Commissie 1 e -2 e lijn ZGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie 1 e -2 e lijn ZGT"

Transcriptie

1 Commissie 1 e -2 e lijn ZGT 2009 Januari 2009 Almelo Onvoldoende bezetting SEHA Gewijzigde oncologiebespreking (huisartsen worden niet meer uitgenodigd) Verbinding Commissie en ZGT Overleg georganiseerd met Huisartsenpost Almelo: in goed overleg gekomen tot betere afstemming De verslaglegging van de bespreking wordt reeds de volgende dag ter info aan de huisarts gestuurd. Bij controle blijkt dit goed te werken. Manager Relatiebeheer en manager 1 e lijns service centrum zullen de commissievergaderingen bijwonen April 2009 Almelo ZGT brede verwijs- en behandelafspraak Urineweginfecties bij kinderen Smoelenboek Nieuwsbrief (voor de 1 e lijn) Start nieuwbouw SEHA-Huisartsenpost Almelo Zorgportaal September 2009 Almelo Zorgportaal Knelpunten in de samenwerking geïnventariseerd (n.a.v. bezoeken aan vakgroepen en hagro s) MRSA problematiek November 2009 Almelo vertegenwoordiging van huisartsen in commissie Is gerealiseerd en staat op website ZGT Geactualiseerd (er wordt naar digitalisatie gestreefd) Zal ook naar alle medisch specialisten worden verzonden( per mail) Diverse opmerkingen uit de vergadering besproken met bouwcommissie Deelname aan diverse overleggen. Introductie uitgesteld i.v.m. privacy en veiligheid Contacten gelegd met ICT geïnteresseerde huisartsen Per 1 sept.2009 live gegaan Mail naar huisartsen over hoe om te gaan met door medisch specialist aangevraagd onderzoek waarvan de huisarts de uitslag kan inzien voordat de specialist deze heeft besproken met patiënt (September 2010: Bij de huisartsen die toegang hebben werkt het Zorgportaal perfect en is het tijdbesparend ) Worden zoveel mogelijk opgepakt (o.a. ALSR, UWI bij kinderen, cardiologie, coloscopie). Hierover zijn werkafspraken gemaakt (in te zien op de website ZGT) Behoefte geïnventariseerd aan speciale poli en besproken met afd. infectiepreventie. Huisartsen willen geen speciale MRSA poli maar wel goede informatie In werkgebied Almelo is de FEA (Federatie Huisartsenzorg Almelo) opgericht waardoor de aanspreekbaarheid en vertegenwoordiging beter te organiseren is (dit is m.n. in het werkgebied ZGT Hengelo een probleem)

2 Nascholing Mexicaanse griep Zorgportaal Maatschapfusies Januari 2009 Hengelo IFMS SHO Oncologiebespreking Verwijsafspraken Cardiologie Samenwerking Huisartsenpost H - SEHH September 2009 Hengelo Behandeling Natte Macula Degeneratie (NMD) (door oogartsen Hengelo) Onderzoek naar mogelijkheid ZGT brede commissie en inventarisatie wensen Brief naar alle huisartsen inzake risicopatiënten (namens diverse vakgroepen) Diverse signalen gecommuniceerd naar verantwoordelijke afd./pers. In de ICT-werkgroep wordt stevig nagedacht over E-verwijzen maar ZGT heeft nog geen keus gemaakt voor het systeem dat zij hiervoor wil gebruiken. Waarschijnlijk is Zorgdomein te duur en zal gekozen worden voor een eigen systeem (te bouwen door IZIT). Verloopt moeizaam. Financiële problemen bij ZGT leggen extra druk op samenwerking van vakgroepen en er ontstaan ideeën over lateralisatie van (klinische) zorg. Goede en tijdige informatie van de huisartsen is van groot belang. Hiervoor wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd. Presentatie aan de vergadering van het IFMS systeem (Jessica ter Hofte, beleidsmedewerkster VMS) Er is grote onduidelijkheid over de bereidheid van SHO en ZGT om elkaar inzage te geven in de (lab) gegevens. Diverse personen met elkaar in contact gebracht en opgeroepen het conflict op te lossen (SHO is een concurrent van ZGT). De vergadering vindt het wenselijk dat ZGT/ZGT lab minder tijd besteedt aan bestrijding van de SHO en meer tijd aan de verbetering van haar eigen dienstverlening zie Almelo jan.2009 Werkgroep geformeerd en verwijsprotocollen opgesteld ritmestoornissen hartfalen pijn op de borst De protocollen (met verwijsformulieren) zijn geplaatst op de ZGT website Er blijken teveel partijen en personen ongecoördineerd te komen tot overleg. Waarschijnlijk moet er op dit moment niet te hoog ingezet worden en zullen er binnen ZGT betere afspraken moeten worden gemaakt over de communicatie met het bestuur van de huisartsenpost. Besproken met RvB en Stafbestuur en teruggekoppeld naar huisartsenpost. ZGT weigert het middel Lucentis te verstrekken en de oogartsen wijzen het alternatief (off label) af om vervolgens door te verwijzen naar het Oogheelkundig Centrum Twente of centrum elders. Brief gestuurd aan RvB en aandacht gevraagd voor dit probleem.

