Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten"

Transcriptie

1 TNO-rapport 2005-CVB-R0352 Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus AA Delft T F Datum Januari 2006 Auteur(s) Ir. I.M.M.M.C. Naus Ing. J.W.P.M. Brekelmans Ir. R.M.L. Nelisse Ir. R.J.M. van Mierlo Aantal pagina's 24 Aantal bijlagen 3 Opdrachtgever Min. Afd. Directie Beleidsontwikkeling t.a.v. Dhr. H. in 't Hout Postbus GX DEN HAAG Projectnaam Draagbare blusapparaten Projectnummer /01.01 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 2 / 24 Samenvatting Zowel in de Model-bouwverordening 1992 als in de amvb s 8.40 uit de Wet milieubeheer staan momenteel gebruiksvoorschriften voor draagbare blustoestellen. Deze voorschriften overlappen elkaar en hebben onder andere betrekking op een jaarlijkse controle / keuring. /DGM en /DGW zijn samen op zoek naar mogelijkheden om de aan de jaarlijkse onderhouds/controle/keuringsverplichting voor draagbare blustoestellen verbonden administratieve lasten van bedrijven te verminderen. In dit verband heeft aan het Centrum voor Brandveiligheid van TNO gevraagd hoe zij tegen de volgende opties aankijken: a. het wijzigen van de frequentie: niet meer elk jaar, maar eens per x jaar; b. de onderhouds/controle/keuringsverplichting alleen laten gelden voor apparaten ouder dan y jaar; c. de onderhouds/controle/keuringsverplichting helemaal schrappen. Daarnaast is gevraagd om na te gaan (vraag d) of er Europeesrechtelijke voorschriften zijn ten aanzien van draagbare blustoestellen en een daarop betrekking hebbende periodieke onderhouds/controle/keuringsverplichting. Gezien de beperkte tijd die voor de beantwoording van deze vragen ter beschikking stond (ca. twee weken), is TNO verzocht de vragen a, b en c slechts indicatief te beantwoorden en aan te geven welk vervolgonderzoek nodig is. TNO is verzocht om vraag d volledig te beantwoorden. Bij de beantwoording van de vragen is alleen gekeken naar technische aspecten, en niet naar economische en/of juridische aspecten. De resultaten van het onderzoek zijn: Het onderhoud van draagbare blustoestellen is in Nederland geregeld in NEN Deze norm wordt direct aangestuurd vanuit de Model-bouwverordening De technische uitvoeringseisen, en de testen waaraan een draagbaar blustoestel moet worden onderworpen, zijn wel op Europees niveau vastgelegd: in NEN-EN 3. Voor de projectering van draagbare blustoestellen is een ontwerp normblad beschikbaar (ontwerp NEN 4001). Dit normblad wordt echter nog niet aangestuurd vanuit de de Model-bouwverordening In Europa is men momenteel alleen bezig met het uitbrengen van drie nieuwe delen van de productnorm EN 3. Er lopen geen initiatieven om projectering en onderhoud op Europees niveau te regelen. Ter onderbouwing van een wijziging in het verplicht stellen van keuring, onderhoud en controle van blusapparaten of van de daarbij gehanteerde frequentie is informatie gevonden op de volgende gebieden: Op basis van NEN 2559 en de amvb s 8.40 dient jaarlijks door een bevoegd persoon onderhoud te worden uitgevoerd aan draagbare blustoestellen. Dit is vergelijkbaar met een aantal omringende landen, zoals België, Frankrijk en Engeland. Enkele Duitstalige landen hanteren lagere onderhoudsfrequenties van 2 en 3 jaar. Er is geen onderbouwing gevonden van de door de diverse landen gevonden onderhoudstermijnen.

3 3 / 24 Op het gebied van betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen is geen directe informatie beschikbaar. Wel kan de informatie uit het Eurofeu onderzoek gebruikt worden om een indruk te krijgen hoe succesvol draagbare blustoestellen zijn bij het blussen van een beginnende brand. Uit het Eurofeu onderzoek blijkt dat in 5% tot 20% van de incidenten, waarbij draagbare brandblussers worden ingezet, de brand niet succesvol wordt bestreden. In hoeverre dit is toe te schrijven aan de brandblusser (NEN 2559 en EN 3), de projectering (ontwerp NEN 4001) of de gebruiker is niet bekend. De bovenstaande informatie is naar het inzicht van TNO nog onvoldoende om op gefundeerde wijze af te kunnen wijken van hetgeen momenteel is voorgeschreven via NEN In antwoord op de vraag naar specificering van benodigd nader onderzoek is aanvullende informatie benodigd over de volgende onderwerpen: de betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen, met aandacht voor de blusser zelf, de projectering en de bediening; de mate waarin de praktijk de verplichte onderhoudsfrequentie volgt; de redenen van enkele Duitstalige landen om lagere onderhoudsfrequenties aan te houden en de gevolgen die dat heeft voor de betrouwbaarheid. Deze aanvullende informatie kan waarschijnlijk nog slechts in beperkte mate als bestaande kennis worden verkregen. Een belangrijk deel zal via statistisch en/of experimenteel onderzoek moeten worden gegenereerd.

4 4 / 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding Situatieschets Vraagstelling Aanpak Inhoud Voorschriften in Modelbouwverordening en 8.40-amvb s Model-bouwverordening Amvb Aspecten Regelgeving op gebied van draagbare blustoestellen Normen voor draagbare blustoestellen NEN-EN NEN (Ontwerp) NEN Conclusie betreffende regelgeving Discussie Buitenlandse regelgeving / richtlijnen Europa Verenigde Staten Betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen Percentage blussers dat gebruikt is Uitvalpercentage bij jaarlijks onderhoud Toepasbaarheid gegevens Benodigde gegevens voor toekomstig onderzoek Conclusies en aanbevelingen Aanbevelingen Referenties Bijlage(n) A Overzicht draagbare blustoestellen B Onderhoud door een bevoegde persoon C Resultaten Eurofeu onderzoek

5 5 / 24 1 Inleiding 1.1 Situatieschets Zowel in de Model-bouwverordening 1992 als in de amvb s 8.40 uit de Wet milieubeheer staan momenteel gebruiksvoorschriften voor draagbare blustoestellen. Deze voorschriften overlappen elkaar en hebben onder andere betrekking op een jaarlijkse controle / keuring. Op dit moment wordt er in het kader van de Herijking -regelgeving gekeken of voorschriften aangepast of verwijderd kunnen worden om zo de administratieve lasten voor bedrijven terug te kunnen dringen. /DGM is in dit kader bezig met het vernieuwen van de 8.40 amvb s, die per 1 januari 2007 samengevoegd gaan worden. Daarnaast is /DGW bezig met het landelijk uniformeren van de voorschriften die thans in de gemeentelijke bouwverordeningen zijn opgenomen over het brandveilig gebruik van bouwwerken. De Model-bouwverordening en de amvb s 8.40 zijn nu gepland per 1 januari 2007 door het Rijk opgeheven te worden en op te gaan in een nieuwe amvb: het Gebruiksbesluit. 1.2 Vraagstelling /DGM en /DGW zijn samen op zoek naar mogelijkheden om de aan de jaarlijkse onderhouds/controle/keuringsverplichting voor draagbare blustoestellen verbonden administratieve lasten van bedrijven te verminderen. In dit verband heeft aan het Centrum voor Brandveiligheid van TNO gevraagd hoe zij tegen de volgende opties aankijken: a. het wijzigen van de onderhoudsfrequentie voor draagbare blustoestellen: niet meer elk jaar, maar eens per jaar; b. de onderhouds/controle/keuringsverplichting alleen laten gelden voor apparaten ouder dan jaar; c. de onderhouds/controle/keuringsverplichting helemaal schrappen. Daarnaast is gevraagd om na te gaan (vraag d) of er Europeesrechtelijke voorschriften zijn ten aanzien van draagbare blustoestellen en een daarop betrekking hebbende periodieke onderhouds/controle/keuringsverplichting. Gezien de beperkte tijd die voor de beantwoording van deze vragen ter beschikking staat (ca. twee weken), zullen de vragen a, b en c slechts indicatief beantwoord worden. Aangegeven zal worden of verder onderzoek nodig is, en wat het onderzoek in dat geval in moet houden. Bij de beantwoording van de vragen zal daarnaast alleen gekeken worden naar technische aspecten, en niet naar economische en/of juridische aspecten.

6 6 / Aanpak 1.4 Inhoud Eerst is geïnventariseerd welke eisen er nu vanuit de Nederlandse en Europese regelgeving aan de draagbare blustoestellen worden gesteld. Daarna is de vraag gesteld, of er redenen aan te voeren zijn om van de eisen, zoals gesteld in de diverse voorschriften, af te stappen. Hierbij is enerzijds globaal gekeken naar de eisen die omringende landen aan de onderhouds/controle/keuringsverplichting stellen, en anderzijds is getracht te achterhalen wat de betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen is. Op basis van de gevonden informatie is uiteindelijk een oordeel gevormd, of het al dan niet raadzaam is de mogelijkheden tot het wijzigen van de onderhoudsverplichting verder te onderzoeken. Voor verder onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gegeven. Sommige van deze aanbevelingen hebben een direct verband met twee additionele vragen die door zijn gesteld en die in dit onderzoek niet zijn behandeld (mogelijk wel in een vervolgtraject). Dit betreft de volgende twee vragen: 1. Hoeveel mobiele blusapparaten moeten aanwezig zijn? 2. Welke kwaliteit moeten de blusapparaten hebben (welke hoeveelheid van welke stof in een apparaat voor een bepaalde toepassing)? De inhoud van dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zijn eerst de voorschriften zoals momenteel gesteld in de Model-bouwverordening 1992 en een aantal amvb s 8.40 weergegeven en is bepaald welke criteria in de beschouwing moeten worden genomen. Vervolgens is in hoofdstuk 3 geïnventariseerd welke Nederlandse en Europese normbladen er bestaan voor draagbare blustoestellen. In hoofdstuk 4 is bediscussieerd of er redenen zijn om van het gestelde in de voorschriften af te wijken. In hoofdstuk 5 is dan bepaald welke informatie uit toekomstig onderzoek moet worden verkregen om een meer gefundeerd oordeel te kunnen vellen over de te kiezen onderhoudsfrequentie van draagbare blustoestellen. Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 enkele conclusies en aanbevelingen weergegeven.

7 7 / 24 2 Voorschriften in Modelbouwverordening en 8.40-amvb s Alvorens te kunnen beoordelen of de eisen aan frequentie en intensiteit van onderhoud, zoals die worden gesteld aan draagbare blusapparaten kunnen, verminderen, is in dit hoofdstuk nagegaan welke eisen er vanuit de bestaande Model-bouwverordening 1992 en de amvb s 8.40 aan deze blusapparaten worden gesteld. Tevens is vastgesteld welke van deze aspecten mee worden genomen bij het bepalen of deze voorschriften in de toekomst verminderd kunnen worden. 2.1 Model-bouwverordening 1992 In bijlage 4 van de Model-bouwverordening 1992 [1] is artikel 8 gewijd aan de periodieke controle. De inhoud van dit artikel, en de bij het artikel gegeven toelichting, zijn hieronder weergegeven. Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud verricht conform NEN 2559, uitgave 2001 [2] en een controle gehouden op de reinheid en de goede werking van draagbare blustoestellen. Indien nodig worden deze gerepareerd. Toelichting bij artikel 8 De aanwezigheid van draagbare blustoestellen wordt bij of krachtens wettelijke voorschriften gesteld. In sommige situaties zijn draagbare blustoestellen in een gebouw aanwezig op vrijwillige basis of op verzoek van verzekeraars. Aangezien het gebruik van draagbare blustoestellen eenvoudig is, moeten gebruikers van het gebouw ervan uit kunnen gaan dat de werking van de draagbare blustoestellen gegarandeerd is. Alle draagbare blustoestellen, dus ook degene die op vrijwillige basis worden opgehangen, moeten worden gecontroleerd op reinheid en een goede werking en indien nodig gerepareerd. 2.2 Amvb 8.40 In een aantal amvb s 8.40 [3] uit de Wet milieubeheer zijn voorschriften opgenomen betreffende de aanwezigheid van, en het onderhoud aan, mobiele blusapparaten. De voorschriften zoals die in de meeste van de beschouwde amvb s voorkomen zijn: a. Teneinde een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden, zijn binnen de inrichting voldoende mobiele brandblusapparaten aanwezig. b. Brandblusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen of een ten minste gelijkwaardige instelling. Een voorkomende variant op b is: Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

8 8 / Aspecten Zowel de Modelbouwverordening als de amvb s bevatten een aantal relatief vage bewoordingen, zoals het nodige onderhoud laten verrichten door een ter zake kundige / deskundige, en brandblusmiddelen die moeten worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid/reinheid/goede werking. Daarnaast wordt gesproken over het aanwezig zijn van voldoende mobiele brandblusapparaten. Alvorens te gaan beoordelen of aspecten in de toekomstige amvb s veranderd kunnen worden, is eerst voor onszelf een duidelijker definitie opgesteld (met daarin meegenomen de wetenschap dat er binnenkort een projecteringsrichtlijn (NEN 4001) verschijnt): Draagbare blustoestellen moeten worden onderhouden volgens NEN Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een persoon in het bezit van een REOBidentiteitsbewijs (uitgereikt door het Nationaal Centrum voor Preventie) of een gelijkwaardig diploma. Het aantal en type blustoestellen alsmede de locatie ervan moeten voldoen aan NEN (Aanbevolen wordt om in de toekomstige amvb s tevens zo duidelijk mogelijk aan te geven, waar onderhoud aan moet voldoen, door wie het uitgevoerd moet worden en hoeveel blussers van welke soort aanwezig moeten zijn.) In NEN 2559 wordt gesproken over een jaarlijkse controle (in de vorm van onderhoud/controle en een keuring). In de volgende hoofdstukken zal worden bediscussieerd of er redenen zijn om volgens de opinie van het Centrum voor Brandveiligheid van TNO van deze jaarlijkse verplichting af te wijken. De nadruk hierbij zal liggen op het feit of hiermee de goede werking van het blusapparaat niet in het geding komt. Er wordt geen aandacht besteed aan registratie en kwaliteitsaspecten. In de amvb s 8.40 wordt gesproken over mobiele brandblusapparaten. Dit betreft een breder terrein dan de in de Model-bouwverordening 1992 genoemde draagbare blusapparaten. In de huidige beschouwing zal de aandacht worden gericht op alleen de draagbare blustoestellen; verrijdbare blustoestellen en slanghaspels zullen buiten beschouwing worden gelaten.

9 9 / 24 3 Regelgeving op gebied van draagbare blustoestellen 3.1 Normen voor draagbare blustoestellen In Nederland zijn momenteel een aantal Nederlandse en Europese normbladen beschikbaar, die betrekking hebben op draagbare blustoestellen. Dit zijn: NEN-EN 3-3:1994 Brandbestrijding Draagbare blustoestellen. Deel 3: Constructie, drukbestandheid, mechanische beproevingen [4]; NEN-EN 3-6:1995 incl. wijzigingsblad A1:1999. Brandbestrijding Draagbare blustoestellen. Deel 6: Voorwaarden voor vaststelling van de conformiteit van draagbare blustoestellen volgens EN 3 deel 1 t/m deel 5 [5]; NEN-EN 3-7:2004 Portable fire extinguishers Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods [6]; NEN 2559:2001 Onderhoud van draagbare blustoestellen [2]; (Ontwerp) NEN 4001:2005 Brandbeveiliging Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen [7]. Daarnaast zijn er momenteel nog een aantal Europese normbladen in voorbereiding, waaronder: pren 3-8: Portable fire extinguishers Part 8: Construction, resistance tot pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal or lower than 30 bar [8]; pren 3-9: Portable fire extinguishers Part 9: Additional requirements for CO2 extinguishers [9]; pren 3-10: Provisions for the attestation of comformity for portable fire extinguishers [10]; pren 1866: Mobile fire extinguishers [11]. Hieronder is voor ieder van de momenteel beschikbare normbladen kort de scope weergegeven. Tevens is daar waar mogelijk - voor ieder normblad een samenvatting gegeven van die aspecten, die voor de beoordeling van de onderhouds/controle/ keuringsverplichting van belang zijn. In bijlage A is kort omschreven welke typen draagbare blustoestellen in Nederland worden gebruikt, en wat het toepassingsgebied ervan is. 3.2 NEN-EN 3 EN 3 is sinds 1997 door de meeste lidstaten op vrijwillige basis in de wetgeving opgenomen. Ook in Nederland is dit het geval sinds de laatste wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen in Staatsblad 46 (1998). Uit de serie NEN-EN 3 zijn een drietal normbladen geharmoniseerd. Dit zijn de normbladen NEN-EN 3-3 [4] NEN-EN 3-6 inclusief wijzigingsblad A1 [5] en NEN-EN 3-7 [6]. In ontwikkeling zijn nog de delen 8 [8], 9 [9] en 10 [10]. Bij het verschijnen van deze laatste drie delen zullen de delen 3 en 6 komen te vervallen. De drie delen bevatten de volgende bepalingen:

10 10 / 24 Deel 3: In dit deel van het Europese normblad worden de technische specificaties gegeven van draagbare brandblussers en hun onderdelen. Dit betreft de blusser, de gebruiksdruk tot maximaal 25 bar en de gaspatronen. Een aparte paragraaf wordt besteed aan CO 2 - blussers. Voor de brandblussers wordt aangegeven van welke metaalsoort (staal of aluminium) en dikte deze vervaardigd kunnen worden. De wijze waarop de brandblussers kunnen worden opgesteld wordt bij de bepalingen ten aanzien van de vervaardiging aangegeven. Daarbij zijn ook eisen gesteld aan de gelaste delen. Het gerede product moet voldoen aan een aantal testen (breuk-, samenpers- en druktest en een onderzoek van de lasverbinding.) Voor de hervulbare en niet-hervulbare gaspatronen worden de vulgewichten aangegeven. Verder zijn de drukken en temperaturen aangegeven waarbij de patronen moeten worden beproefd. Informatie die op de etiketten moet worden vermeld is in het normblad aangegeven. Tenslotte zijn specificaties en onderzoekmethoden (waaronder veroudering) aangegeven voor plastic onderdelen. Deel 6: De proeven voor typekeuring en productiecontrole zijn in dit document aangegeven. Op basis hiervan kan een certificaat worden verleend. Voor de productiecontrole is hoofdzakelijk verwezen naar de proeven die in deel 3 zijn beschreven. Een aparte paragraaf is besteed aan het kwaliteitssysteem conform EN Voor ieder type blusser is in bijlage A in tabelvorm aangegeven, welk onderzoek moet worden uitgevoerd. In bijlage B is een standaard rapportage voor een dergelijk type onderzoek opgenomen. Deel 7: Dit deel van de norm beschrijft de verschillende typen brandblussers met daarbij de nominale gewichten, vultoleranties en minimum blusprestaties. Deze blusclassificatie verwijst met betrekking tot het type brand naar EN 2, Classification of fires en met betrekking tot het vermogen van de brand naar een nauwkeurig gedefinieerde proefopstelling in de bijlage van het normblad. Naast vorenstaande bepalingen zijn eisen gesteld aan onder meer de duur van de blussing, de werktemperaturen, drukverliezen, niet (electrisch) geleidende uitvoering, bedieningskrachten, drukmeters, corrosie etc Uitvoerig is stilgestaan bij de informatie die op de brandblusser moet worden aangegeven. In de bijlage van het normblad zijn de diverse controles m.b.t. uitstoot, werking van kleppen, slangen en hoorns e.d. aangegeven. 3.3 NEN 2559 Het normblad NEN 2559:2001 bevat richtlijnen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen. Dit normblad is rechtstreeks aangestuurd vanuit de Modelbouwverordening In het voorwoord in deze norm is aangegeven, dat bij het opstellen van NEN 2559 de systematiek is gevolgd van pren Deze Europese ontwerpnorm kon niet op voldoende steun rekenen om als Europese norm te worden vastgesteld. Dit lag (zoals beschreven in het voorwoord) voornamelijk aan het bepalen van:

11 11 / 24 a. de bevoegde persoon om onderhoud te verrichten; b. een competente organisatie; c. de onderhoudsfrequentie. Telefonisch contact met Dhr. Verdaasdonk (voorzitter van de subcommissie Draagbare en verrijdbare blusmiddelen ) [13] leert dat de diverse landen het met name niet eens konden worden over de bevoegde persoon en het opleidingsniveau van deze persoon; daarnaast was er een beperktere discussie over de levensduur van blustoestellen. Over de frequentie van het onderhoud (controle ieder jaar, uitgebreid onderhoud iedere 5 jaar en revisie iedere 10 jaar) waren volgens Dhr. Verdaasdonk vrijwel alle landen het eens; dit zou dan ook nagenoeg identiek overgenomen zijn in de diverse landelijke onderhoudsnormen. In paragraaf 4.1 is nader ingegaan op de vereiste onderhoudsfrequenties in een aantal Europese landen. Het normblad NEN 2559:2001 beschrijft vier niveaus van onderhoud: Routinecontrole door de gebruiker tenminste eenmaal per kwartaal; Jaarlijks onderhoud; Uitgebreid onderhoud (iedere vijf jaar); Revisie (iedere 10 jaar). Na 20 jaar dient het toestel tenslotte vervangen te worden. De routinecontrole die door de gebruiker minimaal eenmaal per kwartaal dient te worden uitgevoerd, houdt onder andere in dat de gebruiker controleert of het blustoestel op de juiste plaats aanwezig is, of het vrij toegankelijk is, geen duidelijke mechanische beschadigingen heeft, gebruiksklaar is, en voorzien is van regelingen (zoals bijvoorbeeld een drukmeter), waarmee wordt aangegeven of het toestel al dan niet is gebruikt. De nadruk ligt hierbij dus op het gebruiksklaar zijn van het toestel. Het jaarlijks onderhoud door een bevoegde persoon gaat een stap verder. Diverse onderdelen, waaronder de borgpen, drukmeter, slang, spuitstuk, gaspatroon, etc, van het blustoestel worden gecontroleerd en indien nodig vervangen. Controle op gewichtsverlies en controle van het poeder in geval van poederblussers. In de private Regeling Kleine Blusmiddelen van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) is in Nederland eenduidig vastgelegd, wanneer een persoon en de achterliggende organisatie bevoegd zijn om controlewerkzaamheden uit te voeren [14]. In Bijlage B is nader ingegaan op de eisen, die vanuit deze regeling aan de persoon en de organisatie worden gesteld. Bij het uitgebreide onderhoud worden dezelfde onderdelen gecontroleerd als bij het jaarlijks onderhoud, aangevuld met onder andere het legen van toestellen met schuim, het inspecteren van het blusmiddel, controle op corrosie, mechanische beschadigingen en lekkage van afsluitkoppen, drukindicatoren, veerveiligheden, slangen, etc. Bij de revisie tenslotte worden naast de acties omschreven bij jaarlijks en uitgebreid onderhoud ook het volgende gedaan: blustoestellen worden geleegd, alle onderdelen worden gedemonteerd en beschadigde onderdelen worden vervangen, drukproeven worden uitgevoerd op cilinders/drijfgaspatronen, slangen en pistolen, en schroefdraadaansluitingen worden gecontroleerd.

12 12 / 24 Voor een complete beschrijving van de activiteiten, die tijdens iedere controle uitgevoerd moeten worden, wordt verwezen naar [2]. 3.4 (Ontwerp) NEN 4001 Het (ontwerp) normblad NEN 4001:2005 omschrijft de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in gebouwen (uitgezonderd particuliere woningen). Ingegaan wordt op het ontwerp van het projecteringsplan met keuze van de juiste aantallen en typen blustoestellen en de plaatsing ervan binnen een gebouw. In het ontwerp van het projecteringsplan worden ten minste vastgelegd: de vuurbelasting per projecteringszone; een omschrijving van de locatie; een omschrijving van de normale en bijzondere brandrisico s; een beschrijving van het type blustoestel; een beschrijving van de noodzakelijke signalering; een omschrijving van ontstekingsbronnen. 3.5 Conclusie betreffende regelgeving Algemeen kan geconstateerd worden, dat de productnormbladen wel Europees geregeld zijn, maar dat het onderhoud op nationaal niveau geregeld is. De projectering van draagbare blustoestellen is in Nederland nog niet geregeld. Wel is er een ontwerp normblad verschenen met regels voor de projectering (ontwerp NEN 4001), maar dit normblad wordt nog niet aangestuurd door de Model-bouwverordening Momenteel worden er geen acties ondernomen om Europese onderhouds- en projecteringsrichtlijnen op te stellen. In het verleden is een poging gedaan om te komen tot een Europese onderhoudsnormblad (pren 12367); het is echter niet gelukt om over dit normblad in Europa overeenstemming te bereiken (zie ook paragraaf 3.3).

13 13 / 24 4 Discussie In de Model-bouwverordening 1992 is gesteld, dat onderhoud aan draagbare blustoestellen uitgevoerd dient te worden volgens NEN 2559:2001. Dit betekent onder andere dat jaarlijks door een bevoegd persoon onderhoud aan de blustoestellen uitgevoerd dient te worden. In dit hoofdstuk is nagegaan of er, zonder uitvoerig verder onderzoek te verrichten, redenen zijn om van deze onderhoudstermijn af te wijken. Hiertoe is enerzijds gekeken naar de onderhoudsfrequenties die andere landen in Europa gebruiken, en is anderzijds gekeken naar de betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen. 4.1 Buitenlandse regelgeving / richtlijnen Via Internet is onderzocht, wat voor onderhoudstermijnen andere Europese landen en de Verenigde Staten aanhouden voor draagbare blustoestellen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in paragraaf voor Europa en paragraaf voor de Verenigde Staten Europa De resultaten van de zoektocht naar Europese regelgeving en richtlijnen zijn weergegeven in de onderstaande tabellen: Tabel 1 bevat de gevonden onderhoudstermijnen en Tabel 2 de onderhouds- en productnormbladen die in de diverse landen gehanteerd worden. De weergegeven waarden zijn afkomstig van diverse bronnen op Internet. Vanwege de zeer beperkte tijd die voor het huidige onderzoek beschikbaar is, is het niet mogelijk geweest alle betreffende normbladen op te vragen en de gevonden informatie te controleren. Omdat vaak alleen beperkte samenvattingen van normbladen beschikbaar zijn, ontbreken een aantal getallen in de tabel. Ontbrekende informatie is in de tabellen met? aangegeven. Het is tevens niet mogelijk geweest een overzicht van alle Europese landen te maken. Land Inspectie Onderhoud Uitgebreid onderhoud Revisie Levensduur België 3 maanden 1 jaar??? Duitsland? 2 jaar? 10 jaar? Engeland 1 maand 1 jaar 5 / 10 / 15 jaar b 20 jaar Frankrijk 3 maanden 1 jaar? 10 jaar? Oostenrijk? 2 jaar??? Zwitserland? 3 jaar??? Italië 3 maanden 6 maanden 36 / 18 / 60 5 / 6 jaar? maanden a Noorwegen? 1 jaar 5 / 10 jaar c? a = 36 maanden voor poederblussers, 18 maanden voor schuimblussers en 60 maanden voor CO 2 -blussers b = Zowel na 5, 10 als 15 jaar vindt er een vorm van uitgebreid onderzoek plaats c = Iedere 5 jaar voor schuimblussers en iedere 10 jaar voor poeder en CO 2 -blussers Tabel 1: Onderhoudstermijnen voor draagbare blustoestellen in diverse landen

14 14 / 24 Land Onderhoudsnormblad Productnormblad België NBN S [15] NBN EN 3 BVVO-voorschriften [16] Duitsland DIN [17] DIN EN 3 Engeland BS 5306 [18] BS EN 3 Frankrijk Apsad R4/NFS [19] NF EN 3 Oostenrijk Önorm F 1053 [20] Önorm EN 3 Zwitserland VKS [21]? Italië UNI 9994 [22]? Noorwegen NS 3910 [28] EN 3 Tabel 2: Verwijzingen naar onderhouds- en productnormen In het huidige onderzoek is de nadruk gelegd op de frequentie van het jaarlijkse onderhoud door een daartoe bevoegd/gecertificeerd persoon. Op basis van de gevonden informatie kan worden geconcludeerd, dat van de zeven Europese landen waarvan informatie is gevonden op het gebied van onderhoudsfrequenties, er drie een onderhoudsfrequentie hebben van 1 jaar, twee van 2 jaar, één van 3 jaar en één van slechts 6 maanden. Het is onduidelijk waarop deze termijnen zijn gebaseerd. Nederland zit met een onderhoudsfrequentie van 1 jaar dus in de middenmoot. Het zijn met name de Duitstalige landen die langere onderhoudsfrequenties hanteren. Omdat binnen het beperkte onderzoek niet is teruggevonden, waarom de diverse landen voor een bepaalde onderhoudsfrequentie hebben gekozen, is er onvoldoende informatie beschikbaar om op basis van de in Europa gehanteerde onderhoudsfrequenties af te wijken van de in Nederland gehanteerde jaarlijkse onderhoudsfrequentie Verenigde Staten De NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers, 2002 Edition, wordt gehanteerd als een American National Standard. Hieronder is een samenvatting gegeven van de inhoud. In hoofdstuk 2 van de norm wordt verwezen naar een aantal publicaties, waaronder: ANSI/UL 8 Standard for Foam Fire Extinguishers ANSI/UL 154 Standard for Carbon Dioxide Fire Extinguishers ANSI/UL 299 Standard for Dry chemical Fire Extinguishers Vanwege de beperkte tijd zijn deze normbladen niet verder opgevraagd of bestudeerd. In hoofdstuk 3 zijn een aantal definities gegeven, waarvan de belangrijkste twee hier worden genoemd: Maintenance. A thorough examination of the fire extinguisher. It is intended to give maximum assurance that a fire extinguisher will operate effectively and safely. It includes a thorough examination for physical damage or condition to prevent its operation and any necessary repair or replacement. It will normally reveal if hydrostatic testing or internal maintenance is required. Servicing. Includes one or more of the following: (a) maintenance, (b) recharging, (c) hydrostatic testing. Hoofdstuk 4 behandelt de selectie van brandblussers en betreft geen informatie van belang voor dit onderzoek, evenals hoofdstuk 5 betreffende het aantal en de plaatsing van brandblussers in gebouwen.

15 15 / 24 Hoofdstuk 6 betreft inspectie, onderhoud (maintenance) en hervullen (recharging). In dit hoofdstuk is aangegeven dat minimale kennis nodig is om een maandelijkse inspectie uit te voeren, terwijl het jaarlijkse onderhoud dient te worden uitgevoerd door een getrainde persoon die kennis heeft genomen van instructies noodzakelijk voor het betrouwbaar uitvoeren van onderhoud en die het onderhoudshandboek van de fabrikant ter beschikking heeft. De verantwoordelijkheid van zowel inspectie, onderhoud als hervullen ligt bij de eigenaar, toegewezen beheerder of bewoner van het gebouw. Een volgend artikel detailleert de eisen nog verder en stelt: maintenance, servicing and recharging shall be performed by trained persons having available the appropriate servicing manual(s), the proper types of tools, recharge materials, lubricants, and manufacturer s recommended replacement parts or parts specifically listed for use in the fire extinguisher. De maandelijkse inspectie bestaat uit tenminste een check van de volgende punten: 1. Location in designated place; 2. No obstruction to access or visibility; 3. Operating instructions on nameplate legible and facing outward; 4. Safety seals and tamper indicators not broken or missing; 5. Fullness determined by weighing or hefting ; 6. Examination for obvious physical damage, corrosion, leakage, or clogged nozzle; 7. Pressure gauge reading or indicator in the operable range or position; 8. Condition of tyres, wheels, carriage, hose, and nozzle checked (for wheeled units); 9. HMIS label in place. Het onderhoud dient tenminste jaarlijks plaats te vinden, waarbij een grondig onderzoek zal plaatsvinden van de basiselementen van de brandblussers zoals: 1. Mechanical parts of all fire extinguishers; 2. Extinguishing agent of cartridge- or cylinder-operarted dry chemical, storedpressure, loaded stream, and pump tank fire extinguishers; 3. Expelling means of all fire extinguishers. Het 6-jaarlijkse onderhoud betreft het volgende: Every 6 years, stored-pressure fire extinguishers that require a 12 year hydrostatic test shall be emptied and subjected to the applicable maintenance procedures. When the applicable maintenance procedures are performed during periodic recharging or hydrostatic testing, the 6-year requirement shall begin from that date. Nonrechargable fire extinguishers shall not be hydrostatically tested but shall be removed from service at a maximum interval of 12 years from the date of manufacture. Hoofdstuk 7 gaat dieper in op het uitvoeren van hydrostatische testen en is voor dit onderzoek niet van belang. Kort kan hier vermeld worden dat afhankelijk van het type brandblusser er een testinterval van 5 of 12 jaar gehanteerd wordt. In de bijlage van NFPA 10 wordt wel aangegeven dat periodic care and maintenance nodig is, omdat onderdelen of chemische stoffen in de tijd kunnen verouderen en daarom vervanging behoeven. Er staat echter niet toegelicht, wat de onderliggende basis is voor de keuze van de gespecificeerde intervals.

16 16 / 24 Ook is in bijlage I aangegeven dat de agent condition moet worden gecheckt. Voor de verschillende blusmiddelen wordt het navolgende aangegeven: Foam: check for sediment (afzetting van het schuim, waarschijnlijk aan wand en bodem van de blusser). Dry powder: contamination or caking Dry chemical and dry powder: contamination, caking or wrong agent AFFF and PFFF Liquid charge: precense of precipitate or other foreign matter Kortom, in NFPA 10 zijn wel voorschriften voor onderhoud en projectering aangegeven; voor producteisen wordt verwezen naar een aantal aparte richtlijnen. 4.2 Betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen Een andere aanpak om redenen te vinden, waarom het raadzaam is af te wijken van de in de Nederlandse norm aangegeven frequenties, is te kijken naar de betrouwbaarheid van blustoestellen. Via een literatuurstudie is gezocht naar informatie over deze betrouwbaarheid. Er zijn geen onderzoeken gevonden die bijvoorbeeld op basis van statistiek hiernaar gekeken hebben. Wel is een onderzoek gevonden naar het aantal blussers dat succesvol en niet succesvol is gebruikt bij het blussen van bepaalde typen branden. Hierop is in paragraaf ingegaan. Daarnaast is in dit hoofdstuk getracht te achterhalen welk percentage van brandblussers uitvalt ( faalt ) bij het jaarlijkse onderhoud door een daartoe bevoegde persoon Percentage blussers dat gebruikt is In 2002 is door Eurofeu 1 een Europese enquête uitgevoerd naar het succesvol gebruik van brandblusapparaten bij een calamiteit [24]. De enquête is op de volgende wijze gehouden: aan alle deelnemende vakverenigingen in Europa is aan de leden, die hervullingen van brandblusapparaten verzorgen, gevraagd bij hervulling/vervanging van gebruikte blusapparaten een standaard vragenlijst in te vullen. In Nederland betekende dit, dat alle leden van de Vebon 2 (ca % van de markt voor draagbare blustoestellen), die zich bezig houden met draagbare blustoestellen, aan hun onderhoudsmonteurs gedurende drie maanden hebben gevraagd enquêteformulieren in te vullen. In de enquêteformulieren is gevraagd naar de aard van de brand, de locatie, de wijze van blussing, succes of falen van zelfstandig blussen en of de brandweer is gebeld. De resultaten van het onderzoek zijn door Eurofeu gepresenteerd per land (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland) en gemiddeld over deze zes landen. Een deel van de resultaten van het Eurofeu onderzoek betreffende Nederland en het gemiddelde over de zes landen - is weergegeven in de onderstaande tabel [24]. 1 Eurofeu is de Europese fabrikantenvereniging voor draagbare en vaste blusapparatuur en blusvoertuigen. In Eurofeu zijn fabrikantenverenigingen uit 13 landen en 5 individuele leden vertegenwoordigd. De gezamenlijke omzet bedraagt 4,5 miljard euro. Eurofeu heeft tot doel kwaliteitsnormen met betrekking tot brandbeveiliging te ontwikkelen en te komen tot geharmoniseerde Europese productcertificering. 2 Vebon: Vereniging van beveiligingsondernemingen in Nederland

17 17 / 24 Nederland Gemiddeld 6 landen Aantal gerapporteerde incidenten Geblust door brandblustoestel 94 % 82 % Niet geblust door brandblustoestel 6 % 18 % Brandweer gebeld 23 % 22 % Brandweer niet gebeld 77 % 75 % Type brand Klasse A (vaste stoffen) 17 % 32 % Klasse B (vloeistoffen) 24 % 24 % Klasse C (gassen) 1 % 2 % Klasse F (olie, vet voor kookdoeleinden) 6 % 2 % Elektrische apparatuur 16 % 34 % Overige branden 36 % 6 % Type brandblusser dat is gebruikt Blusdeken 2 % 2 % Poederblusser 56 % 40 % CO 2 -blusser 24 % 26 % Schuim 15 % 23 % Ander 3 % 9 % Tabel 3: (Deel van) Resultaten Eurofeu onderzoek [24] Uit deze tabel volgen een aantal opvallende zaken: een relatief groot percentage (94 % in Nederland, 82 % gemiddeld over zes landen) van de gerapporteerde branden is succesvol geblust m.b.v. een brandblustoestel. Deze gevallen zullen doorgaans niet in standaard brandstatistieken terug zijn te vinden (beperkt gebleven tot (zeer) kleine brand; kleine schade). Een relatief groot percentage branden was van de categorie overig. Het is niet duidelijk, wat hiermee wordt bedoeld. De klassen A, B, C, F en elektrische apparatuur worden verondersteld het merendeel van de branden in Nederland te dekken. (Het aantal branden in klasse D (brandbare metalen) wordt verondersteld zeer klein te zijn). Van de typen brandblussers zijn de poederblussers het meest gebruikt. Deze worden vooral in die gevallen gebruikt, waar geen schade kan worden aangericht aan gevoelige apparatuur of onvervangbare goederen. Dit komt overeen met de constatering dat de meeste branden plaats hebben gevonden in de industrie en in werkplaatsen. Door Eurofeu zelf zijn aan de hand van de resultaten de volgende conclusies getrokken: brandblusapparaten en haspels worden met succes door leken ingezet bij beginnende branden (gemiddeld is in 82 % van de gerapporteerde incidenten een beginnende brand met succes geblust); verdere opleiding en training in het kader van bedrijfshulpverlening zal de effectiviteit van de inzet nog verhogen; strikter toezicht door overheid en verzekeraars op de vereiste aanschaf en noodzakelijk onderhoud conform de geldende besluiten en normering zou een positieve stimulans zijn.

18 18 / 24 De tweede en derde conclusie kunnen niet onderbouwd worden met de resultaten uit het onderzoek. Ze vertegenwoordigen waarschijnlijk meer de persoonlijke wensen van de bij het onderzoek betrokken instanties Uitvalpercentage bij jaarlijks onderhoud Op dit moment is weinig informatie beschikbaar over het percentage blussers dat bij de jaarlijkse controle vervangen moet worden. Getracht is via een telefonische enquête onder een beperkt aantal fabrikanten en controleurs van draagbare blustoestellen hierover informatie te verzamelen. In een groot aantal gevallen is niet bekend welk percentage van de jaarlijks beschouwde toestellen afgekeurd wordt; naar de mening van Dhr. Kimpe van Eurofeu/Saval [25] wordt de weinige beschikbare informatie daarnaast vertekend door de volgende aspecten: De onderhoudsnorm is pas in 2001 in werking getreden. Volgens deze norm is de maximale levensduur van blustoestellen 20 jaar. De afgelopen jaren zijn dus relatief veel oude toestellen vervangen. Naar schatting bedraagt dit momenteel ca % van de totale hoeveelheid afgekeurde toestellen. Door de invoering van de onderhoudsnorm is de betrokkenheid van de controleurs groter geworden. In de praktijk zullen hierdoor sneller onderdelen preventief worden vervangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een slang die kleine haarscheurtjes vertoont; in principe zou zo n slang nog correct kunnen functioneren, maar nu zal deze preventief worden vervangen. Het jaarlijkse onderhoud aan blustoestellen kost ca. 20 minuten voor blussers met een gaspatroon en ca. 10 minuten voor blussers die continu onder druk worden gehouden. Gezien de kosten die dit, aangevuld met de kosten van de onderdelen die vervangen moeten worden, met zich meebrengt, zal het in een aantal gevallen voordeliger kunnen zijn om het blustoestel te vervangen in plaats van er onderhoud aan te laten verrichten. Dit resulteert dan in afkeur van mogelijk nog goed functionerende apparaten Toepasbaarheid gegevens Er zijn geen directe gegevens gevonden betreffende de betrouwbaarheid van draagbare blustoestellen voor gebruik in gebouwen. Wel is er in maart 2005 in het VARA TVprogramma Kassa enige aandacht besteed aan het al dan niet in werking treden van kleinere blustoestellen (1-2 kg) bestemd voor huis, tuin en keukengebruik. Voor zover bekend, heeft voor deze tv-uitzending geen uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. Vanwege de kleinere inhoud vallen de kleinere blussers buiten het hier beschouwde onderhoudsnormblad. De gevonden informatie biedt onvoldoende basis om te bepalen of van de huidige onderhoudsfrequentie van 1 jaar af kan worden geweken. Informatie uit het Eurofeu onderzoek en uit telefonisch contact met de voorzitter van Eurofeu kunnen wel gebruikt worden om in een gebeurtenissenboom aan te geven welke informatie nog ontbreekt om wel een gefundeerd oordeel te vellen. Deze gebeurtenissenboom is gepresenteerd in het volgende hoofdstuk.

19 19 / 24 5 Benodigde gegevens voor toekomstig onderzoek Met behulp van een gebeurtenissenboom kunnen de gebeurtenissen, die tot een bepaalde ongewenste gebeurtenis leiden, overzichtelijk worden gerangschikt. Het doel van een gebeurtenissenboom is de oorzaken te identificeren, die tot deze ongewenste gebeurtenis kunnen leiden. De ongewenste gebeurtenis staat meestal bovenaan de boom en wordt de topgebeurtenis genoemd. Vervolgens worden de gebeurtenissen die direct kunnen leiden tot het optreden van de topgebeurtenis onder de topgebeurtenis geplaatst. Deze gebeurtenissen worden op hun beurt ook weer worden veroorzaakt door gebeurtenissen. Dit gaat net zolang door tot de zogenaamde basisgebeurtenissen zijn bereikt, de eindpunten van de boom. Basisgebeurtenissen zijn gebeurtenissen, waarvan de kans van optreden met voldoende nauwkeurigheid bepaald of geschat kan worden. Zie de resultaten van het Eurofeu onderzoek in bijlage C en de gebeurtenissenboom op de volgende pagina. Een toelichting bij deze informatie volgt hierna.

20 20 / 24 overige aant. binnen-branden in N L jr aant. branden in NL waarbij blussers worden g ebruik 3 mnd. idem jr aant. gemelde branden niet gemelde branden met blussers in NL met blussers in NL 3 mnd. idem jr. 3 mnd. idem jr niet zelfstandig kunnen blussen a.g.v. blusser pro- bediening?????? jectering??? NEN 4001 defect niet capaciteit lokatie individue verkeerde geschikt niet toereikend te ver verwijderd instructie onder- bescha- produktie type onkundig markering houd diging fout EN 3 NEN 2559 EN3 capaciteit te laat NEN 2559 einde revisie uitgebreide jaarlijkse inspectie levensduur controle controle 20 jr. 10 jr. 5 jr. 1 jr. regelmatig vervanging /reparatie/ einde econ. keuring/ levensduur hergebruik afkeur goedkeur 40% 60%

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen 2014-09 FAQ Wijziging referentie in NEN 4001 Wat verandert er in NEN 4001 nu NEN-EN-ISO 7010 is gepubliceerd? In NEN 4001 staat een normatieve

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 april 2012 Uitgave: 01 april 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS WAAROM IS ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BELANGRIJK? Goed onderhoud is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De kans dat brandblussers

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen Chubb Excellence Blusmiddelen Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN Waarom onderhoud aan blusmiddelen? Brand. Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Toch krijgen jaarlijks

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper,

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper, Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg 5 Postbus

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. DL Chemicals Roterijstraat B-8793 Waregem België. Efectis Nederland-rapport Efectis-R0111

Efectis Nederland BV. DL Chemicals Roterijstraat B-8793 Waregem België. Efectis Nederland-rapport Efectis-R0111 Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2008-Efectis-R0111 Brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2005 van lineaire voegafdichtingen in wanden of vloeren voorzien van Detafire Silicone,

Nadere informatie

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten.

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. Onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend bedrijf Voordelige tarieven i.c.m. onderhoudsabonnementen brandblussers

Nadere informatie

Waarom is het nodig om een bijkomende standaard voor "periodieke testen en testen na herstelling" te hebben.

Waarom is het nodig om een bijkomende standaard voor periodieke testen en testen na herstelling te hebben. NIEUWE NORM EN 62638 Wat is de doelstelling en de reden voor een nieuwe standaard (IEC62638) voor "periodieke testen en veiligheidstesten na herstelling" op elektrische apparaten Waarom is het nodig om

Nadere informatie

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Test- en hervulhandleiding

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Test- en hervulhandleiding Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Servicevoorschrift Pagina 2 van 6 Nr. Omschrijving S 2 DF 1 Borgpen 142 101 2. Drukindicator 501 816 3. Spindel met O-ring 142 082 4. Ventiel met 140 435 bevestigingsmoer

Nadere informatie

Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen

Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen september 2014 Uitgave: september 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 NL S019-FLN S 6 DN eco Uitgave 08/2008 NEN 2559

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 NL S019-FLN S 6 DN eco Uitgave 08/2008 NEN 2559 Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Servicevoorschrift Pagina 2 van 6 Tek.nr. S 6 DN eco 1 Borgpen 142 101 2. Drukindicator 501 817 3. Spindel met 142 082 0-Ring 4. Ventiel met 140 423 zeskant moer 5. 0-Ring

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Optimale veildigheid: Fire Defender is inzetbaar zonder manschappen tijdens gebruik.

Optimale veildigheid: Fire Defender is inzetbaar zonder manschappen tijdens gebruik. Fire Defender Omschrijving De Fire Defender is een nieuw en veelzijdige waterscherm. De Fire Defender is speciaal ontwikkeld voor de inzet van een waterscherm over grote afstand met uitzonderlijk veel

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

ERO. Productinformatieblad Repressie. 30-XS Blusvloeistof

ERO. Productinformatieblad Repressie. 30-XS Blusvloeistof 30-XS Blusvloeistof 30-XS is speciaal ontwikkeld voor het bestrijden van vaste stoffen branden (Klasse A), zoals hout, papier, textiel, tapijt, woningbranden etc. De krachtige blusvloeistof is uniek omdat

Nadere informatie

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Test en hervulhandleiding Bo-N / S 003 S 3 AKP Nen 2559 Uitgave

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Test en hervulhandleiding Bo-N / S 003 S 3 AKP Nen 2559 Uitgave Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 14 6 4 15 3 1 2 12 9 7 8 11 5 10 13 Servicevoorschrift Pagina 2 van 6 Tek.nr. Omschrijving 1. Ventiel. 502 426 2. Ventielmoer. 502 415 3. Borgpen. 141 992 4. Slang. 550

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN

EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN INFOBLAD EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN (versie maart 2015) EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN SAMENVATTING VAN DE MEEST RELEVANTE ITEMS Wat is EN12572? De EN12572 is een Europese industrienorm

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN :2005 van doorvoeringen met de FP Wall Outlet

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN :2005 van doorvoeringen met de FP Wall Outlet P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN 1366-3:2005 van doorvoeringen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen. Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1

Onderzoeksrapport. Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen. Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 Onderzoeksrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien

Nadere informatie

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan?

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? Jacques Mertens Csilla Csoke Bent u het bevoegd gezag? CE-Markering regelgeving Csilla Csoke Regelgeving 1. Bouwbesluit: veiligheidsniveau bepalen

Nadere informatie

De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van NEN 6069:2005 biedt.

De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van NEN 6069:2005 biedt. Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Kreunen Kunststoffen BV T.a.v. dhr. H. Uitslag Postbus 98 7240 AB LOCHEM Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

warrn nf regent global safety

warrn nf regent global safety warrn a global safety nf regent Certificate No. 17691 We confirm that: the classified fire resistance performance for doors Meyvaert doors Rf 60 with Contraflam 60 glass is guaranteed as long as the construction

Nadere informatie

Postbus CB Rijswijk Lange Kleiweg GH Rijswijk

Postbus CB Rijswijk Lange Kleiweg GH Rijswijk Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met RPI-J Schuimband Rapportnummer

Nadere informatie

Brandbestrijding & Branddetectie

Brandbestrijding & Branddetectie Brandbestrijding & Branddetectie Poederblussers met inwendig drukpatroon Deze -poederblusser met inwendig drukpatroon- hebben een geweldige bluskracht en zijn inzetbaar bij branden met vaste stoffen, Voorzien

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Europese regelgeving brandkleppen

Europese regelgeving brandkleppen Europese regelgeving brandkleppen Europese Bouwproducten richtlijn In 1989 werd de Europese bouwproductenrichtlijn ingevoerd. Deze richtlijn werd ingevoerd om technische belemmeringen van de handel binnen

Nadere informatie

Algemene informatie Neyfik brandblussers

Algemene informatie Neyfik brandblussers Algemeen De Neyfik Professioneel spray brandblussers hebben een garantie van 5 jaar, mits de verzegeling intact blijft. De Neyfik Composiet schuim en poeder blussers hebben een volledige garantietermijn

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Datum : 18 juli 2003 Aan : Ministerie van VROM, DG-wonen, Dir. Beleidsontwikkeling T.a.v. : de heer drs. N.J. Benschop Van : ir.r.a.p. van Herpen Pagina s : 10 Referentie : Nzoo0008aaA1.rhe

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Jeroen Haars Arbo en Milieudienst W&N Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Of controle Blusmiddelen ( blussers ) wel of niet om het jaar gecontroleerd mogen worden is afhankelijk van meerdere factoren. Een uitspraak van de Verzekering

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0078 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer betonschroef ULTRACUT FBS II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van AGC Pyropane beglazing voor EW30 brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011

Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van AGC Pyropane beglazing voor EW30 brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2011-Efectis-R0084 [Rev. 3] Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van AGC Pyropane beglazing voor EW30 brandwerendheid in de zin

Nadere informatie

Reinaerdt deuren BV Postbus AA Haaksbergen

Reinaerdt deuren BV Postbus AA Haaksbergen Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2009-Efectis-R0111 Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van Bijlage A van NEN 6069:2005 van houten, beglaasde wanden, al dan niet voorzien van deuren

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Soorten en maten blusmiddelen

Soorten en maten blusmiddelen Soorten en maten blusmiddelen 1. Poederblussers 2. Schuimblussers 3. Koolzuursneeuwblussers 4. Slanghaspels 5. Blusdekens 6. Rookmelders 7. Overzicht Verhoging BTW Vanaf 1 oktober geldt een BTW tarief

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Arbo- en milieudienst W&N Jeroen Haars Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s.

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s. Annex 2 T&CPI Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij het bewerken (reconditionering, ombouw, routine onderhoud en reparatie) van verpakkingen (inclusief IBC s en Grote

Nadere informatie

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG Richtlijn druktoestellen 97/23/EG PED in de praktijk Stoomdag Energik 18-05-06 nmouling@vincotte.be 1 INHOUD Presentatie van de PED: - Doel - Toepassingsgebied - Essenciële veiligheidseisen - Klassificatie

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw; VERKLARING ten aanzien van de geldigheid en toepassing van verklaringen conform norm voor primair hulpenergiegebruik voor verwarming t.b.v. de energieprestatienormen NEN 5128 en NEN 7120. Door TNO zijn

Nadere informatie

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN :2007+A1:2009 van lineaire voegen afgedicht met Würth Purplus Fireblock brandwerend PU schuim

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN :2007+A1:2009 van lineaire voegen afgedicht met Würth Purplus Fireblock brandwerend PU schuim Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Classificatie van de brandwerendheid volgens EN 13501-2:2007+A1:2009 van lineaire voegen afgedicht

Nadere informatie

Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen door een HILTI CP 670 Double Board systeem

Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen door een HILTI CP 670 Double Board systeem Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2006-Efectis-R0749 Beoordeling van de brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen door een HILTI CP 670 Double Board systeem Efectis Nederland

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming

MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming JAN DE BRUIN (adviseur blussystemen) PIETER BIKKER (drs ing, manager blussystemen) 22 MAART 2007 Uitwerking praktijk

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES. Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen

AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES. Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen M E M O R A N D U M 4 3 AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen van memorandum 64 MEMORANDUM43 AFFF in sprinklerinstallaties. In dit memorandum worden de

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 Whitepaper Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-16 Datum : 03/2002 Uitgave : 2 Betreft : Voorschriften inzake het onderhoud van vrije warmerluchtballonnen

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1999D0089 02/08/2001 Aantal bladzijden: 6 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag?

Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag? TNO-rapport TNO/LS 2012 R10218 Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag? Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL

Nadere informatie

VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015. Gemeente VOORBEELD Straatnaam AB Voorbeeld

<LOGO GEMEENTE> VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015. Gemeente VOORBEELD Straatnaam AB Voorbeeld VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015 Gemeente VOORBEELD Straatnaam 00 1234 AB Voorbeeld Datum: 00-00-0000 Projectnummer: BN. Info: www.beheernet.nl Mail: info@beheernet.nl

Nadere informatie

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008 LPCB Nederland Postbus 342 53 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl Sprinklerstatistiek 28 INLEIDING Tot 1998 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie de 'Sprinklerstatistiek' uitgegeven.

Nadere informatie

Document. CPR, CE-markering van de bouwproducten

Document. CPR, CE-markering van de bouwproducten Document CPR, CE-markering van de bouwproducten Herziening 00 CPR, CE-markering van de bouwproducten 1 CPD, CPR, voorrang van CPR op de normen 1. De CE-markering van de bouwproducten werd sinds 27 juni

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC 1 Wie ben ik? >25 jaar ervaring in elektrische explosieveiligheid bij >15 jaar lid van de Nederlandse normcommissie Deelnemer in

Nadere informatie

Herziening PGS 15. CTGG-dag 27november 2015. Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid

Herziening PGS 15. CTGG-dag 27november 2015. Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid Herziening PGS 15 CTGG-dag 27november 2015 Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid Korte live enquete Vraag 1 : Wie in de zaal heeft helemaal NIETS te maken met de PGS 15? Vraag 2

Nadere informatie

ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING

ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING CUSTERS APRIL 2009 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY NL Telefoon : +31 (0) 478 55 30 00 Postbus 22, 5800 AA VENRAY NL Fax :

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Algemeen; Logboek versie 3.0

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Algemeen; Logboek versie 3.0 1. Beschrijving: 1.1 Algemeen Bij elk object dient een logboek geleverd te worden met specifieke informatie over de inrichting van het dak / de daken. De informatie dient door de onderhoudsfirma in stand

Nadere informatie

A B C D F 100.10. Poederblussers

A B C D F 100.10. Poederblussers 100.10 Poederblussers Poederblussers met bluspoeder zijn geschikt voor het blussen van zowel vaste stof als vloeistofbranden, gasbranden en branden van onderspanning staande apparatuur. e blussende werking

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen. Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1

Onderzoeksrapport. Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen. Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 Onderzoeksrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN

CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN Datum van ingang: 1 december 2008 Herziening per: 1 december 2010 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BBM.4 MK.64 Dit certificatieschema

Nadere informatie

Whitepaper. Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven

Whitepaper. Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven Whitepaper Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven 03.2017-001 1 VEBON 2017 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken

KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken Ondanks eerdere rapporten blijkt uit een follow-up onderzoek van IGZ (2207) dat de kwaliteitsborging van

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara)

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) expert groep Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober 2017 E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) (ATmosphères EXplosieves) ATEX richtlijnen Van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime!

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Theoretische heid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Brandklasse in combinatie met overige Water Sproei schuim (aff) ABC poeder CO2 D poeder

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van brandveiligheid Record Brandbeveiliging Record Brandbeveiliging is al bijna 25 jaar een erkend onderhoudsbedrijf en vooraanstaande leverancier van kleine

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 444 Besluit van 3 november 2008, houdende wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen 1997 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

INHOUD. Omschrijving. Installatie. Overig

INHOUD. Omschrijving. Installatie. Overig (Brandblus apparaat) Bedankt voor uw aankoop van NICHIBOU s Erase Tube (brandblus apparaat). Om veilig en betrouwbaar gebruik te verzekeren, dient u deze handleiding met zorg en correct op te volgen. Bewaar

Nadere informatie

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van de in rapport 2013-Efectis-R0409a

Nadere informatie