Algemene vragen en antwoorden over Vogelgriep (Laatste aanpassing d.d. 20 maart 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vragen en antwoorden over Vogelgriep (Laatste aanpassing d.d. 20 maart 2006)"

Transcriptie

1 Algemene vragen en antwoorden over Vogelgriep (Laatste aanpassing d.d. 20 maart 2006) De dreiging van de vogelgriep in ons land blijft onverminderd groot, nu in ons omringende landen nog steeds dode vogels met het beruchte virus worden aangetroffen. Nederland heeft van de Europese Unie toestemming gekregen om hobbykippen en pluimvee met uitloop te vaccineren. Dat betekent niet dat vaccinatie alternatief is voor ruimen. De kans dat na bedrijven een uitbraak in de pluimveehouderij moeten worden geruimd, is nog volop aanwezig. Eigenaren van pluimvee kunnen zelf bepalen of zij kiezen voor afschermen of vaccineren. Bij veehouders en bij het grote publiek leven veel vragen over vogelgriep, consumptie en productveiligheid, vaccinatie enzovoorts. De meest gestelde vragen staan hieronder samengevat. Ze zijn deels ontleend aan soortgelijke informatie van enkele ministeries (VWS, LNV) en het Voedingscentrum. 1. Waar kan ik terecht voor algemene informatie? Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor een loket: telefoon Naast dit LNV-loket kan men terecht op de site van LNV ( Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt informatie: tel Zie verder onder meer en 2. Is er speciaal telefoonnummer voor dierenartsen en pluimveehouders? Dat telefoonnummer is Wat is vogelgriep? Vogelgriep, ook wel vogelpest of Aviaire Influenza (AI) genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. AI is zeer besmettelijk voor kippen, eenden en kalkoenen. Het kan bij deze dieren een snel verlopende ziekte zijn die tot sterfte leidt. Het is niet uit te sluiten dat er virustypen kunnen ontstaan die ook besmettelijk zijn voor andere vogelsoorten zoals siervogels, duiven, kraaien etc. De dieren zijn dan zichtbaar ziek. Sommige watervogels kunnen dit soort virussen bij zich dragen zonder er zelf ziek van te worden, zoals eenden, ganzen en zwanen. In zeer zeldzame gevallen - bij zeer nauw contact met besmette watervogels of pluimvee - kunnen sommige varianten van het virus dat vogelgriep veroorzaakt ook mensen infecteren. De uitbraken van vogelgriep van de afgelopen maanden in Azië, Turkije, Afrika en Europa zijn veroorzaakt door het virus H5N1. 4. Wat moet ik doen als ik dode vogels vind? Als u één of enkele dode tuinvogels (zoals mus, spreeuw, roodborstje) vindt, dan is er niets bijzonders aan de hand. Laat ze gewoon liggen. Als ze in uw tuin liggen, kunt u ze beter opruimen (begraven, afvalcontainer). Draag handschoenen. Vindt u grote watervogels, zoals ganzen, eenden of zwanen die duidelijk verzwakt zijn of dood, meldt u deze dan bij de Algemene Inspectiedienst, telefoon Welke vogels zijn gevoelig voor vogelgriep? Sommige vogelsoorten zijn extra gevoelig voor vogelgriep. Tot de categorie 'verdachte vogels' behoren de zwaan, reiger, gans, eend, meeuw en roofvogels. Een dood dier betekent niet dat er direct iets verdachts aan de hand is. Het kan verdacht worden als meerdere doden vogels dicht in de buurt worden aangetroffen. Raak dode dieren niet aan en meld uw vondst bij de AID ( ). Dit geldt ook voor gewonde exemplaren van deze soorten. Zorg er voor dat katten er niet aan kunnen komen. 6. Kunnen ook andere diersoorten vogelgriep krijgen?

2 Ja. Er zijn meerdere zoogdieren gevoelig voor het nu in Europa rondwarende virus. Bijvoorbeeld varkens, paarden en katachtige dieren. Honden kunnen het virus verspreiden, het is nog niet aangetoond dat honden er ook ziek van kunnen worden. Koeien zijn ongevoelig voor AI. 7. Wat gaat er gebeuren als ergens vogelgriep wordt geconstateerd? Als nu in Nederland ergens een dood dier met het virus H5N1 wordt aangetroffen, worden rond de vindplek twee cirkels (zones) ingesteld, te weten een van 3 km. en een van 10 km. In beide gebieden mag per direct geen levend pluimvee meer worden vervoerd. Op bedrijven van pluimveehouders in een straal van 3 km wordt onderzoek uitgevoerd (waaronder bloedonderzoek) om erachter te komen of en in hoeverre de ziekte zich heeft verspreid. In de zone van 10 km. worden alle pluimveebedrijven en andere veebedrijven die enig risico opleveren, zo snel mogelijk in kaart gebracht. Verschil tussen het 3 en 10 km. is dat de maatregelen in het kleine gebied langer zullen duren dan in het 10 km. gebied. Bij alle mogelijke maatregelen staat centraal hoe risico s van mogelijke verspreiding zoveel mogelijk uit te sluiten. Voorts zal in beide gebieden alle katten binnengehouden moeten worden en honden mogelijk aangelijnd moeten blijven. 8. Gaan bij een uitbraak in de pluimveehouderij alle veebedrijven drie dagen op slot? Dat klopt, dit is althans de huidige stand van zaken. De zogenoemde standstill geldt voor alle bedrijven waar vee wordt gehouden. Dit geldt dus ook voor bedrijven bijvoorbeeld akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met pluimvee of bijvoorbeeld varkens. Voorts mag nergens meer mest worden vervoerd. Deze forse maatregelen zijn opgenomen in het draaiboek van het ministerie van LNV, omdat uit het verleden is gebleken dat een snelle detectie en tracering van virushaard(en) bepalend is voor het verdere verloop van de bestrijding. Ook het snel in kaart kunnen brengen van de contactstructuren (en daarmee het verslepingsrisico) is daarbij een belangrijk instrument. Een dergelijke ingrijpende maatregel leidt na 1 à 2 dagen direct tot problemen. In de pluimveesector begint dit al bij de afvoer van eendagskuikens en de aanvoer van veevoeder. Ook andere veehouderijsectoren komen dan in de problemen, denk aan de afvoer van verse melk, de aanvoer van veevoer, de afvoer van varkens en kalveren enzovoorts. Bij rundveebedrijven wordt direct een onderscheid gemaakt tussen bedrijven met alleen maar melkkoeien en bedrijven waarop ook (enkele) kippen worden gehouden. LTO Nederland heeft zich sterk gemaakt voor stringente regels, maar daar soepelheid in aan te brengen als daarbij geen extra risico s in het geding zijn. Zowel voor de varkenshouderij varkens zijn gevoelig voor AI - als de melkveehouderij (koeien zijn dat niet) wordt nagedacht over een zodanige aanpak in de keten, dat de normale gang van zaken zoveel mogelijk kan doorgaan. Het bedrijfsleven is hierover in overleg met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de één-op-één afvoer van dieren naar de slachterij. In zijn algemeen geldt dat bedrijven zonder pluimvee tijdens een crisis meer ruimte krijgen dan bedrijven met pluimvee. Het bedrijfsleven neemt zelf ook haar verantwoordelijkheid. Zo inventariseert de zuivelindustrie welke veehouders ook pluimvee op hun bedrijf hebben, zodat routes van de RMO-wagens hierop aangepast kunnen worden. Net als in de veevoederbranche zijn procedures voorbereid voor een strikte toepassing van de regels op het gebied van reiniging en ontsmetting. 9. Moet pluimvee bij het vervoer van het ene naar het andere bedrijf nu al op AI worden onderzocht? Op basis van de Verordening Monitoring Aviaire Influenza dient voorafgaand aan een verplaatsing een onderzoek te worden uitgevoerd. Het is momenteel nog niet verplicht de uitslag af te wachtten. De sector werkt aan een regeling die verplicht stelt dat pluimvee pas van het ene naar het andere pluimveebedrijf verplaatst mag worden, nadat duidelijk is dat het verplichte serologische onderzoek op AI een negatief resultaat heeft opgeleverd.

3 10. Wat moeten pluimveehouders doen om risico s zoveel mogelijk uit te sluiten? De sector voert op grond van de voorgeschreven hygiënemaatregelen in de verordening Hygiënevoorschriften Pluimveehouderij (Aktieplan salmonella/campylobacter) en IKB al veel regels uit. Bovendien hebben heel veel bedrijven, integraties en slachterijen op eigen initiatief al eigen extra hygiënemaatregelen genomen. Ze zijn extra attent op klinische afwijkingen en verminderde afname van voer en water. Van groot belang is de hygiëne van voer- en waterstromen op het pluimveebedrijf: dit kan leiden tot extra maatregelen (bijvoorbeeld opslag) om risico s te verkleinen. Ook ongedierte kan zorgen voor insleep van ziekten. Voorts wordt geadviseerd om alle transportbewegingen van en naar het bedrijf te registreren en zich op de hoogte te stellen waar vervoermiddelen eerder zijn geweest. 11. Moeten bezoekers van het pluimveebedrijf worden geweerd? Het dringende advies is om het aantal bezoekers op het erf tot het minimum te beperken. Mensen die op het bedrijf moeten zijn, dienen de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Geadviseerd wordt de auto s van bezoekers zoveel mogelijk aan de openbare weg te laten staan of bij het weggaan wielen en wielkasten te ontsmetten. Hoe duidelijker de scheiding tussen het bedrijfsdeel en de overige ruimte op het erf, hoe beter het is. Ook wordt geadviseerd om nu al een logboek bij te houden, zodat je weet wie wanneer op het bedrijf is geweest en of bezoekers vlak daarvoor op ander bedrijven zijn geweest. Hoe beter dit soort gegevens zijn geregistreerd, hoe sneller en gerichter in geval van een onverhoopte crisis kan worden opgetreden. Geadviseerd wordt wielen en wielkasten van transportauto s (veevoeders, eieren, eendagskuikens, etc) voor het laden te reinigen en ontsmetten, alsmede bij het verlaten van het bedrijf. 12. Mijn kippen zijn plotseling ziek, minder voeropname, relatief veel uitval. Neem direct contact op met een dierenarts. Overleg na bedrijfsbezoek over eventuele dan noodzakelijke stappen. Draag handschoenen en zorg dat dieren worden vervoerd in een afgesloten plastic zak. 13. Ik ben pluimveehouder. Moet ik me voor de zekerheid te laten vaccineren tegen de normale griep? Nee, dat is nu niet nodig. Daar zal pas sprake van zijn wanneer vogelgriep heerst bij de Nederlandse pluimveestapel èn op hetzelfde moment de jaarlijkse griep in ons land circuleert. 14. Overal leven wilde eenden, duiven en zwanen. Wat doen we daar aan? De afschermplicht geldt alleen voor gehouden pluimvee en is bedoeld om de risico s te minimaliseren. Duiven vormen - zo heeft nader onderzoek uitgewezen - geen aparte risicocategorie en dat betekent dat de houders ervan nu niet (meer) aan beperkingen zijn gebonden. Het is uiteraard onuitvoerbaar om alle wilde dieren af te schermen of te vaccineren. Als het H5N1-vogelgriepvirus naar Nederland komt, zullen we er waarschijnlijk mee moeten leren leven. Vaccinatie is intussen mogelijk voor hobbydieren en voor professioneel gehouden dieren met vrije uitloop. Gekeken wordt nu naar mogelijkheden om ook het overige pluimvee eventueel te enten, maar zover is het nog niet. 15. Hoe kan het vogelgriepvirus worden overgedragen? Het vogelgriepvirus verspreidt zich door intensief contact met besmet pluimvee. Met name via besmette ontlasting van pluimvee en via kleine deeltjes ontlasting in de lucht. Besmetting van mens op mens heeft (voor zover bekend) nooit plaatsgevonden. 16. Kan het vogelgriepvirus katten besmetten? Ja. In Duitsland is onlangs een kat doodgegaan aan vogelgriep. In Thailand zijn enkele

4 gevallen bekend waarbij katachtigen (tijgers) besmet zijn geraakt met het H5N1-virus door het eten van rauw vlees van zieke kippen. 17. Hoeveel hobbydieren zijn er in Nederland? Dat is onbekend. De schatting: honderdduizend huishoudens met hobbydieren. Dat komt neer op één tot drie miljoen dieren. 18. Kan de pluimveesector te maken krijgen met exportproblemen? Het vaccineren van de hobbydieren heeft op grond van de regelgeving geen effect op de handel. De reactie van derde wereldlanden is moeilijk te voorspellen maar vaccinatie is in veel derde wereldlanden niet zo'n probleem als in Europa. Gevaccineerde levende kippen mogen niet over de grens worden gebracht en moeten in Nederland worden geslacht. Dat geldt ook voor mest van geënt pluimvee. Vlees en eieren van gevaccineerde dieren mogen wel worden geëxporteerd. 19. Welke gevolgen kan het vogelgriepvirus hebben voor mensen? Het H5N1-virus kan bij intensief contact met pluimvee besmettelijk zijn voor mensen. Zo n besmetting komt relatief zeer zelden voor, maar is ernstig. In Azië zijn sinds eind 2003 tot nu toe ruim 90 mensen overleden aan dit virus. Degenen die besmet raakten, hadden in alle gevallen intensief contact gehad met ziek pluimvee. In Egypte is onlangs ook een vrouw aan vogelgriep overleden. Besmetting van mens naar mens is nog niet aangetoond. De door wetenschappers gevreesde mutatie is sinds de eerste vondst van het vogelgriepvirus, in Hongkong in 1997, nog niet opgetreden. Er is geen enkele zekerheid over wanneer dat zou kunnen gebeuren. 20. Wie organiseert de vaccinatiecampagne en voert deze uit? De Gezondheidsdienst voor Dieren coördineert de uitvoering van de vaccinaties inclusief eigenaarsverklaringen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houdt toezicht op de uitvoering van de vaccinaties. Vaccinatie wordt thuis uitgevoerd door de praktiserende dierenarts, die zich moet melden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De dierenarts en de eigenaar moeten een protocol ondertekenen. 21. Zijn markten, tentoonstellingen met pluimvee nog toegestaan? Markten, tentoonstellingen, shows en dergelijke met (sier)pluimvee, loopvogels en alle soorten duiven zijn verboden. Toegestaan zijn alleen nog binnententoonstellingen voor siervogels. 22. Moeten struisvogels worden afgeschermd? Struisvogels vallen niet onder de definitie van pluimvee, hoeven dus niet te worden afgeschermd. 23. Wanneer start het vaccineren? Mogelijk kunnen vanaf half maart hobbykippen en buitenuitloop kippen worden gevaccineerd. Dit hangt o.a. van het moment van beschikbaarheid van vaccin. Na twee keer vaccineren hoeven de dieren tijdens de trekperiode van wilde vogels niet meer binnen te blijven. 24. Is het verplicht om te vaccineren? Nee, de keuze is aan de eigenaar en/of houder van de dieren. Er zitten technisch nogal wat haken en ogen aan, zodat het bepaald niet vanzelfsprekend is dat de meeste houders van dieren zullen kiezen voor vaccinatie. Bovendien kunnen zich bij de afzet van producten problemen voordoen; zo heeft één slachterij al laten weten dat ze gevaccineerde dieren niet af zal nemen. Het is zaak dat er hierover in de afzetketens heldere afspraken worden

5 gemaakt, anders komt er van vaccinatie niet veel terecht. Niet alleen de pluimveehouder, maar ook de andere partijen in de keten moeten dezelfde lijn vasthouden. 25. Tot wanneer mag ik vaccineren? Tot juni 2006, tot dan loopt de zogeheten vaccinatiebeschikking van de Europese Commissie. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Het vaccin biedt voor maximaal een jaar bescherming. 26. Hoe zit het met de kosten? Moeilijk in te schatten. De houder van uitlooppluimvee moet rekening houden met arbeidskosten van de entploeg, de dierenarts en de kosten van het vaccin zelf. Het vaccin kost 3 of 4 cent. Per mensuur kan je 250 kippen inenten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van verhoogde uitval en verlaagde productie door stress als gevolg van het inenten. De kans hierop is groter als de dieren ouder zijn. De houder van hobbypluimvee moet rekening houden met drie dierenartsbezoeken. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt gevaccineerd, geïdentificeerd en geregistreerd. Bij het tweede bezoek wordt de tweede keer gevaccineerd. Bij het derde bezoek vindt bloedafname plaats voor onderzoek. De kosten zijn afhankelijk van het aantal te vaccineren dieren en het tarief van de dierenarts. 27. Wat gebeurt er na vaccinatie? Elk gevaccineerd hobbydier wordt geregistreerd en individueel geïdentificeerd door het aanbrengen van een niet-verwijderbare pootring met opschrift 'Vaccinatie AI 2006 NL'. De eigenaar moet een eigenaarsverklaring ondertekenen en ontvangt een vaccinatieverklaring van de dierenarts. 28. Biedt vaccinatie de garantie dat niet meer wordt geruimd? Nee, die garantie kan niet worden gegeven. Sterker, als nu op een pluimveebedrijf deze zeer besmettelijke ziekte uitbreekt, wordt er onmiddellijk geruimd. Het is dan mogelijk dat het gevaccineerde pluimvee in de directe omgeving van de uitbraak alsnog moet worden geruimd. Het moment en de omvang van de uitbraak zijn bepalend. 29. Dus vaccinatie lost eigenlijk niet veel op? Wat er de afgelopen maand in Brussel is bereikt, is wel een doorbraak, omdat er politiek gezien tot nu toe in Europa nauwelijks steun bestond voor vaccinatie. Wat Brussel nu toestaat, is slechts een bescheiden begin om vaccinatie op grotere schaal in te gaan zetten in de reguliere diergezondheidszorg. Met de mogelijkheid tot vaccinatie mogen geen valse verwachtingen worden gewekt, als zou het probleem nu ineens goed beheersbaar zijn. De vaccinatie die nu in zicht komt, is alleen bedoeld voor pluimvee dat buiten loopt. Dat is pakweg 6 á 7 procent van alle kippen die in ons land worden gehouden. Hopelijk is dit een opstap naar vaccinatie van al het pluimvee in Nederland, zodat alle dieren dan beschermd zijn. Als het virus naar Nederland komt, zitten we dan nog wel met een permanente dreiging vanuit de wilde vogels. We zullen dus goed moeten blijven monitoren of het H5N1-virus toch niet ergens circuleert. Door vaccinatie wordt de kans op infectie en virusvermenigvuldiging (en daarmee virusmutatie) aanzienlijk verkleind. 30. Mogen gevaccineerde dieren naar buiten? Gevaccineerde dieren mogen na zo'n twee tot drie weken (afhankelijk van de specificatie van de vaccinproducent) na de tweede vaccinatie naar buiten. 31. Wat is het effect van de vaccinatie? Gevaccineerde dieren worden niet meer ziek. Geïnfecteerde gevaccineerde dieren scheiden beduidend minder virus uit, waardoor ze op hun beurt andere dieren minder makkelijk zullen besmetten.

6 Uit wetenschappelijk onderzoek in Hongkong en in Lelystad is gebleken dat vaccinatie de verspreiding van vogelgriepvirus stopt. Als je een geënte kip een flinke dosis vogelgriepvirus H5N1 toedient, draagt dit dier het virus enige tijd bij zich, en scheidt het een geringe hoeveelheid virus af. Na korte tijd is het virus weer verdwenen, omdat het zich in het lichaam van de kip niet kan handhaven en ontwikkelen. Kanttekening: het effect van vaccinatie bij andere vogels dan kippen, eenden, ganzen en kalkoenen is op dit moment nog onvoldoende bekend. 32. Zijn er voldoende virusremmers om in geval van nood iedereen te behandelen? Wereldwijd zijn enkele miljoenen kuren beschikbaar. In Nederland zijn er nu ruim 3 miljoen kuren. Deze voorraad is voldoende om in het geval van een uitbraak van vogelgriep in de pluimveesector de ruimers en betrokkenen te beschermen en om bij een pandemie te gebruiken als behandeling. Nederland is momenteel bezig de voorraad virusremmers uit te breiden naar ongeveer vijf miljoen kuren. 33. Is het nodig om uit voorzorg alvast Tamiflu aan te schaffen? Tamiflu is een geneesmiddel dat alleen door een arts kan worden voorgeschreven. Het is een virusremmer die actief is zowel tegen vogelgriep als tegen gewone griep. Artsen zullen dit alleen doen als hier gegronde redenen voor zijn. Op dit moment is er geen enkele reden om Tamiflu preventief te gebruiken tegen vogelgriep. Tamiflu en Relenza kunnen duur van griep verkorten en maken patiënten minder besmettelijke voor hun omgeving. Deze middelen moeten dan wel binnen 48 uur na de eerste symptomen worden ingenomen. Inname daarna biedt niet veel soelaas meer. 34. Kan ik uit voorzorg Tamiflu krijgen? Nee, dat is niet mogelijk en ook niet nodig. De Nederlandse overheid heeft een voorraad antivirale middelen die bedoeld is om het ontstaan van een nieuw griepvirus in de kiem te smoren en om zieken te behandelen in het geval van een wereldwijde epidemie. 35. Moet ik mij tegen griep laten vaccineren nu het vogelgriepvirus dichterbij komt? De griepprik, of griepvaccin, beschermt tegen de gewone griep, niet tegen het vogelgriepvirus H5N1. Vaccinatie is alleen nodig als u tot de risicogroep voor de jaarlijkse gewone griep behoort. Als in Nederland vogelgriep onder pluimvee uitbreekt tijdens het normale griepseizoen (van 15 oktober tot 1 juni) dan krijgen de bewoners en werknemers van pluimveebedrijven waar de vogelgriep speelt wél de griepprik aangeboden. De griepprik moet zoveel mogelijk voorkomen dat iemand tegelijkertijd menselijke griep en een besmetting met het vogelgriepvirus krijgt. 36. Zijn er, naast H5N1, andere vogelgriepvirussen die ooit mensen hebben geïnfecteerd? Ja. Er zijn mensen ziek geworden door andere (sub)typen van het vogelgriepvirus, zoals het subtype H9N2, H7N7 en H7N3. Maar deze uitbraken van vogelgriep bij mensen waren niet zo ernstig als de uitbraken veroorzaakt door H5N1. Uitzondering was de dood van een Nederlander door een infectie met H7N7 hoogpathogeen vogelgriep in Kan het vogelgriepvirus katten besmetten? Ja. In Duitsland is onlangs een kat doodgegaan aan vogelgriep. In Thailand zijn enkele gevallen bekend waarbij katachtigen (tijgers) besmet zijn geraakt met het H5N1-virus door het eten van rauw vlees van zieke kippen. 38. Wat zijn de symptomen van vogelgriep bij de mens? De symptomen van vogelgriep bij de mens kunnen verschillen van heel mild tot heel ernstig. Bepaalde vogelgriepvirussen veroorzaken meestal alleen lichte griepklachten en/of een lichte oogontsteking. Dat was onder meer het geval bij besmettingen van ruimers in Nederland in 2003 met het H7N7-virus. Maar het H5N1-virus veroorzaakt naast klachten als

7 keelpijn, hoesten of hoofdpijn vaak hoge koorts en longontsteking. Ook kan de functie van bepaalde organen uitvallen. Tijdens de recente uitbraken is meer dan de helft van de met het vogelgriep besmette mensen overleden. De meeste slachtoffers zijn kinderen en jongvolwassenen, die daarvóór niet ziek waren. 39. Wat is een grieppandemie? Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie, die ontstaat wanneer een nieuw subtype van het influenzavirus onder mensen gaat circuleren. Dit kan gebeuren door menging van een vogelgriepvirus met een menselijk griepvirus. Als een nieuw griepvirus opkomt is het afwachten welke eigenschappen en gevolgen dit virus precies heeft. De gevolgen van een epidemie door zo n nieuwe griepvirusvariant hangen af van de mate waarin mensen kunnen worden geïnfecteerd, of ziekte snel wordt overgedragen van de ene naar de andere mens en of een nieuwe griepvirus mensen erg ziek maakt. In de vorige eeuw waren er drie ernstige grieppandemieën: in 1918 (Spaanse griep), in 1957 (Aziatisch griep) en in 1966 (Hongkong griep) 40. Hoeveel doden kunnen er in Nederland vallen bij de volgende grieppandemie? Niemand kan die vraag bij benadering beanttwoorden. Bij het RIVM wordt berekend wat de vraag naar gezondheidszorg zal zijn. Hoeveel mensen kunnen per dag besmet raken? Omdat niemand allerlei factoren met wat voor griepvirus hebben we van doen, de snelheid waarmee een vaccin beschikbaar komt, de mate waarin antivirale middelen werkzaam zullen - kan voorspellen worden verschillende scenario's doorgerekend. Een herhaling vroegere rampscenario s is zeer onwaarschijnlijk, omdat nu kan veel betere bestrijding en behandeling mogelijk zijn. 41. Is er speciaal telefoonnummer voor dierenartsen en pluimveehouders? Dat telefoonnummer is

Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee.

Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee. Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee. Het vogelgriepvirus en vaccinatie Het zal u niet ontgaan zijn: het H5N1-vogelgriepvirus heeft zich vanuit Zuidoost-Azië verspreid richting Europa. Sinds eind februari

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Vaccinatie tegen vogelgriep van bedrijfsmatig gehouden biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Vaccinatie tegen vogelgriep van bedrijfsmatig gehouden biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop Vaccinatie tegen vogelgriep van bedrijfsmatig gehouden biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop Vaccinatie toegestaan De Europese Unie heeft op 22 februari 2006 een akkoord bereikt over het

Nadere informatie

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep Bron: www.levendehave.nl/ Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep? a. Ophok- en afschermplicht Voor

Nadere informatie

Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza

Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza NVAG themamiddag d.d. 02-03 2006, Utrecht Prof.dr. Frans van Knapen influenza virus typeringen: H-antigeen N-antigeen Permanente veranderingen in influenza

Nadere informatie

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

Het handelen in strijd met de voorschriften uit onderhavige regeling levert op grond van de Wet op de economische delicten een economisch delict op.

Het handelen in strijd met de voorschriften uit onderhavige regeling levert op grond van de Wet op de economische delicten een economisch delict op. Toelichting voor de Staatscourant 1. Algemeen Onlangs zijn in Rusland en Kazakstan uitbraken van hoogpathogeen Aviaire Influenza (hierna: AI) geconstateerd. Het betreft uitbraken van virustype H5N1 dat

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak

FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak Tjeerd Kimman Nu weten we (niet) alles De afkortingen: FES: Fonds Economische Structuurversterking AI: Aviaire Influenza FES-AI: Impulse Program on Avian Influenza De uitbraak van 2003 in kille cijfers

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2006/533, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling tot wering van AI

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10 september 2008 08-LNV-107

Nadere informatie

Het vaccinatieplan tegen NCD

Het vaccinatieplan tegen NCD Het vaccinatieplan tegen NCD Inhoudsopgave Vaccinatieplan tegen NCD 3 Vermeerderingsdieren 5 Leghennen 7 Vleeskuikens 8 Vleeskalkoenen 10 Newcastle Disease 12 Vaccinatieplan tegen NCD Om het pluimvee in

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Infl uenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Infl uenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Infl uenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP 032 Folder vac. zorgpers A5_NL.indd 1 16-10-2009 14:44:29 Wat

Nadere informatie

Leven met vogelgriep. Arjan Stegeman Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren j.a.stegemanuu.nl

Leven met vogelgriep. Arjan Stegeman Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren j.a.stegemanuu.nl Leven met vogelgriep Arjan Stegeman Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren j.a.stegemanuu.nl Leven met vogelgriep Achtergrond informatie Insleep en verspreiding milde variant vogelgriep Insleep en verspreiding

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft

Nadere informatie

@rboinfect alertsysteem

@rboinfect alertsysteem Samenvatting: Nieuwe website van VWS Arboprofessionals werkzaam de gemeente Arboprofessionals o.a. werkzaam in het onderwijs Griep Check Nederlands Huisartsen genootschap Niet zorg: wanneer mag ik weer

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012

Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012 Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012 Is er mogelijk gevaar voor omwonenden/mensen? Op basis van de beschikbare informatie concluderen experts van het RIVM dat overdracht

Nadere informatie

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Wat is griep? De wetenschappelijke benaming voor griep is influenza. Griep is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het influenzavirus.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN 10 vragen over griepvaccinatie GRIEPVACCINATIE.BE AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 1. Waarom vaccinatie tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en

Nadere informatie

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet?

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Samenvatting Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Griep (influenza) wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Omdat het virus steeds verandert, bouwen mensen geen weerstand op die hen een leven lang

Nadere informatie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Standpunt van de overheid over het gebruik ter voorkoming van ziekte 1. Samenvatting Bedrijven en organisaties die een vitale rol spelen bij het zo goed mogelijk

Nadere informatie

ANGST VOOR VOGELGRIEP: PANIEK OF TERECHT?

ANGST VOOR VOGELGRIEP: PANIEK OF TERECHT? Editie 30 2 e editie Januari 2006 Leerkrachten: didactische aanwijzingen vindt u in de handleiding. De leerlingenpagina s zijn kopieerbaar voor gebruik in de klas ANGST VOOR VOGELGRIEP: PANIEK OF TERECHT?

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2014

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2014 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2014 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2014 werden bij de actieve monitoring 3.036 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

MKZ-crisis maart 2001: naar de toekomst. drs E.B. Visser

MKZ-crisis maart 2001: naar de toekomst. drs E.B. Visser MKZ-crisis maart 2001: Evaluatie en maatregelen naar de toekomst drs E.B. Visser Even voorstellen: Edwin Visser. Dierenarts in maatschap te Etten-Leur (1994). Nu 6 jaar bestuurslid KNMvD. Vakgroep Gezondheidszorg

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de

Nadere informatie

PRAKTISCH Toxoplasmose

PRAKTISCH Toxoplasmose PRAKTISCH Toxoplasmose l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Toxoplasmose is een belangrijke zoönose. Dat betekent dat deze ziekte

Nadere informatie

Besmet met IBR. Congres Gezonde melkveehouderij 10-11-2015. En hoe nu verder? copyright Gezondheidsdienst voor Dieren 1. Inhoud presentatie IBR

Besmet met IBR. Congres Gezonde melkveehouderij 10-11-2015. En hoe nu verder? copyright Gezondheidsdienst voor Dieren 1. Inhoud presentatie IBR Besmet met IBR En hoe nu verder? Drs. Frederik Waldeck, dierenarts Congres Gezonde melkveeh Zwolle, 10 november 2015 Inhoud presentatie IBR Stand van zaken Besmet: hoe komt het, wat is het? Aanpak Boerderij,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2016, nr. WJZ/16190444, houdende wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 september 2009 Betreft Nieuwe Influenza A (H1N1)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 september 2009 Betreft Nieuwe Influenza A (H1N1) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2015

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2015 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2015 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2015 werden bij de actieve monitoring 3.218 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2011

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2011 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2011 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2011 werden bij de actieve monitoring 3.397 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

MEDEDELING. Aviaire influenza : einde trekseizoen : versoepeling afschermplicht

MEDEDELING. Aviaire influenza : einde trekseizoen : versoepeling afschermplicht MEDEDELING Aviaire influenza : einde trekseizoen : versoepeling afschermplicht Vanaf 1 november 2006 versoepelt het federale Voedselagentschap de afschermmaatregelen die sinds 11 september gelden voor

Nadere informatie

Papegaaienziekte. (Psittacose) Informatie over de ziekte en de procedures van de NVWA voor vogelhouders en -handelaren

Papegaaienziekte. (Psittacose) Informatie over de ziekte en de procedures van de NVWA voor vogelhouders en -handelaren Papegaaienziekte (Psittacose) Informatie over de ziekte en de procedures van de NVWA voor vogelhouders en -handelaren Papegaaienziekte bij dieren De bacterie Chlamydia psittaci veroorzaakt papegaaienziekte

Nadere informatie

Adviespraktijk voor Vogels, Galgenkampsweg 4, 7942 HD Meppel Vogelpest, vogelgriep, pluimveepest Commentaar en Conclusies

Adviespraktijk voor Vogels, Galgenkampsweg 4, 7942 HD Meppel Vogelpest, vogelgriep, pluimveepest Commentaar en Conclusies Adviespraktijk voor Vogels, Galgenkampsweg 4, 7942 HD Meppel Drs. Jan Hooimeijer; Vogeldierenarts (ret.), Papegaaiengedragstherapeut Tel: 0522-259455 E-mail: info@vogeladvies.nl Vogelpest, vogelgriep,

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden?

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? WAT IS SEIZOENSGRIEP? WAT IS SEIZOENSGRIEP? > Een acute luchtweginfectie: Plots begin met koorts en rillingen Hoofdpijn Spierpijn Keelpijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Informatie over Q-koorts

Informatie over Q-koorts Informatie over Q-koorts De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor Q-koorts. De afgelopen weken ontvingen gemeenten hierover brieven van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid

Nadere informatie

Ned. Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels,

Ned. Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels, 12 februari 2007 N.a.v. uitbraak vogelgriep in Suffolk Aan de leden van de vaste commissie van LNV Op woensdag 14 februari 2007 debatteert u over de uitbraak van H5N1in Suffolk en het Nederlandse beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 180 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Vogel-griep. Cees van de Noort Baancommissie Golf en Country Club Liemeer

Vogel-griep. Cees van de Noort Baancommissie Golf en Country Club Liemeer Vogel-griep Advies wat te doen bij het aantreffen van dode (water)vogels op de golfbanen van Liemeer G&CC Te Nieuwveen door Cees van de Noort Baancommissie Golf en Country Club Liemeer 23-2-2015 UPDATE:

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2012

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2012 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2012 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2012 werden bij de actieve monitoring 3.220 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2017, nr. WJZ/17198450, houdende maatregelen tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met de preventie van

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 17 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

Wat levert het vaccineren tegen griep op?

Wat levert het vaccineren tegen griep op? Wat levert het vaccineren tegen griep op? Door Drs. Maurice de Hond (Peil.nl) Website RIVM: Elke winter krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep. Als u de jaarlijkse griepprik heeft gehad,

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2013

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2013 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2013 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2013 werden bij de actieve monitoring 3.181 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 november 2016, nr. WJZ/16173311, houdende maatregelen tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met de preventie van hoogpathogene

Nadere informatie

Vogelpest (Aviaire influenza) - oktober 2005 - uitgebreide versie

Vogelpest (Aviaire influenza) - oktober 2005 - uitgebreide versie Vogelpest (Aviaire influenza) - oktober 2005 - uitgebreide versie Bron: Federaal Voedselagentschap (FAVV), WTC III, Simon Bolivarlaan, 30, 21 ste verdieping, B-1000 Brussel 02/208.34.11, info@favv.be.

Nadere informatie

PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës)

PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës) PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës) l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Rabiës oftewel hondsdolheid is één van de bekendste zoönosen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (seizoens)griepvaccinatie

Veel gestelde vragen (seizoens)griepvaccinatie Veel gestelde vragen (seizoens)griepvaccinatie Griep of griepje? De symptomen van verkoudheid lijken soms wel wat op die van griep waardoor men al snel denkt met een griepje te maken te hebben. Maar in

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 maart 2006, TRCJZ/2006/819 houdende een tijdelijke vrijstellingsregeling in

Nadere informatie

Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees):

Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees): Vogelgriep: wat moet je weten? Bron: Boerenbond, FAVV, DGZ Ophokplicht en bio Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees): Artikel 14, b, iii

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten van de monitoring voor vogelgriep januari tot september 2007

Tussentijdse resultaten van de monitoring voor vogelgriep januari tot september 2007 Tussentijdse resultaten van de monitoring voor vogelgriep januari tot september 2007 Actieve monitoring bij wilde vogels In de actieve monitoring werden van januari tot einde september 2007 bij 2.047 wilde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 ZITTINGSDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep hoofden van de veterinaire diensten

Nadere informatie

Ik laat me vaccineren tegen seizoensgriep! U toch ook?

Ik laat me vaccineren tegen seizoensgriep! U toch ook? vzw AZ Alma campus sijsele Gentse Steenweg 132 B-8340 Sijsele-Damme tel. 050 72 81 11 campus eeklo (Maatschappelijke Zetel) Moeie 18 B-9900 Eeklo tel. 09 376 04 11 www.azalma.be PERSBERICHT AZ Alma promoot

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2014

Nieuwsbrief Maart 2014 Nieuwsbrief Maart 2014 Beste Klant, Eerst graag uw aandacht voor het volgende: In Zoetermeer en Ypenburg zijn de afgelopen week, eind februari, verschillende honden ziek geworden door het Canine Distemper

Nadere informatie

Opinieonderzoek Vogelgriep

Opinieonderzoek Vogelgriep Opinieonderzoek Vogelgriep Meting februari 2006 MarketResponse Project 12052 27 februari 2006 Achtergrond en doelstelling De vogelgriep, die in Zuid-Oost Azië is opgedoken, breidt zich langzaam maar zeker

Nadere informatie

Influenza... Informatie van de FOD Volksgezondheid. Wat is een grieppandemie?

Influenza... Informatie van de FOD Volksgezondheid. Wat is een grieppandemie? Influenza... Informatie van de FOD Volksgezondheid. Wat is een grieppandemie? Een nieuwe griep die zich heel snel verspreidt in bijna alle landen van de wereld. Grieppandemieën worden veroorzaakt door

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/ZP jun. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/ZP jun. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 jun. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Antivirale middelen en

Nadere informatie

Factsheet maatregelen Q-koorts (12 februari :00 uur)

Factsheet maatregelen Q-koorts (12 februari :00 uur) Factsheet maatregelen Q-koorts (12 februari 2010 11:00 uur) Inleiding Q-koorts is een zoönose (een dierziekte die overgedragen kan worden op de mens) die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetti

Nadere informatie

14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer. Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer. Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist 14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist GRIEPVACCINATIE VAN ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? 1. Griep quiz 2. Wat is seizoensgriep?

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 april 2009, TRCJZ/2009/1142 houdende een vaccinatiecampagne ter bestrijding

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2009, TRCJZ/2009/ houdende een vaccinatiecampagne ter bestrijding van Q-koorts

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, nr. 261126, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met een

Nadere informatie

Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven. Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep

Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven. Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep 1 Inleiding De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft sinds juni de hoogste alarmfase van de Mexicaanse griep

Nadere informatie

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2008

Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2008 Resultaten van de monitoring voor vogelgriep in 2008 Actieve monitoring bij wilde vogels In 2008 werden bij de actieve monitoring 3.514 wilde vogels op de aanwezigheid van vogelgriep onderzocht. Net als

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 mei 2006, TRCJZ/2006/1517, houdende de instelling van een toezichtsgebied in

Nadere informatie

Griep en griepvaccinatie 1/5

Griep en griepvaccinatie 1/5 Griep en griepvaccinatie 1/5 E-info Griep en griepvaccinatie 1 Wat is griep? Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt daarom ook wel influenza genoemd. Het influenzavirus veroorzaakt een

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2005, TRCJZ/2005/3460, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 I. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF (**) beslagnummer: adres: gelegen in een gevoelig natuurgebied? (*) verantwoordelijke: naam: tel: adres: dierenarts:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Griep. Cindy Postma ; Cindy Postma; Meijer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/26217

Griep. Cindy Postma ; Cindy Postma; Meijer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/26217 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Cindy Postma ; Cindy Postma; Meijer 19 februari 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/26217 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 19 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 30, eerste en derde lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 30, eerste en derde lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 maart 2014, nr. WJZ/14045913, houdende maatregelen in verband met de uitbraak van laagpathogene aviaire influenza in Bruchem De Staatssecretaris

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Nieuwe Influenza A (H1N1) 15 juli 2009

Vragen en antwoorden Nieuwe Influenza A (H1N1) 15 juli 2009 Vragen en antwoorden Nieuwe Influenza A (H1N1) 15 juli 2009 Het overzicht met vragen en antwoorden wordt regelmatig aangepast. De datum van de laatste versie wordt vermeld. Algemene vragen Waarom is de

Nadere informatie

Inentingen bij huisdieren deel 2: honden

Inentingen bij huisdieren deel 2: honden Inentingen bij huisdieren deel 2: honden Door Marije Blok Het is verstandig uw huisdier(en) te laten inenten tegen verschillende dierziekten. Maar waartegen worden ze nu eigenlijk ingeënt? En waarom is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Algemene maatregelen ter preventie van insleep Coryza op legbedrijven.

Algemene maatregelen ter preventie van insleep Coryza op legbedrijven. Algemene maatregelen ter preventie van insleep Coryza op legbedrijven. 1. Optimaliseren bedrijfshygiënemanagement om insleep te voorkomen, blijft de belangrijkste maatregel. Vaccinatie is alleen ter ondersteuning.

Nadere informatie

Vaccinatie tegen HPV voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinatie tegen HPV voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinatie tegen HPV voor meisjes van 12 jaar Rijksvaccinatieprogramma Waarom vaccineren tegen HPV? Als je je laat vaccineren tegen HPV, ben je goed beschermd tegen baarmoederhalskanker. Elk jaar krijgen

Nadere informatie

VERORDENING VACCINATIE NEWCASTLE DISEASE (PPE) 2006

VERORDENING VACCINATIE NEWCASTLE DISEASE (PPE) 2006 INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2009-I, gepubliceerd d.d. 21-08-2009 1) VERORDENING VACCINATIE NEWCASTLE DISEASE (PPE) 2006 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 28 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP Vogelgriep: F.A.Q. versie 27 VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET VOGELGRIEP A. ALGEMENE VRAGEN 1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 2. Wat zijn de symptomen van een ernstig geval van vogelgriep bij vogels?

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Griep uit Mexico. Oefeningen

Griep uit Mexico. Oefeningen 2009-17 tekst 1 Amsterdam, 2 mei 2009 Er is een nieuwe griep. Deze ontstond in Mexico. Daar stierven 15 mensen door de griep. Naam Eerst zei men varkensgriep. Nu zegt men Mexicaanse griep. De griep is

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

Griep en griepvaccinatie. Infodocument

Griep en griepvaccinatie. Infodocument Griep en griepvaccinatie Infodocument Griep en griepvaccinatie 1 Wat is griep? Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt daarom ook wel influenza genoemd. Het influenzavirus veroorzaakt

Nadere informatie

De belangrijkste informatie:

De belangrijkste informatie: Griepprik 2017 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Wat is griep? Bij griep heeft u vaak hoge koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en

Nadere informatie

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik?

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik? Griepprik 2014 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Kiest u voor de griepprik? Ga de griepprik dan halen en wacht niet tot de griep heerst. De

Nadere informatie

Memo. Vragen gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren. aan

Memo. Vragen gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren. aan Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Raadsfractie Partij voor de Dieren Vragen Partij voor de Dieren n.a.v. Regionaal risicoprofiel De burgemeester mo Veiligheid en wijken 0182-588725

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS Onderstaande ketenafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met COA, GC A, GGD GHOR Nederland, KNOV, NVOG en LCI, en zijn bedoeld

Nadere informatie

Zicht op Q-koorts. Kernboodschap

Zicht op Q-koorts. Kernboodschap Zicht op Q-koorts Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. 1 Kernboodschap Q-koorts kunt

Nadere informatie

Hepatitis A. informatie over hepatitis A en andere vakantietips. Gezond op reis. Gezond weer thuis.

Hepatitis A. informatie over hepatitis A en andere vakantietips. Gezond op reis. Gezond weer thuis. Hepatitis A informatie over hepatitis A en andere vakantietips Gezond op reis. Gezond weer thuis. Waarom is het verstandig u te beschermen tegen hepatitis A? Hepatitis A is een infectie van de lever, veroorzaakt

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS

Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS onderwerp Advies inzake risico s van introductie van dieren uit een koppel met Q-koorts in een andere koppel

Nadere informatie