IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)"

Transcriptie

1 IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) beschrijving van het model April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 0.1 concept Linda van den Brink Gebaseerd op Imkad concept Linda van den Brink Aanpassingen t.b.v Imkad actueel Linda van den Brink Aanpassingen t.b.v. Imkad 1.0 Goedkeuring Dit document is goedgekeurd door: Versie Datum Naam Functie April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

3 Geonovum: een profiel Geonovum is de nieuwe organisatie in het werkveld van de geo-informatie. Deze stichting maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk en ontwikkelt en beheert de standaarden die hiervoor nodig zijn. Geonovum ziet zichzelf als wegbereider van de nationale geo-informatie infrastructuur. Geonovum, wegbereider van de geo-informatie infrastructuur In het voorjaar van 2007 is Geonovum als nieuwe organisatie in het werkveld van de geoinformatie van start gegaan. Deze stichting zet zich in voor een goede toegang tot geoinformatie binnen de publieke sector en ontwikkelt en beheert de standaarden die hiervoor nodig zijn. Met Geonovum is een belangrijke stap gezet naar een betere afstemming en coördinatie van de publieke geografische gegevens in Nederland. In haar rol als wegbereider van de nationale geo-informatie infrastructuur verbindt Geonovum het management van het openbaar bestuur met de uitvoeringspraktijk. De kracht van Geonovum ligt in de dialoog, de afstemming en de monitoring van afspraken tussen partijen in het geo-werkveld over de concrete uitvoering en realisatie van werkzaamheden. Geonovum is een kleine, flexibele organisatie en bestaat uit een groep medewerkers onder leiding van een directeur, een onafhankelijk bestuur en een programmaraad. De stichting wordt financieel gesteund door de ministeries van VRM, LNV en V&W, het Kadaster en TN. Informatiemodel Kadaster (IMKAD) Beschrijving van het model. april 2008 Drs. L.E. van den Brink Niet voor publicatie Kadaster Postbus GH Apeldoorn Telefoon (055) internet April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

4 Inhoud 1 Inleiding nderwerp en toepassingsgebied Relatie met bestaande normen en standaarden Termen, afkortingen en schema-presentatie Termen en definities Afkortingen Schema-presentatie Het Informatiemodel Kadaster: Conceptueel Een toepassing van NEN Structuur van het informatiemodel IMKAD objectklassen Basisregistraties Beschrijving model: UML-diagram en bjectcatalogus Uitgangspunten en ontwerpcriteria format IMKAD: Het UML-Klassendiagram IMKAD: bjectcatalogus Belangrijkste objecten Kadastrale Grens nroerende Zaak Perceel Leidingnetwerk Appartementsrecht Recht Zakelijk Recht Hypotheek Beslag Persoon KAD Natuurlijk Persoon KAD Niet Natuurlijk Persoon Stuk Aangeboden Stuk Kadasterstuk verige bjecten Aantekening Aantekening Kadastraal bject Aantekening Recht Appartementencomplex Domicilie keuze Historie nroerende zaak locatie Stukdeel Klassen voor samengestelde attributen Aandeel Woonlocatie persoon Postlocatie persoon Bedrag Bijlage Buitenlands adres Cultuur onbebouwd Deel en nummer Hypotheekgegevens Kadastrale aanduiding Koopsom Landinrichtingsrente ndertekenaar PerceelnrVerschuiving...43 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

5 Persoon keuze Postbus adres Vlak of lijn Domeinwaarden aanduidinggeslacht aanduidingreeks aanduidingsoortregister aardaantekeningkadastraalobjec) aardaantekeningrecht aardbebouwing aardbedrag aardbeslag aardbijlage aarddomiciliekeuze aardkadastralegrens aardleidingnetwerk aardliproject aardonderpand aardstukdeel aardverkregenzakelijkrecht aardzakelijkrechtverkort beschikkingsbevoegdheid bewaring bijoftegenover cultuurbebouwd cultuuronbebouwd gemeenten land onroerendezaakhistorie oorzaakschuld rechtsvorm soortkadasterstuk valuta Bijlage 1: UML-schema presentatie voor klassendiagram Bijlage 2: Basismodel Geo-informatie April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008

6 1 Inleiding Dit rapport is een werkdocument waarin het Informatiemodel Kadaster, IMKAD2008, wordt beschreven. De verschillende objecten die voor Kadasterinformatie gedefinieerd zijn worden gepresenteerd, de relaties tussen de objecten en de attributen met bijbehorende domeinwaarden zijn opgenomen. Als onderdeel van het IMKAD is een visualisatiemodel opgenomen gebaseerd op de in IMKAD beschreven objectklassen. Dit document is vooral van belang voor applicatiebouwers en als referentie voor andere IMKAD gerelateerde documenten. IMKAD2008 wordt beschreven zonder uit te wijden over de praktische toepassing van het model voor het coderen van gegevensbestanden. Het Kadaster geeft ook productspecifieke, van IMKAD afgeleide modellen uit, die worden gebruikt voor het coderen van gegevensbestanden. Context: Leeswijzer: In hoofdstuk 2 wordt de context van deze norm beschreven. Deze norm staat niet op zich zelf maar maakt gebruik van en refereert aan andere normen. De aan deze norm gerelateerde normen zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de definities van termen en afkortingen gegeven die nodig voor het toepassen van deze norm. Hoofdstuk 5 beschrijft in conceptuele termen het IMKAD als een model van de werkelijkheid zoals die van belang is voor het ontsluiten van informatie over onroerende zaken, rechten, personen, en stukken die het kadaster verstrekt. Dit concept wordt uitgewerkt en ingevuld in hoofdstuk 6. p een formele manier worden door middel van een UML diagram de objectklassen weergegeven, de kenmerken van de verschillende objectklassen en hun onderlinge relaties. In een objectcatalogus wordt in tabelvorm van alle objectklassen de definitie gegeven en de attributen toegelicht. In hoofdstuk 7 worden alle domeinen gepresenteerd. De bijlagen geven aanvullende informatie over UML en NEN3610. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 6

7 2 nderwerp en toepassingsgebied Deze norm beschrijft het informatie model voor de gegevens van het Kadaster, Informatiemodel Kadaster (IMKAD), voor de uitwisseling van digitale (geo)-informatie. Het IMKAD modelleert onroerende zaken en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. PMERKING: Het concept van creatie van gemeenschappelijk informatiemodellen, nationaal en internationaal, past binnen het streven naar het vereenvoudigen van integratie van informatie uit verschillende domeinen en verschillende bronnen in een informatie infrastructuur. Noodzakelijk voor een dergelijke infrastructuur is interoperabiliteit tussen verschillende informatiesystemen. Dit betekent dat er op technisch en inhoudelijk gebied gemeenschappelijke afspraken gemaakt moeten worden. Het IMKAD is een set aan afspraken binnen het domein van onroerende zaken. 3 Relatie met bestaande normen en standaarden. IMKAD verwijst naar en maakt gebruik van regels die uitgewerkt zijn in een aantal normen en standaarden. Normen die zijn vastgelegd op nationaal niveau bij het NEN, en standaarden en afspraken die binnen de sector kabels en leidingen worden toegepast. Standaarden voor model: NEN 3610: 2005 Basismodel Geo-informatie. Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Standaarden voor uitwisselingsformaat: GML (Geography Markup Language) versie XML Linking Language: W3C standaard voor het leggen van links tussen objecten. Basisregistraties IMKAD heeft ook een plaats binnen het nieuwe stelsel van basisregistraties van de overheid. Deze basisregistraties leggen afspraken vast over onder andere de berichtenstandaarden en de in de basisregistraties geregistreerde gegevens. Binnen het stelsel van basisregistraties omvat de basisregistratie Kadaster de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland. De authentieke gegevens over natuurlijke personen (ingezetenen) worden opgenomen in de basisregistratie GBA en de authentieke gegevens over niet natuurlijke personen (bedrijven en instellingen) in het nieuwe handelsregister (NHR). Voor de registratie van adressen en gebouwen wordt binnen het stelsel een basisregistratie Adressen (BRA) en Gebouwen (BGR) voorzien. Een wettelijke basis voor BRA en BGR wordt pas vanaf 2009 verwacht. Daarnaast wordt binnen het programma stroomlijning basisgegevens onderzocht of het mogelijk is een basisregistratie voor niet ingezetenen (RNI) toe te voegen aan het stelsel. Het is momenteel nog niet duidelijk of en wanneer deze registratie beschikbaar komt. Andere sectormodellen TP10NL, ook een sectormodel dat door het Kadaster is uitgegeven, is bedoeld voor de uitwisseling van topografische bestanden. IMKL is een gedetailleerd model van de geografische ligging van kabels en leidingen in Nederland. Het doel van deze norm is het vereenvoudigen van de uitwisseling van informatie over (ondergrondse) kabels en leidingen tussen kabel- en leidingbeheerders en grondroerders. Deze April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 7

8 informatie dient uitgewisseld te worden ten einde de grondroerders informatie te verschaffen ter voorkoming van graafschade. IMKAD heeft ook een klasse Leidingnetwerk, maar hiervan worden alleen aard en begrenzing vastgelegd. Het doel van IMKAD is van deze klasse, een specialisatie van nroerende Zaak, de gegevens wat betreft de rechten hierop vast te leggen. Het gaat dus niet om de details rond de ligging zoals bij IMKL. 4 Termen, afkortingen en schema-presentatie In dit hoofdstuk worden de begrippen toegelicht die gebruikt worden voor de beschrijving van de structuur van het model. De definities van elementen van het model worden gegeven in hoofdstuk Termen en definities De volgende termen en definities zijn gebruikt bij de beschrijving van IMKAD. Het betreffen alleen de termen die van toepassing zijn op het model en niet die welke de inhoud van IMKAD verklaren. Indien relevant is tussen haakjes ook het Engelstalige equivalent gegeven. applicatieschema (application schema) informatiemodel dat wordt beschreven en toegepast PMERKING IMKAD is met UML beschreven in een applicatieschema. attribuut (feature attribute) kenmerk van een object attribuutwaarde (value) waarde die een attribuut aanneemt domein (domain) verzameling van waarden die een attribuut kan aannemen geo-informatie (geo-information, geographic information) gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak PMERKING Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie. geo-object (geographic feature type of feature class) abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect geassocieerd is met een locatie relatief ten opzichte van het aardoppervlak informatiemodel (conceptual model / conceptual schema) formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein PMERKING Domein is in dit verband: kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen interoperabiliteit (interoperability) mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen of partijen om met elkaar te communiceren en interacteren instantie (instance of occurrence) benoemd, identificeerbaar object uit een objectklasse objectklasse (feature class) verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 8

9 model (model) abstractie van de werkelijkheid sectormodel model voor beschrijving van de werkelijkheid binnen het domein van een beleidsveld representatie (representation) inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. PMERKING Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid. werkelijkheid (universe of discourse) beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat 4.3 Afkortingen IMKAD GIS GML MG UML XML Informatiemodel Kadaster Geografisch Informatie Systeem Geography Markup Language bject management Group Unified Modelling Language Extensible Markup Language 4.4 Schema-presentatie Voor het beschrijven van het model wordt gebruik gemaakt van de grafische modelleertaal UML (Unified Modelling Language). UML vindt zijn oorsprong in de objectoriëntatie en is door de bject management Groep (MG) ontwikkeld als een standaard voor het beschrijven van objectgeoriënteerde modellen. Het UML klassendiagram is één van de mogelijkheden die UML biedt. Dit onderdeel wordt in dit document gebruikt voor het beschrijven van IMKAD. In Bijlage 1 staat een beknopte samenvatting van de belangrijkste begrippen en notaties die gebruikt worden in een UML klassendiagram. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 9

10 5 Het Informatiemodel Kadaster: Conceptueel. 5.2 Een toepassing van NEN Het informatiemodel Kadaster is een toepassing van het Basismodel Geo-informatie, NEN 3610, voor de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland. Het is hiermee één van de mogelijke toepassingen van deze norm. NEN 3610 vervult als algemeen geldende norm een paraplufunctie voor bestaande of nog te ontwikkelen informatiemodellen voor specifieke beleidsvelden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om beleidsveldeigen registraties van geo-informatie via de algemene overlappende classificatie van NEN 3610 met andere beleidsvelden uit te wisselen. 5.3 Structuur van het informatiemodel. De structuur van IMKAD is ontleend aan het Basismodel Geo-informatie. In bijlage 2 is hiervan een beschrijving opgenomen. Centraal staat dat het een object georiënteerd model betreft voor uitwisseling van geo-informatie. bjectoriëntatie betekent dat de informatie gemodelleerd is rond objecten. Alleen de informatie die rechtstreeks het object betreft is bij het object opgenomen. De objecten vormen de eenheid van informatie. ok de relaties die objecten hebben met andere objecten zijn gemodelleerd. Dit maakt dat informatie over een object per object opvraagbaar is en ook de context van het object bekend en bevraagbaar is. bjecten met gelijke eigenschappen worden gegroepeerd in objectklassen. Waar het geo-informatie betreft worden deze klassen geoobjectklassen genoemd. 5.4 IMKAD objectklassen. De klasse nroerende Zaak uit IMKAD is van de klasse Registratief Gebied uit NEN3610 afgeleid. De andere hoofdklassen, Recht, Persoon, en Stuk, zijn niet uit NEN3610 afgeleid en zijn geen geoobjectklassen in IMKAD. 5.5 Basisregistraties De gegevens van personen en adressen zijn buiten IMKAD gehouden, omdat deze in andere basisregistraties een plek hebben. In afwachting van de komst van de andere basisregistraties worden adressen en personen wel gemodelleerd voor zover bekend is dat het binnen de desbetreffende basisregistraties zal gebeuren. m het onderscheid duidelijk te maken tussen gegevens die binnen het IMKAD model vallen en gegevens die er eigenlijk niet onder vallen, maar tijdelijk wel als aanvulling bij IMKAD zijn gemodelleerd, zijn binnenlandse adressen (BAG), ingezetenen (GBA), niet-ingezetenen (RNI) en rechtspersonen (NHR) ieder in een aparte namespace onder Imkad opgenomen. In de toekomst zullen hier de eigen namespaces van deze basisregistraties voor in de plaats komen. Daarnaast bevat IMKAD wel eigen klassen buitenlandse adressen en postadressen, omdat die niet in BRA zullen komen, en klassen voor natuurlijke en niet natuurlijke personen, omdat in de Kadaster registratie personen voorkomen, die niet bij GBA of RNI geregistreerd zijn. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 10

11 6 Beschrijving model: UML-diagram en bjectcatalogus. In het voorafgaande hoofdstuk is het concept van IMKAD beschreven. In dit hoofdstuk worden de klassen van het IMKAD model uitgelegd. De klassen worden aan elkaar gerelateerd, attributen worden gedefinieerd en attribuut domeinen toegekend. In hoofdstuk 6.3 wordt het model en alle objectklassen en relaties doormiddel van een diagram beschreven. In hoofdstuk 6.4 worden alle objectklassen, attributen en relaties van definities voorzien in een objectcatalogus. 6.2 Uitgangspunten en ontwerpcriteria Voor het ontwerp van IMKAD gelden de volgende criteria en uitgangspunten: - IMKAD is een model voor beschrijving en ontsluiting/uitwisseling van de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland; - IMKAD wordt toegepast in de uitwisseling van gegevens van en naar het Kadaster; - nroerende zaken omvatten percelen, appartementsrechten en leidingnetwerken; - Naast onroerende zaken legt IMKAD de rechten van personen op die onroerende zaken vast evenals de stukken, waaruit die rechten zijn ontstaan; - er wordt zoveel als mogelijk is aangesloten op bestaande standaarden. 6.3 format Het volgende format wordt gebruikt voor de beschrijving van de klassen van IMKAD. Een figuur waarmee een bepaalde IMKAD objectklasse gevisualiseerd wordt. Klassenaam +attribuutnaam : <attribuutdomein> [multipliciteit] In het figuur: de naam van de objectklasse; attribuutnaam : de attributen die gedefinieerd zijn voor deze objectklasse; <attribuutdomein>: een referentie naar de verzameling van toegestane attribuutwaarden, het domein; [multipliciteit]: de kardinaliteit van het attribuut weergegeven in het aantal keren (multipliciteit) dat een attribuut kan of moet voorkomen. Bij elke objectklasse is een tabel opgenomen waarin de definitie en andere klasse informatie wordt gegeven. De tabel heeft de volgende indeling: Klasse Klassenaam Definitie Herkomst definitie Definitie van de objectklasse. De herkomst, bron, van de definitie. Generalisatie van Specialisatie van Attributen Attribuutnaam* De naam van het attribuut Van welke klassen is deze klasse een generalisatie. Van welke klasse is deze klasse een specialisatie. De attributen die gedefinieerd zijn voor deze klasse. Toelichting Een toelichting op het doel en gebruik van het attribuut. Verplicht Conditioneel ptioneel April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 11

12 Klasse Klassenaam Is het attribuut verplicht, conditioneel of optioneel. Associaties Gebruik/voorbeelden Met welke klassen heeft deze klasse associaties. Toelichting bij het gebruik van deze klasse. * De asterisk geeft aan dat het attribuut overgeërfd is van een hogere objectklasse en een specifieke uitwerking heeft voor deze objectklasse. Bij de attributen is aangegeven of ze Verplicht, Conditioneel of ptioneel zijn. Voor deze termen gelden de volgende definities: Verplicht: Attribuut moet ingevuld zijn. De verplichting komt voort uit. Conditioneel: Verplicht indien van toepassing en aanwezig. Verplichting komt voort uit. Bij de attribuut toelichting is een nadere omschrijving van de conditie opgenomen. ptioneel: Attribuut hoeft niet maar kan wel ingevuld worden. In de UML klassendiagrammen worden de objectklassen afgebeeld en hun onderlinge relaties. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 12

13 6.4 IMKAD: Het UML-Klassendiagram. Een overzicht. In het IMKAD zijn vier hoofdklassen opgenomen die objecten in de werkelijkheid presenteren: een objectklasse Kadastrale Grens, afgeleid van NEN3610 objectklasse Geobject; een objectklasse nroerende Zaak (Perceel, Leidingnetwerk, Appartementsrecht), afgeleid van NEN3610 objectklasse Registratief Gebied; een objectklasse Stuk (Kadasterstuk, Aangeboden Stuk); een objectklasse Recht (Zakelijk Recht, Hypotheek, Beslag); een objectklasse Persoon (KAD Natuurlijk Persoon, KAD Niet Natuurlijk Persoon, GBA Ingezetene, RNI Niet Ingezetene, NHR Rechtspersoon). vererving tussen hoofdklasse en subklasse. In een UML klassendiagram geldt de afspraak dat een subklasse (specialisatieklasse) alle eigenschappen erft die op het niveau van de hoofdklasse (generalisatie klasse) gedefinieerd zijn. Dit betekent dat attributen die bij een hoofdklasse gedefinieerd zijn, bij een subklasse niet meer worden herhaald. Zo is bijvoorbeeld het attribuut koopsom bij de klasse nroerende Zaak al gedefinieerd. Door de overerving is het een attribuut dat ook voor de subklassen geldt. Het wordt echter niet meer opgenomen in de afbeelding van de subklasse. Bij het lezen van de diagrammen dient hier rekening mee te worden gehouden. Het volgende UML-klassendiagram beschrijft het IMKAD. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 13

14 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 14

15 6.5 IMKAD: bjectcatalogus. De objectklassen die in dit diagram aangegeven zijn worden in de volgende tabellen (objectcatalogus) beschreven Belangrijkste objecten Kadastrale Grens Klasse KadastraleGrens Definitie Herkomst definitie De afbeelding van een grens op de kadastrale kaart. IMKAD Generalisatie van Specialisatie van NEN3610 Geobject Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel Identificatie aard grenslijn De Kadaster identificatie kadastrale grens is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan een kadastrale grens. Aanduiding van de aard van de grens. De waarden komen uit het domein aardkadastralegrens. Een grenslijn is een aantal metingen, die coördinaten opleveren, die vervolgens verbonden worden tot een lijn of een boog. Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString). V V V Associaties Gebruik/voorbeelden perceellinks: Verwijzing naar het perceel links van de grens perceelrechts: Verwijzing naar het perceel rechts van de grens V V nroerende Zaak Klasse _nroerendezaak Definitie Herkomst definitie Generalisatie van Specialisatie van Een nroerende zaak is een geregistreerd goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Globaal gegevensmodel Kadaster Perceel, Leidingnetwerk, en Appartementsrecht NEN3610 Geobject Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 15

16 Klasse _nroerendezaak kadastraleidentificatie kadastraleaanduiding koopsom landinrichtingsrente cultuurnbebouwd simplelink De Kadaster identificatie onroerende zaak is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan een onroerende zaak. De identificatie begint met NL.IMKAD. gevolgd door een uniek nummer van 15 posities. Kadastrale aanduiding is de unieke aanduiding van een onroerende zaak, die door het kadaster wordt vastgesteld. Het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer onroerende zaken zijn verkregen. Koopsom is altijd een positief bedrag. Dit is een bedrag (omgerekend naar) euro's. Landinrichtingsrente is het bedrag waarmee de nroerende zaak is belast in het kader van de landinrichtingswet. Als twee percelen met elk landinrichtingsrentegegevens met verschillende eindjaren verenigd worden, worden beide landinrichtingsrente-gegevensgroepen bij het nieuwe perceel opgenomen. Cultuur ongebouwd geeft een aanduiding voor het onbebouwde gedeelte van de cultuur van een onroerende zaak. De waarden komen uit het domein cultuuronbebouwd. Attribuutgroep met de Xlink attributen die nodig zijn om naar deze klasse te kunnen linken. V V Associaties Associatie met locatie waar de onroerende zaak zich bevindt. gerelateerdeaantekening: verwijzing naar een aantekening over de onroerende zaak. ontstaanuitstukdeel: verwijzing naar het stuk waaruit de onroerende zaak is ontstaan. vervallendoorstukdeel: verwijzing naar het stuk op grond waarvan de onroerende zaak is vervallen. ontstaanuitz: verwijzing naar historie van de onroerende zaak waarin verwezen wordt naar een onroerende zaak waaruit de onroerende zaak is ontstaan (splitsing). overgegaaninz: verwijzing naar historie van de onroerende zaak waarin verwezen wordt naar een onroerende zaak waarin de onroerende zaak is overgegaan (samenvoeging). mandeligz hoofdz: Mandeligheid geeft de relatie weer tussen een onroerende zaak, welke een mandeligheid omvat (de hoofd onroerende zaak), en de nroerende zaak, welke tot gemeenschappelijk nut is bestemd (de mandelige onroerende zaak). Het gemeenschappelijke nut wordt gevormd door een nroerende zaak die gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaren van twee of meer andere nroerende zaak en door hen tot gemeenschappelijk nut van die nroerende zaak wordt bestemd. Gebruik/voorbeelden _nroerendezaak is een abstracte klasse en wordt dus zelf nooit gebruikt. In haar plaats kunnen de afgeleide klassen Perceel, Leidingnetwerk en Appartementsrecht gebruikt worden. April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 16

17 Perceel Klasse Perceel Definitie Herkomst definitie Een onroerende zaak, onderkend als een deel van het Nederlands grondgebied van welk deel het Kadaster de begrenzing met behulp van landmeetkundige gegevens heeft vastgelegd op grond van gegevens betreffende de rechtstoestand, bestemming en het gebruik en dat door zijn kadastrale aanduiding is gekenmerkt. Als onderdeel van het Nederlands grondgebied is het een driedimensionaal ruimtelijk object. art 1, Kadasterwet Generalisatie van Specialisatie van _nroerendezaak Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel kaartbegrenzing grootte omschrijving Deelpercelen plaatscoordinaten vastgesteldegrootte perceelnrrotatie perceelnrverschuiving Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd. Uitgedrukt als een GML Polygon. Een door het Kadaster op grond van de kadastrale grenzen van een perceel berekende indicatieve grootte van een perceel ten tijde van vorming van dat perceel. Een perceel is een (2D) vlakvormig ruimtelijk object dat "opdelend" van structuur is. Dit betekent dat Nederland altijd naadloos en volledig is bedekt met perceelsvlakken, die elkaar niet mogen overlappen. Het in een ter inschrijving aangeboden stuk beschreven tekst, dat een nadere omschrijving geeft van het gekochte deel van een perceel. Plaatscoördinaten perceel is de aanduiding van een kaartpunt voor de weergave van de identificatie van een perceel (centroïde). Uitgedrukt als een GML Point. Door de keuze van het nulpunt geldt dat zowel de x-coördinaat als de y-coördinaat altijd positief zijn. Een aanduiding die voorafgaand aan de meting middels een melding in de aktetekst wordt bepaald en aangeeft of er bij de afsplitsing van een deel van een perceel sprake zal zijn van een vastgestelde grootte, dan wel een indicatieve grootte. Een geschatte grootte geeft aan, dat de grootte na uitmeting (binnen bepaalde marges) mag afwijken van hetgeen in de akte als indicatieve grootte is opgenomen. Rotatie van het perceelnummer ten behoeve van afbeelding op de kaart. Perceelnummers worden bijvoorbeeld gekanteld om in een smal perceel te passen. Coördinaten voor het verschuiven van het perceelnummer op de kaart naar een locatie waar meer ruimte is om het nummer af te beelden. V Associaties Gebruik/voorbeelden perceelsgrens: Verwijzing naar de KadastraleGrenzen van het perceel. Associatie met een Appartementencomplex dat zich op het perceel bevindt. V April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 17

18 Leidingnetwerk Klasse Leidingnetwerk Definitie Herkomst definitie Een leidingnetwerk is een onroerende zaak, welke bestemd is voor transport van telecommunicatie, olie, gas, elektra en water, dat kadastraal is aangeduid en waarvan de begrenzing cartografisch is of kan worden vastgelegd. art 1, Kadasterbesluit Generalisatie van Specialisatie van _nroerendezaak Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel aard begrenzing De omschrijving van de soort netwerk, ingedeeld naar het product wat erin wordt vervoerd. De waarden komen uit het domein aardleidingnetwerk. Het geheel van lijnketens waarmee de ligging van een Leidingnetwerk geometrisch wordt aangegeven. De begrenzing van een leidingnetwerk kan zowel lijnvormig als vlakvormig worden beschreven. Lijnvormig houdt in dat het leidingnetwerk bestaat uit een netwerk van lijnketens, die onderling minimaal een punt in de keten gemeenschappelijk hebben. Vlakvormig houdt in dat de lijnketens onderling zodanig met elkaar zijn verbonden dat een vlakvormige figuur (polylijn) is af te leiden. In het lijnvormige geval kan ook de strookbreedte, waarbinnen de grenslijn ligt, zijn opgenomen. In zo'n geval is, indien nodig, een vlakvormige figuur te berekenen. V V Associaties Gebruik/voorbeelden Appartementsrecht Klasse Appartementsrecht Definitie Herkomst definitie nroerende zaak dat kadastraal is aangeduid, bestaande uit een aandeel in recht(en) op de onroerende zaak/zaken die in de splitsing is/zijn betrokken en dat de bevoegdheid bevat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van een onroerende zaak, die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van een gebouw en van de bij het gebouw behorende grond. art 2, Kadasterbesluit Generalisatie van Specialisatie van _nroerendezaak Attributen April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 18

19 Klasse Appartementsrecht Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel Associaties Associatie met het appartementencomplex waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. V Gebruik/voorbeelden Het appartementsrecht heeft zelf geen attributen. via de deelvan relatie wordt het appartementencomplex vastgelegd, waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. Dit appartementencomplex op zijn beurt verwijst weer naar een of meer Percelen waarop het zich bevindt, en naar een Persoon die de vereniging van eigenaars is Recht Klasse _Recht Definitie Herkomst definitie Generalisatie van Eigendom van of een beperkt recht (bv. opstal, erfpacht), hypotheek of beslag van een persoon op een onroerende zaak. IMKAD ZakelijkRecht, Hypotheek, Beslag Specialisatie van Attributen Attribuutnaam Toelichting Verplicht Conditioneel ptioneel kadastraleidentificatie simplelink Een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan een recht. De identificatie begint met NL.IMKAD. gevolgd door een uniek nummer van 15 posities. Attribuutgroep met de Xlink attributen die nodig zijn om naar deze klasse te kunnen linken. V Associaties betrekkingpz: Verwijzing naar de onroerende zaak waar het recht betrekking op heeft. gerechtigde: Verwijzing naar de persoon ten name van wie het recht is gesteld. stukdeelntstaan: verwijzing naar het stukdeel (brondocument) op grond waarvan het zakelijk recht is opgenomen in de basisregistratie Kadaster. stukdeelvervallen: verwijzing naar het stukdeel (brondocument) op grond waarvan het recht is beëindigd in de basisregistratie Kadaster. gerelateerdeaantekening: Verwijzing naar een aantekening waarin een feit vermeld staat dat betrekking heeft op het recht en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van dat recht. V Gebruik/voorbeelden In de basisregistratie Kadaster heeft één recht altijd betrekking op één onroerende zaak en één April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 pagina 19

Wijzigingen Imkad 1.0 20080411 Dit is een major release. 1. Het model is niet langer letterlijk van nen3610 afgeleid. Er zijn een GeoObject en

Wijzigingen Imkad 1.0 20080411 Dit is een major release. 1. Het model is niet langer letterlijk van nen3610 afgeleid. Er zijn een GeoObject en Wijzigingen Imkad 1.0 20080411 Dit is een major release. 1. Het model is niet langer letterlijk van nen3610 afgeleid. Er zijn een GeoObject en ReigstratiefGebied in IMKAD gemodelleerd, waarin de relatie

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s)

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s) Directie Services Communicatie Services IMKL Beschrijving van het model Versie 1.1 Auteur(s) Het Kadaster Datum mei 2008 Directie Services Communicatie Services Titel IMKL Versie 1.1 Blad 1 van 51 IMKL

Nadere informatie

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster 0.1 Controleprotocol Basisregistratie Kadaster Datum Mei 2015 Versie 2.0 DefinitiefHoofdbewaarder van het KadasterJ.W.C. NonMateriebeleid JBLLandregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2006. Modeldocument: beschrijving van het model. Opdrachtnemer: Ravi

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2006. Modeldocument: beschrijving van het model. Opdrachtnemer: Ravi 6 Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2006 Modeldocument: beschrijving van het model Juni 2006 Opdrachtnemer: Ravi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Onderwerp en toepassingsgebied... 2 3. Relatie

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4615 22 maart 2010 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 februari 2010, nr. WJZ/9230923, houdende regels

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 190 Beschikking van de Minister van Justitie van 6 mei 2003, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kadastrale tarieven

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Uitbreiding UM Aquo cluster KRW. Middel

Uitbreiding UM Aquo cluster KRW. Middel Uitbreiding UM Aquo cluster KRW algemeen onderdeel: Publicatiedatum 23 december 2011 UM Aquo - KRW Status Definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Middel inhoud Werkproces: Kennisgebied

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Handreiking Informatiemodellen

Handreiking Informatiemodellen Handreiking Informatiemodellen Geonovum datum 25 februari 2015 versie 1.0 Definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Inhoudsopgave 1 Toepassing informatiemodellen

Nadere informatie

grens dient opnieuw uitgemeten te worden

grens dient opnieuw uitgemeten te worden 7 5 Uittreksel Kadastrale Kaart 11 137 630 632 11A / TR01 115 11A 1 grens dient opnieuw uitgemeten te worden 6 383 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model IMGeo Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model Versie 1.0 17 oktober 2007 Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is ontstaan op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

Kadastraal bericht inzake grondpercelen Page 1 of 2 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

BOM BRK constructies en voorbeelden

BOM BRK constructies en voorbeelden Directie Services SO Auteur(s) Paul Dix Berry Brandt Susan Veltman Directie Services SO 1 van 54 Status Definitief Verspreiding Intern / Extern historie Datum Auteur Opmerking Susan Veltman Definitief

Nadere informatie

Metamodel M(etamodel) I(nformatiemodellen) G(emeenten)

Metamodel M(etamodel) I(nformatiemodellen) G(emeenten) Metamodel M(etamodel) I(nformatiemodellen) G(emeenten) (metamodel voor informatiemodellen KING en Kadaster + extensie) Het metamodel MIG (Metamodel Informatiemodellen Gemeenten) is het metamodel voor de

Nadere informatie

NEN 3610: mei 2010

NEN 3610: mei 2010 NEN 3610: 2010 Paul Janssen, Geonovum IMRO IMWA IMLG IMNAB IMOOV IMKL IMKAD IMKICH IMWE IMGeo IM0101 IMBRO IMTOP IMMetingen IM... Wat is NEN 3610? Stelsel van Geo-informatiemodellen Hoe ISO ISO standaarden

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31 Uittreksel Kadastrale Kaart 405 454 3331 455 506 453 457 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve

Nadere informatie

InformatieModel Water (IMWA) 2013

InformatieModel Water (IMWA) 2013 InformatieModel Water (IMWA) 2013 Auteur Datum IHW 21-augustus-2013 Versie 5.0 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging H-J. Lekkerkerk Dit document is gebaseerd op IMWA 2005, IMWA

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 22 juli 2011, BPR2011/54222 heeft het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor het UM Aquo - metingen Verticaal reeksen

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor het UM Aquo - metingen Verticaal reeksen Wijzigingsvoorstel (RfC) voor het UM Aquo - metingen Verticaal reeksen Indiener: IDsW Datum: 21 november 2007 Kenmerk W-0710-0027 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-10-23

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Een introductie voor leden van de expertgroep Informatiemodellen Harmen Mantel, Ordina ICT Management & Consultancy, werkzaam voor KING DOELSTELLING PRESENTATIE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Gerechtigde EIGENDOM De Staat (Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Hanzelaan JK ZWOLLE Postadres: Postbus: AP ZWOLLE

Gerechtigde EIGENDOM De Staat (Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Hanzelaan JK ZWOLLE Postadres: Postbus: AP ZWOLLE Kadastraal bericht object pagina 1 van 2 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha

Beusichem. Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a. Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Perceel agrarische grond, huidige cultuur akkerbouw Oppervlak 02.20.10 ha Beusichem Smalriemseweg, tegenover huisnr. 68a Vraagprijs : Reacties van gegadigden

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG)

Tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG) Tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG) Dit stuk heeft als uitgangspunt het kadastraal tarief gebaseerd op de Tarievenregeling Kadaster (TrK) van 1 januari 2017 en dient alleen als illustratie van

Nadere informatie

Tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG)

Tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG) Tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG) Via de applicatie SPLITS kunt u zelf percelen vormen met een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte (VKG). Deze werkwijze verlaagt de kosten binnen het

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Grotestraat 21 Goor Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Diamantlaan 1 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op bedrijventerrein Hoendiep direct naast de meubelboulevard. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw 861100000376773 Type Pand Oppervlakte grondvlak 481,2 m² Bouwjaar 1975 Aantal verblijfsobjecten

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

LOYENS & LOEFF N.V. t.a.v. mr. R.H. Meppelink Fred. Roeskestraat 100 1076 ED Amsterdam Faxnummer: 020 578 58 31 E-mailadres: Marjolein.van.Bekhoven@loyensloeff.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr.

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Goor, Stationslaan 2 Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Vraagprijs ,00 k.k.

Vraagprijs ,00 k.k. Elsloo - Zuid 7 Een nette goed onderhouden twee-onder-een kap woning op een perceel van 368m2. Deze voormalige fabriekswoning met bouwjaar in de vijftiger jaren is in de loop van de jaren gerenoveerd.

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Amarilstraat 21 Hengelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld; ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam Vrijblijvende objectinformatie Keyenburg 351 te Rotterdam Object : Het TNT Post/bestelkantoor, parkeerterrein/erf gelegen aan het Keyenburg 351 in Rotterdam (Charlois). De grond is in erfpacht uitgegeven

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Hellevoetsluis, H. Heijermansstraat 1 Object Op een markante locatie gelegen (voormalig) post- en bestelkantoor met een ruim buitenterrein dat zich uitstekend

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep Te koop Bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Spoorzicht. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Projectomschrijving Ligging/bereikbaarheid.

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : Vanaf ,- k.k. excl. BTW.

Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : Vanaf ,- k.k. excl. BTW. ALKMAAR - HAZENKOOG 28 Diverse bedrijfsunits met verschillende metrages beschikbaar. Vanaf circa 100 m 2 tot en met 203 m 2 BVO. Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs :

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar.

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar. ander 9 Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend Gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den^ijn Bezoekadres Utrechtseweg 68

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Losser, De Brink 2 Object Het post- en bestelkantoor met bijbehorend buitenterrein aan het begin van het winkelcentrum De Brink. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend,

Nadere informatie

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.)

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Makelaardij Van der Ploeg, Telstar 46, 9602 ZW HOOGEZAND Telefoon: (0598) 42 37 29; info@makelaardijvanderploeg.nl Telstar 46 9602 ZW HOOGEZAND

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Klimopweg 5 Object Het kavel bouwgrond, gelegen aan de Klimopweg 5 te Amsterdam. Kadastrale aanduiding Gemeente Amsterdam K, Sectie K, nummer 7410, groot 4.510

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht

Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht Algemeen De Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht is een monumentaal kantoorpand met verhuurde winkelruimte op de begane grond gelegen

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Vooradvies historische informatie Amsterdam

Vooradvies historische informatie Amsterdam Bezoekadres Cruquiusweg 5 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 254 3622 www.amsterdam.nl/ bodeminformatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam Vooradvies historische informatie

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

Modeldocumentatie BRK Levering

Modeldocumentatie BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productmodel Basisregistratie Kadaster Levering, release 202090 Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer van 89 Productmodel

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Nuenen, Aardappeleterssteegje 4 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met binnenterrein en ondergrond, gelegen op de hoek van de Margot Begemannstraat

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, nummer 2013-0000761712, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Met het verzoek van 15 september 2015, kenmerk 2015-0000685724, heeft de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Inleiding In de expertgroep informatiemodellen van 14 februari jl. is besloten bestemmingsplannen op te nemen in het RSGB. Het InformatieModel

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Tegelen, Industriestraat 79 Object Het post- en bestelkantoor, parkeerterrein en erf gelegen aan de Industriestraat 79 te Tegelen. Kadastrale aanduiding Gemeente Tegelen

Nadere informatie

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport:

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport: WONINGRAPPORT Adres: Datum aanmaak rapport: juni 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Kadastrale informatie 1.1. Situatiekaart 1.2. Kadastraal bericht object 1.3. Uittreksel kadastrale kaart 2. Gegevens woning

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Te Koop. Middel 6 te Westzaan

Te Koop. Middel 6 te Westzaan Te Koop Middel 6 te Westzaan Te Koop Middel 6 te Westzaan Multifunctionele bedrijfsruimte met eigen buitenterrein geschikt voor vele doeleinden. Momenteel rust er een maatschappelijke (met zakelijke dienstverlening)

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Lavendelweg 37 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op het bedrijventerrein Ulgersmaborg aan de rand van een woonwijk. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Noordwijk, Boekerslootlaan 22 Object Het voormalige postkantoor en bestellersruimte met ondergrond gelegen aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk. Kadastrale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Haarlem, Californiëplein 16 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met erf en ondergrond. Kadastrale aanduiding Gemeente Haarlem II Sectie Y Nummer 862 Groot 1.044

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Geldrop, Molenstraat 2 Object Post- en bestelkantoor op een prominente hoeklocatie aan de Molenstraat 2 direct in het centrum van Geldrop. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Basismodel Geo-Informatie en domein info modellen. Marcel Reuvers

Basismodel Geo-Informatie en domein info modellen. Marcel Reuvers Basismodel Geo-Informatie en domein info modellen Marcel Reuvers 17 november 2004 1 3 E i k e n l a a n 1 3 E i k e n l a a n 2040 2039 2040 2039 Agenda Typering standaarden NEN3610 en sectormodellen

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Bilthoven, Postlaan 1 Object Het bestelkantoor gelegen aan de Postlaan 1, hoek Anthonie van Leeuwenhoeklaan te Bilthoven. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend

Nadere informatie

Tarieven Kadaster per 1 januari 2013 conform de Regeling tarieven Kadaster

Tarieven Kadaster per 1 januari 2013 conform de Regeling tarieven Kadaster Tarieven Kadaster per 1 januari 2013 conform de Regeling tarieven Kadaster Aan deze tarieflijst kunnen geen rechten worden ontleend. Producten/diensten Tarief in Mijn Kadaster Abonnement 1, per maand bij

Nadere informatie

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Hein Corstens 10 november 2010 Inhoud Initiatiefnemers BIM BIM en omgevingsinformatie Knelpunten Oplossingen Kennisplatform BIM-Omgeving Stellingen Initiatiefnemers

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Samsonweg 102 te Wormerveer

Te Huur / Te Koop. Samsonweg 102 te Wormerveer Te Huur / Te Koop Samsonweg 102 te Wormerveer Te Huur Samsonweg 102 te Wormerveer Aan de buitenrand van bedrijventerrein Noorderveld I, uitkijkend op weiland en de Zaan, bieden wij u deze turn key bedrijfsruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 544 Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie,

Nadere informatie

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015 Conceptenbibliotheek & Technisch register Frank Terpstra 02-09-2015 Inhoud Technisch register Concepten bibliotheek Demo Waarom Registers Vindbaarheid (schema s, informatiemodellen, concepten zijn zonder

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie