Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders"

Transcriptie

1 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De inhoud van de concept-beleidsnota Maatschappelijke ondersteuning vast te stellen; 2. In te stemmen met de onder punt 11 beschreven toepassing van de financiële uitgangspunten uit de Kadernota Wmo De concept-beleidsnota vrijgeven voor inspraak; 4. De raad informeren (speciale vergadering cie. Samenleving op 2 oktober 2007) Bijl Ledenvergadering VNG t.a.v. 1) Bestuursakkoord Rijk-VNG; 2) VNG-resolutie De eerste overheid 1. In te stemmen met het bestuursakkoord zoals dat is overeengekomen tussen de VNG en het Rijk. 2. In te stemmen met de voorgestelde tekst van de VNG resolutie de eerste overheid Bijl Bestuursakkoord rijk en VNG 1. Het college neemt kennis van de beknopte samenvatting van het Bestuursakkoord VNG-Rijk, met daarin de belangrijkste punten voor de gemeente Emmen; 2. Het college neemt eveneens kennis van het initiatief van de G27 Sociale Pijler om een amendement inzake de Tegemoetkoming Bijzonder Uitgaven voor te bereiden en in te dienen tijdens de Alg. Ledenverg. van de VNG, om daarmee tot betere afspraken te komen voor deze taak; alvorens die bij gemeenten neer te leggen Bijl Straatnaamgeving 1. De nieuw aan te leggen straat in Klazienaveen, lopende van Industriestraat tot Energiestraat, de naam Energiestraat-Zuid te geven; 2. De aan te leggen zijstraat van de Sluisvierweg te Emmen, lopende van Sluisvierweg in noordelijke richting, de naam De Tip te geven Evenhuis Subsidieverantwoording De verantwoordingsrapportage voor de IPW-subsidie Pilot Innovatiebudget Werk en Bijstand Klantgroep WW vast te stellen Holman De aanleg van twee rotondes op, en de gedeeltelijke verdubbeling van de Nieuw Amsterdamsestraat Kuper Kwartaalrapportage 4 e kwartaal 2006/2007 FC Emmen BV Kuper Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het project Facilitair ManagementInformatieSysteem Kuper Slotwijziging en Controleprotocol 2007 Gemeente Emmen 1. De projecten de aanleg van twee rotondes op, en de gedeeltelijke verdubbeling van de Nieuw Amsterdamsestraat onderbrengen bij de projectorganisatie Delftlanden. 2. De provincie verzoeken in te stemmen met realisatie ervan in de periode in plaats van Tussentijdse rapportage over het 4 e kwartaal van het boekjaar van FC Emmen BV voor kennisgeving aannemen. 2. Tussentijdse rapportage over het 4 e kwartaal van het boekjaar van FC Emmen BV ter info aan de raad voorleggen middels plaatsing op de lijst ingekomen stukken. 1. De dienst Ondersteuning opdracht te geven tot het opstellen van een programma van eisen voor de aanschaf van een Facilitair Managementinformatiesysteem 2. Een krediet van ,- aan de dienst Ondersteuning ter beschikking te stellen uit het volume Bedrijfsvoeringsbudget dienst PCFO ten behoeve van een externe projectleider voor het project Facilitair Managementinformatiesysteem. 3. De begroting aan te passen. 1. De raad via bijgevoegd Controleprotocol 2007 toestemming te vragen om in het kader van begrotingsrechtmatigheid over- en onderschrijdingen op

2 2 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. programmaniveau niet meer te melden via de jaarlijkse slotwijziging, maar via Berap II. 2. Het bij dit besluit bijgevoegde Controleprotocol 2007 voor het controlejaar 2007 aan de raad ter vaststelling aan te bieden Kuper Vaarverbinding Erica- Ter Apel Stukken volgen Sleeking Beschikbaar stellen budget t.b.v. project fase 2 Klazienaveen Sleeking Beschikbaar stellen budget t.b.v. project Winkelcentrum de Rietlanden Sleeking Voorbereidingskrediet quick-scan ontwikkelingen Nieuw-Amsterdamcentrum Sleeking Afronding fase 1&2 en extra krediet fase 3&4 Structuurvisie Sleeking Voorbereidingsbesluit voor Veenakkers in Emmer-Compascuum en Verlengde Dorpshuiswijk ZZ in Klazienaveen 1. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over het voornemen aan de raad een voorstel tot besluitvorming voor te leggen aangaande een gemeentelijke garantstelling van ,- voor het project vaarverbinding Erica-Ter Apel. 2. Een afschrift van bovengenoemde brief aan de provincie Drenthe te richten, zodat deze betrokken kan worden bij het provinciale besluitvormingsproces om over te gaan tot uitvoering van fase 1a van het vaarverbindingsproject. 1. Een krediet van ,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het gestelde in bijgevoegd Plan van Aanpak t.b.v. het project fase 2 Klazienaveen. 2. Het krediet ten laste te brengen van de nog op te stellen exploitatieopzet voor dit project. 1. Een krediet van ,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het gestelde in bijgevoegd Plan van Aanpak t.b.v. het project Winkelcentrum de Rietlanden te Emmen. 2. Het krediet ten laste te brengen van de nog op te stellen exploitatieopzet voor dit project. 1. De ontwikkelingen in het centrum van Nieuw-Amsterdam middels een quick scan in kaart te brengen, te toetsen aan het Masterplan en de haalbaarheid in beeld te brengen om te komen tot strategische keuzes ter versterking van het centrum. 2. Hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ,- op basis van de kredietraming en deze later op te nemen in de definitieve grondexploitatie. 1. De eindafrekening van de kosten van fase 1&2 van de Structuurvisie vaststellen op Het restantkrediet van fase 1&2 ad 7000 beschikbaar stellen voor uitvoering van fase 3&4 van de Structuurvisie. 3. Daarnaast een aanvullend krediet voor fase 3&4 beschikbaar stellen van ten laste van de VAR. 4. Een en ander via begrotingswijziging voorleggen aan de Raad. De gemeenteraad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van bouwplannen aan de Veenakkers te Emmer-Compascuum en aan Verlengde Dorpshuiswijk ZZ, in Klazienaveen

3 3 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 28 augustus Bijl Evaluatie verkiezingen 7 maart Het college neemt kennis van de rapporten van de werkgroepen, die onderzoek hebben verricht in het kader van de evaluatie van de verkiezingen op 7 maart Het college geeft opdracht om de werkprocessen, die verband houden met de organiseren van verkiezingen, te beschrijven conform het daarvoor ontwikkelde gemeentelijke model. 3. Bij de in punt 2 bedoelde beschrijving wordt specifiek aandacht besteed aan: de rol van derden; testen van programmatuur en apparatuur; rol stembureauleden en bestuurders in het proces en organisatie bij calamiteiten. 4. De in punt 2 verstrekte opdracht dient afgerond te zijn vóór 1 januari Over de voortgang wordt tussentijds vóór 1 oktober Het college geeft opdracht om in contact te treden met de firma Nedap n.a.v. hun schriftelijke reactie d.d. 12 april Bijgaande rapporten worden ter kennis gebracht aan de Raad. 8. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken informeren per brief. 9. De leden van de stembureaus informeren Sleeking Verzoeken om nadeelcompensatie Laan van het Kwekebos in verband met geluidhinder Rondweg Drie verzoeken om nadeelcompensatie, in verband met beweerd verlies van woongenot en waardevermindering van woningen aan de Laan van het Kwekebos als gevolg van verkeerstoename op de Rondweg, af te wijzen Bijl Bezwaar van de heer E. Schepers tegen de straatnaam Weerdingerhaag Holman Eindrapportage pilot-project zwerfkatten Noordbarge Kuper Schriftelijke vragen VVD fractie ex. art. 38 RvO over Energiebedrijf Rundedal (EBR) 1. Het bezwaarschrift van de heer E. Schepers, Haagjesweg 222 te Emmen conform het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het primaire besluit d.d. 17 februari 2007 te handhaven. 2. Betrokkene te informeren door middel van 1. Kennis nemen van de eindrapportage pilotproject zwerfkatten Noordbarge en de resultaten betrekken bij de notitie Dieren in de openbare ruimte die in 2008 wordt vastgesteld 2. Instemmen met de eindafrekening en de subsidie op definitief vaststellen. 3. De Dierenbescherming afdeling Zuidoost Drenthe informeren door middel van 1. Kennis nemen van de door de VVD-fractie schriftelijk gestelde vragen ex. art. 38 RvO over Energiebedrijf Rundedal naar aanleiding van Kranteartikel "Gasafsluiting dreigt voor enige tuinder Rundedal". 2. Beantwoorden vragen VVD-fractie ex. art. 38 RvO over Energiebedrijf Rundedal BV, middels

4 4 3. Brief beantwoording vragen VVD-fractie ex. art. 38 RvO over Energiebedrijf Rundedal in afschrift verzenden aan de leden van de raad van de gemeente Emmen Jumelet Subsidievaststelling 2005 en 2006 Verslavingszorg Noord Nederland Jumelet Subsidieverlening 2007 Slachtofferhulp Nederland Jumelet Subsidieverlening en vaststelling CWZW-Noord/Leger des Heils 2006 en subsidieverlening en vaststelling woonbegeleiding Jumelet Verlenging gebruiksperiode azc de Hessenlanden 1. Conform het jaarverslag, de jaarrekening 2005 en de subsidieverlening 2005, de subsidie aan Verslavingszorg Noord Nederland voor 2005 ten behoeve van een hulpverlenings- en preventiepakker, vast te stellen op ,-. 2. Conform het jaarverslag, de jaarrekening 2006 en subsidieverlening 2006, de subsidie aan Verslavingszorg Noord Nederland voor 2006 ten behoeve van een hulpverlenings- en preventiepakket, vast te stellen op , Verslavingszorg Noord Nederland te informeren door middel van bijgevoegde beschikkingen. 1. Conform het subsidieverzoek, Slachtofferhulp Nederland voor 2007 een subsidie te verlenen van maximaal ,-. 2. Slachtofferhulp Nederland voor 2007 een voorschot te verlenen van ,-, te dekken uit gelden voor overig maatschappelijk werk FCL 60842, taak Slachtofferhulp Nederland te informeren door middel van bijgaande beschikking. 1. Conform de begroting en de verantwoording 2005 van CWZW-Noord/Leger des Heils, de stichting voor 2005 een subsidie te verlenen van en vast te stellen op voor woonbegeleiding overlastgevende personen. 2. Conform de verantwoording 2006, de verleende subsidie voor 2006 aan CWZW Noord/Leger des Heils voor begeleid wonen, dak- en thuislozenzorg en compensatie arbeidstijdenwet vast te stellen op ,-. 3. Conform de begroting en verantwoording 2006, CWZW=Noord/Leger des heils voor 2006 een subsidie te verlenen van ,- en vast te stellen op ,- voor hulpverlening aan risico- of zwerfjongeren, het project 10 voor toekomst en woonbegeleiding overlastgevende personen. 4. Het verzoek om aanvullende subsidiering voor 2006 ten behoeve van de vestiging De Breehof af te wijzen. 5. Als afrekening over 2005 en 2006 in totaal ,- aan CWZW-Noord/Leger des Heils te betalen en ten laste te brengen van de BDU SIV: ,- t.l.v. FCL en ,- t.l.v. FCL 71215; 6. CWZW-Noord/Leger des Heils te informeren door middel van bijgaande beschikking. 1. Akkoord te gaan met de verlenging van de gebruiksperiode van het asielzoekerscentrum de Hessenlanden voor de periode van 1 jaar, ingaande 1 september In te stemmen met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (het COA) tot de start van een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om en vervangende opvanglocatie binnen de gemeente Emmen te realiseren. 3. Het COA via bijgaande brief van bovenstaande besluiten op de hoogte te stellen Thalens-Kolker Bezwaarschrift stichting CQ tegen 1. a. Het bezwaarschrift van stichting CQ tegen

5 5 subsidievaststelling 2005 subsidievaststelling b. Het besluit d.d. 23 januari 2007 te herroepen en te besluiten tot het gewijzigd vaststellen van de subsidie 2005 aan stichting CQ op ,87. Hierbij komt de 5% bezuinigingstaakstelling voor 2/3 deel voor rekening van de gemeente en voor 1/3 deel voor rekening van de stichting. 2. Op basis van de gewijzigde subsidievaststelling 2005, stichting CQ nog ,67 te betalen ten laste van het budgetresultaat 2007 (FCL 60829). 3. Stichting CQ te informeren door middel van bijgevoegde brief en beschikking Sleeking Planschadeverzoeken bestemmingsplan Klazienaveen, omgeving Jagersweg Sleeking Ongegrondverklaring bezwaarschrift bouwvergunning voersilo s J. Kuper Informatievoorziening met betrekking tot Energiebedrijf Rundedal (EBR) 1. I.v.m. vermindering van de waarde van hun woningen als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan Klazienaveen, omgeving Jagersweg planschade vergoeden aan: * de heer J. Spijkerman, Jagersweg 20 à 7.000,--, plus wettelijke rente, * de heer A. Arends, Jagersweg 19 à ,--, plus wettelijke rente, * mevrouw J. Hagedoorn- Middelberg, à 5.500,--, plus wettelijke rente, * de heer K. Kemfers, Verlengde Bladderswijk OZ 1, à 6.000,--, plus wettelijke rente, 2. Aan de raad voorstellen de kosten, van ,-- plus wettelijke renten, ten laste te brengen van de Vrije algemene Reserve. 1. Overeenkomstig het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften, het door de heer H. th. Ruyter en mevrouw C.L. Vrees te Schoonebeek ingediende bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor de bouw van 5 voersilo s op het perceel Westersebos 7 te Schoonebeek door de mts Hans te Schoonebeek, ongegrond te verklaren; 2. Reclamanten en vergunninghouder informeren overeenkomstig bijgevoegde concept-brieven. De raad informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot Energiebedrijf Rundedal BV, middels