mill/St. Praktijkopleiding Bouw Land van Cuijk en Noord-Limburg Noord): ontbinding, ongedaanmaking, schadevergoeding Vloet brengt in opdracht van St. Praktijkopleiding Bouw (SPOB) gevelbeplatingen aan op het schoolgebouw van SPOB. SPOB voldoet in termijnen de aanneemsom. Een gedeelte van de aanneemsom wordt niet voldaan. De beplating voldoet niet aan de vereisten en SPOB vordert van Vloet herstel. Vloet weigert waarna SPOB de rechtbank s-hertogenbosch vraagt primair de overeenkomst te ontbinden en Vloet te veroordelen tot (aanvullende) schadevergoeding en subsidiair Vloet te veroordelen tot herstel conform advies van een geveltechnisch bureau. Vloet vordert in reconventie betaling van de resterende aanneemsom. De rechtbank ontbindt de overeenkomst en wijst een schadevergoeding toe. De reconventionele vordering van Vloet wordt afgewezen. Het hof heeft het vonnis bekrachtigd. Uitgangspunt bij ontbinding is dat de reeds ontvangen prestaties ongedaan moeten worden gemaakt (6:271 BW). Indien de aard van de prestatie ongedaanmaking uitsluit moet de waarde van de prestatie worden vergoed (6:272). Het gevolg van de uitspraak van rechtbank en Hof is dat door de ontbinding enerzijds Vloet volledige schadevergoeding moet betalen zodat iemand anders de ondeugdelijke prestatie kan herstellen en dat SPOB anderzijds niet de volledige aannemingssom moet voldoen. SPOB profiteert daarmee van de wanprestatie van Vloet. Zie voor de instructieve berekening van dit verschijnsel de noot van A-G Verkade. Het hof wijst de vordering van Vloet af met de volgende overweging: Met SPOB is het hof van oordeel dat SPOB niet is gebaat met de prestaties waarvoor f ,38 is gefactureerd. SPOB is dan ook niet gehouden dit bedrag aan Vloet te betalen. Anderzijds zal SPOB de herstelkosten, die worden gesteld op f exclusief BTW, aan een derde hebben te voldoen. Terecht heeft de rechtbank dan ook de vordering van SPOB terzake de herstelkosten toegewezen en de vordering van Vloet tot betaling van (een deel van) de aanneemsom afgewezen (r.o ). Vloet gaat in cassatie en klaagt onder meer over deze overweging. De Hoge Raad casseert: Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt het volgende vooropgesteld. Door de ontbinding van de onderhavige overeenkomst werden de partijen bevrijd van hun daardoor getroffen verbintenissen (art. 6:271 BW). In cassatie dient evenwel mede tot uitgangspunt het kennelijke, en door het middel niet bestreden, oordeel van het hof, dat de betalingsverplichting van SPOB, in weerwil van de ontbinding van de overeenkomst, in stand is gebleven. ( ) In het licht van het feit dat het hof in conventie de beslissing van de rechtbank tot toewijzing van de door SPOB gevorderde schadevergoeding op de basis van het zogeheten positieve contractsbelang heeft bekrachtigd, heeft het hof, aldus oordelend, immers blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het heeft met name miskend dat SPOB door de toewijzing van deze schadevergoeding in staat wordt gesteld de door Vloet verschuldigde prestatie door een derde te laten uitvoeren. Daartegenover heeft Vloet, bij het door het hof gehanteerde uitgangspunt, dan aanspraak op toewijzing van haar in reconventie ingestelde vordering tot voldoening van het restant ten bedrage van f ,38 van de overeengekomen aanneemsom. De door het hof dienaangaande gestelde voorwaarde dat SPOB met de door Vloet verrichte prestaties had moeten zijn gebaat, vindt geen steun in het recht. Zij leidt ten onrechte ertoe dat SPOB in een voordeliger positie zou worden gebracht in vergelijking met de situatie waarin zij zou hebben verkeerd wanneer de overeenkomst door Vloet naar behoren zou zijn nagekomen. Volgt vernietiging en afdoening door de Raad zelf. KATERN

2 D.J. Beenders, R. van t Hullenaar, Artikel 6:265 lid 1 BW: in staat van ontbinding, WPNR 2005 (6644), p ; C.G. Breedveld-de Voogd, Stelt het recht grenzen aan de uitoefening van de wettelijke bedenktijd?, MvV 2005 p ; V. van den Brink, Verzuim en Ingebrekestelling (deel I en II), MvV 2005, p en p ; J.J. Dammingh, Non-conformiteit bij de koop van woningen, Advocatenblad 2005, p ; A. van Elk, Afgebroken onderhandelingen (HR 12 aug. 2005, RvdW 2005, 93), Bb 2005, p ; J.F.M. Janssen, Heroriëntatie op de ingebrekestelling, NTBR 2005, p ; G.T. de Jong, Het afnemend werkingsgebied van de ingebrekestelling, NTBR 2005, p ; F.R. van der Laken, Automatische incasso: een reus op lemen voeten, NJB 2005, p ; N. van Oostrom-Streep, De kwalitatieve verplichting als twee-eenheid?, WPNR 2005 (6638), p ; H.N. Schelhaas, Contractuele rechtszekerheid en rechterlijke interventie, Contracteren 2005, p ; B. Sluijters, M.C.I.H. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst (2e druk), Deventer: Kluwer 2005; T.H. Tanja-van den Broek, Uitleg van overeenkomsten in het familierecht, WPNR 2005 (6642), p ; N.W.A. Tollenaar, Beschouwingen over artikelen 6:89 en 7:23 BW in het bijzonder bij aandelenkoop, NTBR 2005, p ; A.A. van Velten, Eerste ervaringen met het vormvereiste van art. 7:2 lid 1 BW, WPNR 2005 (6636), p Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet Mr. E.J. Zippro HR 25 november 2005, RvdW 2005, 130, JOL 2005, 679 (Eternit/H.): asbest, aansprakelijkheid producent/leverancier op grond van artikel 6:162 BW, verjaring Asbestproducent/leverancier Eternit wordt in kort geding door een slachtoffer van de dodelijke ziekte mesothelioom (een door asbest veroorzaakte zeldzame zeer ernstige kanker aan het longvlies of het buikvlies) aansprakelijk gesteld voor de ten gevolge van haar ziekte geleden schade. De vordering is gebaseerd op artikel 6:162 BW. Het slachtoffer heeft aangevoerd dat moet worden aangenomen dat de blootstelling aan asbest als gevolg waarvan zij haar ziekte heeft gekregen, heeft plaatsgevonden tijdens werkzaamheden bij haar ouderlijk huis in Het slachtoffer heeft aangevoerd dat Eternit de gebruikers van de asbest-cementplaten niet heeft gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico s, hoewel Eternit toen wel op de hoogte was van de ernstige risico s. De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorzieningen getroffen. In het daartegen door Eternit ingestelde hoger beroep heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd. In cassatie wordt opgekomen tegen het oordeel dat Eternit onrechtmatig heeft gehandeld tegenover H. door tekort te schieten in haar waarschuwingsplicht, en dat deze onrechtmatige nalatigheid haar kan worden verweten. Daarnaast wordt in cassatie opgekomen tegen het oordeel dat het beroep van Eternit op verjaring niet opgaat. De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het eerstgenoemde middel: De rechtmatigheid van het handelen van Eternit moet worden beoordeeld in het licht van de maatschappelijke opvattingen ten tijde van de aan Eternit verweten gedragingen of nalatigheden. Daarbij verdient opmerking dat vanaf het moment waarop binnen de maatschappelijke kring waartoe Eternit behoort, bekend moest worden geacht dat aan het werken met asbest gevaren voor de gezondheid zijn verbonden, een verhoogde zorgvuldigheidsnorm had te gelden met het oog op de belangen van diegenen die zich bevinden in de directe nabijheid van een plaats waar met asbest wordt gewerkt. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van de toentertijd bestaande kennis en inzichten, welke veiligheidsmaatregelen vanaf dat moment van Eternit konden worden verwacht. In dat verband zijn mede van belang de mate van zekerheid dat het werken met asbest gezondheidsrisico s meebracht en de aard en ernst van die risico s (vgl. HR 17 december 2004, nr. C03/211, RvdW 2005, 4). Het hof heeft deze maatstaven klaarblijkelijk aan zijn beoordeling van het geschil tussen partijen ten grondslag gelegd. Het is mitsdien van een juiste rechtsopvatting uitgegaan ter beoordeling van de rechtmatigheid van het handelen van Eternit. Zijn oordeel is ook niet onbegrijpelijk gemotiveerd, nu het in rov. 4.7 van zijn arrest (a) heeft overwogen dat al uit de memorie van toelichting bij het ontwerp uit 1949 van de Silicosewet blijkt van het gevaar van verspreiding van asbesthoudende stof bij het vervaardigen en het verzagen van asbestcementplaten, en (b) heeft vastgesteld dat Eternit een internationaal opererend bedrijf was en dat in in elk geval onder deskundigen bekend was dat vrijkomend asbest mesothelioom zou kunnen veroorzaken. Hieraan voegde het hof nog toe dat de directeur van Eternit deze wetenschap al vóór 1971 feitelijk moet hebben gehad. Het met deze vaststellingen 5422 KATERN 98

3 PRIVAATRECHT verweven oordeel van het hof dat het onder de gegeven omstandigheden ernstig verwijtbaar was dat Eternit het publiek niet heeft gewaarschuwd voor de aan haar bekende gezondheidsrisico s die aan asbeststof zijn verbonden, welke risico s onder meer ontstaan bij het verzagen van asbestcementplaten, is evenmin onbegrijpelijk. De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het oordeel dat het beroep van Eternit op verjaring niet opgaat: In zijn arrest van 28 april 2000, C98/363, NJ 2000, 430 heeft de Hoge Raad in beginsel mogelijk geacht dat ook een beroep op de objectieve verjaringstermijn van, in dat geval, 30 jaren, in uitzonderlijke gevallen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Of dat in een concreet geval inderdaad zo is, zal met inachtneming van alle omstandigheden van dat geval moeten worden beoordeeld. Als gezichtspunten waarvan de rechter blijk moet geven deze in zijn beoordeling te hebben betrokken, valt onder meer te noemen of de aansprakelijkheid (nog) door verzekering is gedekt. In het onderhavige geval heeft Eternit zich onder meer erop beroepen dat de door H. in dit geding aanhangig gemaakte vordering niet (meer) door verzekering is gedekt. Het hof heeft hierop slechts gereageerd door in rov. 4.4 te overwegen: In de stellingen van Eternit [...] dat een bij toewijzing van de onderhavige vordering te verwachten toename van het aantal vorderingen de solvabiliteit van het niet-verzekerde Eternit zal bedreigen, ziet het hof geen voldoende reden om het beroep van Eternit op verjaring wel te honoreren. De Hoge Raad vervolgt: In aanmerking genomen dat de strekking van de onderhavige objectieve verjaringstermijn met name is om de schuldenaar te beschermen tegen het instellen van oude vorderingen waarmee hij na verloop van die termijn in beginsel geen rekening meer behoefde te houden, heeft het hof met deze overweging blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting indien de aangehaalde overweging aldus moet worden verstaan dat de omstandigheid dat Eternit tegen de onderhavige vordering niet is verzekerd, niet terzake dienend is bij de beoordeling van het door haar gedane beroep op verjaring. Deze omstandigheid is bij die beoordeling immers wel degelijk van belang. Voor het geval het hof evenwel van de juiste rechtsopvatting is uitgegaan, is zijn oordeel dat de enkele omstandigheid dat Eternit tegen de onderhavige vordering niet is verzekerd, onvoldoende reden is om haar beroep op verjaring te honoreren, zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. De Hoge Raad vernietigt, conform de conclusie van de A-G Verkade, het arrest van het Hof Arnhem en verwijst het geding naar het Hof te s-hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing. Het eerste deel van deze uitspraak vormt een belangrijke overwinning voor de vele slachtoffers van de schrikbarende praktijken van de asbestindustrie. Eternit heeft, ondanks het feit dat de dodelijke gevolgen van asbest reeds lang bekend waren, zonder enige waarschuwing Nederland en een groot deel van de wereld vervuild met deze stof. Het niet verzekerd zijn van Eternit zal het bedrijf uiteindelijk niet mogen baten, nu dat een beloning zal vormen voor het vertoonde laakbare gedrag. Asbest zal de komende jaren nog veel slachtoffers blijven maken. Het onverantwoordelijke gedrag van de asbestproducenten/leveranciers (in het bijzonder Eternit) zal nog tot veel procedures leiden. Ook de overheid en lakse verhuurders (die terwijl ze het weten niet waarschuwen voor de aanwezigheid van veel niet-hechtgebonden asbest in de woning) zullen hun verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen. De verwoestende gevolgen van asbest zullen nog lange tijd merkbaar zijn. HR 25 november 2005, RvdW 2005, 132, JOL 2005, 681 (Eurosportief 2000/Wesselink): 6:74, 248; Aansprakelijkheid sportschool voor dodelijk ongeval cursist, veiligheidsnorm en risico-aanvaarding, causaal verband, omkeringsregel, letsel buiten lijn der verwachtingen Kuipers neemt deel aan beginnerscursus skeeleren. Zij draagt evenals de instructeur geen beschermingshelm. Tijdens de derde les komt Kuipers ten val waarbij zij uiteindelijk op haar hoofd terechtkomt. Zij loopt hersenletsel op ten gevolge waarvan zij komt te overlijden. Het feit dat de cursiste zich vrijwillig blootstelde aan het risico van een val op het hoofd bevrijdt de sportschool niet noodzakelijkerwijs van haar aansprakelijkheid ter zake van het niet treffen van de met het oog op dat risico bij een skeelercursus voor beginners geboden veiligheidsmaatregelen. Als gevolg van de omkeringsregel moest het Hof het CSQN-verband tussen het niet dringend geven van het advies om de valhelm te dragen en het door cursiste ten gevolge van een val op het hoofd opgelopen dodelijk letsel als vaststaand aannemen, tenzij de sportschool gesteld en zonodig bewezen zou hebben dat cursiste in weerwil van dit advies geen valhelm zou hebben opgezet. Niet onbegrijpelijk en evenmin rechtens onjuist is volgens de Hoge Raad de overweging van het Hof dat de exoneratieclausule Deelname is voor eigen rekening en risico onduidelijk is, in die zin dat deze woorden de ondertekenaar van het inschrijfformulier onvoldoende inscherpen dat die tekst er ook toe strekt aansprakelijkheid uit te sluiten voor de meer ernstige tot zeer ernstige vormen van schade die zich bij skeeleren kunnen voordoen. Het Hof oordeelde dat het beroep op genoemd beding door de Sportschool in dit specifieke geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De Hoge Raad verwerpt het beroep, conform de conclusie van de P-G Hartkamp. KATERN

4 P.F.A. Bierbooms, H. Pasman, G.M.F. Snijders (red.), Aspecten van aansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005; C.R. Christiaans, Aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen: van drie naar twee fasen. HR 12 aug. 2005, RvdW 2005, 93, MvV 2005, p ; M. van Dam, De betrokkenheid bij een verkeersongeval in de zin van artikel 185 WVW, VR 2005, p ; I. Giesen, Handle with care! De waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005; T. Hartlief, Prognoses in het personenschaderecht, AV&S 2005, p ; T. Hartlief, Bewuste roekeloosheid: consistentie bij begrenzing in het privaatrecht, WPNR 2005 (6646), p ; S.C. Huisjes, Dode lijnen en een hobbel recht; storingen in communicatiediensten en aansprakelijkheid, AV&S 2005, p ; A.L.M. Keirse, Een zwaktebod; over gestandaardiseerde differentiatie bij verkeersaansprakelijkheid, NTBR 2005, p ; Marxman advocaten (red.), Medische aansprakelijkheid, Wormer: Uitgeverij Inmerc 2005; F.M. Ruitenbeek-Bart, De wettelijke regresrechten op hun retour?, TvP 2005, p ; L. Schreuder, Een busongeval tijdens de vakantie: de weg naar schadevergoeding, VR 2005, p ; C.H. Sieburg, Schadevergoeding én leven. Compositie met rood, geel en blauw, WPNR 2005 (6637), p ; A.A.J. Smelt, De verwijderingsleer: een gevaarlijke materie?, NTBR 2005, p ; G. Suurmond, B.C.J. van Velthoven, Vergoeding van affectieschade, NJB 2005, p ; A.J. Verheij, Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer Goederenrecht Mr. J.A. Bomhoff HR 7 oktober 2005, RvdW 2005, 112, JOL 2005, 549 (Coppes/Van de Kolk): Uitoefening recht van reclame redelijkerwijs te verwachten door derde? Autobedrijf Coppes verkocht een gebruikte personenauto aan collega handelaar D. Het ging hierbij om een zogenaamde collegiale verkoop, waarbij de verkoop geschiedt onder de voorwaarde van de totstandkoming van doorverkoop aan een derde. Deze derde wordt uiteindelijk Van de Kolk, bij wie de auto door D. wordt afgeleverd. Het feit dat Van de Kolk, op aanwijzing van D., een substantieel deel van de koopprijs moet storten op de rekening van een vriendin van D., doet al vrezen dat de zaken niet voorspoedig zullen aflopen. En inderdaad: D. voldoet de koopprijs niet aan Coppes en wordt korte tijd later toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Zoals samengevat door het hof, vordert Coppes vervolgens van van de Kolk primair teruggave van de auto op grond van eigendomsvoorbehoud en doet hij subsidiair een beroep op het recht van reclame (art. 7: 39 e.v. BW). Deze subsidiaire vordering zou in het onderhavige geval niet kunnen slagen wanneer Van de Kolk als derde redelijkerwijs niet behoefde te verwachten dat het recht van reclame zou worden uitgeoefend (art. 7:42 BW). Deze laatste bepaling staat centraal in de uitspraak van de Hoge Raad. In een arrest van 4 april 1986 (NJ 1986, 810) had de Hoge Raad de regel geformuleerd dat indien de eigenaar van een auto deze vrijwillig meegeeft aan een ander die de auto vervolgens verkoopt aan een derde, deze laatste verkrijger van de tweedehands auto, wil hij te goeder trouw zijn in de zin van (nu) artikel 3:86 BW, ten minste de autopapieren moet hebben onderzocht op de beschikkingsbevoegdheid van zijn voorman. De Hoge Raad geeft nu aan dat er geen grond bestaat deze regel te beperken tot het geval waarin de eigenaar van de auto het bezit daarvan heeft verloren door diefstal of verduistering. Indien de eigenaar/verkoper zich op het recht van reclame beroept en de in artikel 7:42 lid 1 BW bedoelde derde zich daartegen verweert met de stelling dat hij redelijkerwijs niet behoefde te verwachten dat dit recht zou worden uitgeoefend, is voor het slagen van dit verweer evenzeer vereist dat uitzonderingen daargelaten de derde ten minste de autopapieren heeft onderzocht met het oog op de beschikkingsbevoegdheid van zijn voorman. De uitspraak van het hof te Arnhem, dat het toepassingsgebied van deze regel had beperkt tot gevallen van diefstal of verduistering, wordt vernietigd en het geding verwezen naar het gerechtshof te s-hertogenbosch. HR 18 november 2005, RvdW 2005, 128, JOL 2005, 661 (BTL/Van Summeren): Bewijslast en uitlegging bij sale and lease back. In januari 1998 hebben de verweerders in cassatie ( de Van Summeren-vennootschappen ) een aantal trekkers en opleggers verkocht aan BTL Lease. Direct na deze verkoop zijn door BTL en de Van Summeren-vennootschappen diverse leasecontrac KATERN 98

5 PRIVAATRECHT ten gesloten. Na het faillissement van de Van Summeren-vennootschappen en de daaropvolgende ontbinding van de leasecontracten door BTL, blijkt een aantal trekkers en opleggers onvindbaar. BTL vordert hierop schadevergoeding van (wijlen) J.G. van Summeren op grond van onrechtmatige daad, gepleegd als opdrachtgever van of medewerker aan verduistering. Van Summeren verweert zich met de stelling dat partijen met de verkoopovereenkomsten van januari 1998 niets anders beoogden dan zekerheid te verschaffen voor de terugbetaling van een lening. Hierdoor zou op grond van artikel 3:84 lid 3 BW en het Sogelease-arrest van de Hoge Raad, een geldige titel voor de overdracht van de trekkers en opleggers hebben ontbroken. De uitspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op de bewijslastverdeling ten aanzien van dit verweer en op de toepassing van de regel uit het Sogelease-arrest. Ten aanzien van de bewijslastverdeling overweegt de Hoge Raad dat [n]u de stelling van J.G. van Summeren niet een betwisting inhoudt van de door BTL aan haar vordering ten grondslag gelegde feiten, maar een bevrijdend verweer is, ter zake waarvan de stelplicht en de bewijslast volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv. op Van Summeren rusten, had het hof de erven Van Summeren moeten belasten met het bewijs van de stelling dat de sale and lease back-overeenkomsten geen geldige titel voor eigendomsoverdracht opleveren. Nu het hof te s-hertogenbosch dit had miskend, wordt de uitspraak vernietigd en het geding verwezen naar het gerechtshof te Arnhem. de waarde van de beweerdelijk overgedragen zaken. Een wanverhouding tussen de hoogte van de vordering en de waarde van het overgedragen object kan bijdragen tot het oordeel dat partijen niet een werkelijke overdracht hebben beoogd. J. de Boer, Timeshare in de Nederlandse Antillen, WPNR 2005 (6644), p ; J.J. Dammingh, De overdracht van vorderingen op derden bij de verkoop en levering van onroerende zaken, WPNR 2005 (6639), p ; W.G. Huijgen, De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR 2005 (6637), p ; A.A. van Velten, Naar een civielrechtelijke oplossing van de eigendomsproblematiek inzake netwerken van kabels en leidingen (I en II, slot), WPNR 2005 (6640) en WPNR 2005 (6641), p en p ; A.A. van Velten, A.C.F.G. Thiele, Eurohypotheek revisited, WPNR 2005 (6643), p ; R. Vergeer, Huur of erfpacht bij woonwagenstandplaatsen?, Utrecht: Wetenschapswinkel rechten Erfrecht Mr. P.C. van Es De uitspraak van de Hoge Raad bevat verder twee overwegingen met betrekking tot de toepassing van het verbod op overdracht tot zekerheid uit het Sogelease-arrest. In de eerste plaats geeft de Hoge Raad aan dat niet juist is de redenering dat een wel geldige werkelijke overdracht in de zin van dat arrest steeds beoogd is wanneer niet expliciet uit de tekst van de overeenkomst het tegendeel blijkt. Uitleg van de overeenkomst dient te geschieden volgens de gebruikelijke Haviltex-maatstaf. In de tweede plaats gaat de Hoge Raad in op de vraag in hoeverre bij de toepassing van de Sogelease-regel van belang is dat de verkochte trekkers en opleggers beduidend meer waard waren dan de tussen partijen overeengekomen koopprijs. Hieromtrent overweegt de Hoge Raad dat indien sprake is van een werkelijke overdracht in de zin van het Sogelease-arrest, de vraag naar wie van beide partijen bevoordeeld wordt door de transactie verder niet relevant is. Dit betekent echter niet, aldus de Hoge Raad, dat het hof in het kader van het onderzoek óf sprake is van een werkelijke overdracht geen betekenis zou mogen toekennen aan F.W.J.M. Schols, Quasi-erfrecht met bindende elementen (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2005; W.G. Huijgen, J.E. Kasdorp, B.E. Reinhartz, J.W. Zwemmer, Compendium Erfrecht, Deventer: Kluwer W. Meijling, Overdracht onder voorbehoud van vruchtgebruik met name onder het nieuwe erfrecht, WPNR 6648 (2005), p ; B.C.M. Waaijer, Waarom zou een legaat van certificaten van aandelen steeds inferieur moeten zijn?, WPNR 6647 (2005), p ; C.A. Kraan, Boekbespreking: Asser-Perrick, Erfrecht en schenking 6B (deel 2), Deventer, Kluwer, 2005, WPNR 6646 (2005), p ; Nieuw Erfrecht, nr. 6, december KATERN

6 Huwelijksvermogensrecht Mr. J. Nijland WETGEVING Kamerstukken II 2005/06, , nr. 8-11, Beperkte gemeenschap van goederen (Verslag schriftelijk overleg , tweede nota van wijziging ). Hof Arnhem 25 oktober 2005, nr. 2005/433, LJN AU5416; Verdeling huwelijksgemeenschap; verknochtheid schuld; verdeling bij helfte Na een ruim acht jaar durende relatie, zijn partijen in oktober 2002 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Op 25 februari 2005 wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De man verzoekt het Hof de beschikking van de rechtbank te vernietigen voorzover de rechtbank heeft bepaald dat een door de vrouw bij een bank afgesloten lening van ,- tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort en derhalve door partijen bij helfte dient te worden verdeeld. De man stelt hiertoe dat de omstandigheden waaronder de vrouw de lening is aangegaan aanleiding vormen om de daaruit ontstane schuld op grond van verknochtheid, dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, in zijn geheel aan de vrouw toe te rekenen. De omstandigheden zijn volgens de man onder andere gelegen in het feit dat (r.o. 4.5): hij niet kan achterhalen hoe de schuld ( ) is ontstaan, hij niet op de hoogte was van het bestaan van die schuld, de vrouw bij afsluiting van de leningovereenkomst ( ) zijn handtekening heeft vervalst, zij een postbusnummer heeft genomen om te voorkomen dat de man het bestaan van de lening/schuld zou ontdekken. Bovendien is de vrouw veroordeeld wegens poging tot moord op de man. Zij is in augustus 2005 opgenomen in het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Wat betreft het beroep op de verknochtheid van de schuld aan de vrouw acht het Hof de hierboven genoemde omstandigheden van onvoldoende gewicht om te oordelen dat de schuld op enigerlei bijzondere wijze (art. 1:94 lid 3 BW) aan de vrouw verknocht is. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat de vrouw aannemelijk heeft gemaakt dat de schuld mede is ontstaan door aankopen bij postorderbedrijven welke in de loop van de relatie van partijen zijn gedaan en welke voornamelijk huishoudelijke aankopen en kleding betroffen. Het Hof overweegt hierop (r.o. 4.3): Dat thans niet meer kan worden achterhaald waaraan de gedurende relatie van partijen als lening opgenomen bedragen voorts zijn besteed, rechtvaardigt niet dat de schuld als verknochte schuld geheel aan de vrouw dient te worden toegedeeld. Voorts (r.o. 4.4) staat het Hof stil bij de hoofdregel van artikel 1:100 BW op grond waarvan de echtgenoten een gelijk aandeel in een ontbonden gemeenschap hebben en de op grond van de redelijkheid en billijkheid in uitzonderlijke gevallen mogelijke afwijking van die hoofdregel (zie HR 7 december 1990, NJ 1991, 593). De door de man gestelde feiten en omstandigheden zijn echter niet voldoende om onverkorte toepassing van de hoofdregel van artikel 1:100 BW onaanvaardbaar te achten. De man heeft niet nader onderbouwd dat hij niet op de hoogte was van de schuld; de vervalsing van de handtekening door de vrouw in 2003 is niet van zwaarwegend belang, te meer doordat partijen reeds sinds 1994 een relatie met elkaar hadden; het feit dat de vrouw een poging heeft gedaan om de man te vermoorden, staat los van het ontstaan van de schuld aan de bank. Het Hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank. M.J.A. van Mourik, Vereenvoudiging opent de weg naar nieuw wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht, WPNR 2005 (6646), p ; W. Pintens, Harmonisatie in het huwelijksgoederenrecht, FJR 2005 (okt), p Te verschijnen zijn twee preadviezen voor de Vergadering voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland in het Tijdschrift voor Privaatrecht. Van de hand van J. van Duijvendijk-Brand is het advies getiteld Zijn er knelpunten, knalpunten, of verbeterpunten in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht? en van de hand van W. Pintens het advies met de titel Het Belgische huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief. De eerste preadviseur gaat hier uitgebreid in op het wetsvoorstel Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) TK , zoals vormgegeven voor de indiening van de Derde nota van wijziging (TK 5426 KATERN 98

7 PRIVAATRECHT Burgerlijk procesrecht , , nr. 12). Na het verschijnen van deze Derde nota van wijziging op 14 december 2005 is het advies slechts op enkele punten achterhaald. Burgerlijk procesrecht Mr. R.J.C. Flach WET- EN REGELGEVING EG-Betekeningsverordening: wijzigingsvoorstellen De Europese Commissie heeft voorstellen (COM (2005) 305 def.) gepubliceerd om de EG-Betekeningsverordening te wijzigen. Versnelling. De belangrijkste reden van deze op 31 mei 2001 van kracht geworden regionale regeling van het internationale betekeningsverkeer tussen EU-landen, was de wens tot versnelling. Dat is gelukt: de gemiddelde duur is teruggebracht naar één tot drie maanden met een uitschieter naar zes. Met een resoluut gebaar stelt de Commissie de termijn waarbinnen de ontvangende instantie verplicht is om de betekening te doen plaatsvinden, op één maand. Aangezien een sanctie ontbreekt, is de vraag wat hiervan de meerwaarde is boven het zo spoedig mogelijk in de huidige tekst. Termijnvaststelling. Nieuw is ook de berekening van deze en andere termijnen. Die zal voortaan niet langer gerelateerd zijn aan het nationale recht, maar verordeningsautonoom worden vastgesteld aan de hand van de Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 (PbEG L124 van , p. 1). Taaleisen. De bij een internationale betekening zo belangrijke en vaak bezwaarlijke taaleisen worden bijgesteld. Als het te betekenen stuk gesteld is in de taal van de aangezochte lidstaat of in een taal die de geadresseerde begrijpt (merkwaardigerwijs nu nog beperkt tot de taal van de lidstaat van verzending), hoeft geen vertaling bijgevoegd te worden. Schending van de taaleis is voor de geadresseerde een toegelaten reden tot weigering waar hij uitdrukkelijk (voortaan zelfs schriftelijk) op gewezen moet worden. Een dergelijke weigering moet binnen een week gedaan worden. In de huidige regeling ontbreekt een termijn. Ten slotte wordt de problematiek die in Leffler/Berlin Chemie (HvJEG 8 november 2005, C-443/03 m.nt. M.V. Polak in AA 2006, p. 57) speelt, geregeld: verzuim van de taaleis kan hersteld worden door tijdig (behoudens bijzondere omstandigheden een maand, aldus het HvJEG) alsnog een vertaling te betekenen. De oorspronkelijke datum blijft gelden als een termijn moet worden gered. Voor de geadresseerde geldt de datum waarop volgens het plaatselijke recht de vertaling alsnog wordt betekend. Tijdstip betekening. Het systeem van de dubbele betekeningsdatum (voor de geadresseerde volgens het lokale, voor de aanvrager volgens het eigen recht) wordt vereenvoudigd door schrapping van de beperking dat het redden van een termijn door de aanvrager alleen zou kunnen als het een termijn betreft in het kader van een toekomstige of al aanhangige procedure. Betekeningstermijnen in het kader van executie vallen daar nu bijvoorbeeld buiten, zodat een bijzondere, nationale, regeling noodzakelijk is (in Nederland art. 56 lid 3 Rv). Kosten. Al snel na de inwerkingtreding van de verordening is de kostenkwestie onder de aandacht van de Europese Commissie gebracht. Dat betrof onder andere de kosten die Nederlandse deurwaarders in rekening brachten en die door de Commissie, als ze boven de 150 euro uitkwamen als zeer hoog werden bevonden en niet altijd transparant. Om deze transparantie te bevorderen wordt voorgesteld om lidstaten te verplichten deze kosten vooraf tot een bepaald, vast, bedrag te fixeren dat voldoet aan de eisen van evenredigheid en non-discriminatie. Een echte uniforme betekeningswijze blijft vooralsnog een droom. Postale betekening. De mogelijkheid om de betekening per post te laten plaatsvinden wordt geuniformeerd. Nu is dat nog afhankelijk van door de lidstaten gestelde voorwaarden. Straks is een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of gelijkwaardige wijze voldoende. Rechtstreekse betekening. De Commissie stelt voor om de mogelijkheid die lidstaten thans nog hebben (en waar op ruime schaal gebruik van wordt gemaakt) om zich te verzetten tegen de mogelijkheid om in het land van bestemming zich direct tot een betekeningsbevoegde autoriteit te wenden (bijvoorbeeld een vast deurwaarderskantoor), te schrappen. De formulering laat onverlet blijft ongewijzigd. De bevoegdheid om op deze manier te mogen betekenen moet kennelijk al bestaan in het land van verzending (in Nederland bijvoorbeeld niet). Schakelbepaling. Verduidelijkt wordt dat zowel de taaleisen als de betekeningsdatumbepalingen toepasselijk zijn op postale en directe betekening. Europese gerechtelijke atlas. De door de lidstaten meegedeelde gegevens zijn beschikbaar in de Europese gerechtelijke atlas (http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicial atlascivil/html/ds_information_nl.htm). Procesrecht in IE-inbreukzaken Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend om de bepalingen van de EG-richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (verder: IE) te implementeren in het WvBRv en andere wetten (TK , 30392, nr. 1 e.v.). Voorgesteld wordt om aan het Derde Boek van het WvBRv een nieuwe titel 18 toe te voegen met als KATERN

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht Privaatrecht Burgerlijk recht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel, mr. R.M.Ch.M. Koot, mr. E.-J. Zippro, mr. P.C. van Es Contractenrecht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel Wetgeving EK 2000/2001, 17 213, nr. 114: voorlopig

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden. Algemeen

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden. Algemeen privaatrecht KwartaalSignaal 121 6771 Privaatrecht Burgerlijk recht AAK20116771 Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden Algemeen W.J. Guo, Wat kunnen wij leren van de opzet van het Chinese ontwerp-bw?,

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

BURGERLIJK RECHT AAK20096323. Algemeen. Contractenrecht. Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Civiel recht, Universiteit Leiden. Mr. E.-J.

BURGERLIJK RECHT AAK20096323. Algemeen. Contractenrecht. Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Civiel recht, Universiteit Leiden. Mr. E.-J. privaatrecht Katern 113 6323 BURGERLIJK RECHT AAK20096323 Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Civiel recht, Universiteit Leiden Algemeen A.G. Castermans, De burger in het burgerlijk recht, Den Haag:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54440

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) *

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * door DE AFDELING BURGERLIJK RECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN INHOUD Hoofdstuk I PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Huurkoop of Duurkoop?

Huurkoop of Duurkoop? Huurkoop of Duurkoop? KAN DE AANDELENLEASEOVEREENKOMST WORDEN GEKWALIFICEERD ALS HUURKOOP? Frank Jaspers (OUNL) en Kasper Krzeminski (EUR) 1 INLEIDING Eind jaren negentig maakte de Nederlandse economie

Nadere informatie

CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN

CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN DOl: 10.5553/MvV/157457672014024006002 Coface/Intergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen:

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

De marginverplichting bij handel in aandelenopties

De marginverplichting bij handel in aandelenopties De marginverplichting bij handel in aandelenopties Van Haanstra/Rabobank naar Nabbe/Staalbankiers M r. B. T. M. v a n d e r W i e l * 1 Inleiding Een van de belangrijkste maatschappelijk-economische ontwikkelingen

Nadere informatie

ORP. Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk. et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters. De contractuele beëindigingsbepaling

ORP. Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk. et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters. De contractuele beëindigingsbepaling nummer 1-December 2010 jaargang 1 ORP H et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters tot ING/Bera Holding Hoe past de Nederlandse rechter ambtshalve het Europese consumentenrecht toe? Tijdschrift

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie