StrategiSch management in de non-profit Sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "StrategiSch management in de non-profit Sector"

Transcriptie

1 faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap Bright minds, better future StrategiSch management in de non-profit Sector

2 Woord vooraf Waarom is een gevestigde organisatiecultuur soms zo moeilijk te doorbreken? Hoe kunnen managers zinvol omgaan met steeds meer en vaak tegenstrijdige eisen waarmee zij worden geconfronteerd? Waarom bereikt beleid dat er op papier zo mooi uitziet, in de praktijk vaak niet het beoogde effect? Misschien zijn dit vragen die u zelf wel eens hebt gesteld. In elk geval zijn het vragen die in ons onderzoek centraal staan en in onze masterprogramma s ruim aan bod komen. Wie aan een masteropleiding begint, weet dat het niet eenvoudig zal zijn alle ballen tegelijk in de lucht te houden. Boeken lezen, studeren, reflecteren, discussiëren en opdrachten maken, maar ook voor het slapen gaan de kinderen voorlezen, in het weekend uitgebreid koken, naar de film of het theater gaan en met vrienden en familie afspreken. Om over het gewone werk met zijn eigen uitdagingen en deadlines nog maar te zwijgen. Het levert gedurende twee jaar de nodige stress op en soms de verzuchting waar ben ik aan begonnen. Maar vooral staan er veel mooie ervaringen tegenover, eindigend met de feestelijke dag dat het diploma wordt uitgereikt. Het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) heeft voor professionals die in en rond het publieke domein actief zijn al meer dan twintig jaar een sterk en gevarieerd aanbod. De drie programma s Bestuur en Beleid, Organisatie, Cultuur en Management en Strategisch Management hebben hun eigen karakter, werkwijze en thema s. Tegelijk delen zij de fascinatie voor theorie en praktijk op het vakgebied van de bestuurs- en organisatiewetenschap, een multidisciplinaire aanpak, de filosofie van werkend leren en het gezamenlijk optrekken in een academische gemeenschap van studenten en docenten. U wordt aan het denken gezet, op een ander spoor gezet, in verwarring gebracht, maar krijgt ook nieuwe handvatten aangereikt. De opleiding versterkt uw theoretisch inzicht en verdiept uw praktisch handelen. Na afronding van de opleiding mag u de academische titel Master of Science (MSc) voeren. Graag heten wij u welkom als student van dit masterprogramma. Prof. dr. Maarten van Bottenburg, hoofd departement en directeur masteronderwijs Strategische uitdagingen in het publieke domein: theorie en praktijk Vraagstukken en ontwikkelingen Huidige maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein betreffen onder andere zorg, onderwijs, veiligheid, integratie, verduurzaming en vergrijzing. Veel van deze vraagstukken zijn complex, dynamisch en meervoudig, om niet te zeggen taai, van aard en vragen om keuzes en oplossingen. Doelen dienen met beperkte middelen te worden bereikt en integraal te worden aangepakt. Dit gaat gepaard met andere ideeën over de rol van de overheid: van government naar governance. Deze ideeën over de rol van de overheid worden beïnvloed door economische en politieke ontwikkelingen en door ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. En uiten zich onder andere in concepten als New Public Management, waarbij het gaat om een meer bedrijfsmatige aanpak van organisaties in het publieke domein. De invoering van marktwerking in bijvoorbeeld de zorg is hier een voorbeeld van. Tegelijkertijd is er in de vorm van een tegenbeweging tegen de als weinig zinvol ervaren administratie- en registratiedruk die hier mee gepaard gaat. Dit leidt tot groeiende aandacht voor de vraag hoe in professionele praktijken publieke waarde denk aan gezondheid, veiligheid of leren gecreëerd kan worden. Organiseren en managen De aanpak van de huidige maatschappelijke vraagstukken vraagt om andere vormen van organiseren, zoals netwerken, ketenbenadering en publiek/ private samenwerking. Dit leidt tot hybridisering van organisaties met een publieke taak. Het kunnen inleven in de wensen en belangen van belangrijke stakeholders om interorganisationele samenwerking te versterken, wordt hierdoor steeds belangrijker. Maar het organiseren verandert ook onder invloed van bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken en het denken over (zelf)sturing van professionals. Vraagstukken van zingeving en macht treden hiermee nog meer op de voorgrond. Dit vraagt om andere kwaliteiten van het bestuur en management van deze organisaties: visie en verbeeldingskracht, denken in dualiteiten, (coachend) leiderschap, integraal management, maatschappelijk ondernemerschap. Maar ook om het afleggen van (publieke) verantwoording en het sturen op prestaties en maatschappelijke verwachtingen vastgelegd in strategische targets. Veranderen en leren Ontwikkelingen in het publieke domein staan niet stil. Dat betekent dat veranderen een constante factor is en zal blijven. Dit vraagt om bewegelijkheid van organisaties met een publieke taak en om aanpassingsvermogen. Dit vraagt ook meer dan ooit om te leren van ervaringen en het herkennen van mogelijkheden en hindernissen om daar strategisch op in te kunnen spelen. Reflecteren op wat gaande is en daar betekenis aan geven. Ruimte maken binnen beperkende omstandigheden. Anticiperen en bijsturen. Voor wie is de opleiding bedoeld? De opleiding is bedoeld voor ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managers), (senior)beleidsmedewerkers en adviseurs die: werkzaam zijn in een organisatie met een publieke taak of in een onderneming die daar nauwe connecties mee onderhoudt; (mede)verantwoordelijk zijn voor ingrijpende en complexe strategische vraagstukken; betrokken zijn bij of leiding geven aan ontwikkelingstrajecten in de organisatie; veranderingen die zich in de samenleving en in de eigen organisatie voordoen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen; een reflexieve houding hebben ten aanzien van eigen denken en handelen en hun ervaringen kunnen verbinden met de aangeboden theoretische concepten; ten minste vier jaar relevante werkervaring hebben; beschikken over een HBO diploma en minimaal op HBO werk- en denkniveau functioneren. De praktijk wijst uit dat de opleiding goed aansluit bij leerbehoeften van leidinggevenden die hun managementfunctie willen verdiepen en verbreden, op het punt staan een overstap te maken naar een positie op leidinggevend strategisch niveau of de balans van hun loopbaan willen opmaken. Geweldig met de groep de 2 jaar ingaan en afsluiten, je trekt elkaar over de streep

3 De opleiding beoogt kennis, inzicht, visie, kunde en reflectie te versterken. U leert deze domeinen integreren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling en ze te transformeren naar de praktijkcontext van de organisatie. U gaat denken en handelen vanuit de invalshoek van dualiteit en ontwikkelt het vermogen om te gaan met onzekerheid, verandering, ambiguïteit en diversiteit. Na afloop van de opleiding heeft u: kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs-en organisatiewetenschappen; een bredere kijk ontwikkeld op de spanningsvelden waarin de organisatie zich bevindt en op de maatschappelijke en bestuurlijke beïnvloedingsfactoren; kennis van actuele vraagstukken op het terrein van strategievorming; een visie op de toekomst gevormd die de synthese maakt tussen eigen doelen en de doelstellingen van uw organisatie; uw inzicht in de complexiteit van verandermanagement verdiept; kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur, organisatie en management; meer inzicht in uw eigen sturingsstijl en interpersoonlijke vaardigheden. Om de leerdoelstellingen te realiseren streven we in de opleiding naar een permanente wisselwerking tussen theoretische inbreng, verdieping, toepassing en persoonlijke reflectie. We gaan uit van het principe dat leren een proces is dat individuen raakt en beïnvloedt op cognitief, sociaal, emotioneel en gedragsniveau. Hierbij spelen persoonlijke achtergronden, referenties, bekwaamheden en (actuele) leerbehoeften een grote rol. Dynamiek en interactiewijzen van de groep (studenten, programmacoördinator en docenten) bepalen de kwaliteit van de leeromgeving. We werken vanuit een basis waarin vertrouwen, openheid en veiligheid voorop staan en leren daarbij met en van elkaar in de studiegroep. De groep zelf fungeert als het ware als een krachtige denktank. Doel van de opleiding, werkwijze en leerconcept Ik heb genoten van de opleiding en de gelaagdheid van kennis, inzicht en ervaring als zeer waardevol ervaren. Dank! Multidisciplinariteit De multidisciplinaire benadering van de bestuurs- en organisatiewetenschap is een belangrijk uitgangspunt van de opleiding. Steeds weer zullen verschillende perspectieven op de werkelijkheid naast elkaar worden geplaatst. Multidisciplinariteit vindt u terug in inhoud, samenstelling van het docententeam en werkwijze. Werkend leren Het onderkennen en leren omgaan met inherent in uw functie aanwezige spanningsvelden is een steeds terugkerend thema in de opleiding Strategisch Management. Enerzijds wordt in een persoonlijk ontwikkeltraject gewerkt aan het versterken van reflectievermogen en het vergroten en verdiepen van de kennis over uzelf in de rol van strategisch manager. Anderzijds is er veel aandacht voor uw organisatie en haar context. Met deze aanpak dragen we zorg voor een vertaling van theoretische inzichten naar organisatiepraktijk en persoonlijke situatie. Programmacoördinator De programmacoördinator heeft een belangrijke rol. Deze is verantwoordelijk voor het inhoudelijke en didactische concept en de voortgang van de opleiding en geeft sturing aan het leerproces waarin praktijkkennis en academische competenties worden verbonden. De programmacoördinator is altijd actief aanwezig bij de seminars en zorgt voor de inhoudelijke verbinding tussen de diverse onderdelen. De programmacoördinator bewaakt en begeleidt daarnaast zowel het individuele leerproces als het groepsproces. Gedurende de hele opleiding is de programmacoördinator aanspreekpunt voor inhoudelijke en organisatorische kwesties. Werkvormen De opleiding kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in gehanteerde werkvormen: hoor- en werkcolleges, literatuurbespreking, presentaties, co-referaten, discussies en debatten, casusbehandelingen, simulatie, overleg, intervisie en consultatie op intercollegiaal niveau. Afwisselend wordt plenair, in subgroepen, individueel of bilateraal gewerkt. Literatuur Voor elk seminar selecteren we gemiddeld 100 tot 150 pagina s wetenschappelijke literatuur, afhankelijk van de omvang van het blok en de gehanteerde werkvormen. Deze literatuur bestaat uit een combinatie van artikelen en (delen van) boeken. Een deel van deze literatuur is Engelstalig. Afstudeeronderzoek In het afstudeeronderzoek kiest u een thema waarop u dieper in wilt gaan en dat vanuit de werksituatie onderzocht kan worden. In het afstudeeronderzoek worden empirisch onderzoek, literatuurstudie, theoretische reflectie en kritische analyse gecombineerd. U kiest of ontwerpt een passend theoretisch kader om het vraagstuk empirisch te onderzoeken. Vervolgens doet u daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag van, voorzien van conclusies en aanbevelingen. Intervisie Gedurende de opleiding maakt u onderdeel uit van een intervisiegroep waarin intercollegiale consultatie plaats vindt rondom uw persoonlijk functioneren in de rol van strategisch manager. Deze intervisiebijeenkomsten vallen buiten de seminars. Een reflectie op het intervisietraject maakt onderdeel uit van de toetsing. Programma op hoofdlijnen De opleiding, bestaande uit 20 maandelijkse seminars, start elk jaar in september en wordt twee jaar later in juni afgerond. De seminars omvatten twee aaneengesloten opleidingsdagen (donderdag en vrijdag). De donderdag heeft een ochtend-, middag- en avondprogramma; de vrijdag een ochtend- en middagprogramma. Het eerste jaar van de opleiding (seminar 1 t/m 10) wordt het concept strategisch management nader verkend, wordt het organiseren als proces vanuit verschillend perspectieven geanalyseerd en komen (actuele) maatschappelijke en bestuurlijke omgevingsontwikkelingen aan bod die betekenis hebben voor organisaties en bestuur in het publieke domein. Strategisch management wordt daarna als concept verder ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties en leiderschap. Centraal thema is organiseren in het publieke domein. Het tweede jaar van de opleiding (seminar 11 t/m 20) heeft als centraal thema verandering in het publiek domein. Uitgangspunt vormt de aanpak van complexe publieke vraagstukken. Vanuit een gekozen strategisch profiel voor de eigen organisatie gebaseerd op verandering in uw eigen kijk op de organisatie en haar omgeving en uw eigen rol hierin, worden verschillende aspecten van veranderen nader belicht. Goed opgebouwd programma. Het niet hebben van een vaste theorie maar het aanbieden van allerlei brillen geeft je in de dagelijkse praktijk veel handvatten om situationeel te kunnen handelen

4 Programma op onderdelen JAAR I Seminar 1 Introductie concept strategisch management Het thema organiseren en sturen in het publiek domein vormt de rode draad in het eerste jaar van de opleiding. In dit eerste seminar wordt een basis gelegd voor de theorie en praktijk van strategisch management in organisaties met een publieke taak. Daartoe starten we met een verkenning van de twee sleutelbegrippen strategie en management en een bespreking van de voornaamste perspectieven op strategisch management, hun wetenschappelijke achtergrond en toepasbaarheid. Seminar 2 Organiseren vanuit cultureel- en machtsperspectief De invloed van culturele aspecten in organisatieprocessen en managementinterventies in het formuleren en implementeren van beleids- en managementstrategieën is veel groter dan veelal wordt aangenomen. Dit vraagt om een gedifferentieerde benadering van organisatieculturen. Niet het onverkort aansturen op één perspectief (alle neuzen dezelfde kant op ) staat daarbij voorop, maar het leren waarderen van verscheidenheid en zelfs van weerstand als kansen voor innovatie. U moet als manager steeds opnieuw de keuze maken hoe u zich tot deze verschillen verhoudt. Seminar 3 Organiseren vanuit doelrationeel perspectief Vanuit doelrationeel perspectief worden organisaties opgevat als samenwerkingsverbanden die door een gerichte inzet van mensen, geld, tijd en ruimte zo efficiënt mogelijk doelen nastreven. Inzet van het seminar is inzicht te verkrijgen in de werking van doelrationele principes en de wijze waarop deze principes worden vormgegeven in de primaire en besturingsprocessen en in de organisatiestructuur. Seminar 4 Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland en Europa Het beeld van de nationale overheid die verantwoordelijk is voor alles dat wij van gemeenschappelijk belang vinden en het vermogen heeft om te besturen, is sterk veranderd. De invloed van Europese integratie en de EU is daarin sterk voelbaar. Ons denken over hoe we zaken van publiek belang kunnen en moeten organiseren en realiseren verandert hiermee. In dit seminar verkent u de kenmerken van enkele van deze ontwikkelingen. Seminar 5 Schuivend bestuur en strategische spanningen Het publieke domein in Nederland is voor organisaties een turbulente omgeving geworden. Leidinggevenden moeten enerzijds omgaan met de snel veranderende externe verwachtingen en anderzijds sturen op de primaire taak van de organisatie. Dit vraag leiderschap in het laveren aan de grens van deze vaak botsende (externe en interne) vereisten die toenemende druk, onrust en frustraties binnen de instellingen veroorzaken. Dit alles roept sterke spanningen op, met name tussen proces en inhoud, tussen politiek en bestuur, en tussen publiek en privaat. Deze spanningen en hoe daar strategisch op in te spelen worden in dit seminar door u verkent en kritisch bevraagt. Seminar 6 Sturen op financiën en prestaties Managers en bestuurders van publieke organisaties hebben ook te maken met financiële vraagstukken die deels binnen de organisatie spelen (bijvoorbeeld budgetverdelingsvraagstukken) maar ook tussen organisatie en externe stakeholders (zoals financiers of subsidiegevers). Soms bestaat de neiging om financiële vraagstukken over te laten aan de financiële professional ( die heeft er immers voor doorgeleerd ). In dit seminar krijgt u kennis om op financieel vlak de juiste vragen te stellen en u op te stellen als volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders. Seminar 7 Sturen op organisatieleren en kennisontwikkeling Als gevolg van macro-ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en individualisering wordt het voor managers, bestuurders en professionals van publieke organisaties steeds lastiger om informatie te selecteren en te interpreteren. Daarnaast blijken overtuigingen, belangen en waarden in toenemende mate strijdig te zijn in onze maatschappij. Publieke organisaties worden als gevolg van deze ontwikkelingen geconfronteerd met ingewikkelde problemen. In dit seminar ligt de focus op de strategische inzet van communicatie om kennis delen in organisaties te bevorderen, de (talige) rol die u hier als manager in kunt nemen en de verkenning van de paradox sturen en loslaten bij het coachen en begeleiden van professionals in hun leerontwikkeling. Seminar 8 Sturen op markt Het neoliberale gedachtegoed heeft in Nederland de afgelopen twintig jaar steeds meer terrein gewonnen in het maatschappelijk domein. Marktwerking en concurrentie zorgen volgens beleidsvoornemens voor grotere efficiency en lagere kosten/prijzen. Voormalige publieke taken zijn met wisselende ervaringen in private handen gelegd. En sectoren als zorg, cultuur, onderwijs, gevangeniswezen hebben op verschillende manieren met concurrentie en marktwerking te maken gekregen. In het seminar verdiept u zich in het begrip markt en dan vooral in hoe organisaties zich tot die markt kunnen verhouden. Het gevoel te geven deel uit te maken van een groep die samen studeert en presteert. Je bent geen individu/nummer, er is aandacht voor mij als persoon Seminar 9 Sturen in de rol van strategisch manager: de praktijk Sociaal-communicatieve competenties zijn bij het begeleiden van werknemers, het motiveren van anderen en het aanpakken van conflicten van doorslaggevend belang. Het optreden in de rol van manager appelleert aan het eigen handelingsrepertoire. Voor de ene manager is effectief presenteren in een grote groep lastig en voor de andere valt het actief kunnen luisteren en niet gelijk advies willen geven niet mee. In dit seminar oefent u interpersoonlijke vaardigheden met behulp van rollenspelen en actuele casuïstiek uit de eigen praktijk. Seminar 10 Balans en integratie 1: Persoonlijk leiderschap in context Het laatste seminar van het eerste opleidingsjaar leent zich uitstekend voor het opmaken van een tussenbalans ten aanzien van ieders individuele leerroute en ontwikkeling, waarbij medestudenten, docenten en cursusleiding fungeren als kritisch klankbord. Hierbij staat uw persoonlijk leiderschap centraal. Door ruimte voor reflectie kan een beter begrip ontstaan, wat uiteindelijk een stevige basis vormt voor het vinden, maken en nemen van de leiderschapsrol.

5 JAAR 2 Seminar 11 Beelden van veranderen Het thema organisatieverandering in het publiek domein vormt de rode draad in het tweede jaar van de opleiding, met steeds als uitgangspunt de aanpak van complexe publieke vraagstukken. Organisatieverandering start met het analyseren van uw eigen referentiekaders en beeldvorming. Met het ter discussie stellen van deze beelden wordt inzicht verkregen in de authenticiteit van uw eigen handelen en de consequenties die dat voor de organisatiemissie en visie kan hebben. Inzicht in deze beeldvorming geeft daarnaast handvatten waarmee uw organisatie kan worden vormgegeven. Seminar 12 Het Nieuwe Werken Informatie- en communicatietechnologieën hebben een centrale plek ingenomen in alle organisaties. Deze technologieën maken nieuwe manieren van werken mogelijk maar dwingen ook bepaalde werkwijzen af. De voorgestelde nieuwe werkwijzen passen daarnaast ook bij een samenleving waarin het eerder gaat om onderlinge afstemming dan om opdrachten van bovenaf (horizontalisering), een samenleving waarin mensen niet als leden van een groep of gemeenschap maar als individuen worden benaderd (individualisering) en een samenleving waarin mannen en vrouwen een gelijkwaardige positie hebben en dus ook werk- en zorgtaken verdelen (emancipatie). Het seminar zal worden ingevuld op basis van het idee van coproductie van onderwijs : u bent als student gedeeltelijk eigenaar van het programma. Op basis van wat studenten willen leren wordt besloten welke thema s zullen worden uitgediept. Seminar 13 Samenwerken in en tussen organisaties Samenwerkingsvraagstukken en het formuleren van een samenwerkingsstrategie bepalen bij veel organisaties met een publieke taak de strategische agenda. Zij zijn op zoek naar vormen om beter samen te werken met (semi) publieke instanties, private organisaties en burgers met het oog op het organiseren van maatschappelijke processen in het (semi)publieke en private domein. In het seminar onderzoekt u vanuit interpretatief perspectief hoe actoren binnen verschillende verbanden de samenwerking zo kunnen organiseren dat recht wordt gedaan aan wederzijdse belangen en publieke waarden worden gecreëerd. Seminar 14 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit In dit seminar verkennen we het belang van politieke sensitiviteit, zowel in de publieke als de private sector. Het begrip wordt vaak toegepast op de rol van ambtenaren in relatie tot politieke bestuurders (wethouders, ministers, etc.) maar is net zo goed van belang in de verhouding tussen adviseurs, projectleiders of middenmanagers enerzijds en een raad van bestuur of directie anderzijds. Bij politiek-bestuurlijke sensitiviteit gaat het erom dat u kennis van de inhoud en gevoel voor de omgeving met elkaar combineert: in wat voor krachtenveld bevind ik mij en wat heeft dat voor gevolgen voor beleids- of strategische keuzes? Seminar 15 Verhalen aan het werk In dit seminar gaan we in op de complexiteit van processen van betekenisgeving. U kijkt daartoe met een narratieve bril naar organisaties. We maken gebruik van inzichten uit de semiotiek (tekenleer) om te begrijpen hoe mensen in organisaties met tekens (zoals als afbeeldingen, teksten en objecten) verhalen vertellen om anderen al dan niet bewust te beïnvloeden. En gaan in het kader van strategische positionering in op de (de) constructie van organisatie verhalen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het vertellen van verhalen als interactieve methodiek bij organisatieverandering. Seminar 16 Veranderingen in gedrag: transitiemanagement Organisatieverandering vraagt gedragsverandering. De aandacht gaat daarbij veelal uitsluitend uit naar de vormgeving en uitvoering van nieuw gedrag. Als dit niet wordt voorafgegaan door een proces van transitiemanagement, een proces waarin aandacht en ruimte wordt gegeven aan de betekenis van het oude gedrag en waarin mensen worden aangemoedigd om alternatieve arbeidsidentiteiten en handelingsmotivatie te verkennen en daarmee te experimenteren, dan kan het nieuwe gedrag niet worden verankerd en is er geen sprake van duurzame verandering. Dit seminar gaat in op de achtergronden en fasen van transitiemanagement. Seminar 17 Homogeniteit en diversiteit in organisaties: wens en praktijk Er is groeiende aandacht voor het managen van diversiteit in organisaties. Diversiteit is een algemene organisatiewaarde geworden, maar wat betekent dat in de praktijk? Soms betekent managen van diversiteit dat er aandacht is voor categorische verschillen en soms voor individuele verschillen. In dit seminar kijken we niet naar verschillen op zich maar naar betekenissen die aan individuen gegeven worden vanwege aannames over de categorische groep waar toe ze lijken te behoren (vaak op basis van lichamelijkheid) en hoe die aannames systematisch onderscheid en dus homogeniteit kunnen produceren. We kijken met andere woorden naar de heersende en alternatieve ideologieën over gender en etniciteit, hoe die gecreëerd en geïnstitutionaliseerd worden in organisaties en in management en de resultaten/effecten daarvan. Seminar 18 Capita selecta Dit seminar heeft een open karakter en biedt u de kans om samen met kerndocenten en gastsprekers uit de praktijk vraagstukken te bespreken die beschouwd worden als belangrijke thema s voor de toekomst van uw organisatie en/of uw eigen functioneren als strategisch manager. Seminar 19 Balans en integratie 2: persoonlijke zingeving in de rol van strategisch manager Dit seminar zal in het teken staan van zicht krijgen op uw unieke talent en uw meest favoriete manier om uzelf in de weg te zitten bij het realiseren daarvan. Reflecterend op de oorspronkelijke leerbehoeften, de opgedane cognitieve kennis, de ervaringen met de groepsdynamiek en het trainingsdeel van de opleiding, maakt u daarnaast de balans op ten aanzien van het eigen leertraject en verdere werk- en loopbaanontwikkeling. Seminar 20 Presentatie van scripties en afronding In dit laatste seminar presenteert u het afstudeeronderzoek dat u hebt uitgevoerd en dat door de begeleidende docent is beoordeeld op de kwaliteit van theoretische verwerking en praktische toepassing van (delen van) het strategisch managementconcept. En tot slot maakt u de balans op van de achterliggende opleidingsperiode en worden ideeën ontwikkeld en aangereikt voor continuering van opgebouwde relaties. Lintmodule Wetenschapsfilosofie en Methoden en Technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek Eén van de zwaartepunten van de opleiding is de ontwikkeling van kennis en vaardigheden over doen van onderzoek en wetenschapsfilosofie. Dit is georganiseerd in de vorm van een zogenaamde lintmodule, welke door beide opleidingsjaren heen loopt. In het eerste deel van deze module worden de wetenschapsfilosofie en haar beginselen geïntroduceerd en aansluitend worden de mogelijke betekenissen daarvan voor het onderzoeken van organisatieprocessen verkend. In het tweede deel gaan we in op methoden en technieken van het doen van onderzoek. Doel hiervan is om u toe te rusten voor het zelfstandig uitvoeren van het afstudeeronderzoek, dat als afsluitende proeve van bekwaamheid een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt. Lintmodule Persoonlijk leertraject In het persoonlijk leertraject werken we aan het versterken van reflectievermogen en het vergroten en verdiepen van de kennis over uzelf in de rol van strategisch manager. Ook dit onderdeel is geprogrammeerd in de vorm van een lintmodule. Uw persoonlijk leerproces wordt gemonitord middels drie coaching-gesprekken met de programmacoördinator en ondersteund middels intercollegiale feedback en een intervisietraject met medestudenten.

6 Breed en gevarieerd programma, dat echt recht doet aan de toezegging om de verschillende vakjes in de grijze cellen eens goed door elkaar te schudden. Kortom: wat beloofd wordt, wordt geleverd! Organisatorische informatie Toelatingseisen Het masterprogramma richt zich op afgestudeerden met een HBO- of universitair diploma of een diploma dat daarmee kan worden gelijkgesteld. Beschikt u naast uw VWO-diploma over een combinatie van vooropleidingen die gelijkwaardig is aan HBO dit ter beoordeling aan de programmacoördinator en beschikt u over voldoende relevante werkervaring (minimaal 4 jaar), dan kunt u zich aanmelden voor een oriënterend gesprek. De programmaleiding zal vervolgens het opleidingsniveau toetsen op basis van een dossier dat u samenstelt. Voldoende kennis van de Engelse taal om teksten te kunnen lezen en verwerken is noodzakelijk. Daarnaast is een goede schrijfvaardigheid van groot belang met het oog op de toetsing. Kwaliteitszorg Strategisch Management in de non-profit sector is een masteropleiding. Het wetenschappelijk niveau wordt gegarandeerd door het opleidingsbestuur en de examenen opleidingscommissie van het Departement Bestuursen Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Het programma is geaccrediteerd door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De verantwoordelijkheid voor opzet, inhoud en organisatie ligt bij de onderwijsdirecteur, de programmacoördinator en de docenten. Studiebelasting Het masterprogramma Strategisch Management in de non-profit sector heeft een studielast van 1600 studieuren (60 EC), verspreid over twee jaren. De feitelijke studielast is afhankelijk van uw individuele kwaliteiten en de wijze waarop u in staat bent de praktijkonderdelen in uw werk te integreren. U dient rekening te houden met een belasting van circa 20 uur per week, inclusief de dagen waarop het onderwijs plaatsvindt. Toetsing en diploma De seminars worden in clusters getoetst; de lintmodules worden afzonderlijk getoetst. De wijze van toetsing varieert per onderdeel en bestaat afwisselend uit papers, (essay)opdrachten, uitwerking van eigen casuïstiek en mondeling tentamen. Voor het afstudeeronderzoek dient een onderzoeksverslag in combinatie met een literatuurstudie geschreven te worden. Voor elk van de toetsen van de opleiding afzonderlijk dient u een voldoende te halen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u individuele en/ of groepsopdrachten die tijdens seminars zijn gegeven uitvoert, dat u een actieve inzet bij het persoonlijke leertraject toont en dat u constructief bijdraagt aan seminaractiviteiten en het versterken van het groepsproces. Tot slot moet worden voldaan aan de aanwezigheidseis van 80% gedurende de tweejarige opleiding. Bij het voltooien van dit masterprogramma in de bestuurs- en organisatiewetenschap ontvangt u de graad Master of Science (MSc) van de Universiteit Utrecht. Docenten De seminars worden verzorgd door ervaren docenten, actief in onderzoek en onderwijs. Aan het programma Strategisch management in de non-profit sector zijn onder meer de volgende hoogleraren verbonden: prof. dr. Maarten Bottenburg, prof. dr. Paul t Hart, prof. dr. Eugène Loos, prof. dr. Albert Meijer, prof. dr. Mirko Noordegraaf, prof. dr. Sebastiaan Princen, prof. dr. Paul Schnabel en mw. prof. dr. Sandra Schruijer. Onderwijsdagen De opleiding start 1 maal per jaar in september en bestaat uit 20 seminars van twee aaneengesloten dagen. Elk seminar start op donderdag om uur en wordt op vrijdag rond uur afgesloten. Het merendeel van de deelnemers blijft overnachten op de onderwijslocatie. Locatie De seminars vinden plaats in conferentieoord Kaap Doorn, Postweg 9, 3941 KA, Doorn, tel: Aanmelding en selectie U kunt zich aanmelden voor een wederzijds oriënterend intakegesprek met de programmacoördinator door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan ons te retourneren, samen met een motivatiebrief en uitgebreid CV. In dit gesprek kan de programmacoördinator vaststellen of u beschikt over de vereiste kennis en ervaring en kunt u nader kennismaken met de opleiding. Indien u naar het oordeel van de programmacoördinator in aanmerking Bijlhouwerstraat ZC Utrecht Telefoon (030) uitnodiging u formeel in te schrijven. Op deze wijze komt Fax (030) voor deelname, krijgt u spoedig na het gesprek de wordt gewaarborgd dat alle deelnemers met een voldoende kennis- en ervaringsniveau aan de opleiding beginnen. Het maximum aantal deelnemers is 22 en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding voor de eerste tien plaatsen. De overige 12 plaatsen worden daarom toegewezen op basis van de gewenste variatie in de samenstelling van de groep. Inschrijving is in principe mogelijk tot twee weken voor de start van de opleiding. De aanmelding en het oriënterende gesprek moeten dan al hebben plaatsgevonden. Kosten De kosten van de opleiding Strategisch management in de non-profit sector bestaan uit het onderwijs, de begeleiding, catering, accommodatie en studiemateriaal. Verschuldigde kosten kunnen indien gewenst in termijnen worden voldaan. De actuele prijs van de opleiding is op onze website te vinden: Meer weten? Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met projectondersteuner mw. Gemma Pfaff. Zij is te bereiken via telefoonnummer (receptie) of via U kunt ons ook vinden op Het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een academisch kenniscentrum van de Universiteit Utrecht. In het onderwijs, onderzoek en advies staan dienstverlenende organisaties centraal. Speciale aandachtsgebieden zijn politiek, bestuur, organisatie, cultuur, HRM en communicatie. Erg leuke & betekenisvolle opleiding. Prettige locatie. Fijne groep; ik heb ook veel geleerd van mijn medecursisten

MANAGEMENT VAN PUBLIEKE VRAAGSTUKKEN

MANAGEMENT VAN PUBLIEKE VRAAGSTUKKEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Executive en Masterprogramma s Bright minds, better future MANAGEMENT VAN PUBLIEKE VRAAGSTUKKEN MANAGEMENT VAN PUBLIEKE VRAAGSTUKKEN EXECUTIVE MASTER MASTER

Nadere informatie

Executive onderwijs. Complexiteit is niet iets wat je oplost, maar naar je hand zetten dat lukt wel. Management van Publieke Vraagstukken

Executive onderwijs. Complexiteit is niet iets wat je oplost, maar naar je hand zetten dat lukt wel. Management van Publieke Vraagstukken Complexiteit is niet iets wat je oplost, maar naar je hand zetten dat lukt wel. Drs. Gerolf Pikker I Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Executive onderwijs Management

Nadere informatie

Executive onderwijs. Het is de opzet om in de opleiding 'knagende' vragen te bespreken. Management van Publieke Vraagstukken

Executive onderwijs. Het is de opzet om in de opleiding 'knagende' vragen te bespreken. Management van Publieke Vraagstukken I Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De inhoud geeft de stand van zaken op het moment van schrijven weer. Fotografie: Ed van Rijswijk, Steven

Nadere informatie

BESTUUR EN BELEID VOOR PROFESSIONALS

BESTUUR EN BELEID VOOR PROFESSIONALS Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s TWEEJARIGE MASTEROPLEIDING IN DE BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP

Nadere informatie

Executive onderwijs. Cultuur en macht: vaak onzichtbaar maar wel beïnvloedbaar. Organisatie, Cultuur en Management. Tweejarig masterprogramma

Executive onderwijs. Cultuur en macht: vaak onzichtbaar maar wel beïnvloedbaar. Organisatie, Cultuur en Management. Tweejarig masterprogramma Cultuur en macht: vaak onzichtbaar maar wel beïnvloedbaar Drs. Marianne Dortants I II Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur

Nadere informatie

Executive onderwijs. Het leren stellen van betere vragen geeft uiteindelijk betere antwoorden. Bestuur en Beleid voor professionals

Executive onderwijs. Het leren stellen van betere vragen geeft uiteindelijk betere antwoorden. Bestuur en Beleid voor professionals Het leren stellen van betere vragen geeft uiteindelijk betere antwoorden. Drs. Nienke Kuitenbrouwer I II in één oogopslag Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Executive

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Leergang Bedrijfskunde

Leergang Bedrijfskunde introductie TSM Business School Als business school ontstaan vanuit de Universiteit Twente, richten wij ons van nature op de specifieke niche van managers en professionals in technologisch complexe omgevingen.

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Leiderschap

Leergang Psychodynamisch Leiderschap P s y c h o d y n a m i s c h c o n s u l t Leergang Psychodynamisch Leiderschap Authentiek leidinggeven aan professionals Inleiding Psychodynamisch leiderschap staat voor inspirerend, authentiek en situationeel

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

MBA PUBLIC MANAGEMENT

MBA PUBLIC MANAGEMENT Professional Learning & Development MBA PUBLIC MANAGEMENT LOCATIE: UTRECHT EN ENSCHEDE MBA PUBLIC MANAGEMENT GOVERNMENT WORDT GOVERNANCE De sneller veranderende samenleving en overheid stellen steeds hogere

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Strategisch Management. in de non-profit sector

Strategisch Management. in de non-profit sector Strategisch Management in de non-profit sector GRAAG ONTVANG IK MEER INFORMATIE OVER: Masterprogramma Bestuur en Beleid voor professionals Tweejarige opleiding leidend tot een masterdiploma (MA) start

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie