Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken. 4890AC RIJSBERGEN Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. U wilt een verzekering Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over: Heeft u de verzekering nodig? Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering? In welke situaties keert de verzekering uit? In welke situaties keert de verzekering niet uit? In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen? Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat. Gemiddelde kosten Advies Gericht op afsluiten Combinatie n.v.t RISICO'S AFDEKKEN 1 van 4

2 Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? Wat wilt u en wat kunt u betalen? Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen? Voordat een financieel product wordt geadviseerd, zal geïnventariseerd worden welke verwachtingen u van het product heeft en in hoeverre het product aansluit op reeds aanwezige (eerder door u gesloten) financiële producten. Er vindt dus een brede oriëntatie plaats van waaruit een integrale aanpak tot stand komt die rekening houdt met de specifieke wensen en belangen van u. Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen. Uiteraard brengen van wij de voor u beschikbare/passende producten/constructies in beeld. Ook de consequenties van uw keuze doorgerekend, inzichtelijk gemaakt en in het kader van uw risicobereidheid, in de toekomst (vaak voor een periode van 5 jaar) geprojecteerd. Wij ondersteunen en adviseren u in dit traject. Heeft u uw keuze gemaakt dan leggen wij dat voor u vast in een zgn. klantprofiel. Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen. past? Geen vergelijking van producten Vergelijking van beperkt aantal producten Vergelijking van groot aantal producten Dit biedt deze Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders. dienstverlener Dit biedt deze dienstverlener niet RISICO'S AFDEKKEN 2 van 4

3 Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Deze contracten kunnen wij per post of aan u toezenden. Heeft u behoefte aan persoonlijke toelichting? Ook dan zijn wij u graag van dienst. Wij maken graag met u een afspraak op een nader te bepalen locatie om alle zaken eens rustig met u door te nemen en toe te lichten. Voor uw volledigheid hebben wij onze tarievenwijzer voor u bijgevoegd waarop alle diensten/kosten gespecificeerd staan. Onderhoud U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product. Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract. Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen. Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen. Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. controle na 2 maanden of alle afspraken met klant correct zijn uitgevoerd door de aanbieders. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement. RISICO'S AFDEKKEN 3 van 4

4 Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Kosten: Hoeveel betaalt u? Kosten voor de dienstverlening Gemiddelde kosten Dossierkosten per afgesloten verzekering Zorgplicht p/jaar Advieskosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kosten gericht op afsluiten product Beide De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief. Voor het advies, het vastleggen daarvan in een rapport, en de bemiddeling varieert onze vergoeding afhankelijk van het aantal afgenomen verzekeringen tussen de 270,00 en 495,00. Een uitgebreide specificatie hiervan treft u aan in bijgevoegde tarievenwijzer. Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening. RISICO'S AFDEKKEN 4 van 4

5 Bijlage dienstverleningsdocument ( ) U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze notitie leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Wie zijn wij:: Finanplaza BV is een intermediaire organisatie op het gebied van kredietverstrekkingen, financial leasing, sparen, verzekeringen en hypotheken. De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan, zoals onze adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons bedrijf, en de medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: SEH, NVF, Kifid en de AFM. Onze dienstverlening: Finanplaza BV kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, leasing en consumenten kredieten. Voordat een financieel product wordt geadviseerd, zal geïnventariseerd worden welke verwachtingen de klant van het product heeft en in hoeverre het product aansluit op reeds aanwezige (eerder door de klant gesloten) financiële producten. Er vindt dus een brede oriëntatie plaats van waaruit een integrale aanpak tot stand komt die rekening houdt met de specifieke wensen en belangen van de klant. In deze oriëntatie inventariseren wij niet alleen uw wensen en behoeften, maar ook uw kennis van de af te nemen producten en uw risicobereidheid. Natuurlijk zullen wij op de hoogte brengen van de voor u beschikbare passende producten en constructies. Als afgeleide daarvan worden ook de consequenties van uw keuze doorgerekend, inzichtelijk gemaakt, en in het kader van uw risicobereidheid, in de toekomst (vaak voor een periode van 5 jaar) geprojecteerd. Uiteraard zullen wij u bij dit traject ondersteunen en adviseren. Heeft u uw keuze gemaakt dan leggen wij dat voor u vast in een zgn. klantprofiel. Wat verwachten wij van u: Om ons werk goed en overeenkomstig uw verwachtingen te kunnen doen, vragen wij u ons correct en volledig te informeren over uw situatie met betrekking tot het product. Dit geldt niet alleen bij de afname van het product maar geldt ook gedurende de periode dat u de beschikking heeft over het product. Met name wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen effect hebben op het afgenomen product. Denk hierbij trouwen, samenwonen, geboorte, verhuizing, overlijden, echtscheiding, zelfstandig gaan wonen van kinderen, salarisverhoging, etc. Nazorgfase Na de aanschaf van het door u gewenste financiële product, wordt de klantenbegeleiding opgestart. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van specifieke vragen over het Finanplaza BV, Bijlage dienstverleningsdocument: Versie Bladzijde 1

6 aangekochte financiële product. Ook staan wij u bij wanneer u bij gelegenheid veranderingen wilt aanbrengen in dit product. Heeft u een verzekering via ons gesloten, dan kunt u via ons een beroep doen op deze verzekering, bijvoorbeeld ingeval van een WW-situatie, of een situatie waarin u arbeidsongeschikt bent geworden, of overlijden. Ook in die situaties proberen wij u zo goed mogelijk bij te staan, onder andere in de contacten met de betreffende financiële instelling; Nazorg vindt ook standaard plaats ingeval er zich rentewijzigingen hebben voorgedaan in Nederland. In dat geval worden klanten waarbij deze rentewijziging tot voordeel kan strekken benaderd om hen op de mogelijkheden hiervan te wijzen. En, aangezien het leven dynamisch is, kunnen uw wensen en omstandigheden in de loop van de tijd wijzigen. Ook dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht, zodat wij met u opnieuw kunnen bekijken hoe het voor u beter geregeld zou kunnen worden. Tevens zullen wij na 1 tot maximaal 2 maanden na het afsluiten van het financieel product contact met u opnemen om samen met u te controleren of u inmiddels in het bezit bent gesteld van alle toegezegde bescheiden van de maatschappij, of alle opgevoerde uitbetalingen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en bij de ontvangende partij correct zijn verwerkt tot en met de afmelding bij het BKR. Na 1 jaar zullen wij met u contact opnemen om mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie vast te stellen, waardoor er mogelijk voordeligere alternatieven voor u binnen bereik zijn gekomen. Maar om te toetsen of de lopende verzekeringen nog wel toereikend zijn. Ook zullen wij u actief informeren over voor u relevante ontwikkelingen in de regelgeving of mogelijke wijzigingen in de voorwaarden van uw financieel product. Hoe worden wij beloond? Als kantoor maken wij kosten. Om deze kosten te kunnen betalen hebben wij inkomsten. Deze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding die met de klant wordt overeengekomen of een vergoeding die wij van krediet- of verzekeringsinstellingen ontvangen. Een vergoeding die met de klant wordt overeengekomen wordt advies- of bemiddelingsvergoeding genoemd. Vergoedingen die wij van kredietverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen ontvangen wordt provisie genoemd. Deze provisie kan éénmalig maar soms ook doorlopend zijn. Op de volgende bladzijde geven wij een opsomming van onze beloningsstructuur: Finanplaza BV, Bijlage dienstverleningsdocument: Versie Bladzijde 2

7 Beloning uit provisie: Jaarlijks doorlopende provisie: - Schadeverzekeringen - Betalingsbeschermers Maandelijkse doorlopende provisie - Consumentenkrediet - Betalingsbeschermers Zo lang als de verzekering loopt Maximaal 20% van de premie 0 % Zo lang als de lening loopt en er volgens schema terugbetaald wordt. 0,0% - 0,315% over het uitstaande saldo 0,% Beloning op basis van vast prijs - Hypotheek - Annuleringskosten na ondertekening van opdracht - Offertekosten - Tweede hypotheek / omzetting - Annuleringskosten na ondertekening van opdracht - Levensverzekering Tarief 2.600, ,00 275, ,00 495,00 495,00 - Lijfrente 795,00 - Losse Werkloosheidsverzekering en/of 795,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of overlijdensrisicodekking - Uitvaartverzekering 295,00 - In verband met de. jaarlijkse zorgplicht per jaar per afgegeven polis betalingsbeschermer Deze jaarlijkse zorgplicht is gratis bij volledige bescherming (dekking WAO + WW + overlijden) Beloning op betalingsbeschermers t.b.v. consumentenkredieten: Zoals u hierboven kunt aflezen werken wij met betalingsbeschermingsproducten, in verband met de beoogde provisietransparantie, zonder enige provisie. De door ons aangeboden premie zijn dus netto premies waarin geen winstopslag voor ons is opgenomen. De vergoeding die wij de klant doorbelasten voor de werkzaamheden die verband houden met de onderbouwing van ons advies in het kader van een betalingsbeschermer, het vastleggen daarvan in een rapport, al of niet in combinatie met het persoonlijke ontmoeting / toelichting varieert afhankelijk van het aantal afgenomen verzekeringen tussen de 270,00 en 495,00, hetgeen als volgt is gespecificeerd: 120,00 aan vaste dossierkosten plus 150,00 bemiddelingskosten voor één afgesloten verzekering. Voor Finanplaza BV, Bijlage dienstverleningsdocument: Versie Bladzijde 3

8 een tweede verzekering wordt 25,00 korting verleend en voor een derde verzekering wordt 50,00 korting verleend op de bemiddelingskosten. Op basis hiervan ontstaat het volgende schema. Aantal verzekeringen Dossierkosten Bemiddelingskosten Totaalbedrag Jaarlijkse zorgplicht 1 120,00 150,00 270,00 19, ,00 275,00 395,00 19, ,00 375,00 495,00 inclusief Gemiddeld Deze kosten worden uitsluitend aan u in rekening gebracht als het aangevraagde consumentenkrediet door de bank wordt goedgekeurd/uitgevoerd, tenzij: 1. Het krediet bij de eindcontrole van de bank wordt afgewezen en deze afwijzing een gevolg is van een (bewuste) foutieve informatieverstrekking van de van de klant. 2. Het krediet bij de eindcontrole van de bank wordt afgewezen en deze afwijzing een gevolg is van het (bewust) achterhouden van informatie door de klant. 3. De kredietaanvraagprocedure door de klant wordt geannuleerd, nadat ons kantoor alle werkzaamheden voor de klant, in het kader van het tot stand brengen van de adviesrapport, heeft uitgevoerd. Intern beloningsbeleid De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie en het functioneren binnen deze functie, kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van hun totale inkomen uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers met regelmaat aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling is bepalend voor de continuering van het dienstverband van onze medewerkers. Verstandig Lenen. Finanplaza heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om te adviseren en te bemiddelen in leningen en hypotheken. De AFM is de onafhankelijke toezichthouder voor sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Wij staan bij de AFM onder nummer geregistreerd in het register Wet op financieel toezicht (Wft). Wij sluiten ons aan bij de Verstandig Lenen filosofie van de AFM. Een brochure hiervan hebben wij voor u bijgevoegd. Aangezien transparantie in lenen en dienstverlening hoog bij ons in het vaandel staan, hebben wij onderhavig dienstverleningsdocument voor u opgesteld. Vragen? Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Mocht u toch nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Wij beantwoorden uw vragen graag. Finanplaza BV, Bijlage dienstverleningsdocument: Versie Bladzijde 4

9 Bijlage: Dienstenwijzer. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: Aard van dienstverlening Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: Consumptieve kredieten, verzekeringen en hypotheken Klachten Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD Postbus , 2599 AG Den Haag. Internetadres: Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Geen zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die kredietinstellingen en hypotheekbanken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn, afhankelijk van het individuele aanbod. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wijze van beloning De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Finanplaza BV, Bijlage dienstverleningsdocument: Versie Bladzijde 5