PESTPROTOCOL OBS DE KRAAIENBOOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PESTPROTOCOL OBS DE KRAAIENBOOM"

Transcriptie

1 PESTPROTOCOL OBS DE KRAAIENBOOM

2 PESTPROTOCOL OBS DE KRAAIENBOOM Met dit protocol willen we als Kraaienboom duidelijk maken aan leerlingen en hun ouders dat pesten bij ons op school niet geaccepteerd wordt. Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier kinderen in het basisonderwijs slachtoffer is van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. In het basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op de leerkrachten en de ouders om dit probleem op te lossen. Ouders en school samen moeten daarom samenwerken aan bestrijding van pestgedrag. Alleen als deze samenwerking er is en blijft, kunnen we pesten succesvol bestrijden. In dit protocol worden de volgende vragen beantwoord: 1. Wat is pesten? 2. Wat doen we aan het voorkomen van pesten? 3. Hoe herken je dat er sprake is van pesten? 4. Wat doen we als er sprake is van pesten? 2

3 WAT IS PESTEN? Er bestaat nogal eens verwarring tussen pesten en plagen. Bijna ieder kind plaagt wel eens of wordt wel eens geplaagd. Beide partijen zijn gelijk aan elkaar; er is dan ook geen echte winnaar of verliezer. Er is vaak sprake van een incident. Het gaat dus niet altijd om dezelfde persoon. Het heeft een humoristische ondertoon waarbij de draak gestoken wordt met een eigenschap zonder dat de hele persoon wordt afgewezen. Pesten gaat echter verder dan plagen en heeft een aantal duidelijke kenmerken: Pesten is een ongelijke strijd. Er is altijd sprake van een eenling tegenover een groep. Het slachtoffer kan zich niet verdedigen, want er is sprake van een ongelijke strijd. Er is sprake van een zondebok. Het slachtoffer wordt door een groep gekozen Het kind is voortdurend het slachtoffer van pesterijen, zelfs zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Pesten is agressief. Het pesten is erop gericht om psychisch of fysiek te kwetsen. Vaak hebben pesterijen het doel om iemand te laten voelen dat hij waardeloos is. Pesten is schadelijk. De slachtoffers lopen duidelijk fysieke of psychische schade op. Ze verliezen hun gevoel voor eigenwaarde en het vertrouwen in hun omgeving en andere mensen. Pesten houdt niet vanzelf op. Pesten wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen. Pesten gebeurt systematisch. Pesten is structureel en brengt kinderen tot wanhoop. Omdat het structureel is vraagt het ook om beleid. Pesten is een universeel verschijnsel. Het komt in alle culturen voor, zo blijkt uit onderzoek. De laatste jaren zijn er nieuwe vormen van pesten opgetreden. Internet, , MSN, mobiele telefoon kunnen gebruikt worden door pesters om hun slachtoffers nog meer lastig te vallen. Deze nieuwe vormen van pesten kunnen anoniem, op afstand en non stop plaatsvinden. Daarin verschillen zij van het traditionele pesten. In ons protocol vallen deze nieuwe vormen van pesten ook bij pestgedrag. Zij worden dan ook op precies dezelfde manier behandeld. 3

4 WAT DOEN WE AAN HET VOORKOMEN VAN PESTEN? Om pesten te voorkomen moet er gewerkt worden aan een goed pedagogisch klimaat op school. Daar wordt onder verstaan: Een sociaal klimaat Leerlingen leren vanaf de eerste schooldag om rekening te houden met anderen. Ze leren om respect te hebben voor elkaar en voor elkaars werk. Kinderen leren om zich in een groep sociaal op te stellen. Dat gebeurt op een positieve manier, waarbij kinderen worden beloond voor goed gedrag. Kinderen worden veel positief gestimuleerd en leren ook bewust om anderen complimenten te geven. De leerkracht heeft hierbij een duidelijke voorbeeldfunctie. Een open klimaat Leerlingen leren dat pesten bespreekbaar is. Niet alleen op het moment dat het aan de orde is, maar altijd. Zo ontstaat het gevoel dat ze bij de leerkracht terecht kunnen als het hun overkomt of als ze zien dat het een ander gebeurt. De boodschap moet zijn dat praten over pesten geen klikken is. Datzelfde geldt voor ouders. Ook ouders moeten het gevoel hebben dat ze bij het team terecht kunnen als ze het idee hebben dat hun kind wordt gepest. Wij laten ook aan ouders merken dat pesten te bespreken is en dat zij daarin serieus genomen worden. Ook de teamleden praten regelmatig over pesten. Ze wijzen elkaar op situaties die ze gesignaleerd hebben of waarvan ze gehoord hebben. Het is belangrijk dat teamleden ouders verwijzen naar de groepsleerkracht van het kind. Deze kan dan verdere stappen ondernemen. Een positief klimaat Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van nature geneigd positieve stimulansen te volgen. Kinderen worden bij ons op school dan ook zoveel mogelijk positief benaderd. Ze moeten leren dat negatief gedrag niet geaccepteerd wordt. Daar hoort pesten ook bij. Als kinderen merken dat pesten op school niet geaccepteerd wordt, gaat daar ook al een preventieve werking van uit. Een duidelijk klimaat Voor leerlingen en ouders moet het duidelijk zijn hoe wij bij ons op school optreden bij pesten en hoe wij daarover denken. Dit protocol wordt dan ook met leerlingen besproken en aan ouders kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld door plaatsing op de website. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen wordt dit pestprotocol besproken met de ouders. In de klassen werken we met de methode De Vreedzame School. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Daarnaast gebruiken we lesmateriaal uit Grip op de Groep om te werken aan een positieve groep. In beide methodes zijn de leerkrachten van De Kraaienboom geschoold. Om het gedrag van leerlingen te monitoren maken we gebruik van een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) van de Centrum Educatieve Dienstgroep. Twee keer per jaar wordt hiermee in de groepen 3 t/m 8 de sociale vaardigheden en gedrag van kinderen in kaart gebracht. 4

5 HOE HERKEN JE DAT ER SPRAKE IS VAN PESTEN? Het kan natuurlijk voorkomen dat de preventieve maatregelen niet werken. Het is dan goed om te weten wat de signalen zijn die de pester, het gepeste kind en de groep uitzenden. De leerkrachten en de ouders kunnen deze signalen dan waarnemen. Het is wenselijk dat leerkrachten en (overblijf)ouders alert blijven. Leerkrachten en (hulp)ouders moeten bedacht zijn op signalen die kunnen wijzen op pestgedrag. Hieronder volgt een lijst van veel voorkomende pesterijen die pesters met hun slachtoffers uithalen. * volstrekt doodzwijgen; * isoleren; * psychisch en / of fysiek mishandelen; * een kring vormen of insluiten in de klas, op de gang of het schoolplein; * buiten school opwachten; * slaan of schoppen; * klopjachten organiseren; * op weg van en naar school achtervolgen; * naar het huis van het slachtoffer gaan; * als slaaf behandelen; * nooit de echte naam gebruiken, maar een bijnaam; * voortdurend zogenaamd leuke opmerkingen maken over de gepeste; * opdrachten geven huiswerk te maken of huiswerk in te nemen; * bezittingen afpakken of stukmaken; * cadeaus eisen of geld afpersen; * jennen; * het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven; * steeds het slachtoffer uitschelden of er tegen gaan schreeuwen; * opmerkingen maken over kleding of uiterlijk; * beledigen; * briefjes doorgeven; * s of sms-berichten met een bedreigende of beledigende inhoud versturen; * beledigende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op internet plaatsen; * steeds (mobiel) opbellen. De belangrijkste signalen van een slachtoffer zijn: zich niet veilig voelen op school; vaak niet naar buiten willen; niet graag naar situaties willen waarin de groepsleerkracht niet aanwezig is; vaak treuzelen na schooltijd; slechtere leerprestaties ; zich minder goed kunnen concentreren; vaak alleen zijn of zich afzonderen; niet samenwerken met andere kinderen; Overige kenmerken zijn: de pester voelt zich sterker door te pesten; er is veel onrust in de groep; er is veel concurrentie binnen de groep; er ontstaan veel vechtpartijen zonder duidelijke oorzaak; 5

6 Bij signalering moet meteen de groepsleerkracht worden gewaarschuwd. Dit kan gebeuren door: het gepeste kind; de ouders; een collega of medewerker; andere kinderen. Heel belangrijk is dat praten over pesten of melden van pestgedrag nooit wordt behandeld als klikken! 6

7 WAT DOEN WE ALS ER SPRAKE IS VAN PESTEN? Als er sprake is van pesten, zijn daarbij vijf groepen betrokken: de leerkracht de pester het gepeste kind de zwijgende middengroep de ouders. De leerkracht De leerkrachten zijn de eerst verantwoordelijken voor de aanpak van pesten op school. Het is hun taak om preventief bezig te zijn met het pedagogisch klimaat op school, om op die manier pesten zoveel mogelijke te voorkomen. Daarnaast mag van hen worden verwacht dat zij pesten vroegtijdig signaleren (zie vorige hoofdstuk) en effectief bestrijden. De pester Dat de pester als eerste wordt genoemd is geen toeval: de pester veroorzaakt het probleem, niet de gepeste! Uit onderzoek blijkt dat pesters fysiek en verbaal vaak sterker zijn dan hun klasgenoten. Ze zien hun slachtoffers als waardeloos, zijn agressief, hebben een gebrek aan zelfbeheersing en een positieve houding ten aanzien van geweld. Verder blijkt dat pesters erg impopulair zijn bij andere leerlingen (hoewel dat soms niet zo lijkt). Ze gebruiken verschillen (andere kleur haar, andere kleding, een handicap, betere of slechtere cijfers, enzovoort) als vals excuus om anderen het leven zuur te maken. In wezen hebben zij zondebokken nodig waarop zij hun frustraties kunnen afreageren. Ze hebben doorgaans geen idee van wat ze aanrichten en hebben daardoor weinig schuldgevoelens. Het is ijdele hoop om van hen te verwachten dat zij vanzelf wel met het pesten ophouden. Saillant detail: de kans dat de pesters later crimineel worden is vier keer zo groot als bij andere leerlingen. Hulp is dus noodzakelijk! Die hulp zou kunnen bestaan uit: een straffend gesprek, een probleemoplossend gesprek, een gesprek met de ouders erbij, een training in sociale vaardigheden en schorsing of verwijdering. Van elk gesprek worden de ouders op de hoogte gesteld. Een straffend gesprek is kort. De leerkracht vertelt de leerling dat hij de regels heeft overtreden en daarom straf verdient. De leerkracht bepaalt deze straf; daarbij moet worden gedacht aan zaken als: strafwerk, binnen blijven in het speelkwartier voor een aantal dagen, op het gedeelte van de speelplaats voor de fietsenstalling blijven, nablijven, werken in een andere klas of op een andere plek in het gebouw, en dergelijke. Als dit geen resultaat oplevert, is de volgende stap het voeren van een aantal probleemoplossende gesprekken met de pester om de oorzaak van het pestgedrag bloot te leggen. Dit is nodig om de juiste hulp te kunnen bieden. De leerkracht kan daarbij voorzichtig de volgende gespreksonderwerpen aanroeren: -de wijze waarop de ouders aandacht besteden aan hun kind; -lichamelijke bestraffing door ouders als reactie op wangedrag; -lichamelijke en / of psychische mishandeling door de ouders; -het niet corrigeren van agressief gedrag door de ouders; -zelf eerst gepest zijn; -bang zijn om zelf het mikpunt te worden als niet een ander de zondebok is; -zich groot voor willen doen t.o.v. anderen; -jaloers zijn op anderen; -verwend zijn (kind is gewend om altijd zijn zin te krijgen); -reactie op bepaalde smaak-, geur- of kleurstoffen; 7

8 -slecht voorbeeld van ouders, leraren of andere volwassenen; -blootstelling aan geweld op tv, internet of anderszins. Is de oorzaak enigszins duidelijk, dan wordt geprobeerd de gevoeligheid van de pester voor wat hij met het slachtoffer uithaalt, te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door samen naar beeldmateriaal van gesprekken met gepeste kinderen of hun ouders te kijken. Daarna maken leerkracht en pester afspraken over gedragsverandering. Aan het einde van elke week komt de naleving van deze afspraken in een kort gesprek aan de orde. Als dit niet leidt tot verbetering, is het tijd om een gesprek met de ouders erbij te voeren. Het algemene advies is om dit pas te doen, wanneer de voorgaande acties op niets zijn uitgelopen. De ouders moeten dan voorzichtig, maar duidelijk worden verteld wat hun kind anderen aandoet. Omdat zij van het begin af aan op de hoogte zijn gehouden, moet ook voor hen duidelijk zijn dat er sprake is van een probleem. Van hen mag medewerking verwacht worden om aan het probleem een einde te maken. Als het pestgedrag blijft voortduren is een sociale vaardigheidstraining een optie. Daarvoor wordt buiten school met een daarvoor geëigende instantie contact gelegd. In extreme gevallen kan school de leerling verplichten om een dergelijke training te volgen. Ter bescherming van het slachtoffer en de zwijgende omstanders kan in uitzonderlijke gevallen besloten worden tot schorsing van een leerling voor een dag. Deze beslissing wordt uitsluitend door de directeur genomen. De onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar worden van een schorsing altijd op de hoogte gesteld. Na een aantal schorsingen en geen verbetering van het gedrag kan worden overgegaan tot verwijdering van een leerling van school. De gepeste Het slachtoffer is degene die zich met de situatie het minste raad weet. Hij heeft behoefte aan begrip voor zijn situatie. Het doel van een gesprek is dan ook tweeledig: ten eerste informatie inwinnen en ten tweede het gevoel geven dat er iets aan het probleem gedaan wordt en dat er afspraken over gemaakt worden. Het gesprek: A. Vertrouwen winnen Het gepeste kind heeft vaak een negatief zelfbeeld. Hun zelfvertrouwen is aangetast. Bovendien geloven ze dat ze het pesten zelf niet kunnen stoppen. Soms voelen ze zich er zelf schuldig aan. Het kan zelfs voorkomen dat het vertrouwen in de groepsleerkracht ook weg is: de groepsleerkracht heeft het immers lange tijd niet opgemerkt. Het vertrouwen van het gepeste kind moet gewonnen worden. Richtlijnen voor een gesprek zijn: Laat het kind zijn eigen verhaal vertellen; Vraag hoe het kind zich door het pesten voelt; Stel het kind gerust en prijs hem dat hij erover durft te praten; Ga niet direct in op oorzaken, schuld en oplossingen; Laat merken dat er iets aan het probleem van het kind gedaan gaat worden. De groepsleerkracht vertelt het kind in het algemeen iets over pesten: Dat het vaker voorkomt, ook bij andere kinderen; Dat het niet alleen op school gebeurt; Dat er meer betrokkenen zijn dan de pester en het slachtoffer; 8

9 Dat pesters zichzelf er beter van vinden worden; Dat veel kinderen uit de groep niets durven te zeggen, omdat ze bang zijn; Dat de pester zelf een probleem heeft; Dat de school het pesten niet goed vindt. B. Inwinnen van informatie In deze stap helpt de groepsleerkracht om door middel van gerichte vragen samen een duidelijk beeld te vormen van het pesten. De vragen die gesteld worden zijn: Wie pest er? Hoe wordt er gepest? Wat gebeurt er vlak voor het pesten? Wanneer wordt er gepest? Hoe vaak wordt er gepest? Wanneer is het begonnen? Waar wordt er gepest? Is het kind al vaker gepest? Hoe reageert het kind op het pesten? Wat heeft het kind geprobeerd om het pesten te laten stoppen? Welk resultaat had dit? Welke oplossingen kon het kind zelf bedenken? C. Oplossing en afspraken De groepsleerkracht moet aan het kind duidelijk maken dat er geen pasklare oplossingen bestaan. De groepsleerkracht laat wel merken dat er aan oplossingen gewerkt wordt. Het maken van afspraken is dan ook noodzakelijk. De belangrijkste afspraken zijn: Dat wat het kind zelf gaat proberen; Dat wat de school gaat doen (stappen); Dat de stappen altijd met het kind doorgesproken worden; Dat het kind altijd bij de groepsleerkracht kan komen; N.B.: De groepsleerkracht mag nooit beloven dat hij niets zal zeggen. Als hij niets kan zeggen kan er ook niets aan het probleem gedaan worden. De zwijgende middengroep De zwijgende middengroep moet erbij betrokken worden om ze medeverantwoordelijk te maken voor het stoppen van pesten. Dat kan door: - het onderwerp regelmatig te bespreken in de klas. Het moet beleidsmatig aan de orde komen en niet alleen als er sprake is van pesten. - in een klassengesprek niet een concrete pestsituatie in de klas als uitgangspunt te nemen, maar het daar bovenuit te tillen. Dat kan door gebruik te maken van een krantenbericht, een lesbrief, een voorleesboek en dergelijke. - als leerkracht zelf voorbeeldgedrag te vertonen. Dat betekent duidelijke regels stellen, verschillen accepteren, ruzies uitspreken, leerlingen in hun eigenheid respecteren en duidelijk stelling nemen tegen pesten. - met leerlingen regels voor in de klas af te spreken. - duidelijk te maken dat je door te zwijgen meewerkt aan het pesten. Het moet duidelijk zijn dat pesten gemeld kan worden bij de (groeps)leerkracht, andere leerkrachten of (overblijf)ouders. 9

10 De ouders Leerkrachten krijgen te maken met de ouders van slachtoffers, pesters en van de zwijgende middengroep. De ouders van de slachtoffers zullen het meest geneigd zijn om de hulp van de school in te roepen, maar ook de ouders van de zwijgende middengroep zullen zich misschien zorgen maken. Pesten verziekt immers de sfeer in de klas. Voor ouders van pesters kan de mededeling dat hun kind pest soms erg confronterend zijn. Ouders van slachtoffer(s) en dader(s) worden van de gesprekken die met het kind worden gevoerd steeds op de hoogte gehouden. Hun wordt verteld dat het kind gepest wordt/pest, welke afspraken er zijn gemaakt en welke stappen er nog zullen volgen. Ook wordt er altijd een afspraak gemaakt over eventueel verder contact tussen leerkracht en ouders. 10

11 Bij pesten ondernemen we actie op 5 gebieden. De leerkracht De leerkracht vertoont voorbeeldgedrag: duidelijke regels stellen, verschillen accepteren, ruzies uitspreken, respect tonen voor leerlingen en duidelijk stelling nemen tegen pesten. De leerkracht signaleert of ontvangt signalen van anderen dat er gepest wordt en onderneemt actie. De pester Met de pester volgt: - een straffend gesprek; - bij onvoldoende resultaat: probleemoplossende gesprekken; - bij onvoldoende resultaat: gesprek met de ouders erbij; - bij onvoldoende resultaat: sociale vaardigheidstraining - bij onvoldoende resultaat: verwijzing, schorsing of verwijdering (directeur) Het slachtoffer In een gesprek met het slachtoffer gaat het om: - vertrouwen winnen - informatie geven over pesten/pesters in het algemeen - informatie inwinnen over het pesten - maken van afspraken De zwijgende middengroep De zwijgende middengroep wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor het pesten in de klas. Dat gebeurt door het onderwerp regelmatig te bespreken in algemene zin. Er worden regels afgesproken en er wordt duidelijk gemaakt dat pesten gemeld mag en moet worden. De ouders Ouders van pester en gepeste worden vanaf het begin af aan op de hoogte gehouden van de gesprekken die met hun kind worden gevoerd. Ook worden zij op de hoogte gehouden van afspraken die zijn gemaakt en welke stappen er nog zullen volgen. Ouders dienen op verzoek van school aan deze gang van zaken mee te werken. 11

Pestprotocol. Om pesten goed aan te kunnen pakken is een duidelijk protocol nodig. Dit protocol valt uiteen in 5 stappen:

Pestprotocol. Om pesten goed aan te kunnen pakken is een duidelijk protocol nodig. Dit protocol valt uiteen in 5 stappen: Pestprotocol Inleiding Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten is niet leuk, zeker niet voor degene die gepest wordt. Als volwassene kun je je daar makkelijker

Nadere informatie

pestprotocol Het Volle Leven

pestprotocol Het Volle Leven pestprotocol Het Volle Leven 1 Inhoudsopgave blz.2 Voorwoord blz.3 Wat is pesten? blz.5 Een veilig klimaat blz.6 Het signaleren van pesten blz.7 Hoe gaan we op onze school met een pestprobleem om? 2 Voorwoord.

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Protocol Pesten. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk.

Protocol Pesten. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk. Jenaplanschool de Driesprong Meester Gerritsweg 5 8347 JP Eesveen tel: 0521-577245 Email: directie@obsdriesprong.nl Protocol Pesten Hoofdstuk 1. Wat is pesten? Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Pesten

Nadere informatie

Het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten

Het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten Bijlage 5 Het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten Het Nationaal onderwijsprotocol tegen Pesten beoogt via samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk,

Nadere informatie

Pestprotocol van Nehalennia

Pestprotocol van Nehalennia Pestprotocol van Nehalennia Verklaring De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende: 1. Op Nederlandse scholen is pesten een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Versie: 2.0 Datum: 1 februari 2011 Update nav schoolplan Ondertekend door bestuur en MR. Protocol Pesten

Versie: 2.0 Datum: 1 februari 2011 Update nav schoolplan Ondertekend door bestuur en MR. Protocol Pesten Protocol: Pesten Versie: 2.0 Datum: 1 februari 2011 Status: Update nav schoolplan Ondertekend door bestuur en MR Protocol Pesten Inleiding Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Hulp aan het gepeste kind Hulp aan de middengroep Hulp aan de Pester Adviezen aan de leerkracht Adviezen aan ouders. Bijlage : Landelijke organisaties

Hulp aan het gepeste kind Hulp aan de middengroep Hulp aan de Pester Adviezen aan de leerkracht Adviezen aan ouders. Bijlage : Landelijke organisaties Inhoud Pestprotocol openbare basisschool De Krijtmolen Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten Preventief werken, hoe doen we dat? Signalen van pestgedrag Stelregels Klassenregels Aanpak van ruzies

Nadere informatie

Omgangsprotocol 2015-2016. Hanetangerweg 1 Ter Apel 0599-582732 www.hgerardus@fidarda.nl hgerardus@fidarda.nl

Omgangsprotocol 2015-2016. Hanetangerweg 1 Ter Apel 0599-582732 www.hgerardus@fidarda.nl hgerardus@fidarda.nl Omgangsprotocol 2015-2016 Hanetangerweg 1 Ter Apel 0599-582732 www.hgerardus@fidarda.nl hgerardus@fidarda.nl Waarom een omgangsprotocol? Het omgangsprotocol is opgesteld met als doel: Alle kinderen voelen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet.

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet. Pesten op school Zo gaan wij ermee om! Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. OBS De Zandberg. Pestprotocol OBS De Zandberg Pagina 1

Pestprotocol. OBS De Zandberg. Pestprotocol OBS De Zandberg Pagina 1 Pestprotocol OBS De Zandberg Pestprotocol OBS De Zandberg Pagina 1 Pestprotocol OBS De Zandberg Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind gepest wordt. Wij vinden

Nadere informatie

Pesten op school: hoe gaan wij daarmee om?

Pesten op school: hoe gaan wij daarmee om? Pesten op school: hoe gaan wij daarmee om? 1. Definitie van pesten Onder pesten op school verstaan wij het volgende: Pesten is een systematische, psychologische, fysieke of sexuele handeling van geweld

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

plagen Pest protocol obs Jules Verne 2012 Inleiding.

plagen Pest protocol obs Jules Verne 2012 Inleiding. Pest protocol obs Jules Verne 2012 Inleiding. Onze school is een Vreedzame school. Dit houdt in dat in alle groepen heldere afspraken zijn gemaakt over hoe we met elkaar om gaan. Ook worden kinderen d.m.v.

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Preventieprotocol Pesten OBS Fiepko Coolman.

Preventieprotocol Pesten OBS Fiepko Coolman. Preventieprotocol Pesten OBS Fiepko Coolman. Pesten op school, hoe ga je er mee om? Helaas is het zo dat pesten op elke school voorkomt, dus ook bij ons. Pesten is een actueel onderwerp en dat zal het

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Fellenoord

PESTPROTOCOL. Fellenoord PESTPROTOCOL Fellenoord Pestprotocol Fellenoord Verantwoording: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

2. Zowel de school in zijn geheel als iedere leerkracht afzonderlijk probeert pesten te voorkomen.

2. Zowel de school in zijn geheel als iedere leerkracht afzonderlijk probeert pesten te voorkomen. PESTPROTOCOL. Inleiding Pesten kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken kinderen en de sfeer in de groep. De vervulling van de basisbehoeften van kinderen wordt erdoor bedreigd: de school is voor

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Regenboog

Pestprotocol PCBS Regenboog PCBS Regenboog Pestprotocol PCBS Regenboog PCBS Regenboog is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Richting: Adres: Telefoon: Postcode en plaatsnaam: Christelijke

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Pestprotocol cbs de Hoeksteen

Pestprotocol cbs de Hoeksteen Pestprotocol cbs de Hoeksteen Inhoudsopgave Doel van het pestprotocol Pagina 3 Het probleem dat pesten heet Pagina 4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen Pagina 5 Hoe voorkomen we pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pestprotocol o.b.s. Piet de Springer 2017/2018 Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn

Nadere informatie

Pestprotocol Kanjermethode

Pestprotocol Kanjermethode Pestprotocol Kanjermethode Inhoudsopgave: 1. Waarom een pestprotocol? Blz. 2 2. Uitleg van de petten van de Kanjertraining Blz. 2 3. Pestprotocol voor alle kinderen Blz. 2 4. Pestprotocol voor het gepeste

Nadere informatie

Signalen van pesterijen Hoe herken je een pester? Hoe kun je pesten voorkomen?

Signalen van pesterijen Hoe herken je een pester? Hoe kun je pesten voorkomen? Protocol pesten Op kinderdagverblijf de Boerderij bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan en leren we al jong rekening te houden met andere kinderen en ook zelf grenzen aan te geven. In

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. & het pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Een pestproject of de lessen over pesten

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4F A protocol tegen pesten jan. 2011 4F PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten is het (systematisch) uitoefenen van psychisch,

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. PESTPROTOCOL INHOUD 1. Doelstelling van het protocol 2. Voorwaarden voor beleid 3. Wat wordt er onder pesten verstaan? 4. Signalen dat een kind gepest wordt 5. Activiteiten in het kader van preventie 6.

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool St. Maarten. Halsteren

Pestprotocol. Basisschool St. Maarten. Halsteren Pestprotocol Basisschool St. Maarten Halsteren Versie december 2011 1 Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Anti-pestbeleid Adriaan Roland Holstschool

Anti-pestbeleid Adriaan Roland Holstschool Anti-pestbeleid Adriaan Roland Holstschool Doel. Allereerst pestgedrag verminderen en terugdringen en zoveel mogelijk voorkomen door het vastleggen van beleid en afspraken over het omgaan met pesten. Een

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

ANTI - PESTPROTOCOL december 2016

ANTI - PESTPROTOCOL december 2016 ANTI - PESTPROTOCOL december 2016 Doel van het anti - pestprotocol Voor de kinderen: - Dat de kinderen zich in en tijdens hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD Anti-Pestprotocol Pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Protocol Pesten. Herenoord JJ Rotterdam - T

Protocol Pesten. Herenoord JJ Rotterdam - T Protocol Pesten Inhoudsopgave Inleiding... Doel van het pestprotocol... Pesten op school... Wat is pesten?... Hoe gaan wij op de CBS Beatrix met pesten om?... Belangrijke regels bij het hanteren van het

Nadere informatie

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 1 Inhoudsopgave: 1. Kernwaarden Almere College Dronten 3 2. Pesten wat is dat? 4 3. Signalen bij pesten 5 4. Het vijf sporen beleid van het Almere College

Nadere informatie

Pestprotocol. Schooljaar 2011-2012. Burgemeester Haspelslaan 323. Groen van Prinsterlaan 55A. Dr. Schaepmanlaan 2

Pestprotocol. Schooljaar 2011-2012. Burgemeester Haspelslaan 323. Groen van Prinsterlaan 55A. Dr. Schaepmanlaan 2 Pestprotocol Schooljaar 2011-2012 Burgemeester Haspelslaan 323 Groen van Prinsterlaan 55A Dr. Schaepmanlaan 2 Inhoudsopgave Wat is Pesten Het verschil tussen plagen en pesten Welke rollen zie je bij pesten

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Vestiging Develsingel

PESTPROTOCOL. Vestiging Develsingel PESTPROTOCOL Vestiging Develsingel INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Pesten 4 1.1 Wat is pesten? 4 1.2 Hoe wordt er gepest? 4 1.3 De gepeste leerling 5 1.4 De pester 5 1.5 De meelopers en andere leerlingen 5

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Vormen van pesten: Dit zijn voorbeelden van pesten. Er zijn natuurlijk ook nog andere voorbeelden te noemen.

Anti-pestprotocol. Vormen van pesten: Dit zijn voorbeelden van pesten. Er zijn natuurlijk ook nog andere voorbeelden te noemen. Inleiding: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan

Nadere informatie

De Linde / Theo Thijssen. Anti-pestprotocol. Obs Drieborg

De Linde / Theo Thijssen. Anti-pestprotocol. Obs Drieborg De Linde / Theo Thijssen 2013 Anti-pestprotocol Obs Drieborg Inhoud: Inhoud blz. 1 Algemeen blz. 2 Pesten of plagen blz. 2 De signalen van het pesten blz. 3 Regels die gelden in alle groepen blz. 3 Aanpak

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Het Schateiland

PESTPROTOCOL. Het Schateiland PESTPROTOCOL Het Schateiland Pesten Pesten is een systematische, psychologische, fysieke of seksuele handeling van geweld door een kind of een groep kinderen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die

Nadere informatie

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Doel: Voorkomen van plaag en pestgedrag en adequaat omgaan met hiermee. Waarom: Bij kinderopvang Babbeloes bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan

Nadere informatie

Op het Palet hanteert en aanvaardt iedereen de drie uitgangspunten van het Moreel Kompas:

Op het Palet hanteert en aanvaardt iedereen de drie uitgangspunten van het Moreel Kompas: Op het Palet voelt ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich veilig. Op het Palet hanteert en aanvaardt iedereen de drie uitgangspunten van het Moreel Kompas: Je zorgt goed voor jezelf Je zorgt

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Pestprotocol. 'Voor ALLE kinderen is school een veilige plek, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.'

Pestprotocol. 'Voor ALLE kinderen is school een veilige plek, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.' Pestprotocol 'Voor ALLE kinderen is school een veilige plek, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.' Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Inhoud gedragsprotocol

Inhoud gedragsprotocol Gedragsprotocol Inhoud gedragsprotocol Pagina Voorwoord 1. Op de St. Josephschool willen wij zo met elkaar omgaan 4 2. Aanpak van ruzies en pestgedrag 5 3. Consequenties 6 4. Begeleiding van de gepeste

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus aanpakken: pesten hoort namelijk niet! Definitie Pesten is het systematisch

Nadere informatie

Pestprotocol. Mr de Jonghschool

Pestprotocol. Mr de Jonghschool Pestprotocol Mr de Jonghschool 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Doel van het pestprotocol Uitgangspunten Hoofdstuk 1 Wat is pesten? 4 Pesten gedefinieerd Vormen van pesten Hoofdstuk 2 Preventie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Deze partijen zijn allemaal betrokken bij een situatie waarin gepest wordt en worden op deze manier beter geïnformeerd.

Deze partijen zijn allemaal betrokken bij een situatie waarin gepest wordt en worden op deze manier beter geïnformeerd. Anti-pestprotocol Dit anti-pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind gepest wordt. Dit anti-pestprotocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining die op

Nadere informatie

versie: oktober 2013 Pestprotocol

versie: oktober 2013 Pestprotocol versie: oktober 2013 Pestprotocol Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Doel van het pestprotocol Uitgangspunten Hoofdstuk 1 Wat is pesten? 4 Pesten gedefinieerd Vormen van pesten Hoofdstuk 2 Preventie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

PESTPROTOCOL PRAKTIJKCOLLEGE HET PLEIN

PESTPROTOCOL PRAKTIJKCOLLEGE HET PLEIN PESTPROTOCOL PRAKTIJKCOLLEGE HET PLEIN Aanpak pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Pestprotocol Johannesschool

Pestprotocol Johannesschool Pestprotocol Johannesschool Oktober 2009 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstelling van het protocol 3. Voorwaarden voor beleid 4. Wat verstaan we onder pesten? 5. Signalen dat een kind gepest wordt 6. Activiteiten

Nadere informatie

Pestprotocol Januari 2006

Pestprotocol Januari 2006 - 1 - Pestprotocol Januari 2006 - 2 - Voorwoord. De scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs staan voor een veilige school waarin we met respect voor elkaar willen omgaan. Uitgangspunt is dat iedere

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen Pest protocol Albert Schweitzerschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is pesten? blz Pesten op school

Inhoud. 1. Wat is pesten? blz Pesten op school Inhoud 1. Wat is pesten? blz 3 1.1 Pesten op school 2. Hoe willen wij op de Willem Eggert met pesten omgaan? blz 4 2.1 Preventieve maatregelen Kinderen en hun sociale talenten 2.2 Bespreken afspraken en

Nadere informatie

ANTI-PESTPROTOCOL. Onderwerp Anti-pestprotocol Aan Alle medewerkers Van Directie Datum Pagina 0 van 5

ANTI-PESTPROTOCOL. Onderwerp Anti-pestprotocol Aan Alle medewerkers Van Directie Datum Pagina 0 van 5 ANTI-PESTPROTOCOL Onderwerp Anti-pestprotocol Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 01-03-2017 0 van 5 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. ANTI-PESTPROTOCOL... 3 2.1. Pesten op school... 3 2.2. Algemene

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen Omgangsprotocol Om pesten te voorkomen Eindhoven 19 maart 2015 Doel Dit OMGANGSPROTOCOL heeft als doel dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar

Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar Inleiding In onze maatschappij komt het helaas nogal eens voor dat mensen gepest worden. Naar schatting zijn in Nederland dagelijks 350.000 kinderen en 250.000 volwassenen

Nadere informatie

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht Pestprotocol cbs Johan Friso te Dordrecht Dordrecht, oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Voorwaarden... 3 1.3 Het probleem dat pesten heet... 3 2. Pesten, wat is dat?... 4 2.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Pestprotocol. Laatste update: december Vijverlaan VH Krimpen aan den IJssel. T E I

Pestprotocol. Laatste update: december Vijverlaan VH Krimpen aan den IJssel. T E I Pestprotocol Laatste update: december 2015 Vijverlaan 513 2925 VH Krimpen aan den IJssel T 0180-520560 E info@jk.sggkrimpen.nl I www.sggkrimpen.nl Pestprotocol Jacobus Koelmanschool Doelstelling: Alle

Nadere informatie

Prinses Julianaschool

Prinses Julianaschool Prinses Julianaschool Pr. Julianaschool Tullekensmolenweg 77 7364 BA Lieren T 055-5061460 E prjuliana@apeldoorn-onderwijs.nl PESTPROTOCOL PRINSES JULIANASCHOOL INHOUD: pagina: 1. Doelstelling van het protocol

Nadere informatie

Voor ouders. OBS Beukenlaan

Voor ouders. OBS Beukenlaan Voor ouders OBS Beukenlaan 2018-2019 1 Uitgangspunten voor een fijne, veilige schooltijd voor alle kinderen Op school willen wij pesten voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat; daar

Nadere informatie

verantwoordelijkheid samen schitteren

verantwoordelijkheid samen schitteren Anti pestprotocol Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Wat verstaat we op de Diamant onder pesten 3 4. Activiteiten in het kader van de preventie 4 5. Sociaal sterke groep 5 6. Als

Nadere informatie

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek 1 Inhoudsopgave: Doelstelling van het gedrag- en pestprotocol. Pesten op school Signalen van pesterijen Hoe gaan wij op de Pater Eymardschool met

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool de Nautilus

Pestprotocol Basisschool de Nautilus Pestprotocol Basisschool de Nautilus 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Doel van het pestprotocol Uitgangspunten Hoofdstuk 1 Wat is pesten? 4 Pesten gedefinieerd Vormen van pesten Hoofdstuk 2 Preventie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste

Nadere informatie