3 Coloscopie Smoelenboek Palliatieve zorg in de ZGT (zie juni 2013) November 2009 Hengelo Informatie achterban Spiegelinformatie Verwijsproblematiek Omgaan met problemen (intercollegiaal) De mogelijkheid voor huisartsen om een coloscopie aan te vragen heeft geleid tot een te lange wachtlijst: dit wordt vooral veroorzaakt door onjuiste indicatiestelling. Overleg met colorect.chirurg, MDL-artsen en nurse practitioner gearrangeerd en nadere voorlichting aan huisartsen via de Nieuwsbrief. Nu nog onbeveiligd op ZGT website. maar gestreefd wordt naar een beveiligde plek (middels een wachtwoord op ZGT/professional) Er gaat een werkgroep van start om de palliatieve zorg in de ZGT in kaart te brengen en te verbeteren (vooral coördinatie). Deelname van huisartsen aan deze werkgroep is wenselijk: de twee huisartskaderartsen Palliatieve zorg zullen deelnemen in de werkgroep. I.s.m. voorzitter wordt door medisch coördinatoren een samenvatting gemaakt van de notulen en actielijst die in de Nieuwsbrief wordt geplaatst (als het beveiligde deel van de ZGT site klaar is zullen de notulen daar integraal in te zien zijn) I.o.m. afdeling radiologie worden hagro s benaderd voor bespreking in hagro-verband van deze röntgenspiegelinformatie Na een verwijzing naar de röntgenafdeling blijft de huisarts verantwoordelijk voor het vervolgbeleid. N.a.v. casuïstiek deze problematiek onder de aandacht van de huisartsen gebracht. De beide medisch coördinatoren hebben zich bereid verklaard als meldpunt te fungeren bij medisch inhoudelijke of communicatieve problemen. Door één meldpunt in te stellen wordt duidelijk of bepaalde klachten bij herhaling voorkomen en actie behoeven. Belangrijk is in ieder geval dat ook de klager zelf actie onderneemt. De medisch coördinatoren zien hun rol als bemiddelend en signalerend Januari 2010 Vragenlijst naar huisartsen versturen (n.a.v. het Plan van Aanpak). April 2010: Inmiddels heeft 50% van de huisartsen gereageerd. September 2010: Het Plan van Aanpak werpt inmiddels zijn eerste vruchten af. De in de vragenlijst genoemde onderwerpen zijn in de loop van het jaar 2010 (e.v.) aan de orde geweest / wordt actie op ondernomen. Bijvoorbeeld: E-verwijzen (vraag 1), meekijken bij elkaar (vraag 3), ergometrie (vraag 10) NB in het verslag van september 2010 staat dat er ongeveer 3 per jaar per huisarts aangevraagd worden. Communicatie: (vraag 4, 5, 6 en 7) Aanmaken beveiligd deel website (vraag 12)

4 Over 3 maanden is het beveiligd elektronisch verkeer van huisarts naar ziekenhuis gerealiseerd. NR-IC beleid (zie ook juni 2010) De huisartsen verzoeken om actie ten aanzien van het voorschrijven van herhaalrecepten door specialisten. Zij schrijven voornamelijk dure merkpreparaten voor ipv de goedkopere generieke preparaten. De huisarts wordt op de uiteindelijke kosten afgerekend. Irritatie bij huisartsen vanwege voorschrijven merkpreparaat bij ontslag uit ziekenhuis terwijl patient met generiek preparaat is opgenomen. April 2010 Nadenken over functie commissie 1 e -2 e lijn: In hoeverre streven wij ernaar een uitvoerend orgaan te worden? Wat verwachten de FEA en het stafbestuur? Afspraak maken met de oncologisch chirurgen en oncologie verpleegkundigen over palliatieve zorg na ontslag. Huisartsen hebben behoefte aan kwartetten Hiermee moet aan de slag worden gegaan. Juni 2010 (ZGT breed) Reglement commissie 1 e -2 e lijn moet worden uitgebreid. Alle specialisten op één lijn krijgen qua verwijzen, zodat er één vast verwijsformulier kan worden gemaakt. Juni 2010: IZIT bouwt aan het elektronisch verwijzen. Alle leden van de commissie hebben het NR-IC beleid ontvangen met het verzoek dit beleid te verhelderen bij hun achterban en op en/of aanmerkingen te rapporteren. De medisch coördinatoren dragen zorg voor een werkafspraak tussen MDL-artsen, Cardiologen en Vasculair geneeskundigen met betrekking tot het voorschrijven van generieke preparaten i.p.v. dure merkpreparaten. Deze afspraak is in goed overleg vervolgens tot stand gekomen. De medisch coördinatoren hebben dit probleem besproken met de ziekenhuisapotheker. Het beleid is aangepast aan de wensen van de huisartsen. November 2010: Er is voor 2011 een lijst opgesteld met zes doelstellingen voor de commissie. In het overleg m.n. aandacht gevraagd voor een goede overdracht. Dit overleg is het begin geweest van het traject: De oncologische patiënt, dat in 2013 is afgerond (zie juni 2013) Eerste sessie kwartetten vindt plaats in september (Almelo). Ondanks één positief ontvangen cyclus is het project niet doorgezet. In het voorjaar 2014 zal het opnieuw worden gestart. Juni 2011: één verwijsbrief voor alle specialismen bij het E-verwijzen. Inventariseren wensen ten aanzien van website ZGT en smoelenboek. NR/IC-beleid ZGT publiceren in nieuwsbrief lijn 1-2 om hier extra aandacht voor te vragen en te inventariseren hoe de huisarts hier invulling aan zou kunnen geven (zie ook januari 2010) September 2010 E-verwijzen moet z.s.m. mogelijk worden voor alle huisartsen. Consultatieve functie huisarts nader onderzoeken. Artikel in Nieuwsbrief geplaatst ( geschreven door J.Staal, longarts ). Zie onder november 2010 punt 1 Er zijn soms typisch huisartsgeneeskundige problemen bij klinische patiënten waarbij de behandelend specialist de huisarts in consult zou kunnen roepen. Hiervan geen voorbeelden in het land

5 gevonden. Inventariseren wat volgens specialisten verbeterpunten zijn ten aanzien van de huisartsen. November 2010 Hoe kunnen we het ziekenhuis en de huisartsenpopulatie nog aantrekkelijker maken om meer arts-assistenten aan te trekken? Doelstellingen commissie 2011: 1. E-verwijzen 2. Diagnostisch Centrum 3. Palliatieve zorg: moet er een palliatieve unit komen in ZGT? 4. Meelopen van specialist met huisarts en vice versa 5. Te lange wachttijden poli 6. Coloscopie Deze ook bespreken met medisch coördinator Enschede. In gesprekken met vakgroepen zijn o.a. genoemd: bereikbaarheid van huisartsen, slechte verwijsbrieven, opnamevraag bij zorgprobleem 1. Februari 2011: Binnenkort zal er een pilot van start gaan voor E-verwijzen. September 2011: De huisartsen die werken met Promedico en vanaf 1 september digitaal kunnen verwijzen naar alle poli s van ZGT zijn zeer tevreden. Oktober 2011: Alle Promedicohuisartsen aangesloten, testen met Medicom en Mira gebruikers, uiteindelijk volgen kleinere HIS-sen. Januari 2012: E-verwijzingen worden naar tevredenheid afgehandeld. Kleinere HIS-huisartsen nog steeds niet aangesloten. 2. De vraag is ontstaan door onvoldoende diagnostische service van de ZGT. Uit onderzoek bleek dat er geen directe behoefte bestaat als de ZGT zijn serviceniveau verhoogt. Dit standpunt is door de medisch coördinatoren met nadruk neergelegd bij het ZGT management. 3. Zal in opdracht van RvB (EvdW) uitgewerkt worden door ZGT. 4. Februari 2011: Plan opgesteld voor project Kijken in elkaars keuken. September 2011: Al 80 aanmeldingen voor dit project. Nadat één cyclus is afgewerkt heeft het project geen vervolg gehad. In 2014 zal dit weer worden opgepakt. 5. September 2011: B. Wijnterp zal dit probleem verder oppakken, hij start met inventariseren van de wachttijden gedurende de laatste maanden en verdiept zich in mogelijke oorzaken en hij zal trachten om oplossingen te bedenken. 6. Februari 2011: Na ampel overleg tussen MC en vakgroepvoorzitter MDL-Almelo wordt de mogelijkheid van het inzetten van een nurse practitioner onderzocht. Tevens houden de MDL-artsen altijd de mogelijkheid voor een spoed scopie, na overleg met de dienstdoende, open. September 2011: Volgens de CBO consensus moet de nurse practitioner de patiënt vooraf screenen, waardoor de patiënt sneller gezien kan worden door de MDL-arts. Begin volgend jaar zal ook ZGT volgens deze procedure werken (bij de MDL- Hengelo wordt inmiddels al met een n.p.gewerkt).

6 2011 Februari 2011 (Almelo) Nadenken over de gevolgen van het samenvoegen van commissie 1 e -2 e lijn van Almelo en Hengelo: toekomstverwachtingen? Verbeteren overdracht patiëntgegevens bij overplaatsing naar Hospice, gaat vaak iets mis. April 2011 (Hengelo) Notitie Verantwoordelijkheid Receptuur (P. van Buuren,ha en Kirsten Movig, apotheker.) Samenvoeging commissie 1 e lijn Almelo - Hengelo Juni 2011 (ZGT breed) Per 1 september moeten alle poliklinieken zo ingericht zijn dat elektronisch verwijzen mogelijk is, zodat tweederde van de huisartsen aan het einde van het jaar elektronisch kan verwijzen. September 2011 Bijeenkomst met de Raad van Bestuur ( het zogenoemde bestuurlijk overleg ) moet meer een dialoog worden. Het is nu een bijeenkomst waar mededelingen worden gedaan waarbij huisartsen geen inspraak hebben. Oktober 2011 (ZGT breed) De huisartsen in het werkgebied Hengelo moeten beslissen hoe ze de informatievoorziening richting de commissie 1 e - 2 e lijn willen stroomlijnen. Juni 2011: Eventuele nadelen die genoemd worden zijn: - lokale problematiek krijgt minder aandacht - te grote commissie - grote achterban die ingelicht moet worden September 2011: De leden van de commissie 1e 2e lijn ZGT Almelo kunnen zich vinden in het discussiestuk Commissie 1e 2e lijn toekomst en staan achter een fusie met de commissie 1e 2e lijn ZGT Hengelo. Juni 2011: De overdracht blijkt nog steeds vaak mis te gaan. Aktie: Onderzoeken mogelijkheden voor verbetering door ZGTlijn1-2. Uitgebreid besproken. M.n. mutaties in medicatie worden niet doorgegeven aan de apotheek waardoor een correct Actueel Medicatie Overzicht (AMO) ontbreekt. Nadrukkelijk op deze verantwoordelijkheid gewezen met verzoek ook achterban hierop te wijzen. Waarschijnlijk zal t.z.t. het EVS (Elektronisch.Voorschrijf Systeem) dit probleem pas echt oplossen als tenminste ook de elektronische inzage dan wordt geregeld. Ook in Hengelo is men voor het samengaan van beide commissies m.n. ook omdat het samen gaan binnen ZGT (Staf, diverse vakgroepen) steeds verder vorm krijgt. Men hoopt dat een gezamenlijke commissie meer invloed krijgt (zie ook febr.2011). Is uitgevoerd. Neergelegd bij de RvB. RvB vindt dat er geen veranderingen in het huidige model hoeven te komen. Geen reactie met uitzondering van hagro s Borne, Delden, Goor, Diepenheim. Hun traject loopt via PvB. De (nieuwe, ZGT-brede) commissie zal een jaar de tijd krijgen om vorm te krijgen en zich te verankeren in de organisatie als Adviescommissie.

7 V. Coopman en A. Kienhuis zullen aan de hand van de notitie en met de opmerkingen betreffende het concept reglement een reglement op stellen. Het zal een gezamenlijk reglement worden van huisartsen en specialisten Januari 2012 (ZGT breed) Beide aparte commissies zijn opgeheven en is er sprake van een overkoepelende commissie 1 e -2 e lijn ZGT. Via Janke Snel of Willemien Pasman zal het Almelose model worden opgevraagd voor activiteiten ter voorbereiding van deelname aan visitaties. Bij de Kring informeren wat zij voor ogen heeft en wie bij de visitatie betrokken moeten zijn (zie januari 2013). Nieuwe klachtenpoli s worden eerst door de tweede lijn ingebracht in deze commissie alvorens het naar buiten wordt gecommuniceerd. April 2012 Installatie Commissie 1-2 e lijn ZGT. Aandachtspunten 2012 De genoemde onderwerpen worden aan namen gekoppeld. Deze personen zullen namens de commissie zo nodig bij verantwoordelijken navraag doen of en wat er gedaan wordt met advies van commissie. Eén centraal document waarop staat welke informatie poli s nodig hebben voor het verwijzen van patiënten. Onderzoek naar mogelijkheden tot samenvoegen organisatie Boerhaave en Dwars door de muur. Hele ZGT werkgebied uitnodigen. Januari 2012: Aangepast reglement is opgesteld en goedgekeurd. Wordt nu verstuurd naar Staf Bestuur, Raad van Bestuur en huisartsenorganisaties. Reacties: RvB zie notulen Cie1-2 Almelo d.d. 12 september 2011 punt 3 Stafbestuur en Huisartsenorganisaties zijn akkoord. April 2012: Nieuwe commissie opgestart, oude commissies opgeheven. November 2012: Afgesproken is dat het ZGT visitatiereglement, vóór de definitieve vaststelling, nog een keer in deze commissie aan de orde zal komen. Januari 2013: Aangezien er geen opmerkingen vanuit deze commissie zijn zal E. Rouwenhorst de notitie terug geven aan de Medische Staf, om formeel vastgesteld te worden. Over een jaar zal dit punt nogmaals geagendeerd worden ter evaluatie. Alle vakgroepen zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van deze zienswijze van de commissie Commissie kan advies geven, het is aan de Raad van Bestuur, directie, medische staf en huisartsen om het op te volgen of niet. Wanneer er niets met een advies wordt gedaan, kan men er aan herinnerd worden of uitgenodigd worden uit te leggen waarom advies niet wordt opgevolgd. (zie reglement) Zie : notulen 2 april Mei 2012: Wanneer het E-verwijzen goed gaat lopen zijn speciale formulieren niet meer nodig, er is dan één vorm van verwijzen. Ervaring van huisartsen en specialisten welke gebruik maken van E-verwijzen zijn positief. April 2012: H. Droste en M. Torringa zullen hierover met elkaar in overleg moeten. Er is een overleg gestart over nascholing tussen WDH (HuisartsenkringTwente) en ZGT om vraag en behoefte goed met elkaar af te stemmen en in de tijd te plannen. Afspraken daarover zijn inmiddels gemaakt (2013).

8 Mei 2012 Bespreken in werkgroep EPD: overwegen om bericht aan eerste lijn te sturen; overgang naar EPD kan vertraging opleveren. Voor de implementatie van het EPD in de diverse vakgroepen is hierover bericht aan de eerste lijn gestuurd. Nadenken over pilot project COPD/de Koppel. De medisch coördinatoren zullen bij het bestuur van de Farmazorg pleiten voor een koppeling tussen de diverse systemen, zodat er bij opname geen achterhaalde medicatieinformatie gebruikt wordt. Brief aan vakgroepvoorzitters: termijn tussentijdse berichten chronisch zieken opnemen in brief aan huisarts. Juli 2012 Navraag bij IZIT over verwijsbrief zichtbaar in HIS (E-verwijzen). Voor de arts-assistenten zou het wenselijk zijn inzage te hebben in de overleglijnen. Zij hebben echter geen toegang tot het beveiligde deel van de website. September 2012 Concept notitie verantwoordelijkheid poliklinische patiënt, na aanpassing, doorsturen naar diverse geledingen Voorstel regels omtrent opnamestop opstellen Problemen t.a.v. telefonie onder de aandacht brengen bij verantwoordelijke leidinggevende. September 2012: R. van de Riet heeft gesproken met FEA en er is een aangepast tarief afgesproken. Dit tarief is verwerkt in het plan welke de volgende vergadering aan de orde komt. November 2012: De nieuwe tarieven zijn berekend en zorgvuldig gecommuniceerd. Er is een akkoord bereikt en daarmee kan het project in theorie van start gaan. In de praktijk zijn er nog wel enkele hindernissen die genomen worden. Maart 2013: W. Veerman heeft navraag gedaan bij de FEA over het COPD-project. Er is een aantal patiënten geplaatst en huisarts M. Duiveman beheert deze patiënten. Het gaat nu nog om enkele patiënten maar het project loopt goed en de betrokkenen zijn positief. Juli 2012: De apothekers zijn er mee bezig de informatievoorziening over thuismedicatie te verbeteren. De medisch coördinatoren zijn aangehoord tijdens een vergadering van de Stichting Farmazorg. Er blijkt geen behoefte aan sturing van buitenaf. (zie ook april 2011) Juli 2012: De norm is eens per jaar een brief te sturen aan huisarts. Dit komt aan de orde in de concept notitie verantwoordelijkheid poliklinische patient. Aangepast in systeem September 2012: Gezien de tijdelijke aanstelling krijgen de arts-assistenten geen inlogcodes. Zij kunnen altijd via hun opleider een telnummer opvragen. November 2012: Nog niet gereed, nog niet doorgestuurd. Maart 2013: geaccordeerd door medische staf April 2013: verzonden aan huisartsvertegenwoordigers (informatief) Gepubliceerd in nieuwsbrief Nov. 2012: toegezegd is de diverse problemen aangaande telefonie aan de orde te stellen binnen team. Er is met name aandacht gevraagd de telefonistes te laten vragen aan beller om welke locatie het gaat Almelo of Hengelo.

9 November 2012 Overleg DBC ontschotting. Januari 2013: Inmiddels is dit punt onder de aandacht gebracht van de betrokkenen op dit gebied in de 1 e en 2 e lijn en zal het in overleg worden opgelost. Opnamestopprotocol (2006) beter communiceren naar huisartsen en specialisten, met name wat betreft psychische patiënten Januari 2013 Administratieve handelingen bij overlijden patiënten onder de aandacht brengen van huisartsen en navragen of digitaal doorgeven overlijden patiënten via bijvoorbeeld Zorgportaal mogelijk is. Werkplan hoe te handelen bij problemen pas ontslagen patiënten bewaken. Visitatiereglement Medicatie dossier Bestuurlijke organisatie overleglijnen huisartsen regio Hengelo Relatie CHPH- ZGT Nascholing Maart 2013 De naam commissie 1e 2e lijn ZGT schijnt verwarring op te roepen, er wordt voorgesteld om de naam te wijzigen, naar een pakkende naam die het doel van de commissie duidelijk weergeeft. De leden wordt gevraagd na te denken over een passende naam. Januari 2013: Het onderwerp zal nogmaals worden vermeld in de nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn, zodat eenieder op de hoogte is en bij eventuele problemen ook hiernaar verwezen kan worden. Maart 2013: Uit navraag blijkt dat een werkgroep van ZGT alle bestaande protocollen met betrekking tot het overlijden van patiënten inventariseert en zo nodig herschrijft. Zodra deze klaar zijn worden ze doorgestuurd naar ZGT lijn 1-2, waarna ze in deze vergadering aan de orde gesteld zullen worden. Maart 2013: Het protocol van de SEHA en CHPA hoe te handelen bij problemen bij pas ontslagen patiënten wordt geactualiseerd. Er wordt naar gestreefd dit ook te implementeren op de huisartsenpost Hengelo. Dit geldt uitsluitend buiten kantooruren. Actualisatie van het ZGT visitatiereglement waarin opmerkingen van de huisartsen zijn verwerkt. Voorstel voor deelname aan de huisartsen in Midden Twente gestuurd. Bij herhaling in de commissie aan de orde geweest (zie april 2011 en mei 2012). Systemen van ziekenhuis en perifere apotheken verschillen en belemmeren uitwisseling. Zorgen dat dit op de agenda blijft en hoge urgentie heeft. Er wordt hard gewerkt aan een algehele opt in en opt out regeling voor ZGT, een noodzakelijke voorwaarde. Hierna komt het digitale medicatiedossier aan de orde (inzage + voorschrijven). Uitgebreide informatierondgang langs huisartsen regio Hengelo ter verduidelijking Plan van Aanpak communicatie. Contact SEH CHPH gelegd en bevorderd. Wordt vervolgd (werkplan in ontwikkeling) Contact gelegd tussen ZGT en KCHT van de Huisartsenkring Twente om te komen tot betere afstemming. Juni 2013: Commissie samenwerking 1e 2e lijn wordt als naam genoemd. Een volgende vergadering zal de voorzitter hierop terugkomen (besloten voorlopig de huidige naam te handhaven).

10 Het communicatieplan moet in juni ingaan. Kijken in elkaars keuken Werkafspraak Verdenking trombosebeen (zie augustus 2013) Problematiek immunosuppressieve medicatie Juni 2013 De vergadering kan zich vinden in de notitie De oncologische patiënt en stemt er mee in dat het geformaliseerd wordt. Intramuraal moet de palliatieve zorg op orde komen. Toenemend ambulancevervoer tussen beide locaties ZGT bij afnemende capaciteit CPA levert soms problemen op. Regeling procedure na obductie binnen ZGT doorsturen naar medische staf en huisartsen Palliatieve zorg MDL Infectiepreventie en antibiotica profylaxe protocol (opgesteld en aangeboden door OCON) Communicatie Besluitvorming Augustus 2013 Landelijke ontwikkelingen GGZ en consequenties voor Psychiatrie ZGT Juni 2013: De voorzitter deelt mee dat dit nog niet gaat lukken, de commentaren op het plan moeten nog verwerkt worden. Er zal geprobeerd worden dit initiatief nieuw leven in te blazen. Trekkers worden gezocht. Wordt vervolgd. Voorbereiden uitrol in regio Hengelo (okt.2013) Akkoord hierover met diverse betrokken vakgroepen geëngageerd. Brief naar huisartsen en publicatie in de Nieuwsbrief. (uit reacties uit het veld blijkt het een goede verbetering te zijn (medicatieveiligheid) Zie hieronder bij Palliatieve zorg Onder aandacht van RvB gebracht Verstuurd (concept) aan de vakgroepen; wachten op opmerkingen en daarna definitieve voorstel naar huisartsen sturen. Notitie palliatieve zorg in samenspraak met kaderartsen opgesteld. Er is een consultatief palliatief team in oprichting. Vakgroep interne geneeskunde / MDL geeft toelichting op concentratie klinische afdeling in ZGT Almelo. Voorstel er een ZGT protocol van te maken, procedures in werking gezet. Huisartsen zullen 6x per jaar (na vergadering van de commissie 1 e 2 e lijn) een postpakket met informatie ontvangen Stappenplan Besluitvorming vastgesteld. Om te zorgen voor afstemming opiniëring en besluitvorming in tijd tussen medisch specialisten en huisartsen. Uitgebreide toelichting (S. Lunter, psychiater) op consequenties voor psychiaters en huisartsen

11 Communicatie ZGT- Huisartsen Diep Veneuze Trombose (DVT) Communicatie Commissie 1 e -2 e lijn ZGT naar haar achterban Anderhalvelijnszorg Commissie 1 e -2 e lijn ZGT en de medisch coördinatoren Klachten van dokters over dokters Visitatie Plan van aanpak gestuurd naar RvB ZGT, Stafbestuur ZGT en diverse huisartsorganisaties. RvB en Stafbestuur kiezen voor hun eigen communicatievorm terwijl de huisartsen akkoord gaan met de bemiddeling door de medisch coördinatoren. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen bestuurlijk overleg (RvB/Staf en Huisartsen) en medisch inhoudelijk overleg (Commissie lijn 1 e -2 e ZGT). Het protocol dat in Almelo sinds 1 jaar wordt gebruikt heeft zijn waarde bewezen. Per zal dit protocol ook in Hengelo worden gevolgd. Er zijn diverse opties mogelijk: alle agenda s en verslagen toesturen aan alle medisch specialisten en huisartsen, publicatie op de website ZGT, publicatie in Nieuwsbrief, samenvattingen van verslagen aanbieden. De medisch coördinatoren zullen de mogelijkheden uitproberen en bezien wat het beste werkt. Een inventarisatie (o.v.v. ZGT) onder de RVE s ZGT en huisartsen laat zien dat hierover wel wordt nagedacht, maar dat er nog geen concrete plannen zijn Op grond van opgedane ervaringen lijkt het de medisch coördinatoren gewenst na te denken over de organisatie en rol van de commissie. Ook over de positie van de medisch coördinatoren zal nagedacht moeten worden: m.n. hun relatie met en positie in de commissie en ZGT. De medisch coördinatoren zullen t.z.t. een notitie hierover voorleggen (gepland 2014) De medisch coördinatoren zullen hun ideeën hierover aan de commissie voorleggen. Na voldoende discussie in de commissie zal een regeling (concept) worden voorgelegd aan Medische Staf en huisartsen (gepland 2014) ter accordering. Het aangepaste visitatiereglement blijkt toch niet altijd toepasbaar. In overleg met het Stafbureau zal de notitie Afspraken Kwaliteitsvisitaties worden aangepast op grond van de opgedane ervaringen. Oktober 2013 Medicatieveiligheid en ontwikkeling e-medicatie. Overleg opgestart (ZH apotheek, ICT ZGT, huisartsen en stadsapotheek) om te komen tot een regionale oplossing Digitale medicatieoverdracht is door de programmaraad van IZIT hoog op de agenda geplaatst.

12 Klachten van dokters over dokters De mc s hebben een voorstel gemaakt: het belangrijkste is hierin dat de klager altijd eerst zelf probeert met aangeklaagde het probleem te bespreken/ op te lossen. Pas als dit niet kan / lukt zal gemeld worden bij medisch RVE manager of Hagro-voorzitter (zie december 2013) Verwijsbrief e-verwijzen Een te groot deel van de huisartsen gebruikt e- verwijzen (nog) niet (ook al zijn ze aangesloten) Blijvende aandacht gevraagd voor dit feit (IZIT, ICT van ZGT) Onderzoek naar e-verwijzen rechtstreeks vanuit HIS Medicom is verricht. Kwaliteit verwijsbrieven niet optimaal. Feedback medisch specialisten gevraagd. PA uitslagen (alg) Nieuwsbrief ook voor apothekers December 2013 Oogzorgnetwerk Klachten van dokters over dokters Commissie 1 e -2 e lijn ZGT en medisch coördinatoren overleg met diverse partijen gestart (MDL-artsen en streeklaboratorium): medisch specialist MDL zal zorgen dat PA uitslag bij huisarts komt, zal bij verdenking direct met huisarts contact zoeken en een termijn van 10 dagen aanhouden (voor patiënt om bij huisarts uitslag te horen) i.o.m. bureau Communicatie afgewezen alleen geldend voor het werkgebied ZGT Almelo toelichting in vergadering door oogarts: bedoeling is de zorg m.n. via de opticien te verbeteren en te standaardiseren Opticien verwijst naar huisarts die beslist over verwijzing naar oogarts. De communicatie over de uitrol van het Oogzorgnetwerk is niet optimaal geweest: oogartsen en FEA zullen overleggen over goede voorlichting het aangepast voorstel zal worden besproken in de diverse achterbannen waarna t.z.t. definitieve vaststelling zal volgen De mc s hebben de vergadering een discussiestuk voorgelegd over de toekomst van de commissie en de mc s. Het stuk zal in de achterban voldoende aandacht moeten krijgen om te komen tot een goede rol en positie van de commissie en de mc s.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderenzorg Meldpunt ouderenzorg 10 Transmurale zorgbrug 10. Regioregie Anders Beter Patiëntbewustzijn 11

Nieuwsbrief. Ouderenzorg Meldpunt ouderenzorg 10 Transmurale zorgbrug 10. Regioregie Anders Beter Patiëntbewustzijn 11 April 2015 April 2015 Met pijn in de buik Met pijn in de buik Fusie Atrium-Orbis Fusie Atrium-Orbis Patiëntbewustzijn Patiëntbewustzijn Artrose Arts-onderzoeker Arts-onderzoeker Meldpunt ouderenzorg Meldpunt

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie