Beleidsartikelen Algemene doelstelling Operationele doelstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsartikelen. 11.1 Algemene doelstelling. 11.2 Operationele doelstellingen"

Transcriptie

1 BELEIDSARTIKEL 11 VERGROTEN VAN MOGELIJKHEDEN OM ARBEID EN ZORG TE COMBINEREN 11.1 Algemene doelstelling Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combineren. De overheid heeft zich de laatste jaren ingespannen om het combineren van arbeid en zorg te vergemakkelijken. Daarmee wil zij allereerst tegemoet komen aan de wensen en behoeften van steeds meer werkenden die een baan combineren met zorgtaken. Als het combineren makkelijker wordt, wordt het (vooral voor vrouwen) makkelijker om hun baan te behouden ook als er kinderen komen en voor mannen makkelijker om naast hun baan deel te nemen aan de onbetaalde zorg. Daarmee zijn uiteindelijk belangen gediend op micro- en macroniveau. Allereerst biedt arbeidsdeelname individuen (grotere kansen op) economische zelfstandigheid; daarnaast biedt een grotere arbeidsdeelname een breder financieel-economisch draagvlak voor de sociale zekerheid Operationele doelstellingen De algemene doelstelling wordt als volgt geconcretiseerd: 1. Het verminderen van het verschil tussen gewenst en feitelijk gebruik van verlof met 25%. 2. Het continueren van het huidig aanbod van kinderopvang van toereikende kwaliteit ( plaatsen in ). 3. Invoering in 2005 van een wettelijk stelsel voor de bekostiging en kwaliteit van de kinderopvang, gebaseerd op vraagfinanciering. Operationele doelstelling 1: het verminderen van het verschil tussen gewenst en feitelijk gebruik van verlof. Voor de eerste operationele doelstelling worden verschillende instrumenten ingezet. Allereerst wordt het gebruik van verlof gemakkelijker gemaakt doordat voor verschillende verlofvormen een wettelijk recht op verlof is of wordt gecreëerd. Daarnaast wordt het feitelijke gebruik van verlof gefaciliteerd via voorlichting en door het zo mogelijk wegnemen van belemmeringen voor gebruik. Een derde manier waarop het gebruik van verlof wordt vergemakkelijkt is via financieringsregelingen voor verlof. Rechten Om het combineren van arbeid en zorg te vergemakkelijken heeft de overheid allereerst voorzien in de ontwikkeling van een aantal wettelijke rechten die werknemers de gelegenheid bieden om de arbeid tijdelijk (via verlof) dan wel structureel (via aanpassing van de arbeidsduur) aan te passen aan zich voordoende zorgtaken. Daartoe is het aantal wettelijke rechten op verlof uitgebreid en waar nodig geflexibiliseerd. Dit heeft geresulteerd in de Wet arbeid en zorg die sinds 1 december 2001 van kracht is. Deze wet bundelt de volgende wettelijke verlofrechten: zwangerschaps- en bevallingsverlof; kraamverlof; adoptieverlof; ouderschapsverlof; calamiteiten- en ander kortverzuimverlof en kortdurend zorgverlof. Daarnaast is de Wet aanpassing arbeidsduur tot stand gebracht. Deze wet, van kracht sinds 1 juli 2000, maakt het voor werknemers mogelijk om hun arbeidsduur voor langere tijd aan te passen. 102

2 Tabel 11.1: Zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering Ter completering van het geheel van wettelijke rechten, vastgelegd in de Wet arbeid en zorg en in de Wet aanpassing arbeidsduur is in de zomer van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden dat moet voorzien in een recht op langdurend zorgverlof. Het huidige kabinet beraadt zich over de vraag of en zo ja, hoe het dit wetsvoorstel zal handhaven. Bekendheid van regelingen en mogelijkheden voor gebruik In de komende kabinetsperiode zal het accent liggen op het bevorderen van de werkzaamheid van het bovengenoemde arbeid-en-zorgbeleid. Een goede werkzaamheid veronderstelt dat de gecreëerde faciliteiten goed bekend zijn bij de doelgroep. In zal de voorlichting over de arbeid-enzorgregelingen onder andere via speciale websites en voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen dan ook worden voortgezet. Voor goede werkzaamheid is ook van belang dat rechthebbenden die de faciliteiten zouden willen gebruiken deze ook kunnen gebruiken. Nadere informatie over belemmeringen voor gebruik van arbeid-en-zorgregelingen zal beschikbaar komen bij de evaluatie van de Wet arbeid en zorg in en de evaluatie van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (die eind gereed zal zijn). In zal op grond van beide evaluaties een kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Financiële faciliteiten Uit eerder evaluatie-onderzoek van de Wet op het ouderschapsverlof (april 2000) en de Wet financiering loopbaanonderbreking (april 2000) werd duidelijk dat de toegankelijkheid van verlof mede bepaald wordt door de betaling tijdens verlof. Voor een aantal vormen van verlof wordt de mogelijkheid tot gebruik door de doelgroep van zo groot belang geacht dat een collectieve financiering van het verlof of (gedeeltelijke) loondoorbetaling is geregeld. Dit geldt voor het zwangerschapsen bevallingsverlof, het adoptieverlof, het kraamverlof, het calamiteiten- en kort verzuimverlof en het kortdurend zorgverlof. Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het adoptieverlof zijn de volgende kengetallen beschikbaar. Voor de overige genoemde verlofvormen wordt geen uitkering verstrekt en zijn (mede daardoor) geen kengetallen beschikbaar. Kengetal Werknemers aantal toekenningen (x werkneemsters) uitgaven Vangnet-Awf (x 1 mln) 791,0 834,0 868,0 906,0 937,0 975, Zelfstandigen aantal toekenningen (x werkneemsters) uitgaven WAZ (x 1 mln) Bron: UWV (, ), SZW (, ev) Noot: De uitgaven zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen werknemers betreffen vooralsnog zowel de reguliere uitkeringen vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof als de uitkeringen vanwege ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling. Met de invoering van de Wet arbeid en zorg valt het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet. Sinds 1 januari worden de reguliere uitkeringen en de uitkeringen vanwege ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling dan ook apart geregistreerd. Daarmee komen in de nabije toekomst komen specifieke gegevens beschikbaar over het aantal reguliere zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen en het uitkeringsbedrag dat daarmee is gemoeid. 103

3 Tabel 11.2: Adoptieverlofuitkering Kengetal Werknemers aantal werknemers met uitkering uitgaven Awf (x 1 mln) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Zelfstandigen volume uitkeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 uitgaven WAZ (x 1 mln) 0,0 0,0 0,0 0,0 Bron: SZW. Om het gebruik van onbetaald verlof te vergemakkelijken is het kabinet voornemens per 1 januari een levensloopregeling te introduceren waarmee werknemers tijdens de levensloop periodes van onbetaald verlof financieel kunnen overbruggen. De bestaande financieringsregelingen voor langer durend onbetaald verlof zullen worden afgeschaft. Dit zijn de financieringsregeling loopbaanonderbreking uit de Wet arbeid en zorg en de fiscale stimuleringsregeling betaald ouderschapsverlof. Voor beide regelingen geldt een overgangsregeling: de regelingen blijven in nog bestaan voor lopende gevallen. Bovendien zal de financieringsregeling voor langdurend zorgverlof (zoals voorgesteld in het betreffende wetsvoorstel) worden geschrapt. De bestaande fiscale verlofspaarregeling zal in de levensloopregeling opgaan. Voor de fiscale stimuleringsregeling betaald ouderschapsverlof geldt daarbij een overgangsregeling: deze blijft in nog bestaan voor lopende gevallen. 1 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001, XV, nr Tweede Kamer, vergaderjaar, XV, nr Tweede Kamer, vergaderjaar, XV, nr. 44. Een eerste aanzet voor een levensloopregeling is gegeven in het Strategisch Akkoord van het kabinet Balkende I. Op basis hiervan is de Basisregeling Levensloop («Verlofknip») aangekondigd 1. Naar aanleiding van de bij de Algemene Beschouwingen ingediende motie Verhagen 2 en de uitkomsten van het Najaarsoverleg is besloten dat het niet langer in de rede lag om de Basisregeling Levensloop («Verlofknip») als zelfstandige regeling in te voeren 3. Het belang van het creëren van ruimere mogelijkheden om werk en tijd voor andere doelen over de gehele levensloop te spreiden, is echter onverminderd blijven bestaan. In het Hoofdlijnenakkoord is dan ook opnieuw het voornemen tot een levensloopregeling opgenomen. Deze levensloopregeling wordt uitgewerkt als een gelijkwaardige keuzemogelijkheid naast het spaarloon. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de uitwerking van een levensloopregeling aan te laten sluiten bij de bestaande fiscale verlofspaarregeling en deze bovendien op een aantal punten aantrekkelijker te maken. De huidige fiscale verlofspaarregeling is een regeling die de mogelijkheid biedt om een inkomensvoorziening (loonvervanging) op te bouwen voor een periode van onbetaald verlof. Men kan sparen in tijd of in geld. Er wordt uit het brutoloon gespaard, de loonheffing wordt uitgesteld tot het moment van opname (toepassing omkeerregel). Op het moment van inleg zijn wel premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Jaarlijks kan maximaal 10% van het bruto inkomen gespaard worden, met een absoluut maximum gelijk aan éénmaal het loon op jaarbasis. Dit tegoed is hervulbaar. Het tegoed kan worden gebruikt ten behoeve van elke vorm van verlof en kan worden opgenomen tijdens en na beëindiging van de dienstbetrekking, behalve een jaar voorafgaand aan de ingang van een ouderdomspensioen. Werknemers zijn voor deelname aan de regeling afhankelijk van hun werkgever: deze moet de regeling aanbieden. 104

4 Tabel 11.3: Prestatie-indicator operationele doelstelling 1 De levensloopregeling integreert de verlofspaarregeling en breidt deze op de volgende punten uit: + Werknemers krijgen een recht op deelname aan de levensloopregeling en zijn daarmee niet langer afhankelijk van hun werkgever voor het kunnen meedoen aan deze financieringsregeling voor onbetaald verlof. + Het maximaal te sparen percentage wordt verhoogd van 10% naar 12% van het bruto jaarinkomen. Hierdoor kunnen werknemers sneller sparen en eerder in hun levensloop een periode van onbetaald verlof financieren. + Het maximum tegoed wordt uitgebreid van éénmaal het loon op jaarbasis naar anderhalf jaar. + De levensloopregeling staat toe dat twee jaar voorafgaand aan de ingang van ouderdomspensioen het spaartegoed wordt gebruikt voor deeltijdpensioen van maximaal 50% van de gebruikelijke arbeidsduur. + De levensloopregeling biedt de mogelijkheid tot het aanbieden van een levenslooprekening of een levensloopverzekering. Deze toevoeging geeft optimale keuzemogelijkheden voor werknemers. + Wie het tegoed gebruikt voor de financiering van (onbetaald) ouderschapsverlof krijgt een fiscale tegemoetkoming. De fiscale tegemoetkoming krijgt de vorm van een heffingskorting ter hoogte van 50% van het bruto wettelijk minimumloon (WML) per opgenomen verlofdag 1. De fiscale tegemoetkoming is een tijdelijke regeling die loopt tot 1 januari Daarnaast blijft de spaarloonregeling in de huidige vorm bestaan, terwijl de levensloopregeling wordt vormgegeven volgens de systematiek van de verlofspaarregeling. De werknemer kan jaarlijks kiezen tussen dotatie aan de spaarloonregeling of dotatie aan de levensloopregeling. Om dit te bereiken wordt in beide regelingen een anti-cumulatiebepaling opgenomen. Belangrijk is te weten of het beleid dat via verlofregelingen de combinatie van arbeid en zorg beoogt te vergemakkelijken, werkt. Als werknemers van arbeid-en-zorgregelingen gebruik willen maken, kunnen ze dat dan ook? Of zijn er belemmeringen? Anders gezegd: een afnemende discrepantie tussen het door werknemers gewenste gebruik van regelingen en hun feitelijk gebruik ervan is een adequate indicator voor de werkzaamheid van het beleid. Met de levensloopregeling) beoogt het kabinet het verschil tussen door werknemers gewenst gebruik van verlof en het feitelijk gebruik ervan met 25% te verkleinen. Prestatie-indicator vermindering discrepantie gewenst en feitelijk gebruik onbetaald verlof PM PM PM PM 25% 1 Het bruto wettelijk minimumloon (WML) bedraagt met ingang van 1 juli 58,35 per dag. Voor het overgangsjaar blijft de fiscale stimuleringregeling betaald ouderschapsverlof nog bestaan voor lopende gevallen: i.c. werknemers die al in betaald ouderschapsverlof genoten en van wie de werkgever afdrachtvermindering kon toepassen. De fiscale stimuleringsregeling betaald ouderschapsverlof beoogt het gebruik van verlof te vergemakkelijken door werkgevers te stimuleren tot 105

5 Tabel 11.4: Afdrachtkorting betaald ouderschapsverlof loondoorbetaling. Werkgevers die loon doorbetalen tijdens ouderschapsverlof kunnen aanspraak maken op fiscale compensatie. Onder voorwaarden mogen zij 50% van het doorbetaalde loon (tot een bedrag ter hoogte van 70% van het wettelijke minimumloon) in mindering brengen op de door hen af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Kengetal Belastinguitgaven (x 1mln) Bron: Ministerie van Financiën. Tabel 11.5 Kengetallen (betaald en onbetaald) ouderschapsverlof Voor het gebruik van het (betaalde en onbetaalde) ouderschapsverlof is het in tabel 11.5 vermelde kengetal beschikbaar. De ramingen zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over het gebruik van ouderschapsverlof tot en met het jaar Ouderschapsverlof Aantal werknemers (x 1000) Bron: CBS (2001), SZW (raming ev). Tabel 11.6: Uitkeringen financieringsregeling loopbaanonderbreking Ook de financieringsregeling loopbaanonderbreking (Finlo) blijft voor het overgangsjaar nog bestaan voor lopende gevallen: i.c. voor werknemers van wie het recht op een Finlo-uitkering al in is ingegaan. De financieringsregeling loopbaanonderbreking (Finlo) biedt werknemers die onbetaald verlof nemen voor zorg of educatie een financiële tegemoetkoming, onder voorwaarde dat de verlofganger wordt vervangen door een uitkeringsgerechtigde of herintreder. Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers die verlof nemen voor stervensbegeleiding (palliatief verlof) of verlof voor de zorg voor een levensbedreigend ziek kind. Aantal gebruikers Totale Finlo-uitgaven Awf (x 1000) Bron: SZW (administratie, raming en ). Operationele doelstelling 2: het continueren van het huidig aanbod van kinderopvang van een toereikende kwaliteit ( plaatsen in ) Tot is uitbreiding van het volume van kinderopvang gestimuleerd via de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang (Rkb), een subsidieregeling gericht op gemeenten. Deze regeling eindigt per 31 december. Voor geldt als streefwaarde een capaciteitsniveau van plaatsen. Dit niveau ligt plaatsen boven het ultimo 106

6 Tabel 11.7: Streefwaarden uitbreiding kinderopvang gerealiseerde aantal. Handhaving van het capaciteitsniveau zal worden ondersteund via een combinatie van maatregelen, gericht op gemeenten, kinderopvangorganisaties en werkgevers. Een specifieke uitkering zal gemeenten in staat stellen het bestaande contingent subsidieplaatsen in te continueren. Een voldoende aanbod, dat een zekere mate van keuzevrijheid voor ouders mogelijk maakt, is een belangrijke voorwaarde voor de overstap naar vraagfinanciering die voor de periode na wordt nagestreefd. Voor de jaren vanaf 2005 zijn er geen streefwaarden voor het aantal kinderopvangplaatsen, omdat dan een systeem van vraagfinanciering geldt, waarbij de omvang van het aanbod het resultaat is van het werken van de markt. Streefwaarde Totaal aantal kinderopvangplaatsen Toename kinderopvangplaatsen t.o.v. nulmeting Bron: Monitor uitbreiding kinderopvang. Tabel 11.8: uitbreiding kindplaatsen De ontwikkeling van de capaciteit wordt jaarlijks gevolgd via de gemeenten (SGBO-monitor) en via de kinderopvanginstellingen (Monitor Netwerkbureau uitbreiding kinderopvang). Op basis van de gegevens over de stand van zaken eind kan worden geconcludeerd dat het capaciteitsniveau dat per eind werd nagestreefd (circa plaatsen), eind reeds grotendeels was gerealiseerd. Kengetal Nulmeting Hele dagopvang (aantal plaatsen) Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Totaal Toename t.o.v. nulmeting nvt Bron: SGBO, Kinderopvang in gemeenten: de monitor over 2001, Den Haag,. Kinderopvang wordt onder het bestaande stelsel niet alleen via subsidies, maar ook via fiscale maatregelen gefaciliteerd. De maatregelen richten zich op werkgevers (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen; WVA) en op particulieren (via de aftrekpost «uitgaven voor kinderopvang» in de inkomstenbelasting; BLA). De afdrachtvermindering kinderopvang heeft betrekking op de kosten van werkgevers voor opvang van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien een werkgever kosten maakt voor opvang van kinderen van zijn werknemers, heeft hij recht op een vermindering van de afdracht loonbelasting ter grootte van 30% van die kosten. Daarbij geldt als doelstelling dat op termijn 90% van de CAO s en bedrijfsregelingen afspraken over kinderopvang bevat. In is voor circa 70% van de werknemers een regeling voor kinderopvang aanwezig. Deze regeling wordt in het overbruggingsjaar naar de invoering van de WBK in 2005 verruimt met als doel het bestaande aantal bedrijfsplaatsen te continueren en de dekkingsgraad van CAOafspraken en bedrijfsregelingen te verhogen. Hiertoe wordt eenmalig een extra schijf geïntroduceerd in de WVA-kinderopvang waardoor het voor de 107

7 werkgevers, met name in het MKB, aantrekkelijker wordt (een deel van de) kinderopvangkosten te bekostigen. De eenmalige intensivering wordt vormgegeven door over de eerste aan kinderopvangkosten een afdrachtvermindering loonbelasting toe te passen van 50% in plaats van 30%. Voor de kinderopvangkosten boven deze grens zal het tarief van 30% gehandhaafd blijven. De kosten van dit voorstel bedragen eenmalig 50 mln in. Voor ouders kent de inkomstenbelasting een aftrekpost voor uitgaven voor kinderopvang. Indien uitgaven van ouders voor kinderopvang een bepaalde drempel te boven gaan, is het meerdere voor deze ouders aftrekbaar. Beide fiscale faciliteiten vervallen bij de invoering van de Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk). Tabel 11.9: Fiscale maatregelen kinderopvang Afdrachtvermindering kinderopvang (WVA) Belastinguitgaven (x 1mln) Uitgaven voor kinderopvang (BLA) Gederfde inkomstenbelasting (x 1mln) In inclusief 50 miljoen verruiming van de VWA. Bron: Ministerie van Financiën. In lijn met de uitgangspunten van de Wbk worden ook onder de huidige regelgeving de kwaliteit van kinderopvang en het toezicht daarop versterkt. Activiteiten op dit gebied richten zich met name op het verkrijgen van meer uniformiteit in de kwaliteitsregels en in de uitvoering van het toezicht. Operationele doelstelling 3: Invoering in 2005 van een wettelijk stelsel voor de bekostiging en kwaliteit van de kinderopvang, gebaseerd op vraagfinanciering. Het huidige beleid kent een groot aantal verschillende regelingen voor verschillende onderdelen van de kinderopvang. De toekomstige structurele regeling voor kinderopvang is neergelegd in het wetsvoorstel Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk). In de Wbk worden de randvoorwaarden voor de bekostiging en de kwaliteit van de kinderopvang vastgelegd. De ouders vervullen een centrale rol in de financiële structuur van de Wbk. Daarmee wordt een overstap gemaakt van aanbod- naar vraagsturing. In april is de Nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer aangeboden 1. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari Het invoeringstraject wordt in voortgezet. In samenhang met de verschillende stadia van parlementaire behandeling wordt de implementatie van de Wbk voorbereid. De activiteiten richten zich op ouders, gemeenten, kinderopvanginstellingen, sociale partners en koepelorganisaties. Onderdeel daarvan vormt een aantal financiële faciliteiten ter versterking van de positie van kinderopvanginstellingen bij de overgang naar vraagfinanciering. 1 Tweede Kamer, , nr

8 Tabel 11.10: Evaluaties algemene en operationele doelstellingen Algemene doelstelling X X X Operationele doelstelling 1 Evaluatie Wet Arbeid & Zorg X X Operationele doelstelling 2 Evaluatie Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang X Operationele doelstelling 3 Evaluatie Wbk X In wordt de Wet arbeid en zorg geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie en die van de WAA (eind ) is in een eerste evaluatie van de eerste operationele doelstelling mogelijk Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 11.11: Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) Nr Artikelonderdeelomschrijving (x 1 000) Totaal Verplichtingen Totaal uitgaven Apparaatsuitgaven Personeel Materieel Programmauitgaven Operationele doelstelling 1 Rijksbijdrage Loopbaanonderbreking Operationele doelstelling 2 en 3 Kinderopvang Niet-operationele doelstelling gebonden Communicatie Onderzoek en beleidsinformatie Subsidies en overige beleidsuitgaven Ontvangsten De uitgaven voor kinderopvang hebben betrekking op het voortzetten van de opvangcapaciteit die eind is gerealiseerd, op verbetering van de kwaliteit en het toezicht en op voorbereiding van de invoering van de Wbk. Samenhangend met de invoering van de Wbk vindt in 2005 een uitname uit het gemeentefonds plaats (circa 130 mln.). Vanaf 2005 komt tevens een bedrag van 100 mln. beschikbaar dat op grond van het Hoofdlijnenakkoord voor invoering van de Wbk is gereserveerd. 2 In inclusief overheveling van 50 mln naar de fiscaliteit wegens verruiming van de WVA. Tabel 11.12: Budgettaire gevolgen van beleid Fiscale uitgaven Artikelonderdeelomschrijving (x 1 000) Operationele doelstelling 1 Afdrachtkorting ouderschapsverlof Levensloopregeling Operationele doelstelling 2 Afdrachtvermindering Kinderopvang Buitengewone lasten aftrek De uitgaven voor de levensloopregeling betreffen de uitgaven van de sinds 1 januari 2001 bestaande verlofspaarregeling en de uitbreidingen van deze regeling conform het Hoofdlijnenakkoord die per 1 januari van kracht zijn. 2 Verruiming van de Afdrachtvermindering kinderopvang zal leiden tot een herschikking tussen begroting en fiscale uitgaven. De verwerking vindt plaats in het Belastingplan. 109

9 Kinderopvang De uitgaven voor kinderopvang in hebben betrekking op de volgende maatregelen en activiteiten: + Een specifieke uitkering aan gemeenten, die hen in staat stelt de bestaande capaciteit aan subsidieplaatsen in te continueren; + Een verruiming van de fiscale aftrek voor werkgevers; + Een voortzetting van de extra toegekende toezichtcapaciteit bij de GGD-en; + Een versterking van de financiële structuur van de kinderopvangbranche; + Het implementatieprogramma Wbk; + Voorbereidings- en uitvoeringskosten van de Belastingdienst in verband met de Wbk Budgetflexibiliteit De budgetflexibiliteit op dit artikel is beperkt. De uitgaven voor de uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof en de financieringsregeling loopbaanonderbreking vloeien rechtstreeks voort uit de wet- en regelgeving (Wet arbeid en zorg). Dat geldt ook voor de kosten (verminderde belastinginkomsten) van de fiscale stimuleringsregeling betaald ouderschapsverlof en de fiscale verlofspaarregeling die overgaan in de levensloopregeling (Belastingwetgeving). De mate van flexibiliteit van de uitgaven voor kinderopvang hangt in in belangrijke mate samen met de keuze ten aanzien van de capaciteitsdoelstellingen voor dat jaar en met de instrumenten die daarvoor worden ingezet. Vanaf 2005 is de Wbk van kracht. Uitgaven voor kinderopvang kunnen dan alleen worden aangepast via wijzigingen in de wet- en regelgeving. Tabel 11.13: Budgetflexibiliteit Totaal geraamde kasuitgaven Totaal apparaatsuitgaven Totaal programma uitgaven % % % % % Waarvan op 1 januari Juridisch verplicht Bestuurlijk maar niet juridisch gebonden 2 Beleidsmatig gereserveerd ogv een regeling of beleidsprogramma Beleidsmatig nog niet ingevuld 11.5 Veronderstellingen met betrekking tot effectbereiking, doelmatigheid en raming en van de uitgaven en kosten van de onder operationele doelstelling 1 genoemde levensloopregeling impliceert zicht op c.q. gegevens over de behoefte aan en het gebruik van onbetaald verlof en van een levensloopregeling. Het lopende onderzoek van het SCP in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder werknemers van 20 tot 62 jaar 110

10 naar de behoefte aan en het gebruik van arbeid-en-zorgregelingen zal daarover eerste gegevens opleveren. Voor zijn de ramingen voor uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof en adoptieverlof gebaseerd op eerdere jaarcijfers van het UWV. Met betrekking tot de uitgaven fiscale stimuleringsregeling betaald ouderschapsverlof zijn de ramingen gebaseerd op eerder evaluatieonderzoek 1, eerdere realisaties en op gegevens van onderzoek van de Arbeidsinspectie met betrekking tot CAO-afspraken over betaald ouderschapsverlof. Het kinderopvangbeleid is gericht op het bieden van een voldoende aanbod van kinderopvang van een toereikende kwaliteit. Deze doelstellingen worden tot uitvoering gebracht in samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen en in samenwerking tussen overheid en kinderopvangsector. De verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheden onder het huidige beleid is neergelegd in de Welzijnswet Op grond van die wet ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid bij de gemeenten en kinderopvanginstellingen. De capaciteitsdoelstelling (tenminste handhaving van een capaciteitsniveau van circa plaatsen) kan dan ook alleen in samenwerking met gemeenten en instellingen worden gerealiseerd. Aan de capaciteitsdoelstelling ligt een meerjarige raming van de vraag naar kinderopvang ten grondslag. Deze zal ten behoeve van inzicht in de budgettaire effecten van de invoering van de Wbk worden geactualiseerd. Voor de periode na worden de randvoorwaarden voor de kinderopvang verankerd in de Wbk. In die situatie is effectbereiking medeafhankelijk van de volgende partijen: ouders, werkgevers, kinderopvanginstellingen, gemeenten. Aangezien onder de Wbk aanbodsturing wordt vervangen door vraagsturing, zal de rol van ouders en instellingen groter en de rol van gemeenten kleiner worden VBTB-paragraaf Verlof Voor de algemene doelstelling zou een effectindicator ontwikkeld kunnen worden op grond van de vraag of werknemers die arbeid en zorg combineren, vinden dat zij arbeid en zorg (goed) kunnen combineren. Het antwoord op deze vraag kan (bij herhaalde meting) dienen als prestatieindicator en op basis van de nulmeting zou een streefwaarde voor het beoogde effect kunnen worden bepaald. Bezien wordt hoe de voor deze indicator benodigde informatie verzameld en gemonitord kan worden. Het eerder vermelde onderzoek van het SCP zorgt dat gegevens beschikbaar komen over de doeltreffendheid van bestaande arbeid-en-zorgregelingen. Daarnaast biedt het onderzoek een zogenaamde «nulmeting» van de bestaande discrepantie tussen behoefte en gebruik. Ten behoeve van een te ontwikkelen prestatie-indicator voor operationele doelstelling 1 zal monitoring van deze discrepantie nodig zijn. 1 Ministerie van SZW, Evaluatie Wet op het ouderschapsverlof, 2000 en Ministerie van SZW, Vrij baan voor zorg en educatie, Kinderopvang Invoering van de Wbk is uitgesteld van naar De keuze van prestatie-indicatoren bij de Wbk is medeafhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en om die reden nog niet ingevuld. In de eerder aangehaalde Nota naar aanleiding van het verslag bij de WBK is reeds kort ingegaan op de doelstellingen van de WBK en de bijhorende mogelijke indicatoren. 111

11 Tabel 11.14: Beschikbare en beschikbaar komende prestatie-indicatoren Voordat indicatoren definitief zullen worden vastgesteld is het noodzakelijk meer informatie te verzamelen over de haalbaarheid van het verzamelen van de gegevens en de kosten die hiermee samenhangen. De effectiviteit en de efficiency van de Wbk wordt middels twee soorten onderzoek vastgesteld. Conform de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid gaat het hierbij om een systeem van reguliere prestatiegegevens en om evaluatieonderzoek. De regering wil de eerste drie jaar jaarlijks een voortgangsrapportage maken tot aan de eerste evaluatie van de Wbk. Dit onderzoek omvat zowel de instrumenten die worden ingezet, als ook de gestelde doelen. Daarnaast zal jaarlijks, passend in de cyclus van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording, aan de Kamer in het jaarverslag een overzicht worden geleverd met informatie over de mate waarin doelstellingen van de wet worden gerealiseerd en de aantallen, kosten en kwaliteit van geleverde prestaties. Operationele doelstelling Informatie Stand van zaken 1 Omvang discrepantie tussen door werknemers gewenst gebruik verlof en hun feitelijk gebruik daarvan Nulmeting c.q. resultaten onderzoek SCP eind 2 Volume kinderopvang Voorjaar Volume kinderopvang Voorjaar Capaciteit, gebruik en kwaliteit kinderopvanginstellingen Vanaf

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 208 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 en enkele sociale zekerheidswetten c.a. (Levensloopregeling)

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016 ... No.W12.16.0277/III 's-gravenhage, 11 november 2016 Bij Kabinetsmissive van 19 september 2016, no.2016001567, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 447 Arbeid en zorg Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden hebben de volgende organisaties - op verzoek of

Nadere informatie

Kabinetsstandpunt evaluatie Wet arbeid en zorg

Kabinetsstandpunt evaluatie Wet arbeid en zorg Kabinetsstandpunt evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding 1.1 Ontstaan Wet arbeid en zorg In maart 1999 werd door de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de nota Op

Nadere informatie

Het advies van de Raad van State geeft aanleiding tot de volgende reactie.

Het advies van de Raad van State geeft aanleiding tot de volgende reactie. Datum 22 februari 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming

Nadere informatie

./. Zoals toegezegd in mijn brief van 9 november jl. stuur ik u hierbij het kabinetsstandpunt langdurend zorgverlof.

./. Zoals toegezegd in mijn brief van 9 november jl. stuur ik u hierbij het kabinetsstandpunt langdurend zorgverlof. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DE N HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN 4.1 Algemene doelstelling Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, door hen op zo kort mogelijke

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/KO/2004/19004

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/KO/2004/19004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 26 447 Arbeid en zorg Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 617 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 8b 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin () 27 208 Vaststelling

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de vaste commissie SZW Tweede Kamer der Staten-Generaal. Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de vaste commissie SZW Tweede Kamer der Staten-Generaal. Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de vaste commissie SZW Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) 34194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering

Nadere informatie

9.1 Algemene beleidsdoelstelling. 9.2 Operationele doelstellingen

9.1 Algemene beleidsdoelstelling. 9.2 Operationele doelstellingen BELEIDSARTIKEL 9 KINDEREN TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN 9.1 Algemene beleidsdoelstelling Het bieden van een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen aan ouders of verzorgers. De Algemene Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsartikelen. 8.1 Algemene doelstelling

Beleidsartikelen. 8.1 Algemene doelstelling BELEIDSARTIKEL 8 NAARS INKOMENSVOORZIENING VOOR KUNSTE- 8.1 Algemene doelstelling Het gedurende een beperkte periode (maximaal 48 maanden) bieden van een inkomensvoorziening aan kunstenaars die de ambitie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Het onderhavige besluit wordt gewijzigd in verband met het besluit van het kabinet om voor 2006 en volgende jaren de rijksvergoeding van de kosten van kinderopvang

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Memorie van antwoord Ontvangen..2005

Memorie van antwoord Ontvangen..2005 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen. Memorie van antwoord

Nadere informatie

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (datum), Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 447 Arbeid en zorg Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Ouderschapsverlof voor meerlingen. informatief. geen. circulaire van 26 november 1997(EA97/U4257) circulaire van 6 november 1998 (EA98/U55017)

Ouderschapsverlof voor meerlingen. informatief. geen. circulaire van 26 november 1997(EA97/U4257) circulaire van 6 november 1998 (EA98/U55017) Onderdeel directie Politie Inlichtingen R.M. van Zwet T (070) 426 6751 F (070) 426 7440 1 van 5 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het KLPD de voorzitter van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 306 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2005 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

FACILITEITEN ARBEID EN ZORG 2009 Een onderzoek naar cao-afspraken met betrekking tot arbeid-en-zorg-faciliteiten

FACILITEITEN ARBEID EN ZORG 2009 Een onderzoek naar cao-afspraken met betrekking tot arbeid-en-zorg-faciliteiten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving FACILITEITEN ARBEID EN ZORG 2009 Een onderzoek naar cao-afspraken met betrekking tot arbeid-en-zorg-faciliteiten

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Zwangerschaps- en bevallingsverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel

Nadere informatie

s-gravenhage, 30 mei 2000 Wettelijke regeling ouderschapsverlof

s-gravenhage, 30 mei 2000 Wettelijke regeling ouderschapsverlof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 30 mei 2000 Hierbij zend ik u ter kennisneming twee onderzoeksrapporten: het rapport Evaluatie Wet op het ouderschapsverlof (Research

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 10 Adoptieverlof 11 Ouderschapsverlof 13 Calamiteitenverlof 17 Zorgverlof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 431 Financiering langdurend verlof Nr. 2 NOTA FINANCIERING LANGDUREND VERLOF Bouwstenennota Financiering langdurend verlof 1. Algemene inleiding

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 12)

De beleidsartikelen (artikel 12) 12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN 12.0 Hoofdlijnenakkoord Balkenende II 12.0.1 Topprioriteiten (intensiveringen) Van de enveloppemiddelen die ingezet worden voor de «begeleiding nieuwe

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Nieuwe wet maakt te veel verlof combinaties mogelijk

Nieuwe wet maakt te veel verlof combinaties mogelijk 404 advocatenblad 11 8 juni 2001 Zorg voor evenwicht in Wet arbeid en zorg Nieuwe wet maakt te veel verlof combinaties mogelijk Vakantiedagen, calamiteiten - verlof, ouderschapsverlof, zwanger schaps-

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

B/1147 AC/2129 WVA/941. 28 oktober 2004 AANBEVELING KINDEROPVANG 2004

B/1147 AC/2129 WVA/941. 28 oktober 2004 AANBEVELING KINDEROPVANG 2004 B/1147 AC/2129 WVA/941 28 oktober 2004 AANBEVELING KINDEROPVANG 2004 De Stichting van de Arbeid acht het, mede in het licht van de toenemende vergrijzing, van belang dat ter vergroting van de arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 16 mei 2011

No.W /III 's-gravenhage, 16 mei 2011 ... No.W12.11.0077/III 's-gravenhage, 16 mei 2011 Bij Kabinetsmissive van 16 maart 2011, no.11.000654, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De verlofspaarregeling bestaat slechts een paar jaar. Een overdonderend succes is deze regeling niet geworden. Kort na de invoering kwam de politiek

Nadere informatie

Artikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties

Artikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties Bijlage 2: VBTB-gehalte SZW-begroting 2007 per beleidsartikel De algemene lijn is dat in de begroting van SZW per begrotingsartikel bij de algemene doelstelling (AD) of, wanneer dat beter past, bij de

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 999 Evaluatie Wet arbeid en zorg Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

(FACILITEITEN) ARBEID EN ZORG 2007 Een onderzoek naar CAO-afspraken met betrekking tot arbeid-en-zorg-faciliteiten in CAO s

(FACILITEITEN) ARBEID EN ZORG 2007 Een onderzoek naar CAO-afspraken met betrekking tot arbeid-en-zorg-faciliteiten in CAO s Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie (FACILITEITEN) ARBEID EN ZORG 2007 Een onderzoek naar CAO-afspraken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/PB/04/81924

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/PB/04/81924 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052

Nadere informatie

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 L O G A College voor ArbtMdszakerĽ V N G FNV Chřerbeld CNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad NR. GEMEENTE LANC5ĒDIJK 0 0 6 2-6,2 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Individueel financieel voordeel levensloopregeling

Individueel financieel voordeel levensloopregeling CPB Memorandum Hoofdafdeling : I afdeling : Toegepaste algemene evenwichtsmodellen Samensteller : Egbert Jongen Nummer : 85 Datum : 29 december 2003 Individueel financieel voordeel levensloopregeling Deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) Voorwoord Werkgevers en werknemers in de sportsector vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. In deze brochure

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie