VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013"

Transcriptie

1 VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector verduurzaamde groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing verduurzaamde groenten en fruit 2013) Het bestuur van het Productschap Tuinbouw; Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw; Gehoord de Commissie voor groenten en fruit van d.d. (datum); Besluit: Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1 Begripsbepalingen a. productschap : Productschap Tuinbouw; b. bestuur : bestuur van het productschap; c. voorzitter : voorzitter van het productschap; d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld; e. omzet : het totaal van de verkoopfactuurbedragen van het product af fabriek exclusief BTW. Artikel 2 2 Heffing 1. De ondernemer die groenten, fruit of daaruit verkregen producten verduurzaamt is over het kalenderjaar 2013 een bestemmingsheffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag. 2. Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma s van het productschap: Plantgezondheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased Economy,Voeding & Gezondheid, Energie en CO 2, Groen & Welbevinden en Arbeid. 3. De bestemmingsheffing bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld en opgelegd op basis van artikel 4 van deze verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid, doet de ondernemer desgevraagd aangifte bij het productschap van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet.

2 3 Grondslag en hoogte Artikel 3 1. De bestemmingsheffing wordt berekend over de door de ondernemer behaalde omzet. 2. De bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet en bedraagt: a. 0,031% van de omzet verduurzaamde groenten en fruit, met uitzondering van pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma s, limonades, salades, kindervoeding, kant- en klaarmaaltijden, snoeprepen en vruchten- en groentesappen. b. 0,046 % van de omzet verduurzaamde champignons. Artikel 4 4 Vaststelling en oplegging 1. De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota. 2. Indien geen aangifte is gedaan als bedoeld in artikel 2, kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen. Artikel 5 Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd. Artikel 6 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap. 2. De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

3 5 Slotbepalingen Artikel 7 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari Artikel 8 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing verduurzaamde groenten en fruit Zoetermeer, (datum) de voorzitter, de secretaris, A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven J.M. Gerritsen

4 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT ALGEMEEN Op grond van artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie kunnen bedrijfslichamen bij verordening aan degenen die de ondernemingen drijven waarvoor zij zijn ingesteld, heffingen opleggen. De onderhavige verordening voorziet in een bestemmingsheffing over het kalenderjaar 2013 ten behoeve van de sector verduurzaming van groenten en fruit. 1.1 Doelstellingen en te verwachten (neven)effecten van de verordening Met de activiteiten die worden gefinancierd uit de heffingsopbrengsten wordt zowel het gemeenschappelijk belang van de ondernemingen en de werkzame personen in de groenten- en fruitsector als het maatschappelijk belang gediend. De activiteiten hebben tot doel een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige en gezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen. Met deze verordening wordt aan ondernemers die groenten en fruit verduurzamen een heffing opgelegd op basis van de behaalde omzet in een kalenderjaar. De ondernemers kunnen de omzet waarover de heffing wordt geheven uit de jaarstukken halen en voor het productschap is de omzet een goed te controleren criterium, ook achteraf. Via het productschap investeren ondernemers in de groente- en fruitsector, samen met ondernemers uit andere sectoren in zes door het bestuur vastgestelde programma s. Het programma Plantgezondheid, Fytosanitarie Zaken en Water investeert in onderzoek naar weerbare gewassen en teeltsystemen, effectieve en duurzame gewasbescherming, beschikbaarheid van voldoende en goed water en beperkte emissie voor een gezonde bodem. Door goede fytosanitaire afspraken wordt Nederland gezien als een betrouwbare handelspartner en is sprake van goede internationale markttoegang. Het programma Energie & CO 2 investeert in een duurzame ontwikkeling van de tuinbouw door een daling van het gebruik van fossiele energie, grotere inzet van hernieuwbare energie en minder uitstoot van CO 2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) & Biobased Economy (BBE) is een programma bestaande uit 2 onderdelen. BBE richt zich op het in kaart brengen van nieuwe economische kansen in de mogelijkheden om biomassa te gebruiken als groene grondstof. De biobased economy biedt daarmee nieuwe economische kansen. MVO is erop gericht de duurzaamste tuinbouw- en uitgangsmaterialensector in de wereld te worden. Het programma Voeding en Gezondheid pakt de uitdaging op van de groeiende vraag naar veilig en gezond voedsel. Overheid en sector investeren gezamenlijk in innovaties om gezondheidswinst te boeken. Het programma Groen & Welbevinden brengt de maatschappelijke waarde van groen onder de aandacht. Het programma Arbeid investeert in een goed sectorimago, in goed werkgeverschap en verschaft inzicht in het werken in de tuinbouw met als doel de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief geschikte mensen te behouden en te vergroten. 1.2 Het algemeen belang van de heffing Het productschap verbindt de belangen van tuinbouwbedrijven en maatschappij met als doel een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige en gezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen. Het maatschappelijk belang wordt gediend met het realiseren van een in economisch perspectief bezien gezonde bedrijfstak, met als consequenties een positieve invloed op de economische groei. Bovendien wordt het maatschappelijk belang gediend in de programma s die zichtbaar maken waar de tuinbouw kan bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

5 Voorbeelden hiervan zijn het beperken van de uitstoot van CO 2, bijdragen aan een goede waterkwaliteit en biodiversiteit, kwalitatief goede werkgelegenheid en tegengaan van obesitas door goede voeding en groene ruimte om in te bewegen. 1.3 Het sectoraal belang van de heffing Via het productschap investeren ondernemers in de groenten- en fruitsector, samen met ondernemers uit andere sectoren in de eerder genoemde programma s die naast een maatschappelijk belang ook een nadrukkelijk sectorbelang hebben. De programma s zijn gericht op: Het creëren van nieuwe afzet- en verdiencapaciteit door het onder de aandacht brengen van de voordelen van het eten van lekkere en gezonde groenten en fruit, het ontwikkelen van de mogelijkheden voor stadstuinbouw en het ontwikkelen van methoden om geteelde producten tot waarde te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van inhoudsstoffen voor de chemische industrie. Het versterken concurrentiekracht van ondernemingen in de tuinbouw- en groensector, door bijvoorbeeld het produceren en vrij verhandelen van gezonde en weerbare gewassen met vrijwel geen ziektes en plagen en ondersteuning bij het zichtbaar maken van de inspanning van bedrijven op het gebied van MVO. Belangrijk is ook het ondersteunen van ondernemers om te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de productie van veilige groenten en fruit. Verduurzaming van tuinbouwketens onder meer door efficiënter produceren met minder grond- en hulpstoffen, zoals het terugdringen van het gebruik van fossiele energie, nutriënten en tot waarde brengen van teeltafval. Zorgen voor voldoende geschikte werknemers in de tuinbouw, Ontwikkelen van duurzame innovaties voor de sector zoals mogelijkheden van hernieuwbare energie, terugdringen van emissies in water en bodem en duurzame methoden voor de bestrijding van ziektes en plagen. 1.4 Nadere motivering noodzaak publieke regelgeving Het productschap is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) ingesteld voor alle ondernemingen in de tuinbouw- en groensector, waaronder bedrijven die groenten en fruit verduurzamen. De afspraken die het productschap vastlegt, hebben kracht van wet voor de hele sector. Door middel van de verordening wordt aan ondernemers in de groente- en fruitsector een heffing opgelegd. Alle ondernemers profiteren van de resultaten van investeringsprogramma s, hoewel niet allemaal in gelijke mate. Voor een individueel bedrijf zijn de activiteiten te omvangrijk en te kostbaar om zelf deze activiteiten te financieren. Gelet op het collectieve belang van de hele sector is het naar de overtuiging van het bestuur logisch én nodig dat alle in de sector werkzame ondernemingen bijdragen. Door van alle ondernemingen in de sector een bijdrage te vragen blijven de financiële lasten per bedrijf relatief laag. De Commissie voor groenten en fruit adviseert het bestuur op haar werkterrein. De Commissie heeft het bestuur geadviseerd deze verordening met de bijbehorende grondslagen en tarieven vast te stellen. 1.5 Afweging van private belangen Het is niet mogelijk de programma s van het productschap privaatrechtelijk te organiseren. Privaatrechtelijke organisaties treden alleen op voor hun leden en vertegenwoordigen niet het gemeenschappelijk belang van sector en maatschappij. Het productschap beïnvloedt de ontwikkeling van private belangen niet en ondersteunt geen private belangen van individuele ondernemingen.

6 2 ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE VERORDENING In de Verordening PT algemene bepalingen 2009 zijn bepalingen opgenomen over de vaststelling, oplegging en inning van de onderhavige bestemmingsheffing, welke bepalingen van toepassing zijn naast de in artikel 4 en 5 opgenomen bepalingen. 2.1 Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening De bestemmingsheffing wordt opgelegd nadat door de ondernemer aangifte is gedaan van zijn omzet over het betreffende kalenderjaar. Het aangifteformulier is voorzien van een toelichting en is in zijn opzet eenvoudig. De inning van de heffing geschiedt door middel van toezending van een beschikking ( heffingsnota ), waartegen de mogelijkheid van bezwaar openstaat. Het gaat om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten door het productschap worden verricht en betaald. Er wordt geen last gelegd op andere overheden. 2.2 Administratieve lasten In 2004 hebben de bedrijfslichamen onder coördinatie van de Sociaal-Economische Raad een nulmeting administratieve lasten uitgevoerd en naar aanleiding daarvan reductievoorstellen geformuleerd. Dit heeft geleid tot een verankering van de aandacht voor de administratieve lasten in de verordeningen. Bij het ontwerpen van verordeningen wordt door de schappen getracht de administratieve lasten structureel zo laag mogelijk te houden. Door handhaving van de heffingsgrondslag in 2013 ten opzichte van het jaar 2012 is de heffingsstructuur zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich meebrengt. Ondernemers dienen één maal per jaar een aangifteformulier in te vullen. De gevraagde informatie kunnen ondernemers uit hun jaarstukken afleiden. 2.3 De becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de begroting De opbrengst van de bestemmingsheffing op de verduurzaamde groenten en fruit over het kalenderjaar 2013 wordt ten tijde van de vaststelling geraamd op Omdat de heffing wordt opgelegd na afloop van het kalenderjaar wordt de opbrengst over 2013 verantwoord in de PT begroting van De begroting van 2013 geeft de verantwoording weer van de opgelegde heffing over Voor wat betreft de geraamde bedragen wordt verwezen naar de begroting zoals die wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Een uitgebreide versie van de meest recente begroting is te vinden op 3 DE STRUCTUUR VAN DE BESTEMMINGSHEFFING De verordening is van toepassing op ondernemers die groenten en fruit verduurzamen en waarvoor het productschap is ingesteld. Het tarief is een percentage van de omzet. Hogere omzet betekent een hogere heffing, lagere omzet betekent een lagere heffing. 4 STEUNMELDING De bestemmingsheffing die op grond van deze verordening geheven wordt behoort tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 107, tweede lid, VWEU. Het gaat om een heffing die rust op het verduurzamen van groenten en fruit. Ter zake van de financiering door middel van bestemmingsheffingen is een steunmelding opgemaakt die aan de Europese Commissie ter goedkeuring is voorgelegd. De steunmaatregel is onder het kenmerk SA (2011/N) in 2011 goedgekeurd. Onderhavige heffingen vormen zowel wat tarief als bestemming betreft de voortzetting van de Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit Wat tarief, grondslag en bestedingen betreft passen de heffingen binnen het kader van de betrokken steunmaatregel. Het is

7 niet toegestaan bestemmingsheffingen zoals in deze verordening voorzien aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt 5 PUBLICATIE EN INWERKINGTREDING Aan deze verordening wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari 2013 voor het geval de goedkeuring door de Sociaal-Economische Raad en - in voorkomend geval - de Minister van Economische Zaken en de publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie geschieden na 1 januari De bepaling houdende terugwerkende kracht schendt niet de rechtszekerheid van de ondernemingen en zij voldoet aan Aanwijzing 167 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Zoetermeer, (datum) de voorzitter, de secretaris, A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven J.M. Gerritsen

VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING GROENTEN EN FRUIT 2013

VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING GROENTEN EN FRUIT 2013 VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING GROENTEN EN FRUIT 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een algemene heffing groenten en fruit voor het

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE TEKST (juli 2013) HEFFINGSVERORDENING PA FONDS CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2009

GEÏNTEGREERDE TEKST (juli 2013) HEFFINGSVERORDENING PA FONDS CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2009 GEÏNTEGREERDE TEKST (juli 2013) HEFFINGSVERORDENING PA FONDS CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2009 Verordening van het productschap Akkerbouw van 13 november 2008 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 5 Cie. Voedingstuinbouw dd. 28-2-2013

Behoort bij agendapunt 5 Cie. Voedingstuinbouw dd. 28-2-2013 ONTWERP-VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING PT CO 2 SECTORSYSTEEM GLASTUINBOUW 2011 (2013-l) Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum) houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro.

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro. Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro.nl Jaarrekening INHOUDSOPGAVE A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

JAARPLAN. Werken naar resultaat

JAARPLAN. Werken naar resultaat JAARPLAN 2009 Werken naar resultaat 2 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 MARKT EN INNOVATIE... 7 Thema s: 1. Energie... 8 2. Arbeid... 9 3. Voeding, Gezondheid en Welbevinden... 10 4. Plantgezondheid...

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV;

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV; Subsidieregeling Regionale investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) op grond van artikel 2 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010)

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met behulp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu HRM+ 2009 Human Resource Management Plus 2009 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord............................................4 Verordening...........................................7

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Veiligheid en Justitie, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Financiën

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Veiligheid en Justitie, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Financiën Fiche 1: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid 1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen

Nadere informatie

Je geld in de buurt. tweede-kamerfractie

Je geld in de buurt. tweede-kamerfractie Je geld in de buurt tweede-kamerfractie PvdA: Je geld in de buurt Indiening initiatiefwetsvoorstel toegankelijkheid en betaalbaarheid banken De PvdA-fractie dient in de week van 12 juli een initiatiefwet

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie