Behoort bij agendapunt 5 Cie. Voedingstuinbouw dd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoort bij agendapunt 5 Cie. Voedingstuinbouw dd. 28-2-2013"

Transcriptie

1 ONTWERP-VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING PT CO 2 SECTORSYSTEEM GLASTUINBOUW 2011 (2013-l) Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum) houdende wijziging van de Verordening PT CO 2 sectorsysteem glastuinbouw Het bestuur van het Productschap Tuinbouw, Gelet op de artikelen 96, eerste lid, 97, eerste lid, 98, tweede lid, 102, 104, eerste en derde lid, 126, 127 en 128 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw; Gelet op de artikelen 15.51, 15.52, van de Wet milieubeheer; Gelet op artikel 4 van het Besluit kostenverevening reductie CO 2 -emissies glastuinbouw; Gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. de Commissie voor energie, d.d. de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. de Commissie voor hovenierswerkzaamheden d.d., de Commissie voor groenten en fruit, d.d.; Besluit: Artikel I Bijlage I van de Verordening PT CO 2 sectorsysteem glastuinbouw 2011 wordt als volgt gewijzigd: A. Na het opschrift van Bijlage I wordt een kop ingevoegd: A. Inrichting regime A en inrichting die niet heeft voldaan aan artikel 2:1, derde lid. B. De zinsnede De CO 2 -jaarvracht wordt bepaald wordt vervangen door: De CO 2 -jaarvracht van een inrichting regime A en van een inrichting die niet heeft voldaan aan artikel 2:1, derde lid, wordt bepaald. C. Na onderdeel 5 wordt toegevoegd: 6. De hoeveelheid door de inrichting aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit wordt bepaald op basis van de eindafrekening voor het betrokken jaar van de energiemaatschappij. B. Inrichting regime B. De CO 2 -jaarvracht van een inrichting regime B is gelijk aan de hoeveelheid CO 2 -emissies die volgt uit de registratie van de inrichting, bedoeld in artikel 2:1. 1

2 Artikel II Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Zoetermeer, (datum) de voorzitter, de secretaris, A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven J.M. Gerritsen 2

3 TOELICHTING BIJ ONTWERP-VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING PT CO 2 SECTORSYSTEEM GLASTUINBOUW 2011 (2013-l) Inleiding Op grond van titel van de Wet milieubeheer (hierna: de Wet) wordt vanaf het begin van 2011 het instrument kostenverevening toegepast op de uitstoot van CO 2 door de glastuinbouwsector. In het Besluit kostenverevening reductie CO 2 -emissies glastuinbouw (hierna: het Besluit kostenverevening) is van het bestuur van het Productschap Tuinbouw medewerking gevorderd voor de uitvoering van het systeem van kostenverevening. In de verordening PT CO 2 -sectorsysteem glastuinbouw 2011 (hierna: de verordening PT CO 2 -sectorsysteem) zijn de voorschriften gegeven voor de uitvoering en toepassing van kostenverevening in de glastuinbouwsector. Uitgangspunt van het instrument kostenverevening is dat de glastuinbouwsector een collectieve verantwoordelijkheid heeft voor de emissie van CO 2 en voor de reductie van deze emissie. Als de totale CO 2 -emissie hoger is dan de door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken, vastgestelde emissieruimte, moeten de bedrijven betalen voor deze overschrijding. De reikwijdte van het sectorsysteem is bepaald in artikel van de Wet: glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan EU-ETS of bedrijven waar glastuinbouw een nevenactiviteit is met een oppervlakte van minder dan 2500 m², zijn uitgesloten van deelname. Het instrument kostenverevening sluit aan bij het karakter van de sector. De Nederlandse glastuinbouw is energie-intensief en concurreert op een open internationale markt. Daarbij heeft de glastuinbouw dynamische en innovatieve karakteristieken, zodat de sector het beste kan opereren in een omgeving die ruimte laat voor groei en ontwikkeling. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel kostenverevening reductie broeikasgasemissies is uitgebreid ingegaan op de werking van het instrument kostenverevening en op de hoofdlijnen van het systeem voor de glastuinbouw. Achtergrond van de wijziging Bij de invoering van Titel van de Wet milieubeheer is aangekondigd dat het kostenvereveningssysteem in de periode door de Staatssecretaris van I&M zou worden geëvalueerd. In 2011 en 2012 is bezien of en hoe een systeem voor de periode zou kunnen worden opgezet en onder welke condities. Daarbij was de inzet om te komen tot een systeem met een prikkel op bedrijfsniveau en collectieve afrekening met de overheid in geval van overschrijding van het plafond. Het bleek niet mogelijk om voor 1 januari 2013 een dergelijke systeemwijziging door te voeren. Door de Rijksoverheid is daarom gekozen voor een voortzetting van het huidige systeem gedurende 2013 en In het Besluit kostenverevening zijn daartoe enkele technische wijzigingen aangebracht. De beleidsmatige inzet is om per 1 januari 2015 het kostenvereveningssysteem aan te passen overeenkomstig de hierboven beschreven opzet en in overeenstemming met Europese regels. In het huidige systeem is de verplichting om een vergoeding te betalen bij overschrijding van de emissieruimte enkel van toepassing op inrichtingen die per jaar meer dan 305 ton CO 2 uitstoten. Deze inrichtingen zijn in de verordening gedefinieerd als inrichtingen regime A. Een inrichting die minder dan deze hoeveelheid CO 2 uitstoot, gedefinieerd als een inrichting regime B, is niet verplicht om een vergoeding te betalen. Het voornemen was om na de introductie van een constante prikkel tot emissiereductie in het systeem, binnen het systeem de kosten met de deelnemende inrichtingen te verrekenen op basis van een individuele norm. Dit zou zo mogelijk ook gaan gelden voor de inrichtingen regime B. Door het uitblijven van een systeemwijziging en verlenging van het huidige systeem, is de wijze van kostenverrekening ook ongewijzigd gebleven. De verlenging van het huidige systeem voor de jaren na 2012 leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen aan de verordening PT CO 2 sectorsysteem. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enkele technische wijzigingen in bijlage I bij de verordening door te voeren. 3

4 CO 2 -jaarvracht Artikel 3 van het Besluit kostenverevening geeft de formule voor het bepalen van de door een inrichting verschuldigde vergoeding. Een element in deze formule is de totale hoeveelheid CO2- emissies van de deelnemende inrichtingen. In artikel 2:7 is bepaald dat de CO 2 -jaarvracht de basis is voor de vergelijking van de totale CO 2 -emissies van de deelnemende inrichtingen met de emissieruimte, bedoeld in artikel 15.51, derde lid, van de Wet. De CO 2 -jaarvracht wordt bepaald overeenkomstig bijlage I. Deze bijlage was toegeschreven op een inrichting die een emissieaangifte doet. Voor de inrichtingen regime B, die geen emissieaangifte doen, moet ook een CO 2 -jaarvracht worden bepaald om te kunnen voldoen aan artikel 3 van het Besluit kostenverevening. In de oorspronkelijke toelichting bij de verordening PT CO 2 -sectorsysteem was aangegeven dat voor een inrichting regime B de jaarvracht gelijk is aan de hoeveelheid CO 2 -emissies die volgt uit de eerste registratie van de inrichting. Dit volgde niet duidelijk uit de tekst van bijlage I, hoewel de bijlage overigens niet uitsloot dat voor een inrichting regime B een jaarvracht wordt bepaald. Om deze reden is bijlage I aangepast. Door het invoegen van twee koppen is duidelijk aangegeven welke regels voor een inrichting regime B gelden en welke regels voor een inrichting regime A en een inrichting die niet heeft voldaan aan de registratieplicht van artikel 2:1. Deze laatste inrichting moet immers ook een emissieaangifte doen. Voor de inrichting regime B is expliciet opgenomen hoe de CO 2 -jaarvracht wordt bepaald. Tevens is expliciet bepaald op welke wijze de hoeveelheid door een inrichting aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit wordt vastgesteld. Staatssteun Als de totale CO 2 -emissie van de sector in een kalenderjaar de emissieruimte overschrijdt, hoeft een inrichting regime B geen vergoeding te betalen. In het Besluit kostenverevening zijn enkel de inrichtingen regime A aangewezen als inrichtingen die een vergoeding moeten betalen. Het voordeel dat een inrichting regime B hierdoor kan hebben wanneer de emissieruimte in een kalenderjaar wordt overschreden, moet door het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) worden meegedeeld aan die inrichting. Om dit voordeel te kunnen genieten zonder dat er sprake is van staatssteun die moet worden aangemeld bij de Europese Commissie, moet er zijn voldaan aan de voorwaarden voor het verstrekken van de-minimissteun. In beginsel is verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU, L 379) van toepassing. Voor de glastuinbouwsector is specifiek Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op deminimissteun in de landbouwproductiesector bepalend. In deze verordening zijn voorwaarden opgenomen waaronder steunmaatregelen geacht worden niet aan alle criteria van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) te voldoen, en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure van artikel 108, derde lid, van het VWEU vallen. Dat betekent onder meer dat de betreffende inrichting regime B door het PT op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er sprake is van de minimissteun en wat de omvang van het voordeel is. Ook moet door de regime B inrichtingen een de-minimisverklaring worden overgelegd. Een formulier voor deze verklaring zal in dat geval ter beschikking worden gesteld door het PT. Voor de landbouwproductiesector is de drempel gesteld op 7.500,-. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die de genoemde drempelbedragen niet overschrijdt, kan worden aangemerkt als de-minimissteun. 4

5 Administratieve lasten De onderhavige wijzigingen in de verordening leiden niet tot een toe- of afname van de administratieve lasten die voortvloeien uit de verordening. Zoetermeer, (datum) de voorzitter, de secretaris, A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven J.M. Gerritsen 5

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl AFP/ 2015/435 Uw brief (kenmerk) Datum 8 juni 2015 Betreft Nader

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) VROM Regeling niet in betekenende Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, nr. DJZ2007004707, houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet; Kenmerk WJZ 6101739 Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. WJZ 6101739, houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie