Stichting molen "De Vijf Gebroeders"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting molen "De Vijf Gebroeders""

Transcriptie

1 Pagina 1 van 11 Stichting molen "De Vijf Gebroeders" Jaarverslag 2012 Februari 2013

2 Inhoud Pagina 1 Voorwoord 3 2 Statutaire gegevens 3 3 Bestuur 3 4 Beleidsplan 4 5 Bestuurlijke verantwoordelijkheid 5 6 Promotieactiviteiten en bezoeken 5 7 Statistische gegevens Exploitatie 9 9 Bijeenkomsten en vergaderingen 9 10 Donateurs Financieel PR en publiciteit Uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten Samenvatting 11 Pagina 2 van 11

3 Stichting molen De Vijf Gebroeders Jaarverslag Voorwoord Het stichtingsbestuur van de molen "De Vijf Gebroeders" (verder te noemen "de Stichting") kan over het jaar 2012 terugkijken naar een jaar dat als positief mag worden beschouwd. Voor zowel het aantal bezoekers als het aantal kg. in productie en verkoop, vertoont het verloop over 2012 een stijgende lijn. Ook de onderhoud- en instandhoudingkosten zijn binnen de hiervoor beschikbare middelen gebleven. Het verheugt het stichtingsbestuur dan ook bijzonder om u middels dit jaarverslag inzage te geven wat er allemaal over het jaar 2012 in en rond de molen "De Vijf Gebroeders" is gepasseerd. 2 Statutaire gegevens De stichting molen De Vijf Gebroeders te Heinkenszand is statutair opgericht op 28 juni 2002 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland. De stichting heeft sinds 11 november 2002 de molen De Vijf Gebroeders te Heinkenszand in eigendom en heeft na het uitvoeren van een grondige restauratie in de verplichting op zich genomen de monumentale molen De Vijf Gebroeders bouwkundig en maalvaardig te onderhouden, het doen draaien en te doen malen door gediplomeerd vrijwillige molenaar(s) en het openstellen van de molen voor het publiek. 3 Bestuur Het bestuur van de stichting molen De Vijf Gebroeders over het jaar 2012 bestaat uit de volgende leden: J.C. Filius voorzitter B.A. Quist secretaris G.P. Verschiere penningmeester W. Coppoolse bestuurslid H.J.G. Uitterhoeve bestuurslid P.F.H. Hazelager bestuurslid Dhr. H.J.G. Uitterhoeve heeft in juni 2012 ontheffing gevraagd m.b.t. zijn taak als bestuurslid van de stichting. Het stichtingsbestuur is, daar dhr. Uitterhoeve tot de eerste initiatiefnemers behoorde om de molen voor Heinkenszand te behouden aan dhr. Uitterhoeve veel dank en erkentelijkheid verschuldigd. Hoewel geen lid van het statutaire bestuur, wordt de stichting regulier ondersteund door een vijftal enthousiaste vrijwilligers, te weten: W.A. Vermuë : Organisatorische en technische werkzaamheden. J. Rosink : PR-activiteiten. Jac. Kodde : Vrijwillig molenaar en donateuradministratie. S. Meeuwse : Vrijwillig molenaar. J. Nuijten : Technische werkzaamheden Pagina 3 van 11

4 De stichting wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, met als doelstelling de belangen van het molencomplex De Vijf Gebroeders zo breed mogelijk te verankeren in verschillende maatschappelijke verbanden. Over het jaar 2012 hadden de navolgende personen zitting in dit Comité van Aanbeveling, te weten: Drs. H. Eversdijk, Oud Lid van de 1 e en 2 e Kamer der Staten Generaal; Ing. C.A.R. Wullems, Directeur Total Raffinaderij Antwerpen; Dhr. A. Verbree, Voorzitter vereniging De Zeeuwse Molen Drs. C. Miermans Wethouder gemeente Borsele; Helaas is dhr. Eversdijk in maart 2012 aan het Comité van Aanbeveling ontvallen. Het stichtingsbestuur betuigd hierbij zijn medeleven aan de familie en spreekt zijn dank en erkentelijkheid voor de door dhr. Eversdijk verleende steun aan het bestuur. Met name in de beginfase van de stichting heeft dhr. Eversdijk sterk bijgedragen in zowel bestuurlijk als maatschappelijk verband. Daar het stichtingsbestuur er veel waarde aan hecht, dat het Comité van Aanbeveling (CvA) het belang van het molencomplex "De Vijf Gebroeders blijft uitdragen in diverse maatschappelijke verbanden, heeft het bestuur mevr. drs. C. Miermans in mei 2012 verzocht zitting te willen nemen in het CvA. Mevr. Miermans heeft dit verzoek gehonoreerd is in mei 2012 toegetreden het CvA. 4 Beleidsplan De statutaire doelstellingen van de stichting zijn vertaald in een uitvoerig beleidsplan (november 2002). Het beleidsplan is in september 2012 herzien en richt zich nu voornamelijk op het in stand houden, onderhoud en exploitatie van de molen met als doelstelling een passende en rendabele exploitatievorm bij de molen tot stand te brengen. Ook het voornemen om bij de molen tot realisatie van een bezoekersruimte te komen en daartoe benodigde acties zijn in dit plan opgenomen. Het verheugt het stichtingsbestuur u te kunnen melden, dat de wens, om als stichting samen te werken met een zorginstelling, in 2012, zij het nog op beperkte schaal, tot stand is gekomen. Er is t.b.v. meelverpakking en daaraan verbonden werkzaamheden een overeenkomst gesloten met de "Vereniging Psyiënt Nederland". Daar deze samenwerking resulteerde tot wederzijdse tevredenheid, wordt dit samenwerkingsverband ook in 2013 voortgezet. Medewerkers van Ver. Psyiënt Nederland helpen met het inpakken van Pannenkoekmeel. Pagina 4 van 11

5 5 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Verzekeringen Ook over het jaar 2012 heeft het stichtingsbestuur de molen, zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid en de werkzaamheden middels verzekeringen gewaarborgd. De lopende verzekeringen over 2012 zijn: -brand, storm en inboedelverzekering (onderdeel van gemeentelijke verzekeringen); -bedrijfsrisicoverzekering (waaronder WA-verzekering); -ongevallenverzekering (leden bestuur en vrijwilligers); -de Vrijwillige molenaars zijn verzekerd, voor zowel WA als ongevallen, via het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). -Inboedel- en brandverzekering tuinhuisjes Instandhouding molen Voor het in standhouden van de molen is op basis van door de Monumentenwacht (SCEZ) uitgevoerde nulmeting in 2007 een Periodiek Instandhouding Plan (PIP) opgesteld. Op basis van dit PIP zijn door het stichtingsbestuur over 2012 een aantal instandhoudingwerkzaamheden uitgevoerd (voor detail zie hfdst. 13). Daar het BRIMsubsidie eind 2012 wordt gesloten is voor de periode door Adviesbureau Groen (molenarchitect) een nieuw Periodiek Instandhouding Plan opgesteld en de aanvraag voor BRIMsubsidie over de periode aangeboden aan de RCE. Het verheugt het stichtingsbestuur u te kunnen melden dat de aanvraag voor BRIM-subsidie is gehonoreerd. Hiermede is het uit te voeren instandhoudingwerk over de periode tot een maximum van ,-- subsidiabel. Hiervan wordt door het NRF 50% subsidie aan de stichting uitgekeerd. Vermeld dient te worden dat door deze nieuwe regeling de niet subsidiabele kostenpost over de periode van 6 jaar met voor de stichting is gestegen. Veiligheid In het kader van de vereiste veiligheid van molen, medewerkers en bezoekers zijn over het jaar 2012: -Periodiek jaarlijks verplichte inspecties uitgevoerd: -Controle van de bliksembeveiliging; -Controle van de brandblussers; -Controle van EHBO-koffer. -Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd (update RI&E rapport). -De nieuwe RI&E voor molens, waarin met name de veiligheid voor bezoekers wordt benadrukt, is door het stichtingsbestuur aangekocht. Een aantal aanvullende eisen zal begin 2013 z.s.m. worden uitgevoerd. 6 Promotieactiviteiten en bezoeken Activiteiten Om de monumentale molen onder de aandacht van de bewoners van Heinkenszand en de regio te brengen zijn gedurende het verslagjaar, naast de reguliere openstelling op de zaterdagen, de volgende promotieactiviteiten doorgevoerd, o.a. -12 mei : Nationale Molendag / Boerenmarkt - 7 juli : Braderie Heinkenszand / Boerenmarkt Pagina 5 van 11

6 - 1 sept. : Deelname Bevelandse molendag - 8 sept. : Open Monumentendag / Boerenmarkt Dorsdemonstratie door OTMMZ Een foto-impressie van de Open Monumentendag en boerenmarkt op 8 september 2012 De vlag als symbool voor de Monumenten Het feestelijk ingerichte molenterrein De trekkers van OTMMZ Dorsen als vroeger Conny werft 19 nieuwe donateurs Ook de allerkleinsten vermaken zich prima Pagina 6 van 11

7 Bezoeken Het aantal bezoekers over 2012 bedraagt: 1933 personen! Dit is ruim 700 personen meer t.o.v. van het jaar Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de bij de molen gehouden evenementen als de boerenmarkten en groepsbezoeken. Tijdens de Boerenmarkten mochten wij aan bezoekers in de molen ontvangen: 8 mei 330 bezoekers 7 juli 660 bezoekers 8 september 440 bezoekers Aan groepsbezoeken mochten wij over 2012 ontvangen: -Oriëntatiebezoek Gemeente Woensdrecht -School Aventurijn (Standaardbuiten) -Jongerengroep Arnemuiden -Gilde VWM Brabant -Vervolgbezoek Gemeente Woensdrecht -Groepen Volksdansfestival -Bournemouth Scouts (Eng) -Vrouwenorganisatie Zilveren Passer (BE) -EPZ fietstocht -Fam. Geelhoed -Fam. Van Bruggen 7 personen 30 personen 20 personen 40 personen 10 personen 75 personen 50 personen 15 personen 12 personen 20 personen 18 personen Volksdansgroep uit Frankrijk bezoekt molen De Vijf Gebroeders Ter wille van de veiligheid Klompen uit! De herkomst van de bezoekers is als ontleend aan het gastenboek: -Heinkenszand -Overig Zeeland -Overig Nederland -België -Duitsland Pagina 7 van 11

8 -Frankrijk -Roemenië -Tsjecho-Slowakije -Engeland -India -USA 7 Statistische gegevens 2012 Het aantal omwentelingen over 2012 bedraagt: = omw. Dat is mede door gunstige winden en het beschikbaar zijn van een 3e molenaar ca meer dan voorgaand jaar. Het aantal zaterdagen geopend voor publiek: 51 zaterdagen en 15 dagen door de week. Gemalen: netto ca 1374 Kg. tarweproducten t.b.v. verkoop thuisbakkers en wederverkopers waarvan: Kg. Volkorenmeel Kg. Molenaarsbloem - 26 Kg. Griesmeel - 25 Kg. Zemelen Kg. Speltmeel - 25 Kg. Roggemeel Kg. Pannenkoekmeel Daar het inpakken van de meelproducten. met name het vullen van de verkoopeenheden, een aanzienlijk tijdsbeslag vergde, heeft één der leden een vulmachine ontwikkeld. Hoewel de uitvoering nog een prototype betreft, heeft deze vulinrichting zijn diensten reeds bewezen is de benodigde tijdsinzet gehalveerd. Bij grotere in te pakken hoeveelheden als bv. bij de Boerenmarkten wordt een beroep gedaan op de Vereniging Psyiënt Nederland. Wim aan het werk met de door hem ontwikkelde vulmachine. Pagina 8 van 11

9 8 Exploitatie Het stichtingsbestuur kan melden dat de exploitatie van de molen m.b.t. het bedrijven van de molen en het in goede staat te onderhouden succesvol verloopt. Over 2012 waren er op de molen De Vijf Gebroeders 3 gecertificeerde molenaars werkzaam. In het bijzonder mag worden gemeld worden dat onze jeugdige MIO in juni is geslaagd voor het landelijk molenaarsexamen en sinds die tijd het molenaarsteam op De Vijf Gebroeders versterkt. Speciaal mag worden vermeld dat deze jeugdige molenaar behoort tot de 2 jongste gecertificeerde molenaars van Nederland en zich de jongste molenaar van Zeeland mag noemen. Heel Heinkenszand mag het weten dat Stephan is geslaagd voor zijn molenaarsexamen en VWO. Proficiat! Het stichtingsbestuur blijft zich ook in 2012 onverkort inzetten om een geschikte en renderende exploitatievorm met en rond de molen van de grond te krijgen. Als gemeld neemt het aantal bezoekers toe en verloopt de verkoop van meel naar tevredenheid. Om de exploitatie nog meer renderend te krijgen is een eerste vereiste het oprichten van een ontvangst- en expositieruimte. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot het ontvangen van groepen vergroot en sluit aan bij het in 2013 te verharden spoortraject tot fiets- en wandelroute. Het stichtingsbestuur neemt actief deel in de projectgroep "Een Boost voor Borsele", inmiddels genoemd projectgroep "Land van Borsele", waarin alle ondernemers in de recreatiesector en landwinkels tot een samenwerkingsverband willen komen, met als doel de regio te promoten en te laten zien wat de regio heeft te bieden. Dit samenwerkingsverband heeft voor de molen "De Vijf Gebroeders" ook over 2012 m.b.t. bezoekers en verkoop van meelproducten geleid tot een positief resultaat 9 Bijeenkomsten en vergaderingen Naast zes reguliere bestuursvergaderingen zijn in 2012 nog enkele belangrijke bijeenkomsten te melden waaraan door het stichtingsbestuur is deelgenomen, te weten: -Voor- en najaarsbijeenkomsten Vereniging De Zeeuwse Molen ; -Participatie in werkgroep "Inrichting spoorgebied cq molenomgeving" -Deelname in projectgroep "Land van Borsele" m.b.t. de deelprojecten: -Informatievoorziening en Promotie; -Toeristische productontwikkeling /verbeteren samenwerking. Pagina 9 van 11

10 10 Donateurs Het aantal donateurs vertoont dankzij de wervingsactie op Open Monumentendag een groei en staan momenteel 119 personen als donateur geregistreerd. 11 Financieel Sponsoring, en donaties De stichting mag het jaar 2012 financieel afsluiten met een kleine groei in de financiële reserve. Deze groei in de financiële reserve is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van groepsbezoeken en groeiende verkoop van meelproducten. Door deze inkomsten konden de niet subsidiabele kosten over 2012 worden gedekt. Ook is in begin 2012 door de gemeente Borsele de nog uitstaande subsidies, 15 % van de jaarlijks instandhoudingkosten en draaipremie, over 2009, 2010 en 2011 uitgekeerd. De voor de instandhouding geldende subsidieregeling Brim is op basis van het Periodiek InstandhoudingPlan (PIP) voor de over 2012 uitgevoerde werken bij de RCE aangevraagd en als voorschot toegekend. De bijdrage van de Provincie Zeeland, inhoudende 20% van de jaarlijks vastgestelde subsidiabele instandhoudingkosten, is per 1 januari 2012 vervallen, hetgeen betekent dat over 2012 voor de stichting de kostenpost "Dekking uit eigen middelen" met 1667,-- is toegenomen. Het stichtingsbestuur blijft zich richten op een rendabele exploitatie van de molen met als doel de niet subsidiabele exploitatiekosten dekkend te krijgen. Voor het financieel verslag wordt verwezen naar de jaarrekening. 12 PR en publiciteit In 2012 zijn diverse activiteiten van de stichting onder de aandacht van de pers gebracht. Persberichten in relatie tot de Nationale Molendag, Boerenmarkten en Open Monumentendag. Daarnaast worden de donateurs, vrijwilligers, sponsors, samenwerkingspartners en vele andere betrokkenen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels een nieuwsbrief. Ook middels de website is steeds actuele informatie beschikbaar. 13 Uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten In 2012 zijn in het kader van exploitatie en onderhoud een aantal onderhoud- en exploitatiewerkzaamheden uitgevoerd, o.a.: Conform het Periodiek Instandhoudingplan (Brim-regeling) zijn in 2012 uitgevoerd: -Schilderwerk ramen en deuren uitgevoerd; -Bliksembeveiliging gecontroleerd; -Roedeklem bliksemafleider vernieuwd; -Penlager uitgelijnd; -Baansteen (halslager molenas) vernieuwd; In oktober 2012 werd de stichting geconfronteerd met het springen (gebarsten zijn) van het halslager. De oorzaak is vermoedelijk toe te schrijven aan het niet goed in lijn liggen van de molenas met het halslager. Daar bovenop tellend de problematiek van het dompen van de molenas Pagina 10 van 11

11 heeft een te grote puntbelasting op het lager teweeg gebracht met alle gevolgen van dien. Het halslager is door de molenmaker vernieuwd. Jan en Lei bezig met het plaatsen van het 110 kg wegende halslager Het halslager na een verticaal transport van ca. 18 meter op de plaats van bestemming Als werkzaamheden in eigen beheer door vrijwilligers zijn uitgevoerd: -Aftappen buil gewijzigd en verlengd. -Kaarsenfilters Hamermolen gereinigd. -Authentieke zakkenheffer gerestaureerd. -Luiwerk boven pletmachine aangebracht. -Zakkenbankje op pletmachine aangebracht. -Meelgoot pletmachine verlengd. -Inpaktafel op goede werkhoogte gemaakt. -Meelmenger. -Windborden op de roeden opnieuw gefixeerd. -Stut t.b.v. fixatie bovenwiel vervaardigd. -Vitrinekast t.b.v. meelverkoop geplaatst. -Stukje Potroede opgeknapt als museaal- en educatiemodel. -Laadpunt E-Bikes geplaatst. Naast bovengenoemde werkzaamheden, zijn diverse kleine onderhoudswerken uitgevoerd en zijn het terrein en het interieur van de molen regelmatig opgeschoond. 14 Samenvatting Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er ook in 2012 wederom veel werk is verricht. Dank gaat uit naar ieder die daaraan heeft bijgedragen. Het bestuur blijft zich ook in 2013 richten op het verwerven van de benodigde financiële middelen t.b.v. onderhoud en exploitatie. Een taak die met de benodigde zorg zal worden uitgevoerd. Daarnaast zal het stichtingsbestuur zich blijven inzetten voor het invullen van een rendabel Exploitatieplan. Namens het bestuur J.C. Filius, Voorzitter B.A. Quist, Secretaris Pagina 11 van 11

Stichting molen "De Vijf Gebroeders"

Stichting molen De Vijf Gebroeders Pagina 1 van 14 Stichting molen "De Vijf Gebroeders" Jaarverslag 2016 Februari 2017 Inhoud Pagina 1 Voorwoord 3 2 Statutaire gegevens 3 3 Bestuur en organisatie 3 4 Beleidsplan 4 5 Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020

BELEIDSPLAN 2014-2020 BELEIDSPLAN 2014-2020 MOLEN DE VIJF GEBROEDERS SLAAKWEG 1 4451 RB HEINKENSZAND Stichting Molen De Vijf Gebroeders Secretariaat Tel: 0113 56 18 77 Korhoen 14 4451 ET Heinkenszand E-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl

Nadere informatie

De Vijf Gebroeders NIEUWBOUW SPECIAL. Hieper de hiep hoera. we zijn aan het bouwen! NIEUWSBRIEF. Sponsor ons nieuwe gebouw

De Vijf Gebroeders NIEUWBOUW SPECIAL. Hieper de hiep hoera. we zijn aan het bouwen! NIEUWSBRIEF. Sponsor ons nieuwe gebouw NIEUWSBRIEF De Vijf Gebroeders Redactie: Wim Coppoolse & Johan Rosink 5 Heinkenszand www.de5gebroeders.nl J AARGANG 10 V OLGNUMMER 16 JULI 2014 wcoppoolse@zeelandnet.nl jrosink@zeelandnet.nl NIEUWBOUW

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Nooit Gedacht 2014-2019

Beleidsplan. Stichting Nooit Gedacht 2014-2019 Beleidsplan Stichting Nooit Gedacht 2014-2019 Merselo, september 2014 1 Inhoudsopgave Terugblik en Vooruitblik 3 1 Doel en ambities 4 2 Bestuur en organisatie 4 3 Beheer 7 4 Activiteiten 8 5 Vrienden van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De 's-gravenzandse Korenmolen

Jaarrekening Stichting De 's-gravenzandse Korenmolen Jaarrekening 2016 Stichting De 's-gravenzandse Korenmolen Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Activa Passiva Molen 1 1 Eigen vermogen -86.055-79.819 Banken: Voorziening

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De 's-gravenzandse Korenmolen

Jaarrekening Stichting De 's-gravenzandse Korenmolen Jaarrekening 2015 Stichting De 's-gravenzandse Korenmolen Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 Activa Passiva Molen 1 1 Eigen vermogen -79.819 15.789 Banken: Voorziening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp Voorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp Voorstel RAADSVOORSTEL Agendapunt : 12 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 september 2012 Onderwerp Bouwkundig onderhoud gemeentelijke molens case 11.005233 raadsvoorstel 12.019765 programma/paragraaf verstrekken subsidies

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

SAMENSTELLING BESTUUR DOELSTELLING MOLENSTICHTING WINSUM MOLENS IN IGENDOM

SAMENSTELLING BESTUUR DOELSTELLING MOLENSTICHTING WINSUM MOLENS IN IGENDOM MolenStichting Winsum Warffumerweg 10 9959 TG Onderdendam 050-3049283 Kamer van Koophandel: 41012626 RSIN: 805233817 MOLENSTICHTING WINSUM SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter: Dhr. P. D. J. Pauw te Winsum

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2014 dienen de onderstaand gegevens van de ANBI op onze internetsite te staan.

Met ingang van 1 januari 2014 dienen de onderstaand gegevens van de ANBI op onze internetsite te staan. ANBI Vereniging De Wieringer Molens wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, in de volksmond genoemd als: Heeft de ANBI status. Met ingang van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016

J A A R V E R S L A G 2016 J A A R V E R S L A G 2016 STICHTING MARTINUS MONUMENT INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2016 Algemene gegevens 2 Bestuurssamenstelling 2 Voorwoord van het stichtingsbestuur 3 Jaarverslag 2016 3 Doelstelling 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Verordening Cultuurhistorie Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website.

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. Jaarverslag 2015 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar behelst het kalender jaar 2015. Samenstelling bestuur Voorzitter, fondsenwerver,

Nadere informatie

Beleidsplan Molen Oostvoorne

Beleidsplan Molen Oostvoorne Beleidsplan Molen Oostvoorne 2015-2020 Versie: 10-7-2015 Rijksmonument 38892 Molendijk 23 3233 LN Oostvoorne Beleidsplan Molen Oostvoorne 2015-2020 Blad : 2 / 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLING...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NACHTEGAAL

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NACHTEGAAL STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NACHTEGAAL Beleidsplan 2017 2021 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Ambities 5. Beleid 6. De molen 7. Instandhouding 8. Bezoekers 9. Winkel beleid 10. Het molenerf 11.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire.

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire. Jaarverslag 2014 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar loopt van 7 april tot en met 31 december 2014. Samenstelling bestuur Voorzitter,

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari Jaarverslag 2016 Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg 15 8316RG, Marknesse Opgericht december 2013 Marknesse, 01 januari 2017 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 3 01. Algemeen 3 02. Donateurs

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2013 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2013 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2013 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 juli 2014 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Raad van Advies D. Baron van Asbeck Dhr. N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten) D. van Krugten A. O.F. graaf Solms zu Sonnewalde

Raad van Advies D. Baron van Asbeck Dhr. N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten) D. van Krugten A. O.F. graaf Solms zu Sonnewalde Versie 1 juli 2016 ANBI Naam Stichting Kasteel Middachten RSIN 80470927 Contactgegevens Landgoed Middachten 3 6994 JC De Steeg t. 0031 26 495 21 86 f. 0031 26 495 51 15 info@middachten.nl www.middachten.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016

Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016 Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016 Vaste activa: Onroerend goed: Molens: Inrichting Molens: Molenschuren: Dit is de verwervingsprijs. Het betreft de Bosmolen te Egmond aan den Hoef, de

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2014 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

Stichting Krijtmolen d Admiraal Amsterdam Noord. Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2014-2015 Stand van zaken juli 2015

Stichting Krijtmolen d Admiraal Amsterdam Noord. Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2014-2015 Stand van zaken juli 2015 Stichting Krijtmolen d Admiraal Amsterdam Noord Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2014-2015 Stand van zaken juli 2015 Stichting Krijtmolen d Admiraal zet zich in voor het behoud en het openstellen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2. Inleiding... 2. Activiteiten in 2013... 2. Versterking bestuur... 3. Subsidies 2013...

Jaarverslag 2013 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2. Inleiding... 2. Activiteiten in 2013... 2. Versterking bestuur... 3. Subsidies 2013... Verslag bestuur Stichting Abdij Mariënkroon Verslagjaar 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2 Inleiding... 2 Activiteiten in 2013... 2 Versterking bestuur... 3 Subsidies

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Nooit Gedacht

Jaarverslag. Stichting Nooit Gedacht Jaarverslag Stichting Nooit Gedacht 2012 Inhoudsopgave 2 Voorwoord pag. 3 Organisatie pag. 4 Bestuur pag. 5 Activiteiten pag. 6 Beheer pag. 12 Financieel pag. 14 Onze sponsoren, vrienden en donateurs in

Nadere informatie

MOLENSTICHTING NIJEFURD

MOLENSTICHTING NIJEFURD Jaaroverzicht 2012 Ybema s Mole te Workum Molenstichting Nijefurd Tel. 0515-560017 P/a Blauhûsterleane 2 jtiedema@planet.nl 8658 LJ GREONTERP info@molenstichtingnijefurd.nl IBAN NL54 FRBK 0914 0017 01

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Nooit Gedacht

Jaarverslag stichting Nooit Gedacht Jaarverslag stichting Nooit Gedacht 2015 Inhoudsopgave 2 Voorwoord pag. 3 Organisatie pag. 4 Bestuurszaken pag. 5 Activiteiten pag. 6 Beheer en onderhoud pag. 10 Financieel pag. 11 Voorwoord 3 Met dit

Nadere informatie

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015 Delden 23 februari 2016 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Realisatie 2014. 1. Inkomsten 2. Uitgaven

Realisatie 2014. 1. Inkomsten 2. Uitgaven Realisatie 2014 Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901 info@stichtingheliconia.nl www.stichtingheliconia.nl 1. Inkomsten 2. Uitgaven 1.1 Donateurs

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2015 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 Inhoud: *balans per 31 december 2014 *exploitatierekening over het jaar 2014 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) Robert Berkovits & Gerard Troost Molencontactdag 18 november 2016 Inhoud Inleiding en achtergronden Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) Verschil

Nadere informatie

Doelstelling: Het in stand houden en operationeel bedrijven van Korenmolen De Nachtegaal te Middenbeemster.

Doelstelling: Het in stand houden en operationeel bedrijven van Korenmolen De Nachtegaal te Middenbeemster. ANBI informatie Naam: Stichting tot behoud van De Nachtegaal RSIN / fiscaal nummer: 817185938 KVK : 37128222 Oprichting : 18 oktober 2006. Rabobank: NL54 RABO 0126 3338 23 Doelstelling: Het in stand houden

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag Beleidsplan Stichting Exploitatie Molen Aeolus

De toekomst begint vandaag Beleidsplan Stichting Exploitatie Molen Aeolus De toekomst begint vandaag Beleidsplan 2016-2020 Stichting Exploitatie Molen Aeolus Stichting Exploitatie Molen Aeolus 13 december 2015 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 1. Inleiding pagina 4 2. De organisatie

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit te Leiden

JAARREKENING Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit te Leiden JAARREKENING 2014 Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit te Leiden Jaarrekening 2014 1 / 11 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans 31 december 2014 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Nooit Gedacht

Jaarverslag stichting Nooit Gedacht Jaarverslag stichting Nooit Gedacht 2015 Inhoudsopgave 2 Voorwoord pag. 3 Organisatie pag. 4 Bestuurszaken pag. 5 Activiteiten pag. 6 Beheer en onderhoud pag. 10 Financieel pag. 11 Voorwoord 3 Met dit

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 VOORWOORD Ook 2015 was weer een goed jaar voor de molen zij het met een (hopelijk klein) donker wolkje. In juli werd ontdekt dat er een scheur in de muur van

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Looweg TK Gasselte JAARREKENING 2015

STICHTING SIGNAAL HOND. Looweg TK Gasselte JAARREKENING 2015 STICHTING SIGNAAL HOND Looweg 5 9462 TK Gasselte JAARREKENING 2015 Inhoud: *balans per 31 december 2015 *exploitatierekening over het jaar 2015 *staat van cash flows *staat van herkomst-en besteding der

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 STICHTING SIGNAALHOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 Inhoud: *balans per 31 december 2013 *exploitatierekening over het jaar 2013 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W>nr. 07.0446 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Reacties Stichting Pieterskerk en NRF op raadsbesluit garantstelling Pieterskerk BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Kennis

Nadere informatie

Stichting Agathos Houten

Stichting Agathos Houten Stichting Agathos Houten Financieel jaarverslag 2013 Dit verslag beschrijft de financiële situatie van de Stichting Agathos Houten (hierna te noemen Agathos ) over het kalenderjaar 2013. Op dit moment

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3 Jaarverslag 2010 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl tel. 06-38939938 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 6 april 2017 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Nooit Gedacht

Jaarverslag stichting Nooit Gedacht Jaarverslag stichting Nooit Gedacht 2016 Inhoudsopgave 2 Voorwoord pag. 3 Organisatie pag. 4 Bestuurszaken pag. 5 Activiteiten pag. 6 Beheer en onderhoud pag. 10 Financieel pag. 11 Voorwoord 3 Met dit

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 3 1.2 Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 3 1.2 Bestuur 3 Jaarverslag 2011 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl Tel. 06-38939938 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006 17 oktober 2006 Nr. 2006-15.452, CW Nummer 28/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende beëindiging subsidierelatie met de Stichting De Groninger Molen en

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015

Beleidsplan 2013-2015 Stichting: Stichting Cultuurfilms Drenthe Makkum 42, 9411TK Beilen KvK nummer: 52407896 RISN nummer: 850430975 Beleidsplan 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie