D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt;"

Transcriptie

1 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden:..., wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw', en..., wonende te..., hierna te noemen 'de man'; Nemen het volgende in aanmerking: A. Partijen zijn op... te..., met elkaar gehuwd in algehele gemeenschap van goederen (of: op huwelijkse voorwaarden d.d...); B. Uit hun huwelijk is/zijn geboren het/de navolgende kind(eren):..., geboren te...,..., geboren te..., C. Partijen zijn beiden van oordeel dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht en zij zijn voornemens hun huwelijk op die grond door echtscheiding te doen ontbinden; en bijvoorbeeld: Partijen zijn sedert...feitelijk uiteen en wensen met ingang van die datum de gevolgen van hun huwelijksgoederenregime in hun onderlinge verhouding voorzover mogelijk ongedaan te maken; of: Het huwelijk van partijen is op... ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand; D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt; of (als na de ontbinding van het huwelijk het convenant opgemaakt wordt): Zij hebben de gevolgen van hun echtscheiding geregeld; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: DE PROCEDURE Artikel 1 De procedure Partijen zullen zich ervoor inspannen de procedure op korte termijn aanhangig te maken door het indienen van een gemeenschappelijk verzoek. DE KINDEREN Artikel 2 Gezag (noot 1) Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun minderjarige kinderen, dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen. De kinderen zullen bij de vrouw/man woonachtig zijn. Met betrekking tot de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding hebben zij de navolgende regelingen getroffen. Artikel 3 Kinderalimentatie

2 3.1 De man (of vrouw) zal met ingang van... als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen aan de man betalen een bedrag van...per kind per maand, bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand te voldoen te vermeerderen met elke wettelijke kindertoelage waarop de man aanspraak kan maken. 3.2 Deze bijdrage ten behoeve van de kinderen zal jaarlijks te beginnen m.i.v.... worden verhoogd volgens de op dat moment geldende wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW. Artikel 4 Omgangsregeling (noot 2) 4.1 Ervan uitgaande dat de kinderen bij de vrouw woonachtig zijn, komt partijen de navolgende omgangsregeling met de kinderen wenselijk voor: Eens in de 14 dagen heeft de man het recht met de kinderen om te gaan. Hij zal hen hiertoe op vrijdag uur/zaterdagochtend om 9.00 uur ten huize van de vrouw afhalen en er voor zorgen dat zij op zondagavond uiterlijk om 16.30/19.00 uur weer thuis zijn. Voorts heeft de man het recht de kinderen in de grote vakantie gedurende een aaneengesloten periode van 2 weken bij zich te hebben alsmede op 2e Kerst- en 2e Paasdag. Partijen zullen tijdig overleg plegen over de grote vakantie, in ieder geval voor 1 april van het desbetreffende jaar. 4.2 De kosten van bovenstaande omgangsregeling komen ten laste van de man. Hij is niet gerechtigd deze in mindering op de door hem verschuldigde kinderalimentatie te brengen. 4.3 Afspraken inzake het verstrekken van informatie aan en raadpleging door de vrouw van de man inzake belangrijke aangelegenheden de kinderen betreffende. Partijen zijn hieromtrent als volgt overeengekomen:... PARTNERALIMENTATIE Artikel 5 Algemeen 5.1 De man/vrouw zal (eventueel: gedurende... jaar) met ingang van...maandelijks bij vooruitbetaling voor de 1e van de maand aan de vrouw/man voldoen een bedrag van... bruto, als bijdrage in haar/zijn levensonderhoud (eventueel: vermeerderd met een bedrag van..., eenmaal per jaar te voldoen in de maand juni, bij wijze van vakantiegeld). 5.2 Het sub 5.1 genoemde bedrag is gebaseerd (bijv.) op het bruto jaarinkomen van de man per 1 januari 2009 ad... per jaar, inclusief vakantie- toeslag en 13e maand (eventueel: en op de navolgende andere inkomensposten... ). 5.3 Deze alimentatie is te beginnen m.i.v.... onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW. Artikel 6 Inkomsten vrouw 6.1 Indien de vrouw inkomsten uit arbeid en/of vermogen geniet, geldt het navolgende: Eigen inkomsten tot een bedrag van (bijv.) bruto per maand (exclusief evt. vakantiegeld) vormen geen grond voor vermindering van de alimentatie; Eigen inkomsten, voorzover deze bruto per maand (exclusief evt. vakantiegeld) te boven gaan, komen voor... % in mindering op de alimentatie. 6.2 De vrouw zal de hoogte van haar eigen inkomsten aantonen door overlegging van bewijsstukken aan de man, zoals een recente werkgeversverklaring c.q. jaaropgave. 6.3 Het bedrag van bruto per maand wordt jaarlijks verhoogd met hetzelfde percentage als vermeld in art Artikel 7 Afwijkende regeling ten aanzien van art. 1:160 BW (noot 3) 7.1 Indien de vrouw gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangaat, eindigt de alimentatieplicht van de man eerst, nadat die samenleving/partnerschap...jaar (bijvoorbeeld 1) heeft geduurd. Gedurende deze periode is de man niet alimentatieplichtig.

3 7.2 Indien de samenleving/partnerschap van de vrouw binnen de genoemde periode eindigt, wordt de man vanaf het moment van beëindiging weer alimentatieplichtig conform het in artikel 5 bepaalde. 7.3 De wettelijke regeling van art. 1:160 BW blijft evenwel onverkort van toepassing, indien de vrouw de samenleving/partnerschap niet vóór de aanvang daarvan schriftelijk aan de man heeft medegedeeld (andere voorzieningen zijn ook denkbaar). Indien partijen afstand doen van alimentatie kan in plaats van de artikelen 5 t/m 7 worden vermeld: Artikel 5.1 Nihilbeding Partijen doen over en weer afstand van hun rechten op alimentatie jegens elkaar omdat.. (duidelijke reden opgeven) DE BOEDELVERDELING Artikel 8 Omvang van de huwelijksgemeenschap en peildatum (noten 5, 6, 7 en 8) 8.1 Als peildatum voor de omvang van de gemeenschap van partijen geldt... (bijv. de dag van uiteengaan van partijen); als peildatum voor de waardering van de goederen van de gemeenschap geldt... (bijv. de dag van uiteengaan van partijen of de dag van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding). 8.2 Voor zover partijen bekend omvat de huwelijksgemeenschap de in de bijlage 1 opgenomen activa en passiva. 8.3 Het saldo van de gemeenschap bedraagt..., zodat elk van partijen recht heeft op...(de helft van het saldo). Artikel 9 Verdeling 9.1 Aan de vrouw worden toegedeeld...(activa en passiva vermelden, denk aan levensverzekeringen, pensioenrechten, belastingschulden en teruggaven). Totale waarde Aan de man worden toegedeeld...(activa en passiva vermelden). Totale waarde... of 9.1 Aan de vrouw worden de navolgende activa en passiva toegedeeld: Aan de man worden alle overige activa en passiva toegedeeld (en bijv. waaronder:... ) eventueel: 9.3 Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de verdeling uiterlijk (bijv.) binnen 1 maand na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand is gerealiseerd. Hiertoe zullen zij meewerken aan de levering van goederen die aan de één zijn toegedeeld, doch die zich nog onder de ander bevinden. De partij die alsdan hiermede in gebreke is, is zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete verschuldigd van 100,- per dag voor iedere dag dat hij in gebreke blijft, onverminderd het recht van de andere partij de werkelijk geleden schade te vorderen. In geval van overbedeling van een van partijen: 9.4 Door bovenstaande verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt de man/vrouw overbedeeld met een bedrag van.... De man/ vrouw verplicht zich de helft van dit bedrag aan de vrouw/man uit te betalen binnen één maand na de ondertekening van deze overeenkomst (of: na de uitspraak van de echtscheidingsbeschikking of: bij de levering van de (voormalige) echtelijke woning) (9). Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, is de man/vrouw een rente verschuldigd van...% per jaar over het openstaande bedrag.

4 In ieder geval: 9.5 Alle baten en lasten opgekomen na de peildatum van de omvang van de huwelijksgemeenschap zoals genoemd in art. 8 lid 1... (Hier dient men van dezelfde datum uit te gaan als in art. 8 lid 1. Doet u dat niet, dan is er geen regeling voor de baten en lasten die ontstaan in de periode gelegen tussen de tijdstippen genoemd in art. 8 lid 1 en de ontbinding van het huwelijk. Alsdan geldt de wettelijke regeling) worden toegedeeld aan c.q. komen voor rekening van degene die ze betreffen (noot 10). Artikel 10 Bijzondere kosten 10.1 De man zal in afwijking van het bepaalde in art. 9 lid 4 ten behoeve van de vrouw stipt op tijd blijven voldoen (hier volgen een paar voorbeelden): alle vaste lasten en noodzakelijke onderhoudskosten van de echtelijke woning, waaronder de hypothecaire verplichtingen, alsmede alle verzekeringspremies die op de woning betrekking hebben; de kosten van de verzekeringspremies van de ziektekostenverzekering voor het gehele gezin; de premie van de W.A.-verzekering voor het gehele gezin. Bovenstaande kosten zal de man voor rekening nemen zolang het huwelijk nog duurt, zonder dat hij deswege jegens de vrouw aanspraak kan maken op enige verrekening. Leidt deze regeling tot belastingheffing bij de vrouw, dan kan zij de door haar verschuldigde belasting niet met de man verrekenen De volgende kosten worden bij helfte gedragen van de door partijen gezamenlijk ingeschakelde: advocaat fiscaal adviseur; makelaar die de echtelijke woning heeft getaxeerd; taxateur, die de waarde van de inboedel heeft vastgesteld. Artikel 11 (Huurrecht) Echtelijke woning 11.1 Het huurrecht van de echtelijke woning aan de... te... wordt aan de man/vrouw toebedeeld. De man/vrouw neemt de verplichting op zich de huur te betalen met ingang van... Of: 11.1 Zoals in art. 8 lid 2 vermeld, wordt de echtelijke woning aan de... aan de man/vrouw toebedeeld. Dit geschiedt op voorwaarde dat de hypothecaire lening aan hem/haar wordt toegescheiden en de bank de vrouw/man ontslaat uit haar/diens hoofdelijke verplichtingen jegens de hypotheekhouder De kosten verbonden aan de levering en de tenaamstelling van de onroerende zaak zijn voor rekening van...(of voor gezamenlijke rekening van partijen). De kosten verbonden aan het ontslag uit de hoofdelijke verplichting als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening van... De lasten rustend op de aan de man/vrouw toebedeelde onroerende zaak zullen met ingang van...voor rekening van de man/vrouw zijn Het notarieel transport van de echtelijke woning zal uiterlijk binnen...(bijv. 1 maand na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand) of op... ten overstaan van Mr...., notaris te... of diens plaatsvervanger geschieden. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van... (Desgewenst: Door ondertekening van deze overeenkomst machtigt de man/vrouw onherroepelijk de vrouw/man om namens hem/haar al hetgene te doen dat in verband met de verdeling nuttig, nodig of wenselijk is, waaronder met name begrepen het ondertekenen van akten en/of stukken (noten 11, 12)

5 Artikel 12 Regeling pensioenverevening A. Partijen doen over en weer afstand van eventueel door de ander opgebouwde pensioenaanspraken. Toepassing van de wet verevening pensioenrechten wordt nadrukkelijk uitgesloten. Partijen doen afstand van elkanders pensioenaanspraken omdat (duidelijke reden opgeven). OF B. Het door de man opgebouwde pensioen tijdens huwelijk zal tussen partijen worden verdeeld; partijen werken mee aan melding aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier ondertekenen. OF C. Het door de vrouw opgebouwde pensioen tijdens huwelijk zal tussen partijen worden verdeeld; partijen werken mee aan melding aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier ondertekenen. (Let op: Er is een verschil tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. De voorgaande bepaling wordt meestal gehanteerd voor ouderdomspensioen maar kan ook worden gebruikt voor het nabestaandenpensioen. Overleg met uw pensioeninstantie hoe u dient om te gaan met het nabestaandenpensioen. Dat is een ander pensioen dan het partnerpensioen. Bij de ene pensioeninstantie kan afstand worden gedaan maar vervalt het opgebouwde deel aan de pensioeninstantie, bij de ander wordt het bij het ouderdomspensioen opgeteld. Uw beslissing over het al dan niet verdelen van het nabestaandenpensioen zal afhangen van de handelwijze en het standpunt van uw pensioeninstantie). Artikel 13 Vrijwaring en finale kwijting 13.1 Partijen vrijwaren elkaar over en weer, indien de ene partij wordt aangesproken tot voldoening van een schuld, welke ingevolge deze overeenkomst ten laste van de andere partij komt Partijen verklaren terzake van de verdeling na uitvoering van bovenstaande niets meer van elkaar te vorderen te hebben en verlenen elkaar over en weer te dier zake finale kwijting. SLOTBEPALING Artikel 14 Ontbinding (noot 13) Partijen doen afstand van hun recht om ingevolge het bepaalde in art. 6:265 BW ontbinding van deze overeenkomst te vorderen. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te...(plaats),...(datum)...(plaats),......(datum) (de man) (de vrouw)

6 NOTEN 1. Vanaf 1 januari 1998 is gezamenlijk gezag na echtscheiding uitgangspunt. Indien eenhoofdig gezag door partijen wordt gewenst, dan dient dat uitdrukkelijk te worden verzocht. 2. Bij het redigeren van een omgangsregeling behoeven de volgende punten aandacht. Hoe jonger de kinderen, des te meer behoefte er is aan een gedetailleerde omgangsregeling. Voor deze situatie geldt het bepaalde in art. 4. Probeer ingeval van oudere kinderen een regeling in onderling overleg te treffen en leg vast dat deze aldus tot stand is gekomen. De ervaring leert dat als de omgangsregeling mede opgenomen is in een beschikking, partijen zich hieraan beter houden. 3. Artikel 1:160 BW bevat regels over het einde van de alimentatieplicht bij het aangaan van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning van de andere partner. Let op de uitspraak van de Hoge Raad van 7 februari 1997, NJ 1997, 169. Daarbij hadden partijen in hun convenant bewust afgezien van een alimentatieregeling en gekozen voor een eigen andersoortige regeling, bestaande uit een salarisbetaling door de man ná de beëindiging van het dienstverband van de vrouw met de door de man beheerste vennootschap. Art. 1:160 BW was naar het oordeel van de Hoge Raad niet van toepassing op de regeling met 'een eigen karakter'. Als extra artikel is mogelijk het Beding van niet-wijziging, waarbij de tekst als volgt kan luiden: De alimentatieregelingen, vermeld in de artikelen 5 tot en met 7 kunnen niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd. Op grond van een wijziging van omstandigheden, behoudens het bepaalde in art. 1:159 lid 3 BW. 4. Bedenk dat voor het opnemen van een beding van niet wijziging zeer goede redenen moeten zijn. Men realisere zich dat een dergelijk beding in principe niet meer kan worden gewijzigd. Let op de termijn genoemd in art. 1:159 lid 2 BW. Het beding vervalt indien het echtscheidingsverzoek niet binnen drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst is ingediend. 5. Mochten er privé-vermogen zijn van een of beide echtgenoten dan behoeven deze niet bij de verdeling betrokken te worden. Om misverstanden te vermijden is het evenwel aan te bevelen in het convenant op te nemen welke goederen om die reden niet verdeeld zijn. 6. In het algemeen worden de goederen bij de kinderen in gebruik zonder enige verrekening toegescheiden aan de verzorgende ouder. 7. Bedenk dat toedeling van een bijv. door de man aangegane schuld aan de vrouw slechts interne werking heeft. Externe werking wordt alleen bereikt door schuldoverneming. Hiervoor is toestemming van de crediteur vereist (art. 6:15.5 BW). 8. In het huidige recht heeft verdeling geen declaratieve werking meer. Art. 3:186 BW bepaalt dat voor de overgang van het aan een deelgenoot toebedeelde een levering is vereist op dezelfde wijze als voor overdracht is voorgeschreven. De leveringswijzen voor de verschillende goederen zijn als volgt: a. van een onroerende zaak door een notariële akte gevolgd door inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers (art. 3:89BW); b. van roerende zaken door bezitsverschaffing (artt. 3:90, 3: BW). c. van rechten aan order of toonder zie kortheidshalve art. 3:93 BW. d. van rechten op naam, zoals banktegoeden en pensioenrechten (!), door een akte en mededeling daarvan aan de debiteur (art. 3:94 BW). Ad b) In echtscheidingssituaties is veelal een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende (art. 3:90 jo. 3:115 BW), zodat een nadere regeling in het convenant niet nodig is. Ad c) en d): Indien dergelijke rechten in de boedel aanwezig zijn, verdient het aanbeveling in het convenant te regelen hoe, alsmede wanneer de levering zal geschieden. Men kan aan het convenant desgewenst aktes van cessie hechten. 9.Stel dat het saldo van de gemeenschap 36 bedraagt dan heeft ieder recht op 18. Als de man dan 21 ontvangt is hij met 3 overbedeeld en dient de vrouw 3 te ontvangen van de man.

7 10. Door dit beding in combinatie met het bepaalde in art wordt de boedelscheiding tussen partijen in feite gerealiseerd vanaf het moment van feitelijk uiteengaan. Externe werking hebben deze afspraken niet. Met name ten aanzien van schulden is, in geval van hoofdelijke aansprakelijkheid, ontslag uit hoofdelijkheid nodig dan wel, indien de schuld aan de andere echtgenoot wordt toegescheiden die niet debiteur is, schuldoverneming (art. 6:155 BW). 11. Toedeling van een onroerende zaak met een hypothecaire schuld dient niet eerder plaats te vinden dan nadat een schriftelijke verklaring door de bank terzake van ontslag uit hoofdelijkheid is afgegeven. Het verdient aanbeveling de levering van de onroerende zaak aan de ene echtgenoot tegelijk te laten plaatsvinden met cessie van vorderingen aan de andere echtgenoot. Hiervoor kan men in het convenant een onherroepelijke volmacht opnemen, teneinde de levering onafhankelijk te maken van de persoonlijke medewerking van de andere partij. 12. Denk eraan dat artikel 8a PSW altijd van toepassing is, tenzij partijen anders overeenkomen. Bespreek dus met partijen wat hun bedoeling is met het nabestaandenpensioen. 13. De gewoonte bestaat om behalve ontbinding iedere vorm van vernietiging uit te sluiten. Het is echter de vraag of de rechter een beroep op een dergelijk beding zal honoreren. Copyright Mr. M.C.J. Teurlings. Alle rechten voorbehouden.

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw',..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de man';

..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw',..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de man'; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden:..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw', en..., geboren, wonende te..., hierna te noemen 'de man'; Nemen het volgende in aanmerking: A. Partijen

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Voorbeeld echtscheidingsconvenant huwelijksvoorwaarden

Voorbeeld echtscheidingsconvenant huwelijksvoorwaarden Casus: Voorbeeld echtscheidingsconvenant huwelijksvoorwaarden Anneke en Guus zijn gehuwd op huwelijksvoorwaarden. Deze houden in een gemeenschap van inboedel, een uitsluiting van elke andere gemeenschap

Nadere informatie

Voorbeeld echtscheidingsconvenant bij gemeenschap van goederen

Voorbeeld echtscheidingsconvenant bij gemeenschap van goederen Casus: Saskia en Jacob zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben twee kinderen van 8 en 12 jaar oud. Voorbeeld echtscheidingsconvenant bij gemeenschap van goederen Saskia is in loondienst en

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT (concept)

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT (concept) ECHTSCHEIDINGSCONVENANT (concept) De ondergetekenden: Mark de Vries wonende te Maastricht, geboren op 2 december 1978 te Mierlo hierna te noemen de vrouw en Linda Nooijer, wonende te Maastricht, geboren

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden: ECHTSCHEIDINGSCONVENANT 1. aanhef1 naam1, geboren op Geboortedatum1 te geboorteplaats1, wonende aan adres1, te postcode1 plaats1, verder te noemen: "de man" enerzijds en aanhef2 naam2,

Nadere informatie

Model echtscheidingsconvenant

Model echtscheidingsconvenant Model echtscheidingsconvenant DE ONDERGETEKENDEN: Naam adres, woonplaats geboren op > te >, BS nummer hierna te noemen "de man"; en Naam adres, woonplaats geboren op > te >, BS nummer hierna te noemen

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2005:AS9756

ECLI:NL:GHSHE:2005:AS9756 ECLI:NL:GHSHE:2005:AS9756 Instantie Datum uitspraak 09-03-2005 Datum publicatie 10-03-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch R200400759 Personen-

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van twee personen van gelijk of verschillend geslacht. De vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Gegevensformulier echtscheiding / verbreking samenwoning

Gegevensformulier echtscheiding / verbreking samenwoning Gegevensformulier echtscheiding / verbreking samenwoning Persoonlijke gegevens vrouw: achternaam officiële voornamen adres (straat, huisnummer, postcode & woonplaats) telefoonnummer: vast, werk, mobiel

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3998 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3998 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3998 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-08-2010 Datum publicatie 13-08-2010 Zaaknummer 200.048.576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

beschikking J s F4Ëi Ë-ïÁi

beschikking J s F4Ëi Ë-ïÁi beschikking,.af *ilhfiaft RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Familierecht locatie Lelystad zaaknummer / rekestnummer: Cl161365945 / FL RK l4-708 Beschikking d.d..ï Ë Fd Ë" I f?."l.r,1, betreffende de

Nadere informatie

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats)

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats) [MODEL OUDERSCHAPSPLAN BVS ADVOCATEN] PARTIJEN: Vrouw:. Man:. Nemen het volgende in aanmerking: - Partijen zijn op. te. met elkaar gehuwd. Ze zijn op uit elkaar gegaan / feitelijk gescheiden; - Uit het

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGCONVENANT

ECHTSCHEIDINGCONVENANT ECHTSCHEIDINGCONVENANT Partijen:.., wonende aan de te (.).. verder te noemen de vrouw; en.. wonende aan de te (.. )., verder te noemen de man NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: a. De partijen zijn gehuwd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: «doopclient», BSN, wonende te «plaatscl» («postcodecl») aan de «straatcl» «huisnrcl», hierna te noemen de vrouw/de man; en «dooprlts», BSN hierna te noemen de

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw,

, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw, OUDERSCHAPSPLAN Ondergetekenden, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw, De man en de vrouw zijn op, te gehuwd. Uit hun relatie is/zijn geboren het kind/de kinderen: De relatie van de ouders

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10.

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10. Inhoud kop Samenlevingsvormen 2 Verschillen 2 Checklist notaris 6 Algehele gemeenschap van goederen 7 Huwelijkse voorwaarden 8 Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning

Nadere informatie

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht mr. CA. Kraan tweede druk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en zn.) Arnhem 1994 Inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde literatuur 11 Enkele afkortingen

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr / / 1 Huwelijkse voorwaarden 2011/nr Op * verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. de heer JOHANNES BRUINSMA, geboren te Haskerland op vierentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, (rijbewijs nummer

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden OUDERSCHAPSPLAN (verkorte versie) DE ONDERGETEKENDEN: (naam ouder 1), wonende te (postcode + plaats) aan de (straat + huisnummer), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), BSN: (invullen BSN-nummer),

Nadere informatie

HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Gevolgen huwelijk en geregistreerd partnerschap Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding tijdens het huwelijk Zolang echtgenoten zijn gehuwd, rust op hen de verplichting elkaar het nodige te verschaffen. Het gebruik van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie Nieuwe richtlijn kinderalimentatie maart 2013 mr T.G. Gijtenbeek De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

de Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen Aangeslotene,

de Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-328 d.d. 16 september 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT / MACHTIGING. (samenwonend, gehuwd, et cetera)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT / MACHTIGING. (samenwonend, gehuwd, et cetera) Ondergetekende(n): achternaam en voorletters geboorteplaats geboortedatum e-mail adres adres postcode en plaats telefoonnummer achternaam en voorletters partner geboorteplaats geboortedatum relatie (samenwonend,

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Justitie Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen 1 ) Met ex- partner wordt in dit formulier bedoeld de gescheiden man en vrouw, de nog met elkaar getrouwde man en vrouw

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 I. Personalia MAN/VROUW Familienaam Voornamen Adres Geboorteplaats en -datum Legitimatiebewijs Nummer Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit de Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 De volledige tekst kunt u vinden via onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

Op het downloaden en gebruik van dit model zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Op het downloaden en gebruik van dit model zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. HUWELIJKSVOORWAARDEN023FAMWEBVERSIE Model: akte van huwelijkse voorwaarden voor huwelijk Dit model gaat uit van: - het huwelijk wordt gesloten tussen een man en een vrouw; - zowel bij einde van het huwelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V.

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. De inhoud van algemene voorwaarden is van toepassing op alle verstrekte opdrachten tot dienstverlening aan Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. en gelden

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

2., geboren op te.. (roepnaam: );

2., geboren op te.. (roepnaam: ); OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen "de vader";

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Rotterdam Legal B.V.: de besloten vennootschap Rotterdam Legal B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur. 1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Nadere informatie

Mr. Ruben Stam cpl Assen, 16 maart 2010. Pensioen & echtscheiding

Mr. Ruben Stam cpl Assen, 16 maart 2010. Pensioen & echtscheiding Mr. Ruben Stam cpl Assen, 16 maart 2010 Pensioen & echtscheiding 2 Programma Alimentatie en alimentatielijfrente Pensioenverrekeningslijfrente Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Bijzonder partnerpensioen

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Kamervragen verrekening pensioenrechten na echtscheiding die plaatsvond voor 1.5.1995

Kamervragen verrekening pensioenrechten na echtscheiding die plaatsvond voor 1.5.1995 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.4.451 Kamervragen verrekening pensioenrechten na echtscheiding die plaatsvond voor 1.5.1995 bronnen rijksoverheid.nl, d.d. 9.2.2016 De staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN De ondergetekenden: 1. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij A 2. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij B overwegende: dat

Nadere informatie