Stichting molen "De Vijf Gebroeders"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting molen "De Vijf Gebroeders""

Transcriptie

1 Pagina 1 van 11 Stichting molen "De Vijf Gebroeders" Jaarverslag 2012 Februari 2013

2 Inhoud Pagina 1 Voorwoord 3 2 Statutaire gegevens 3 3 Bestuur 3 4 Beleidsplan 4 5 Bestuurlijke verantwoordelijkheid 5 6 Promotieactiviteiten en bezoeken 5 7 Statistische gegevens Exploitatie 9 9 Bijeenkomsten en vergaderingen 9 10 Donateurs Financieel PR en publiciteit Uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten Samenvatting 11 Pagina 2 van 11

3 Stichting molen De Vijf Gebroeders Jaarverslag Voorwoord Het stichtingsbestuur van de molen "De Vijf Gebroeders" (verder te noemen "de Stichting") kan over het jaar 2012 terugkijken naar een jaar dat als positief mag worden beschouwd. Voor zowel het aantal bezoekers als het aantal kg. in productie en verkoop, vertoont het verloop over 2012 een stijgende lijn. Ook de onderhoud- en instandhoudingkosten zijn binnen de hiervoor beschikbare middelen gebleven. Het verheugt het stichtingsbestuur dan ook bijzonder om u middels dit jaarverslag inzage te geven wat er allemaal over het jaar 2012 in en rond de molen "De Vijf Gebroeders" is gepasseerd. 2 Statutaire gegevens De stichting molen De Vijf Gebroeders te Heinkenszand is statutair opgericht op 28 juni 2002 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland. De stichting heeft sinds 11 november 2002 de molen De Vijf Gebroeders te Heinkenszand in eigendom en heeft na het uitvoeren van een grondige restauratie in de verplichting op zich genomen de monumentale molen De Vijf Gebroeders bouwkundig en maalvaardig te onderhouden, het doen draaien en te doen malen door gediplomeerd vrijwillige molenaar(s) en het openstellen van de molen voor het publiek. 3 Bestuur Het bestuur van de stichting molen De Vijf Gebroeders over het jaar 2012 bestaat uit de volgende leden: J.C. Filius voorzitter B.A. Quist secretaris G.P. Verschiere penningmeester W. Coppoolse bestuurslid H.J.G. Uitterhoeve bestuurslid P.F.H. Hazelager bestuurslid Dhr. H.J.G. Uitterhoeve heeft in juni 2012 ontheffing gevraagd m.b.t. zijn taak als bestuurslid van de stichting. Het stichtingsbestuur is, daar dhr. Uitterhoeve tot de eerste initiatiefnemers behoorde om de molen voor Heinkenszand te behouden aan dhr. Uitterhoeve veel dank en erkentelijkheid verschuldigd. Hoewel geen lid van het statutaire bestuur, wordt de stichting regulier ondersteund door een vijftal enthousiaste vrijwilligers, te weten: W.A. Vermuë : Organisatorische en technische werkzaamheden. J. Rosink : PR-activiteiten. Jac. Kodde : Vrijwillig molenaar en donateuradministratie. S. Meeuwse : Vrijwillig molenaar. J. Nuijten : Technische werkzaamheden Pagina 3 van 11

4 De stichting wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, met als doelstelling de belangen van het molencomplex De Vijf Gebroeders zo breed mogelijk te verankeren in verschillende maatschappelijke verbanden. Over het jaar 2012 hadden de navolgende personen zitting in dit Comité van Aanbeveling, te weten: Drs. H. Eversdijk, Oud Lid van de 1 e en 2 e Kamer der Staten Generaal; Ing. C.A.R. Wullems, Directeur Total Raffinaderij Antwerpen; Dhr. A. Verbree, Voorzitter vereniging De Zeeuwse Molen Drs. C. Miermans Wethouder gemeente Borsele; Helaas is dhr. Eversdijk in maart 2012 aan het Comité van Aanbeveling ontvallen. Het stichtingsbestuur betuigd hierbij zijn medeleven aan de familie en spreekt zijn dank en erkentelijkheid voor de door dhr. Eversdijk verleende steun aan het bestuur. Met name in de beginfase van de stichting heeft dhr. Eversdijk sterk bijgedragen in zowel bestuurlijk als maatschappelijk verband. Daar het stichtingsbestuur er veel waarde aan hecht, dat het Comité van Aanbeveling (CvA) het belang van het molencomplex "De Vijf Gebroeders blijft uitdragen in diverse maatschappelijke verbanden, heeft het bestuur mevr. drs. C. Miermans in mei 2012 verzocht zitting te willen nemen in het CvA. Mevr. Miermans heeft dit verzoek gehonoreerd is in mei 2012 toegetreden het CvA. 4 Beleidsplan De statutaire doelstellingen van de stichting zijn vertaald in een uitvoerig beleidsplan (november 2002). Het beleidsplan is in september 2012 herzien en richt zich nu voornamelijk op het in stand houden, onderhoud en exploitatie van de molen met als doelstelling een passende en rendabele exploitatievorm bij de molen tot stand te brengen. Ook het voornemen om bij de molen tot realisatie van een bezoekersruimte te komen en daartoe benodigde acties zijn in dit plan opgenomen. Het verheugt het stichtingsbestuur u te kunnen melden, dat de wens, om als stichting samen te werken met een zorginstelling, in 2012, zij het nog op beperkte schaal, tot stand is gekomen. Er is t.b.v. meelverpakking en daaraan verbonden werkzaamheden een overeenkomst gesloten met de "Vereniging Psyiënt Nederland". Daar deze samenwerking resulteerde tot wederzijdse tevredenheid, wordt dit samenwerkingsverband ook in 2013 voortgezet. Medewerkers van Ver. Psyiënt Nederland helpen met het inpakken van Pannenkoekmeel. Pagina 4 van 11

5 5 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Verzekeringen Ook over het jaar 2012 heeft het stichtingsbestuur de molen, zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid en de werkzaamheden middels verzekeringen gewaarborgd. De lopende verzekeringen over 2012 zijn: -brand, storm en inboedelverzekering (onderdeel van gemeentelijke verzekeringen); -bedrijfsrisicoverzekering (waaronder WA-verzekering); -ongevallenverzekering (leden bestuur en vrijwilligers); -de Vrijwillige molenaars zijn verzekerd, voor zowel WA als ongevallen, via het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). -Inboedel- en brandverzekering tuinhuisjes Instandhouding molen Voor het in standhouden van de molen is op basis van door de Monumentenwacht (SCEZ) uitgevoerde nulmeting in 2007 een Periodiek Instandhouding Plan (PIP) opgesteld. Op basis van dit PIP zijn door het stichtingsbestuur over 2012 een aantal instandhoudingwerkzaamheden uitgevoerd (voor detail zie hfdst. 13). Daar het BRIMsubsidie eind 2012 wordt gesloten is voor de periode door Adviesbureau Groen (molenarchitect) een nieuw Periodiek Instandhouding Plan opgesteld en de aanvraag voor BRIMsubsidie over de periode aangeboden aan de RCE. Het verheugt het stichtingsbestuur u te kunnen melden dat de aanvraag voor BRIM-subsidie is gehonoreerd. Hiermede is het uit te voeren instandhoudingwerk over de periode tot een maximum van ,-- subsidiabel. Hiervan wordt door het NRF 50% subsidie aan de stichting uitgekeerd. Vermeld dient te worden dat door deze nieuwe regeling de niet subsidiabele kostenpost over de periode van 6 jaar met voor de stichting is gestegen. Veiligheid In het kader van de vereiste veiligheid van molen, medewerkers en bezoekers zijn over het jaar 2012: -Periodiek jaarlijks verplichte inspecties uitgevoerd: -Controle van de bliksembeveiliging; -Controle van de brandblussers; -Controle van EHBO-koffer. -Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd (update RI&E rapport). -De nieuwe RI&E voor molens, waarin met name de veiligheid voor bezoekers wordt benadrukt, is door het stichtingsbestuur aangekocht. Een aantal aanvullende eisen zal begin 2013 z.s.m. worden uitgevoerd. 6 Promotieactiviteiten en bezoeken Activiteiten Om de monumentale molen onder de aandacht van de bewoners van Heinkenszand en de regio te brengen zijn gedurende het verslagjaar, naast de reguliere openstelling op de zaterdagen, de volgende promotieactiviteiten doorgevoerd, o.a. -12 mei : Nationale Molendag / Boerenmarkt - 7 juli : Braderie Heinkenszand / Boerenmarkt Pagina 5 van 11

6 - 1 sept. : Deelname Bevelandse molendag - 8 sept. : Open Monumentendag / Boerenmarkt Dorsdemonstratie door OTMMZ Een foto-impressie van de Open Monumentendag en boerenmarkt op 8 september 2012 De vlag als symbool voor de Monumenten Het feestelijk ingerichte molenterrein De trekkers van OTMMZ Dorsen als vroeger Conny werft 19 nieuwe donateurs Ook de allerkleinsten vermaken zich prima Pagina 6 van 11

7 Bezoeken Het aantal bezoekers over 2012 bedraagt: 1933 personen! Dit is ruim 700 personen meer t.o.v. van het jaar Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de bij de molen gehouden evenementen als de boerenmarkten en groepsbezoeken. Tijdens de Boerenmarkten mochten wij aan bezoekers in de molen ontvangen: 8 mei 330 bezoekers 7 juli 660 bezoekers 8 september 440 bezoekers Aan groepsbezoeken mochten wij over 2012 ontvangen: -Oriëntatiebezoek Gemeente Woensdrecht -School Aventurijn (Standaardbuiten) -Jongerengroep Arnemuiden -Gilde VWM Brabant -Vervolgbezoek Gemeente Woensdrecht -Groepen Volksdansfestival -Bournemouth Scouts (Eng) -Vrouwenorganisatie Zilveren Passer (BE) -EPZ fietstocht -Fam. Geelhoed -Fam. Van Bruggen 7 personen 30 personen 20 personen 40 personen 10 personen 75 personen 50 personen 15 personen 12 personen 20 personen 18 personen Volksdansgroep uit Frankrijk bezoekt molen De Vijf Gebroeders Ter wille van de veiligheid Klompen uit! De herkomst van de bezoekers is als ontleend aan het gastenboek: -Heinkenszand -Overig Zeeland -Overig Nederland -België -Duitsland Pagina 7 van 11

8 -Frankrijk -Roemenië -Tsjecho-Slowakije -Engeland -India -USA 7 Statistische gegevens 2012 Het aantal omwentelingen over 2012 bedraagt: = omw. Dat is mede door gunstige winden en het beschikbaar zijn van een 3e molenaar ca meer dan voorgaand jaar. Het aantal zaterdagen geopend voor publiek: 51 zaterdagen en 15 dagen door de week. Gemalen: netto ca 1374 Kg. tarweproducten t.b.v. verkoop thuisbakkers en wederverkopers waarvan: Kg. Volkorenmeel Kg. Molenaarsbloem - 26 Kg. Griesmeel - 25 Kg. Zemelen Kg. Speltmeel - 25 Kg. Roggemeel Kg. Pannenkoekmeel Daar het inpakken van de meelproducten. met name het vullen van de verkoopeenheden, een aanzienlijk tijdsbeslag vergde, heeft één der leden een vulmachine ontwikkeld. Hoewel de uitvoering nog een prototype betreft, heeft deze vulinrichting zijn diensten reeds bewezen is de benodigde tijdsinzet gehalveerd. Bij grotere in te pakken hoeveelheden als bv. bij de Boerenmarkten wordt een beroep gedaan op de Vereniging Psyiënt Nederland. Wim aan het werk met de door hem ontwikkelde vulmachine. Pagina 8 van 11

9 8 Exploitatie Het stichtingsbestuur kan melden dat de exploitatie van de molen m.b.t. het bedrijven van de molen en het in goede staat te onderhouden succesvol verloopt. Over 2012 waren er op de molen De Vijf Gebroeders 3 gecertificeerde molenaars werkzaam. In het bijzonder mag worden gemeld worden dat onze jeugdige MIO in juni is geslaagd voor het landelijk molenaarsexamen en sinds die tijd het molenaarsteam op De Vijf Gebroeders versterkt. Speciaal mag worden vermeld dat deze jeugdige molenaar behoort tot de 2 jongste gecertificeerde molenaars van Nederland en zich de jongste molenaar van Zeeland mag noemen. Heel Heinkenszand mag het weten dat Stephan is geslaagd voor zijn molenaarsexamen en VWO. Proficiat! Het stichtingsbestuur blijft zich ook in 2012 onverkort inzetten om een geschikte en renderende exploitatievorm met en rond de molen van de grond te krijgen. Als gemeld neemt het aantal bezoekers toe en verloopt de verkoop van meel naar tevredenheid. Om de exploitatie nog meer renderend te krijgen is een eerste vereiste het oprichten van een ontvangst- en expositieruimte. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot het ontvangen van groepen vergroot en sluit aan bij het in 2013 te verharden spoortraject tot fiets- en wandelroute. Het stichtingsbestuur neemt actief deel in de projectgroep "Een Boost voor Borsele", inmiddels genoemd projectgroep "Land van Borsele", waarin alle ondernemers in de recreatiesector en landwinkels tot een samenwerkingsverband willen komen, met als doel de regio te promoten en te laten zien wat de regio heeft te bieden. Dit samenwerkingsverband heeft voor de molen "De Vijf Gebroeders" ook over 2012 m.b.t. bezoekers en verkoop van meelproducten geleid tot een positief resultaat 9 Bijeenkomsten en vergaderingen Naast zes reguliere bestuursvergaderingen zijn in 2012 nog enkele belangrijke bijeenkomsten te melden waaraan door het stichtingsbestuur is deelgenomen, te weten: -Voor- en najaarsbijeenkomsten Vereniging De Zeeuwse Molen ; -Participatie in werkgroep "Inrichting spoorgebied cq molenomgeving" -Deelname in projectgroep "Land van Borsele" m.b.t. de deelprojecten: -Informatievoorziening en Promotie; -Toeristische productontwikkeling /verbeteren samenwerking. Pagina 9 van 11

10 10 Donateurs Het aantal donateurs vertoont dankzij de wervingsactie op Open Monumentendag een groei en staan momenteel 119 personen als donateur geregistreerd. 11 Financieel Sponsoring, en donaties De stichting mag het jaar 2012 financieel afsluiten met een kleine groei in de financiële reserve. Deze groei in de financiële reserve is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van groepsbezoeken en groeiende verkoop van meelproducten. Door deze inkomsten konden de niet subsidiabele kosten over 2012 worden gedekt. Ook is in begin 2012 door de gemeente Borsele de nog uitstaande subsidies, 15 % van de jaarlijks instandhoudingkosten en draaipremie, over 2009, 2010 en 2011 uitgekeerd. De voor de instandhouding geldende subsidieregeling Brim is op basis van het Periodiek InstandhoudingPlan (PIP) voor de over 2012 uitgevoerde werken bij de RCE aangevraagd en als voorschot toegekend. De bijdrage van de Provincie Zeeland, inhoudende 20% van de jaarlijks vastgestelde subsidiabele instandhoudingkosten, is per 1 januari 2012 vervallen, hetgeen betekent dat over 2012 voor de stichting de kostenpost "Dekking uit eigen middelen" met 1667,-- is toegenomen. Het stichtingsbestuur blijft zich richten op een rendabele exploitatie van de molen met als doel de niet subsidiabele exploitatiekosten dekkend te krijgen. Voor het financieel verslag wordt verwezen naar de jaarrekening. 12 PR en publiciteit In 2012 zijn diverse activiteiten van de stichting onder de aandacht van de pers gebracht. Persberichten in relatie tot de Nationale Molendag, Boerenmarkten en Open Monumentendag. Daarnaast worden de donateurs, vrijwilligers, sponsors, samenwerkingspartners en vele andere betrokkenen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels een nieuwsbrief. Ook middels de website is steeds actuele informatie beschikbaar. 13 Uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten In 2012 zijn in het kader van exploitatie en onderhoud een aantal onderhoud- en exploitatiewerkzaamheden uitgevoerd, o.a.: Conform het Periodiek Instandhoudingplan (Brim-regeling) zijn in 2012 uitgevoerd: -Schilderwerk ramen en deuren uitgevoerd; -Bliksembeveiliging gecontroleerd; -Roedeklem bliksemafleider vernieuwd; -Penlager uitgelijnd; -Baansteen (halslager molenas) vernieuwd; In oktober 2012 werd de stichting geconfronteerd met het springen (gebarsten zijn) van het halslager. De oorzaak is vermoedelijk toe te schrijven aan het niet goed in lijn liggen van de molenas met het halslager. Daar bovenop tellend de problematiek van het dompen van de molenas Pagina 10 van 11

11 heeft een te grote puntbelasting op het lager teweeg gebracht met alle gevolgen van dien. Het halslager is door de molenmaker vernieuwd. Jan en Lei bezig met het plaatsen van het 110 kg wegende halslager Het halslager na een verticaal transport van ca. 18 meter op de plaats van bestemming Als werkzaamheden in eigen beheer door vrijwilligers zijn uitgevoerd: -Aftappen buil gewijzigd en verlengd. -Kaarsenfilters Hamermolen gereinigd. -Authentieke zakkenheffer gerestaureerd. -Luiwerk boven pletmachine aangebracht. -Zakkenbankje op pletmachine aangebracht. -Meelgoot pletmachine verlengd. -Inpaktafel op goede werkhoogte gemaakt. -Meelmenger. -Windborden op de roeden opnieuw gefixeerd. -Stut t.b.v. fixatie bovenwiel vervaardigd. -Vitrinekast t.b.v. meelverkoop geplaatst. -Stukje Potroede opgeknapt als museaal- en educatiemodel. -Laadpunt E-Bikes geplaatst. Naast bovengenoemde werkzaamheden, zijn diverse kleine onderhoudswerken uitgevoerd en zijn het terrein en het interieur van de molen regelmatig opgeschoond. 14 Samenvatting Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er ook in 2012 wederom veel werk is verricht. Dank gaat uit naar ieder die daaraan heeft bijgedragen. Het bestuur blijft zich ook in 2013 richten op het verwerven van de benodigde financiële middelen t.b.v. onderhoud en exploitatie. Een taak die met de benodigde zorg zal worden uitgevoerd. Daarnaast zal het stichtingsbestuur zich blijven inzetten voor het invullen van een rendabel Exploitatieplan. Namens het bestuur J.C. Filius, Voorzitter B.A. Quist, Secretaris Pagina 11 van 11