IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)"

Transcriptie

1 IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) beschrijving van het model April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 0.1 concept Linda van den Brink Gebaseerd op Imkad concept Linda van den Brink Aanpassingen t.b.v Imkad actueel Linda van den Brink Aanpassingen t.b.v. Imkad 1.0 Goedkeuring Dit document is goedgekeurd door: Versie Datum Naam Functie April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

3 Geonovum: een profiel Geonovum is de nieuwe organisatie in het werkveld van de geo-informatie. Deze stichting maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk en ontwikkelt en beheert de standaarden die hiervoor nodig zijn. Geonovum ziet zichzelf als wegbereider van de nationale geo-informatie infrastructuur. Geonovum, wegbereider van de geo-informatie infrastructuur In het voorjaar van 2007 is Geonovum als nieuwe organisatie in het werkveld van de geoinformatie van start gegaan. Deze stichting zet zich in voor een goede toegang tot geoinformatie binnen de publieke sector en ontwikkelt en beheert de standaarden die hiervoor nodig zijn. Met Geonovum is een belangrijke stap gezet naar een betere afstemming en coördinatie van de publieke geografische gegevens in Nederland. In haar rol als wegbereider van de nationale geo-informatie infrastructuur verbindt Geonovum het management van het openbaar bestuur met de uitvoeringspraktijk. De kracht van Geonovum ligt in de dialoog, de afstemming en de monitoring van afspraken tussen partijen in het geo-werkveld over de concrete uitvoering en realisatie van werkzaamheden. Geonovum is een kleine, flexibele organisatie en bestaat uit een groep medewerkers onder leiding van een directeur, een onafhankelijk bestuur en een programmaraad. De stichting wordt financieel gesteund door de ministeries van VRM, LNV en V&W, het Kadaster en TN. Informatiemodel Kadaster (IMKAD) Beschrijving van het model. april 2008 Drs. L.E. van den Brink Niet voor publicatie Kadaster Postbus GH Apeldoorn Telefoon (055) internet April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

4 Inhoud 1 Inleiding nderwerp en toepassingsgebied Relatie met bestaande normen en standaarden Termen, afkortingen en schema-presentatie Termen en definities Afkortingen Schema-presentatie Het Informatiemodel Kadaster: Conceptueel Een toepassing van NEN Structuur van het informatiemodel IMKAD objectklassen Basisregistraties Beschrijving model: UML-diagram en bjectcatalogus Uitgangspunten en ontwerpcriteria format IMKAD: Het UML-Klassendiagram IMKAD: bjectcatalogus Belangrijkste objecten Kadastrale Grens nroerende Zaak Perceel Leidingnetwerk Appartementsrecht Recht Zakelijk Recht Hypotheek Beslag Persoon KAD Natuurlijk Persoon KAD Niet Natuurlijk Persoon Stuk Aangeboden Stuk Kadasterstuk verige bjecten Aantekening Aantekening Kadastraal bject Aantekening Recht Appartementencomplex Domicilie keuze Historie nroerende zaak locatie Stukdeel Klassen voor samengestelde attributen Aandeel Woonlocatie persoon Postlocatie persoon Bedrag Bijlage Buitenlands adres Cultuur onbebouwd Deel en nummer Hypotheekgegevens Kadastrale aanduiding Koopsom Landinrichtingsrente ndertekenaar PerceelnrVerschuiving...43 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

5 Persoon keuze Postbus adres Vlak of lijn Domeinwaarden aanduidinggeslacht aanduidingreeks aanduidingsoortregister aardaantekeningkadastraalobjec) aardaantekeningrecht aardbebouwing aardbedrag aardbeslag aardbijlage aarddomiciliekeuze aardkadastralegrens aardleidingnetwerk aardliproject aardonderpand aardstukdeel aardverkregenzakelijkrecht aardzakelijkrechtverkort beschikkingsbevoegdheid bewaring bijoftegenover cultuurbebouwd cultuuronbebouwd gemeenten land onroerendezaakhistorie oorzaakschuld rechtsvorm soortkadasterstuk valuta Bijlage 1: UML-schema presentatie voor klassendiagram Bijlage 2: Basismodel Geo-informatie April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

6 1 Inleiding Dit rapport is een werkdocument waarin het Informatiemodel Kadaster, IMKAD2008, wordt beschreven. De verschillende objecten die voor Kadasterinformatie gedefinieerd zijn worden gepresenteerd, de relaties tussen de objecten en de attributen met bijbehorende domeinwaarden zijn opgenomen. Als onderdeel van het IMKAD is een visualisatiemodel opgenomen gebaseerd op de in IMKAD beschreven objectklassen. Dit document is vooral van belang voor applicatiebouwers en als referentie voor andere IMKAD gerelateerde documenten. IMKAD2008 wordt beschreven zonder uit te wijden over de praktische toepassing van het model voor het coderen van gegevensbestanden. Het Kadaster geeft ook productspecifieke, van IMKAD afgeleide modellen uit, die worden gebruikt voor het coderen van gegevensbestanden. Context: Leeswijzer: In hoofdstuk 2 wordt de context van deze norm beschreven. Deze norm staat niet op zich zelf maar maakt gebruik van en refereert aan andere normen. De aan deze norm gerelateerde normen zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de definities van termen en afkortingen gegeven die nodig voor het toepassen van deze norm. Hoofdstuk 5 beschrijft in conceptuele termen het IMKAD als een model van de werkelijkheid zoals die van belang is voor het ontsluiten van informatie over onroerende zaken, rechten, personen, en stukken die het kadaster verstrekt. Dit concept wordt uitgewerkt en ingevuld in hoofdstuk 6. p een formele manier worden door middel van een UML diagram de objectklassen weergegeven, de kenmerken van de verschillende objectklassen en hun onderlinge relaties. In een objectcatalogus wordt in tabelvorm van alle objectklassen de definitie gegeven en de attributen toegelicht. In hoofdstuk 7 worden alle domeinen gepresenteerd. De bijlagen geven aanvullende informatie over UML en NEN3610. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 6

7 2 nderwerp en toepassingsgebied Deze norm beschrijft het informatie model voor de gegevens van het Kadaster, Informatiemodel Kadaster (IMKAD), voor de uitwisseling van digitale (geo)-informatie. Het IMKAD modelleert onroerende zaken en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. PMERKING: Het concept van creatie van gemeenschappelijk informatiemodellen, nationaal en internationaal, past binnen het streven naar het vereenvoudigen van integratie van informatie uit verschillende domeinen en verschillende bronnen in een informatie infrastructuur. Noodzakelijk voor een dergelijke infrastructuur is interoperabiliteit tussen verschillende informatiesystemen. Dit betekent dat er op technisch en inhoudelijk gebied gemeenschappelijke afspraken gemaakt moeten worden. Het IMKAD is een set aan afspraken binnen het domein van onroerende zaken. 3 Relatie met bestaande normen en standaarden. IMKAD verwijst naar en maakt gebruik van regels die uitgewerkt zijn in een aantal normen en standaarden. Normen die zijn vastgelegd op nationaal niveau bij het NEN, en standaarden en afspraken die binnen de sector kabels en leidingen worden toegepast. Standaarden voor model: NEN 3610: 2005 Basismodel Geo-informatie. Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Standaarden voor uitwisselingsformaat: GML (Geography Markup Language) versie XML Linking Language: W3C standaard voor het leggen van links tussen objecten. Basisregistraties IMKAD heeft ook een plaats binnen het nieuwe stelsel van basisregistraties van de overheid. Deze basisregistraties leggen afspraken vast over onder andere de berichtenstandaarden en de in de basisregistraties geregistreerde gegevens. Binnen het stelsel van basisregistraties omvat de basisregistratie Kadaster de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland. De authentieke gegevens over natuurlijke personen (ingezetenen) worden opgenomen in de basisregistratie GBA en de authentieke gegevens over niet natuurlijke personen (bedrijven en instellingen) in het nieuwe handelsregister (NHR). Voor de registratie van adressen en gebouwen wordt binnen het stelsel een basisregistratie Adressen (BRA) en Gebouwen (BGR) voorzien. Een wettelijke basis voor BRA en BGR wordt pas vanaf 2009 verwacht. Daarnaast wordt binnen het programma stroomlijning basisgegevens onderzocht of het mogelijk is een basisregistratie voor niet ingezetenen (RNI) toe te voegen aan het stelsel. Het is momenteel nog niet duidelijk of en wanneer deze registratie beschikbaar komt. Andere sectormodellen TP10NL, ook een sectormodel dat door het Kadaster is uitgegeven, is bedoeld voor de uitwisseling van topografische bestanden. IMKL is een gedetailleerd model van de geografische ligging van kabels en leidingen in Nederland. Het doel van deze norm is het vereenvoudigen van de uitwisseling van informatie over (ondergrondse) kabels en leidingen tussen kabel- en leidingbeheerders en grondroerders. Deze April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 7

8 informatie dient uitgewisseld te worden ten einde de grondroerders informatie te verschaffen ter voorkoming van graafschade. IMKAD heeft ook een klasse Leidingnetwerk, maar hiervan worden alleen aard en begrenzing vastgelegd. Het doel van IMKAD is van deze klasse, een specialisatie van nroerende Zaak, de gegevens wat betreft de rechten hierop vast te leggen. Het gaat dus niet om de details rond de ligging zoals bij IMKL. 4 Termen, afkortingen en schema-presentatie In dit hoofdstuk worden de begrippen toegelicht die gebruikt worden voor de beschrijving van de structuur van het model. De definities van elementen van het model worden gegeven in hoofdstuk Termen en definities De volgende termen en definities zijn gebruikt bij de beschrijving van IMKAD. Het betreffen alleen de termen die van toepassing zijn op het model en niet die welke de inhoud van IMKAD verklaren. Indien relevant is tussen haakjes ook het Engelstalige equivalent gegeven. applicatieschema (application schema) informatiemodel dat wordt beschreven en toegepast PMERKING IMKAD is met UML beschreven in een applicatieschema. attribuut (feature attribute) kenmerk van een object attribuutwaarde (value) waarde die een attribuut aanneemt domein (domain) verzameling van waarden die een attribuut kan aannemen geo-informatie (geo-information, geographic information) gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak PMERKING Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie. geo-object (geographic feature type of feature class) abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect geassocieerd is met een locatie relatief ten opzichte van het aardoppervlak informatiemodel (conceptual model / conceptual schema) formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein PMERKING Domein is in dit verband: kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen interoperabiliteit (interoperability) mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen of partijen om met elkaar te communiceren en interacteren instantie (instance of occurrence) benoemd, identificeerbaar object uit een objectklasse objectklasse (feature class) verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 8

9 model (model) abstractie van de werkelijkheid sectormodel model voor beschrijving van de werkelijkheid binnen het domein van een beleidsveld representatie (representation) inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. PMERKING Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid. werkelijkheid (universe of discourse) beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat 4.3 Afkortingen IMKAD GIS GML MG UML XML Informatiemodel Kadaster Geografisch Informatie Systeem Geography Markup Language bject management Group Unified Modelling Language Extensible Markup Language 4.4 Schema-presentatie Voor het beschrijven van het model wordt gebruik gemaakt van de grafische modelleertaal UML (Unified Modelling Language). UML vindt zijn oorsprong in de objectoriëntatie en is door de bject management Groep (MG) ontwikkeld als een standaard voor het beschrijven van objectgeoriënteerde modellen. Het UML klassendiagram is één van de mogelijkheden die UML biedt. Dit onderdeel wordt in dit document gebruikt voor het beschrijven van IMKAD. In Bijlage 1 staat een beknopte samenvatting van de belangrijkste begrippen en notaties die gebruikt worden in een UML klassendiagram. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 9

10 5 Het Informatiemodel Kadaster: Conceptueel. 5.2 Een toepassing van NEN Het informatiemodel Kadaster is een toepassing van het Basismodel Geo-informatie, NEN 3610, voor de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland. Het is hiermee één van de mogelijke toepassingen van deze norm. NEN 3610 vervult als algemeen geldende norm een paraplufunctie voor bestaande of nog te ontwikkelen informatiemodellen voor specifieke beleidsvelden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om beleidsveldeigen registraties van geo-informatie via de algemene overlappende classificatie van NEN 3610 met andere beleidsvelden uit te wisselen. 5.3 Structuur van het informatiemodel. De structuur van IMKAD is ontleend aan het Basismodel Geo-informatie. In bijlage 2 is hiervan een beschrijving opgenomen. Centraal staat dat het een object georiënteerd model betreft voor uitwisseling van geo-informatie. bjectoriëntatie betekent dat de informatie gemodelleerd is rond objecten. Alleen de informatie die rechtstreeks het object betreft is bij het object opgenomen. De objecten vormen de eenheid van informatie. ok de relaties die objecten hebben met andere objecten zijn gemodelleerd. Dit maakt dat informatie over een object per object opvraagbaar is en ook de context van het object bekend en bevraagbaar is. bjecten met gelijke eigenschappen worden gegroepeerd in objectklassen. Waar het geo-informatie betreft worden deze klassen geoobjectklassen genoemd. 5.4 IMKAD objectklassen. De klasse nroerende Zaak uit IMKAD is van de klasse Registratief Gebied uit NEN3610 afgeleid. De andere hoofdklassen, Recht, Persoon, en Stuk, zijn niet uit NEN3610 afgeleid en zijn geen geoobjectklassen in IMKAD. 5.5 Basisregistraties De gegevens van personen en adressen zijn buiten IMKAD gehouden, omdat deze in andere basisregistraties een plek hebben. In afwachting van de komst van de andere basisregistraties worden adressen en personen wel gemodelleerd voor zover bekend is dat het binnen de desbetreffende basisregistraties zal gebeuren. m het onderscheid duidelijk te maken tussen gegevens die binnen het IMKAD model vallen en gegevens die er eigenlijk niet onder vallen, maar tijdelijk wel als aanvulling bij IMKAD zijn gemodelleerd, zijn binnenlandse adressen (BAG), ingezetenen (GBA), niet-ingezetenen (RNI) en rechtspersonen (NHR) ieder in een aparte namespace onder Imkad opgenomen. In de toekomst zullen hier de eigen namespaces van deze basisregistraties voor in de plaats komen. Daarnaast bevat IMKAD wel eigen klassen buitenlandse adressen en postadressen, omdat die niet in BRA zullen komen, en klassen voor natuurlijke en niet natuurlijke personen, omdat in de Kadaster registratie personen voorkomen, die niet bij GBA of RNI geregistreerd zijn. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 10

11 6 Beschrijving model: UML-diagram en bjectcatalogus. In het voorafgaande hoofdstuk is het concept van IMKAD beschreven. In dit hoofdstuk worden de klassen van het IMKAD model uitgelegd. De klassen worden aan elkaar gerelateerd, attributen worden gedefinieerd en attribuut domeinen toegekend. In hoofdstuk 6.3 wordt het model en alle objectklassen en relaties doormiddel van een diagram beschreven. In hoofdstuk 6.4 worden alle objectklassen, attributen en relaties van definities voorzien in een objectcatalogus. 6.2 Uitgangspunten en ontwerpcriteria Voor het ontwerp van IMKAD gelden de volgende criteria en uitgangspunten: - IMKAD is een model voor beschrijving en ontsluiting/uitwisseling van de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland; - IMKAD wordt toegepast in de uitwisseling van gegevens van en naar het Kadaster; - nroerende zaken omvatten percelen, appartementsrechten en leidingnetwerken; - Naast onroerende zaken legt IMKAD de rechten van personen op die onroerende zaken vast evenals de stukken, waaruit die rechten zijn ontstaan; - er wordt zoveel als mogelijk is aangesloten op bestaande standaarden. 6.3 format Het volgende format wordt gebruikt voor de beschrijving van de klassen van IMKAD. Een figuur waarmee een bepaalde IMKAD objectklasse gevisualiseerd wordt. Klassenaam +attribuutnaam : <attribuutdomein> [multipliciteit] In het figuur: de naam van de objectklasse; attribuutnaam : de attributen die gedefinieerd zijn voor deze objectklasse; <attribuutdomein>: een referentie naar de verzameling van toegestane attribuutwaarden, het domein; [multipliciteit]: de kardinaliteit van het attribuut weergegeven in het aantal keren (multipliciteit) dat een attribuut kan of moet voorkomen. Bij elke objectklasse is een tabel opgenomen waarin de definitie en andere klasse informatie wordt gegeven. De tabel heeft de volgende indeling: Klasse Klassenaam Definitie Herkomst definitie Definitie van de objectklasse. De herkomst, bron, van de definitie. Generalisatie van Specialisatie van Attributen Attribuutnaam* De naam van het attribuut Van welke klassen is deze klasse een generalisatie. Van welke klasse is deze klasse een specialisatie. De attributen die gedefinieerd zijn voor deze klasse. Toelichting Een toelichting op het doel en gebruik van het attribuut. Verplicht Conditioneel ptioneel April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 11

12 Klasse Klassenaam Is het attribuut verplicht, conditioneel of optioneel. Associaties Gebruik/voorbeelden Met welke klassen heeft deze klasse associaties. Toelichting bij het gebruik van deze klasse. * De asterisk geeft aan dat het attribuut overgeërfd is van een hogere objectklasse en een specifieke uitwerking heeft voor deze objectklasse. Bij de attributen is aangegeven of ze Verplicht, Conditioneel of ptioneel zijn. Voor deze termen gelden de volgende definities: Verplicht: Attribuut moet ingevuld zijn. De verplichting komt voort uit. Conditioneel: Verplicht indien van toepassing en aanwezig. Verplichting komt voort uit. Bij de attribuut toelichting is een nadere omschrijving van de conditie opgenomen. ptioneel: Attribuut hoeft niet maar kan wel ingevuld worden. In de UML klassendiagrammen worden de objectklassen afgebeeld en hun onderlinge relaties. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 12

13 6.4 IMKAD: Het UML-Klassendiagram. Een overzicht. In het IMKAD zijn vier hoofdklassen opgenomen die objecten in de werkelijkheid presenteren: een objectklasse Kadastrale Grens, afgeleid van NEN3610 objectklasse Geobject; een objectklasse nroerende Zaak (Perceel, Leidingnetwerk, Appartementsrecht), afgeleid van NEN3610 objectklasse Registratief Gebied; een objectklasse Stuk (Kadasterstuk, Aangeboden Stuk); een objectklasse Recht (Zakelijk Recht, Hypotheek, Beslag); een objectklasse Persoon (KAD Natuurlijk Persoon, KAD Niet Natuurlijk Persoon, GBA Ingezetene, RNI Niet Ingezetene, NHR Rechtspersoon). vererving tussen hoofdklasse en subklasse. In een UML klassendiagram geldt de afspraak dat een subklasse (specialisatieklasse) alle eigenschappen erft die op het niveau van de hoofdklasse (generalisatie klasse) gedefinieerd zijn. Dit betekent dat attributen die bij een hoofdklasse gedefinieerd zijn, bij een subklasse niet meer worden herhaald. Zo is bijvoorbeeld het attribuut koopsom bij de klasse nroerende Zaak al gedefinieerd. Door de overerving is het een attribuut dat ook voor de subklassen geldt. Het wordt echter niet meer opgenomen in de afbeelding van de subklasse. Bij het lezen van de diagrammen dient hier rekening mee te worden gehouden. Het volgende UML-klassendiagram beschrijft het IMKAD. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 13

14 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 14

15 6.5 IMKAD: bjectcatalogus. De objectklassen die in dit diagram aangegeven zijn worden in de volgende tabellen (objectcatalogus) beschreven Belangrijkste objecten Kadastrale Grens Klasse KadastraleGrens Definitie Herkomst definitie De afbeelding van een grens op de kadastrale kaart. IMKAD Generalisatie van Specialisatie van NEN3610 Geobject Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel Identificatie aard grenslijn De Kadaster identificatie kadastrale grens is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan een kadastrale grens. Aanduiding van de aard van de grens. De waarden komen uit het domein aardkadastralegrens. Een grenslijn is een aantal metingen, die coördinaten opleveren, die vervolgens verbonden worden tot een lijn of een boog. Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString). V V V Associaties Gebruik/voorbeelden perceellinks: Verwijzing naar het perceel links van de grens perceelrechts: Verwijzing naar het perceel rechts van de grens V V nroerende Zaak Klasse _nroerendezaak Definitie Herkomst definitie Generalisatie van Specialisatie van Een nroerende zaak is een geregistreerd goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Globaal gegevensmodel Kadaster Perceel, Leidingnetwerk, en Appartementsrecht NEN3610 Geobject Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 15

16 Klasse _nroerendezaak kadastraleidentificatie kadastraleaanduiding koopsom landinrichtingsrente cultuurnbebouwd simplelink De Kadaster identificatie onroerende zaak is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan een onroerende zaak. De identificatie begint met NL.IMKAD. gevolgd door een uniek nummer van 15 posities. Kadastrale aanduiding is de unieke aanduiding van een onroerende zaak, die door het kadaster wordt vastgesteld. Het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer onroerende zaken zijn verkregen. Koopsom is altijd een positief bedrag. Dit is een bedrag (omgerekend naar) euro's. Landinrichtingsrente is het bedrag waarmee de nroerende zaak is belast in het kader van de landinrichtingswet. Als twee percelen met elk landinrichtingsrentegegevens met verschillende eindjaren verenigd worden, worden beide landinrichtingsrente-gegevensgroepen bij het nieuwe perceel opgenomen. Cultuur ongebouwd geeft een aanduiding voor het onbebouwde gedeelte van de cultuur van een onroerende zaak. De waarden komen uit het domein cultuuronbebouwd. Attribuutgroep met de Xlink attributen die nodig zijn om naar deze klasse te kunnen linken. V V Associaties Associatie met locatie waar de onroerende zaak zich bevindt. gerelateerdeaantekening: verwijzing naar een aantekening over de onroerende zaak. ontstaanuitstukdeel: verwijzing naar het stuk waaruit de onroerende zaak is ontstaan. vervallendoorstukdeel: verwijzing naar het stuk op grond waarvan de onroerende zaak is vervallen. ontstaanuitz: verwijzing naar historie van de onroerende zaak waarin verwezen wordt naar een onroerende zaak waaruit de onroerende zaak is ontstaan (splitsing). overgegaaninz: verwijzing naar historie van de onroerende zaak waarin verwezen wordt naar een onroerende zaak waarin de onroerende zaak is overgegaan (samenvoeging). mandeligz hoofdz: Mandeligheid geeft de relatie weer tussen een onroerende zaak, welke een mandeligheid omvat (de hoofd onroerende zaak), en de nroerende zaak, welke tot gemeenschappelijk nut is bestemd (de mandelige onroerende zaak). Het gemeenschappelijke nut wordt gevormd door een nroerende zaak die gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaren van twee of meer andere nroerende zaak en door hen tot gemeenschappelijk nut van die nroerende zaak wordt bestemd. Gebruik/voorbeelden _nroerendezaak is een abstracte klasse en wordt dus zelf nooit gebruikt. In haar plaats kunnen de afgeleide klassen Perceel, Leidingnetwerk en Appartementsrecht gebruikt worden. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 16

17 Perceel Klasse Perceel Definitie Herkomst definitie Een onroerende zaak, onderkend als een deel van het Nederlands grondgebied van welk deel het Kadaster de begrenzing met behulp van landmeetkundige gegevens heeft vastgelegd op grond van gegevens betreffende de rechtstoestand, bestemming en het gebruik en dat door zijn kadastrale aanduiding is gekenmerkt. Als onderdeel van het Nederlands grondgebied is het een driedimensionaal ruimtelijk object. art 1, Kadasterwet Generalisatie van Specialisatie van _nroerendezaak Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel kaartbegrenzing grootte omschrijving Deelpercelen plaatscoordinaten vastgesteldegrootte perceelnrrotatie perceelnrverschuiving Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd. Uitgedrukt als een GML Polygon. Een door het Kadaster op grond van de kadastrale grenzen van een perceel berekende indicatieve grootte van een perceel ten tijde van vorming van dat perceel. Een perceel is een (2D) vlakvormig ruimtelijk object dat "opdelend" van structuur is. Dit betekent dat Nederland altijd naadloos en volledig is bedekt met perceelsvlakken, die elkaar niet mogen overlappen. Het in een ter inschrijving aangeboden stuk beschreven tekst, dat een nadere omschrijving geeft van het gekochte deel van een perceel. Plaatscoördinaten perceel is de aanduiding van een kaartpunt voor de weergave van de identificatie van een perceel (centroïde). Uitgedrukt als een GML Point. Door de keuze van het nulpunt geldt dat zowel de x-coördinaat als de y-coördinaat altijd positief zijn. Een aanduiding die voorafgaand aan de meting middels een melding in de aktetekst wordt bepaald en aangeeft of er bij de afsplitsing van een deel van een perceel sprake zal zijn van een vastgestelde grootte, dan wel een indicatieve grootte. Een geschatte grootte geeft aan, dat de grootte na uitmeting (binnen bepaalde marges) mag afwijken van hetgeen in de akte als indicatieve grootte is opgenomen. Rotatie van het perceelnummer ten behoeve van afbeelding op de kaart. Perceelnummers worden bijvoorbeeld gekanteld om in een smal perceel te passen. Coördinaten voor het verschuiven van het perceelnummer op de kaart naar een locatie waar meer ruimte is om het nummer af te beelden. V Associaties Gebruik/voorbeelden perceelsgrens: Verwijzing naar de KadastraleGrenzen van het perceel. Associatie met een Appartementencomplex dat zich op het perceel bevindt. V April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 17

18 Leidingnetwerk Klasse Leidingnetwerk Definitie Herkomst definitie Een leidingnetwerk is een onroerende zaak, welke bestemd is voor transport van telecommunicatie, olie, gas, elektra en water, dat kadastraal is aangeduid en waarvan de begrenzing cartografisch is of kan worden vastgelegd. art 1, Kadasterbesluit Generalisatie van Specialisatie van _nroerendezaak Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel aard begrenzing De omschrijving van de soort netwerk, ingedeeld naar het product wat erin wordt vervoerd. De waarden komen uit het domein aardleidingnetwerk. Het geheel van lijnketens waarmee de ligging van een Leidingnetwerk geometrisch wordt aangegeven. De begrenzing van een leidingnetwerk kan zowel lijnvormig als vlakvormig worden beschreven. Lijnvormig houdt in dat het leidingnetwerk bestaat uit een netwerk van lijnketens, die onderling minimaal een punt in de keten gemeenschappelijk hebben. Vlakvormig houdt in dat de lijnketens onderling zodanig met elkaar zijn verbonden dat een vlakvormige figuur (polylijn) is af te leiden. In het lijnvormige geval kan ook de strookbreedte, waarbinnen de grenslijn ligt, zijn opgenomen. In zo'n geval is, indien nodig, een vlakvormige figuur te berekenen. V V Associaties Gebruik/voorbeelden Appartementsrecht Klasse Appartementsrecht Definitie Herkomst definitie nroerende zaak dat kadastraal is aangeduid, bestaande uit een aandeel in recht(en) op de onroerende zaak/zaken die in de splitsing is/zijn betrokken en dat de bevoegdheid bevat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van een onroerende zaak, die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van een gebouw en van de bij het gebouw behorende grond. art 2, Kadasterbesluit Generalisatie van Specialisatie van _nroerendezaak Attributen April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 18

19 Klasse Appartementsrecht Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel Associaties Associatie met het appartementencomplex waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. V Gebruik/voorbeelden Het appartementsrecht heeft zelf geen attributen. via de deelvan relatie wordt het appartementencomplex vastgelegd, waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. Dit appartementencomplex op zijn beurt verwijst weer naar een of meer Percelen waarop het zich bevindt, en naar een Persoon die de vereniging van eigenaars is Recht Klasse _Recht Definitie Herkomst definitie Generalisatie van Eigendom van of een beperkt recht (bv. opstal, erfpacht), hypotheek of beslag van een persoon op een onroerende zaak. IMKAD ZakelijkRecht, Hypotheek, Beslag Specialisatie van Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel kadastraleidentificatie simplelink Een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan een recht. De identificatie begint met NL.IMKAD. gevolgd door een uniek nummer van 15 posities. Attribuutgroep met de Xlink attributen die nodig zijn om naar deze klasse te kunnen linken. V Associaties betrekkingpz: Verwijzing naar de onroerende zaak waar het recht betrekking op heeft. gerechtigde: Verwijzing naar de persoon ten name van wie het recht is gesteld. stukdeelntstaan: verwijzing naar het stukdeel (brondocument) op grond waarvan het zakelijk recht is opgenomen in de basisregistratie Kadaster. stukdeelvervallen: verwijzing naar het stukdeel (brondocument) op grond waarvan het recht is beëindigd in de basisregistratie Kadaster. gerelateerdeaantekening: Verwijzing naar een aantekening waarin een feit vermeld staat dat betrekking heeft op het recht en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van dat recht. V Gebruik/voorbeelden In de basisregistratie Kadaster heeft één recht altijd betrekking op één onroerende zaak en één April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 19

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.01 (in gebruik) april 2010 Voorwoord Burgers en bedrijven

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel Trendrapport GIS prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries Onder redactie van E.M. Fendel GISt Rapport No. 40 November 2005 RWS Report AGI-2005-GAB-01 Trendrapport GIS prof. dr.

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 25 juni 2008 1 VRAAGBAAK

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken NAAM: EGEM I TEAMS / KING, WEKGOEP GB ZAKEN VESIE: 1.0 DATUM: 22-09-2010 eferentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken Verantwoording totstandkoming versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Motiveringen...

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend nummer... 45

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend nummer... 45 Inhoudsopgave 1. Afsprakenstelsel eherkenning.................................................................. 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46 Inhoudsopgave 1. Startpagina afsprakenstelsel eherkenning......................................................... 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46 Inhoudsopgave 1. Startpagina afsprakenstelsel eherkenning......................................................... 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie